05.9.1998
×

Hakkında

Künye

İletişim

EYLÜL 1998

 

 

1 EYLÜL 1998

1- "1 Eylül Dünya Barış Günü" nedeniyle bir mesaj yayımlayan CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, Türkiye'nin,Atatürk'ün"Yurtta barışdünyadabarış" ilkesini kendine şiaredinmesisayesinde, dünyanınen çalkantılı coğrafyasında bir istikrar adasıolduğunu söyledi.

BaşbakanMesutYılmazdayayımladığımesajda,laik, demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün ve gelecekte de insanlık onurunu koruyarak, içte ve dışta kalıcıbir barışıngerektirdiğitümfaaliyetleriniçerisindeolacağını belirtti.

2-Başbakan Mesut Yılmaz, geçen hafta sonu bombalısaldırı düzenlenen ANAP Bakırköy İlçe Merkezi'ni ziyaret etti. Kalkınmanın vegelişmeninilkşartının ülkede huzurunsağlanmasıolduğunu belirten Başbakan Yılmaz, vatandaşın devlete güvenmesini istedi.

3-BakanlarKurulu,Başbakan MesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantının ardından açıklama yapanDevletBakanıve HükümetSözcüsü Ahat Andican, petrol kirliliğinden doğan hasarlar için"SivilSorumluluk Anlaşması" çerçevesindehazırlananyasa tasarısının TBMM'ye sevk edilmesine karar verildiğini söyledi.

4-FPGenelBaşkanı Recai KutanAnkaraKızılcahamam'da yaptığıaçıklamada,cumhuriyetin demokratik yöndeneksiklikleri bulunduğunubelirterek,"Cumhuriyet, laiklik,din,askergibi kavramlarınsiyasetin malzemesi yapılmasına karşıyız.Cumhuriyet delaiklikdedemokratik bir anlayışla yeniden yorumlanmalıdır" dedi.

Kutan,"1Eylül Dünya Barış Günü" nedeniyletoplumuntüm kesimlerine "ateşkes" çağrısı yaparken "Savaş baltalarınıherkes, hepimiz toprağa gömmeliyiz" dedi.

5-AdaletBakanıHasan Denizkurdu, Cumhuriyetgazetesine yaptığıdeğerlendirmede,1 Ekim'deaçılacakMeclis'inilk10 gününü"hukuka" ayırmasını önerdi. Bu konuda destekaramakiçin gelecek hafta tüm partileri ziyaret edeceğini söyleyen Denizkurdu, "Yargınındahahızlıveadilçalışmasınısağlayacakyasal düzenlemeleripartilerin ortak mutabakatıyla tamamlayalım.Yargı herkeselazım.Yargıyagereklikaynağıayırmazsak,çetelerle mücadeleye daha fazla para harcamak zorunda kalırız" dedi.

6-İçişleriBakanıKutlu Aktaş NTV televizyonunayaptığı açıklamada,mafyanın sadece büyük şehirlerde değil Anadolu'dada yayılmışolduğunuaçıkladı. Birçok kamugörevlisininçetelerle ortakçalıştığınınortayaçıktığınısöyleyenAktaş,Emniyet Müdürlüğüileorganizesuçörgütlerinekarşımücadele başlattıklarını söyledi.

7-Maliye Bakanlığı, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile eşi ÖzerÇiller'inmalvarlıklarına ilişkinincelemeyitamamladı. Bakanlık,Çiller çifti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na "haksızservet edinme, serveti gizleme ve mal kaçırma"suçuile "yalanbeyandabulunma"suçundan8yılakadarhapiscezası istemiyle dava açılması için suç duyurusunda bulundu.

8-MilliEğitimBakanıHikmet Uluğbay,"8.İzciZafer Yürüyüşü"nedeniyleergin izci temsilcilerinimakamındakabulü sırasındagazetecilerinsorularınıyanıtladı.Uluğbay, tarikatlarınyazaylarındakihazırlıklarınakoşutolarak üniversitelerde tırmanan türban bunalımı konusunda,"Demokrasinin kuralları keyfe göre değiştirilemez" uyarısında bulundu.

9-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalyaptığıaçıklamada, Türkiye'deekonomivesiyasetalanındaciddibirbunalım yaşandığını ve bunu görmezden gelmenin olanaksız olduğunu söyledi. Hükümetivediğersağ partileri de eleştiren Baykal,çetelerle mücadeleetmesigerekenlerin, onlarla işbirliğiyaptığısürece sorunların çözülmesinin olanaklı olmadığını belirtti.

10-İnsanHakları Derneği (İHD) yöneticileri, bazısiyasi partive sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "1 Eylül Dünya Barış Günü"nedeniyleDiyarbakır'a gidecek heyete güvenlikgüçlerinin "Gayriinsaniyöntemlerlesaldırdığını"kaydederek,İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, emniyet müdür yardımcılarıErcüment Yılmaz ve Hüseyin Arpacı hakkında suç duyurusunda bulundu.

11-TürkiyeGazeteciler Cemiyeti (TGC)BaşkanYardımcısı OrhanErinç,"YeniBasın Kartları Yönetmeliği"konuluseminer verdi.Erinç,BasınKartlarıKomisyonu'nun17-18Eylül tarihlerindetoplanacağını ve yönetmeliktekibazıeksikliklerin gündeme getirileceğini söyledi.

12-Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA), sosyalbilimler alanındafaaliyetgösterenbilim adamlarınaverdiğiBilimve Hizmet Ödülleri'nin bu yılki sahipleri belirlendi.

13-Türk Sineması yönetmenlerinden Osman Fahir Seden, vefat etti.

14-ABDBaşkanı Bill Clinton, Rusya DevletBaşkanıBoris Yeltsin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti.

ABDBaşkanıBillClinton ile Rusya DevletBaşkanıBoris Yeltsin'in,füzesavar uyarı sistemleri konusunda işbirliği yapma veplütonyumstoklarınıazaltmakonularındaanlaştıkları bildirildi.

15-Kuzey Kore tarafından fırlatılan balistik füzeyetepki gösterenJaponya,buülkeyeyönelikyapılangıdayardımını dondurduğunuaçıkladı.HükümetSözcüsüHiromuNonakayaptığı açıklamada,Tokyo'nun Kuzey Kore'ye yönelikizlediğipolitikayı gözdengeçireceğinibelirterek, açlıkla boğuşanülkeyeyapılan gıdayardımıileikiliilişkilerinnormalleştirilmesi görüşmelerini durduğunu söyledi.

16- Gelişmekte olan 113 ülkenin devlet başkanları ve hükümet temsilcilerininbiraraya geldiği Bağlantısızlar Hareketi'nin12. Zirvesi Güney Afrika'nın Durban kentinde başladı.

17- Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç'in, Kosovalı Arnavutlara,bölgeye"bellibir ölçüdekendikendiniyönetme hakkı"vermeyiöngörenve 3 ila 5 yılsüreylegeçerliolacak geçici bir anlaşma önerdiği bildirildi.

2 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TürkiyeZiraatçiler Derneği'nin kuruluşunun 49. yıldönümü nedeniyle ÇankayaKöşkü'nde düzenlenenödültöreninde yaptığı konuşmada,ekonomideyaşanan dalgalanmanınuluslararasıalandakiolumsuzluklardan kaynaklandığınıbelirterek, "BorsadakikrizinVergiYasası'yla ilgisiyok. VergiYasası'nda düzeltilmesi gereken bir şey varsao dakonuşuluryapılır"dedi. Cumhurbaşkanı Demirel,temiztoplum reçetesinin "açık toplumdan"geçtiğini söyledi.

2-BaşbakanMesutYılmaz,malipiyasalarayönelikek önlemleri açıkladı. Başbakan Yılmaz, Bankalar Birliği toplantısına katılmadanöncedüzenlediğibasıntoplantısında,alınan tedbirlerle,mali piyasaların uluslararası finans piyasalarındaki krizinetkilerinden korunmuş olacağını söyledi. BaşbakanYılmaz, "Tedbirler Türk ekonomisinin uluslararası piyasalarda yaşanan kriz karşısındaki direncini artıracak" dedi.

3-Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada, ekonomide bazı sektörlerinRusyabunalımını bahaneederek"vergireformundangeriadımattırmahevesine kapıldığını", bu kesimlerin henüz uygulanmayan yükümlülükleriçin baskı yaptığını belirtti.

4-DevletBakanı Hikmet Sami Türk, Cumhuriyetgazetesinin sorularınıyanıtladı. Türk, partisinin gündemegetirdiği"genel af" önerisinin, Meclis'in yeni çalışma yılının öncelikli gündemini oluşturacağınısöyledi.Kamuoyundabaşlangıçtagelenolumsuz tepkilerin,BaşbakanYardımcısıBülentEcevit'inpartisinin önerisini açıklamasının ardından daha olumlu bir noktaya geldiğini söyledi.

5- İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, incelemelerde bulunmak üzere İzmir'egitti.Aktaş,ValiKemalNehrozoğlu'nuziyaretinde, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, birçok ülkedeyaşananbazı sorunlarınTürkiyegenelinde de görüldüğünübelirterek,bunlar arasındabölücüterörhareketleri, mafyaveçetelerolduğunu söyledi.

Aktaş,mafyave çetelerin ortaya çıkmasının,birihmalin göstergesi olduğunu belirterek, "Devlet gücünü kullandığında mafya olmayacaktır. Biz, bu gücü kullanacağız" dedi.

6-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiNecatiUtkan düzenlediğibasıntoplantısında,gazetecilerinsorularını yanıtlarken,AdaletBakanlığı'ndan iletilen AlaattinÇakıcı'nın iade istemini içeren dosyayı Fransa'ya gönderdiğini söyledi.

7-IrakKürdistan Demokratik Partisi (IKDP)lideriMesud Barzani,ABD'yegerçekleştireceğiziyaretöncesindegörüş alışverişinde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

8-İran,Afganistansınırıyakınlarındadünbaşlattığı tatbikatakatılan70bin askerin bölgedekalacağınıaçıkladı. Talebanyönetimi,buaçıklamanınardındanİranyönetimiyle arasındakigerginliğingiderilmesiiçinBM'yearabuluculuk yapması çağrısında bulundu.

9-Moskova'da biraraya gelen ABD Başkanı BillClintonile RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsingörüşmeninardından düzenledikleriortak basın toplantısında, elealdıklarıkonular ileilgilisonuçları açıkladı. Clinton, nükleer silahyapımında kullanılabileceközellikteki 50 topplütonyumundönüştürülerek, yıkıcıözellikteolmayan bir yapı halinegetirilmesikonusunda Yeltsin ile anlaştıklarını söyledi.

Yeltsiniseserbestpiyasaekonomisinegeçişsürecinde ülkesininçokbüyüksorunlarla yüz yüze kaldığınıifadeetti. Yeltsin,Clinton'laülkesininmaruzkaldığısıkıntılarıaşma konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

3 EYLÜL 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz, çeşitli açılışvetemelatma törenlerinekatılmak üzere Şanlıurfa'ya gitti.BaşbakanYılmaz, hükümetingece-gündüzdemeden millete hizmetiçintümgücüyle çalıştığını, amaçlarının, önümüzdeki yıl sonuna kadar Türkiye'deki otoyol ağını 2 bin kilometreye tamamlamak olduğunu söyledi.

Gaziantep'te de bazı temel atma törenlerine katılan Başbakan Yılmaz,seçimkararınıbir kez daha gözdengeçirebileceklerini belirterek,biryandan kalkınma hamlesini yürüttüklerini,diğer yandanda geçmişte devlet içerisine kök salmış mafya ile mücadele ettiklerini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Kıbrıs önerisi, türban bunalımıveekonomidekigelişmeleriCumhuriyetgazetesine değerlendirdi.Ecevit,türbankonusunda"Bildiğimizçizgiden vazgeçmeyeceğiz. Bir yumuşak yaklaşım içinde bunu adım adım çözmek istiyoruz"dedi.KıbrıssorununadadeğinenEcevit,KKTC CumhurbaşkanıRauf Denktaş'ın iyi niyet gösterdiğinibelirterek, öneriningerçekçibir proje olduğunu, adadaikiayrıdevletin varlığınınyadsınamazboyutlaraulaştığınıkaydetti.Ecevit, federasyonu AB'nin engellediğini önü sürdü.

3-AdaletBakanıHasanDenizkurdu,AvrupaKonseyi ParlamenterlerMeclisiHukukveİnsanHaklarıKomisyonu'nun İstanbul'dabaşlayan toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terördenençokzarargören ülkelerdenbiriolmasınakarşın uluslararasıarenadayeteri kadar anlayış görmediğinibelirtti. Denizkurdu, terörle mücadelenin ister istemez insan haklarına bazı kısıtlamaları da beraberinde getirdiğini savunarak, tümülkelerde benzeri uygulamalar bulunduğunu söyledi.

4-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Baykal, hükümetin Rusya'da başlayanvetüm dünyayısaranekonomikkrizekarşıaldığıönlemleri değerlendirirken,"Bukriz Türkiye'desadecefinanssektörünü ilgilendirmez. Kriz, Türkiye'deki tüm ekonomik yapıyıetkiler.O nedenletedbirlerinde bu anlayış ön plana çıkarılarakalınması gerekir" dedi.

5-DİE'den yapılan açıklamaya göre, ağustos ayıitibariyle yıllıkenflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 81.4, toptan eşyada 67.4 oranında gerçekleşti.

6-Swissair'e ait MD11 tipi uçak New York-Cenevreseferini yaparkenKanada'nınNovaScotia kıyılarıaçıklarındaokyanusa düştü. Uçakta 229 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

7-ABD Başkanı Bill Clinton, Kuzey İrlanda Parlamentosu'nda yaptığıkonuşmada,Kuzeyİrlanda barışsürecinizorgünlerin beklediğini,bunakarşınbarış fırsatınıneldenkaçırılmaması gerektiğini söyledi.

4 EYLÜL 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, UluslararasıKazakDil Vakfıtarafındankendisine verilen madalyavenişannedeniyle Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 20.asrın son10yılında Sovyet İmparatorluğu'nun kendiliğinden çökmesiyle onunaltından Türk dünyasının çıktığını belirterek,budünyanın temsilcisininbayrağınıhiçindirmeyenTürkiyeCumhuriyeti olduğunu söyledi.

2-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit ve DışişleriBakanı İsmailCem, IKDP lideri Mesut Barzani'yi birlikte kabulettiler. Görüşmedensonra düzenlenen basın toplantısındaEcevitveCem, Barzani'ye,TürkmenlerinIKDPsaldırılarındanuğradıkları mağduriyetintelafisi ve Türkiye'nin "Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafazasına olan hassasiyetini" belirttiklerini söyledi.

3-YargıtayCumhuriyet BaşsavcısıVuralSavaşAnkara'da yaptığıaçıklamada,İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'a, Diyarbakır DGM tarafından verilen 10 ay hapis ve 716milyon 666 bin lira para cezasının Yargıtay tarafındanaynen onaylanması gerektiğini söyledi.

4-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller, İstanbul'da Dok Gemi-İş Sendikası'nıziyaretindeyaptığı konuşmada,gemicilikalanında büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

5-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal Sivas Kongresi'nin79. kutlamatörenlerinekatılmakiçingittiğiSivas'tayaptığı konuşmada, seçim tarihini değiştirmek isteyenlerinkonuyu TBMM'ye getirmeleriniisteyerek, "TBMM bu önerileri değerlendirir.Seçim tarihi tartışılabilir, ama seçim tartışılmaz" dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi öldü, 26 kişi de yaralandı.

7-KKTCCumhurbaşkanıRaufDentaşLefkoşa'dayaptığı açıklamada,GüneyAfrika'nınDurbanşehrindeyapılan BağlantısızlarHareketi zirvesinde alınanKıbrıs'lailgilitek yanlı karara tepki göstererek, "Haksızlığa karşı tedbir almak, tek yanlı haksız kararlara boyun eğmemek bizim görevimizdir" dedi.

8-Hindistan'da nehir sularının taşması sonucu batan gemide bulunan 32 kişinin öldüğü bildirildi.

5 EYLÜL 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz,Malatya'dabazıaçılışlara katıldı.BaşbakanYılmaz, İnönü Üniversitesi'ndeonursaldoktora ünvanıverilmesi dolayısıyla düzenlenen törenden sonra birbasın toplantısıdüzenledi.BaşbakanYılmaz,gündemdekitartışılan sorunlariçinkendisininüzerine düşeniyaptığınısöyleyerek, sorumluluğunkendisidışındaki isimlereaitolduğunusöyledi. Yılmaz, erken seçim için CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı,Çakıcı içinpolisi,türbaniçindeüniversiteleribirinciderecede sorumlu tuttu.

2-İstanbulMenkulKıymetlerBorsası'nın31ilde47 ilköğretimokuluyaptırmaküzereMilliEğitimBakanlığıile arasındakiprotokol,BaşbakanMesutYılmaz'ındakatılımıyla imzalandı.Törendekonuşan BaşbakanYılmaz,gelecekbinyıla hazırlıklıgirentoplumların daha mutluolacağını,bunedenle hedeflerinin bilgi çağını yakalamak olduğunu kaydetti.

3-Ekonomidensorumlu Devlet Bakanı Güneş Taner,Milliyet gazetesineverdiğidemeçte, borsa, enflasyon,seçimekonomisi, yatırımlar gibi konularda görüşlerini açıkladı.

4-DevletBakanıCavitKavak yaptığıaçıklamada,Radyo TelevizyonÜstKurulu (RTÜK) üyelerinin, yasalardankaynaklanan bağlayıcıtutumları nedeniylealmak zorundaolduklarıkararlar olabileceğini belirterek, "Ancak son günlerde izlediğim tutumları, hal,hareketve davranışları" muhalefet üyelerinin,kendilerine karşıtelevizyonlaratavıraldıklarıyöndedir"dedi.Kavak, RTÜK'te yasanın aksine muhalefetin üye sayısının daha çok olduğunu belirtti.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,İzmitBüyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan yeni itfaiye binasının açılış töreninden sonragazetecilereyaptığı açıklamada,Türksiyasetinintemel sorunlarının başında istikrarsızlığın geldiğini söyledi.

6-TİSK Genel Sekreteri Kubilay Atasayar düzenlediğibasın toplantısında,Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomikvesiyasal koşullarda erken seçimin yarar getirmeyeceğini savundu.Atasayar, "AsyaülkeleriveRusya'da yaşananekonomikbunalımınsonucu Türkiyeüzerindeyıl sonundaki etkilerinin henüzgörülmediğini" belirtirken,Türkiye'deiştençıkarmalarınbaşlayabileceğini söyledi.

7- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Yekta Güngör Özden,CumhuriyetgazetesininADD,yargı,irtica,solve özelleştirmeye ilişkin sorularını yanıtladı.

8- Türk Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri ilk maçında Kuzey İrlanda'yı 3-0 yendi.

9- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ındavetlisiolarakKıbrıs'agitti.KKTC'yegiderken gazetecilerinsorularını yanıtlayan Ecevit, dünyaekonomisindeki gelişmelerin "etkili kararları" gerektirdiği bir ortamda seçimlere gidilmesininyaratacağı sıkıntılara değindi vemevcuthükümetin aralıkayında istifa etmesine ilişkin uzlaşmadan geri dönülmesini istedi.

BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,KKTC'deCumhurbaşkanı Denktaş,BaşbakanDervişEroğluvehükümetüyeleriyleve parlamentodatemsiledilen muhalefetpartilerininliderleriyle görüştü. Ecevit, bazı temel atma törenlerine de katıldı.

DahasonraYeşilırmak bölgesinde "DirenişveBütünleşme" törenlerinekatılanEcevit,konuşmasında,Denktaş'ın"Kıbrıs konfederasyonu"önerisinin,Kıbrıs'tabölünmeninbüsbütün kesinleşmesiniönlemekiçinsonfırsatolduğunu,Rum-Yunan ikilisinin bu son fırsatı iyi değerlendiremediklerini savundu.

10-YunanistanDışişleriBakanıTheodorosPangalos, Salzburg'tadüzenlenenABDışişleriBakanlarıgayriresmi zirvesindegazetecilerin sorularını yanıtladı.Pangalos,Kıbrıs RumYönetimi'nin AB'ye üyelik başvurusunun gayet normalolduğunu savunarak, Türkiye'ye yönelik "işgalci" suçlamasında bulundu.

6 EYLÜL 1998

1-FPGenelBaşkanı Recai Kutan, FPDanışmaMeclisi'nin AnkaraKızılcahamam'da sona eren toplantısının sonuç bildirgesini açıkladı.Kutan,Türkiye'deherkesimindevlet,demokrasi, laiklik,insanhakları,siyaset,cumhuriyetgibikavramları yenidengözden geçirmesi gerektiğini savunarak, "Demokrasibizim için vazgeçilmez evrensel bir değerdir" dedi.

2-BaşbakanYardımcısıİsmetSezgin,İzmirUrla'da balıkçılarınsorunlarınıdinledi.Buaradagazetecilerin sorularınıyanıtlayanSezgin, DTP olarakseçiminertelenmesini istediklerini belirtti.

3-Tarımve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar yaptığıyazılı açıklamada,TSE'nin"GıdaStandartları"ve"GıdaMaddeleri Tüzüğü"nünyürürlükten kalktığını anımsatarak, Türk GıdaKodeksi Yönetmeliğikapsamındaherbirürüniçinayrıtebliğler çıkarılmasına gereksinim duyulduğunu belirtti.

4-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller İstanbul'dadüzenlediği basıntoplantısında,Türkiye'deyaşananekonomikbunalımın Rusya'dakikrizleilişkisi olmadığını belirtti.BaşbakanMesut Yılmaz'aseçimlerdensonra,öndeolanmerkezsağpartisinin çevresindebütünleşmeönerisiyapanÇiller,seçimlerinöne alınmasını istedi.

5-CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,genelseçimlerinertelenmesineyönelik başlatılan girişim ve tartışmaları değerlendirdi. Baykal,seçimle ilgilikonununbittiğini,ortadayasabulunduğunubelirtti. Türkiye'ninçetedenyolsuzluğa,ekonomidendemokratikleşmeye kadarbirçoksıkıntısıolduğunuvurgulayanBaykal,CHP'nin gündemininAnadolu ve halkın sorunları olduğunadikkatçekerek, seçim tartışmalarının bir parçası olmayacaklarını ifade etti.

6-MHP Genişletilmiş Yüksek İstişare Meclisi, GenelBaşkan DevletBahçelibaşkanlığındatoplandı.Bahçelikonuşmasında, mafyanındevlet içindeki çürümüşlüğün ve idealizminkayboluşunun bir ürünü olduğunu belirtti.

7-OlağanüstüHalBölge Valiliği'nden yapılanaçıklamaya göre,güvenlik güçlerince bölücü terör örgütüne karşısürdürülen operasyonlarda, 12 terörist öldürüldü, 2 terörist de teslim oldu.

8-KESKin2.Olağan Genel Kurulu, İstanbul'dayapıldı. Siyami Erdem, genel başkanlığa yeniden seçildi.

9-DünyaOffshoreŞampiyonasıİstanbulGrandPrix'si, İstanbulBoğazı'ndayapıldı. İtalyan ekibi JonllyMotorisimli tekneleriyle birinci oldu.

10-Yurdunçeşitliyerlerindenmeydanagelentrafik kazalarında 33 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.

11-Başbakan Mesut Yılmaz, 3 gün sürecek Ortadoğu gezisinin ilkdurağıolan Ürdün'e gitti. Başbakan Yılmaz, ÜrdünBaşbakanı FayezTarawneh ile başbaşa bir görüşme yaptı. İki başbakan,daha sonraikiülkeheyetleri arasında gerçekleştirilengörüşmelere başkanlık etti.

Devletbakanları Işın Çelebi, Yücel Seçkiner ileTarımve KöyişleriBakanıMustafaTaşar'ınhazırbulunduğugörüşmeler sonrasında,TürkiyeileÜrdünarasındaspor,tarımve standardizasyonalanındaişbirliğiniöngören3ayrıanlaşma imzalandı.

Başbakan Yılmaz gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ürdün'ün, bölgede istikrar ve dengeyi sağlayacak iki ülke olduğunu kaydetti.

12-ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,"ABD, Afganistan'ınsınırkomşularına,çatışmalarınartmasınayol açabilecekbiroperasyondankaçınmalarıkonusundabirçokkez çağrıdabulundu.Buülkeleri, Afganistan'ınsınırlarınasaygı göstermeye çağırıyoruz" denildi.

ABD'nin açıklamasına tepki gösteren Tahran, ABD'yi Taleban'ın tarafınıtutmaklasuçladı. İran'ındinilideriAyetullahAli HamaneyiseTehranTimesgazetesineyaptığıaçıklamada, İran'ın,Taleban ile çatışmaya girme niyetinin olmadığını söyledi.

Buarada,BM tarafından halen Afganistan'ınmeşrulideri olaraktanınandevrikDevletBaşkanıBurhaneddinRabbani, CumhurbaşkanıSüleymanDemirelilegörüşmeküzereTürkiye'ye geldi.

13-Japonsineması yönetmenlerinden Akira Kurusawa,vefat etti.

7 EYLÜL 1998

1-Adliyılınbaşlaması nedeniyle Yargıtay'dadüzenlenen töreneCumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet NecdetSezer,FPGenel Başkanı Recai Kutan, CHPGenelBaşkanı DenizBaykal, askeri ve sivil yüksek yargının başkanveüyeleri ile çok sayıda yargıç katıldı.

YargıtayBaşkanıMehmet Uygun törendeyaptığıkonuşmada, bütünişlevlerinietkinveeksiksizyerinegetirebilenbir yargınındemokrasilerinmutlak gereğiolduğunadikkatçekerek Türkiye'debugünyargıbağımsızlığı veyargıçgüvencesinin olmadığını söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen de konuşmasında, yargınınmedyayakarşıbağımsızlığınısağlayacakyasal düzenlemelere gidilmesini istedi.

2-Türkiye'debulunan Afganistan'ındevrikCumhurbaşkanı BurhaneddinRabbanıAfganistan'dakisongelişmeleriZaman gazetesine değerlendirdi.

3- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Avrasya koridoru üzerinde taşımacılığıngeliştirilmesininelealınacağıve"İpekYolu" olarak adlandırılan zirveye katılmak üzere Azerbaycan'a gitti.

4-BaşbakanMesutYılmaz,Ürdün'dekitemaslarını tamamladıktan sonra Ortadoğu gezisinin ikinci durağı olan İsrail'e geçti. Başbakan Yılmaz, Ürdün'deki temasları sırasında Türkiye ile İsrailarasındakiişbirliğinin Arap ülkeleri içinherhangibir tehdit arz etmediğini söyledi.

BaşbakanYılmaz,Ortadoğu barışsürecinigörüşmeküzere İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Kudüs'te biraraya geldi.

5-Afganistan'ınbüyükbölümündedenetimielegeçiren köktendinciTalebangüçleriile muhalefetkomutanıAhmedŞah Mesud'a bağlı birlikler arasında başkent Kabil'in kuzeyindeyoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

6-RusyaBaşbakanVekiliViktorÇernomırdiniçin Parlamento'nunaltkanadı Duma'da yapılangüvenoylamasındared kararı verildi.

8 EYLÜL 1998

1-AdaletBakanıHasan DenizkurduCumhuriyetgazetesine yaptığı açıklamada, yargıda "hem fiziki hem de beşeri" ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını, hazırlanan hukukreformukonusundasiyasipartiliderleriile milletvekilllerini bilgilendirdiğini söyledi.

2-MaliyeBakanı Zekeriya Temizel, Cumhuriyet gazetesinin gündemdeolankonularailişkin sorularınıyanıtladı.Temizel, Türkiye ekonomisinin altyapısının sağlamlaştırıldığını belirterek, "Ayda1.1katrilyon vergi topluyoruz. Türkiyebunuyapamasaydı Rusya'daki gibi kriz olurdu" dedi. Temizel, enflasyonla mücadelede geridönülmezbirnoktayagelindiğini,buaşamadansonra yükselmenin olmayacağını öne sürerek "Yıl sonunda enflasyonyüzde 50 civarında olacak" dedi.

3-Olağanüstü Hal Bölge Valisi Aydın Arslan, valiliktebir basıntoplantısıdüzenleyerekbölgedekiterörolaylarını değerlendirdi.

4-Ankara6.Asliye Ceza Mahkemesi, 300trilyonliralık usulsüzlükyaptıkarıiddiasıyla3ile5yılarasındahapis istemiyleyargılananve aralarında UlaştırmaeskiBakanıOğuz Tezmen,TürkTelekomeskiGenelMüdürüCengizBulut,Posta İşletmesi eski Genel Müdürü Veli Bettemir'in de bulunduğu 34 sanık hakkında beraat kararı verdi.

5-AvrupaKonseyiParlamenterlerAsamblesiTürkiye Raportörleri,Diyarbakır'datemaslarınabaşladı.Raportörler Andras Barsony ve Walter Schwimmer, Güneydoğu'da insan haklarıve demokratikleşmekonularında 'normalleşme'sürecininbaşladığını söyledi.

6-Tarihi İpekYolu'nun canlandırılmasını amaçlayanAvrupa- AsyaUlaşımKoridoru zirve toplantısı Bakü'de yapıldı.Zirvenin sonunda,"Avrupa-Kafkasya-AsyaKoridoruÜzerindeUluslararası TaşımacılığınGeliştirilmesi Hakkında Temel Çok TaraflıAnlaşma" imzalandı.Zirveyekatılan liderler, buanlaşmailebirlikte karayolu,denizyolu,demiryolutaşımacılıklarıilegümrükve belgelendirmeprosedürlerineilişkinteknikeklerdenoluşan belgeyedeimzakoydu.Zirveninardındanyayınlanan,'Bakü Deklarasyonu'ndada,bölgedekarşılıklıekonomikveticari işbirliği ile ulaştırma alt yapısınıngeliştirilmesi vurgulandı.

CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,DışişleriBakanıİsmail Cem'lebirlikte katıldığı zirve toplantısında yaptığıkonuşmada, Türkiye'ninherzamanuluslararasıticaretgüzergahlarını birleştirenbir köprü olduğunu belirterek, "Bugün, yenibağımsız devletlerinortayaçıkmasından sonra,Türkiye'ninkıtalararası doğal bir terminal olma konumu daha da önem kazanmıştır" dedi.

CumhurbaşkanıDemirel, zirvenin ardından düzenlediğibasın toplantısında, Türkiye'deki iç siyasi gelişmelerle ilgili soruları dayanıtladı.

7- Filistin'de bulunan Başbakan Mesut Yılmaz, Filistin Devlet BaşkanıYaserArafatileortakbasıntoplantısıdüzenledi. BaşbakanYılmazbasıntoplantısında,Arafat'latemaslarında, ikiliilişkilerveOrtadoğubarışsürecindekitıkanıklığın aşılmasıkonularınınele alındığını belirtti.BaşbakanYılmaz, Türkiye'ninFilistindavasınadestekverdiğinihatırlatarak, İsrail'i, Filistin'in onayladığı ABD planını kabul etmeye çağırdı.

Arafatda, bölgesel sorunların da ele alındığıdetaylıve yararlıbirgörüşmeyaptıklarınıbildirdi.Barışsürecinin, ABD'ningirişimlerine karşın İsrail'in gündeme getirdiğiolumsuz uygulamalar dolayısıyla tıkandığını ifade eden Arafat, Filistin'in bu girişimi onayladığını daha önceden açıkladığını belirtti.

8- Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin, Farnbourgh Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı'na katılmaküzere İngiltere'ye gitti.

9- BM Kalkınma Programı (UNDP) tarafından her yıl yayımlanan, ekonomik,sosyal,eğitimve sağlık verilerinikapsayaninsani kalkınma endeksinde Türkiye bu yıl 69'uncu oldu.

10-YunanistanDışişleri Bakanı TeodorosPangalos,İran, YunanistanveErmenistanarasındaki üçlügörüşmelerekatılmak üzere İran'a gitti.

11-Brezilya'da meydana gelentrafik kazasında 53kişinin öldüğü bildirildi.

9 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelbaşkanlığındaÇankaya Köşkü'ndeyapılan toplantıya, Başbakan Mesut Yılmaz,Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Başbakan YardımcısıBülent Ecevit, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ile Dışişleri Bakanı İsmail Cem katıldı. Toplantıda, Suriye ve İran'la ilişkiler, Rusya krizi, Afganistan'dakigelişmeler,enerjihatları,KıbrısveKosova konuları ele alındı.

AyrıcaCumhurbaşkanıDemirel,DiplomasiMuhabirleri Derneği'ninyayınorganı "Diplomasi Yazıları" dergisineverdiği demeçte,Türkdış politikasınınana gündem maddelerineilişkin görüşleriniaçıkladı. Cumhurbaşkanı Demirel, SuriyeileTürkiye arasında"su sorununun bulunmadığını" söyledi. AB ile ilişkilerde ayrımcılığınkaldırılmadığınıbelirtenCumhurbaşkanıDemirel, Yunanistan'ın Türkiye'den çok Avrupa'nın sorunu olduğunu kaydetti.

2-BaşbakanMesutYılmaz ile BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,birarayagelerekmilletvekiligenelseçimlerinin ertelenmesikonusunugörüştü.Ecevit,konuyailişkinolarak Cumhuriyet gazetesine yaptığı değerlendirmede, iş çevrelerininde erkenseçimden rahatsız olduğunu belirterek, "Birtakımreformlar başlamış,onların uygulanması lazım. Gerekli siyasiiradedeo reformları hazırlayan hükümette var. Öte yandan tüm dünyayısaran ekonomikkriz,Rusya'daki kriz. Ekonominin nabzınıgünügününe elimizdetutmamız, günü gününe kararlar almamız gerekiyor.Böyle bir ortamda seçim atmosferi herkesi rahatsız ediyor" dedi.

3-Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu Sabah gazetesineyaptığı açıklamada, Cumhuriyet savcılarına, "suç işleyen kim olursaolsun yetkinizikullanmaktançekinmeyin.Yasalarkarşısındaherkes eşittir.Suçlu eski başbakan da, bakan da olsa, tümsavcılarımız soruşturma açabilir" dedi.

4-CHP'ninkuruluşunun 75. yıldönümü, genel merkezveil örgütlerinin düzenledikleri çeşitli törenlerle kutlandı.

CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, partilerinincumhuriyetle yaşıtolduğunu vurgularken, "Türkiye'yiMustafa KemalAtatürk'e yakışanbirrejime, toplum ve devlet düzeninekavuşturmakiçin mücadelemizi bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

5-Türkiye'de bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Denetim Komisyonu Türkiye Raportörleri Walter Schwimmer ve Anderas Barsony,İstanbulEmniyetMüdürlüğübirimlerini,İstanbul BüyükşehirBelediyeBaşkanı Recep TayyipErdoğan'ıveTürkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli'yi ziyaret etti.

6-İran,Ermenistan ve Yunanistan Dışişleri Bakanları'nın, dünTahran'dayaptıklarıüçlütoplantıdansonra,Atina'ya dönüşündeuçaktagazetecilerebiraçıklamayapanYunanistan DışişleriBakanıTeodoros Pangalos, Irak KürdistanYurtseverler Birliğilideri Celal Talabani'nin, Atina'dan "Kürt özerk bölgesi" oluşturulması konusunda yardım ve destek istediğini söyledi.

7-Kosova'nınDecani bölgesinde yedi köyünSırpgüvenlik güçleritarafından bombalanması sonucu çok sayıda sivilinöldüğü ve yaralandığı bildirildi.

10 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'nde İran Yol veTaşımacılıkBakanıMahmoudHaceti'yikabuletti.Haceti, Türkiyeileİsrailarasındaki işbirliğianlaşmasınınülkesini rahatsızettiği yolundaki sözleri üzerine CumhurbaşkanıDemirel, "Bizimde Yunanistan ve Suriye ile sorunlarımız var, amaİran'ın bu ülkelerle münasebetlerinden hiç şüphelenmiyoruz"dedi.

2-BakanlarKurulu,Başbakan MesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantının ardından açıklama yapanDevletBakanıve HükümetSözcüsüŞükrüSinaGürel,CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'inAzerbaycan'dakitemasları,BaşbakanYılmaz'ında Ortadoğugezisiileilgili bilgi sunduğunubelirtti.Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in KKTC ile ekonomik ilişkilerkonusunda bilgiaktardığınıanlatan Gürel, KKTC ileilişkilerindahada derinleştirileceğini vurguladı.

3- Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, vergi yasalarında yapılan sondeğişikliklerinihracatçılara ve dışticaretleilgilitüm kesimlereaktarılmasıamacıyla İstanbul TekstilveKonfeksiyon İhracatçıBirlikleritarafındandüzenlenenbilgilendirme toplantısınakatıldı.Temizelyaptığıkonuşmada,"Buyasanın geçmiştevarolan sorunlardan dolayı kişileri gelecektedegüç durumdabırakmasını istemiyoruz. İşte bununadımalimilattır" dediveeldeki bilgilerden hareket ederekbaşka bir yasaylada herhangibirsoruşturma, inceleme yapılmayacağı yönündegaranti verdi.

4-Türkiye ve Arnavutluk arasında, iki ülke vatandaşlarının sosyalgüvenlikhaklarınıeşit ölçüdegözetecekbirsözleşme İstanbul'daimzalandı.Çalışma ve SosyalGüvenlikBakanıNami ÇağanileArnavutlukÇalışma veSosyalİşlerBakanıAnastas Angjeli'nin imzaladıkları sözleşme uyarınca, her iki tarafta geçen sigortalı hizmet sürelerinin birleştirilmesi mümkün olacak.

5-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerdüzenlediğibasın toplantısında,BaşbakanMesut Yılmaz'a yaptığıçağrıda,"Gelin milletin hakemliğinde birleşelim. Sandıktan kim önde çıkarsaonun çatısıaltında bütünleşme sürecine hazır olduğumuzu,seçimlerden önceikigenelbaşkanolarak imzalı ve yazılıolarakkamuoyu önünde açıklayalım" dedi.

6-İstanbul'un4ayrı yerinde çıkanormanyangınlarında yaklaşık 60 hektarlık ormanın yandığı bildirildi.

7-BMGüvenlik Konseyi, Irak'ın BM silah müfettişleriile işbirliğini reddettiği gerekçesiyle, bu ülkeye 8 yıldıruygulanan ambargoyusüresizolarak uzattı. Irak'ınBMBüyükelçisiNizar Lamdun,kararınaçıklanmasındansonragazetecilereverdiği demeçte, "Bağdat olası bütün seçenekleri değerlendirecektir.Irak açısından bütün seçenekler açıktır" dedi.

8-RusyaDevlet Başkanı Boris Yeltsin'in DışişleriBakanı Yevgeni Primakov'u başbakanlık için aday gösterdiği bildirildi.

9-Afganistan'daiktidarıelindetutanaşırıdinci Talebanlar,ellerinde olduğu iddia edilenİranlıdiplomatların ölü bulunduğunu bildirdi.

11 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAnkara'dahastane açılışındayaptığıkonuşmada, eğitim vesağlıkhizmetlerindeki gelişmeninve başarının, ülkenin uygarlığının ve kalkınmışlığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

2-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit Hak-İş'iziyaretinde yaptığıkonuşmada,sendikayöneticilerinesiyasetyasağının kaldırılmasıyönündeanayasadeğişikliğinegidileceğini belirterek,BaşbakanMesutYılmaz'labukonudaanlaşmaya vardıklarını söyledi.

3-İnsanHaklarıKoordinasyonu Üst KuruluDevletBakanı Hikmet Sami Türk başkanlığında Batman'da toplandı. Türk toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin 15 yıla yakın zamandır ayrılıkçıterör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bu konuda başarıya ulaşıldığını belirterek,terördenetkilenen yurttaşlaraözelfondanyardım yapılacağını söyledi.

4-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal Kars'tahalkahitaben yaptığıkonuşmada, enflasyonun temel sorun olmaya devamettiğini belirterek,"Türkiye'deekonomiksıkıntıtoplumunbütün kesimlerini,özellikleDoğuAnadolumuzutahripetmeyedevam ediyor" dedi.

5- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk İstanbul'da yaptığı açıklamada,Güneydoğu'da yaşanan sorununadını"Kürtmeselesi" olarakbelirtti ve "Bugün İngiltere ve İrlanda arasındabaşlamış olan müzakereleryeni metot arayışımıza gerektirdiği ölçüde örnek teşkil etmektedir" dedi.

6-RusyaDevlet Başkanı Boris Yeltsin tarafındanbaşbakan adayıolarak atanan Yevgeni Primakov, Rusya Parlamentosu'nunalt kanadı Duma'da güvenoyu aldı.

7-SriLanka'da meydana gelen patlamada 20 kişininöldüğü bildirildi.

12 EYLÜL 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk SeyahatAcentaları Birliği ile Türkiye Otelciler Birliği heyetlerini kabulünden sonra gazetecilerinsorularınıyanıtladı.Seçiminertelenmesi konusundakitartışmalara ilişkin sorular üzerineseçimkararını TBMM'nin aldığını hatırlatarak, "Bu kararın değişmesi lazımsa yine bu TBMM'nin işidir. Seçim nasıl olsa yapılacak" dedi.

2-OrmanBakanıErsin Taranoğlu,İstanbul'dadünyanan ormanlıkalanıgezerek,incelemelerdebulundu.Taranoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, yangınların arazi mafyasının işiolduğunubildirerek,devletolarakgörevimiz"rant sevdalılarının heveslerini kursaklarında bırakmaktır" dedi.

3-DYPGenelBaşkanıTansu Çiller,KütahyaTavşanlı'da partisincedüzenlenenmitingteyaptığıkonuşmada,hükümeti eleştirdi, türbanı savundu.

4-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal,DoğuAnadolugezisi çerçevesindeArtvin'departisincedüzenlenenmitingtehalka hitaben yaptığı konuşmada, ülkede üç yılda üç hükümetin çıktığını, üçünündeistikrarısağlayamadığınısöyledi.Baykal,seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "Başbakan'ı azat ettiğini, seçimleri uygun gördüğü gibi yapabileceğini" söyledi.

5-YÖKBaşkanıKemal Gürüz ile yapılansöyleşiMilliyet gazetesindeyayımlandı.Gürüz,"TürbankonusundaAnayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar emirdir ve bizi bağlar. Hukuki durum açık,tereddütyok. Disiplin yönetmeliği mutlaka uygulanacaktır" dedi.

6-İPGenelBaşkanıDoğuPerinçekİstanbul'dayaptığı açıklamada,sol içinde kimilerinin cepheleşmeden ürktüğünü, ancak bunun kaçınılmaz olduğunu belirtti. Perinçek, solda bir güçbirliği oluşturulanadek,18Nisan'dayapılmasıplanlananseçimlerin ertelenmesini istedi.

7-Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) 15. Dönem Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da başladı.

DevletBakanı ve Hükümet Sözcüsü Şükrü Sina Gürel,TGS'nin GenelKurulu'nda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, Türk insanının doğru bilgilendirilmesi rolünü yerine getirebilmesi için sosyal ve toplumsal haklarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

8-ADDGenelBaşkanı Yekta Güngör Özden,üniversitelerde türban konusunda "esnek yaklaşım" isteyen Başbakan Mesut Yılmaz'ın anayasayı çiğnediğini söyledi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

10-DışişleriBakanıİsmailCem,resmibirziyaret çerçevesinde İran'a gitti.

11-Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı CumhurErsümer,17. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti.

12-Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç, ülkesinde yapılacak seçimleri Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

13 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Bilecik'inSöğüt ilçesindedüzenlenen"717. ErtuğrulGazi'yiAnmaTörenleri'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Demirel törende yaptığı konuşmada, Ertuğrul Gazi'ninSöğüt'ediktiği bayrağın Viyana'ya kadargötürüldüğünü belirterek,"YüceTürkmilleti, bugünkü birliğini,beraberliğini her zaman göstermiş ve bu bayrağı korumasını bilmiştir" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Karadeniz Ereğlisi'nde Ereğli Demir- Çelik İşletmeleri tarafından yaptırılan tesisin açılışında yaptığı konuşmada,önümüzdeki dönemde Erdemir'in tümüyle özelleştirilmesi için bir modeli uygulamaya koyduklarını belirtti.

3-Devlet Bakanı Hasan Gemici incelemelerde bulunmaküzere Zonguldak'agitti.Selden zarar gören esnafa yönelikkredilerin önemliölçüdeartırıldığınıkaydedenGemici, "HalkBankası aracılığıyla kullanılan krediler de iki katına çıkarıldı" dedi.

4-İstanbulBeykoz'da geçen haftayananormanlıkalanda incelemelerdebulunan Çevre Bakanı İmren Aykut,yapılaşmayayer açmak için orman yaktığı tespit edilen arazi mafyasına karşısert cezatasarılarıhazırladıklarınıveyananormanlıkalanlarda yapılaşmaya izin vermeyeceklerini söyledi.

5-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, Doğu AnadoluveDoğu Karadeniz'i kapsayan 3 günlük gezisinin son durağı olan Trabzon'da yaptığıaçıklamada, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'in, 1998'de seçime gidilmesi önerisini değerlendirdi.

6-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukİstanbul'da düzenlediğibasıntoplantısında, seçiminTürkiye'ningündemine dayatmalarla getirildiğini savundu. Cindoruk, yapılan dayatmalarla partibaşkanlarınınesiralındığını ilerisürerek,CHPGenel Başkanı Deniz Baykal'ı eleştirdi.

7- Halkçı Parti'nin ilk Genel Başkanı Necdet Calp, Ankara'da vefat etti.

8-İran'dabulunanDışişleriBakanıİsmailCem,İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Dışişleri Bakanı KemalHarrazive MeclisBaşkanı Aliekber Natık Nuri ile Tahran'da birarayageldi. Cem,Harrazi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında,İran- Yunanistan-Ermenistan arasında geçen hafta Tahran'da yapılanüçlü toplantının amacına ilişkin bir soru üzerine, "Yunanistan aklınca, Türkiye'ye karşı bir haçlı seferine Müslüman askertoplamaktadır. Buoyunakimse düşmeyecektir" dedi. İran Dışişleri BakanıKemal Harraziise "Üçlü toplantı, Türkiye aleyhine değildi. Eğerbaşka ülkelerin,Türkiye ile sorunları varsa ve bunu ifade ediyorlarsa, bunun İran ile bir ilgisi yoktur" dedi.

İranCumhurbaşkanıHatemi ise Cem'legörüşmesindensonra yaptığıkonuşmada, Türkiye'nin İsrail'le olan askeriişbirliğini kınadı ve bu işbirliğinin "İslam dünyasını şoke ettiğini" söyledi.

9-Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, Kopenhag'da yapılacak DünyaSağlık Örgütü (WHO) 48. Avrupa Bölge Toplantısı'na katılmak üzere Danimarka'ya gitti.

10-İtalya'da,düzenlenen 55. VenedikFilmFestivali'nde GianniAmelio'nun "Böyle gülüyorlardı" adlı İtalyanfilmialtın aslan ödülüne layık görüldü.

14 EYLÜL 1998

1- Başbakan Mesut Yılmaz 1998-1999 eğitim ve öğretim yılının başlamasınedeniyleİstanbul'da,İkitelliGöçmenKonutları İlköğretimOkulu'nunaçılışınıyaptı.Öğrencilerin8yıllık kesintisizeğitim reformu kapsamında okula başladığını vurgulayan Başbakan Yılmaz, bu çocukların 21. yüzyıl Türkiye'sinin mimarları, temel taşları ve koruyucuları olacağını söyledi.

2-Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,belirsizliğin ortadankalkmasıiçinseçim kararıaldıklarınıvurgularken,gelinennoktada"dahabeter" belirsizlik ortaya çıktığını söyledi.

3-DışişleriBakanıİsmailCem,İran'dakitemaslarını tamamlayarak yurda döndü.

4-Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, 1998-1999 eğitimve öğretimyılınınbaşlamasınedeniyleAmasya'daokulaçılışı törenindeyaptığıkonuşmada, öğrencilere "Sizlerincumhuriyeti bizdençok daha iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz" dedi.Tüm enerjisinin MilliEğitim Bakanlığı'na adayan tam zamanlıkadrolu öğretmenlerlepart-time çalışacak sözleşmeliöğretmenlerin aynı koşullardadeğerlendirilemeyeceğini belirten Uluğbay, öğretmenlik kalitesinden ödün verilmeyeceğini söyledi.

5-İstanbul'dason dört gün içinde 20 ayrıbölgedeçıkan ormanyangınlarında toplam 180 hektarlık orman alanı tahrip oldu. Yangınlar nedeniyle İstanbul'a giden Orman Bakanı Ersin Taranoğlu, 1Ekim'ekadarresmipiknikalanlarınındışındapiknik yapılmasınınyasaklandığını,ormanlarınderinliklerindengeçen yollarındatrafiğe kapatıldığını söyledi. Taranoğlu yangınların terörhariçarazi-rantmafyasıtarafındançıkarıldığının saptandığını kaydetti.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Genel Merkez'de düzenlediği basıntoplantısında,yerel ve genelseçimlerin18Nisan1998 tarihindeyapılması doğrultusundaki görüşlerindebirdeğişiklik olmadığını, ancak Başbakan Mesut Yılmaz'ın bazı çevrelerdengelen baskılar üzerine karar değiştirdiğini söyledi.

7-DTPGenelBaşkanı Hüsamettin Cindoruk, BaşbakanMesut Yılmazilebirarayageldi. Cindorukgörüşmedensonrayaptığı açıklamada,seçimtarihinindeğişmesiiçinTBMM'deyenibir uzlaşmagerektiğinibelirterekbuyöndepartisininönerge vermeyeceğini söyledi.

8-Gazeteci,şair ve yazar Mehmet Kemal İstanbul'davefat etti.

9-DünyaEnerji Konseyi'nin 17. KongresiABD'ninHouston kentindebaşladı. Toplantıda bir konuşma yapanEnerjiveTabii KaynaklarBakanıCumhurErsümer,21.yüzyıldaglobalenerji ihtiyacınınartacağını belirterek, Avrupa-Asya enerji koridorunda Türkiye'nin üstleneceği köprü rolünün önemini vurguladı.

10-HindistanCumhurbaşkanıKocherilRamanNarayanile yapılan söyleşi Milliyet gazetesinde yayımlandı.

11-İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney,Talebanve Pakistan'ın Afganistan'da yaptıklarının "bölgeyi büyük birsavaşa sürükleyebileceği" uyarısında bulundu. Hamaney, devlet radyosuve televizyonundayayımlananmesajında,"Şimdiyekadar,bölgede söndürülmesi çok zor bir ateşin tutuşmasını önledik. Ancakherkes şunubilmelidirki tehdit çok büyük, çok geniş veçokyakında" dedi.

15 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Isparta'daSüleyman DemirelÜniversitesi'nin1998-1999eğitimveöğretimyılına başlamasınedeniyledüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada, Cumhuriyetin75.yılıkutlanırken,enönemlihadisenin cumhuriyetintakendisiolduğununidrakedilmesigerektiğini söyledi.

2-BakanlarKurulu,Başbakan MesutYılmazbaşkanlığında toplandı.DevletBakanıve HükümetSözcüsüAhatAndican, toplantıdan sonrayaptığı açıklamada, toplantıda, personel rejimi yasa tasarısı ile İstanbul'daki orman yangınlarının ele alındığını bildirdi.Andican,yananalanlarınyenidenormanhaline dönüştürüleceğinibelirterek,yeşillendirmeçalışmalarının başladığınısöyledi. Ayrıca, sınır ticaretiileKuzeyIrak'tan gelenakaryakıtla ilgili yeni düzenlemelere gidileceğini belirten Andican,ticaretinyalnızcabölgeylesınırlıtutulacağını kaydetti.

3-FaziletPartisiGenel Başkanı RecaiKutan,TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, 18Nisan'da yapılacakgenelve yerel seçimlerin ayrılmasını konuşmayahazır olduklarını söyledi.

4-AvrupaBirliği'nden sorumlu DevletBakanıŞükrüSina Gürel,AB Koordinasyon Kurulu'nun üçüncü toplantısının açılışında yaptığıkonuşmada,AB'den Türkiye'yeyapılmasıöngörülenmali yardımkonusundahala somut adımların atılamadığınıbelirtirken OrtaklıkKonseyi'nindedüzenliveetkilibirbiçimde çalışamadığını vurguladı.

5-AdaletBakanıHasan Denizkurdu, Cumhuriyetgazetesine "hukukreformu"ileilgiliyaptığıdeğerlendirmede,"Yargı bağımsızlığınınhayatageçirilmesi,milletvekilive kamu görevlilerininyargılanmasındakiayrıcalığıngiderilmesive çetelerekarşıetkilimücadeleedilmesiiçinhazırladığımız tasarıların bir an önce yasalaşması gerekmektedir" dedi.

6- "Mali Milat Tebliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 30 Eylül'den itibaren geçerli olacak tebliğe göre,29 Temmuz1998tarihiitibariylesahipolunanvevarlığı ispatlanamayan nakit para, döviz, mevduat sertifikasıvebenzeri kıymetler,30Eylül'deasgaribiryılsüreylebankalarda bulundurulacak.İspatlanan kıymetler, dahasonrameydanagelen artışınizahındakullanılabilecek.Malimilatvestokaffı düzenlemeleriyle yapılan bildirimler, "ceza, kaçakçılığınmenve takibi,gümrük, Türk parasının kıymetini koruma,malbildirimi- rüşvetveyolsuzluklarlamücadele,karaparanınaklanmasını önleme"yasalarınagöre soruşturma ve incelemebaşlatmakiçin kullanılmayacak.

7-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve milletvekilleri, orman yangınlarıylailgiliMeclisaraştırmasıaçılmasıiçinTBMM Başkanlığı'na önerge verdiler.

8-DİSKGenel Başkanı Rıdvan Budak, Cumhuriyet gazetesinin sorularınıyanıtlarken,yerelvegenelseçimlerinbirarada yapılmasının sola daha çok zarar vereceğini, Türkiye'dedemokrasi içingerekliolan sağ-sol dengesinin kurulmasını engelleyeceğini söyledi.

9- 1. Uluslararası Ankara Kültür ve Sanat Festivali başladı.

10- Dünya Enerji Kongresi nedeniyle ABD'de bulunan Enerji ve TabiiKaynaklarBakanıCumhurErsümer,Türkmendoğalgazının Türkiye'yetaşınmasıkonusundaTürkmenistanBaşbakanıBatır Serciyev ile görüştü.

Ersümer, görüşme sonrasında basına bilgi verdi.

11-ABDBaşkanıBill Clinton yaptığı açıklamada,küresel düzeydeyaşananmali krizin nasıl aşılacağınıelealmaküzere sanayileşmiş7Batılı ülke (G-7) ile kalkınmakta olanülkelerin MaliyeBakanlarıveMerkezBankasıbaşkanlarınıbirzirve toplantısındabuluşmaya davet etti. Clinton,gelişmişülkelerin küreselmalikrizlemücadeleiçinekonomikgelişmeyeönem vermeleri gerektiğini söyledi.

12-Afganistan'daöldürülen İranlıdiplomatların7'sinin cenazesi dün Tahran'a getirildi.

İran'ındinilideriEyetullah AliHamaney,cenazelerin ülkeye gelmesinden sonra yaptığı konuşmada, Taleban'la gerginliğin tırmanmasıolasılığına karşı ordu ve güvenlik kurumlarınınalarm durumda olmalarını istedi.

16 EYLÜL 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz, BaşbakanlıkKonutu'ndaMaliye BakanıZekeriya Temizel, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar, SanayiveTicaretBakanı Yalım Erez'inkatılımıylabirbasın toplantısıdüzenledi.BaşbakanYılmaz,enflasyonlamücadele programınındışkaynaklı ekonomik krizlerekarşınkararlıbir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Başbakan Yılmaz, yeni vergi reform yasasıyla"malimilat"olarak kabuledilen30Eylül1998'de bankalarayatıracakları servetleri nedeniyle yurttaşlarınhiçbir şekilde vergi ödemeyeceklerini bildirdi.

2-Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Hudut Bölük Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ateş yaptığıaçıklamada,Türkiye'niniyiilişkilergeliştirme konusundakibütün iyi niyet ve gayretine rağmen, bazıülkelerin, özellikleSuriyegibikomşularınbunuyanlışyorumladığını söyledi.Ateş, PKK'ya açık destek veren Suriye'nin bututumundan vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Sabrımızı taşırmasınlar" dedi.

3-AnayasaMahkemesi, RP'nin kapatılmadanönce8Yıllık ZorunluTemel Eğitim Yasası'nın iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle açtığı davayı oybirliği ile reddetti.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiNecatiUtkan düzenlediğibasıntoplantısında,gazetecilerinsorularını yanıtladı.Utkan,GüneyKıbrısRumYönetimilideriGlafkos Klerides'inS-300füzelerininadadakonuşlandırılmasının ertelenmesiyönündekigirişimini"taktikbiraçılım"olarak değerlendireceklerini kaydetti.

5-OlağanüstüHalBölge Valiliği, 11Eylül'deŞırnak'ın Beytüşşebapilçesikırsalında başlatılan "ŞehitJandarmaPilot ÜsteğmenEvrenDöner"operasyonununtamamlandığınıaçıkladı. Açıklamaya göre, operasyonlar çerçevesinde 29 PKK'lı öldürüldü.

6-Fransa'nınBordeauxkentinde yapılanKitapFuarı'nın "Ecureuil" Yabancı Edebiyat Ödülü, yazar Yaşar Kemal'e verildi.

7-HindistanCumhurbaşkanıKocherilRamanNarayanan, CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'in resmi konuğu olarakTürkiye'ye geldi.

8- Dünya Enerji Konseyi 17. Enerji Kongresi, ABD'nin Houston kentinde yapıldı. Kongre'de, gelecek yüzyılın enerji kaynaklarının neler olabileceği tartışıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, ABD Başkanı BillClinton'ınHazar Bölgesi Özel Temsilcisi BüyükelçiRichard Morningstarilegörüştü. Ersümer, enerji konularındakarşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi.

9-ArapBirliğiDışişleri BakanlarıToplantısıMısır'ın başkentiKahire'de başladı. Arap Birliği GenelSekreteriİsmet Abdülmecidaçılışoturumunda yaptığıkonuşmada,Türkiye-İsrail askeriişbirliğinin,Arapulusalçıkarlarınıtehditetmekte olduğunuve Ortadoğu'da yeniden ittifaklar politikasına yönelmeye sebepolacağınıbelirtti.Abdülmecid,Türkiye'yi,İsrailile askeri ilişkilerini gözden geçirmeye davet etti.

17 EYLÜL 1998

1- Türkiye'de bulunan Hindistan Cumhurbaşkanı Kocheril Kaman Narayanan,ÇankayaKöşkü'ndeCumhurbaşkanıSüleymanDemirel tarafından resmi törenle karşılandı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Demirel,TürkiyeileHindistan arasındakiekonomikveticari ilişkilerindahaüstdüzeyeçıkarılmasınınhedeflendiğini belirterek,"Hindistan,900milyonuaşannüfusuylaihraç mallarımıziçin büyük bir pazardır" dedi. CumhurbaşkanıDemirel, Türkiye'ninnükleersilahlarınyayılmasınakarşıolduğunuve görüşmelerde bu konunun da ele alındığını bildirdi.

Konuk Cumhurbaşkanı Narayanan ise nükleer silahlar konusunda, "Bütün dünya elinde çok büyük nükleer silah depoları olan ülkeleri unutmuşdurumda.Hindistan'ın nükleer denemelerininbirnedeni güvenliğimiziçinse bir nedeni de tüm dünyayı nükleersilahların varlığı konusunda uyarmaktır" dedi.

Resmigörüşmelerinsonucunda ikiülkearasındaekonomik ilişkilerin geliştirilmesini içeren 4 anlaşma imzalandı.

Buarada Başbakan Mesut Yılmaz da Narayanan'ı Camlı Köşk'te ziyaret ederek bir süre görüştü.

2-BaşbakanMesutYılmazNumuneHastanesi'niziyareti sırasında yaptığı açıklamada, eğitimden sonra sağlık sisteminde de köklübirdeğişikliğegidildiğinibelirterek,"Değişimeayak uydurmanınikişartı var. Mevcut sağlık kuruluşlarınımodernize etmek,yenikurulacakolanlarıdabunauygunolarakyapmak gerekiyor.Sağlıktayönetimsisteminindeğiştirilerek, özerkleşmeninsağlanmasıdadeğişiminşartlarındanbirisidir" dedi.

3-Danıştay8.Dairesi, FP Kayseri MilletvekiliAbdullah Gül'üneşiHayrünnisaGül'ün,ÖSYM'ninbaşıaçıkfotoğrafla üniversitelerekayıt yaptırabileceğine ilişkin tebliğininiptali istemiyleaçtığıdavada,yürütmenindurdurulmasıistemini reddetti.

4- Danıştay 10. Dairesi, Malatya Valiliği'nin, Malatya İdare Mahkemesi'ninverdiği "İdare'nin, izinsizyapılmakistenenbir toplantı veya yürüyüş hakkında, suçun işleneceğine yönelikolarak öncedenciddiveinandırıcıkanıtlarbulunmadan,varsayıma dayanarakofaaliyethakkındayasakkoyamayacağı"yönündeki kararına ilişkin temyiz başvurusunu reddetti.

5-Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk yaptığı açıklamada,kamu yönetimininyeniden yapılandırılması amacıylabaşlatacaklarıiş analiziçalışmalarıiledevletkaynaklarınınkeyfiolarak kullanıldığıinancınıuyandıranuygulamalarasonverileceğini söyledi.Türk,"İşinörgütlendirilmesininsağlanmasıveiş gerekleriilepersonelniteliklerininuyumlaştırılması,kadro planlamasınınyapılması,işindeğerlendirilmesi,dengelive adaletlibirücretsistemininkurulması,ücret karşılaştırmalarınınyapılması;işkoşullarıveortamının oluşturulmasındapersonelin fiziksel,psikolojikvefizyolojik özellikleriningözönündebulundurulması,işeuygunpersonelin teminedilmesi,personelingeliştirilmesiveperformansın artırılması verimliliğin sağlanması anlamında çok önemlidir" dedi.

6-Devlet Bakanı Refaeddin Şahin yaptığı açıklamada,Emlak Bankasıileilgili ihale ve kadro taleplerini yerine getirmediği içingörevdenalınmak istendiğini belirterek,istifakonusunda kendi iradesiyle karar vereceğini açıkladı.

7-AdaletBakanı Hasan Denizkurdu, adalet reformtasarısı hakkındabilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, YargıtayBaşkanı MehmetUygun,DTPGenel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,FPGenel Başkanı Recai Kutan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüştü. Denizkurdu,Yargıtay Başkanı Uygun'un adli yılınbaşlangıcındaki törende yaptığı konuşma ile ilgili olarak, "Bizim görevimizsayın Uygun'un30yıllıktecrübeye dayanarakyaptığıbutespitleri yerine getirmektir. Bizim yapmak istediğimiz değişikliklere hiçbir siyasipartininhayırdiyeceğinisanmıyorum.Dahaöncede söylediğimgibiMeclis'inbize bir 10günlüksüreayırmasını istiyorum" dedi.

8-Maliye Bakanı Zekeriya Temizel Sabah gazetesineyaptığı açıklamada,MaliMilat'ıniyiniyetleregöredüzenlendiğini belirterek,"İnsanlar birşey yapmak istiyorlarsa mutlakayapar. Yasavetebliğiyiniyetliinsanlarıesasalmaktadır.İyi niyetlilerle barıştıkça kötü niyetlilerle uğraşmak içindahaçok zamanımız ve gücümüz olacak ve bunlarla uğraşacağız" dedi.

9-ResmiGazete'de yayımlanan kararla EmlakBankasıyeni konutyapımı ve satışı işinden çekildi. Geçici bir maddeyleise, bankanınelindeki satışa hazır konut stoklarıilehalenyapımı sürenkonutların,tamamlanmasıvesatışasunulmasınadevam edileceği belirtildi.

10-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller İstanbul'da düzenlediği basıntoplantısında,devletdairelerininkendineait yönetmeliklerivegiyimtarzı olduğunu,ancaküniversitelerin devletdairesiolmadığınıönesürerek,türbankonusundaki uygulamaları eleştirdi. Çiller, Türkiye-AB ilişkileriileilgili olarakda, "Türkiye bugün AB'den dışlanmıştır.Bu dışlanmışlığın dinimizleilgisi var mı, var. Ama olayı bununla sınırlıtutarsak meseleyi anlamamış oluruz" dedi.

11-YüksekÖğretimKurulu (YÖK) Ankara'datoplandı.YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz yaptığı açıklamada, türban sorununun artıkkapandığınıvurgulayarak,"Yüksekyargıorganları kararlarıyla oluşmuş mevzuata herkes uymak zorunda" dedi.

Kurul'da Çanakkale 18 Mart ve Pamukkale üniversitelerine yeni rektörler atandı.

12- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı RefikBayduryaptığıaçıklamada,hükümetin,ortayakoyduğu ekonomikhedeflere ufak sapmalarla ulaşacağınıbelirterek,"Ama bizişveren kanadı olarak, hükümet işbaşına geldiğindeenflasyon düşüşüne bizden beklediğini veremedik" dedi.

13- Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, "HADEP Bülteni" adlıdergininOcak 1997 sayısındaki yazılarında, "Halkı,sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkçatahrikettikleri" gerekçesiyle yargılananvearalarında kapatılan DEP'in eski Milletvekili Leyla Zana'nın da bulunduğu17 sanığı1ile 2 yıl arasında hapis, 1 milyon 720 bin liraile3 milyar733milyonlira arasında değişenağırparacezalarına mahkumetti. Mahkeme, aynı davada yargılanan HADEP GenelBaşkanı Murat Bozlak'ın beraatına karar verdi.

14-Diyarbakır1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi,kamuoyu tarafından"YüksekovaÇetesi Davası"olarakbilinendavaile ilgiliolarak 3 polis memuru, 5 korucu ve PKK itirafçısı Kahraman Bilgiç'e toplam 128 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

15-KayseriBelediye Başkanı Şükrü Karatepe,yaptığıbir konuşmanedeniyle hakkında verilen 4 ay 26 günlük hapissüresini doldurarak cezaevinden çıktı.

16- Eski başbakanlardan Adnan Menderes ile dönemin Dışişleri BakanıFatinRüştüZorluveMaliyeBakanıHasanPolatkan, ölümlerinin 37. yıldönümünde, İstanbul Topkapı'daki anıt mezarları başında anıldı.

17-Almanya'dabulunanDevlet BakanıGüneşTanerAlman bankacı ve işadamlarıylayaptığı toplantıdan sonra basın mensuplarına,Asya veRusya krizinden Türkiye'nin çok az etkilendiğini ifade ederek, "Biz buraya, Almanlar'dan ve bankalardan kredi istemek için değil, onlarınTürkiyegibizengin bir ülkeye yatırımyapmalarıiçin çağrıda bulunmaya geldik" dedi.

18-AvrupaParlamentosuGenelKurulu'nda,İngiliz Milletvekili Edward Mc Millan Scot tarafından hazırlanan, Türkiye- AB ilişkilerini konu alan rapor ve buna bağlı tavsiye kararı kabul edildi.Raporun ilk halinde, mali yardımların serbest bırakılması içinTürkiye'ye yöneltilen eleştirileri ortadan kaldırmasışartı istenirken,verilen değişiklik önergesinin kabulüileAP,mali yardımlar konusunda önkoşul getirmekten vazgeçti.

19- Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İsrailileyaptığıaskeri işbirliği,"Ortadoğu'nunharitasını yenidençizmekiçinatılanbir adım"olaraknitelendirilerek kınandı ve Türkiye'nin anlaşmayı yeniden gözden geçirmesi istendi.

20-KuzeyIrak'ta çatışan karşıt grup liderlerindenCelal TalabaniveMesutBarzani'nin Washington'dabirarayagelerek, bölgedekalıcıbirbarışın sağlanması amacıylagörüşmekararı aldıkları bildirildi.

21-Muhalefet milletvekili Azem Haydari'nin öldürülmesinden sonrakarışıklıklara sahne olan Arnavutluk'ta, dün meydanagelen çatışmalarda3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin deyaralandığı bildirildi.Muhalefetteki Demokratik Parti lideri ve Devleteski BaşkanıSaliBerisha,Başbakan Fatos Nanoistifaedenekadar gösterileri sürdüreceklerini söyledi.

22- İspanya'nın Bask Bölgesi'nin bağımsızlığı için 30 yıldır silahlımücadeleverenETA örgütü,yaptığıyazılıaçıklamada koşulsuz ve süresiz ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

23-Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletini 10 gündenbu yanaetkisialtınaalan yağışların yolaçtığıçamurselinde, 800'den fazla kişinin öldüğü veya kaybolduğu bildirildi.

18 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Muğla Üniversitesi'nin 1998- 1999eğitimveöğretim yılına başlamasınedeniyledüzenlenen törendeyaptığıkonuşmada,gençlereseslenirken,"Türkiye CumhuriyetiMüslümanlığakarşıbirdevletdeğildir.Türkiye Cumhuriyetidine dayalı bir devlet değildir. İç barış Türkiye'nin enönemliihtiyaçlarından birisidir. Herkesinancınıserbestçe yapmaktadır. Denge bozulursa iç barış bozulur" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Maliye Bakanı Zekeriya Temizelve üstdüzey bürokratlarla yaptığı toplantıda Rusya'da yaşanankriz nedeniyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB)düşüşler elealındı.Başbakan Yılmaz toplantı sonrası yaptığı açıklamada, alınabilecek önlemler konusunda bir çerçeve oluşturduklarınıİMKB yöneticilerivearacı kurumlarla yapılacakgörüşmelerdensonra önlemler paketinin son şeklini alacağını belirterek, "Ümidimizbu yenitedbirlerin,dışpiyasalardadaortayaçıkacakolumlu gelişmelerlebütünleşerekbutrendintersinedönmesini sağlamasıdır" dedi.

3-FPGenelBaşkanı Recai Kutan, Türkiye OdalarBorsalar Birliği(TOBB)BaşkanıFuatMiras'ıziyaretindeyaptığı açıklamada,partilervekurumlararasındadiyalogdanyana olduklarınıbelirterek,tartışmalara nedenTÜSİAD'daki konuşmasındadabu konuyu vurgulamak istediğini söyledi.Kutan, seçimlerle ilgili bir soru üzerine de, "Genel seçimler 18 Nisan'da yapılmazsaanayasagereğiyerel seçimlerinüzerindenbiryıl geçmedenmilletvekiliseçimi yapılamayacağıiçin2000yılına kalacaktır" dedi.

4- Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk, İnsan Hakları Koordinatör ÜstKurulutoplantısındansonrayaptığıaçıklamada,Ceza MuhakemeleriUsulKanunu'ndayapılacakdeğişikliklerinele alındığını belirterek, tanıklar için korunma önlemleri alınması ve kaybettiğizamanakarşılıkolarak tanığatazminatödenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

5-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller İstanbul'dadüzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, "Neredenbuldungibisol uzantısı birpolitikailesermayeyi kaçırıyorlar.Servet beyanını kaldıran Özal'ın partisidefterdar mantığı ile yabancı sermayeyi kaçırıyor" dedi.

6-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevityaptığıaçıklamada, "DSP,herhangibir partiyle ittifak veya ortaklığailkeolarak karşıdır.Bizdesteğiyabancılardandeğil,kendihalkımızdan isteriz" dedi.

7-İngiltere'de bulunan Devlet Bakanı Güneş Taner Londra'da Türk-İngiliz ve Türk-Amerikan İş Konseyleri tarafındandüzenlenen "SermayePiyasalarıveTürkiye'deYatırım"konuluseminerde yaptığıkonuşmada, İngiliz ve Amerikalı yatırımcılarıTürkiye'de yatırımyapmayaçağırarak, "Türkiye'de dahaçokriskalmanızı istiyoruz.Çünkübizdahaiyisinelayıkızvebunuda kanıtlayacağız"dedi. Taner, UluslararasıParaFonu(IMF)ile imzalanan anlaşmanın yürütüldüğünü belirtirken, IMF yetkililerinin birkaçhaftaiçindetekrar Türkiye'ye geleceklerinivedurumu inceleyeceklerini kaydetti.

8- BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Hürriyet gazetesine verdiği demeçte,Kıbrıs'tayaşanan gelişmelerinkaygıvericiolduğunu belirterek,"Endişekonusu olan Kıbrısdeğil.Kıbrısyüzünden Türkiye ile Yunanistan'ın savaşması. Sorunun bunca zamandır çözüme bağlanamayışı iki ülkeyi karşı karşıya getiriyor. Kaygı duymamızın sebebi de bu" dedi.

9-ABD'debulunan Kuzey Irak'lı liderler Mesut Barzanive CelalTalabani'ninönümüzdekiyazaylarındaseçimleişbaşına gelecek birhükümet oluşturma konusunda mutabakatimzaladıkları bildirildi.

10-ArnavutlukParlamentosu, MeclisKomisyonutarafından muhalefetlideriveeskiDevletBaşkanıSaliBerişa'nın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde verilen kararı onayladı.

11-ABDSavunmaBakanlığı Sözcüsü KennethBaconyaptığı açıklamada,Kosova'dakiSırpsaldırılarınınsonaerdirilmesi konusundaYugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'eyapılan diplomatikbaskılarınişeyaramadığınıbelirterek,"Kuvvet kullanmak gerekliolabilir" dedi.

Öte yandan Kosovalı Arnavut lider İbrahim Rugova'nın, ABD'nin hazırladığıKosovaiçingeçicianlaşmaplanınıonayladığı bildirildi.

19 EYLÜL 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz, İçişleri BakanıKutluAktaş, EmniyetGenelMüdürüNecati BilicanveMİTMüsteşarıŞenkal Atasagun'undakatıldığıbirbasıntoplantısıdüzenlediler. BaşbakanYımaz,"çetelerlemücadele konusunda önemlimesafeler aldıklarını,ancakdevletiçindekiuzantısınıntamolarak nerelerekadargittiğini kestirmekte halagüçlükçektiklerini" bildirdi.BaşbakanYılmaz,mafyaylamücadeledekilitgörev üstlenmeküzereEmniyet ve MİT mensuplarından oluşan8kişilik özel bir grup kurduklarını açıkladı.

2-FPGenel Başkanı Recai Kutan, partisinin ilbaşkanları toplantısınınaçılışkonuşmasındaülkedebüyükbirgerginlik yaşandığınıvebirçatışmaortamıyaratıldığınısavundu. Arkasındahalkdesteği ve Meclis çoğunluğu bulunmayaniktidarın biranönceişbaşındanuzaklaştırılmasıgerektiğinisöyleyen Kutan, "ülke yararı için seçimin gecikmeden yapılmasını istiyoruz" dedi.

3-Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Genç Yönetici ve İşadamları Derneği'nindünİstanbul'dadüzenlenentoplantısına katılarak,Türkiye'nin dış politikasını anlattı.

4- Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Cumhuriyet gazetesine yeni vergidüzenlemesinideğerlendirirken,VergiYasası'ndanödün verilmesininsözkonusu olamayacağını belirterek,yasanınruhunu bozmadan yeni düzenlemelerin de yapılabileceğini söylerken, "Ancak her kazançtan vergi alınması esası kesinlikle bozulmayacak" dedi.

5-DünyaEnerjiKonseyitarafından13-18Eylül1998 tarihlerindedüzenlenen 17. Dünya Enerji Kongresi'nekatıldıktan sonra yurda dönen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, AtatürkHavalimanı'nda temaslarıyla ilgili birbasıntoplantısı düzenledi.

Ersümer, Türkiye'nin jeopolitik konumundan dolayı Avrupa ile Asyaarasındabir kavşak noktasında bulunduğunu, bunedenlede bölgedeişbirliğioluşturulmasında biraraçolacakenönemli alanın"enerji"olarak ortaya çıktığını vurgulayarak,"Türkiye, geleceğinenerjiköprüsüve terminaliolarak,bölgedeenerji projelerinde önderlik yapmaya hazırdır" dedi.

6-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara'da katıldığıbir törendeyaptığıkonuşmada,iktidarınbüyükumutvedestekle işbaşına gelmesine karşın, uygulamalarıyla bu desteği kaybettiğini savundu.

7-DTP ilbaşkanları,Genel BaşkanHüsamettinCindoruk başkanlığındatoplandı. Toplantının açılışında konuşanCindoruk, siyasipartileriseçimden seçime koşmayıbırakmayaçağırırken, 1999yılıNisan ayında yapılması planlanan seçimlerdeniyibir sonuç çıkmayacağını söyledi.

8- Devlet Bakanı Refaeddin Şahin, Devlet Bakanlığı görevi ile DemokratikTürkiyePartisi'nden istifa etti. Bakanlığıyüzünden doğantartışma partisine, Emlak Bankası'na ve TOKİ'ye zarar verir halegeldiğiiçinistifaettiğiniaçıklayanŞahin,"Korkup kaçmıyorum, beni ve icraatımı soruşturma yapma fırsatıveriyorum" dedi.

9-DünyaBasınKonseyleri Birliği (WAPC) 7.Uluslararası Konseyive4.GenelKuruluİstanbul'dabaşladı.Toplantının açılışını yapan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Basın hürriyetine herhangibirkısıtlamagetirildiğitaktirde,bundanhem politikacılar, hem de basınçalışanları aynı ölçüde zarargörür" dedi.

31 ülkeden 160 gazeteci, uzman, akademisyen ve Basın Konseyi temsilcisiile 43 konuşmacının katıldığı kongredekonuşanBasın KonseyiBaşkanı Oktay Ekşi, "Özgür ama sorumlu birbasın,ancak iyiişleyenvekendikendinidenetlememekanizmasıyla yaratılabilir" dedi.

10-İstanbul'da Fatih Emniyet Müdürlüğü ileAksarayPolis Karakolu'nunbulunduğu binaya roketatarlı saldırıdabulunulduğu, ölenyadayaralananın olmadığı saldırıda,büyükçaplıhasar meydana geldiği bildirildi.

11-Filipinler'deadalar arasında seferyapanbiryolcu gemisinin kötü hava koşulları yüzünden battığı bildirilirken, kaza sonrasında314kişininkurtarıldığı, 127kişininhalenkayıp olduğu, 13 kişinin de cesedinin bulunduğu kaydedildi.

20 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM Başkanı Hikmet Çetin veBaşbakanMesut Yılmaz,Diyarbakır'dakendiadlarıverileneğitim kurumlarının açılışında biraraya geldiler.

TBMMBaşkanıÇetin açılışta yaptığı konuşmada,eğitimdeki bütün büyük gelişmelere karşın hala bazı sorunların çözülemediğini vurgulayarak,Türkiye'deokuma-yazma bilmeyen6milyonukadın olmak üzere 9 milyon insanın bulunduğunu söyledi.

CumhurbaşkanıDemirel,Diyarbakır'ın,Türkiye'nindiğer yerlerindekiiller gibi kalkınmada önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek,kalkınmanındevamınıngelmesiiçinilkadımın eğitimden geçtiğini söyledi.

BaşbakanYılmazda gelmiş geçmiş hiçbir hükümetdöneminde okulyapımınabu kadar çok para ayrılmadığını belirterek,"2000 yılında hedeflerimizin büyük bir bölümü gerçekleşmiş olacak.Buna kararlıyız. Bunun için 10 milyar dolar harcayacağız" dedi

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Dünya Basın Konseyleri Birliği'nin 7.UluslararasıKongresi ve 4. Genel Kurulu'na katılanüyelerle İstanbul'dabirarayageldi.Demokratiktoplumlardabasının toplumunhemsesi hem kulağı olduğunu belirten BaşbakanYılmaz, demokrasinin üç şartını ise "Düşünce, inanç ve vicdan ile teşebbüs özgürlükleri" olarak sıraladı.

Dünya Basın Konseyleri Birliği BaşkanıP.B.Sawant da, sınır ötesineulaşanyayınlarışikayet için,gönüllübirmekanizma kurulmasıgörüşünde olduğunu belirterek, böylebirmekanizmanın basınözgürlüğünükısıtlamayacağını, aksinebasınözgürlüğünü geliştireceğini söyledi.

3-Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu,11-20 Eylülgünleriarasında Belçika, Danimarka veNorveç'teyapılan "130.Askeri Komite Genelkurmay Başkanları" toplantısındanyurda döndü.Orgeneral Kıvrıkoğlu, toplantıda ağırlıklı olarak,Bosna- Hersek, Kosova ve diğer uluslararası gelişmelerle, NATO'nun içve dışadaptasyonçalışmaları ile Avrupagüvenliğiniilgilendiren konuların ele alındığını söyledi.

4- FP Genel Başkanı Recai Kutan, Partisinin Genel İdare Kurul (GİK) öncesinde yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdi.

GenelİdareKurulutoplantısınınardındanyayımlanan bildiride,FP'nin Vergi Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaliiçin Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağı bildirildi.

5-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit,ÇalışmaveSosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Türk- İşGenelBaşkanıBayramMeral ve Hak-İşKonfederasyonuGenel BaşkanıSalimUslu,ÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanlığı tarafındanbaşlatılan"SigortalıÇalış,SigortalıÇalıştır Kampanyası"nedeniyleİstanbul'dadüzenlenenaçıkhava toplantısına katıldılar. Ecevit yaptığı konuşmada, GümrükBirliği anlaşmasını,masaya yatırarak Türkiye'ye yapılan adaletsizlikleri ortadan kaldıracaklarını söyledi.

NamiÇağan da, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun aktif sigortalı sayısı5milyondolayındaolduğunu,bunayakınsayıdada sigortasız işçi bulunduğunu belirtti.

6- Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan yaptığı yazılı açıklamada, 21Mayıs'ta meydana gelen sel felaketi ile 27 Haziran'da Adana ve çevresindemeydanagelendepremnedeniyle,işyerlerizarar görenlere, Türkiye Halk Bankası'ndan kredi açılmasına başlandığını bildirdi.

7-DevletBakanı Hikmet Sami Türk, Trabzon'da yayınyapan AkçaTV'deyayımlananbirprogramdayaptığıaçıklamada, başörtüsününbazıkesimler tarafından"türban"adıverilerek, siyasibirmücadeleninaracıhalinegetirilmekistendiğini söyledi.

8- CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyeleri ile il başkanlarıDevletKonukevi'nde,CHP'ninizleyeceğiseçim stratejisi ve yapacağı seçim hazırlıklarını. görüşdü.

CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, toplantıdan sonrayaptığı açıklamada,TBMM'nin 18 Nisan 1999'da yapılmasını kararlaştırdığı seçimlerinertelenmesineyönelikhiçbirarayışiçine girmeyeceklerini bildirdi.

9-DYPBilecikMilletvekiliŞerifÇim,Konya'nınKulu ilçesinde geçirdiği trafikkazası sonucu vefat etti.

10-İrlandaMeclis Başkanı Seamus Pattison,TBMMBaşkanı Hikmet Çetin'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi.

11-Arnavutluk Dışişleri Bakanı Paskal Milo,Yunanistan'da yayımlananhaftalıkToVimagazetesineverdiğidemeçte, "ArnavutlukhızlıvekesinşekildemuhalefetlideriSali Berişa'dankurtulmalıdır" dedi. Milo, Barişa'nın izole edildiğini ve3binkadar "kör destekçi" dışında Arnavutluk halkı üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyledi.

21 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bazı açılış ve temel atma törenlerinekatılmaküzeregittiğiTokat'taTürkiye'ninbir hoşgörü ülkesi olduğunu belirterek, siyasetin dini malzemeolarak kullanılmaması, okula ve camiye girmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Demirel, Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nin yeni öğretim ve eğitim yılının açılış törenine de katıldı.

2-Başbakan Mesut Yılmaz, Devlet Bakanı Güneş Taner, Maliye BakanıZekeriya Temizel, Hazine Müsteşarı Yener Dinçmen, Gelirler GenelMüdürüNevzatSaygılıoğlu, ÖİB BaşkanıUğurBayar,SPK BaşkanıMuhsin Mengütürk, İMKB Başkanı Osman Birsen, BorsaAracı KurumlarıYöneticileriBasın SözcüsüErhanTopaçvederneğin yönetimkuruluüyelerininkatıldığıbirtoplantıyaptılar. BaşbakanYılmaz,toplantıdansonra yaptığı açıklamada,borsayı rahatlatmayadönük alınan tedbirleri açıkladı.BaşbakanYılmaz, yenivergi yasası ile 1 yıldan fazla elde tutulan hissesenedine getirilen vergi muafiyetinin 3 aya indirildiğinisöyledi.

3-FPGenelBaşkanı Recai Kutan ileBaşbakanYardımcısı BülentEcevitİstanbul'dayapılanDünyaBasınKonseyleri Birliği'nin7.Uluslararası Kongresine katıldılar.Kutanyaptığı konuşmada,basınınresmiiktidarların ikna mühendisliğirolüne soyunmaması gerektiğini söyledi.

Ecevitiseyaptığıkonuşmada,Türkiye'demedyanın yolsuzluklarve suç faaliyetleriyle ilgili çok önemlikatkılarda bulunduğunuvurguladı.Ecevit,gazetecilerinsorularınıda yanıtladı.

4-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, AntalyaKemer'debir ilköğretimokulununaçılıştöreninekatıldı.Baykaltörende yaptığıkonuşmada,eğitiminbiranlamdaiyibirgelecek oluşturmanınenkestirme yolu olduğunu belirterek,"Türkiye'nin eğitimaçısındanbüyük eksiklikleri var.Eğitimikalitelibir düzeyeçıkarmayı başarırsak, ülkenin yarınını kaliteli bir düzeye çıkarmış oluruz" dedi.

5-CHPGenelSekreteriAdnankeskin,GenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında, organize suçörgütleri-çeteler ile hükümeti eleştirdi.

6-1998-1999 eğitim ve öğretim döneminin açılışınedeniyle ODTÜ'dedüzenlenentörene TBMM Başkanı HikmetÇetinileMilli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay katıldılar.

ODTÜRektörü Suha Sevük törende yaptığı konuşmada, "siyasal İslamınTBMM'dekienbüyük güçhalinegeldiğini,partilerin köktendincilerin etkisinden kurtulamadığını ve cumhuriyetintemel ilkelerindenödünvermeyedevamettiğini"vurgulayarak öğrencilere,"Sabıkalıve şaibeli siyasipartileregüvenmeyin" uyarısında bulundu.

7- Ankara 2 No'lu DGM, PKK'nın siyasi kanat yöneticisi olmak suçlamasıylayargılanan ve aralarında HADEP GenelBaşkanıMurat Bozlak'ın da bulunduğu 5 HADEP yöneticisini tahliye etti.

8-Türk-İş'ebağlı Türk Metal Sendikası ile MESSarasında geçenperşembegünü imzalanan toplusözleşmeye metalişçilerinin gösterdiğitepki sürüyor. Türk-Metal'den istifa edenRenaultve TOFAŞişçileri işbaşı yaparken, Bursa'da Robert Bosch,Coşkunöz, SKT ve Döktaş, İstanbul'da Ford Otosan, Delphi Packart, Uzel, AEG, Ankara'daMANAŞ,İzmir'de BMC işçilerinin iş bıraktığıveTürk Metal'den topluca istifa ettikleri bildirildi.

9-İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş, Türkiye ile İtalya İçişleri Bakanlıkları arasındaki ikili güvenlik anlaşmasını imzalamak üzere Roma'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aktaş, getelerlemücadele kapsamında yapılan bütün hazırlıklarlailgili bilgi verdi.

10-ABDBaşkanı Bill Clinton, BM Genel Kurulu'ndayaptığı konuşmada,teknolojik ilerlemenin artık dünyadaki hiçbirülkeye, terörizmlekendi istediği şekilde mücadele etme lüksü vermediğini bildirdi.Clinton,Türkiye'nin de terörizmlebağışıkbirülke olmadığınıvurgularken,terör olayları konusundaİslamdininin suçlanmamasıgerektiğinibildirdi vetümülkeleri,terörizmle savaş konusunda yeni bir cephe oluşturmaya çağırdı.

11-Afganistan'da, Taleban karşıtı güçlerin başkent Kabil'e sonikigün içinde düzenlediği roket saldırılarındaenaz76 kişinin öldüğü, 225 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22 EYLÜL 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Sakarya Üniversitesi'nin 1998-1999eğitim ve öğretim yılına başlaması dolayısıyaEsentepe Kampusu'ndadüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,aydınlık Türkiye'ye açılan kapının Türk üniversiteleri olduğunu belirterek, "Çağdaş, demokratik, laik bir hukuk devleti olarak Türkiyegeriye gidemez;ileriye gidecektir" dedi.

2-BaşbakanVekiliBülentEcevityaptığıaçıklamada, "Hükümetintürbankonusundageriadımatmasınınsözkonusu olmayacağını"söyledi.Türbantartışmalarınındışındakalmaya çalıştıklarınıbildirenEcevit,konununTürkiyegündeminde gerekenden fazla ele alındığını savundu.

3-BakanlarKurulu,BaşbakanVekiliBülentEcevit başkanlığındatoplandı. Toplantıda, DevletBakanıHikmetSami Türktarafındanhazırlanan personel rejimi yasataslağınınele alındığı bildirildi. Ecevit, "memura sendika hakkı"nın verilmesine ilişkinbirdüzenlemenindetaslaktayeralmasınıistedi. Toplantıdaayrıca, personel rejimi yasa taslağı,tarımürünleri alımlarıileKöyHizmetleri Genel Müdürlüğü'nünsorunlarıele alındı.

4-Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, Başbakan VekiliveDSP GenelBaşkanı Bülent Ecevit'i ziyaret etti. Denizkurdu,"2000'li yıllara girerken Türkiye'de kapsamlı bir hukuk reformu yapılmasına ihtiyaç var, hatta ben bunun zamanının gelip geçtiğine inanıyorum" dedi.

Ecevitde "Çetelerin, mafyaların yok edilmesi içinmutlaka kapsamlı bir hukuk reformu yapmak lazım" dedi.

5-İçişleriBakanı Kutlu Aktaş ile İtalya İçişleriBakanı GiorgioNapolitano'nunikiligörüşmesindensonra,Türkiyeve italya arasında terörizm, organize suçlar, kara paranın aklanması, uyuşturucuveinsankaçakçılığıkonularındagenişçaplıbir işbirliği anlaşması Roma'da imzalandı.

6-Türk-İşGenelBaşkanı Bayram Meral, ekonomideverilen ödünleriCumhuriyetgazetesinedeğerlendirdi.Halkın,kendi sorunlarınıçözecekkişileri,partileriiktidaryapmadığı, seçtiklerinidenetlemediğisüreceişleriniyigitmeyeceğini söyleyen Meral, "Türkiye'de siyaset, sermaye kesimine tavizverme üzerine kuruldu" dedi.

7-BaşbakanMesutYılmaz, BM Genel Kurulu'nun53. çalışmalarına katılmak üzere ABD'ye gitti.

8-ABDBaşkanı Bill Clinton BM Genel Kurulu'nun 53.dönem toplantısınınaçılışında yaptığı konuşmada,terörlemücadelenin herülkedebirinci gündem maddesi olması gerektiğini belirterek, ABD'ninsonzamanlarda terör hedefi haline geldiğinibelirtti. Clinton,TerörizminyalnızcaAmerika'nınproblemiolmadığını vurguladı.

İranCumhurbaşkanıMuhammed Hatemi deyaptığıkonuşmada, "Terörizmin her çeşidine fark gözetmeksizin karşıyız" dedi ve"Bu tehdidiortadan kaldırmak için ciddi bir uluslararası işbirliğine girmemiz gerekiyor" dedi.

İranCumhurbaşkanıMuhammedHatemiBatılıgazetecilere yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki petrol ve doğalgazıBatıya ulaştıracak boru hattının İran'dan geçmesinin önlendiğini, İran'ın ABD'deki malvarlıklarının dondurulmaya devam edildiğini veİran hükümetinizayıflatma programlarının olduğunu belirtti.

23 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel,Kütahya'daDumlupınar Üniversitesi'ninyeniöğretimyılıaçılıştörenindeyaptığı konuşmada, üniversitelerdeki türbansorunrtıunu bir inanç değil, bir siyasetolayıolarakdeğerlendirirken,herkesiüniversite kurallarına uymaya çağırdı.

2-BaşbakanVekili Bülent Ecevit, ÖDP GenelBaşkanıUfuk Uras'ıkabuletti. Uras, adil ve demokratik bir seçimsistemine geçilmesigerektiğinivurgulayarak,bugünküsistemleseçime gidilmesidurumundasiyasitemsilbunalımınınderinleşeceğine dikkat çekti.

Ecevit de, nispi temsil sisteminde yüksek baraj uygulamasını doğrubulmadığını kaydederek diğer ülkelerdeen yüksekbarajın, yüzde 5 olduğuna işaretetti.

3-Yargıtay8. Ceza Dairesi, İstanbul BüyükşehirBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan hakkında Diyarbakır 3 No'lu DGM'nin verdiği10 ayhapis ve 716 milyon 666 bin lira para cezasınıoy çokluğu ile onadı.

İstanbulBüyükşehirBelediye BaşkanıErdoğan'ınSiirt'te yaptığıkonuşmanedeniyle verilen mahkumiyet kararınınYargıtay tarafındanonanması, çeşitli tepkilere neden oldu.Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,yurttaşlarınhukukdevletininicaplarını bilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'debulunan Başbakan Mesut Yılmaz, Erdoğan'ıncezasının onanması ile ilgili olarak "Yargı kararları herkes için bağlayıcı. Takdiryetkimizyok. Türkiye'de yargı okadarbağımsızdırki iktidardakibirpartinin kapanması ve en büyükkentinbelediye başkanıhakkındacezaverebilmektedir. Siyasisonuçlarınınne olacağı yargıyıilgilendirmez" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Erdoğan'a verilen ceza ile ilgiliolarakmahkemekararıüzerindekonuşmasınındoğru olmadığını,ancak anayasa ve yasalarda demokrasi ilebağdaşmayan hükümler olduğunusöyledi.

4-Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, İstanbul BarosuBaşkanı YücelSayman ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı NailGüreli ileyönetimkurulu üyelerini makamında kabul etti.Denizkurdu, yargının sorunlarının çözümlenmesinin yasa tasarılarının Meclis'te kabulüyle mümkün olacağını söyledi.

İstanbul Barosu Başkanı Sayman, "En az orduya ayrılanbütçe kadar kaynak, yargıya ayrılsın" dedi.

AdaletBakanı Hasan Denizkurdu yaptığı açıklamada,Devlet BakanıEyüpAşıkileAlaattinÇakıcıarasındakitelefon görüsmesinin suç teşkil etmesi durumunda, cumhuriyet savcılarıve DGM'nin'tahkikatta' serbest olduklarını söyledi.

5-DışişleriBakanlığıSözcü YardımcısıSermetAtacanlı düzenlediğihaftalık basın toplantısında, gazetecilerinsoruları üzerine,Türkiye'nin 17 Eylül'de Washington'da Kürdistan Demokrat Partisi(KDP)lideriMesut Barzani ileKürdistanYurtseverler Birliği(KYB)lideriCelalTalabaniarasındaimzalanan mutabakatınhazırlığınakatılmadığını vekatılmaistemindede bulunmadığını vurguladı.

6-MaliyeBakanıZekeriyaTemizel,İstanbulSerbest MuhasebeciMaliMüşavirlerOdası tarafındandüzenlenen,"Yeni VergiYasalarında Sorunlar ve Çözümler" konulu panelin açılışında yaptığıkonuşmada,son günlerde herkesin dilindedolaşanvergi yasalarınınertelenmesidiyebirşeyinkesinliklesözkonusu olamayacağınıvurgulayarakyapılandüzenlemelerindeyasanın delinmesi olmadığını söyledi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,İstanbulAtatürk Havalimanı'ndayaptığı açıklamada, Devlet BakanıEyüpAşıkile AlaattinÇakıcı'nınyaptığı iddia edilen konuşmayı içerenbandı değerlendirirken, "Devlet Bakanı Aşık derhal istifa etmelidir.Bu açıklamalardansonrabir saat bile yerindedurması,Türkiye'de demokratik rejime, hukuk devletine saygısızlık ifade eder" dedi.

8-DYPGenelBaşkan Yardımcısı Meral Akşenerdüzenlediği basıntoplantısında,AlaattinÇakıcıileDevletBakanıEyüp Aşık'ıntelefongörüşmesikayıtlarınınaçıklanmasıylailgili olarakAşık'ıbir kurye olarak nitelendirdi. Akşener,Başbakan Mesut Yılmaz'ın da istifa etmesi gerektiğini söyledi.

9-Ankara 2 No'lu DGM, TKP/ML-TİKKO örgütü üyesioldukları gerekçesiyleyargılanan 10 sanıktan 3'ünüidamcezasınamahkum etti.

10-İnterpol tarafından aranan Sedat Şahin, AlmanveTürk polisinin ortak operasyonu sonucu Almanya'da yakalandı.

11- Mersin'de düzenlenen operasyon sonucunda Bahama bandıralı bir gemide 752.5 kilo kokain ele geçirildi.

12- BM'nin 53. Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New- York'agidenBaşbakanMesutYılmaz,gazetecilerinsorularını yanıtladı.Başbakan Yılmaz, Devlet Bakanı EyüpAşık'ın,Alaatin Çakıcı'yayardımcıolduğuiddialarıylailgiliolarak"Benim kanaatim, bu iddiaların doğru olmadığı yönündedir" dedi.Aşık'ın, Çakıcı tarafından telefonla arandığını kamuoyuna daha önce çeşitli vesilelerleaçıkladığını ifade eden BaşbakanYılmaz,"aranmanın suç olmayacağını" belirtti.

13-BMGüvenlikKonseyi, "Kosova'da derhalateşkesilan edilmesiveBelgradhükümetininKosovalıArnavutlar'lahemen müzakere masasına dönmesini" isteyen karar tasarısını kabul etti.

24 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelÇorum'daçeşitli incelemelerde bulundu.

2-TBMMBaşkanıHikmetÇetin,SayıştayBaşkanıKamil Mutluer'iziyaret etti. TBMM Başkanı Çetin, kaynakların ekonomik, etkinveverimlikullanılıp kullanılmadığınındenetimininçok önemli olduğunu belirtti.

3-DevletBakanıEyüpAşık,milletvekilliğivedevlet bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit, CumhurbaşkanıSüleyman DemirelileÇankayaKöşkü'ndeki haftalıkolağangörüşmesinden sonrabasınmensuplarına yaptığı açıklamada,Aşık'ınkendisini arayarakbilgi verdiğini kaydederek, "Hakkındaki iddialarınsuç duyurususayılmasıistemiyleDGM'yebaşvurma,bakanlıktanve milletvekilliğindenayrılmakararıvermiş"dedi.Ecevit, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden önce Başbakan Mesut Yılmaz ilede telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

BM53.dönemçalışmaları nedeniyleNewYork'tabulunan BaşbakanMesut Yılmaz konu ile ilgili olarak yaptığıaçıklamada, Aşık'ınçeteler ile mücadelede en büyük çabayı harcayanhükümet |yelerindenbiriolduğunu belirterek, "Kendisibirtertipile karşı karşıya kalmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu ise TBMM Başkanı Hikmet Çetin ilegörüşmesisırasında yaptığı açıklamada, DevletBakanıEyüp Aşıkve Alaattin Çakıcı arasında yapılan bir telefon konuşmasının KanalD televizyonunda yayınlanmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sözkonusu kaseti istediğini belirterek, "Sıfatı ve konumuneolursaolsun,kim olursaolsun,oşahıstoplumun herhangibirferdinin uyması gereken bir kanunuihlaletmişse, yaniortadabir suç varsa, yasal prosedür mutlakaişleyecektir" dedi.

TBMMBaşkanıÇetindeaçıklamasında,yargınınhızlı işlemesinisağlayacakdüzenlemelerinbiranönceyapılmasını isterken,milletvekilidokunulmazlığınınsınırlandırılmasını içeren Anayasa'nın 83. Maddesi ile ilgili değişikliğin de enkısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı.

CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİstanbul'dayaptığı açıklamada,Aşık'ınistifasının"yanlışınkabul edildiğinin ispatı"olduğunubelirterek,"İsterdimkiBaşbakan,olayı duyduğundaşaşırsın,hayretetsin,gereğininyapılacağını söylesin. Kaset konusu Aşık'ın değil Başbakanın sorunudur" dedi.

4-Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, KKTC ÇalışmaveSosyal Güvenlik Bakanı Onur Borman'ı kabulü sırasında yaptığı açıklamada, KKTC'nin,TürkiyeveTürk insanınıngüvenliğiveesenliğinin güvencesi olarak sonsuza kadar yaşayacağını belirterek, "KKTCile Türkiyearasındahiçbirbakımdan,hiçbirfarkgözetmiyoruz. Geleceğebirliktebakıyoruz.Amacımız,KKTC'nintoplumsalve ekonomikaçıdanmümkünolanengüçlükonumabiranönce getirilmesidir" dedi.

5- İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ankara DGM tarafından PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

6-Yargıtaytarafından, hakkında yerel mahkemetarafından verilen10aylıkhapiscezasınınonaylanmasıüzerinebasın toplantısıdüzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıRecep TayyipErdoğan, herhangibir fiili eylemde bulunmadığını, sadece şiirokuduğu için mahkum edildiğini savunarak, "Bu kararınhukuk tarihimizadına bir trajedi, bir utanç sayfası olduğunu belirtmek isterim.Buceza, milyonların bana olan güvenini değil,adalete olan güvenini sarsmıştır" dedi.

FP Genel Başkanı Recai Kutan ise yaptığı konuşmada, sıkıntılı günlerisabırlavemetanetleaşacaklarınıbelirterek,buna milletinbircevabıolacağını, demokratolmayanlarademokrasi dersini milletin sandıkta vereceğini söyledi.

7-OlağanüstüHal Bölge Valiliği'nden yapılanaçıklamada, bölgedesürdürülen operasyonlarda 16 teröristinölüolarakele geçirildiği bildirildi.

8-Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral Cumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada,hükümetin gerçekleştirdiğiözelleştirmeleri BaşkanlarKurulutoplantısındaelealıp,tavırlarını belirleyeceklerini vurgulayarak, "Bize göre o müesseseler birileri için yıkılıp yakılıyor. Tekel zarar mı ediyor? Elektrik şirketleri zararmıediyor?Ettirdiler.Halendeettiriliyor.Bunları birileriparselliyor ve alıyor" dedi.

9- Başbakan Mesut Yılmaz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığıkonuşmada,Türkiye'nin 2000 yılında GüvenlikKonseyi'ne adayolduğunu belirterek, "Türkiye, uluslararası barış,istikrar ve refahın idamesinde üstüne düşeni yapmaya hazırdır. Bu vesileyle Türkiye'nin 2000 yılında Güvenlik Konseyi üyeliğine ciddi bir aday olduğunu bu kürsüden beyan etmek istiyorum. Türkiye, Konseyüyesi olarak,imkanveyeteneklerini bölgeselveküreselbarışve istikrarınhizmetinesunmayıarzulamaktadır"dedi.Başbakan Yılmaz, Yunanistan'a da diyalog çağrısında bulundu.

10-Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ABD'de yaptığı açıklamada, geçenhaftaWashington'da IKDP lideriMesudBarzaniileIKYB lideri Celal Talabani'nin imzaladıkları barış anlaşması ile ilgili olarak,Irak'ın toprak bütünlüğünün çok önemli olduğunu belirtti. Cem,butüroluşmalara şimdiden isim koymanın yanlışolduğunu vurgulayarak, "Bunu zaman içinde değerlendirmemiz lazım" dedi.

11-Daha önce Fransa'da yakalanan Alaattin Çakıcı, Nice5. AsliyeCeza Mahkemesi tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12-NATOSavunma Bakanları'nın Portekiz'deki toplantısında birkonuşma yapan Genel Sekreter Javier Solana, Yugoslaya'nınBM kararlarına uymaması nedeniyle Kosova'da sınırlı hava harekatıve dahasonrakapsamlıhava harekatı için "faaliyetegeçilmesini" onayladığınısöyledi.Güç kullanımının NATO'nunbaşkakararlar almasınıgerektireceğinivurgulayanSolana,alınankararın kuruluşungerekligücü kullanmaya hazırolduğununönemlibir siyasi işareti olduğunu ifade etti.

13- Fransa Başbakanı Lionel Jospin, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti.

25 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel,İstanbulÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen, 10.Milli TürkolojiKongresi'nin açılışında yaptığıkonuşmada,"Mustafa KemalAtatürk'ünçağdaş uygarlık düzeyineulaşmahedefi,Türk dünyasının ortak hedefi haline gelmiştir" dedi.

2-BaşbakanVekiliBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında,55.hükümetin çete ve mafyanınüzerineyürümede kararlı olduğunu belirterek, "DYP, CHP ve RP'nin kendi iktidarları dönemindeçetelerinüzerinegitmediğini,tersineemniyetve istihbaratörgütlerini birbirine düşürerek devletinveadaletin işleyişini engellediğini" söyledi.

3-DevletBakanıEyüpAşıkdüzenlediğibasın toplantısında,çetelere ve mafyaya hiçbir zaman yardımıolmadığını söyledi.Aşık,AlaattinÇakıcıileönemlibilgileralmak amacıylakonuştuğunudokunulmazlıkzırhınasaklanmadanDGM'de tanık veya sanık olarak ifade vermeye hazır olduğunu söyledi.

4-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal, TürkSanayicilerive İşadamlarıDerneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği liderler toplantısına katıldı.Baykal,devlet-çeteilişkisikonusundahükümeti eleştirdi.Baykal,Devlet Bakanı Eyüp Aşık ile AlaattinÇakıcı arasındakikonuşmalarınbantkayıtlarınailişkin,"Bunun temelindesiyasiaksaklıklaryatıyor.DevletinTekelBakanı dedektiflikoynuyor.Polise gelmeyen istihbaratıikameediyor. Çete mensuplarıylaabi-kardeş ilişkisine giriyor" dedi.

5-FP,vergireformunu öngören yasanın bazımaddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

6-KıbrısRumYönetimilideriGlafkosKlerides,Rum radyosununhaberine göre, Amerikan Dış Siyaset Ulusal Konseyi'nde yaptığıkonuşmada,"BMkararlarıveyaGüvenlikKonseyi'nin Kıbrıs'taaskeri güç ve silahlarınazaltılmasını öngörenkararı temelinde,Kıbrıssorunun özüyle ilgiligörüşmelerebaşlanması halindeS-300füzelerinin getirilmesininsüresizertelenmesine hazır olduğunu" söyledi.

7-Fas'tadüşenİspanya'ya ait BAE146-100tipiuçakta bulunan 38 kişiden kurtulan olmadığı bildirildi.

26 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TürkParlamenterler Birliği'ncedüzenlenen"Cumhuriyetimizin75'inciYılında ParlamenterSistemimizin Bugünü ve Yarını" ve"21'inciYüzyılda NasılBirTürkiye"konulutoplantıyakatıldı.Cumhurbaşkanı Demirel,siyasiistikrarın kalkınmaktaolanülkeleraçısından büyükönemtaşıdığınaişaretederek"Otoritearanırhale gelmemelidir.Aradığımızşeyhukukunüstünlüğünedayalı demokratik otoritedir" dedi.

CumhurbaşkanıDemirel,ülkenin sorunlarınakonuşakonuşa çözümbulunacağınıvurgulayarak, ülkede parçalıbirsiyasetin yaşandığınısöyledi.

2- TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Türk harflerinin kabulünün 70. yıldönümü nedeniyle TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu ile Türk Dil Kurumu'nun işbirliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantıya katıldı. TBMMBaşkanı Çetin yaptığı konuşmada, Türk dilininM.Ö.3000'e dekuzandığınıbelirterek,"Atatürk'ündediğigibiülkesinin yüksekistiklalini korumasını bilen Türk ulusu dilini deyabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır"dedi.

DevletBakanı Ahat Andican da Türk cumhuriyetleriarasında alfabebirliğiiçin uğraştıklarını söyledi. 2000 yılındabirçok Türkcumhuriyetlerindebubirlikteliğegeçileceğinikaydeden Andican,8yıllıkeğitimin de 11 yıla çıkartılmasıgerektiğini söyledi.

3-Başbakan Vekili Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, IrakveLibya'ylailişkilerkonusundakisongelişmeleri değerlendirdi.IKDP lideri Mesut Barzani ile IKYBlideriCelal Talabani'nin ABD yönetiminin çağrısı üzerine Washington tarafından önceden hazırlandığı anlaşılan bir ortak bildiriyi imzaladıklarını anımsatanEcevit,"KuzeyIrak'tahuzurunvegüvenliğin sağlanmasına önemli katkılarda bulunan Ankarasüreci böyleceABD tarafından büyük ölçüde dışlanmış görünmektedir" dedi.

4-BaşbakanVekiliBülentEcevitCumhuriyetgazetesine yaptığıdeğerlendirmede, Alaaddin Çakıcı ile DevletBakanıEyüp Aşık konuşmasının bantkayıtlarınınortayaçıkmasıüzerineçete-siyaset ilişkilerindeyaşananlarınciddibirsarsıntıolduğunu belirterek,"Sonuçtaaşarız.Önemliolanhükümetin,devlet organlarının mücadele etme kararlığı" dedi.

5-KıbrısİşlerindensorumluDevletBakanıŞükrüSina Gürel'leKıbrıssorunlarıüzerineyapılansöyleşiCumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

6-Kültür Bakanı İstemihan Talay, bakanlığının faaliyetve projeleriileilgiliyapılansöyleşisiTürkiyegazetesinde yayımlandı.

7-BakanlarKurulu'nun, toplam8bin924kişininTürk vatandaşlığından çıkmasına izin verilmesine dair iki adetkararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

8-Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu BaşkanıAtaErim, Cumhuriyet'in 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle, bu yıldanitibaren heryıl"ÜstünDevletAdamlığıMadalyası"vermeyi kararlaştırdıklarını, ilk madalyayı da BM Genel Kurulu'na katılmak içinABD'debulunanBaşbakan Mesut Yılmaz'a düzenlenentörenle verdi.

Başbakan Yılmaz'a ayrıca, ABD Musevi Dernekleri Başkanı Prof. Albert Davidos da bir "şükran plaketi" verdi.

27 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İstanbul'da çeşitli açılış vetemelatmatörenlerinekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel, İkitelli'de Giyim Sanatkarları Küçük Sanayi Sitesi'ninaçılışında yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların sanayileşmede büyük bir hazine olduklarını vurguladı ve"İçlerindenönemlimüteşebbislerçıkaranesnafve sanatkarlarımız kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bu sanayi sitesi Türkiye'nin gücünü gösteriyor" dedi.

2-MaliyeBakanı Zekeriya TemizelCumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada, piyasalardaki psikolojikgerginliğinmevcut durumunaçıklanmasıyla ortadan kaldırıldığınısöyledi.Temizel, "Öylebirkampanyayapılmış.Diyorlarkiyabancıkurumsal yatırımcılar vergiyüzündenkaçıyor.Yabancıkurumsal yatırımcılarlailgilibukonuda tekbirsatırlıkdeğişiklik olmadı" dedi.

3-Turizm Bakanı İbrahim Gürdal, Antalya'da "27 Eylül Dünya TurizmGünü"çerçevesindedüzenlediğibasıntoplantısında, Türkiye'nin Dünya Turizm Örgütü'nce 1999'da yapılacak Dünya Turizm Günükutlamalarınaevsahipliği etmek üzereresmenadaylığını koyduğunubildirdi.Gürdal,turizmesiyasetinkarışmamasıve turizmde yasakların olmaması gerektiğini söyledi.

4- ANAP Genel Başkanı Yardımcısı Mehmet Keçeciler düzenlediği basıntoplantısında, bu hükümet döneminde hukuk sistemindeköklü değişiklikleriiçerenyasa tasarılarınınhazırlanarakMeclis'e sunulduğunu,buaradaçetelerledeamansızbirmücadele yürütüldüğünü söyledi.

5- Almanya'da genel seçimler yapıldı.

6- Sri Lanka'da hükümet güçleri ve Tamil gerillaları arasında meydana gelen çatışmalarda 58 kişinin öldüğü bildirildi.

28 EYLÜL 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbulTeknik Üniversitesi (İTÜ) ve Anadolu Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenlerinekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel,Türkiye'ninneler yaptığınıortayakoymabakımındancumhuriyetindeğerinintam olarakbilinmesigerektiğini belirterek,"Çağdaşlıkyarışından gerikalmamak için gerekli olan heves ve şevk bimevcut. Barış içindeyaşayanbirTürkiye için hepimizgayretgöstermeliyiz" dedi.

2-Başbakan Vekili Bülent Ecevit Van'da yaptığı açıklamada, İran'ınPKK'yadestekverdiğinibelirterek,"Terörörgütüne yataklıkkimseyeyarargetirmez" dedi.İrannüfusununyarıya yakınınAzerivediğer Türk boylarındaolduğunadikkatçeken Ecevit,"Bizhiçbir zaman bunu istismar etmedik. O ülkeninTürk kökenlivatandaşlarınıİranrejiminekarşıkışkırtmadık.Ama Türkiye'yi1920'lerdeen güçsüz olduğudönemlerdebilekimse bölememiştir. Bundan sonra da bölemeyecektir" dedi.

3-Yargıtay, sanatçıların geriye yönelik borçlanmayaparak emeklilikhakkıkazanmalarına olanaktanıyanmahkemekararını onayladı.

4-İtalya'nınsözde Kürt Parlamentosu'na Roma'datoplantı iznivermesiüzerineDışişleriBakanlığı'nadavetedilen İtalya'nınAnkaraBüyükelçisiMassimilianoBandini'yenota verildi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi İnal Batu yaptığıaçıklamada, songelişmelerinöncekilerden farklıolduğunaişaretederek, "İtalyaParlamentosu'nda yapmayı planlıyorlar. Temelhedefdaha çokilgiçekmek ve Türk-İtalya ilişkilerini bozmak. Toplantının böylebirzemindeyapılmamasıiçindiplomatikgirişimlerde bulunduk. Sonuç bekliyoruz" dedi.

5-ABD'ninAnkaraBüyükelçiliği'ndenyapılanyazılı açıklamada,Türkiye'ninKuzeyIrak'taçatışanikiKürtgrup arasındaWashington'daimzalanananlaşmadaöngörülen"geçici yönetim kurulması" yönündeki endişesinin anlaşıldığı bildirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise,BaşbakanVekiliBülentEcevit'inBağdat'abüyükelçi atanacağınıdaifadeettiğiaçıklamasınınolağankarar mekanizmaları işletilerek yapıldığı bildirildi.

6-MaliyeBakanıZekeriyaTemizelAdana'dayaptığı açıklamada,"MaliMilat"ladevletinvatandaşınabarışelini uzattığını belirterek, "Kimse bunun altında bir tuzak aramasın. Bu nebirtuzak ne de bir kara para aklama olayıdır" dedi. Temizel, VergiYasası'nayönelik kasıtlı olarak olumsuz havayaratılmaya çalışıldığını kaydederek, "1999 yılında Türkiye 10 katrilyonborç ödeyecek.2000yılındaise bunun altındankalkmayaimkanyok görünüyor.Bubugünün sorunu değil. Türkiye bunoktayagelmiş. Eğerayaktakalmak istiyorsak giderleri sağlıklı olarakfinanse etmemiz gerek" dedi.

7-CHPGenelBaşkanıDeniz BaykalÇanakkale'deyaptığı açıklamada,Türkiye'de hükümetlerin ve başbakanlarındeğişmesine karşınvatandaşınkaderinin değişmediğinivurgulayarak,"Bugün Türkiyedeyince akla ne yazık ki yolsuzluklar, çeteler, mafyalar, vurgun, talan geliyor. Biz böyle bir Türkiye düşlemedik. Biz böyle bir Türkiye için yetiştirilmedik" dedi.

8-İPGenelBaşkanıDoğuPerinçek,AnkaraDGM Başsavcılığı'nınPKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiylebaşlatılan soruşturmada7partiliile birlikteberaatetti.Ancak1991 yılındakigenel seçimlersırasında TRT'de yaptığı bir konuşmada, "bölücülükpropagandası"yaptığı gerekçesiyleAnkara1No'lu DGM'ce çarptırıldığı 14 aylık hapis cezasının Yargıtay'ca onanarak kesinleşmesi üzerine tutuklanarak Ulucanlar Cezaevi'ne konuldu.

9-MerkezBankasıBaşkanı Gazi Erçel yaptığıaçıklamada, ekonomininsağlıklıyapısınedeniyle,Türkiye'dedevalüasyon ihtimalininbulunmadığınısöyledi.Erçel,"Herşeykontrolümüz altında.Ödemelerdengemizde bir sorun yok, dövizrezervlerimiz rahatpozisyonda, TL aşırı değerli değil, aksineyılbaşındanbu yana değer kaybetmiş durumda" diye konuştu.

10- İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediye Başkanı RecepTayyipErdoğanbaşkanlığındakiheyetinÇinHak Cumhuriyeti'neyapacağıgeziyeizinvermeyenvalilikkararı hakkında "yürütmenin durdurulmasına" hükmetti.

11-ABD'de bulunan Başbakan Mesut Yılmaz, resmitemaslarda bulunmaküzereMeksika'yagitti.BaşbakanYılmaz,Meksika Cumhurbaşkanı Ernesto Zedillo tarafından törenle karşılandı.

12-İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Filistin Devlet BaşkanıYaser Arafat, New York'ta ABD Başkanı Bill Clinton'unda katıldığı üçlü bir görüşme yaptı. Beyaz Saray'da düzenlenenbasın toplantısında Clinton, iki lider arasındaki görüşmede belirlibir ilerleme sağlandığını söyledi.

Arafatbasınmensuplarınayaptığıaçıklamada,Filistin devletinigelecekyılilan etme planlarındanvazgeçmediklerini belirterek, "Uluslararası kamuoyu ve barışı seven herkes4Mayıs 1999 tarihinden önce anlaşmanın yerine getirilmesini sağlamak için çaba sarfetmelidir" dedi.

Netanyahuise NBC televizyonuna verdiği demeçte, ülkesinin, BatıŞeria'dançekilmesi konusundaki anlaşmayısonuçlandırmaya yakınolduklarınısöyleyerek,"Sanırımbiranlaşmayavarmaya yakınız ve liderlerin biraraya gelmesinin zamanıdır" dedi.

13- Almanya'da pazar günü yapılan genel seçimleri yüzde 40.6 oranında oy alan Sosyal Demokrat Parti kazandı. 16 yıl başbakanlık yapanHelmuthKohl'ün partisi Hıristiyan Demokratlariseancak yüzde 35.2 oy aldı.

14-Sırbistan Başbakanı Mirko Marjanovic Belgrad'da yaptığı açıklamada, Kosova'da Arnavut terörizminin yenilgiye uğratıldığını veözelpolisbirliklerininkışlalarınadönebileceklerini bildirdi.

15-Arnavutluk'taBaşbakanFatosNano'unistifasını CumhurbaşkanıRecep Meydani'ye sunduğu bildirildi.

29 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İstanbul Ticaret Odası'nın ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin büyümeye devam etmesigerektiğinibelirterek, bunundayatırımveihracatla mümkünolabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Demirel,"Bunalımdan kurtulmakiçin rekabeti kaldırarak ekonomiyi duvarlarınarkasına çekmekolmaz.Hiçkimse başka bir takım rahatlıklaragirmesin" dedi.

2-Anayasa Mahkemesi, gazetelerin kültürel ürünlerdışında promosyon kampanyası yapamayacaklarına ilişkin düzenlemenin iptali istemini reddetti.

SanayiveTicaret Bakanı Yalım Erez karar üzerineyaptığı açıklamada, Mahkeme'nin kararıyla bakanlığın haklı olduğunu ortaya koyduğunusöyleyerek,"Karar,promosyonkonusundahülle yapıldığınıgösteriyor.Bukararçıkarttığımızkanunu uygulamaktaki titizliğimizi göstermektedir" dedi.

3-YargıtayCumhuriyet BaşsavcısıVuralSavaş,İstanbul BüyükşehirBelediyeBaşkanı Tayyip Erdoğan'ınTuzla'dayaptığı konuşmanedeniyleİstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı'nasuç duyurusunda bulundu.

4- Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sözde KürtParlamentosu'nun, İtalya Parlamentosu'ndatoplantıyapması sertbir dille kınandı. Açıklamada, "Bir terör örgütü uzantısının İtalyaParlamentosu'ndafaaliyetgerçekleştirmesineizin verilmesi; Türkiye'nin huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün hiçe sayıldığı anlamına gelmektedir" denildi.

TBMMBaşkanı Hikmet Çetin yaptığı açıklamada, olay hakkında İtalyaParlamentoBaşkanı'nayazılıbirmesajgönderdiğini belirterek,"Türkiye açısından bu olayın kabuledilemezolduğunu, budurumun ikiliilişkileri olumsuz etkileyeceğini; uluslararası yükümlülüklerimiz olduğunu ilettim" dedi.

Türkiye'ninRomaBüyükelçisiİnalBatudasonuçtan Türkiye'ninsorumlu tutulamayacağını belirterek,Ankara'yageri çağrılabileceğini, bunun 2 gün sonra belli olacağını açıkladı.

5-DışişleriBakanlığı'ndanyapılanyazılıaçıklamada, İsmailCem'inKanada'ya27-28 Eylül tarihlerindeyaptığıgezi hakkındabilgiverildi. Cem'in, KanadaDışişleriBakanlığı'na çeşitli ekonomik ve siyasi işbirliği konularını kapsayan bir eylem planıönerisindebulunduğu ve bu girişiminolumlukarşılandığı bildirildi.

DışişleriBakanı İsmail Cem Türkiye gazetesindeyayınlanan söyleşisinde,dış politikadasondönemdemeydanagelen değişiklikler hakkında bilgi verdi.

6-Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,ABD İstanbulBaşkonsolosuCarolineHagins'in,İstanbulBüyükşehir BelediyeBaşkanıTayyipErdoğan'ıziyaretinive"Yargıtayca onaylanankarar hakkında beyanlarını" içişlerine müdahaleolarak görüldüğübelirtilerek,ABDmakamlarınındikkatiçekildi. Açıklamada,"Birhukuk devleti olan TürkiyeCumhuriyeti'ninen yüksekadlimerciitarafındantümyasalgerekleryerine getirilerek alınan bir kararın, bir yabancı temsilci tarafından bu türbeyanlarakonuolmasınıiçişlerimizemüdahaleolarak görmekteyiz" denildi.

7-MaliyeBakanıZekeriyaTemizeldüzenledğibasın toplantısında,"malimilat" ile vergilendirmekonusunda"beyaz sayfa"açmakla birlikte, konusu suç oluşturan veyasavcılıklarca incelenenkonularda"kimseyiaffetmeyeceklerini"bildirdi. "Düzenlemeafniteliğinde değildir; yasa kimseyi affetmiyor.Bu düzenlemetamamenvergiye yöneliktir" diyen veyurttaşlarınbu haktanyararlanmalarınıisteyenTemizel,"Amacımızkarapara aklamalarına meydan vermek değildir"dedi.

8-ÇevreBakanıİmren Aykut Muğla'da yaptığıaçıklamada, Türkiye'ninhenüz İklim Değişikliği Sözleşmesi'niimzalamadığını belirterek,sözleşmeninülkekalkınmasınınengellenmemesi koşuluyla imzalanabileceğini söyledi. Aykut, "Sözleşme ileilgili komisyonunüyelerinebunuilettik.Türkiyebirsüre daha karbondioksit üreten teknolojiyi kullanmak zorunda. Bizbirsüre dahahavayıkirletentermik santralları yapacağız,amadoğaya zarar vermeyeceği yerlere kuracağız" dedi.

9-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,İstanbulGiyim Sanayicileri Derneği'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, çeteler ve mafyalarilekuşatılmışpekçokülkedesorununsadeceadli mercilerle çözümlenmediğini, "temiz toplum" kampanyalarına yeraltı dünyasınınöndegelenisimlerininyaptıklarıaçıklamalarve belgelerlekatkıdabulunduklarınıbelirterek,aynıyöntemin Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledi.

10-Ankara1No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi,"sindirme, yıldırmavetehdityöntemleriyleAnayasa'dabelirtilen Cumhuriyet'inlaikdüzeninideğiştirmekamacıylaoluşturulan örgütegirdikleri" gerekçesiyle yargılanan 128 sanıktan,tutuklu olan 59'unun tahliyesine karar verdi.

11-16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 55. hükümetin güvenoylaması sırasındaTBMMGenel Kurulu'nda "Deyyus-u EkberDışarı"yazılı dövizaçarakRizeeskiMilletvekili ŞevkiYılmaz'ınkişilik haklarına hakaret ettiği gereçesiyle, CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ü 500 milyon manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

12-BaşbakanMesut Yılmaz ile birlikte Meksika'dabulunan DevletBakanı Güneş Taner, ikili ticaretin geliştirilmesi halinde Meksika'nınTürkiyeüzerinden sadeceortadoğu'yadeğil,Türk cumhuriyetlerinedeaçılımyapabileceğinibelirterek,"Türk cumhuriyetlerindensağlanacakdoğalgazvepetrol300milyar dolarlık bir yatırım olanağı yaratacak. Türkiye üzerindengeçecek buenerjihattınınortayaçıkaracağıküreselticaretten Meksika'nın da yararlanmasını istiyoruz" dedi.

13-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,BMGenelKurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti.

14-Ülkenin güneyindeki ayrılıkçı güçlere Uganda veEritre ordularınınaçıkaskeridestekverdiğiniiddiaedenSudan hükümeti, seferberlik ilan ederek halkı topyekün savaşa çağırdı.

30 EYLÜL 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) kuruluşunun 6. yıldönümü, toplantısınakatıldı. CumhurbaşkanıDemirel,"20. asrın olayı" olarakdeğerlendirdiği SovyetlerBirliği'nindağılmasınınardındanyenibirsiyasi coğrafyaoluştuğuna dikkat çekerek Türkiye'nin kardeş halklarının bağımsızlığına kavuştuklarını kaydetti.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, ABD ve Meksika'yayaptığıgezi dönüşündeEsenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada,ABD'deBM GenelKurulu'na katıldığını ve BM Genel Kurulu'nda,Türkiye'nin 21.yüzyılagirerken Türk dış politikasınınesaslarıvedünya sorunlarıyla ilgiligörüşlerini aktardığını ifade etti.

3- Milli Güvenlik Kurulu (MGK), eylül ayı olağan toplantısını CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, başkanlığında yaptı.Toplantıda, sözdesürgündekiKürt parlamentosununİtalya Parlamentosu'ndaki toplantısı nedeniyle Roma yönetiminin yaptığı hatayı düzeltmesinin gerekliliği vurgulandı. Toplantıda ayrıca, İtalya Parlamentosu'nun gündeminealınması beklenen sözde Ermeni yasa tasarısı konusunda alınacak önlemler de değerlendirildi.

4- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Kudüs Gecesi davasında 4 yıl7 ayhapis cezasına çarptırılanSincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldızile 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılanSelam gazetesi yazarı Nurettin Şirin hakkındaki hükmü onadı.

5- Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Cumhuriyetin75. Yılında Kadın Yazını ve Kadın YazarlarFuarı", Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) salonunda açıldı.

6- Almanya'nın Ankara Büyükelçesi Hans-Joachim Vergau, geçen haftasonuAlmanya'da yapılan seçim sonuçlarını Zaman gazetesine değerlendirdi. Vergau Gerhard Schröder'in başbakanlığının Türkiye- Almanyave Türkiye-AB ilişkilerini olumlu etkileyeceğini söyledi.

7-ABD'debulunan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaşyaptığı açıklamada,"Rumlarınasıl hedefi Türk-Yunandengesiniortadan kaldırmak.RumlaraKıbrıs'ın meşru hükümetimuamelesiyapanlar sorunun çözülmesini önlemişlerdir.GüvenlikKonseyi'ninkararlarıKıbrıssorunun çözümsüz kalmasına yol açmıştır" dedi.

8-SuriyeSavunmaBakanıGeneralMustafaTlasyaptığı açıklamada, Arapların karşı karşıya bulundukları en büyük sorunun, Türkiye-İsrailittifakı olduğunu öne sürdü. General Tlas, Türkiye ileİsrailarasındaki askeri işbirliği anlaşmasınıbirittifak şeklinde nitelendirdi.

9-ABDSavunma Bakanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Michael Doubleday dündüzenlediği basın toplantısında, Kosova sorununundiplomatik yollardan çözülebileceği umudunu hala taşımakla birlikte, müdahale gündemegeldiğindeNATO'nunemrineverilecekbirliklerin listesinin önümüzdeki günlerde kesinleşeceğini söyledi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106