11.8.1998
×

Hakkında

Künye

İletişim

AĞUSTOS 1998

1 AĞUSTOS 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TürkiyeZiraatçiler Derneğiheyetini Çankaya Köşkü'nde kabulünde yaptığıaçıklamada, 18Nisan1999tarihinde yapılacak erken genelseçimlerinTürk milletininönündekibirhesaplaşmaolanağıolarakdurduğunu belirterek, yöneten ve yönetilenlerin ülke gündemindeki enönemli sorunlarabirlikteeğileceklerini, bunun daönemlibirfırsat olduğunu söyledi.

2-Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'in, genel ve yerel seçimlerin18 Nisan1999'dabirleştirilerek yapılmasını veseçimlerleilgili bazı kanunlarda değişiklik öngeren yasa ile kamuoyunda irticaile mücadeleyasaları olarak bilinen "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nunBirMaddesinde Değişiklik Yapılması HakkındaKanun", "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun" ve "İmar Kanunu'na Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun"u onayladığı bildirilirken; ayrıca Cumhurbaşkanı'nınTemmuz 1998 ayı çalışmaları hakkındadabilgi verildi.

3-ANAP Merkez Karar Yönetim Kurulu, Başbakan MesutYılmaz başkanlığındaANAPİstanbulİl Merkezi'ndetoplandı.Toplantı öncesindegazetecilereaçıklamayapanBaşbakanYılmaz,son günlerdekamuoyundasıkçatartışılanafkonusundatakdir yetkisinin tamamen TBMM'ye ait olduğunu vurguladı.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Antalya'nınKemer ilçesinde partisinin turizm konusundaki projelerinin elealındığı toplantıdayaptığıkonuşmada, turizmin çokkritikbirnoktada olduğunuvurgulayarak,sektörünekonomikuygulamalardankötü etkilendiğini kaydetti.

5-Kosova'daincelemeler yapan HelsinkiİzlemeKomitesi, SırplarınOrahovaç'asaldırılarısırasında51Arnavut'un öldüğünü,100'denfazlasının da yaralandığınıvurgulayarak,Sırp güçlerininkasabayıablukaaltındatuttuklarını,basın mensuplarınaveinsani yardım kuruluşlarına bölgeye girişizni vermediklerini bildirdi.

6-İran'ınkuzeyindedünmeydanagelenselvetoprak kaymalarında32kişininöldüğü,45kişinindeyaralandığı bildirildi.

2 AĞUSTOS 1998

1-BaşbakanMesut Yılmaz, tekstil sektörütemsilcileriyle İstanbul'dabirarayageldi.Toplantınınbaşlangıcındabasın mensuplarınabiraçıklamayapanBaşbakanYılmaz,Uzakdoğu ülkeleriveRusya'dasonzamanlardameydanagelenekonomik gelişmelerinTürkiye'dekibellisektörleri olumsuzyönde etkilediğini, bunun kamuoyunun da malumu olduğunu söyledi.

2-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğludüzenlediğibasın toplantısında, bakanlığının bir yıllık çalışmaları hakkındabilgi verdi.

3-Toplantı yürüyüşlerinde maske takmayı, üniformagiymeyi yasaklayanyasaile memur ve TSK personelininbakmaklayükümlü olduklarıyakınları,emekli ve malüllerle bunlarınyakınlarının yurtiçindetedavilerinin mümkün olmamasıdurumunda,yurtdışında tedaviolabilmelerineimkantanıyanyasaResmiGazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kayseri'de düzenlenen 9. ErciyesZaferKurultayı'na katıldı.Bahçeli,1999yılıNisan ayındayapılmasıöngörülenseçimlerdepartisininiktidara geleceğiniönesürerek,bu konuda destekistedi.Hükümetide eleştirenBahçeli,"Türkiye Cumhuriyetibirtaraftanrotasını tayinederken,diğertaraftan su alan gemisiniçokiyitamir etmelidir" dedi.

5-BBPGenelBaşkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'tayaptığı açıklamada,sistemin,kadınıkamusalalandandışladığını belirterek,"Bu sistem, kadını yalnız reklam aracı olarakgörmek istiyor" dedi.

6- Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov Türkiye'ye geldi. MashadovAtatürkHavalimanı'ndayaptığıaçıklamada,Rusya Federasyonu Başbakanı ile dün yaptığı görüşmede, iki ülke arasında dahaönceyapılangörüşmelersonundaimzalananprotokollerin gözden geçirildiğini söyledi.

3 AĞUSTOS 1998

1-Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, BakanlarKurulutarafından Genelkurmay Başkanı Orgeneralİsmail HakkıKaradayı'ya"Devlet Şeref Madalyası"verilmesikararının Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandığı belirtildi.

2- TBMM Başkanı Hikmet Çetin düzenlediği basın toplantısında, geçenyasama dönemindeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.Çetin, bütüneleştirilere karşın Meclis'in vergi reformu, önemlisayıda yasamadokunulmazlığını kaldırarak ve seçim kararıalarakbüyük birperformans sergilediğini belirterek, "Özgürlük veçoğulculuk rejimiiçerisindeherkurumve kuruluşgibiparlamentodada bireyselyanlışlıklarolabilir.Amabubireyselolayları genelleştirmek, parlamentonunbütününühedef alıcı hale getirmekhaksızlıktır. Bütüneleştirilerve değer yargıları bu yücekuruluyıpratacak boyutlara ulaşmamalıdır" dedi.

3- Yüksek Askeri Şura Başbakan Mesut Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.Şura'da emekliye ayrılan Genelkurmay BaşkanıOrgeneral İsmailHakkıKaradayı'nınyerineKaraKuvvetleriKomutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.

4-FP Genel Başkanı Recai Kutan Anadolu Gazeteciler Birliği YönetimKuruluüyelerini kabulünde yaptığıkonuşmada,Başbakan Mesut Yılmaz'ın partisi hakkında basında yer alan sözleri üzerine, eşitveadilyapılacak bir seçimde ANAP ile çok rahatmücadele edeceklerini belirterek, "Bu ülkede demokrasi varsa kiminiktidar olacağınamilletkarar verir. Bazı ANAP'lıarkadaşlarındabu yöndepropagandayaptıklarını biliyoruz. Bu onlarındemokrasiyi içlerine sindiremediklerini göstermektedir" dedi.

5-DevletİstatistikEnstitüsü'ndenyapılanaçıklamada, Temmuz ayı toptan eşya fiyatları yüzde 2.5, tüketici fiyatları da yüzde3.4arttı. Buna göre yıllık enflasyon toptan eşyadayüzde 72.5, tüketicifiyatlarında yüzde 85.3 olarak gerçekleşti.

6-İnsanHaklarıDerneği BaşkanıAkınBirdal'asuikast düzenleyensanıklarınyargılanmasınaAnkara1No'luDevlet Güvenlik Mahkemesi'nde başlandı.

7-TürkiyeGazetecilerCemiyetiBaşkanıNailGüreli İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, iletişim özgürlüğünün önündekiengel ve kısıtlamaların bir an önce ortadan kaldırılması gerektiğinibelirterek, "Biz af istemiyoruz.Basınsuçlularının haklarınıniadeedilmesini istiyoruz" dedi. Güreli,bugünhala halkıngerçekleriöğrenmesini engelleyen,düşünceyisuçsayan yasaklarbulunmasının bir insan hakları ihlaliolduğununaltını çizerek,"Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Yasa Taslağı"nı geçen hafta TBMM Başkanlığı'na, hükümete ve Meclis'teki partilere sunduklarını açıkladı.

8-Yurdunçeşitlibölgelerindemeydanagelentrafik kazalarında24kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan aşırısıcaklar nedeniyle serinlemek için suya giren 12 kişi de boğuldu.

9-Kosovalı Arnavutlar ile Sırp güçleri arasındaki şiddetli çatışmalarsürerkenABDSavunma BakanıWilliamCohenyaptığı açıklamada,NATO'nun, bölgeye yönelik planlarınıyenidengözden geçirdiğini, diplomatik çözümün tercih edildiğini belirterek, "Bay Miloseviç'e masum insanlara yönelik saldırıları durdurması yönünde yapılanuyarılara rağmen bu uygulama devam etmekte. NATO,askeri seçenekleri yeniden gözden geçirmektedir" dedi.

ÖteyandanAvrupaBirliğide(AB),YugoslavyaDevlet Başkanı'nagönderdiğimesajda, Kosova'dakiSırpsaldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Sırbistanile birlikte Yugoslavya Federasyonu'nuoluşturan Karadağ,DevletBaşkanı Slobodan Miloseviçhükümetiilebütün ilişkilerini dondurduğunu açıkladı.

10-Keşmireyaleti üzerindeki egemenlik haklarıkonusunda Hindistanile Pakistan arasında karşılıklı topçu ateşi şeklindeki çatışmaların 6 gündür sürdüğü ve 92 kişinin öldüğü bildirildi.

HindistanBaşbakanıAtalBehariVacpayi,Parlamento'da yaptığıkonuşmada,PakistanBaşbakanıNavazŞerif'inkonuyla ilgiliaçıklamalarına tepki göstererek, "Kendimizi sınırlarımızın güvenliğinikorumayaadadık.Pakistantarafından gerçekleştirilecek bir saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.

11-Cezayir'de,radikalİslamcımilitanlarınbiryolcu otobüsüne düzenledikleri saldırıda 40 kişinin öldüğü bildirildi.

12-Çin ve Güney Kore'de uzun süredir devam eden yağışlarda büyükmaddihasarların yanında çok sayıdakişinindeyaşamını yitirdiği bildirildi.

4 AĞUSTOS 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'nde çeşitli heyetlerikabulederekgörüştü. CumhurbaşkanıDemirelyaptığı açıklamada,Türkiye'deki etnik farklılıklarınbirsorunteşkil etmediğini, mezhep ayrımı gözetmeksizin herkesin birbirini severek kucakladığını belirterek, "Hoşgörü bizim mayamızdır.Zamanzaman tahrikleryapılıyor.Geçmiştengelenbazıfarklılıklarımızı istismaretmekisteyenlere fırsat vermeyin. Buülkedehepimize yetecak ekmek ve aş var" dedi.

2-TBMMtarafındanseçimkararınınalınmasıüzerine görevlerindenayrılan Adalet, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları'nın yerine atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylanankararagöre,AdaletBakanlığı'naBağımsızİzmir MilletvekiliHasanDenizkurdu,İçişleriBakanlığı'naİstanbul ValisiKutluAktaş, Ulaştırma Bakanlığı'na ise BağımsızAntalya Milletvekili Arif Ahmet Denizolgun atandı.

3-Ankara1No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM),İzmir FetihSahnesi oyuncuları tarafından sahnelenen "Bir HakDüşmanı" adlıoyununyazarı ve oyuncusu Vahi Yazar'ı, "halkı sınıf,din, ırk,mezhepveyabölge farklılığı gözeterek kinvedüşmanlığa açıkça tahrik ettiği" gerekçesiyle her sahne için ayrı ayrıolmak üzeretoplam24yıl hapis, 12 milyon liraağırparacezasına mahkumetti. Mahkeme, 4 oyuncuya da aynı suçtan 16'şar yıl hapis, 10.5 milyon lira ağır para cezası verdi.

4-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DYP Genel BaşkanıTansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller hakkında, "Resmi makamlarayalan beyandabulunmak,sahteevrak düzenlemekvemalbildiriminde usulsüzlük, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'namuhalefet ettikleri" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

5- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili seçildiği 24 Aralık1995tarihindenbugüne kadar 6 partideğiştirenAfyon BağımsızMilletvekiliKubilay Uygun hakkında,"TBMM'ninmanevi şahsiyetinitahkirvetezyif"ve"görevikötüyekullanma" suçlarındanbaşlattığısoruşturmasonundatakipsizlikkararı verdi.

6-Şırnak'taBeytüşşebapİncebelSınırTaburu'naPKK militanlarıtarafındandüzenlenensaldırıda15askerşehit olurken, 25 asker de yaralandı.

7- Türk Ticaret Bankası'nın satışına ilişkin ihale Ankara'da yapıldı.İhalesonucunda en yüksek fiyatteklifverenKorkmaz Yiğitİnşaat, bankanın sahibi oldu. Karar Hazine Müsteşarlığıve Rekabet Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

8-Hak-İş'ebağlı Hizmet-İş Sendikası,AnkaraBüyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde greve başladı.

9- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel Koordinatörü Vladimir Cizov ile Lefkoşa'da görüştü.

10-Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in,Ermenistan DevletBaşkanı Robert Koçaryan'ı, 7-8 Eylül'de Bakü'deyapılacak Avrupa-Kafkasya-OrtaAsyaTransitTaşımacılıkKoridoru Konferansı'na katılması için davet ettiği bildirildi.

11-Afganistan'dakarşıt gruplararasındakiçatışmaların şiddetlenerek sürdüğü bildirildi.

12-Irak'ta, kitle imha silahlarının kaldırılması konusunda görüşmelerde bulunan BM Özel Komisyonu Başkanı RichardButler'ın, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması üzerine Bağdat'tan ayrıldığı bildirildi.

5 AĞUSTOS 1998

1-FaziletPartisi Genel Başkanı Recai Kutan,DİSKGenel BaşkanıRıdvanBudak'ıziyaret etti.Kutanziyaretsırasında yaptığıaçıklamada,laikliğiBatı'dauygulandığıbiçimiyle savunduklarını belirterek, genel af için ön koşullarının"düşünce suçlarını" kapsaması olduğunu söyledi.

Kutanayrıca TİSK Genel Başkanı Refik Baydur'udaziyaret etti.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında, DSP tarafından hazırlanan af taslağı hakkında bilgi verdi.Ecevit, af kapsamına ilişkin düzenlemeyi hükümettasarısı olarakMeclis'esunacaklarını,hükümetortaklarıarasındaaf konusunda görüş ayrılığı olmayacağını tahmin ettiğini söyledi.

3- Devlet Bakanı Işın Çelebi düzenlediği basın toplantısında, ihracattakison gelişmeler ile kullandırdığı kredilerdeihracatı finanseedenTürk Eximbank'ın çalışmaları hakkında bilgiverdi. Bankanınfaizoranlarını8puan düşürdüğünübelirtenÇelebi, "Türkiye 2000 yılında Euro şartlarına hazır hale gelecektir" dedi.

4-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerdüzenlediğibasın toplantısında, hükümetteki af tartışmasını "sakıncalı, ciddiyetsiz veadaletsiz"bulduklarını belirterek, "Siyasi afçıkarılacaksa fikirsuçlularınıdadüşünmeklazım.Afkapsamındafikir suçlularınıdaelealmakgerekir.Bizbirsiyasipartinin kapatılmasına karşı çıktık. Çıkarılmak istenen bir afkapsamında, siyasi yasaklıların da kapsama alınmaması ciddiyetsizliktir.ANAP suçluları için mi af çıkarılıyor? Engin Civan'lar için mi af çıkarılıyor?" dedi.

5-Ankara2No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM),İnsan HaklarıDerneği(İHD)AnkaraŞubesi'nin1995Aralıkayında düzenlediğibirpanele gönderdiği ve "İnsan HaklarıPanoraması" adıaltında oluşturulan kitapçıkta yayımlanan telgrafında"Halkı sınıf,ırk,din, bölge veya mezhep farklılığı gözeterekkinve düşmanlığaaçıkçatahrikettiği"gerekçesiyle,DEPeski milletvekili Hatip Dicle hakkında 1 yıl hapis cezası verdi.

6- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Temmuz'da başlatılan güvenlik operasyonlarında 165 teröristin ölü, 172 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.

7-ÇeçenistanDevletBaşkanı AslanMashadov,Türkiye'ye yaptığıziyareti tamamlayarak ABD'ye gitti. Mashadov hareketinden önceİstanbul'dayaptığı açıklamada, Türk veÇeçenhalklarının kardeşolduklarınıbelirterek,"İçindebulunduğumuzsıkıntılı günlerdeTürkiye'nin yaptığı yardımları unutmamızmümkündeğil. Türkiye'ninbölgedeki etkinliğinin giderekdahadaartmasından yanayız" dedi.

8-Almanya Sosyal Demokrat Parti'nin Genel BaşkanıGerhard SchroederABD'deyayınlananInternationalHeraldTribune gazetesineverdiğidemeçte,Türkiye'nin,AvrupaBirliği'ne alınmasınayönelik çabaları desteklediğini bildirdi.Schroeder, "ABkapılarının açık kalması ve AB'nin diğer inançlara karşıbir topluluk haline gelmemesi gerekir" dedi.

9- Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, 8 yıldır uygulanan ambargoyuprotestoetmek için Irak'ınkitleimhasilahlarının denetlenmesindensorumluBMÖzelKomisyonu(UNSCOM)ile işbirliğini askıya aldığı açıklandı.

10-Kosova'daSırpgüçleriyleArnavutlararasındaki çatışmaların şiddetlenerek sürdüğü bildirildi.

11- Endonezya hükümeti, Doğu Timor'a geniş kapsamlı özerklik verilmesi konusunda müzakere açılmasını kabul etti.

12- Kolombiya'da hükümet güçleriyle gerillalar arasında çıkan çatışmalarda en az 200 kişinin öldüğü bildirildi.

13-GüneyKore'deşiddetliyağışlarnedeniylesellerde ölenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.

6 AĞUSTOS 1998

1-BakanlarKuruluBaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Devlet Bakanı Cavit Kavak toplantı sonrası kurulda görüşülenkonularhakkındabilgiverdi.Kavak,turistik işletmelerdeyüzde23oranında uygulananKDV'ninyüzde15'e, bankalararası Türk Lirası ve döviz hesaplarındaki stopajoranının da yüzde 12'den yüzde 6'ya düşürüldüğünü söyledi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Afşin-Elbistan B Santrali'nin yapım sözleşmesinidüzenlenen törende imzaladı. Başbakan Yılmazburada yaptığı açıklamada, 55. hükümet olarak başta enerji sektörüolmak |zerealtyapı ihtiyacını hızla karşılayacak önlemleri aldıklarını söyledi.

3-Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Şura'daalınan kararlarveyapılanterfi yükseltmeleri CumhurbaşkanıSüleyman Demireltarafından onaylandı. Buna göre Genelkurmay Başkanlığı'na KaraKuvvetleriKomutanıOrgeneralHüseyinKıvrıkoğlu getirilirken,Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da OrgeneralAtilla Ateşatandı.Jandarma Genel Komutanlığı'na iseOrgeneralRasim Betir getirildi.

4-AdaletBakanı Hasan Denizkurdu TÜSİAD BaşkanıMuharrem Kayailegörüşmesindensonra yaptığı açıklamada,yurtdışındaki kaçaklarıniadesikonusundaInterpol'denyardımistediklerini belirterek,"İadekonusunda gerekli prosedürün çabuklaştırılması için talimat verdim"dedi.

5-İstanbulValisi Kutlu Aktaş'ın İçişleriBakanıolarak atanması üzerine bu ilin valiliğine İzmir Valisi Erol Çakır, İzmir Valiliği'neAmasyaValisi Kemal Nehrozoğlu,AmasyaValiliği'ne Hüseyin Poroy, Batman Valiliği'ne ise Kemal Koçaklar atandı.

6-DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Genel İdare Kurulu (GİK)toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada,yerelvegenel seçimlerinarasınakabuledilebilirbirtarihkonulması gerektiğinibelirterek, "Ekim ayında seçiminyenilenmekararına dokunmadan, Meclis'ten seçimin tarihini erteleyen bir seçim kararı çıkaralım. Nisan ayında yerel seçimler yapılır, 3-4 ay sonra genel seçime gidilir" dedi.

7-Van'ınBahçesaray ilçesinde yol kesenPKKmilitanları Belediye Başkanı Naci Orhan ve üç kişiyi kaçırdı.

8-Gazeteci-yazar, eski milletvekili İhsan Ada, İstanbul'da öldü.

9-Güney Kıbrıs Rum Meclisi, savunma vergisini yüzde3'ten yüzde4'eçıkarılmasınıkararlaştırdı.MeclisBaşkanıSpiros Kiprianuyasaileilgili olarak yaptığı açıklamada,"Türkiye, Kıbrıs'ınbirbölümünüişgal altında tutmayavetehditlerini sürdürmeyedevam ettiği sürece Kıbrıs halkının ve temsilcilerinin adanın savunması için gereken tüm çabaları destekleyeceği mesajını gönderiyor" dedi.

Finans Bakanı Hristodulos Hristodulu ise, "Savunma masrafları savaşahazırlandığımızdandeğil,Türkiye'ninyayılmacı politikasından dolayı artıyor" dedi.

ÖteyandanAvrupa Birliği (AB) Kıbrıs Özel TemsilcisiSir David Hannay Londra'da yaptığı açıklamada, S-300 füzelerinin adaya yerleştirilmesineİngiltere'nin karşı olduğunubelirterek,"Bir tarafın silahları artırmasına öteki taraf yeni silahlarla karşılık verecektir. Bu silahlanma yarışının klasik örneğidir" dedi.

10-Bulgaristan'ınsonkomünistDevletBaşkanıTodor Jivkov'unSoyfa'da öldüğü bildirildi.

7 AĞUSTOS 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Trafik Canavarını Yoketme DerneğiYönetimKuruluüyeleriniÇankayaKöşkü'ndekabulünde yaptığıkonuşmada,trafikfacialarınınkorkunçboyutlara ulaştığını belirterek, "Ülkenin en önemli bu sorununu çözümleyecek her türlü teşebbüsün yanındayım" dedi.

2-DevletBakanıAhatAndican,Bosna-Hersek'iziyareti dönüşündeİstanbulAtatürkHavalimanı'ndadüzenlediğibasın toplantısında, "TürkCumhuriyetleri Sanayi İşbirliğiProgramı"na Bosna-Hersek'i de dahil ettiklerini vurguladı.

3-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller Isparta'da halka hitaben yaptığıkonuşmada,Ankara'dakisiyasetieleştirerek,devlet ekonomisininçöktüğünü,sistemin dekendinehayrıkalmadığını söyledi.

4-İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir düzenlediğibasın toplantısında,biryıllık icraatını değerlendirerek,biryılda düzenlenen406operasyonda1665teröristinyakalandığını,15 otomatiksilah, 105 tabanca ve 3 lav silahının ele geçirildiğini, planlanmış 26 suikast olayını da engellediklerini söyledi.

5-DiyanetİşleriBaşkanı MehmetNuriYılmazAnkara'da yaptığıaçıklamada,cami ve mescitlerin Diyanet'ebağlanmasının zorunluolduğunubelirterek,"Hercemaatkendinegörecami yaptırır,orayıistediğigibi kullanırsabirliğimizbozulur" dedi.

6-TürkiyeŞeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ndenyapılan açıklamaya göre, şeker fiyatlarına yüzde 15 oranında zam yapıldı.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

8- ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine yapılan bombalısaldırılarda85 kişinin öldüğü, bineyakınkişininde yaralandığı bildirildi.

9-Güney Kore'de aşırı yağışların yol açtığı sel vetoprak kaymalarında250kişininöldüğü,85kişinindekaybolduğu bildirildi.

8 AĞUSTOS 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz, Çorlu HavaalanıileTekirdağLimanı'nınaçılışıveTrakyaSerbest Bölgesi'nin temel atma törenine katıldı.

CumhurbaşkanıDemirel,Türkiye'ninmeşalesiniAtatürk'ün yaktığınısöyleyerekTürkiye'nin bumeşaleyihiçsöndürmemesi gerektiğinivurguladı.BaşbakanYılmazdakonuşmasında, cumhuriyetinneredeyse75yılındayapılan37milyonkişilik havaalanıkapasitesine, son bir yılda açılan ya da temeliatılan havaalanlarıylaulaştıklarınıbelirterek"Havaalanıgelişen, çağdaşlaşan Türkiye'nin alameti farikasıdır" dedi.

AçılıştörenlerineBaşbakan YardımcısıveMilliSavunma Bakanı İsmet Sezgin ve çok sayıda bakan da katıldı.

2- CHP, DİSK, Türk-İş, TMMOB ile çok sayıda vakıf ve dernek, AtatürkOrman Çiftliği arazisinin imara açılmasına olanak tanıyan yönetmeliğiprotestoetmek amacıyla Atatürkeviönündeprotesto eylemi gerçekleştirdi.

CHPGenelBaşkanıDenizBaykalyaptığıkonuşmada, Ankaralılarınkentlerinesahipçıkmalarıbilinciile gerçekleştirdiklerieylemebirvatandaşolarakkatıldığını söyledi.

3-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukEskişehir'de düzenlediğibasın toplantısında, hükümetin aldığı seçimkararını değerlendirirken,eniyisisteminbarajsızseçimolduğunu savunarak, yürürlüktekisistemin demokratik olmadığını savundu.

4-CHPGenelSekreteriAdnanKeskindüzenlediğibasın toplantısında,Türkiye'nin içinde bulunduğuçıkmazınenönemli nedenininsiyasetteki"ilkesizlikvetutarsızlık"olduğunu söyledi.

5- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Eralp Özgen, TBB'nin kuruluşunun129.yıldönümünedeniyleyaptığıaçıklamada, "Cumhuriyetimizinlaikniteliğine yöneliktehdithalaortadan kalkmışdeğildir. İrtica ile ciddi bir mücadele yapılmamış, sekiz yıllıkkesintisizeğitimyasasıdışındaherişolduğugibi bırakılmıştır.Tarikatlarınetkinliğiözellikleeğitimalanında sürmektevebazıtarikatlarpartilideridüzeyindedestekçi bulabilmektedir" dedi.

6-RizeveTrabzon'da2 gündür aralıklarlasürenaşırı yağışların,Trabzon'unaltıilçesinde7kişininyaşamını yitirmesineve200'ün üzerinde evin hasar görmesineyolaçtığı bildirildi.

7- Öykü ve roman yazarı Bekir Yıldızİstanbul'da vefat etti.

8-ABD'ninKenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerindedün meydana gelen patlamalarda 139 kişinin hayatını kaybettiği, 4bin 287kişinindeyaralandığıbombalamaeylemleritümdünyada tepkiylekarşılanırken olayın sorumluluğunuİslamiOrduÖrgütü adlı bir örgütün üstlendiği bildirildi.

9- Afganistan'da Taleban'ın, kontrolü dışındaki tek kent olan ve muhalif ittifakın karargahı durumundaki Mezar-ı Şerif'e girdiği ve kenteki bazı toprakları ele geçirdiği bildirildi.

9 AĞUSTOS 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Eskişehir'de çeşitli açılış vetemel atma törenlerine katıldı. Cumhurbaşkanı Demirelyaptığı konuşmada,Türkiye'nin, Atatürk'ün ortaya koyduğu çağdaşülkeler seviyesine adım adım yaklaştığını ve yaklaşma inadını sürdürdüğünü belirtti.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, Bitlis Eğitim veTanıtımVakfı tarafındanyaptırılan konfeksiyon fabrikasınınaçılışınıyapmak üzereBitlis'egitti.BaşbakanYılmazyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninkalkınmasınınyolununeğitimdengeçtiğiniifade ederek, gelişmiş ülkelerdeki eğitim imkanlarının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'negetirilmedenbubölgelerinkalkınmasınınyeterince sağlanamayacağını kaydetti.

3-Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin incelemelerdebulunmaküzereTokat'agitti.Sezginyaptığı açıklamada,Türkiye'nin demokratik velaikbirhukukdevleti olduğunadikkatçekerek,"Ülkemizde birhaksızlıkvarsabunu düzeltmenin yolları vardır" dedi.

4- Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk, Yeni Türkiye adlı dergiye insanhaklarıkonusunda genel bir değerlendirmeyaparak,insan haklarının,tarih boyunca uzun mücadelelerden geçtiğini,sürekli olarak mücadeleyi gerektiren bir kavram olduğunu vurguladı.

5-Trabzon'un Sürmene ve Köprübaşı ilçeleri ileçevresinde dünmeydana gelen sel felaketinde 10 kişinin öldüğü, 60kişinin dekaybolduğu bildirildi. Devlet bakanları Eyüp Aşık, Hikmet Sami TürkveValiİsmet Gürbüz Civelek incelemelerde bulunmaküzere afetbölgesine gitti. Aşık yaptığı açıklamada, "Bir belde ortadan kalkmıştır.Maddizararın100trilyonlirayayakınolduğunu söyleyebiliriz.İlkBakanlar Kurulutoplantısındaburasıile ilgili gereken her türlükarar alınacaktır" dedi.

6- "Basın Kartları Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7- DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, Meclis'ten karar çıkmasına karşın hükümetortaklarınınçelişkiliaçıklamalarınedeniyleseçim tarihiyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

8-CHPGenelSekreteriAdnanKeskindüzenlediğibasın toplantısında,hükümetinirticanınengellenmesineyönelik düzenlemelerigerçekleştiremediğinibelirterek,buyöndekien önemliuygulamaolan8 yıllık kesintisizeğitimindeçeşitli yolsuzluk ve usulsüzlüklerle aşındırıldığını söyledi.

9- Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, konfederasyona bağlıÖz İplik-İşSendikası İstanbul Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığıkonuşmada,demokrasiyiyaralamayayönelikhertürlü girişimekarşı,demokrasiyisavunacakcesurbirsiyaset anlayışının emekçilerden destek göreceğini belirtti.

10-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 39 kişi öldü, 110 kişi de yaralandı.

11-ABD'ninAnkaraBüyükelçisi MarkR.Parris,çeşitli incelemelerdebulunmak üzere Erzurum'a gitti. ValiAhmetKayhan ileBüyükşehirBelediye Başkanı Ersan Gemalmaz'ıziyareteden Parris,Türkiye'nin stratejik konumu açısından önemlibiryerde bulunduğunu ve ABD için çok önemli olduğunu söyledi.

12- Irak'ın kitle imha silahlarının denetlenmesinden sorumlu BMÖzelKomisyonu(UNSCOM)bu ülkedekidenetimlerinigeçici olarakdurdurdu.UNSCOM'unBağdat'takiresmisözcüsüJanet Sullivanyaptığıaçıklamada, denetimlerindurduğunu,ancakBM silahuzmanlarının,denetimaltındabulunanbölgelerdeki çalışmalarının süreceğini söyledi.

10 AĞUSTOS 1998

1-YüksekPlanlamaKurulu (YPK),BaşbakanMesutYılmaz başkanlığındatoplandı.ToplantıyaYPKüyesibakanlarve bürokratlarınyanı sıra devlet bakanları BurhanKara,Refaeddin Şahin ve Eyüp Aşık da katıldı. Devlet Bakanı Işın Çelebi ve Sanayi veTicaretBakanı Yalım Erez, toplantının ardındanortakbasın toplantısı ile alınan kararları açıkladı.

2-BaşbakanMesutYılmaz,MadenTeknikAramaGenel Müdürlüğü'nceyaptırılacakolan75.YılTabiatTarihive MadencilikMüzesi'nin temel atma töreninde gazetecilerinçeşitli konulardakisorularınıyanıtladı.BaşbakanYılmaz,hükümetin irticailemücadeledeyetersiz kaldığınısöyleyenGenelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın açıklamalarını değerlendirirken, "Biz çalışmalarımızdan memnunuz, kimse endişe etmesin" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, devlet bakanları Hasan GemiciveMustafaYılmaz ile birlikte selfelaketininmeydana geldiğiTrabzon'unilçelerindeincelemelerdebulundu.Ecevit, özellikleBeşköybeldesindeçokvahimbirdurumolduğunu belirterek, 50'nin üzerinde can kaybı olduğunun tahmin edildiğini, devletin bölge insanına her türlü yardımı yapacağını söyledi.

Bu arada Trabzon'un Beşköy beldesini yok eden sel felaketinde bulunancesetsayısı12'ye ulaşırken, kayıpolanların41'inin kimliklerinin saptandığı bildirildi.

4-DYPGenelBaşkanı Tansu Çiller, İstanbul'daZamanve Türkiyegazeteleriniziyaret etti. Çiller ziyaretlerindegazete yöneticilerinepartisinin "2. Demokrasi Programı" hakkındabilgi verdi.

5-AnafartalarZaferi'nin83.yıldönümüGelibolu Yarımadası'nda törenlerle kutlandı.

CumhurbaşkanıSüleymanDemirelyayımladığımesajda, Atatürk'ün,Anafartalar Zaferi'yle tarih sahnesinde ilkçıkışını yaptığını,milletin hür ve bağımsız bir geleceğe sahipolmasında yerinegetireceğiliderlikgörevininilkişaretiniverdiğini kaydetti.

6-Trabzon'un Uzungöl beldesindeki bir otelibasanPKK'lı teröristlerin,oteliyakarken,otelsahibinideöldürdükleri bildirildi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 37 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı.

8- ABD'nin Kenya ve Tanzanya'daki büyükelçiliklerine yönelik saldırılarıüstlenenİslami Ordu Örgütü'nünABD'den7istekte bulunduğu,yerinegetirilmediğitakdirdebenzersaldırılar gerçekleştirileceği tehdidinde bulunduğu bildirildi. Müslümanların KutsalYerlerininKurtulması İçin İslamOrdusuadlıörgüt,7 maddeliklistesindeSuudi Arabistan'daki ABDbirliklerininbu ülkeden çıkmasını,ABD'ninİsrail'e verdiğidesteğesonvermesinide istedi.

Bu arada geçen cuma günü düzenlenen bombalı saldırılar sonucu ölü sayısının 194'e yükseldiği bildirildi.

11 AĞUSTOS 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'nde Ankara TicaretOdası(ATO) Başkanı Sinan Aydın Aygün ve YönetimKurulu üyelerindenoluşanheyetikabuletti.CumhurbaşkanıDemirel kabuldeyaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik hamlevesosyal barışıdemokratikilkeler çerçevesindesağlayarak21.yüzyıla girmesigerektiğini bildirdi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, Trabzon'un sel felaketiyaşanan altıilçesindeincelemelerde bulundu.Bölgedekiyetkililerden bilgialan Başbakan Yılmaz, devletin bütün olanaklarıylaselve heyelanfelaketineuğrayanvatandaşlarınyanındaolduğunu belirtti.

3-AnkaraTicaret Odası (ATO) BaşkanıSinanAydınAygün düzenlediği basın toplantısında, enflasyonla mücadelede "birarpa boyuyolalınamadığını"belirterek, temelgıdamaddelerindeki artışındolardaki artışı bile geçtiğini, Türkiye'nin enflasyondan yorgun düştüğünü söyledi.

4- Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda 3 güvenlik görevlisi şehit oldu, 5'i de yaralandı.

BuaradaVan'ınErcişilçesine bağlıKocapınarbeldesi BelediyeBaşkanıİdrisMeydanbirgrup PKK"lıtarafından öldürüldü.

Öteyandan geçen hafta kaçırılan Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı serbest bırakıldı.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 30 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

6- Afganistan'ın dörtte üçünündenetimini elinde bulunduran köktendinciTaleban'ınMezar-ıŞerif'inardındanittifak güçlerininüslerinden Takhar eyaletinin başkenti Talokankentini aldığı bildirildi.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Valeri Nesteruşkin tarafındanyapılan açıklamada, Taleban'ın ilerlemesininBağımsız DevletlerTopluluğuülkeleri için tehdit oluşturduğuuyarısında bulunuldu.

12 AĞUSTOS 1998

1-Trabzon'da meydana gelen sel felaketi nedeniylebölgede incelemelerdebulunan Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,yaraların sarılması için devletin her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz NTV televizyonunda katıldığıbir programda,hükümetinirticailemücadeletasarılarını yasalaştırdığıtakdirde,devletiçindekikadrolarınbutür faaliyetlerdentemizleneceğinibelirterek,"Bukonudakibütün hazırlıklarımızıtamamladık ve bu hazırlıklar doğrultusundaadım adımicraitedbirler alıyoruz. Bunların enönemlisi,irticayla mücadeleninAnkara'dantakibiyerine,mahallimülkiamirler düzeyinde,herilçedekaymakamlarınbaşkanlığındaTakipve Değerlendirme Kurulları oluşturmaktır" dedi.

3-FPGenel Başkanı Recai Kutan basın mensuplarına yaptığı açıklamada,Güneydoğu'dakisorunların,'Kürtkimliğideğil Güneydoğumeselesi' olarak algılanması gerektiğini ifadeederek, "Kürtlere,üniterdevletyapısı hiçbirşekildemüzakere i edilmedenvebundanvazgeçilmeden, elbette kültürelkimlikleri yönünde bazı hakların tanınması gerekecektir" dedi.

4-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit,SanayiveTicaret BakanıYalımErez ile birlikte düzenlediği basıntoplantısında, HalYasası'nın "hem üreticiyi hem de tüketiciyi vurduğu" şeklinde çeşitlibasınorganlarında yer alanhaberlerleilgiliolarak, "Bozukdüzenealışmışkişiler, yalan yanlışhaberleryayarak henüztamuygulanmaya bile başlamamış yasaylailgilizihinleri bulandırmaya çalışıyor" dedi.

Sanayive Ticaret Bakanı Yalım Erez ise yasanınhenüztam anlamıylauygulanmayabaşlanmadığınıvurgulayarak,"Yıllardır vergivermedenbuişleriyapanlaryasadanşikayetedebilir. Üreticininyüzde1'ibilegetirip pazardamalsatmıyor,hep aracılar satıyor" dedi.

5-DanıştayİdariDavaDaireleriGenelKurulu,Türk Telekom'un 10. Daire'nin verdiği, "konuşma karşılığı kontörhakkı tanımadan abonelerden 400 bin lira sabit ücret alınması"na ilişkin düzenl yapemeyleilgili yürütmeyi durdurma kararınayaptığıitirazı reddetti.

6- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığı açıklamada, seçimkonusundasabırla,telaşsız, dikkatlihareketetmekve ittifakadaolanaktanıyacakbirseçimhukukuoluşturmak gerektiğinisöyledi.Yeniparlamentonuncumhurbaşkanınıda seçeceğinedikkatçekenCindoruk, o nedenledahadadikkatli hareket etmek gerektiğini belirterek, "Bizi dinlemezlerse 18 Nisan seçimleri kaos, karmaşa çıkarır" dedi.

7-Almanya Başbakanı Helmuth Kohl Bonn'da düzenlediği basın toplantısında,seçimprogramınıaçıkladı.Kohl,Türkiyeile ilişkilerinbugün geldiği noktada kendisinin sorumluolmadığını, herşeyekarşınTürk halkına sevgi ve saygısınındevamettiğini söyledi.

8-Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan bir süreönce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından yapılan, Bakü'de 7-8 Eylül tarihleri arasında toplanacak "Avrupa-Kafkasya-Orta Asya TransitTaşımacılıkKoridoru" toplantısınakatılmasıyönündeki teklifineolumsuzcevapverdi.Koçaryanyaptığıaçıklamada, toplantıya Başbakan Armen Darbinyan'ın gideceğini bildirdi.

13 AĞUSTOS 1998

1-BaşbakanYardımcısıBülent EcevitAnkara'dabaşlayan 1.Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyalar Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilmiş laikrejimin Türkiye'deinançların,inançlararasıbarışıngüvencesiolmaya devam edeceğini bildirdi.

Kültür Bakanı İstemihan Talay da konuşmasında, toplumların ve uluslarınkültürelgelişimindemanevideğerlerinönemlirolü bulunduğunu,bu değerlerin ulusların geleceğini belirleyentemel unsurlardan birisi olduğunu söyledi.

2- Bakanlar Kurulu, öğrenci katkı paylarına yüzde 60 oranında zamyapılmasını kararlaştırdı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ResmiGazete'de yayımlanan tebliğine göre, fuel-oil'lerde Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu (AFİF) kesintisi düşürüldü.

4-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerDenizli'deyaptığı açıklamada, son bir yılda Türkiye'de demokrasiden ara rejime doğru gidilerek,çokciddibir şekilde makasdeğiştirildiğiniileri sürdü.Çiller, "Seçimde üçüncü olan bir partiye azınlıkhükümeti kurdurulmuştur.Rejime yönelik mücadele bir iç politikameselesi olarakalgılanmıştır.Hemiçpolitikadahemdışpolitikada yanlışlıklar yapılarak, makas değiştirilmiştir" dedi.

5-CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,Almanya'da27Eylül'deyapılacakgenel seçimlerdeoykullanacakTürk vatandaşlarınınSosyalDemokrat Parti'ye(SPD) oy vermelerini istedi. Baykal, Türk vatandaşlarına seçimleilgilibir mektup gönderdiğini belirterek,"Almanya'nın kaderini belirleyecek bu seçimlerde vatandaşlarımız önemli bir rol oynayacak.Güçlerinidoğru ve bilinçli biryöndekullandıkları takdirde,yaşadıklarısorunlarıgelecektebüyükölçüdeaşma şansını da yaratacaklardır" dedi.

6- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığı açıklamada, devletiçindegörevalankişilerin"irticacı"suçlamasıyla dışlanmasının kutuplaşmayı getireceğini belirterek, "Herkesi,iyi yetişmişgençleri,babaları,dedelerindenötürüdışlarsanız karşınızdabirdincicephe oluşturursunuzveoluşturulmuştur" dedi.

7-AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı, 24Aralık1995genel seçimleriöncesiTurban Genel Müdürlüğü'neaittelefonlarıve olanaklarısiyasiamaçve çıkar sağlamakamacıylakullanarak, "görevinikötüye kullandığı" gerekçesiyle, yasamadokunulmazlığı kaldırılan DYP Isparta Milletvekili Ömer Bilgin hakkında 1yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

8-Almanya Federal İçişleri Bakanı Manfred KantherBonn'da yaptığıaçıklamada, Almanya'da faaliyet gösteren yasadışıDHKP/C ve THKP/C örgütlerinin faaliyetlerinin yasaklandığını bildirdi.

9- Irak'ta yayımlanan haftalık Zevra gazetesi, Kuzey Irak'ın ErbilkentindeIrakKürdistanDemokratikPartisigüçlerinin Türkmenlere saldırısında 41 Türkmen'in öldürüldüğünü bildirdi.

Aynıgazeteyebir demeç veren Irak SulamaBakanıMahmud ZiyabEl-Ahmed,Türkiye'nin su ve barajprojeleriniuygulamaya devametmesi halinde Irak'ın büyük ve tehlikeli sorunlarlakarşı karşıya kalacağını iddia etti.

10-Kosova'nınbaşkenti Priştine'dekiKosovaEnformasyon Merkezi'ndenyapılan açıklamada, batıdaki Glocaneköyünündevam edençatışmalarsırasındaSırpkuvvetlerininelinegeçtiği bildirildi.

11-RusyaDışişleriBakanYardımcısıBorisPastuhov Moskova'dayaptığıaçıklamada, Afganistan'da Taleban'ınMezar-ı Şerif'iele geçirdikten sonra başlattığı etnik temizlik konusunda uluslararasıkamuyonun harekete geçirilmesi gerektiğinisöyledi. Pastuhov,baskıuygulanmadığıtakdirde,"Afganistan'ın uluslararasıterörünyatağıhalinegelebileceği"uyarısında bulundu.

12-RusyaFederalGüvenlikServisi'nden(FSB)yapılan açıklamada,İsrail,Moskova'dakibüyükelçiliğindebircasusluk şebekesi kurmakla suçlandı.

13-SriLanka'dagüvenlik güçleriyleayrılıkçıTamiller arasındakiçatışmalarda136kişininhayatınıkaybettiği bildirildi.

14 AĞUSTOS 1998

1-Başbakan Mesut Yılmaz son siyasi gelişmelerileilgili olarak Türkiye gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

2-SağlıkBakanıHalil İbrahim ÖzsoyAntakya'dayaptığı açıklamada,özel sağlık sigortasının önümüzdeki yasamadöneminde çıkarılacağınıbelirterek,"Böylecedevlet,vatandaşıyla barışacaktır" dedi.

3-DYPGenelBaşkanı Tansu Çiller Ankara'dagazetecilere yaptığıaçıklamada,Fazilet Partisi veyabaşkabirpartiile ittifakıngündemdeolmadığını,bazıpartiliderleriile İstanbul'dayaptıkları toplantıda böyle bir karar da alınmadığını söyledi.

4-Trabzon'daselfelaketi yaşanan yerleşimbirimlerinde incelemelerdebulunanCHP Genel BaşkanıDenizBaykal,Trabzon Havaalanı'ndadüzenlediğibasın toplantısında,doğalafetlerde siyasidüşüncelerleolaya yaklaşmanın çoktehlikeliveyanlış olduğunu söyledi.

5-BBPGenelBaşkanıMuhsin YazıcıoğluKahramanmaraş'ta düzenlediği basın toplantısında, partisinin seçimleretekbaşına gireceğinibelirterek,"BBPolarak,düşünceveilkelerimiz doğrultusundaiktidarolmayı amaçlıyoruz.Bunugerçekleştirmek için de hiçbir ittifak ve birleşmeye ihtiyacımız yok" dedi.

6-OlağanüstüHalBölge Valiliği'nden yapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlarda13teröristölü olarak ele geçirildi.

7-BMGenelSekreteri Kofi Annan'ın Irak ÖzelTemsilcisi Prakaş Şah, Bağdat'ta Irak Başbakan Birinci Yardımcısı TarıkAziz ilegörüşmesindensonrayaptığıaçıklamada,silahsızlanma konusundakikrizin çözümü için, diyalogun sürdürülmesikonusunda anlaştıklarını söyledi.

8- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devalüasyon olmayacağını kesin ve açık olarak ilanediyorum. Durum kontrol altında, kontrol dışı hiçbir çalışma olmuyor" dedi.

9-Irak'ınBasra,Amara ve Musulkentlerindedüzenlenen yönetimaleyhtarıgösterileregüvenlikgüçlerininmüdahelesi sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.

15 AĞUSTOS 1998

1-Başbakan Mesut Yılmaz, Milas, Bodrum ve İzmir'de çeşitli açılışvetemelatmatörenlerinekatıldı.BaşbakanYımaz, törenlerde yaptığı konuşmalarda, iktidarda bulundukları13aydan buyanaTürkiye'dekidoğal afetler, dışdünyadakikrizlerve hükümetinazınlıkhükümeti olmasınarağmen,pekçokyatırımı gerçekleştirdiklerini,güvenvehuzurortamısağladıklarını söyledi.

2-BaşbakanMesutYılmaz,Bodrum'daTürkiyegazetesine yaptığıaçıklamada,TBMM'ninseçimkararınakarşınbaşlayan tartışmalarlailgiliolarak,CHP'ninseçimlerinertelenmesine ilişkinbiröneri getirmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeve görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

3-FPGenelBaşkanıRecaiKutanilveilçeteşkilat açılışları için gittiği Kırklareli'nde seçime hazır olduklarını ve seçimstartınıTrakya'dan başlattıklarınısöyledi.Kutan,son günlerdekamuoyundacepheleşme olarak değerlendirilendemokrasi platformu konusunda ise "cepheye benzer cephe yok" dedi.

4-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) "Öteki EliniSenTut" sloganıyla "Koruyucu Aile " kampanyasıbaşlattı. DevletBakanıHasanGemici, İstanbul'da düzenlenenkampanyanın tanıtımgecesinde, gelişmiş batı toplumlarındakorunmayamuhtaç çocuklarınyüzde75'ikoruyucuaileleryanındabakılırken ülkemizdebuoranınhenüzyüzde2'lerebileulaşamadığını vurguladı.

5-CHPGenelSekreteriAdnan Keskin,düzenlediğibasın toplantısındasonsiyasigelişmelerleilgilideğerlendirmeler yaptı.

6-Türk-İş, DİSK, Hak-İş ve KESK başkanları, seçim kararını veseçimsonrasıoluşacaktabloyuMilliyetgazetesine değerlendirdi.

7-Siirt'inPervari ilçesinde 5 PKK'lıteröristgüvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

8-Kuzey İrlanda'nın Omagh kentinde bir alışveriş merkizine konanbombanın patlaması sonucu 26 kişinin öldüğü, 100'denfazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

16 AĞUSTOS 1998

1-Nevşehir'inHacıBektaşilçesinde,35.Ulusal,9. UluslararasıHacı Bektaş Veli'yi Anma TörenleriveKültür-Sanat Etkinlikleri'ninaçılış törenine Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel, TBMMBaşkan Vekili Kamer Genç, Başbakan Mesut Yılmaz,CHPGenel Başkanı Deniz Baykal ve çok sayıda bakan katıldı.

Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı konuşmada, Türkiye'de herkesin birincisınıfyurttaşolduğunuvurgularken,"hangiinançtan olurlarsaolsunlardinistismarcılarınakarşıçıkılması gerektiğini" söyledi.

Başbakan Yılmaz, kültürel farklılıkları "çatışma, ayrılık ve düşmanlık"nedenideğil,"zenginlik"olarakgördüklerini vurgulayarak"Bugün,vicdanlarımızaeluzatanlar,Türk Müslümanlığınınberraksularınıbulandırmayaçalışanlarvar. Bunlar,İslamı referans aldıklarını söyleyerek, ithal malıAcem- Arapkarışımıbirzihniyetisergilemektedirler.Dinikendi tekellerinealmakisteyenlere en iyiyanıtıTürkMüslümanları verecektir" dedi.

Baykalda,irticatehdidinin"yoksayılarakvesırtı sıvazlanarak ortadan kaldırılamayacağını" söyledi.

2-FP Genel Başkanı Recai Kutan, Edirne'nin Keşan ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışında yaptığı konuşmada,ülkede laik,antilaik,mürteci,Türk-Kürt,Alevi-Sunnideyimleriyle milletiparçalamakisteyenlerinolduğunubelirterek,butür ayrımcılıklara son verilmesini istedi.

3-BaşbakanYardımcısı İsmet Sezgin Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada, iç tehdit unsurları içinde enbüyüktehdidi Türkiye'dediniesaslara dayalı rejimkurulmasıiçinfaaliyet gösterenirticaiunsurlarilebölücüterörörgütüPKK'nın oluşturduğunu vurguladı.

4-Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazasında 28 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı.

5-Almanya Savunma Bakanı Volker Rühe, haftalıkyayınlanan DerSpiegel dergisine verdiği demeçte, "Kosova krizinindahada genişlemesinin önünü kesmek için, NATO'nun Rusya'ya rağmenaskeri müdahalede bulunması şarttır" dedi.

6- Ukrayna'da meydana gelen grizu patlaması sonucu 16 kişinin öldüğü, 4'ünün yaralı 8 madencinin de kayıp olduğu bildirildi.

17 AĞUSTOS 1998

1-BaşbakanMesutYılmazyaptığıaçıklamada,Rusya'da devalüasyoniledışborçödemelerinde90günlükmoratoryum kararınınTürkekonomisini etkilemeyeceğini, gerekliönlemlerin alındığını söyledi.

2- Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı'ndaki devirteslimtörenindeyaptığıkonuşmada,cumhuriyetin ilkelerindensapmanınvetavizverilmesininmillibirlikve beraberliğiparçalayacağını kaydederek, cumhuriyet ve demokrasiyi gölgeleyecekher türlü faaliyetin önlenmesinde kendilerinebüyük görevler düştüğünü bildirdi.

3-Devlet Bakanı Güneş Taner, yaptığı açıklamada Rusya'daki devalüasyonun kendileri için süpriz olmadığını belirterek,"Bütün bunların hiçbiri Türkiye'yi etkilemez" dedi.

DevletBakanıIşınÇelebiiseRusya'dakigelişmelerin Türkiye'yifazlaetkilemeyeceğini belirterek,"Makroekonomik dengelerdeistikrarısağlayıcıpolitikalarımızı,dahaısrarlı sürdürme kararlılığımızın önemi ortaya çıktı" dedi.

4- Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ncedüzenlenen,"Tekstil ve KonfeksiyonSektörKurulu" toplantısı çıkışında yaptığı açıklamada, bakanlık olarak ihracatın önündekiengelleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını ve devletin çıkarlarıylaihracatçıların çıkarlarını bir noktadauzlaştırmayı hedeflediklerinikaydederek,toplantıdamutabakatsağlandığını söyledi.

5-Din Şurası Tüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına dair Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandı.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazasında 56 kişi öldü, 76 kişi de yaralandı.

7-NATOüyesi ülkelerle Doğu Avrupa ortaklarının katıldığı kara, deniz ve hava tatbikatı, Arnavutluk'ta başladı. "Cooperative Assembly 98" diye adlandırılan ve 17-22 Ağustos tarihleri arasında devam edecek tatbikata, 14 ülkeden yaklaşık 1700 asker katılıyor.

Tatbikatı yöneten Güney Avrupa NATO Güçleri KomutanıAmiral Joseph Lopez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "22 Ağustos'a kadar sürecektatbikat,özellikle bir kimseyekarşıdeğil.Bölgenin istikrarınakatkıda bulunmayı amaçlıyor. İttifakın güneykanadı, istikrarsızlık tehdidi altında bulunan bir bölgedir" dedi.

8-Rusya,parapiyasalarında sonzamanlardadahafazla hissedilen çalkantılarasonverebilmekamacıile,birdizi ekonomikkararaldı. Rubleye bağlı dış borçödemeleriiçin90 günlükmoratoryum(dondurma) ilan edilirken,yabancılarınkısa vadeliişlemlerdebulunması yasaklandı. RusyaBaşbakanıSergey Kiriyenko,bukararın,Rusya'nın maliyükümlülükleriniyerine getiremeyecekdurumdaolduğuanlamınagelmediğinibelirterek, "Hiçbir yükümlülükten kaçmıyoruz" dedi.

9-ÖzbekistanCumhurbaşkanı İslamKerimov,Afganistan'da yaşanangelişmelerin,ülkesiiçinbirtehditvetehlike oluşturduğunu söyledi.

18 AĞUSTOS 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz,BakanlarKurulutoplantısı öncesindeRusya'dameydanagelen ekonomiksıkıntılarlailgili olarakyaptığı açıklamada, krizin Türkiye'yi direktetkilememesi içinbir dizi tedbir aldıklarını, Rusya'dan, Türkiye'ye bir talep gelmesihalindebunukarşılamayahazırolduklarınıkaydetti. BaşbakanYılmaz, Türk ekonomisinin bu gelişmelerden etkilenmemesi için soğukkanlı olunması gerektiğini söyledi.

DevletBakanı Ahad Andican düzenlediği basın toplantısında, toplantıdaDevletBakanı Güneş Taner'in Rusya'dameydanagelen ekonomikkrizideğerlendirdiğini ve uzun vadedeTürkiye'yeçok ciddi bir etkisi olmayacağını belirttiğini bildirdi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz başkanlığında GAPYüksekKurulu toplandı.BaşbakanYılmaz, 30 yıllık süreçteGüneydoğuAnadolu Projesi'nin(GAP)yüzde41'iningerçekleştirilebildiğini belirterek,projenin2010 yılında bitirilebilmesiiçingerekli ödeneği sağlayacaklarını söyledi.

3- FP Genel Başkanı Recai Kutan Ehlibeyt Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinimakamında kabul etti. Cumhubaşkanı SüleymanDemirel'in genelveyerelseçimlerinayrızamanlardayapılmasıyönünde gazetelerdeçıkan görüşlerinin değerlendirmesiniisteyenKutan, seçimiçin 18 Nisan 1999 tarihinin Meclis'te büyük bir çoğunlukla karara bağlandığını hatırlattı.

4-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit,seçim,ittifakve istikrar tartışmalarını Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

5-MaliyeBakanı Zekeriya Temizel, tüm il defterdarlarıyla yaptığıtoplantıda,vergi yasasını anlattıvebazıuyarılarda bulunduğunusöyledi. Vergi yasası ile yapılabilenineniyisinin yapıldığını vurgulayan Temizel, devletin borçlanma yerine sağlıklı gelir kaynaklarına kavuşturulması gerektiğini belirtti.

6-TarımveKöyişleriBakanıMustafaTaşarHürriyet gazetesineyaptığıaçıklamada,ekmeğinnaylondeğil,Gıda Kodeksi'neuygunpolietilenmaddesindenüretilmişpoşetlere konulacağınıbelirterek"Poşetin sağlığazararlıolmayacağını" söyledi.

7-ANAPGenelBaşkanYardımcısıYaşarDedelek,Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'in basında yer alan görüşlerini değerlendirdi. Erken seçim tarihiolarak18Nisan'ınkararlaştırıldığınadikkatçeken Dedelek,bununsakıncalarıyla ilgili iddiaların Meclisaçılınca tartışılabileceğini söyledi.

8-Rusya'nın güneyindeki Dağıstan bölgesindeVahabilerüç köyü "bağımsız İslam toprağı" ilan etti.

DağıstanGüvenlikKonseyiSözcüsüEduardUrazayev, Vahabilerinbölgeyegidenyoldabirkontrolnoktası oluşturduklarını,hükümetyetkilileriylevediniliderlerle görüşmeyi de reddettiklerini söyledi.

9-Hindistan'dadini özelliklere sahip birköyünüzerine toprakkayması sonucu, 178 hacı ve köylünün binlerce ton toprağın altında kaldığı bildirildi.

19 AĞUSTOS 1998

1-Başbakan Mesut Yılmaz, Türk-Alman İşbirliği çerçevesinde DalyanKöyceğizÇevre Koruma Projesi'nintemelatmatöreninde yaptığıkonuşmada,siyasettekavgayapmayacağınıbelirterek, "Devraldığımhükümetimkanınıhizmetiledeğerlendireceğim. Geçmiştegördük ki kavgadan kimseye yarar gelmiyor. Söz veriyorum enflasyonu yıl sonunda yüzde 50'ye indireceğim" dedi.

2-DışişleriBakanlığı'ndan yapılan açıklamada,Kıbrıs'ta uçuşyasağınakarşılık,S-300 füzelerininkonuşlandırılmasının kesinlikle sözkonusu olmadığı belirtildi.

Öte yandan Türkiye'de bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ÖzelKoordinatörüThomasMiller,BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Devlet BakanıŞükrüSina Gürel ile görüştü.

3- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Necati Utkan düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ıntarihi gerçekleripervasızbiçimdesaptırdığınıbelirterek,butür davranışların iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgedeki barış ve istikrara en ufak bir katkıda bulunmayacağını söyledi.

4-Sanayive Ticaret Bakanı Yalım Erez Ordu'da düzenlediği basıntoplantısında,üreticininbuyılkesinliklemağdur olmayacağını belirterek, "Fındık ile oyun oynayanların, spekülatif hareketlerdebulunanlarınoyunlarıbozuldu.Bunlarbusene rekolteninyüksekolacağıiddiasınıortayaatarakfiyatları düşürmeye kalktılar" dedi.

5-CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal Cumhuriyetgazetesine yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak seçimlerin ertelenmesine yönelik girişimler konusunda, "Türkiye, uzun süreli bir arayışve tartışmadan geçerek seçim kararına ulaştı. Ancak bu kararla ilgili yeni arayışlar tahrik edilmek isteniyor" dedi.

6-DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Trabzon'da yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin zor coğrafi yapıya ve topografya şartlarınasahipolduğunubelirterek,"Karadenizpilotbölge seçilmeli,biriskanbakanlığıkurularak,iskanpolitikası uygulanmalı" dedi.

7-Fransa'da yakalanan Alaattin Çakıcı çıkarıldığımahkeme tarafından tutuklandı.

CumhurbaşkanıSüleyman Demirel basın mensuplarınınkonuyla ilgilisorularıüzerineyaptığıaçıklamada,"Türkiye Cumhuriyeti'ninkanunlarını ihlal eden hiç kimse,bukanunların kendisinin yakasına yapışmasından kurtulamaz" dedi.

İçişleri Bakanı Kutlu Aktaş ise Çakıcı ile ilgili işlemlerin sağlıklıbirşekildesürdürüldüğünükaydederek,"Kısasürede soruşturmasıtamamlandıktansonra Türkiye'yeiadeedilecektir. Hakkındayakalamamüzekkeresiolanvemedyayıyakından ilgilendirentümkanunkaçaklarıhakkındakiişlemlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" dedi.

DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiNecatiUtkan, Çakıcı'nındiplomatikpasaportununbakanlıklarıtarafından verilmesinin sözkonusu olmadığını açıkladı.

ÖteyandançeşitlisuçlardanarananSedatPeker, Bulgaristan'danTürkiye'ye dönüşündeİstanbul'dagözlemaltına alındı.

20 AĞUSTOS 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelİstanbulValiliği'ni ziyaretisırasındayaptığıaçıklamada,dinöğretimiyapılan kurumlarasiyasetinsokulmasınınyanlışolduğunubelirterek, "Herkes dinin öğretildiği yerden elini çekmelidir. Siyasetyapmak isteyenler,meydanlarınrenklerigüzeldir.Çıkıporada söylesinler" dedi.

2-BaşbakanMesutYılmazMuğla'dayaptığıaçıklamada, önümüzdekiyılyapılacakseçimlerinçokönemliolduğunu belirterek,"Vatandaşgüçlü,istikrarlıTürkiye'yiistiyorsa tercihiniyaparkenbuna dikkat etmeli.Yapılacakbiryanlışı, telafi etmemiz mümkün değil" dedi.

3-DevletBakanıGüneşTaner NTVtelevizyonunayaptığı açıklamada,MaliyeBakanlığı ile birlikte yaptıklarıçalışmalar çerçevesinde,gerekmenkulkıymetlerde,gereksebankalararası stopajda,piyasalarıtatminedecekbirgelişmeyi,yakında açıklayacaklarını söyledi.

4-DevletBakanıAhadAndican Zamangazetesineyaptığı açıklamada,Afganistan'dakisongelişmelerideğerlendirdi. Andican,Talebanhareketininilerlemesinindurdurulması gerektiğinibelirterek,"Afganistan'ınparçalanmasınıisteyen ülkeler var. Fakat Türkiye buna kesinlikle karşıdır" dedi.

5-EmniyetGenel Müdürü Necati Bilican basınmensuplarına yaptığıaçıklamada,Fransa'da tutuklanan AlaattinÇakıcıadına düzenlenenkırmızı pasaportun Damga Matbaası'ndahazırlandığının belirlendiğini söyledi.

6-Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan RP'nin hesaplarında bulunan 1 trilyon liranın kaybolduğuna ilişkin raporu, Anayasa Mahkemesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

7-Yargıtaytarafından bozulan Evrensel gazetesimuhabiri MetinGöktepe'ninöldürülmesidavası,AfyonAğırCeza Mahkemesi'nde yeniden başladı.

8-Petrol-İşSendikası, ihale kararınınardından,Petrol OfisiAŞ'nin(POAŞ)yüzde51hissesininsatışınailişkin ÖzelleştirmeYüksekKurulu (ÖYK) kararının daanayasayaaykırı olduğunubelirterek,işleminiptaledilmesiistemiyleidare mahkemesinde dava açtı.

9-Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelençökmede ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

10-ABD, Kenya ve Tanzanya'daki Büyükelçiliklerineyönelik bombalı saldırılara karşılık Afganistan ve Sudan'da üslenenterör örgütlerine hava saldırıları düzenledi.

11-KongoDemokratikCumhuriyeti DevletBaşkanıLaurent Kabila'yakarşıbirleşenisyancı ittifak,başkentKinshasa'ya yaklaşırkenülkedekiyabancıların Kongo IrmağınıgeçerekKongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazzaville'ye kaçtıkları bildirildi.

21 AĞUSTOS 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD'nin Sudan ve Afganistan'a yaptığı hava saldırıları hakkında önceden haberdar edildiğini söyledi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz İstanbul Altın Borsası,İstanbul TicaretOdasıveİstanbul Menkul KıymetlerBorsası'nıziyaret etti.Başbakan Yılmaz ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda, Türkekonomisinin gelişenbirekonomiolduğunubelirterek, "Gelişmehalindekibirekonomininenönemlisorunusermaye yetersizliğidir.Bununda sebebi mevcutsermayeninyatırımlara kanalizeedilmesinisağlayacakfinanskurumlarınıngelişmemiş olmasıdır" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaretindeyaptığıaçıklamada, kayıtdışıekonomininulusal ekonomininyaklaşıkyarısını kapsar halegeldiğinibelirterek, VergiYasası'ylabirlikteönümüzdekigünlerdebusorunun çözüleceğini belirtti.

4- Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında,Fransa'dayakalananAlaattinÇakıcı'nın iadesininengellenmesiiçinbazıçevrelerindolaylıbaskı yaptıklarını belirterek, olayın en az Susurluk olayı kadarönemli olduğunu söyledi.

5-MilliEğitimBakanı Hikmet UluğbayAnkara'dayaptığı açıklamada, 1998-1999 öğretim yılında okutulacak ders kitaplarının üzerindeyazılı fiyatlardan daha fazla bir ücretle satılamayacağı velistedışıkitapseçilemeyeceğini,kitaplarınöğretmenler tarafından seçileceğini söyledi.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan ve Makedonya ÇalışmaSosyal Politika Bakanı Nazer Ziberi, İstanbul'daTürkiye ileMakedonyaarasında 6 Temmuz 1998 tarihinde imzalananSosyal GüvenlikSözleşmesi'ninuygulanmasınadairidarianlaşmayı imzaladı.

7-ABDBaşkanıBillClinton,ülkesininSudanve Afganistan'dakihedeflere yönelik havasaldırılarıileilgili olarakWashington'dayaptığıaçıklamada,terörizmekarşı mücadeleninuzunsüreceğini belirterek, ülkesininteröristlerin hedefiolacağını,Amerikalıların bu uzunmücadeleyehazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

22 AĞUSTOS 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz,Edirne'ninKeşanilçesinde düzenlenenmitingte yaptığı konuşmada, mafyanın,çeteninişinin bozulduğunu,hiçbirsuçukimseninyanınabırakmayacaklarını belirtti.

2-UlaştırmaBakanlığıveDevletDemirYolları'nın düzenlediği "2. Ulusal Demiryolu Kongresi" Ankara'da yapıldı.

3-İçişleriBakanlığı'nca17yenibelediyekurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

4-OlağanüstüHalBölge Valiliği'ninaçıklamasınagöre, Güneydoğu'dasürdürülen operasyonlarda12teröristölüolarak silahlarıylabirlikte ele geçirildi, 4 teröristinteslimolduğu çatışmalarda 1 güvenlik görevlisi de şehit oldu.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazlarında 21 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

6-Afganistan'dakiteröristkamplaraveSudan'dailaç fabrikasınageçen perşembe akşamı füze saldırısı düzenleyenABD, yenisaldırılardabulunabileceğinibelirtirken,köktendinci örgütlerin de misilleme tehditlerinde bulundukları bildirildi.

ABDSavunmaBakanı William Cohen, ABD karşıtıeylemlerde bulunan teröristlerin barındığından kuşkulanılan yerlere gelecekte yeni saldırılar düzenleyebileceklerini söylerken; Dışişleri Bakanı MadeleineAlbirght de ABD'nin terörle uzun dönemli bir mücedeleye giriştiğini belirtti.

7- Afganistan'ın Türkiye Büyükelçisi El Murat Ergun Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, ABD'nin Afganistan'a düzenlediği saldırınınnedenininkendileriolmadığını,ülkedeterörve uyuşturucu merkezlerini kuran "başka güçler bulunduğunu" söyledi.

23 AĞUSTOS 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İstanbul'da gazetecileri kabulederek sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Demirel,anarşi ileterörünkarmasından mafyanın çıktığınısöyleyerek,"Yalnız devlet,kanunsuzlukyapmayı aklına koymuş kişinin,isterçete, istermafyaisterbaşkabir şey olsun;teröristolsun,onun kullandığımetotları kullanamaz. Devlet onukullanmayakalkarsa devlet de hukukun dışına çıkar"dedi.

2-FaziletPartisiGenelBaşkanıRecaiKutan,Ankara BüyükşehirBelediye Başkanı Melih Gökçek ile birlikte Keçiören'de kurulanEvcil Hayvanlar Parkı'nın açılış törenine katıldı.Kutan törendeki konuşmasında, diğer partileri eleştirerek, "Onlarnutuk söylediler, biz ülkeye hizmet yapmaya devam ediyoruz" dedi.

3-Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı BülentEcevit,1993 yılında teröristler tarafından 33 kişinin katledildiği ve 65evin deyakıldığıErzincan'ınKemaliyeilçesiBaşbağlarKöyü'nde yaptırılan 42 konutun dağıtım törenine katıldı. Ecevit daha sonra, aynıilçeninBalkırı Köyü'ne giderek geçenyılevleriyakılan vatandaşlariçindevlettarafındanyaptırılacak50konutun temeliniattı.Ecevitkonuşlamalarında, "Türkiye'yiherzaman bölmek için çalışanlar var.Bunlarınemellerini boşa çıkartmanının yolu, birolmaktır" dedi.

Ecevit,Erzincan'agiderkenEsenboğaHavalimanı'nda gazetecilerinsongelişmelerleilgilisorularınıyanıtladı. Alaattin Çakıcı'nın kırmızı pasaportunun, Pekin Büyükelçiliği'nden sağlandığı haberleriyle ilgili olarak, "Maalesef doğru"dedi.Ecevit,"GelişmeleraslındaSusurluk'la bağlantılıdır.Susurlukolayının düğümününçözülmeaşamasıdır" dedi.

4-MaliyeBakanıZekeriyaTemizelileyapılansöyleşi Hürriyet gazetesinde yayımlandı.

5-Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mustafa Taşar yaptığıyazılı açıklamada,ekmeğinambalajlanmasındaTürkiye'ningeçbile kaldığınıbelirterek, bir yıl süren çalışma ve hazırlık döneminin yanındayönetmeliktebiryıl daha hazırlıksüresitanınmasına rağmen,ambalajuygulamasınınerteleneceğibeklentisiile hazırlıklarınıtamamlamayanlarınbugünilerisürdükleri mazeretlerin haklı olmadığını söyledi.

6-ANAPİstanbul6.OlağanİlKongresiyapıldı.İl başkanlığına Sühan Özkan seçildi.

Kongreye katılan ANAP Genel Başkanı, Başbakan MesutYılmaz, kendilerininkavga etmek değil, ülkeye hizmet etmek istediklerini belirterek,kavgalarınınkişilerle değil,işsizlik,pahalılık, terör ve cehaletle olduğunu söyledi.

7-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Osmaniye'de partisininilbaşkanlığını ziyaretinde üretici ve esnafkesimin büyükbirsıkıntıiçindeolduğunu gözlemlediklerinikaydetti. Cindoruk,Türkiye'deuygulanan politiklar nedeniyleüreticive esnafın açlıksınırınadayanmak üzere olduğunuilerisürerek, "Tarımveesnafpolitikalarımızıyenidengözdengeçirmek zorundayız" dedi.

8-RusyaDevlet Başkanı Boris Yeltsin'in, BaşbakanSergei Krinyenko başkanlığındaki hükümeti görevden alarak, eskibaşbakan Viktor Çernomırdin'i başbakan vekilliğine getirdiği bildirildi.

24 AĞUSTOS 1998

1-MilliGüvenlikKurulu(MGK),CumhurbaşkanıSüleyman Demirel başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

ToplantıdansonraMilliGüvenlikKuruluGenel Sekreterliği'ndenyapılan açıklamada,"MGK'dageçenbiraylık dönemdeülke genelinde meydana gelen yasadışı olaylar ve güvenlik makamlarıncayürütülen faaliyetler gözdengeçirilmiştir.Ayrıca organizesuçlar ve bu konudaki gelişmeler hakkındakurulabilgi sunulmuşolup,yapılandeğerlendirmede organizesuçlarakarşı yürütülenmücadeleninherbakımdam desteklenmesiveizlenmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır" denildi.

2-Devlet Bakanı Güneş Taner Rusya'ya hareket etmedenönce EsenboğaHavalimanı'ndayaptığı açıklamada,TürkiyeileRusya arasındakiilişkilerin iyi olduğunu belirterek, bunun artırılması gerektiğini söyledi.

3-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller İstanbul'dadüzenlediği basıntoplantısında,Fransa'dayakalananAlaattinÇakıcı'nın Türkiye'yegetirileceğine inanmadığını ve bununaltyapısınında hükümet tarafından hazırlandığını söyledi.

4-İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi,DYPElazığ MilletvekiliMehmetAğarhakkındaYargıtay'ın"Görevsizlik kararını" bozma ilamına uyarak usuli işlemleri durdurdu.

5-OlağanüstüHalBölge Valiliği'nden yapılanaçıklamaya göre, Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 11 terörist öldürüldü.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı.

7-ArapBirliğiKonseyiMısır'ınbaşkentiKahire'de olağanüstütoplandı.Toplantıdan sonrayapılanaçıklamada, ABD'yebenzersaldırılardankaçınmasıçağrısındabulunularak konseyin,Hartum'dakiilaçfabrikasınayapılanAmerikan saldırısını,Sudan'akarşıbirsaldırganlıkvebuülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak kınanmasınakarar verdiği bildirildi.

25 AĞUSTOS 1998

1-BakanlarKuruluBaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.DevletBakanı ve HükümetSözcüsüAhatAndican toplantıdansonrayaptığıaçıklamada,GüneydoğuAnadolu'da güvenlikaçısındanönemtaşıyan karayollarıyatırımlarınahız verileceğini,sınır ticaretine ilişkin ortayaçıkansorunlarla ilgiliolarakbakanlardanoluşan bir komisyonoluşturulacağını söyledi.

2-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit gazetecilereyaptığı açıklamada,emniyetveMİT'inuyumluçalışmasınınkaranlık ilişkilerinçözülmesindeönemli bir etkenolduğunubelirterek, devletvetoplumusarankaranlıkilişkilerağınıngiderek çözüldüğünü,ancakbundansonra da çözülmenindevamedeceğini söyledi.

3-YargıtayCumhuriyetBaşsavcısıVuralSavaş,Maliye Bakanlığı'nın,kapatılan RP'nin 1 trilyon lirasınınkaybolmasına ilişkinraporuüzerineAnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı'nasuç duyurusunda bulundu.

4-AdaletBakanıHasanDenizkurdugazetecilereyaptığı açıklamada, Alaattin Çakıcı'nıniadesine ilişkin çalışmaların son aşamayageldiğini belirterek, dosyanın pazartesigünüFransa'ya gönderileceğini söyledi.

5-DYP Genel Başkanı Tansu Çiller İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı (İMKB) ziyareti sırasında yaptığı açıklamada,İMKB'nin izlenenyanlışpolitikalardan olumsuz etkilendiğinibelirterek, her şeye rağmen borsanın geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

6-Rusya'datemaslarda bulunan Devlet BakanıGüneşTaner gazetecilereyaptığıaçıklamada,"Türkiye'desöylendiğigibi buradabirpanikhavasıyok.Özellikle,buradakiTürkiş çevrelerinde bir panikleme durumu görmedim" dedi.

26 AĞUSTOS 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Malazgirt Zaferi'nin 927. yıldönümünedeniyledüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada, insanlığınüçüncübinyıla hazırlanırken Türkiye'ninMalazgirt Zaferi'ni coşkuyla kutlamasının çok büyük değeri olduğunu söyledi.

2-BaşbakanMesutYılmaz, Denizli'de yaptığıaçıklamada, Türkiye'desiyasiistikrarınsağlanmasınayönelikönemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Enflasyon yıl sonunuda yüzde 50'ye çekilecektir" dedi.

3-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller, İstanbul Barosu Başkanı YücelSayman'ıziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamayapan Çiller,Türkiye'dedemokrasi kültürününyerleşemediğini,bunda kendisi de dahil tüm siyasetçilerin suçu bulunduğunu söyledi.

4-DTPGenelBaşkanı Hüsamettin Cindoruk, Bursa'dabasın mensuplarınınsorularınıyanıtladı.Cindoruk,seçimkararına itirazetmeninMeclisiradesini ipotek altınaalıpalmayacağı şeklindekisoruya"Meclis'inhüriradesinekarşıbirolay sözkonusudeğil.Seçim ikiye ayrılacaksa yineMeclisçoğunluğu karar verecektir" dedi.

5-İstanbulSanayiOdası, (İSO)MaliyeBakanıZekeriya Temizel'indekatıldığı meclis toplantısında,"Türkiye'nin500 BüyükSanayiKuruluşu"raporunu açıkladı.İSOYönetimKurulu BaşkanıHüsamettin Kavi, sermayenin tabana yayılmasıiçinbütün kapıların açılması gerektiğini söyledi.

Temizeldetoplantıdayaptığıkonuşmada,sanayicilerle işbirliğiyaparak kararlar aldıklarını belirterek,"Birülkenin kendi iç sanayisini baltalaması kadar kötü bir şey olamaz" dedi.

6-OlağanüstüHalBölge Valiliği'nden yapılanaçıklamaya göre,bölgegenelindesürdürülen operasyonlarsırasındaçıkan gatışmalarda, 12 terörist ölü ele geçirildi, 2 güvenlikgörevlisi de şehit oldu.

7-KıbrısRum Yönetimi lideri Glafkos Klerides, Yunanistan BaşbakanıKostasSimitisilegörüşmeküzereAtina'yagitti. SimitisileKlerides'in görüşmeler sırasında,Kıbrıssorunuyla ilgilison durum, Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, OrtakSavunma Doktrini ve S-300 füzeleri konusunu ele alacakları bildirildi.

27 AĞUSTOS 1998

1-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel,İstanbul'daAkaretler TarihiSıraevleri'ninaçılışınıyaptı.CumhurbaşkanıDemirel açılıştayaptığıkonuşmada, servetdüşmanlığıyerineservetin nasıldahaiyikullanılabileceğiniaraştırmakgerektiğini belirterek, "Pek çok tarihi eserimiz var. Kullanılabilir olanların üzerine kıskançlık ve korkuyla engel koymamak lazım" dedi.

2-Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ilebirlikteİçişleri Bakanı Kutlu Aktaş veberaberindekiyeni atanan31emniyet müdürünü kabul etti. BaşbakanYılmazkabulde yaptığıkonuşmada,hükümetinhertürlükanunsuzlukvesuç odaklarınınüzerinegitmeye kararlı olduğunu belirterek,"Polis teşkilatınınsiyasietkilerdenarındırıldığıbirtoplumda bu oluşumlarınortaya çıkması ve çıksa bile devamı mümkündeğildir" dedi.

3-AdaletBakanı Hasan Denizkurdu, ZamangazetesininEge BölgeTemsilciliği'niziyaretedereksongünleringündemdeki konularıhakkındaaçıklamalardabulundu. Denizkurdu,Türkiye aleyhineAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 1800 dava bulunduğunu hatırlatarak,budavaların takibinin Dışişleri Bakanlığıyerine Adalet Bakanlığı tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

4-CHPGenel Başkanı Deniz Baykal, Balıkesir'inAltınoluk Beldesi'nde"5.Uluslararası Antandros-YaşamaSaygıKültürve SanatEtkinlikleri"nin açılışına katıldı. Baykalburadayaptığı konuşmada,Türkiye'dehukuk düzeninin, ekonomininvesiyasetin yozlaşmış olduğunu vurguladı.

5-AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı,YargıtayCumhuriyet BaşsavcısıVuralSavaş'ın Refah Partisi'nin 1 trilyonlirasının kaybolmasınailişkinyaptığısuçduyurusuüzerinebaşlattığı incelemeyi tamamlayarak soruşturma açtı.

6-İMKBBaşkanıOsman Birsen, iç piyasalardaveİMKB'de yaşanansongelişmelerkonusundaNTVtelevizyonunayaptığı değerlendirmede, 1997Ekim ayında başlayan Asya krizininolumsuz etkilerininTürkiye'deki piyasalara da ulaştığına işaretederken içerideyaşananbazıolaylarındadüşüşlerihızlandırdığını vurguladı.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 38 kişinin öldüğü, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.

8-Japonya'nın Nişigo kentinde, bölgeyi bir sürediretkisi altınaalanşiddetli yağışların yol açtığı toprakkaymasında7 kişinin öldüğü, 5 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

9-Guatemala'nın kuzeyinde, aşırı yağışlarınnedenolduğu çamur selinde 25 kişinin öldüğü bildirildi.

28 AĞUSTOS 1998

1-CumhurbaşkanıSüleyman DemirelGenelkurmayBaşkanlığı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türk ordusunun siyasetin dışındaolduğunu belirterek, hiç kimsenin orduyu siyasetiniçine çekmeyekalkışmamasıgerektiğnivurgulayarak,"Silahlı kuvvetlerimiz barışın ordusudur" dedi.

Törende Cumhurbaşkanı Demirel, görevini devreden Genelkurmay BaşkanıOrgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya Devlet Şeref Madalyası ve beratını verdi.

2-Başbakan Mesut Yılmaz ekonomideki yeni düzenlemelerile ilgiliolarakdüzenlediği basın toplantısında,Rusya'dakikriz nedeniyleiçpiyasadameydanagelenolumsuzhavayıortadan kaldırmak amacıyla yeni kararlar aldıklarını belirterek,ekonomik programdantavizverilmeyeceğinivekesinlikledevalüasyon yapılmayacağını söyledi.

3-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller, İstanbul'da Elazığlılar KültürveDayanışmaVakfı'nıziyaretindeyaptığıaçıklamada, Türkiye'ninkarışmasınıvebirkrizçıkmasınıisteyenlerin bulunduğunu söyledi.

4-CHPGenelBaşkanıDeniz BaykalBalıkesir'deyaptığı açıklamada,çetelerkonusunda,olayınbütünlüğününgözden kaçırılması gibi bir tehlikenin sözkonusu olduğunu söyledi.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

6-Expo-98DünyaFuarı,Portekiz'inbaşkentiLizbon'da başladı.

7-Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, terör zanlısı ilan edileniki vatandaşını Hollanda'da uluslararası mahkemeyeteslim etmesihalindeLibya'ya6yıldıruygulananambargonun kaldırılmasına karar verdi.

8-Kosova'da Sırp güvenlik güçlerinin açtıkları havan ateşi sonucu 21 kişinin öldüğü bildirildi.

29 AĞUSTOS 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 30 Ağustos Zaferi'nin 76. yıldönümünedeniyle yayımladığı mesajda, zaferinulusungücünü, vatansevgisi,özgürlükvebağımsızlığınıkorumaazimve kararlılığını,bayrağıve onuru içinneleryapabileceğinitüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

TBMMBaşkanıHikmet Çetin, GenelkurmayBaşkanıOrgeneral HüseyinKıvrıkoğlu'nagönderdiğikutlamamesajındaAtatürk'ün önderliğinde Silahlı Kuvvetler'in halkın büyük desteği ile tarihte benzeri bulunmayan bir mücadele, azim ve irade ile çok değerli bir vatan armağan ettiklerini kaydetti.

BaşbakanMesut Yılmaz, yayımladığı mesajında, 76yılönce Türkulusununordusuyla bütünleşerek tarihte eşi görülmemişbir mücadeleörneğiverdiğini ve özgürlüğünü sonsuzakadargüvence altına aldığını belirtti.

GenelkurmayBaşkanı Orgenaral Kıvrıkoğlu damesajında,30 Ağustos'un yalnızca büyük devletlere karşı kazanılan herhangibir zaferdeğil,benzerbağımsızlık hareketlerineörnekolanbir mücadele,birulusunözgürlükyolundakisarsılmazazimve iradesinin gücü, büyük fedakarlığın bir ödülü olduğunu kaydetti.

BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit, CHP Genel BaşkanıDeniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de birer mesaj yayımladı.

2- Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu,KaraKuvvetleri Komutanı OrgeneralAtillaAteşve JandarmaGenelKomutanı Orgeneral RasimBetirileAnıtkabir'i ziyaret etti.

Başbakan Mesut Yılmaz, Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu kabul ederekbirsüregörüştü.BaşbakanYılmaz,görüşmedensonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin irticai,bölücü veyeraltıdünyasıolmaküzere, üçlütehditlekarşıkarşıya olduğunusöyleyerek,"Buüç tehditleeşzamanlıolarakaynı kararlılıkla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Kıvrıkoğludaha sonra TBMM Başkanı HikmetÇetin'iziyaret etti.

CumhurbaşkanıSüleymanDemireldeÇankayaKöşkü'nde, Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nu kabul ederek bir süre görüştü.

3-Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, son günlerde ortaya çıkan mafya-siyaset-devlet ilişkilerini değerlendirdi.

Ecevit,mafyanıngücünün,devletvetoplumiçindeki uzantılarının"korkunç"boyutlaraulaştığınıbelirterek, "Türkiye'de büyük bir değer yozlaşması var" dedi.

4-DevletBakanıSalihYıldırım,Cumhuriyetgazetesine yaptığı açıklamada, son 15 yıllık süreç içinde, güvenlik nedeniyle DoğuveGüneydoğu'da3bininüzerindeyerleşimbiriminin boşaltıldığını, 380 bin kişinin de kendi yurdunda göçmen durumunda kaldığınıanımsatarak,"Doğuve GüneydoğuAnadoluBölgesi'nde güvenliği sağlanmış olan alanlara geri dönmek isteyenleresosyal, ekonomik, kırsal altyapı oluşturmak, istihdamlarına olanak tanımak koşuluyla geriye dönüş imkanı vermemiz gerekiyor" dedi.

5-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,DYPİstanbulİl Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, hükümeti ekonomiyi çökertmekle suçladı.

6-56gazetecicemiyetinibirçatıaltındatoplayan GazetecilerFederasyonu'nun1.OlağanGenelKuruluAnkara'da yapıldı.Kurulda,NazmiBilgin, GazetecilerFederasyonuGenel Başkanlığı'na seçildi.

7-İstanbulGalatasaray Lisesi önündeyaklaşık3yıldır sessiz oturma eylemi yapan "Cumartesi Anneleri"nin eylemlerine son vermemeleri üzerine emniyet güçleri müdahale ederek, yaklaşık150 kişiyi gözaltına aldı.

8-Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı Ekrem Güvendiren,iki ülke arasındaki işbirliğini Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

9-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,Bosna-Hersek CumhurbaşkanıAliya İzzetbegoviç'in davetlisi olarakgittiğibu ülkede temaslarına başladı. Ecevit, Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'ten sonraFederasyon Başkanı Eyüp Ganiç ve Bakanlar KuruluEşbaşkanı HarisSlayciç ile görüştü. Slayciç ile ortak bir basın toplantısı düzenleyenEcevit,savaşın yaralarınınsarılmasıamacıylabir yardımpaketi hazırlandığını açıkladı. Açıklamaya göre,Türkiye, Bosna-Hersek'e ilk aşamada toplam 29.5 milyon dolar tutarında hibe ve krediden oluşan yardımda bulunacak.

10-RusyaBaşbakanVekiliViktorÇernomırdin,IMF'nin, Rusya'nınekonomik reform uygulamasından vazgeçmesinin felaketle sonuçlanacağıuyarısı üzerine yaptığı açıklamada, serbestpiyasa reformlarındanvazgeçilmeyeceğinibelirterek,Rusya'nınDünya ekonomisininbirparçası olduğunu ve Sovyetler Birliğidönemine geri dönülmeyeceğini vurguladı.

30 AĞUSTOS 1998

1-TBMMBaşkan Vekili Uluç Gürkan, yargıyaintikaleden "MeclisGenel Kurul Salonu" yolsuzluğunun dava süreci ve öncesine ilişkin Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Bosna-Hersek'e yaptığı ziyaretitamamlayarak yurda döndü. Ecevit, Atatürk Havalimanı'nda ziyaretineilişkinyaptığıaçıklamada,Bosna-Hersek'inbarış içindebütünlüğünü korumasının, bütün bölgeninhuzuru bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ecevit,yurdadönerken uçakta gazetecileriniçsiyasetle iligil sorularını yanıtladı.

3-FPGenelBaşkanYardımcısıAbdülkadirAksu,RP'nin Hazine'den kaçırdığı iddia edilen 1 trilyon lirasını "suni gündem" olarak değerlendirdi.

4-ANAPGenelBaşkanYardımcısıAbdülkadirBaş,Genel Merkez'dedüzenlediği basın toplantısında, Türkmilletiyleonun ordusuarasınanifaksokmagayretlerininyanlışolduğunu belirterek,"TürkSilahlıKuvvetleri'ninmücadelesini,dinive millideğerlerimizekarşıgöstermek;bumilleteenbüyük ihanettir" dedi.

5-CHPGenelSekreteriCevdetSelviGenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında, Türkiye'ninçetelerleiçiçe olduğunubelirterek,ancakkonununyüzeyselelealındığını vurguladı.

6-30Ağustos Zaferi'nin 76. yıldönümü, bütün yurtta,dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlandı.

30AğustosZaferBayramı Zenica'daki TürkGörevKuvveti Komutanlığı'nda da törenlerle kutlandı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevittörendekikonuşmasında,ulusalkurtuluşmücadelesinin başarısınısimgeleyenBüyük Zafer'in 76. yıldönümündedostbir ülkedekiTürkaskerininarasındaolmaktanmutlulukvegurur duyduğunu söyledi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

8- Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir teknenin batması sonucu 30 kişinin öldüğü bildirildi.

31 AĞUSTOS 1998

1-Balıkçılıkav sezonu açılışı Rumelifeneri'ndeBaşbakan MesutYılmazile Tarım ve Köyişleri Bakanı MustafaTaşar'ında katıldığıbirtörenle yapıldı. Başbakan Yılmaz,aşırıavlanma, denizkirliliğivezamansızavlanmasebebiyleTürkiye'deki balıkçılığın son yıllarda gerilediğini söyledi.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, Başbakan ve ÇalışmaBakanı JeanClaudeJuncker'inresmikonuğuolarak Lüksemburg'agitti.BakanlıkBasınMüşavirliği'ndenyapılan açıklamayagöre,Çağan, Başbakan Juncker ileikiülkeçalışma bakanlıkları arasında teknik işbirliğinin geliştirilmesiamacıyla görüşmeleryapacakveçeşitlikonulardagörüşalışverişinde bulunacak.

3-KültürBakanıİstemihanTalay,AzerbaycanKültür Bakanı'nındavetlisiolarak Bakü'ye gitti.Talay,Türkiyeile Azerbaycanarasındakikültürelilişkilerindahada geliştirilmesini istediklerini söyledi.

4-MilliEğitimBakanlığıileFilistinYükseköğretim Bakanlığıarasındakieğitim işbirliğini öngörenanlaşma,Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5-DTPGenel BaşkanıHüsamettinCindoruk,İstanbulİl Merkezi'ndedüzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'nin sorunlarınıçözebilmesi için bir an önce sivilvedemokratbir anayasayapmasıgerektiğinisöyledi.Partisininhükümete desteğininkoşulsuz ve sonsuz olmadığını belirten Cindoruk,"Biz seçimehazırızvekaçmıyoruz.AmaTürkiyehazırdeğil.Bu yasalarla seçime gidilirse hiçbir şey değişmez" dedi.

6- DİSKGenel Başkanı Rıdvan Budak; TİSK, TESK, Türk-İşve TOBBgenel başkanlarına Alaattin Çakıcı'nın yakalanmasıyla tekrar gündeme gelen mafya-devlet-siyaset ilişkilerinin açığa çıkarılması içinhükümetekamuoyubaskısıoluşturulmasınısağlamaküzere yeniden biraraya gelme çağrısında bulundu.

7-İstanbul DGM Başsavcılığı, İstanbul BüyükşehirBelediye BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan hakkında, kapatılan RP'ninÜmraniye ilçebinasınınaçılışındayaptığı konuşmanedeniyleyürüttüğü soruşturmasonucu,zamanaşımıgerekçesiyletakipsizlikkararı verdi.

8-GazetecilerFederasyonuGenelBaşkanıNazmi Bilgin,Türkiye'deki56 gazeteciler cemiyetininbirarayagelerek oluşturduğufederasyonun,basınınbugüniçindebulunduğu sorunlarınvesıkıntıların üzerine gideceğini,çözüm önerileri üreteceğini söyledi.

Bilgin,Gazeteciler Federasyonu'nun 1. OlağanGenelKurul toplantısındayaptığı konuşmada, genel kurulunverdiğigörevler doğrultusunda,federasyona"Türkiye"adınınalınmasıvekamu yararına dernekler statüsüne girilmesi konusunda yasal çalışmaları başlattıklarını söyledi.

9- Türk müteahhitlik firmalarının öncüsü ve STFA'nın kurucusu Sezai Türkeş vefat etti.

10-Portekiz'in başkenti Lizbon'da devam edenUluslararası Denizcilik(EXPO'98)Dünya Fuarı'nda 30AğustosZaferBayramı dolayısıyla düzenlenen Türk Günü, yürüyüş ve lirik tarihi şovile sona erdi.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Dışişleri Bakanı İsmail Cemile birlikte Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında,Rum tarafınabaşta'Kıbrıs Konfederasyonu'olmaküzere5öneride bulundu.RumYönetimilideriGlafkos KleridesileYunanistan hükümetineseslenenDenktaş, iki devlet esasınadayalı'Kıbrıs Konfederasyonu'kurulabilmesi içintarihiönerilerde bulunduklarını belirtirken "Adamız için, bölge barış veistikrarı içinbu tarihi öneriyi yeterince değerlendirmelerini ve bu tarihi fırsatı heba etmemelerini dilerim" dedi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas, KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş tarafından Kıbrıs'ta bir konfederasyon oluşturulması önerisinireddetti.Reppas,TürkiyeveKıbrısTürklerinin tutumunun,"Ankara'nınpolitikasının,uluslararasıtopluluk tarafındanbeklenendentamamıyla farklıbirçizgideolduğunu" gösterdiğini ileri sürdü.

12-RusyaParlamentosu'nunaltkanadıDuma'dayapılan oylamadaViktorÇernomirdin'inbaşbakanlığaatanmasıkabul edilmedi.DevletBaşkanıBoris Yeltsin,oylamadanretkararı g}kması üzerine Çernomirdin'i başbakanlık görevine ikinci kez aday gösterdi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106