05.9.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

EYLÜL 1997

1 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ABD'degerçekleştirilen RedFlag 97 tatbikatına katılan ve okyanusu havada yakıt ikmali yaparak geçen 16 Türk pilotu ile GenelkurmayBaşkanıOrgeneral İsmailHakkıKaradayıveHavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan Kılıç'ı kabu etti.Cumhurbaşkanı Demirel, kabulde yaptığı konuşmada,ordunun"devletinomurgası,şahdamarı"olduğunu belirterek"Silahlıkuvvetlerimiz,ülkeninsınırlarını, bağımsızlığı,demokrasiyisavunacakgücesahiptir.Silahlı gücümüz barışı korumak içindir" dedi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyleyayımladığımesajdadünyanınbirçokbölgesinde insanların kitleler halindeaçlıkla,yoksulluklavebulaşıcı hastalıklarlaboğuştuğunubelirterek"Nedensizvegereksiz silahlı çatışmalar yaşanmaktadır" dedi.TBMMBaşkanıMustafa Kalemligündolayısıylayayımladığımesajda, Türkiye'nin tüm anlaşmazlıkların karşılıklısaygıçerçevesiiçindediyalogla çözümlenmesindenyanaolduğunubelirterek, "Türkiye, barış ve istikrarınsağlanması içinırk,din,dil,kültürfarkı gözetmeksizintümülkeleriişbirliğivedayanışmaya çağırmaktadır"dedi.BaşbakanMesutYılmazdamesajında insanlıkonurunukoruyarakdünyadaveTürkiye'de kalıcı bir barışıngerektirdiği,cumhuriyetintemelniteliklerineters düşmeyen her tür organizasyon çalışmayı desteklediğini bildirdi.

3- BaşbakanMesutYılmaz,KarayollarıGüvenliğiYüksek KuruluToplantısı'nda yaptığıkonuşmada,Türkiye'nintrafik kazaları konusunda en ön sırada yer aldığını belirterek acilve kalıcı önlemler alınması gerektiğini bildirdi.

4-BaşbakanMesutYılmaz,ayçiçeğitabanfiyatını belirlemeküzeregittiğiTekirdağ'dahalkahitabenyaptığı konuşmada, bu yıl ayçiçeğine verilen fiyatın geçenyılaoranla yüzde115dahayüksekolduğunuvefiyatın kademeli şekilde artacağını belirterek,"Ödemelerpeşin yapılacak.Çiftçiler bilsinler ki alın terini zamanında alacaklar" dedi.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Güneydoğu Sanayici ve İşadamlarıDerneğiile İstanbul Sanayi Odası heyetlerini kabul etti.Ecevit, kabuldeyaptığıkonuşmada,DoğuveGüneydoğu Anadolu'nunkalkındırılmasıiçinhertürlüteşviki sağlayacaklarını belirterek işadamlarını bölgeye yatırım yapmaya çağırdı.

6- Kıbrıs ve AB işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

7- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, yaptığıaçıklamada, YÖKtarafındanMısır'dakiEl-Ezher Üniversitesi ve diğer Arap ülkelerinin ilahiyatfakültelerindenmezunolanöğrencilerin diplomalarınaverilendenklikbelgesininiptaliüzerine, El-Ezher Üniversitesi'nden mezun40'ışeriatçı136öğretmeni görevdenaldığını bildirdi.Uluğbay bu öğretmenlerin aldıkları eğitimitibariylasınıföğretmenliğiyapacaknitelikte olmadıklarını vurguladı.

8- Cezayir'de, silahlı dincimilitanlarındün32kişiyi katlettikleri bildirildi.

2 EYLÜL 1997

1- Bakanlar Kurulu,BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.HükümetSözcüsüAhatAndicantoplantıdansonra yaptığı açıklamada, Milli EğitimBakanı'nın8yıllıkeğitime geçişleilgilihazırlıklarkonusunda bilgi verdiğini söyledi. AyrıcaMaliyeBakanıZekeriyaTemizel'inönerisiüzerine vergisini erken ödeyenlere yapılan vergi indirimi sıfırlanırken, erken ödeme indiriminin devlete herhangi bir yarar sağlamadığını söyledi.

2-YüksekPlanlamaKurulu,BaşbakanMesutYılmaz başkanlığındatoplandı.Toplantıya katılan Devlet Bakanı Işın Çelebi toplantıdansonrayaptığıaçıklamada,1997ekbütçe çalışmalarınıngözdengeçirildiğini,1998 bütçe çalışmalarına ilişkin temel ilkelerin belirlendiğini kaydetti.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,YüksekPlanlama Kurulu toplantısı öncesinde gazetecilerin soruları üzerine geçen hafta Boğaz'dan geçerken arananMısırgemisindebolmiktarda füzeparçasıverampabulunduğunu, ancak Mısır Hükümeti'nin, siparişin kendilerine aitolduğunusöylediğinibildirdi.Bu durumdayapacakhiçbirşeyolmadığını söyleyen Ecevit, Montreo Anlaşması'nın bağlayıcı hükümleri var diye konuştu.

4- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, 55.hükümetin Avrupaile uyumyasalarındanyargıbağımsızlığına,ayrıcaRTÜK,bilgi toplumu gibi çok çeşitli alanlardahazırladığıyasalarıSabah gazetesine değerlendirdi.

5- İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Karayolları Güvenliği YüksekKurulToplantısı'ndaalınankararlarıaçıklarken, okullarda trafik dersi verileceğinibelirterek,1999yılından itibarenyenisürücüadaylarındanda8yıllıkilköğretim diploması aranacağını söyledi.

6-ÇevreBakanıİmrenAykutİstanbul'dadüzenlenen UluslararasıJeoloji ve Çevre Sempozyumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok bölgede görülen çevrekirliliğinin hayatiderecedeönemlikaynaklarıyokettiğinibelirterek, dünyadaki hayati kaynakların da hızla kirletilerek tüketildiğini söyledi.

7-KKTCBaşbakanYardımcısıSerdarDenktaşAnkara'da yaptığıtemaslarsırasındagazetecilerinS-300füzeleri ile ilgili sorularını yanıtladı.Denktaş, Türkiye ve KKTCarasında yapılan20Ocak1997deklarasyonunagöreS-300'lerin adaya taşınmaları durumunda 23 yıldır yerleşime kapalıtutulanMaraş bölgesinin KKTC ekonomisine açılacağını belirtti.

8- Dışişleri Bakanı İsmail CemFransa'yayaptığıçalışma ziyaretisırasındaFransaDışişleri Bakanı Hubert Vedrine ile biraraya geldi.Vedrine,görüşmedensonradüzenlenenortak basıntoplantısında, Türkiye'nin AB'nin genişleme sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.Ayrıca Cem, Fransa'nın ABişlerinden sorumluBakanıPierre Moskovici ile görüştü.Dışişleri Bakanı Cem, görüşmeden sonragazetecilereyaptığıaçıklamada,"Batı Avrupastratejikbiryaklaşım sergilerse ve AB'ye Türkiye'nin katabileceği bu büyük boyutu fark ederse yanikendimenfaatini görürse,yenioluşumlarortayaçıkar.Eğer olmazsa, Türkiye açısından dünyanın sonu olmaz" dedi.Moskovici iseTürkiye'nin AB'ningenişlemesürecininbirparçasıolduğunu belirterek, Fransatarafındanortayaatılan"Avrupadaimikonferansı" fikrinde Türkiye'nin de yer alması gerektiğini söyledi.

9- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Bakü'debulunan Türk-Japon işadamları ortak heyetini kabul etti.Aliyev kabulde yaptığı konuşmada, "Petrolümüzün nereden taşınacağına bizkarar veririz.Anapetrolboru hattı için başka seçenekler de var. Bize çok baskı yapılıyor.Ancak biz kararımızı verdik" dedi.

3 EYLÜL 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, RTÜK Başkanı OrhanOğuz'ukabul etti.Yılmaz,televizyon yayınlarıyla ilgili yasa değişikliği konusunda hükümetin ve kurumun bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. Yılmaz,RTÜK'ünbuayiçindekonuylailgili kişileri davet ederek bir toplantı yapacağınıbelirtirken,Meclisaçıldıktan sonrabukonudakihükümettasarısının gündeme getirileceğini bildirdi.RTÜKBaşkanıOrhanOğuz,BaşbakanYılmaz'la görüşmesininardındandüzenlediği basın toplantısında, frekans tahsisinde lisans işlemiyleilgilitelevizyonyöneticileriyle bir toplantı yapacaklarını bildirdi.

2-BaşbakanMesutYılmaz,düngazetelerinAnkara temsilcilerininveBaşbakanlık muhabirlerinin katıldığı sohbet toplantısında, dış politikayailişkinbazıdeğerlendirmelerde bulundu.Yılmaz, GüneyKıbrıs'ınadayaS-300füzeleri yerleştirmesinin yanlış olduğunu söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit,AnkaraÜniversitesi RektörüGünalAkbayve beraberindekileri kabul etti.Ecevit, basın mensuplarınınRusya'danRumKesimi'negelecekS-300 füzelerininBoğazlar'dangeçisikonusundakisorularını yanıtladı.Ecevit,MontröAnlaşması'nınyetersizolduğunu belirterek,TürkiyeCumhuriyetiHükümeti'nin çıkartacağı yeni bir tüzükle bundan böyle boğazlardan geçişlerinkontrolaltına alınacağını söyledi.

4- Kamu Emekçileri SendikalarıAnkaraŞubelerPlatformu, AnkaraUlus'taAtatürkheykeliönündetoplanarakhükümetin uygulamalarını protesto ettiler.

5- Devlet tiyatrosu sanatçısı Alev Sezer, İstanbul'da öldü.

6- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirelresmiziyaretamacıyla Macaristan'agitti.CumhurbaşkanıDemirel, Macar hükümetinin işbirliği ilerestoreedilenBektaşidervişi,şairGülbaba Türbesi'ninaçılışlarınakatıldı.CumhurbaşkanıDemirelve MacaristanCumhurbaşkanıArpadGöncz,görüşmelerindensonra ortakbir basın toplantısı düzenlediler.Göncz, Türk ordusunun NATO'nun en güçlü unsurlarından birisi olduğuna dikkatçekerek, Türkiye'ninMacarordusununeğitiminekatkıdabulunacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel de önemli bir kültürel işbirliği olanMacaristan'laTürkiye arasında 250 milyon dolar civarında seyredenticarethacminin1milyardolaraçıkarılması gerektiğini söyledi.

7- DışişleriBakanıİsmailCem,çalışmaziyaretiiçin gittiğiFransa'nınbaşkentiParis'teTürkiyeBüyükelçiliği konutunda, Avrupa ülkelerinde görev yapan büyükelçilerilebir değerlendirme toplantısı yaptı.Bakan Cem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir hedef olduğunu,ancak saplantıolmadığınıyineleyerek"Türkiye olarak kendimizi iyi tanımalıyız.Kendiözelliklerimiziiyianlatmakzorundayız. Bazı eksikliklerimiz var ve bunları düzeltme arzusundayız" dedi.

8- Almanya Dışişleri Bakanı KlausKinkel,Bonn'daKıbrıs RumYönetimiDışişleri Bakanı Yannis Kasulides ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türkleri'nin AvrupaBirliği'ne (AB)üyelikgörüşmelerinekatılmasıgerektiğinisöyledi. Kinkel,ABüyeliğiiçinKıbrıs'taöncebarışveuzlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

9-Cezayir'de,güvenlikgüçlerincesürdürülen operasyonlarında62'denfazlaradikalİslamcımilitanın öldürüldüğü bildirildi.

10-VietnamHavayolları'naaitbiruçağınKamboçya'da düşmesi sonucu 65 kişinin öldüğü bildirildi.

4 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Macaristan'a yaptığı iki günlükresmigeziyitamamlayarakyurda döndü.Cumhurbaşkanı Demirel,uçaktagazetecilerinsorularınıyanıtlarken, Türkiye'ninAvrupaBirliği'ne(AB)adayülkelerarasına girememesinde sorununAlmanya'dankaynaklandığınıbelirterek, "Almanya'da2.5milyonTürkvar.İleride5 milyon Türk'ün Almanya'yagelmesiniistemiyorlar.Onlarınsorunuserbest dolaşım.Türkiye'debirenerji darboğazı var.Türkiye'de bu darboğazaşıldığındakalifiyeişçiye,uzmanişçiyeihtiyaç olacak.Onlara işçi gitmesine gerek kalmayacak" dedi.

2- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, KKTC Meclis BaşkanıHakkı Atun'u kabul ederek bir süre görüştü.Kalemli, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin "et-tırnakilişkisinde" olduğunubelirterek, "TBMM, Kıbrıs'ta çözüm için elinden geleni yapıyor.Türkiye, KKTC'ninkabuletmediğibirçözümükabul etmez.Kıbrıs'lailgiliolaraksongünlerdeçokyoğun spekülasyonlar var.Kıbrıs'ayapılmışmüdahaleyiTürkiye'ye yapılmış saydığımızı gösteren politikamız sürekliliğini koruyor" dedi.Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit,KKTCMeclisBaşkanı HakkıAtun'labirsüregörüştü.Ecevitgörüşmeöncesinde yaptığı konuşmada, Güney KıbrısRumları'nınaşırısilahlanma, Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Rusya'nın katkıları nedeniyle cesaretlendiğiniveadadakalıcıbirçözümistemediklerini belirterek,"RumlarınABile tam üyelik yolunda attıkları her adıma karşılık vermeye kararlıyız.KısmibütünleşmeKKTC'nin ortadankalkmasını gerektirmemektedir" dedi.Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Milli SavunmaBakanıİsmetSezginİngiltere'ye yaptığıresmitemaslarsonrasıAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında, Türkiye'nin Yunanistanilesorunlarınıdostluk ilişkileriçerçevesindeçözmeyiamaçladığını kaydederek, "Biz Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ınbirçılgınlıkyapacağını düşünmüyoruz.Butarzhareketlere tevessül edebileceklerini sanmıyorum.İngilizSavunmaBakanıSirRobertson'a, Türkiye'nin, Kıbrıs konusuna yapıcı, kalıcı ve barışçı bir çözüm getirilmesini arzuladığını anlattım" dedi.Konuk Meclis Başkanı Atunisegörüşmelerle ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'nin büyük bir ambargo altındaolmasınakarşın TBMM'ninsesleriniilettiğinikaydederek, "Türk-Yunan dengesi korunarak Kuzey Kıbrıs Türkleri de AB çatısı altındaolmalıdır" dedi.

3-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanBalıkesir'de düzenlediğibasıntoplantısında,partikapatmanın yanlış bir uygulamaolduğunu,"Şimdibütünçağdaşdünyada,demokratik hayattaancakişigücüterör olursa partinin kapatılması söz konusu olabilmektedir.Bu dahi olmamaktadır.Dünyada 60 yıldan beri parti kapatma diye birşey yok" dedi.

4- Haberleşme YüksekKurulu,BaşbakanYardımcısıBülent Ecevitbaşkanlığındatoplandı.Toplantı sonrası bir açıklama yapan Ecevit, ulusal uzaypolitikasınınbelirlenmesiamacıyla TürkUzayAjansı'nınkurulacağınıbelirterek,ajansın uluslararasıprojelerekatılmasıkararıalınırkeniletişim teknolojilerindekigelişmeler nedeniyle geniş kapsamlı ve esnek bir yasa tasarısının hazırlanmasının benimsendiğini söyledi.

5- Anayasa Mahkemesi, RP'nin kapatılmasıistemiyleaçılan davada son savunmanın verilmesi için, 30 gün ek süre tanıdı.

6-DevletBakanıGüneşTanerİstanbul'dayaptığı açıklamada,hükümetin özelleştirme konusunda başarılı olacağını kaydederek,"1998'deTürkiye'yiayağakaldıracakekonomik projelerhazırlıyoruz.Türkiyebizistesekde istemesek de ileriye gidiyor" dedi.

7-MaliyeBakanıZekeriyaTemizel,düzenlediğibasın toplantısında,tahsiledilemeyen vergi tutarının 1.2 katrilyon liraya ulaştığını, tahsilatın kolaylaştırılmasıiçinyenibir uygulamayabaşlanacağınıaçıkladı.Temizel,mükelleflere borçlarını ödeme kolaylığı sağlayan düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığınıbelirterek,"Hazırlanantebliğ ile zor durumda bulunan mükelleflerin 25 Eylül 1997 günümesaibitiminekadar vergi,resim,harç,vergicezası,gecikmefaizi ve gecikme zammından vadesi 31 Aralık 1996 tarihine kadar olan borçların 12 ayda;vadesi1Ocak 1997-31 Ağustos 1997 arasında olanların 4 ayda, eşit taksitlerle ve aylık binde 5faizleödemesiimkanı getirilmektedir" dedi.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,GüneydoğuSanayicive İşadamlarıDerneğiyönetimkuruluüyelerinikabulde yaptığı konuşmada, partisinin bölge için ekonomik ve sosyal kapsamlı bir proje üzerinde çalıştığını belirterek, bunun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacağını bildirdi.

9- Raydo ve Televizyon Üst Kurulu'nun ilk başkanı veüyesi Ali Baransel görevinden istifa etti.

10-DevletİstatistikEnstitüsütarafındanyapılan açıklamayagöre, 1997 yılı Ağustos ayı enflasyon oranı tüketici fiyatında yüzde 6.2, toptan eşya fiyatında yüzde5.3düzeyinde gerçekleşirken, yıllık ortalama enflasyon da yüzde 79.8 oranında gerçekleşti.

11-AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı'nın,eskiİçişleri BakanıMeralAkşenerhakkındadokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

12- İstanbul-Ankara Karayolu'nun BoluKaynaşlıbölgesinde meydanagelen trafik kazasında 5'i İspanyol olmak üzere 33 kişi yaşamınıyitirirken,45kişideyaralandı.Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Macaristandönüşü uçakta basın mensuplarına yaptığıaçıklamada,trafikkazalarınınönlenmesineyönelik tedbirlerinbilindiğini belirterek, "Başka ülkeler ne yapıyorsa onları yaparak kazaları atlatırız.Trafik kazalarıTürkiye'nin terörmeselesihalinegeldi.Bubirkatliam" dedi.Varan Turizm ile Uluslararası Yolcu TaşımacılarıDerneği'nce(UYTAD) düzenlenen"TrafikKazası"konulupanelin açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Türkiye'de günde ortalama 20 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "Dünyanınheryerindetrafikhizmetinimahalliidareler üstlenmiş.Bizde ise emniyetin kadrosunda 16 bin trafik polisi var" dedi.İncelemelerdebulunmaküzereolayyerinegelen DevletBakanıEyüpAşık,otoyolyapmanın,trafikkanunu çıkarmanın, trafik kazalarını önlemek içinyeterliolmadığını, sürücülerin sağlık durumları ve mesailerinin de kontrol edilmesi gerektiğinisöyledi.Aşık,dahasonraDüzceDevlet Hastanesi'ndetedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti.Bu arada yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelenkazalardada18 kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

13- Ünlü besteci Erdoğan Berker, Ankara'da öldü.

14-YunanistanSavunmaBakanıAkisÇuhacopulos, İngiltere'deyayınyapanbirRumradyosuna verdiği demeçte, Türkiye'ninRumlarınsatınaldığıS-300füzelerinivurması halindebununYunanistanileTürkiyearasındasavaş nedeni sayılacağını söyledi.

15- İsrail'inBatıKudüsbölgesindekiüçayrımerkeze yerleştirilen bombaların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 7kişininöldüğü,172kişinindeyaralandığı;intihar saldırısınıFilistinliköktendinciHamasörgütü üstlenirken, Filistin yönetiminin 2 Hamasliderini tutukladığıbildirildi. FilistinDevletBaşkanıYaserArafat, olayı, İsrail-Filistin barışını sabote etmeye yönelik birgirişimolaraknitelerken, İsrailBaşbakanıBenyaminNetanyahuiseyaptığı açıklamada, "Filistinözerkyönetimimilitanlarakarşıtavrınıderhal değiştirmezseveterörlemücadeledesomut adımlar atmazsa bu işingereğiniİsrailyapacaktır"dedi.ABDBaşkanıBill Clinton,BeyazSaray'dayaptığıaçıklamada,gelecekhafta Ortadoğu'ya planladığı geziyi gerçekleştireceğini belirterek, bu eylemlerin"insanlık dışı" olduğunu söyledi.Clinton, Filistin özerk yönetimine de çağrıda bulunarak terörle mücadele konusunda somuttedbirleralınmasınıvebukonudaellerindengeleni yapmalarınıistedi.BMGenelSekreteriKofiAnnanda saldırılarıkınayarakİsrailli ve Filistinli yetkililere barış görüşmelerine derhal başlamaları çağrısında bulundu.

5 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Macaristan dönüşüuçakta yaptığıaçıklamada,S-300füzelerinintaşınmasınailişkin bunalımda yenidengündemegelenboğazlarsorunuileilgili olarak,İstanbul Boğazı'ndan gemilerin geçişini düzenleyen 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesinigerektirecek bir durumun şu anda söz konusu olmadığını belirtti.

2- Başbakan Mesut Yılmaz,Antalya'dayaptığıaçıklamada, bundansonrasiyasetyapacaklarınkendihesaplarını vermeye mecburkalacaklarınıbelirterek,"Hiçkimse,öyle dokunulmazlığınarkasınasaklanıpdaucuzkahramanlık yapamayacak.Hiç kimse, halkın parasıyla yolsuzluk yapamayacak" dedi.

3- Devlet BakanıBurhanKara,yaptığıaçıklamada,işçi ücretlerine enflasyon oranında zam öngören eşel-mobil sisteminin bu dönemde yürülükte kalması gerektiğini söyledi.

4- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay Cumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada,8yıllıkkesintisiztemeleğitimi değerlendirdi.

5- CHP Genel BaşkanıDenizBaykalİzmir'degazetecilere yaptığıaçıklamada,siyasiveekonomikkonularadeğindi ve SusurlukolayınınTürkiyegündemindençıkmayacağını,hiçbir partinindebunugündemdençıkarmayagücününyetmeyeceğini söyledi.

6- ABD'de bulunan Kıbrıs ve Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumluDevletBakanıŞükrü Sina Gürel, Washington'da yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de askeri bir güç oluşturmaya çabalayan vebu çerçevede Güney Kıbrıs başta olmak üzere Suriye ve İran'ı hızla silahlandırmaya çalışan Rusya'ya karşıABD'yiuyardığını söyledi.

7- Yaşamını yoksul ve hasta insanlar için çalışmayaadayan Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Terasa, Hindistan'da öldü.

8- İsrail'in Güney Lübnan'da bulunanHizbullahveLübnan ordusu mevzilerine yaptığı saldırı sonucunda 12 İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

6 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, devlet-vatandaş işbirliğiyleyapılan Gölbaşı Adnan Güneşoğlu Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptı.CumhurbaşkanıDemirel,8yıllıkkesintisiz eğitimdeherkesinsiyasipartisinin üstüne çıkması için çağrı yaparken "Hür, demokratik, laikbirTürkiyeistiyoruz.Buna kiminitirazıolabilir"dedi.MilliEğitimBakanıHikmet Uluğbay da açılışta Türkiye'de her yıl 1.2 ve 1.4 milyon çocuğun okulabaşladığınıveburakamın3büyükAvrupa devletinin eğitime başlattığı çocuk sayısından fazla olduğunu söyledi.

2- Sanayi ve Ticaret Bakanı YalımErezTOBB'unElazığ'da düzenlediğiDoğuveGüneydoğuAnadoluBölgeToplantısı'na katıldı.Erez,yaptığıkonuşmadabölgedekiişletmeve çalışanlarınvergi oranlarının 5 puan düzeyinde düşürüleceğini, SSK primlerinde de indirime gidileceğini söyledi.TOBBBaşkanı FuatMirasdaekonomidensiyasalsistemekadarher alanda yapısal reformlar yapılması gerektiğini söyledi.

3- Milli EğitimBakanıHikmetUluğbayİstanbul'dabazı yöneticilerlebirliktegazetevetelevizyonlarıneğitim muhabirleriyle yaptığı toplantıda, fikirlerininveamaçlarının dahaiyianlatılması için basına büyük iş düştüğünü belirterek 9.sınıfta üst üste iki kez başarısız olan öğrencilere yeni bir hak tanınacağını söyledi.

4-DışişleriBakanlığı'nınbazımensuplarınınyeni görevlereatanmalarınıöngörenBakanlarKurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Malatya'da partisininil örgütünün açılış törenine katılarak halka hitaben bir konuşma yaptı.Cindoruk, olağanüstühaluygulamasınason verilerekyerineolağanüstüekonomikhalilanedilmesi gerektiğini belirterek, "22 ili kapsayan yenibirseferberliğe başlamalıyız" dedi.

6- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre, bölgede üç günden beri sürdürülen operasyonlarda 52 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

7- Cezayir'deikibombanınpatlamasısonucu5kişinin öldüğü,27kişininyaralandığı,çeşitlisaldırılardada 23 sivilin katledildiği bildirildi.

7 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Bursa'da bazıaçılışve temelatmatörenlerinekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel, törenlerdeyaptığıkonuşmalarda,Türkiye'ninbugünaltyapı sorunlarıylakarşıkarşıyaolduğunu,yollarıngeçilmez hale geldiğini,kasabaveşehirlerinbüyüdüğünüsöyledi.Büyük Türkiyeistikametindeadımlaratılmayadevamedileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Demirel, devletin klasikfonksiyonlarını bırakmayabaşladığını,ekonomidençekilmesivehizmetlerin müteşebbislertarafındanyerinegetirilmesigerektiğini belirtti.

2- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, ABD Senatosu BaşkanıNewt Gingrich'inresmikonuğuolarak ABD'ye gitti.Kalemli ABD'ye hareketindenönceAtatürkHavalimanı'ndadüzenlediğibasın toplantısında,Türk-ABDparlamentoları arasındaki ilk resmi ve doğrudanziyarette,parlamentolararasıilişkilerigeliştirme konusubaştaolmaküzereikili, bölgeselveuluslararası konuların ele alınacağını belirtti.

3- Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, 127.AskeriKomiteToplantısı'nakatılmaküzereBelçikaya gitti.

4- Ekonomiden sorumluDevletBakanıGüneşTaner,Alman bankatemsilcileriylebirdizigörüşme yapmak üzere Almanya'ya gitti.

5- Kadın ve aileden sorumluDevletBakanıIşılaySaygın yaptığıaçıklamada,kadınlarınokumayazmaisteklerini karşılamakamacıileMilliEğitimBakanlığıvekadın kuruluşlarınında desteğini alarak eylül ayından itibaren yoğun bir eğitim kampanyası içine gireceklerini kaydetti.

6-DışişleriBakanıİsmailCem,düzenlediğibasın toplantısındaAB'nin, Yunanistan'ın Kardak Kayalıkları sorununu Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesi talebini kabul ederek, Türkiye'yesözverdiğimalidesteğigerçekleştireceği beklentisininboşolduğunubildirdi.GümrükBirliği çerçevesindeverilmesigerekenmalidesteğinYunan koşuluna bağlanmayacağınıvurgulayanBakanCem,Yunanistan'ın uluslararasıadaletkonusunda"çiftestandart"uyguladığını belirtti.

7- Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez,İzmir'inKuşadası ilçesindedüzenlenen"SürdürülebilirKalkınmaAnlayışı İçerisindeEgeBölgesi'ndeSanayileşmeveDışTicaretin Sorunları"konulutoplantıyakatıldı.BakanErez,yaptığı konuşmada, Türkiyegelişenbirülkeolduğuiçin,sorunları bulunmasınınnormal olduğunu, ancak, temel sorunlardan birinin, "devlette sorumluluk ve disiplinin kaybolması" olduğunu söyledi. BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanı İsmet Sezgin de yaptığı konuşmada,kalkınmanınsürdürülmesiiçindoğanınve çevreninkorunmasıgerektiğineinandığınıbelirterek,"Ege bölgesi sanayide olduğu gibi turizm,ticaret,kültür,eğitim, sağlıkgibi hizmet sektörlerinde de büyük potansiyele sahiptir. Bu bakımdan yatırım yaparken çevreye duyarlı olmalıyız" dedi.

8-CHPGenelBaşkanıDenizBaykaldünyapılanFoça Festivali'ninaçılışınakatıldı.Baykal,yaptığı konuşmada, festivalin Türk-Yunan dostluğunugündemegetirmesibakımından önemtaşıdığınıbelirterek,içindebulunduğumuzdönemde Türk-Yunan dostluğundanbahsetmeninkolaybirişolmadığını söyledi.

9- DışişleriBakanıİsmailCemveDevletBakanıAhad AndicanTürkiye-Azerbaycanilişkilerinigörüşmeküzere Azerbaycan'agitti.GörüşmeleröncesindeTürkgazetecileri kabul eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Hasan Hasanov, Ermenistan ve Rusya'nın ortak savunma anlaşması imzaladığınıhatırlatarak, "Türkiyebilmeli ki Ermenistan ve Rusya'nın ittifakı Türkiye ve Azerbaycan'a karşıdır.İki ülkenin ittifakı halinde, diğeriki ülkenin ne yapması gerektiğini herkes bilir" dedi.

10-YunanistanBaşbakanıKostasSimitis,Uluslararası SelanikFuarı'nınaçılışındadüzenlediği basın toplantısında, RusyapısıS-300füzelerininKıbrısRumKesimi'ne yerleştirilmesini desteklediklerini belirterek, "Yunan-Rum Ortak Savunma Doktirini uyarınca, Türkiye'nin Kıbrıs'ta mevcut statüyü değiştirmeyeyönelikher hangi bir müdahalesi savaş sebebidir" dedi.

11- Malezya'da özel bir uçağın düşmesi üzerine10kişinin öldüğü bildirildi.

8 EYLÜL 1997

1- Adli yılınbaşlamasınedeniylebirmesajyayımlayan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,mevcutsorunların"adaletin gerçekleşmesini geciktirdiğini"belirterekyasaegemenliğinin geçerli olduğu hukuk devletine, tarih boyunca insanların verdiği çetin mücadeleler sonucundaulaşıldığınıanımsattı.Başbakan MesutYılmaz,mesajında,devlettenbeklenenenönemli görevlerden biri olan adalethizmetlerininçağdaş,demokratik birhukuk devletine yaraşır düzeye getirilmesi konusunda önemli aşamalar kat edildiğini ve artık Türkiye'de bağımsız, çağdaş bir yargısistemininkurulduğunukaydetti.Yargıtay'dagün dolayısıyla düzenlenen törende konuşan YargıtayBaşkanıMehmet Uyguniseyargıbağımsızlığıkonusundakıskançdavranan siyasilerin, "kriz dönemlerindebununeksikliğiniveacısını hissedeceklerini"söyledi.TürkiyeBarolarBirliğiBaşkanı Eralp Özgen de konuşmasında, artaraksürenirticatehlikesine karşıaydınkitlelerindaimauyanıkvedikkatliolması gerektiğini belirtti.

2- Dünya Okuma-Yazma Günü dolayısıyla bir mesajyayımlayan MilliEğitimBakanıHikmet Uluğbay, Türkiye'de altı yaş üzeri nüfus içinde okuma-yazmabilmeyenlerinsayısının,1990nüfus sayımınagöreyaklaşık9.6milyonkişi olduğunu, bu sayının aradan geçen sürede birmiktarazaldığınıntahminedildiğini belirterek,okur-yazarolmayanvatandaşsayısının,OECD ülkelerine dahil 25 ülkenin 10'ununnüfusundanfazlaolduğunu kaydetti.

3- DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,İzmir'de"KOBİ'lerin Sorunları"konulutoplantıdayaptığıkonuşmada, milletvekili dokunulmazlığınınkaldırılmasıyönündekiçalışmalarasiyaset sokulmamasıgerektiğinibelirterek,"KamuoyundaÇiller, dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı gibi gösterilmek isteniyor. Temelmeseleadaletintecellietmesidir.Kimsesiyaseti kirletmemeli,suçişlememeli,yalansöylememeli,iftira atmamalıdır" dedi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İzmir Selçuk'tayaptığı açıklamada,partisinintutarlıve sorumlu politika izlediğini bunundahalkkitleleritarafındanbüyükdestekgördüğünü söyleyerek,"Sosyaldemokrasiyeenetkilidestekhalktan gelecek.Türkiye'de 10-13 yılda bir sosyaldemokrasigüçlenme grafiği çiziyor.Şimdi bu döneme geldik" dedi.

5- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, İzmir'deyaptığı açıklamada,karmaekonomidönemindeKİT'lerdekiyönetim kurullarının paylaşıldığını, şimdi yeteneklerin ön plana çıkması gerektiğinisöyledi.Cindoruk,DYPGenelBaşkanıTansu Çiller'in Susurluk'a yaptığı ziyareti de eleştirdi.

6-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 32 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi yaralandı.

7- Almanya'da bulunanDevletBakanıGüneşTaner,basın mensuplarınayaptığıaçıklamada,Türkiye'nin,Avrupa'nın bir parçası olduğunu, bu nedenle gelişmelerin Avrupa'yısonderece ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Avrupa'nın dünya düzeni içindeki yerineTürkiyeolaraknekatkıdabulunabiliriz.Bunları konuşuyoruz.Türkiye'ninkatkıdabulunacağı politikalar var" dedi.Taner, özellikle telekomünikasyon,elektronik,otomotiv sektörlerininTürkiye'yeyöneliktaleplerininbüyük olduğuna dikkat çekti.

8- Resmi temaslarda bulunmak üzereAzerbaycan'ınbaşkenti Bakü'yegidenDevletBakanı Ahat Andican ile Dışişleri Bakanı İsmailCemtemaslarınıtamamlayarakyurdadöndü.Cem, AzerbaycanDışişleriBakanıHasanHasanovile görüşmesinden sonra, ikiülkebakanlıklarıarasındaişbirliğivesiyasal danışmalarailişkinanlaşmayıimzaladı.Bakanlarayrıca CumhurbaşkanıHaydarAliyevveBaşbakanArturResizade tarafından da kabul edildi.

9- YunanistanHükümetSözcüsüDimitriReppas,Atina'da düzenlediğibasıntoplantısında,ülkesininveKıbrısRum Kesimi'nin S-300 füzeleriyle ilgili tezlerinin daha önce de açık birşekilde ifade edildiğini belirterek, "Yunanistan ve Kıbrıs, ayrıcaadanınsilahsızlandırılmasıkonusundadaöneriler getirdiler.Sorumsuzolankimdir?Adanınsilahtan arındırılmasından bahseden mi, yoksaaskerimüdahalelerikonu alan açıklamalarda bulunanlar mı?" dedi.

10- Almanya DışişleriBakanıKlausKinkel,YeniYüzyıl gazetesineverdiğidemeçte,Türkiye'ninAvrupaBirliği üyeliğininAlmanyatarafındanengellenmesininsözkonusu olmadığını söyledi.

11-EskiZaire'nindevrikDevletBaşkanıMobutuSese Seko'nun Fas'ın başkenti Rabat'ta öldüğü bildirildi.

12-Haiti'demeydanagelenferibotkazasındailk belirlemelere göre 300 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

9 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbulSanayi Odası'nınkuruluşunun45.yıldönümü nedeniyle düzenlenen ödül törenindeyaptığıkonuşmada,zenginliğinsanayileşmeden geçtiğinibelirterek,"Türkiyeyüzde 80-100 enflasyona rağmen yapılanmayadevamediyor.Türkiye'desanayileşmehareketi siyasi istikrarsızlığı, çalkantıları aşmıştır" dedi.

2- Başbakan MesutYılmaz,resmibirziyaretlegideceği Kazakistan'ahareketindenönceEsenboğaHavalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Kazak petrollerinin Bakü-Ceyhan hattındantaşınmasıkonusundagörüşmelerdebulanacağını belirterek, işinsiyasiyanınındahalledilmesigerektiğini söyledi.Yılmaz, boğazlardan petrol naklinin tehlikeli olduğuna dikkatçekerek,taşınacakpetrolmiktarı70milyontona çıktığında Boğazlar'ın bunu kaldıramayacağını vurguladı.

3-BakanlarKurulu,BaşbakanVekiliBülentEcevit başkanlığındatoplandı.ToplantıdansonraDevletBakanı ve HükümetSözcüsüŞükrüSinaGüreldüzenlediğibasın toplantısında,BakanlarKurulu'ndagörüşülen konular hakkında bilgiverdi.Gürel,İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu'nun asayiş ve son trafik kazalarıyla ilgili bilgi vermesinden sonra, trafik kazalarının önlenmesi ve kazalardaenazcankaybının meydanagelmesi için gereken önlemlerin belirlendiğini söyledi. AdaletBakanıOltanSungurlu'nundatoplantıdaavukat şirketlerininkurulmasınailişkin yasa tasarısı hakkında bilgi verdiğini belirtti.

4- AdaletBakanıOltanSungurlu,adliyılınbaşlaması nedeniyle Devlet Konuk Evi'nde verilen resepsiyonda gazetecilere yaptığı açıklamada,TBMM'ninsürekliyolsuzluksuçlamalarına hedefolduğunubelirterek,"Halkıngözündeyıpranmışbir parlamentoyu güçlü kılmakiçinneyapabiliriz?Bununtesis edilmesi için dokunulmazlık zırhına mutlaka bir sınırlama koymak lazım" dedi.

5-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğluBakanlarKurulu toplantısısonrasıbasınmensuplarınayaptığıaçıklamada, Karadeniz'de etkinlik sağlamaya çalışan PKK'yakarşıkoruculuk sisteminingetirilmediğinisavunarak,"Vatandaş teröristlerin bir an öncetemizlenmesiniistiyor.Vatandaşkendisisilah alıyor,yasalyollarla.Kendilerinegöretedbirler alıyor" dedi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, partisinin 74.kuruluş yıldönümünedeniyleSincan'da düzenlenen etkinliklere katıldı. HalkahitabenbirkonuşmayapanBaykal,"İran'ın,Suudi Arabistan'ınve Afganistan'ın Talebanları'nın Türkiye'ye egemen olmalarına hiçbir zaman izin vermeyeceğiz" dedi.

7- ANAP Genel Başkanı Yardımcısı Yaşar Dedelek, düzenlediği basıntoplantısında,TBMMaçıldığındadokunulmazlıkların sınırlandırılmasınailişkintasarınıngündemegetirilerek önceliklegörüşülmesininsağlanacağınıbelirterek,"Eğer samimilersegelsinler,ekimdeMeclisaçıldığında dokunulmazlıkları sınırlandıralım ve istenilen dokunulmazlıkları da kaldıralım" dedi.

8- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),frekanstahsisi konusundagörüşmelerdebulunmaküzereAnkara'da bir toplantı düzenledi.Ulusal düzeyde yayın yapan televizyonkanallarından yetkililerin katıldığı toplantıda bir konuşma yapan RTÜK Başkanı Orhan Oğuz, frekans tahsisindeki en önemli amaçlarının, "Frekans bantlarınınveyayınkanallarınınenverimlişekilde kullanılmasınısağlamak,yayınkalitesinienüstdüzeye çıkarmak, frekanskirliliğiveyayın karmaşasına son vererek sivilveaskerihaberleşmeninbukirliliktenolumsuz etkilenmesini önlemek" olduğunu söyledi.

9-BasınKonseyitarafındanAnkara'dadüzenlenen toplantıda,RadyoveTelevizyonlarınKuruluşveYayınları HakkındakiYasa'nındeğiştirilmesiniöngörenyasataslağı görüşüldü.Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, yaptığı konuşmada, 3984 sayılı yasanın doğuştan özürlü, spastik biryasaolduğunu belirterek,"RTÜK'ünkuruluşşekli,baştan itibaren tartışma oluşturmuştur.TBMM'nin böyle bir kuruluşu kurmaya,üstkurul içinseçim yapmaya yetkisi var mı?Anayasa'nın 87.maddesinin saydığı görevler içinde TBMM'ye böylebiryetkiverilmediğini görüyoruz" dedi.

10- Türkiye DevrimciİşçiSendikaları(DİSK),hükümetin ekonomiktedbirlerçerçevesindeyaptığıson zamları protesto etmekamacıylaİstanbul'dabir"uyarımitingi"düzenledi. MitingtekonuşanDİSKGenelBaşkanıRıdvanBudak,uyarı eylemininhükümetedestekveyaköstekolmakiçin düzenlenmediğinivurgulayarak,"Zorunlutasarruf,mezarda emeklilik ve 8 yıllık kesintisizeğitimadınayapılanzamlar nedeniylehükümetiuyarıyoruz.Hükümet,çetelerinve yolsuzluklarınhesabınısormalı,sosyaladaleti,hukukuve demokrasiyi yaratarak kalıcı hale getirmelidir" dedi.

11- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre;bölgedesürdürülen operasyonlarda 30 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

12-ABD'debulunanTBMMBaşkanıMustafaKalemli gazetecilereyaptığıaçıklamada,milletvekillerinin dokunulmazlığı ile ilgili değişikliği geçenyılhazırlattığını veAnayasaKomisyonu'ndan geçirttiğini kaydederek, "Tasarı, şu anda gündemde birinci sırada ve inşallah Meclisaçılıraçılmaz bu görüşülecek ilk konulardan biri olacak" dedi.

13- Yunanistan Savunma Bakanı AkisÇohacopulosSelanik'te Yunan-AmerikanTicaret Odası'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalaratersdüşenhareketlerdebulunduğunu ileri sürerek, "Türkiye, sürekli olarak bölgedeki en büyük ve en süperaskerigüçolduğunukanıtlamaçabasıiçindehareket etmektedir.Türkiyebupolitikasınıterketmelidir.Bizim adalarımızınsilahtanarındırılmasınıistiyor.AncakTürk yetkililerşunuçokiyi biliyorlar ki Yunanistan, Türkiye'nin istediği adaların silahtan arındırılmasına karşılık, Boğazlar'ın silahtan arındırılmasını gündeme getirebilir" dedi.

10 EYLÜL 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,HADEPGenelBaşkanı MuratBozlak ile Demokrasi ve Barış Partisi Genel Başkanı Refik Karakoç'u, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Demirel, kabuldeyaptığıkonuşmada,Türkiye'debirKürtmeselesi bulunduğunu, ancak Türkiye'nin baş sorununun bu olduğu yolundaki beyanlarıkabuletmediğinibelirterek,"Türkiye'ninterör meselesi vardır.Baş mesele odur" dedi.CumhurbaşkanıDemirel ayrıca Bodrum'da bir müzenin açılışına da katıldı.

2- Başbakan VekiliBülentEcevitbaşkanlığındatoplanan "DoğuveGüneydoğuAnadoluİllerindeUygulanacakKalkınma Programlarının ve Yerleşme Hareketlerinin Takibi ve Koordinasyon Kurulu",ekonomi,sağlıkveeğitimalanlarındauygulanacak teşvikleribelirledi.Ecevit,toplantısonrasındayaptığı açıklamada,bölgedeyaşanansorunlarınçözümüiçin ekonomi, sağlıkveeğitselalanlardaalınmasıgerekenönlemlerin belirlendiğini söyledi.

3- Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı BurhanKara,Deniz TicaretOdası'nınaylıkolağanmeclistoplantısında yaptığı konuşmada, Denizcilik Bakanlığı yasatasarısıvedenizcilerin ısrarlıolduklarıuluslararasıikincigemi sicili konusunun, ekim ayında Meclisaçılıraçılmazhükümetinilkgündeminde olacağını ve kasım ayında Meclis'ten çıkacağını söyledi.

4- Adalet BakanıOltanSungurlu,BasınKonseyiBaşkanı OktayEkşi ve beraberindeki heyeti kabul etti.Ekşi, konsey ve iletişimfakültelerininortaklaşahazırladığıRTÜKyasası değişikliktaslağını sundu.Bakan Sungurlu, yaptığı konuşmada, RTÜKyasasındadeğiştirilmesigerekenhükümlerolduğunu belirterek,mevcut yasanın bazı siyasi partilerin uzlaşmasıyla çıkarıldığını söyledi.

5-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 20 kişi öldü, 74 kişi yaralandı.

6- Başbakan MesutYılmaz,Kazakistan ziyaretininikinci günündeCumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapanNazarbayev,Türkiye'nin Kazakistan'ınekonomikpartnerleriarasındaüçüncüsıraya yükseldiğini kaydetti.Nazarbayev, Kazakistan'da 300'denfazla Türkşirketininişyaptığını, bu şirketlerin proje hacminin 2 milyar dolara ulaştığını belirtti.Nazarbayev, Kazakpetrolünü Türkiye üzerinden Akdeniz'e ulaştırmak istediklerini de söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz da, "Biz bukonudaveHazar'ınstatüsü konusundaKazakistan'ıntezinetamdestekveriyoruz"dedi. Yılmaz ile Kazakistan Başbakanı Akejan Kajeegeldin,"Karşılıklı İşbirliği ve Kalkınma Ortak Deklarasyonu"nu imzaladılar.

7- Rusya DevletBaşkanıBorisYeltsin'inbasınsözcüsü SergeyYastjembskidüzenlediğibasıntoplantısında,S-300 füzelerini Güney Kıbrıs'a teslim etmelerinin engellenmesinin söz konusuolamayacağınısöyledi.Yastrjembski,füzelerin tesliminden, ancak "Türk askerinin adadançekilmesidurumunda" vazgeçebileceklerini söyledi.

8-ABDDışişleriBakanıMadeleineAlbright,Ortadoğu gezisineİsrail'den başladı.İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman ile görüşmedenöncebiraçıklamayapanAlbright,İsrail'in terörlemücadeledeFilistin'den,verdiğitaahhütleriyerine getirmesiyönündekiisteklerinibenimsediklerinibelirtti. Weizmanda,ABD'denOrtadoğu'da'CampDavid'gibi yeni bir girişimbaşlatmasınıistedi.Albright,İsrailBaşbakanı BenyaminNetanyahu ile de görüştü.Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledikleri bildirildi.

11 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında,Devlet Bakanı Işın Çelebi ile ekonomi bürokratlarının katıldığı, "Makro ekonomik durum,yatırımlarveözelleştirme"konularının değerlendirildiğitoplantı,ÇankayaKöşkü'ndeyapıldı. CumhurbaşkanıDemirel,toplantıöncesiyaptığıaçıklamada, hazırlıklarına başlanacak bütçe konusunda bilgi almak istediğini belirterek,Türkiye'ninyatırımanekadarkaynakayırması gerektiğivebu yatırımlar için dış kaynak bulma ihtimalini de bilmek istediğini söyledi.Devlet Bakanı Işın Çelebi de yaptığı açıklamada, büyüme, istihdam ve enflasyonu belli bir uyum içinde tutmayayönelik,paravebütçepolitikasıüzerinde çalıştıklarınıbelirterek, "1997 ek bütçesi ve 1998 bütçesi ile hükümetin iktisat politikası belli olacak.Türkiye'ninönemli sıkıntılarınınbaşındaenflasyonvar.Enflasyonunyükselen trendinin durdurulacağını ve1998yılındaaşağıçekeceğimizi görüyorum" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TürkiyeTrafik CanavarınıYoketmeVakfıBaşkanıve Yönetim Kurulu Üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü.Cumhurbaşkanı Demirel,Türkiye'ninKKTCçıkarmasısırasında500şehit verdiğini, oysa her yıl trafikkazalarında10bininüzerinde vatandaşınyaşamını yitirdiğini belirterek, trafik terörünün en büyük iç düşman durumuna geldiğini söyledi.

3- Kazakistan gezisinitamamlayanBaşbakanMesutYılmaz yurda döndü.Başbakan Yılmaz Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Çankaya Köşkü'nde yaptığıgörüşmedensonradüzenlediğibasın toplantısında,BatıÇalışmaGrubu'nunkendilerindenönceki hükümet döneminde birtakım rahatsızlıklar nedeniylekurulduğunu belirterek, "Benim için bu konu kapandı" dedi.Başbakan Yılmaz, Cumhurbaşkanı'na gezisihakkındavesonekonomikgelişmeler konusundabilgiverdiğinisöyledi.BaşbakanYılmazdönüş sırasındauçaktayaptığıaçıklamada,Rusya'nınKıbrısRum Kesiminefüzesatışıkonusunaticariaçıdanbaktığını belirterek, "Rusya böyle biradımatarkenfüzelerdengelecek birkaçyüz milyon doları değil, bölgedeki stratejik çıkarlarını da düşünmek zorundadır" dedi.Başbakan Yılmaz füzeler konusunda Rumtarafınıdauyararak,"Bukonudablöfyaptığımızı düşünüyorlarsaçokvahimbirhatayaparlar.Yunanistan açısından en büyük güvence bizim dostluğumuzdur" dedi.

4- Dışişleri BakanıİsmailCem,DışişleriBakanıKlaus Kinkel'inresmidavetlisi olarak Almanya'ya gitti.Bakan Cem, hareketindenönceEsenboğaHavalimanı'ndadüzenlediğibasın toplantısında,Türkiyeile Almanya arasındaki ikili meseleleri görüşme imkanı bulacağınıbelirterek,"Bölgeyi,Avrupa'yıve dünyayınasılgördüklerinianlatacaklarınıvedüşünce alış-verişinde bulunacaklarını" kaydetti.

5-MaliyeBakanıZekeriyaTemizel,TürkiyeSerbest MuhasebeciMaliMüşavirlerve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ninİstanbul'dadüzenlediği"TürkiyeMuhasebe Kongresi"ndeyaptığıkonuşmada,uzunyıllarsonrailkkez bütçede faiz hariç açık başladığına dikkatçekerekbununborç ödemedezaafyarattığınısöyledi.Temizel, "Buna benzer bir durumgeçendönemlerdeyaşanmıştı.VesonucundaTürkiye, tarihininenbüyükekonomikkrizlerindenbirini yaşadı.Bu gelişmenin önüne geçmenin en önemli yollarından biridedevlet gelirlerinindüzenli olarak toplanabilmesi, kamu harcamalarının sağlıklı gelir kaynağı olan vergi yoluylafinanseedilmesidir" dedi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yeni Yüzyılgazetesinde yayımlanansöyleşisinde,"Türkiye'derejimtartışmasıaçan RP-DYP hükümetinin uzaklaştırılmasından sonra halkın, demokratik kitleörgütlerinin desteklediği ve CHP'nin güvenoyu verdiği 55. hükümet, yanlış ekonomikkararlarıuygulamayasoktu"diyerek bunun herkesi rahatsız ettiğini söyledi.

7- Türk-İş Başkanlar Kurulu, İstanbul'datoplandı.Genel BaşkanBayramMeral toplantı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümet ortakları ANAP ve DSP'nin vaatleriniyerine getirmeleriniistediklerinibelirterek,"Halkımızınveişçi sınıfımızınsorunlarıartaraksürmektedir.Buhükümet vaatlerde,taahhütlerdebulunmuştur.Hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvetin, çetelerin, dini istismar eden yasadışı örgütlenmelerinüzerineyasalarıngerektirdiğibiçimde gidilmemiştir" dedi.

8- Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik casusluk faaliyetleri yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan İçişleri Bakanlığı İstihbarat Daire Başkan VekiliBülentOrakoğlu,OnbaşıKadirSarmusak, EmniyetGenelMüdürlüğüİstihbaratDairesi'ndegörevli Başkomiser Mehmet Tomruk, polis memuru Uğur İnceefe, Genelkurmay istihbaratındagörevliAstsubay Tayfun Baş ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Albay Şahan'ın yargılandığı dava, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde başladı.

9-Ankara1No'luDevletGüvenlikMahkemesi,Kayseri AnakentBelediyeBaşkanıŞükrüKaratepehakkındagıyabi tutuklama kararı verdi.Aynı mahkeme ayrıca, "Bir HakDüşmanı" adlı oyun nedeniyle yargılanan İzmir Fetih Sahnesi tiyatro grubu elemanlarından birini 3 yıl,4'ünüde2yıl4'erayhapis cezasına mahkum etti.

10-Makedonya'nınbaşkentiÜsküp'tebulunanBaşbakan YardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmetSezgin,basın mensuplarınınçeşitlikonulardakisorularınıyanıtlarken, istihbaratfaaliyetleriyapılması amacıyla silahlı kuvvetlerin bünyesinde oluşturulan Batı ÇalışmaGrubuileilgiliolarak, "GenelkurmayBaşkanlığıülkeninsorunlarıilebütün vatandaşlarımızınilgilendiğigibiilgilenmektedir.Herkes herşeydensorumludur.Toplumun büyük bir kesimini temsil eden Silahlı Kuvvetler'in ülkenin sorunlarıyla ilgilenmesi kadar,bu konudafikirlerinibeyanetmesikadartabii bir şey olamaz" dedi.

11-ErmenistanDışişleriBakanıAleksanderArzumanyan, İran'ın başkenti Tahran'da yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail arasındaki yakın işbirliğinin bölge için çok tehlikeliolduğunu ileri sürerek, bu işbirliğine Azerbaycan'ın da katılması halinde durumun kritikbirnoktayageleceğinisöyledi.Arzumanyan, Rusya,İran ile Ermenistan arasındaki üçlü işbirliğinin bölgede barış ve istikrar için önkoşul olduğunu savundu.

12-ABDDışişleriBakanıMadelaineAlbright,Ortadoğu gezisiçerçevesindeİsrail'e gitti.Albright, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahuile görüştüktensonradüzenlediğibasıntoplantısında,barış sürecinin yeniden canlanması için çok yolalınmasıgerektiğini vurgulayarak,"Barışbunlarayolaçmamalıydı.Filistinliler sınırlarınkapanması,seyahatözgürlüklerininkısıtlanması, evlerinin yıkılması ve topraklarına el konması nedeniyle çok acı çektiler.Bu konuları tartıştım ve İsrail'ebarışgörüşmeleri içinuygunortamıyaratmasıgeretiğinianımsattım"dediği bildirildi.

13- İskoçya'da BritanyaKrallığı'ndanayrılıpözerkbir İskoçparlamentosukurulmasıiçinreferandumyapıldığı bildirildi.

12 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'nde şehit ailelerivegazileriçin düzenlenen madalya töreninde yaptığı konuşmada, "Kişi canını bir şey için verecekse o, vatandır.Bu bilinci zihinlere ve gönüllere yerleştiren milletlerin ebediyete kadar var olmaları kesindir" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, İzmir'de Adnan Menderes Havaalanı İç Hatlar Terminali'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Yeter ki, siyaset menfaat değil, vatandaşa hizmet için yapılsın.2000'li yılların lider Türkiye'si için bütün milletimizin tek bir yumruk gibi birlikte olacağına inanıyorum" dedi.

3-DenizciliktensorumluDevletBakanıBurhanKara, Ankara'dayaptığıaçıklamada,boğazların güvenliği için nasıl birsistemkurulmasıgerektiğineilişkindahaönceki çalışmaların gelişen teknoloji karşısında eskidiğini belirterek, son teknoloji ve en az maliyetli bir sistemin belirlenmesiiçin bir teknik kurul kurduklarını söyledi.

4-SağlıkBakanıHalilİbrahimÖzsoy,İstanbul'da düzenlenenDünyaSağlıkÖrgütü47.AvrupaBölgeKomite Toplantısı'ndayaptığıkonuşmada,5.5milyonyeşilkartlı yurttaşımızıiçine alan bireysel sağlık sigortası uygulamasının önümüzdekiyılbaşındahayatageçirileceğinibelirterek "Hedefimizsağlıkreformunageçiştealtyapıyıhazırhale getirmektir" dedi.

5- Tarım ve KöyişleriBakanıMustafaTaşar,düzenlediği basıntoplantısında,Türkiye'debeslenmeaçısından ağırlıklı önem taşıyan ekmeğin ambalaj içerisinde satılmasının, sağlıkve temizlik,bayatlamayıgeçiktirmesive ekmek israfını önlemesi açısından önemli bir uygulama olduğunu söyledi

6- Deniz KuvvetleriKomutanlığıAskeriMahkemesi,Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait belgelerin sızdırıldığı iddiasıyla tutuklu olarak yargılananEmniyetGenelMüdürlüğüİstihbarat Dairesi eski Başkan Vekili Bülent Orakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

7- Almanya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanıİsmail Cem,AlmanyaDışişleriBakanıKlaus Kinkel ile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, hem ikili konularda,hem de AB konusunda Türkiye'nin mesajını ilettiğini söyledi.

8- Ortadoğu barış sürecinde kaybedilen ivmeyidiritebilmek veİsrail'degerçekleştirilenintiharsaldırısının yarattığı krize çözüm aramak amacıyla bölgeye gelen ABDDışişleriBakanı Madeleine Albright, Yaser Arafat ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu aşamada sonuç alınamadığını" söyledi.

9- İskoçya'da, 290yılaradansonrailkdefabağımsız parlamento için yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 63.4'ünün evet dediğibildiridi.İngiltereBaşbakanıTonyBlairise yaptığıaçıklamada,"İskoçhalkınınplanlarımızaverdiği destekten çok memnunum" dedi.

13 EYLÜL 1997

1- GazetecilerCemiyetitarafından"YılınAdamı"ödülü "demokrasinin yeşertilmesine katkılarından dolayı" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e, "Yılın Gazetecisi" ödülü HulkiCevizoğlu'na ve"YılınSanatçısı"ödülüCemalKarababa'yaverildi. CumhurbaşkanıDemirel,ÇankayaKöşkü'ndedüzenlenenödül törenindeyaptığıkonuşmada,cumhurbaşkanının tarafsızlığının partilersiyasetindeolduğunu,demokratiklaikcumhuriyete tehdit yönelmesi durumunda taraf olması gerektiğini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Erzincan'ınKemaliye ilçesindeBaşpınarKöprüsü'nün açılışını yaptı, 1993'te PKK'lı teröristlerin 33 kişiyi öldürdüğü Başbağlar Köyü'nde 40konutun temeliniattı.Ecevit törende yaptığı konuşmada "Türk halkını Sünni- Alevi, Kürt-Türk diye birbirinden ayırmayavebirbirine karşıkışkırtmayakalkışanlardaimahüsrana uğrayacaklardır" dedi.

3-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,MakedonyaveArnavutluk'ukapsayanziyaretini tamamlayarakyurdadöndü.SezginEsenboğaHavalimanı'nda düzenlediğibasıntoplantısında,TürkArnavutveMakedon halklarının birbirine uzun ve ortak geçmişten kaynaklanan samimi duygularlabağlıolduklarını belirterek, ziyareti sırasında da bunu tekrar gözlemleme imkanı bulduğunu söyledi.

4- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,partisininİzmirİl Merkezi'niziyaretindegazetecilerinSusurlukdavasındaki tahliyelerle ilgilisorularınıyanıtladı.Susurlukolayının karmaşıkbiryapısıolduğunubelirtenBaykal,"Konunun tam olarak çözümlenmesi içinkapsamlıbiryargısüreciişlemeye başlamalıdır" dedi.

5- ABD Kıbrıs ÖzelTemsilcisiRichardHolbrooke,BBC'ye verdiğidemeçte,"Kıbrıs sorunu patlayıcı bir sorundur ve eğer patlarsa Türkiye ile Yunanistan'ı savaşa sokabilir.Buherkes içinyıkımolur.ABD ve özellikle garantör güç olan ve Ada'da üsleri, askeri bulunan İngiltere için de felaket olur" dedi.

6- Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) lideriCelal Talabani,IKYBradyosundanyayımlananaçıklamasında,Irak yönetimininmevcutdurumugerçekçibirbiçimdegörmesive Kürtlerle görüşme ve barıştan yana olması gerektiğini savundu.

7- Bosna-Hersek'te yerel seçimler yapıldı.

14 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, Eskişehir'inSöğüt ilçesinde716.ErtuğrulGazianmatörenine katılarak halka hitaben bir konuşma yaptı.Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin 5 kıtayahizmetedecekşekildesanayileşmeyedevametmesi gerektiğini belirterek, bunun birinci şartının devletinekonomi ve sanayileşmenin içinden çıkması olduğunu söyledi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Karabük AdaletSarayı'nıntemel atmatörenindeyaptığıkonuşmada,hükümetolarakkimse ile kavgalı olmadıklarını, tek kavgalarının, cehalet,yoksullukve gerikalmışlıklaolduğunu söyledi.Başbakan Yılmaz, "Susurluk kazasının ve ondanöncekicinayetlerinarkasındakigerçekler ortaya çıkmadan hiç kimse hukuk devletinin işlediğine inanmasın. Başbakan olarak neyetkimvarsabukonuyuaydınlatmakiçin kullanacağım" dedi.

3- Maliye Bakanı ZekeriyaTemizel,Erzurum'dailin1996 yılıvergirekortmenleriödültörenindeyaptığıkonuşmada, gelir,kurumlarvekatmadeğervergilerindeindirime gidileceğiniaçıkladı.Temizel,devletinyurttaşıyla davalı olmasını engellemek için de kendi bakanlıkları bünyesinde haksız yere açılmış davaları geri çekeceklerini bildirdi.

4- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,Balıkesir'inManyas ilçesinindüşmanişgalindenkurtuluşunun75.yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerekatılarakhalkahitabenbir konuşmayaptı.Mahkemelerde, "çete" iddiasıyla yargılanan bazı devlet görevlilerinin salıverildiğinianımsatanBaykal,yargı kararınasaygılıolduklarını,ancakyargıyıçalıştırmanın hükümetin görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

5- DİSK'in yeniyönetimorganlarınınbelirlendiğigenel kurulseçimlerininikincitur oylamasında 202 geçerli oy alan RıdvanBudak,yenidengenelbaşkanlığaseçildi.Budak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke çalışanlarının çıkarlarını öndetutanDİSK'in,kuruluşilkelerinesahippolitikaları sürdürmeyedevamedeceğinive bu şekilde kamuoyunda topladığı ilgiyi, daha büyük boyutlara ulaştıracağını söyledi.

6- Türkiye Barolar Birliği BaşkanıEralpÖzgen,Susurluk kazasısanıklarınıntahliyesiniCumhuriyetgazetesine değerlendirdi.

7- Van'ın Gevaş ilçesinde askeri birhelikopterindüşmesi sonucu 10 asker şehit oldu.

8- Milli futbolcu Basri Dirimlili, Antalya'da vefat etti.

15 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'daçeşitli okullarınaçılışınıyaptı.Okulaçılışlarındakonuşan Cumhurbaşkanı Demirel, yurttaşların 8yıllıkkesintisiztemel eğitimekarşıçıkanlarıntahriklerine kapılmamasını isteyerek "Onlar sizlere doğruyu vehayrıtavsiyeetmiyorlar.Kimne okumakistiyorsaokuyacak.Hemherkesdiniöğrenecek, inançlarınıkoruyacak,amaiyiokuyacak"dedi.Ayrıca, UluslararasıDışTicaretDernekleriKonfederasyonu'nun İstanbul'da başlayan "İpekyolu 2000" adlıkonferansınınaçılış konuşmasınıyapan Cumhurbaşkanı Demirel, "Bu konferans Batı'dan Doğu'ya uzanan modernİpekyolurüyasınınbirkilometretaşı olacaktır" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, İlköğretim Haftasıve1997-1998 EğitimveÖğretimYılı'nınbaşlamasıdolayısıylabir mesaj yayımladı.Türkiye'nin 2000 yılında, genç nüfus potansiyeli ile Avrupa'nınenbüyükinsankaynağınasahipülkesi olacağını kaydeden Yılmaz, sözkonusu kaynağı iyi bireğitimdengeçirerek Türkiye'ninen değerli sermayesi, aydınlık yarınların güvencesi haline dönüştürmenin tarihi bir fırsatvesorumlulukolduğuna dikkat çekti.

3- AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden,yeni öğretimyılınınbaşlamasınedeniyleAnkaraÜniversitesi Geliştirme VakfıÖzelLisesi'ndedüzenlenentörenekatıldı. Gazetecilerinçeşitlikonulardakisorularınıdayanıtlayan Özden,8yıllıkkesintisiztemeleğitiminülkeninileriye götürülmesiaçısındançokanlamlı ve etkin düzenleme olduğunu söyledi.

4- İnsan haklarındansorumluDevletBakanıHikmetSami Türk,Cumhuriyetgazetesineyaptığıaçıklamada, "yazı işleri müdürü" sıfatıyla yargılananlara ceza indirimigetirenyasanın "koalisyonunasgarimüşterek"noktasıolarakçıktığını belirterek, "Şimdi konuya daha geniş açıdan bakabiliriz.Basın yoluylaişleneceksuçlarlailgilicezalarınhafifletilmesi yoluna gidilebilir" dedi.

5-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,2günlükSakarya gezisininilkgünündeKarasu,Serizli,Söğütlü,Pamukova, Kocaeli, Geyve ve Sapanca ilçelerinde halka hitap etti.Çiller, hükümetin halkın desteğiyle işbaşında olmadığını belirterek, "bu hükümeti halkınseçmediğini,buatanmışhükümetinarkasında tekelci sermaye, kartelci medya, kumarhaneler ve güç odaklarının bulunduğunu" söyledi.

6- RP GenelBaşkanYardımcısıAbdullahGüldüzenlediği basıntoplantısında,imam-hatipokullarınınortaokul bölümlerininkapatılmasınıeleştirerek,"Milliiradenin üzerindeki baskılar neticesinde bu karar alındı" dedi.

7- Bursa Milletvekili Cemal Külahlı, RP'den istifa etti.

8- DİSK'in 10.Genel Kurulu'nda yenidengenelbaşkanlığa seçilenRıdvanBudak,Cumhuriyetgazetesineyaptığı değerlendirmesinde,Türkiye'ninbirtakımsiyasiçevrelerin himayesindedevletiçindedevlet olmuş katillerle, uyuşturucu kaçakçılarıyla, her türlü kirli ilişkilerle içli dışlı çetelerin barınağı haline getirilmek istendiğini belirtti.

9- Afyon Ağır CezaMahkemesi,GazeteciMetinGöktepe'yi göz-altındaykenöldürmeklesuçlanantutuklu 9 polisten 4'ünün tahliyesine karar verdi.

10- İranDışişleriBakanıKemalHarrazi,Tahran'dabu görevegeldiktensonradüzenlediğiilkbasın toplantısında, Türkiyeileİran'ınkarşılıklıolaraktekrarbüyükelçi göndermelerininzamanınıngeldiğinisöyledi.Harrazi, diğer yandan TürkiyeveAzerbaycan'ınİsrailileyakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı da ifade etti.

11- Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde, Barış İçinOrtaklık ülkeleriarasındabarışıkorumakonularındaişbirliğini geliştirmekamacıyladüzenlenen"CENTRASBAT-97Tatbikatı", Kazakistan'ın Çimkent bölgesinde başladı.Tatbikata Türkiye'nin yanısıraABD,Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan,Rusya, Danimarka, Gürcistan, Litvanya ve Ukrayna katıldı.

16 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,1günlükçalışma ziyaretiiçinMısır'ınİskenderiyekentinegiderkenuçakta gazetecilerinsorularınıyanıtladı.CumhurbaşkanıDemirel, Susurlukolayınınkapatılamayacağını belirterek, "Nereye kadar gidiyorsa gidilecektir?Kimse Susurluk'u örtbasedemez"dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, hükümetin görevinin, yargının gereksinimi olan belgeyi bulmak olduğunu vurguladı.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve21 bakanla birlikte, GAP Yüksek Kurulu ile Doğu ve Güneydoğu Koordinasyon Kurulu toplantısı nedeniyle Siirt'e gitti.Yılmaz ileEcevit,toplantıöncesindehalka hitap ettiler.Yılmaz, önceki dönemlerde açılanyatırımpaketlerininboşçıktığını, Güneydoğu'nunsorunlarınınsahipsizkaldığınısöyledi. Hükümetin en önemli hedefinin eğitim veGüneydoğusorunlarının çözümü olduğunu vurguladı.Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit de işadamlarının bölgeyeyatırımyapmasıiçinhükümetinaldığı teşvikkararlarınıaçıkladı.Ecevit,"Bizhiçseçim olmayacakmış gibi sorunları ele alıp,çözümüretiyoruz"dedi. OHALuygulamasınıkasımayındanitibarenkaldırmaya kararlı olduklarınıbelirtenEcevit,"Ülkemizdebölücülükyok. Türkiye'yi bölme planı yapan ülkeler var.Terörün beli kırıldı. Muhtemelen kasım ayından itibaren OHAL dönemi kapanacak, yatırım ve kalkınma dönemi başlayacak" dedi.

3- Dışişleri Bakanı İsmailCem,Mısırziyaretindenönce EsenboğaHavalimanı'ndayaptığı açıklamada, AB'nin dün yapılan bakanlar toplantısına ilişkin açıklamalardabulundu.Cem,AB bakanlartoplantısında,Türkiye'ninkonumununyeniden değerlendirildiğini söyledi.Avrupa'danricacıolmadıklarını, iknayolunudenediklerinisöyleyen Cem, "Henüz bir iyimserlik olamaz" dedi,

4-TrabzonAğırCezaMahkemesi'nde,İstanbul'daGazi mahallesindeçıkanolaylarlailgiligörülendavada sanık 20 polisten 8'i hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi.

5-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,1günlükçalışma ziyaretiiçin gittiği Mısır'da, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le görüştü.İkiCumhurbaşkanı,görüşmelersonrasıortakbasın toplantısıdüzenleyerekgazetecilerin sorularını yanıtladılar. Cumhurbaşkanı Demirel, basın toplantısında, İsrailileTürkiye arasındakiaskeriişbirliğianlaşmasıylaortakdeniz tatbikatlarınınhiçbirülkeyekarşıolmadığınısöyledi. CumhurbaşkanıDemirel, Türkiye'nin söz konusu anlaşmayı 28 ayrı ülkeyle de imzaladığına dikkat çekerek, buanlaşmanınOrtadoğu barışsüreciniolumsuzyöndeetkilemesinin mümkün olmadığını kaydetti.Mısır Devlet Başkanı Mübarek,CumhurbaşkanıDemirel ilegörüştüktensonra Türkiye ile İsrail arasında düzenlenecek tatbikatın kendileri için sorun olmaktan çıktığını belirtti.

6-GürcistanileYunanistanarasındadörtişbirliği protokolüimzalandığıaçıklandı.Protokollerin,devlet arşivlerinindüzenlenmesi,atletizm,istatistikveçevre korunması alanlarında işbirliğini öngördüğü belirtildi.

7-ABDDışişleriBakanıMadeleineAlbright,6günlük Ortadoğugezisinitamamlayarak,Washington'adönerken uçakta yaptığı açıklamada, Ortadoğu gezisini değerlendirdi.Albright, Arap-İsraiilişkilerininyenidenbaşlayıpbaşlamayacağı konusunda bir tahminde bulunamayacağını söyledi.

17 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Mısır gezisi dönüşüGAP uçağındaCumhuriyet,Hürriyet,Milliyet,SabahveTürkiye gazetelerinin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Demirel, yeni hükümetlebirlikteaskerlerde"sükunetinhakimolduğunu" söyledi.CumhurbaşkanıDemirel,kamuoyundadarahatlama görüldüğünübelirterek,"İrticatehlikesindeartış emareleri görülürse rahatlık, rahatsızlığadönüşür"dedi.Yediyıllık görevsüresinideçokbulanCumhurbaşkanıDemirel, cumhurbaşkanlarının beş yıliçinhalktarafındanseçilmesini önerdi.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada,yargıkonusundakieksiklikleredikkat çekerek, "Ciddi bir reform yapılmadan yargı organlarındanverim beklenemez.Biryandanyargıerkinindahabağımsızhale gelmesi, bir yandan adli zabıtanın kurulması gerekir" dedi.

3- Güneydoğu AnadoluProjesi'ndensorumluDevletBakanı SalihYıldırımdüzenlediğibasıntoplantısında, GAP ile yöre halkınınyaşamdüzeyiniyükseltipistihdamolanaklarının arttırılaraksosyalistikrarınözendirildiğinisöyledi. Yıldırım, Doğu veGüneydoğuAnadolu'dakadınlarınyüzde50, erkeklerinde yüzde 20'sinin Türkçe bilmediğini belirterek, "Bu sorunların önüne geçmek için Kürtçe televizyon olabilir.Bunun da sorun çıkaracağını sanmıyorum" dedi.

4-BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında,Dışişleri Bakanlığı'nda, Avrupa Birliği konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantısının ardından biraçıklamayapanDışişleri Bakanı İsmail Cem, "Avrupa'yla ilişkileri geliştirmenin Türk dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını" belirtti.Cem, buçerçevedeAB'nintamüyelikperspektifinin"net biçimde Türkiye'ye verilmesi" ve genişleme sürecinde Türkiye'nin deyer alması konusunda çaba harcadıklarını kaydetti.

5-MaliyeBakanıZekeriyaTemizel,TOBBBaşkanıFuat Miras'ı ziyaret etti.Temizel yaptığı açıklamada, vergi yükünün çok yüksek olduğunu,kayıtdışınınvergikapsamınaalınarak oranların düşürülmesi gerektiğini söyledi.

6- DYP Genel Başkanı Tansu ÇillerAnkara'dagazetecilerle yaptığısohbet toplantısında, "Batı Çalışma Grubu'nun yasal bir mesnediolupolmadığının"araştırılmasınıisteyerek,hukuka siyaset karıştırılmamasını istedi.

7- Ankara 6.AsliyeCezaMahkemesi,TelekomvePosta İşletmesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında, 33 bürokratın aile bireylerinin malvarlıklarına da "ihtiyati tedbir" koydu.

8- Gaziantep Sanayi Fuarı'nda, Müjde Kitabevi'ne14Eylül günüdüzenlenen bombalı saldırıyı, "vasat" adlı aşırı dinci bir örgütün gerçekleştirdiği belirlendi.Aynıisimlibirdergi çıkartanörgütünTürkiyesorumlusuŞahmerdanSarı ile bölge sorumlusu Mehmet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 7kişi,6 bomba ve örgütsel dökümanlarla ele geçirildi.

9-EskibaşbakanlardanAdnanMenderes,eskiDışişleri BakanıFatinRüştü Zorlu ve eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan, ölümlerinin 36.yıldönümünde anıldılar.

10- Saraybosna'dan Bugoyno kentine personel taşıyan birBM helikopteri,OrtaBosna'dadüştü.Kazada12 kişinin öldüğü bildirildi.

18 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmi davetlisi olarak Türkiye'yegelenSlovakyaCumhurbaşkanıMıchalKovaciçin ÇankayaKöşkü'ndedüzenlenentörendekonuşanCumhurbaşkanı Demirel,konuk cumhurbaşkanının ziyaretinin iki ülke arasındaki dostane işbirliğine dayalı ilişkileri pekiştirmekiçinyararlı olduğunu vurgulayarak bazı anlaşmaların eksik kaldığını söyledi. Kovac, BaşbakanMesutYılmazveBaşbakanYardımcısıBülent Ecevit'i de ayrı ayrı kabul ederek bir süre görüştü.

2-ÖzelleştirmeYüksekKurulu,BaşbakanMesutYılmaz başkanlığındaAnkara'datoplandı.DevletBakanı Işın Çelebi toplantı sonrası Özelleştirme İdaresiBaşkanıUğurBayarile birlikteyaptığıaçıklamada,kesinleştirilenözelleştirme işlemleri arasında, Sümer Holding'eait6işletmeileDeniz Nakliyat'ınbulunduğunu bildirdi.Çelebi, bugüne kadar Türkiye içinönemtaşıyanSEKA'nın9müessesesininözelleştirme kapsamınaalınmasına karar verildiğini, yıl sonuna kadar Sanayi veTicaretBakanlığıileÖzelleştirmeİdaresi'ninhazırlık çalışmalarınıberaberyapıp1998yılıiçindeözelleştirme çalışmalarının sonuçlandırılması için prensip kararıalındığını da söyledi.

3- Danıştay 10.Dairesi,çalışanlardankesilenzorunlu tasarrufuygulamasınaolanaktanıyan yasanın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

4- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) YasasıileBasın Yasası'ndayapılmasıdüşünülendeğişikliklerinelealındığı toplantı Adalet Bakanı OltanSungurlubaşkanlığındaAnkara'da başladı.Toplantıya,Devlet Bakanları Hikmet Sami Türk, Cavit Kavak,RıfatSerdaroğlu,RTÜKBaşkanıOrhanOğuz,Türkiye BarolarBirliğiBaşkanıEralpÖzgenve basın kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı bildirildi.Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk,yaptığıkonuşmada,RTÜKYasası'ndayapılmasıgereken değişiklikleri içeren, AdaletBakanlığıveBasınKonseyi'nce hazırlananikiayrıyasa taslağı bulunduğunu belirterek, bazı kanallarda son günlerde yapılan tartışmaların uygulamayla ilgili olduğunu,bununayrıcabiryasahükmünegerekolmadan giderilebileceğini söyledi.Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel BaşkanıZiyaSonaydatoplantıyasunduğuöneride,acele hazırlanan RTÜK Yasası'ndaki açık olmayan hükümlerin kısa sürede gözdengeçirilmesiveaksaklıklarıngiderilmesigerektiğini bildirdi.

5-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu,İstanbul'da düzenlediğibasıntoplantısında,Susurlukolayının kapatılmayacağını belirterek, "Normalde Teftiş Kurulu birolayı birkezinceler.Bununbirkeredahayaptırılması olağan değildir.Ancakeskisoruşturmakimseyitatminetmemiştir. Şimdiisearadan 1 yıl geçti.Eğer o gün elde edilen bulgular değerlendirilseydi bugün yargının işi daha kolay olurdu" dedi.

6- MaliyeBakanıZekeriyaTemizel,İstanbul'dayaptığı açıklamada,karaparaile büyük servetler elde eden kişilerin toplumdaitibarlıkişilerolmasınıönlemekgerektiğini belirterek,"Uluslararası arenada saygın bir ülke olmanın yolu, artık bütündünyadasuçolarakkabuedilenolaylarakarşı işbirliğindebulunmaktangeçer.Biz, Türkiye'nin uluslararası camiada saygın bir ülke olarak görevlerini yerinegetirebilmesi için,budüzenlemeninbüyük bir hızla hayata geçirilmesi için çalışıyoruz" dedi.

7- Tiyatro sanatçısı Orhan Çağman, İstanbul'da öldü.

8- Avrupa Kalite Derneği'nin bu yıl ilk kez KüçükveOrta Büyüklüktekiİşletmeler(KOBİ)arasındadüzenlediğikalite ödülünü Türk Beksa şirketi kazandı.

9- ABD'debulunanGenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmail HakkıKaradayıbasınmensuplarınayaptığıaçıklamada, Türkiye'nin,NATO'nun"DynamicMix97"tatbikatından, "kurallara,anlaşmalaraveteamüllereaykırıolduğuiçin" çekilme kararı aldığını söyledi.

10- Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır oluşturan Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafındakimayınlıbölgelerintemizlenmesikonusunda UluslararasıAfÖrgütü'ne gönderdiğimektuptagüvence verildiğini açıkladı.

11- Mısır'aresmibirziyarettebulunanSuriyeDevlet BaşkanıHafızEsad,Hüsnü Mübarek ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "TürkiyeileSuriye arasındasöylendiğigibi terörizmsorunuolmadığını,konununTürkiye'niniçsorunu olduğunu" savundu.

12-KıbrısRumYönetimiLideriGlafkosKleridesrum gazetelerine verdiği demeçte, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın "Sorunu silahsızçözeceğimiziaçıklayalım"önerisininolumlu olduğunu açıkladı.

13- Mısır'ınbaşkentiKahire'deparketmişbirturist otobüsüneyapılanbombalısaldırıda10kişiöldü,9kişi yaralandı.

14- Galler'debağımsızparlamentonunoluşturulmasıiçin referandum yapıldı.

19 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAnkara'dadüzenlenen tarımteknisyenlerinindiplomatörenindeyaptığıkonuşmada, tarımdaçalışanyüzde44'lüknüfusunyüzde10'unaltına indirilmesininhedeflendiğinibelirterek"Toprağınkahrından kurtulmanın yolu ilimdir, teknolojidir" dedi.

2- GenelkurmayBaşkanlığı'nınGüneyKıbrıs'ınRusya'dan satınaldığı S-300 füzeleri ile ilgili verdiği brifingden sonra bir açıklama yapanBaşbakanMesutYılmaz,S-300füzelerinin Kıbrıssorunuçerçevesindebirsiyasi pazarlık unsuru olarak kullanılmasına Türkiye'ninhiçbirşekildeizinvermeyeceğini söyledi.

3- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Antalya'dayaptığı açıklamada,hükümetingörevininiyi icraat yapmak olduğunu ve marifetini göstermesigerektiğinibelirterek"Hükümetiyıkma gibibirarayışiçindedeğiliz,amaensertmuhalefeti yapacağız" dedi.

4- DTP Genel Başkan YardımcısıGürcanDağdaşdüzenlediği basın toplantısında, bürokraside yapılan atamaların ve hükümetin bazı uygulamalarının sürmesi durumunda "hükümetin dışına çıkmayı tartışıp bunu eyleme dönüştürebileceklerini" söyledi.

5-OlağanüstüHalBölgeValiliğitarafındanyapılan açıklamayagöre,Güneydoğu'dagüvenlikgüçleritarafından sürdürülen operasyonlarda 20 terörist öldürüldü.

6- Bosna-Hersek'te, Boşnak veHırvatlararasındabölünen MostarkentininHırvatkesimindemeydanagelen patlamada 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz, Ankara'dabirdiziaçılışvetemelatmatörenine katıldı. Cumhurbaşkanı Demirel yaptığıkonuşmalarda,ilköğretimegiden 100çocuktan9'ununüniversite bitirdiği bir ülkede çağdaşlık olamayacağını belirterek, bu 9'u hiçolmazsa30'açıkartırsak çağdaşlığıyakalamış oluruz dedi.Başbakan Mesut Yılmaz da 21. yüzyılın başında Türkiye'nin ilköğretimsorunlarınıçözmüş,8 yıllık kesintisiz temel eğtimini sağlamış ayrı sınıflarda modern okul binalarında eğitimisağlayacakdüzeyeulaşmışbirülke olacağını kaydetti.

2- "1997AskeriKomiteToplantıları"ve"127.Komite GenelkurmayBaşkanlarıToplantısı"nakatılmaküzere Belçika, Kanada ve ABD'yegidenGenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmail HakkıKaradayı,Türkiye'yedöndü.Düzenlediğibasın toplantısında Karadayı, NATO'nunkomutayapısınınyenilenmesi konusundaTürkiye'nin önerilerinin kabul gördüğünü belirtirken, Bosna-Hersek'tekalıcıveadilçözümünenkısazamanda sağlanacağını söyledi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz,DerSpiegeldergisineverdiği demeçteTürkiye'yeAB kapısının kapatılmasının büyük haksızlık olduğunu kaydederek, "Türkiye 65 milyonluk nüfusuilekimsenin üzerineyükolmakistemiyor.Tamüyeliğeilişkintakvim belirlenmesi için diretmemiz doğru olmaz.AncakABkapısının kapanması ise daha büyük bir haksızlıktır" dedi.

4- İçişleri Bakanı Murat Başesgioğluyaptığıaçıklamada, mücadeleedecekleri irticanın boyutlarının anayasa ve yasalarda belirlendiğini,anayasanınöngördüğüşekildeirticaile mücadelenin yürütüleceğini belirtti.

5- Diyarbakır İl Valiliği'nde yapılan "Olağanüstü Hal Bölge ValilerToplantısı"nınaçılışkonuşmasınıyapanOHALBölge Valisi Aydın Arslan, 1997 yılı başından buyanakırsalalanda yapılan operasyonlarda 4 bin 546'sı ölü olmak üzere toplam 5 bin 333 teröristin ele geçirildiğini açıkladı.Aslan"Ülkemizeve milletimize zarar veren bölücü terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadele, aynı kararlılıkla örgütmilitanlarıtamamenetkisiz hale getirilene dek devam edecektir dedi.

6- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askerikonvoyadüzenlenen saldırısonucubirastsubay,2uzman çavuş ve 2 er yaşamını yitirdi.

7- Devlet Bakanı Güneş Taner, İMFtoplantılarınakatılmak üzere Hong-Kong'a gitti.

8- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, BM 53.dönem çalışmalarına katılmak üzere New York'a gitti.

9-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,yaptığıyazılı açıklamada,"TürkiyeileYunanistanarasındakiahdibağlar koparılmakvekapılarYunanistan'aaçılmakistenmektedir? Diploması yollarını AB tıkamıştır.Hak ve adalet ilkelerini, AB inkar etmektedir.Barışçı,uzlaşıcıgörüneceğizdiyeAB'ye tutmuş olduğu bu yanlış yolda daha da cesaret vermeyelim" dedi.

10- ArapBirliğiDışişleriBakanlarıZirvesi,Mısır'ın başkentiKahire'debaşladı.FilistinlideriYaserArafat, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'i barış sürecini yok etmeye çalışmaklasuçladıve Arap ülkelerine "İsrail ile ilişkilerini dondurma" çağrısında bulundu.

21 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz, Adana'dayaptırılanenerji,sulamavetaşkınkoruma amaçlı Çatalalan Barajı'nınaçılıştöreninekatıldı.Cumhurbaşkanı Demirel, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir büyük dünya devletiolduğunusavunarak"SeyhanBarajı'ndan18milyon kilovatsaatelektriküretiliyordu,şimdiburadan168 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek.Yani tam 10 katı.Şimdi bunun üzerinebizüçüncüsünüdeekleyeceğiz.YedigözeBarajı. ÇatalalanveSeyhan'labölgeninnesuneelektriksorunu kalacak"dedi.BaşbakanYılmazda proje sayesinde Adana'nın taşkıntehlikesindenkorunmuşolacağınıveyüksekmiktarda enerjiüretileceğini ve aynı zamanda da Adanalılar'ın iki binli yıllardaki su gereksiniminin sağlanacağını anlattı.

2-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,İstanbul'daDünyaTicaretMerkezi'ndekiİDEF'97 Fuarı'nda düzenlediğibasıntoplantısında,GüneyKıbrıs'taki S-300füzeleriyleilgilisorularıyanıtladı.Sezgin, "Türk devleti olarak barıştanyanayız.Sorunusilahlanarakdeğil, diyalog içinde çözmekten yanayız" dedi.

3- KıbrısileilişkilerdensorumluDevletBakanıSina Gürel,Türkiye'debulunanAPDışişleriBakanıveİngiliz Hiristiyan Demokrat Milletvekili Tom Spancer ile yaptığı görüşme sonunda"Türkiye-Avrupailişkileri"konusundaCumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

4- Arap Birliği DışişleriBakanlarınınMısır'ınbaşkenti Kahire'dekitoplantısısonaerdi.Toplantınınsonuç bildirgesindeİsrail,"Ortadoğubarışınıçıkmazasokmakla" suçlandı.Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara, Arap ülkeleri dışişleribakanlarının,Türkiye'ninİsrail'leortak tatbikatından derin endişe duyduklarını belirtti.

5- BM GenelKurultoplantılarınakatılmaküzereABD'de bulunanDışişleriBakanıİsmailCem,Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,KıbrısRumKesimi'ninAB'yeüyeliği konusunda Türkiye'nin tavrını genel kurul toplantıları sırasında birkez daha dile getireceğini belirterek, "Kıbrıs'ta eğerçözüm isteniyorsaABüyeliksüreci tüm olumlu girişimleri baltalar" dedi.

6- Polonya'da genel seçimler yapıldı.

7- Cezayir'de İslamcı militanların 53 kişiyikatlettikleri bildirildi.

22 EYLÜL 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,UluslararasıSavunma SanayiiFuarı'nınaçılışındayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin savunma sanayiini sağlam tutması gerektiğinibelirterek,bunun başarılmasıiçin ise yüksek teknolojinin şart olduğunu söyledi. ÖteyandanCumhurbaşkanıDemirel,UludağÜniversitesi'nin 1997-1998 öğretim yılına başlaması nedeniyle gönderdiği mesajda, geleceğin teminatı olan gençlerin, çağın gerektirdiğibilgive becerileriözümseyerek,millideğerlerinyanısıra evrensel değerleri de benimseyerek yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Hırvatistan CumhurbaşkanıFranjoTudjman'ın davetlisi olarak Hırvatistan'a gitti.CumhurbaşkanıDemirelhareketindenönceEsenboğa Havalimanı'ndayaptığıaçıklamada,Türkiye'nin,Bosna-Hersek trajedisininbirdahayaşanmaması,Balkanlar'dabarışve istikrarınhükümsürmesiiçin yoğun çaba harcadağını söyledi. CumhurbaşkanıDemirelHırvatistan'dakigörüşmelerindensonra yaptığıaçıklamadada,Bosna-Hersek'tebir uzlaşma ortamının sağlanması için Türkiye'nin her zamanki desteğinisürdüreceğini belirtti.

3- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Ulubağ,"TürkMilliEğitim SistemineGenelBakışveBuSistemİçinde Bütünleştirilmiş İlköğretiminYeri"konulusempozyumdayaptığıkonuşmada, Türkiye'ninçağdaşlığıtemsiledenülkekonumunagelmesini hedeflediklerini belirti vebuseviyeyeulaşmakiçinçağdaş eğitim gerektiğini söyledi.

4-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıCumhurErsümer, Bursa'dadüzenlediğibasıntoplantısında,1992 yılından beri enerji sektörüneyatırımyapılmadığını,busebeple elektrik satanülkeolmaktançıkıp,elektrik satın alan ülke durumuna gelindiğini söyledi.

5- İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, İran-Iraksavaşının 17.yıldönümünedeniyledüzenlenen törende yaptığı konuşmada "YabancıfilolarınBasraKörfezi'ndekivarlıklarıileABD, Türkiyeveİsrailarasındayapılmasıplanlanan ortak askeri tatbikat, bölge güvenliği açısından önemli bir tehdit unsurudur" dedi.

6- Polonya'dayapılangenelseçimlerdeDayanışmaSeçim Hareketi'ninoylarınyüzde34'ünü alarak birinci parti olduğu bildirildi.

23 EYLÜL 1997

1- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ahat Andican,Bakanlar Kurulu toplantısındansonrayaptığıaçıklamada,Bakanlar Kurulu'nda,yurtdışındayaşayanyurttaşlarınmektuplaoy kullanabilmesiveYüksekDenetlemeKurulu'nunözerkyapıya kavuşturulmasının ele alındığını, muhtarmaaşlarındauygulanan göstergenin3000'e çıkarılmasının, doğal afetlerden zarar gören çiftçiler içinde9trilyonliratutarındatohumlukkredi açılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

2- İçişleri BakanıMurat Başesgioğlu,Ankara'dayaptığı açıklamada,"Anayasa'dabelirtilentemel prensiplere, Atatürk ilke ve inkılaplarına ters uygulamalarıolduğubildirilenher mülkiidare amiri hakkında soruşturma açılacağını, bu kişilerin sorumlubulunmasıhalindedegereklikanuniişlemin yapılacağını" söyledi.

3-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,partisinin BaşkanlıkDivanıtoplantısıöncesindeyaptığıaçıklamada, KİT'lerin yönetim kurulu üyelikleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına partizanca yapılan atamaları eleştirdi.

4- Hakkari'de operasyondan dönen askeri biraracınmayına çarpması sonucu 9 asker şehit oldu.

5- Hırvatistan'da bulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, HırvatistanParlamentosu'ndayaptığıkonuşmada, dünyada kitle imhatehlikesininazalmasınakarşınterörizm,yabancı düşmanlığı,uyuşturucu kaçakçılığı ve çevre kirliliği gibi yeni tehlikelerin demokratik toplum yapısını tehdit ettiğini söyledi.

6- Newyork'ta bulunanDışişleriBakanıİsmailCem,CNN televizyonunayaptığıaçıklamada,KıbrıslıRumlarınS-300 füzelerinieldeetmelerininbölgede"herşeyi değiştirebileceğini" ve Kıbrıs'ın "yeni bir Bosna" olabileceğini söyledi.

7- Cezayir'de şeriatçı militanlarınçoğukadınveçocuk olmaküzere200 kadar kişinin boğazlarını keserek öldürdükleri bildirildi.

24 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,üçgünlükHırvatistan gezisinitamamlayarakTürkiye'yedöndü.Geçenhafta gerçekleştirdiğiMısırgezisindendönerkenuçaktabaşkanlık sisteminitartışmayaaçan Cumhurbaşkanı Demirel, bu kez uçakta gazetecilerin"Başkanlıksisteminedengerekli"sorusunu yanıtladı.Türkiye'niniki binli yıllara "sistem tartışmasını bitirerek" girmesi gerektiğini belirtenCumhurbaşkanıDemirel, "Ben Türkiye'nin daha iyi idaresinin şeklini ve yolunu arıyorum. Arıyorum ki halk ikide bir demokrasiyi bir kenara bırakıpbaşka arayışlarıniçinegirmesin.Hem cumhuriyete, hem demokrasiye, hem devlete daha çok sarılsın" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Alman Haber Ajansı DPA'ya verdiği özel demeçte, Almanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği konusunda izlediğioyalayıcıtutumundandolayıhayal kırıklığına uğradığını söyledi.Yılmaz, "Türkiye'nin, kendisine uzun vadeli perspektif ve tamüyelikgarantisininverilmesini beklediğini" söyledi.Yılmaz, Güneydoğu sorununu, insan hakları ihlallerini ve demokrasi alanındaki eksiklikleri, 'Bunlar, bizim sorunlarımızdır ve bunları çözeceğiz' dedi.

3- Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, AmerikandergisiDefenseNews'eyaptığıaçıklamada, "Köktendincilik ile mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri içinhala birnumaralıöncelik olmayı sürdürüyor" dedi.Derginin yazılı olarak verdiği soruları yanıtlayan OrgeneralKaradayı,İslamcı militanlarlamücadelenin,bölücüterörizmekarşıyıllardır sürdürülen mücadeleden daha önce geldiğini de kaydetti.

4- Devlet Bakanı Metin Gürdere, Avrupa Türkİşadamlarıve Sanayicileri Derneği (ATİAD) heyetini kabul etti.Gürdere, Türk insanınınbaşlangıçtaAvrupalıkarşısındakompleksleri bulunduğunu, fakat Almanya'ya giden işçilerin bu ülkede başarılı olmasının, hatanın insanlarda değil,sistemdeolduğunuortaya çıkardığını söyledi.ATİAD Başkanı Ahmet Aydın da Türkiye'de en çok istedikleri şeyinistikrarlıbirpolitikyaşamolduğunu söyledi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer,Ankara SanayiOdası'nınEylülayıOlağan Toplantısı'nda bir konuşma yaptı.Ersümer, 15 Ekim tarihine kadar uzatılmış bulunan Akkuyu NükleerSantralihalesinin,birkezdahauzatılmayacağını bildirdi.

6- DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,partisininSamsun'da düzenlediğiDemokrasiMitingi'ndehalkahitap etti.Çiller, işbaşındakiiktidarınararejimhükümetiolduğugörüşünü tekrarlayarak, Başbakan Mesut Yılmaz'ı eleştirdi.

7-Ordu'nunMesudiyeilçesinde,hayvanotlatmaktan dönerken,teröristsanılarakÖzel Tim tarafından vuruldukları iddia edilen iki çocuğun aileleri, İçişleriBakanlığıaleyhine Danıştay'atoplam5milyarlık maddi ve manevi tazminat davası açtı.

8-BMGenelKurultoplantılarınedeniyleNewYork'ta bulunanDışişleri Bakanı İsmail Cem, AB Dış İlişkileri Komiseri Hans Van den Broek ile yaptığı görüşmede, KıbrısRumkesiminin ABile entegrasyon sürecini büyük bir hata olarak nitelendirdi. Cem, Gündem 2000 olarak anılan ve Kıbrıslı Rumlarındabirliğe tam üyeliklerinin müzakere edilmesini öngören raporun, Kıbrıs'ın geleceği açısısından vahim sonuçlar doğuracağını belirtti.Hans VandenBroekiseTürktarafınınbukonudaki endişelerini anlayışla karşıladıklarını, ancak artık geri dönülmezbiryola girildiğini söyledi.

9-YunanistanDışişleriBakanıTeodorosPangalos, Yunanistan'dayayınyapanMega adlı özel televizyon kanalının New York muhabirine yaptığıaçıklamada,Türkiye'deaskerive diplomatikdüzeninbirbölümünün,Yunanistan'ınEge'deki sınırlarını tartışmalı olarak nitelediğinedikkatçekerek"Bu konudamüzakereyapmamızmümkündeğildir.Hırsızla, katille görüşmemiz mümkün değildir" dedi.

10- Türkiye, İsrail ve ABD arasında kasım ayındaortaklaşa düzenlenmesiplanlanandeniztatbikatının,İsrail'inisteği üzerineertelendiğibildirildi.AmerikanDenizKuvvetleri SözcüsüYüzbaşıPatrickMoore, araştırmave kurtarma amaçlı tatbikatın, 1998 yılı Ocak ayına ertelendiğini açıkladı.

11-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsin,Rusya Parlamentosu'nunüstkanadıolanFederasyon Konseyi'nin yeni dönem çalışmalarınınbaşlamasıdolayısıyladüzenlenenaçılış oturumundayaptığıkonuşmada,devletinekonomidekirolünün artacağını, ancakbununeskiSSCBdönemindekigibimerkezi planlamaya dönüş anlamına gelmeyeceğini söyledi.

12- Pakistan'ınPeşaverkentiyakınlarındabulunanbir silahdeposundameydanagelen patlamada 30 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

25 EYLÜL 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, NTV televizyonunda katıldığıbir programda yaptığı açıklamada, Başbakan olarak Susurluk konusunda hertürlüyetkisinikullanacağınıbelirti.Yılmaz,54. hükümetieleştirerek,"Soruşturmalarönlendi.Erbakan soruşturmaaçtırmadı.AdaletBakanıoincelemeyi,yargıya intikalettiğigerekçesiiletamamendurdurdu.Kapatmak istediler çünkü kendi ortaklarının ikimilletvekiliçıkacaktı" dedi.

2- MilliGüvenlikKurulu(MGK),CumhurbaşkanıSüleyman Demirelbaşkanlığındatoplandı.MGKGenel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kuruldagörüşülenkonularhakkında bilgiverildi.Batman,BingölveBitlis'teOlağanüstü Hal uygulamasının kaldırılmasının Bakanlar Kurulu'na bildirilmesinin kararlaştırıldığıbelirtildi.MGK'de,S-300 füze bunalımı ve PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişimleri de ele alındı.

3-GenelkurmayBaşkanlığı,DYPGenelBaşkanıTansu Çiller'in Samsun mitinginde, "Şimdiye kadar hiçbir genel başkan, onbaşıolmaşerefsizliğinigöstermedi"sözleriüzerinesuç duyurusundabulundu.BaşbakanYardımcısıveMilliSavunma BakanıİsmetSezginyaptığıyazılıaçıklamada,Çiller'in sözlerininTürkSilahlıKuvvetleripersonelinive kendisini üzdüğünübelirterek,"55.CumhuriyetHükümeti'ninSavunma BakanıolarakTSK'mızın şerefli bir rütbesi için kullanılan bu sözleri şiddetle kınıyorum" dedi.Tansu Çiller isedüzenlediği basıntoplantısında,silahlı kuvvetlerdeki her rütbeye saygılı olduğunubelirterek,"Bensiyasianlamdatekkişiyi ilgilendiren, atanmış, talimat alan kişiyi kastettim" dedi.CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin de düzenlediği basın toplantısında, Çiller'insözlerinişiddetle kınadığını belirterek, "Çetelerin bodyguardıolmaktansa,Türkordusununşereflibironbaşısı olmayıtercihederim" dedi.ANAP Genel Başkan Yardımcısı Agah OktayGünerdeÇiller'inbudemecinedeniylesilahlı kuvvetlerdenveTürkhalkındanözürdilemesigerektiğini söyledi.

4- Devlet Bakanı Işın Çelebi,AvrupaTürkİşadamlarıve SanayicileriDerneği(ATİAD)üyeleri ile birlikte düzenlediği basıntoplantısında,tekstilvegıdayaözelbirağırlık verdikleriniveciddi biçimde destekleyeceklerini açıklayarak, "Avrupa'da yaşayan işadamlarını,istihdamsağlayan,teknoloji getiren, ciddi akıncılar olarak görüyoruz" dedi.

5- Sanayi veTicaretBakanıYalımErez,AvrupaKarton ÜreticileriBirliği'nin(ECMA)İstanbul'dabaşlayanyıllık toplantısında yaptığı konuşmada, Türk ambalaj sanayiinin, devlet tarafından en az korunan sektörlerden biri olmasına karşın kendi dinamizmiileAvrupaBirliğistandartlarınıyakaladığını belirtti.

6- Devlet Bakanı GüneşTaner,Hong-Kong'dakitemaslarını sürdürüyor.Taner,IMFBaşkanıMichelCamdessusve Başkan YardımcısıLaryFisherilegörüşmesindensonrabasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,görüşmelerdeçokönemli gelişmeler sağlandığını,IMF'ninbirprogramönerebileceğini belirterek,"Bizimyaptığımızprogramıdahasüratlihale getirmekniyetlerivarsavebellibirkaynaktemin edebileceklerse ona göre anlaşma yapabiliriz" dedi.

7-ABD'debulunanDışişleriBakanıİsmailCem,ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ile görüştü.

8-AvrupaİnsanHaklarıMahkemesi,ŞükranAydınadlı vatandaşıngözaltındaykenişkence gördüğü ve tecavüze uğradığı iddiasıylailgiliolarakyaptığıbaşvuruyukabulederek, Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti.

9-Endonezya'daaraziaçmakiçinçıkartılanorman yangılarınınbölgedekitümülkelerietkisialtınaalmaya başladığı bildirildi.Toplam 600 ila 800binhektaralanının tamamenyandığıyangındaoluşan duman kütlesi Endonezya başta olmak üzere Malezya, Singapur, Brunei, FilipinlerveTaylan'da binlerce insanı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

26 EYLÜL 1997

1-BaşbakanMesutYılmaz,İstanbulTicaretOdası'nda yaptığıkonuşmada,Türkiyebütçesinin ilk defa bu yıl iç borç faizödemeleridışındabileaçıkverirdurumadüşeceğini belirterek"Yapılmasıgerekenherşeyi biliyoruz.Çok güçlü engeller var.Ama biz her şeyerağmenülkeekonomisinintam olarak düze çıkması için yılmadan çalışacağız" dedi.

2- Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, TürkAtlantikDerneği'nceAntalya'dadüzenlenen8.Antalya UluslararasıGüvenlikveİşbirliğiKonferansı'ndayaptığı konuşmada,NATO'yayönelikgelenekseltehdidindeğişmesinin ardından yeni risk bölgelerivetehditlerinortayaçıktığını belirterek,bunlarınbazılarının"Büyükçaplımülteci hareketleri,ekonomikgüçlükler,köktendincilik,etnik ayrımcılıkvetemizlik" olduğunu söyledi.Başbakan Yardımcısı veMilliSavunmaBakanıİsmetSezgindekonuşmasında köktendinciliğin özellikle Akdeniz havzasının güvenliğini tehdit ettiğini,Hıristiyanbağnazlığınınsonuçlarınında Bosna-Hersek'te görüldüğünü söyledi.

3-DışişleriBakanlığıSözcüsüÖmerAkbel,Yunanistan DışişleriBakanıTeodorosPangalos'unYunantelevizyonuna verdiği demeçte, "Türk liderleri cani, ırz düşmanı ve hırsızdır" ifadelerinikullanmasıüzerineyayımladığıbildiride"Yunan Dışişleri Bakanı'nın kabuledilmesimümkünolmayansözlerini baştaABDve AB üyeleri olmak üzere, Türk-Yunan ilişkileri ile ilgilenen tüm ülkelerin dikkatine sunmaktayız" dedi.

4-TürkSilahlıKuvvetleri'ninKuzeyIrak'takiPKK kamplarınakarşıbaşlattığıaskeriharekatta,6güvenlik görevlisinin şehit olduğu; 54 PKK'lı teröristindeöldürüldüğü bildirildi.

5- DYP Ordu MilletvekiliMüjdatKoç,partisindenistifa etti.

6-BMGenelSekreteri'ninKıbrısTemsilciYardımcısı GustaveFeissel,Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum Yönetimi lideri GlafkosKleridesilegörüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Güvenlik konusunda hazırlanacak paket üzerinde ortak noktalarısaptamakiçinikiliderinbiraraya gelmesini sağlamaya çalışacağım" dedi.

7- Endonezya'da meydana gelen uçakkazasında 234kişinin öldüğü bildirildi.

27 EYLÜL 1997

1-1.UlusalDenizcilikŞurasıİstanbul'dabaşladı. CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, açılış konuşmasında, boğazlarda yaşanan tehlikeye dikkatçekti.CumhurbaşkanıDemirel,Orta Asya'dakiyenisahalardançıkarılacakpetrolün,mevcut yükü yeterincefazlaolanTürkiyeboğazlarındangeçmesininzor olduğunubelirterek,sözkonusupetrolüntaşınması ile ilgili alternatiflerden Bakü-Ceyhan hattının eniyiseçenekolduğunu söyledi.BaşbakanMesutYılmaz, konuşmasında, S-300 füzeleri sorununadeğinerek,hiçbirülkenin,kendikarasularıve kıyılarınınulusalgüvenliğineve egemenliğine aykırı amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi.DevletBakanı veBaşbakanYardımcısıBülentEcevitdekonuşmasında,Ege sorununun hakçabirçözümeulaşmamasıhalindeYunanistan'la Türkiyearasındayenigerginliklerinolacağınıkaydetti. Açılışa TBMM Başkanı Mustafa Kalemli de katıldı.

2- MilliEğitimBakanıMehmetUluğbay,usulsüzolarak açılankurslarındenetiminiöngören bir genelge yayımlayarak, izinsiz kursların kapatılmasını istedi.

3-TurizmBakanıİbrahimGürdal,DünyaTurizmGünü nedeniyledüzenlediğibasın toplantısında, Türkiye'deki turizm hareketlerinivegelecekiçinyapılacakplanlarıanlattı. Gürdal,Türkiye'nin21.yüzyılaturizmmerkeziolarak hazırlandığını belirtti.

4- DYP GenelBaşkanıTansuÇiller,partisinceKonya'da düzenlenenmitingekatıldı.Çiller,konuşmasında, Ankara'da atanmış bir hükümet olduğunu savunarak, Başbakan MesutYılmaz'ı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'i eleştirdi.

5- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'taki sınırötesi operasyonlarında 30 terörist öldürüldü.

6- "CumartesiAnneleri"gözaltındakaybedilenvefaili meçhu cinayetlere kurban giden yakınları için 124.kez İstanbul Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

7-BasınŞerefKartısahibi,gazeteciNihatSubaşı, Ankara'da vefat etti.

8- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 52.dönemçalışmaları nedeniileNewYork'tabulunanDışişleri Bakanı İsmail Cem, YunanistanDışişleriBakanıTeodorosPangalos'unTürkiye'ye yöneliksaldırganaçıklamalarıileilgiliYunanistan Devlet TelevizyonuERT1'insorularınıyanıtladı.BakanCem, "Yunanistanartık bir karar vermelidir.Ya Türkiye ile diyalog yapacak, ya da tahriklerini sürdürecek" dedi.

9-BirleşmişMilletlerGenelKuruluiçinNewYork'ta bulunanİranDışişleri Bakanı Kemal Harrazi ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Said el-Sahaf biraraya gelereksiyasidiyaloğu yenidenbaşlatmakararıaldılar.Sahaf, "İki ülke arasındaki siyasidiyaloğuyenidenbaşlatmakiçineniyizemini aradıklarını" söyledi.

10- Endonezya'da iki yükgemisininçarpışmasısonucu28 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

28 EYLÜL 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bir ilköğretim okuluve GaziÜniversitesiHastanesi'ninyataklıbölümlerininaçılış törenlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirelyaptığıkonuşmada, ülkeinsanlarınıneğitimvekültüresusuzolduklarını belirtirken "Ülkenin yalnızcabirkaçşehriniyaşanmayadeğer bulupdiğerkısımlarınıtaşrasaymaktanülkeyikurtarmamız lazım" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Denizli gezisinin ikincigününde Sarayköy-Horsunlukarayolununtemel atma töreni ile bir arıtma tesisininaçılıştöreninekatıldı.BaşbakanYılmaz, konuşmalarında Türkiye'nin çevre bilincinde çağı yakalamakta çok geç kaldığını belirterek, tüm sanayi kuruluşlarınıçevredostu olmaya çağırdı.

3- Dünya Ekonomik Forumu toplantısı BaşbakanMesutYılmaz veDTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk'unkatılımıyla İstanbul'da başladı.

4-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,Muğla'daincelemelerisırasında, Yunanistan Dışişleri BakanıTeodorosPangalos'un"Katillerimizleaynımasaya oturmayız"sözleriniyanıtlarken,"Kıbrıs'tabinlercemasum vatandaşımızı katleden, çoluk çocukonlarıbanyoküvetlerinde katleden,ellerikanlıbirçeteninyaptıklarıcinayetler unutulmadı.Herhaldekatillerileoturulmazderlerken kendilerini anlatıyorlar" dedi.

5- Dışişleri Bakanı İsmail Cem BM GenelKurulÇalışmaları içingittiğiNewYork'tandönüşündeAtatürkHavalimanı'da yaptığıaçıklamadaYunanistanDışişleriBakanıTeodoros Pangalos'un Türkiye hakkında söylediği çirkin sözlerin tüm dünya tarafından ayıplandığınıbildirdi.Cem,"Yunantarafı,Ege meselesiniadeta"Kardak"konusuna odaklamış ve olmazsa olmaz saplantısında.Konunun mutlakaUluslararasıAdaletDivanı'na götürülmesinde ısrarlı.Biz ise Ege meselesini oturup bir bütün olarak görüşmekten yana olduğumuzu belirttik" dedi.

6- CHP GenelSekreteriAdnanKeskin,düzenlediğibasın toplantısındaiktidarpartilerininmuhalefetteyken yolsuzluklarınüzerinegidileceğisözünüverdiklerini anımsatarak"Hükümetkurulalı3ay olmasına karşın, geçmişte eleştiri konusu yaptıkları bir tek yolsuzluğu, hırsızlığı ortaya çıkaramadılar" dedi.

7-YunanistanDışişleriBakanıTeodorosPangalos Kathimerinigazetesineverdiği demeçte, "Türkiye, uluslararası alanda Hitler'i hatırlatanpolitikalarizliyor"dedi.S-300 füzelerikonusundaYunanistan'ıntezlerininbelliolduğunu söyleyen Pangalos, Güney Kıbrıs RumYönetimi'ninbağımsızbir devletolduğunuiddiaettive"Bağımsızbir devletin kendi savunmasını takviye etmeye hakkı vardır" dedi.

8- İsrail SavunmaBakanıİzakMordehay,JerusalemPost gazetesineverdiğidemeçte "İran, İsrail ve bölgedeki Amerikan çıkarlarıiçintehditoluşturanuzunmenzillifüzeüretme kapasitesine ulaşmak üzere" dedi.

9- Endonezya'nın kuzey doğusunda Celebes Adası'ndameydana gelendepremde15kişininöldüğü, 287 kişinin de yaralandığı bildirildi.

29 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Adapazarıotomobil fabrikasınınaçılışındayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin kalkınmaya, büyümeye, gelişmeye ve zenginleşmeye devam edeceğini vurguladı.ÖteyandanCumhurbaşkanıDemirel,İstanbul'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nakatıldı.Cumhurbaşkanlığı BasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamayagöreCumhurbaşkanı Demirel, forumun basına kapalı gerçekleşen toplantısında yaptığı konuşmada'Avrupaentegrasyonu,küreselleşmeninetkileri, özelleştime,bütçeaçıklarıvebunlarınekonomiüzerindeki yansımalarının Türkiye'deki tartışmaların temelini oluşturduğunu kaydetti.

2- Kara Kuvvetleri Komutanı OrgeneralHüseyinKıvrıkoğlu, Kara Harp Okulu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimde elde edilecek düzeyin, insanın ve toplumun kendine olan güvenini arttıracağınıvurguladı.DenizKuvvetleriKomutanı Oramiral Salim DervişoğludaDenizHarpOkulu'ndakitörendeyaptığı konuşmada,okulun, 200 yılı aşkın bir süredir ülkenin her türlü tehdide karşı savunulmasındahayatisorumluluklarıyüklenecek personel yetiştirdiğini söyledi.

3- PKK itirafçısı Seydo Hazar'ın TheObservergazetesinde yeralanYunanistan'ınPKK'yaverdiğidesteğigösteren açıklamaları ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos'un Türkiye ile ilgili son açıklamaları üzerine; Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Yunanistan'ın PKK'ya verdiği desteğinyanısıra Türkiyealeyhindekibaşkaterör eylemlerini de desteklediğini belirterek, "Yunanistan'ın PKK'ya açık desteksağladığıöteden beribiliniyor"dedi.DışişleriBakanlığı Sözcüsü Büyükelçi ÖmerAkbelyaptığıaçıklamada,Yunanresmiyetkililerinin, PKK'ninelebaşısıylaonlarınmerkezlerindetemaslarının olduğununveYunanparlamentosununonaylanmayacakçeşitli davranışbiçimlerinegirdiğininherkes tarafından bilindiğini vurgulayarak"Konunungeçmişidedikkatealındığında,PKK itirafçısınınİngilizgazetesindeyeralanveYunanistan'ı teröre destek ve teşvik vermeklesuçlayanifadeleriniciddiye almakgerekir" dedi.Bu arada Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi DimitriosNezeritis,DışişleriBakanlığı'nadavetedilerek Yunanistan'ınterörörğütüPKK'yadestekverdiğiyolunda, İngiltere'deyayımlananObservergazetesindeçıkaniddialar konusundabilgi istendi.Öte yandan Yunanistan Hükümet sözcüsü Dimitri Reppas,düzenlediğibasıntoplantısında,sözkonusu haberleilgiliolarakAtina'nın görüşünü soran The Observer'a iddiaların asılsız olduğunu söylediklerini belirtti.

4- Devlet Bakanı Eyüp Aşık yaptığı açıklamada,kurumaait çay fabrikalarının, 5 yıl içinde üreticilere devrinin söz konusu olduğunu belirterek "Fabrikaya, çay satan üreticiye, verdiği çay bedelininyüzde10'ukarşılığındahisse vererek fabrikaların üreticiye devri çalışması var" dedi.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, Cumhuriyet gazetesineyaptığıaçıklamada,grevve toplusözleşme hakkına ilişkinolarak"Anayasayarağmennasılkoyacağız?Anayasa sınırlarıiçerisindehazırlandı.Toplugörüşmeyeniden tanımlandı" dedi.

6- 1997-1998 eğitim-öğretimyılınedeniyleCumhurbaşkanı SüleymanDemirel,BaşbakanıMesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, bazı üniversite rektörlerine birer kutlama mesajı gönderdi.BaşbakanYardımcısıveMilli Savunma Bakanı İsmet Sezgin,DokuzEylülÜniversitesi'ninaçılışındayaptığı konuşmada,üniversitelerinhürdüşünceninsimgesiolmaları gerektiğini belirterek "Demokratikleşmenin esası hür düşünce ise hürdüşüncenintemsilcisideüniversitelerdir"dedi.Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Van YüzüncüYılÜniversitesi'nde yaptığıkonuşmada,21.yüzyılda tekniği üreten, bilgiyi ihraç eden duruma gelinmesi gerektiğini belirterek"Buşuurlaöneli adımlar atacağız" dedi.

7- Öğretmen ve yazar Hamdi Konur, Ankara'da vefat etti.

8- Başbakan Mesut Yılmaz, Almanya Başbakanı HelmutKohl'ün resmidavetlisiolarakAlmanya'yahareketindenönce Atatürk Havalimanı'ndayaptığıaçıklamada,ziyaretisırasında, Türkiye'ninABgenişlemesürecinedahiledilmesikonusunda girişimlerdebulunacağınıbelirterek"Almanya'nınAB'dede belirleyiciülke"olduğunusöyledi.Başbakan Yılmaz, Almanya SanayiveTicaretOdalarıBirliği'nde(DİHT) düzenlenen toplantıdayaptığıkonuşmada,Türkiye'ninağırlaşmışolan sorunlarına kalıcı çözümler getirmek istediklerini vurgulayarak, ekonomikvesiyasalalandagecikmişolanreformların gerçekleştirilmesini istediğini söyledi.

9- Cezayir'de şeriatçı militanların, 11 kadın öğretmenile 19 köylüyü katlettikleri bildirildi..

30 EYLÜL 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inhimayesinde, InternationalHeraldTribune gazetesi tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan "Dünya Sularının Finansal Geleceği"konulu "SuZirvesi"İstanbul'dabaşladı.CumhurbaşkanıDemirel, yaptığı açılış konuşmasındasuyunekonomikbirdeğerolduğu yaklaşımınınbenimsenmesiveyenibir"su etiği" kavramının yerleşmesi gereğine işaret etti."Su Zirvesi"ne, Irak kalabalık birheyetlekatılırken, Suriye'nin toplantıyı protesto ederek, katılmadığı bildirildi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul Üniversitesi'ninyeniöğretimyılıaçılıştörenine katıldı. Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğugünden beridahaiyiyi arayarak bugünlere geldiğini belirterek "Büyük Atatürk'ünkurduğulaikcumhuriyetingeleceğindenkimse endişelenmesin.Cumhuriyetaydınlıkkuşaklarısayesinde ilelebet var olacaktır" dedi.

3-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,BMGıdaveTarım Örgütü'nün(FAO) "Herkese Ekmek Kampanyası" nedeniyle bir mesaj yayımladı.KampanyayıTürkiye'dedebaşlattığınıvurgulayan CumhurbaşkanıDemirel, günümüzde özellikle azgelişmiş ülkelerde milyonlarca kadın, erkek ve çocuğun yetersiz beslenmeveaçlık sorunuylakarşıkarşıyakaldığınıkaydetti.Buarada, 55. hükümetin, dar ve orta gelirli yurttaşlar içinindirimliekmek uygulaması başlatacağı açıklandı.

4-BakanlarKurulu,BaşbakanYardımcısıBülentEcevit başkanlığındatoplandı.Toplantıdansonra bir açıklama yapan Devlet Bakanı veHükümetSözcüsüŞükrüSinaGürel,Bitlis, BingölveBatman'daolağanüstühal uygulamasının 6 Ekim 1997 tarihinden itibaren kaldırılacağını söyledi.

5- Başbakan Vekili Bülent Ecevit, Çin HalkCumhuriyeti'nin ulusalgününedeniyle verilen kokteylde Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerininsorularınıyanıtladı.Ecevit,Meclis'in açılmasınınvebaşkanseçimininhemenardından dokunulmazlıkların gündeme geleceğini belirtti.

6-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,Muğla'nınFethiye ilçesindehalkahitabenyaptığıkonuşmada, vatandaşları Türk bayrağına sahip çıkmaya çağırdı.

7- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yereltelevizyonlara frekans dağılımı için açtığı sıralama ihalesi tamamlandı.

8- Zonguldak'ta, maden işçilerini taşıyanservisaracının şarampoleyuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 işçi öldü, 47 işçi yaralandı.

9- Hemen hemen bütün sivil toplum örgütlerinin desteklediği "SürekliAydınlıkiçin1DakikaKaranlık"eylemi,yeniden başladı.

10- Başbakan Mesut Yılmaz, Almanya'daki temaslarının ikinci günündeAlman Başbakanı Helmut Kohl ile görüştü.Yapılan ortak açıklamada,HelmutKohl"Türkiye'ninAB'yemüstakbeltam üyeliğini destekleyeceğiz" dedi.Başbakan Yılmaz açıklamasında, Kohl ile görüşmesinin Türkiye'ninABileilişkilerindedönüm noktası olduğunu söyledi.

11- Cezayir'de67kişinin,üçayrısaldırıdaşeriatçı militanlarca katledildiği bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106