11.8.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

AĞUSTOS 1997

1 AĞUSTOS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelİstanbul'dayaptığı açıklamada,şeriatçıların8yıllıkkesintisiz temel eğitimle ilgili yaptığı gösterileri "provakasyon" olarak değerlendirdi ve "Camidençıkıştaprovokasyonlarakalkışmak, polisle çatışmaya kalkışmak fevkalede yanlıştır.Cami siyasete alet ediliyorsa bu çok büyük rahatsızlık yaratır" dedi.

2-YüksekAskeriŞura(YAŞ)BaşbakanMesutYılmaz başkanlığında toplandı.YAŞ toplantısında, irticai faaliyetlere katılan,tarikatlereüyeolduklarıbelirlenen73subayve astsubayorududanatıldı.Casuslukla suçlanan iki astsubay ve çete oluşumlarına karışan 1 astsubay Türk Silahlı Kuvveleri'nden ihraçedildi.Şura'daayrıcaHava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi'nin yerine Milli Güvenlik Kurulu GenelSekreteriİlhan Kılıç'ın atanması kararlaştırıldı.

3-AdaletBakanıOltanSungurluAnkara'dayaptığı açıklamada,gazeteciMetinGöktepe'yigözaltındadöverek öldürdükleri gerekçesiyleyargılananvehaklarındatutuklama kararıbulunan3 polis memurunun Afyon Cumhuriyet Savcılığı'na teslim olduğunu söyledi.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal13.AbanaDeniz Şenlikleri'nekatılmakiçingittiğiKastamonu'dayaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük bir bunalımıneşiğindendöndüğünü belirterek,"Yaşananolaylar,devletin bazı kurumlarını karşı karşıya getirdi" dedi.

5- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi YenidenDoğuşPartisi Genel Başkanı Hasan Celal Güzel hakkında, Genelkurmay Başkanlığı ve Batı Çalışma Grubu ile ilgili gizli ve özel damgalı belgeleri kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

6- Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan NecatiBilicangörev devir-teslimindeyaptığıkonuşmada,basınmensuplarının dövülmesinin kişilerden kaynaklanan bir hata olduğunu, ancakbu hatanın teşkilata mal edilemeyeceğini söyledi.

7-Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlarda31PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

8- Tahran'da bulunan Suriye Devlet Başkanı HafızEsadile İranCumhurbaşkanıAliEkberHaşimiRafsancani'ninortak yayınladıkları bildiride, "İsrail ile Türkiyearasındayapılan askeriişbirliği anlaşmalarının, komşu ülkelerin güvenliğini ve bölge istikrarını tehdit ettiği" belirtildi.

9-ResmitemaslardabulunmaküzereABD'debulunan AzerbaycanCumhurbaşkanıHaydar Aliyev yaptığı açıklamada, ABD ile savunma işbirliği anlaşması yaptıklarını ayrıcadörtbüyük Amerikanpetrolşirketiile de yatırım anlaşması yaptıklarını söyledi.

2 AĞUSTOS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Antalya'nınKemer ilçesindetatilinigeçirmekteolanKazakistanCumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i ziyaret etti.Görüşmeden sonraaçıklama yapanCumhurbaşkanıDemirel,"Türkiye her zaman Kazakistan'ın yanında olmuştur, olmaya devam edecektir" dedi.

2- TBMM Başkan Vekili ve Tunceli MilletvekiliKamerGenç, düzenlediğibasıntoplantısında Tunceli'de yaptığı incelemeler hakkında bilgi verdi.Genç, devletinbölgeyeuyguladığıgıda ambargosunedeniylehalkınaçlıkvesefalet içinde olduğunu vurgulayarak, "Tunceli'de insanların yaşam hakkı kalmadı" dedi.

3-EgeSanayiciveİşadamlarıDerneğiüyeleri,55. hükümetin4bakanıileÇeşme'debiraraya geldi.Hükümetten beklentilerini dile getiren sanayici ve işadamları,bakanlardan bölgeyeağırlıkvermeleriniistediler.DevletBakanı Rıfat Serdaroğlu,yenigümrükmevzuatınınkısasüredeyaşama geçirileceğinibildirirken,DevletBakanıIşınÇelebi, yatırımlar ve ihracat konusuna değindi.

4- Devlet Bakanı IşınÇelebi,İzmir'inBergamailçesine giderekköylülerlegörüştü.Çelebi,Bergamalılararağmen, Eurogold firmasının bölgedealtınçıkaramayacağını,gerekirse firmanın yaptığı tüm masrafların ödeneceğini söyledi.

5- Kıbrıs ve ABileilişkilerdensorumluDevletBakanı ŞükrüSinaGürel,ZamangazetesineKıbrısmeselesiveAB üyeliğinideğerlendirdi.6-DışişleriBakanıİsmailCem, Kayseri'dedüzenlediğibasın toplantısında, Türkiye için hedef olan Avrupa Birliği'nin bir saplantı olmadığınısöyledi.Cem, "ABileTürkiye'yisınırlandırmayız.AB'ye giremezsek yalnız kalmayız" dedi.

7- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisininKonya ilbaşkanı ile ilçe yöneticilerini parti genel merkezinde kabul etti.Cindoruk,kabuldeyaptığıkonuşmada,geçenhafta Ankara'dagerçekleştirilen8yıllıkkesintisiztemel eğitim karşıtı eylemle ilgili olarak yurttaşlara ve polislere,hoşgörü ve anayasaya uyma çağrısında bulunarak "Ayrıntıları çözme yerine bütünü çözmeye çalışmalıyız.Bunun içindebarışavesükunete ihtiyacımız var" dedi.

8- CHP GenelBaşkanYardımcısıOnurKumbaracıbaşı,CHP Kocaeli İl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 8 yıllık kesintisiztemeleğitimyasasıylailgiliolarakAnkara'da yapılan şeriatçı eylemin, Refah Partisi (RP) tarafından organize edildiğinisöyledi.RP'nindemokratikyöntemlebaşarılı olamayacağınıanladığıiçin,halkısokağadökerekçatışma çıkarmak istediğini söyledi.

9- Şırnak'ın Cizre ilçesindekorucularındabulunduğubir düğüntörenisırasındakoruculardanbirininüzerindekiel bombasının patlaması üzerine PKK baskını varsanankorucuların rastgeleetrafaateşetmelerisonucu 7 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı.

10- Filistin AnayasaKonseyitarafındanfonlarıusulsüz kullanmakvegenişçaplıyolsuzluklasuçlanan22bakandan 16'sının istifasını DevletBaşkanıYaserArafat'asundukları bildirildi.

11- Sri Lanka'nınWannibölgesindeTamilElamKurtuluş Kaplanlarıgerillalarınınaskeriüstleresaldırmaları sonucu çıkan çatışmada, 100'den fazla gerillanın öldürüldüğü, çatışmada 4askerile10polisinöldüğü,30'unundayaralandığı bildirildi.

3 AĞUSTOS 1997

1-BaşbakanMesutYılmaz,ABD'ninWashingtonPost gazetesineverdiğidemeçte, 54.hükümeti eleştirerek, laiklik konusunda "çok duyarlı" olan 55.hükümetinkurulmasıylaTürk Silahlı Kuvvetleri'nin rahatladığını belirtti.

2-BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığındaTürkSilahlı Kuvvetlerinin2000'liyıllarataşıyacakkomutakademelerini belirlemek üzere toplanan Yüksek Askeri Şura sona erdi.

3- Başbakan Yardımcısı BülentEcevit,"karpayıdağıtan faizsizfinanskurululuşları"nındenetlenmesiyleşeriatçı örgütlenmelerinmalikaynaklarınınortayaçıkarılabileceği konusunu Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

4- Devlet BakanıMetinGürdereKonya'datarihiyerleri ziyaretederek,VakıflarGenelMüdürlüğü'nün tarihi eserlere sahip çıkma yönünde Türkiye'nin her tarafındagüzelçalışmalar yaptığınıbelirterek,"Kamuoyunudabukonudagerekli hassasiyeti göstermeye davet ediyorum" dedi.

5- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller partisinin İstanbulilçe yöneticilerineyönelikverileneğitim seminerine katılarak, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda da bir toplantıyaptı. Çiller,toplantıdaçağdaşeğitimüzerine"endüzgün ve net tavrı" DYP'nin ortaya koyduğunu iddia ederek 8 değil, 11yıllık kesintisiz eğitim istediklerini söyledi.

6-İstanbulValisiKutluAktaşCumhuriyetgazetesinin çeşitlikonulardasorularınıyanıtladı.Aktaş, İstanbul ile ilgili önceliklerinin güvenlik veeğitimolduğunubelirterek, kentteyaşayan insanların psikolojik olarak kendilerini güvende hissetmeleri gerektiğini söyledi.

7- Adana'nın Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyanbir kamyonundevrilmesisonucumeydanagelen trafik kazasında 18 kişi öldü, 33 kişi de yaralandı.

8- Eski Kars Milletvekili Fevzi Aktaş, İstanbul'da öldü.

9- Sri Lanka'da hükümet güçleri ileayrılıkçıElamTamil gerillaları arasında dün meydana gelen çatışmalarda, 267 kişinin öldüğü bildirildi.

4 AĞUSTOS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,HollandaAlevi-Bektaşi SosyalveKültürDernekleriFederasyonu Başkanı ve üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada,Türkiye'ninilerlemesiiçinbir adımolan8 yıllık kesintisiz eğitim konusunun TBMM'nin önünde olduğunu belirterek, "TBMM büyük bir meclistir.VeTürkiye'ye ait büyük meseleleri hep doğruya bağladı" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemireltarafındanonaylanan YüksekAskeri Şura kararları açıklandı.Şura'da; 32 general ve amiralinterfisinekararverilirken,41generalveamiral kadrosuzluknedeniyle emekliye ayrıldı.48 general ve amiralin rütbebeklemesüreleri1yıluzatılırken,73'üirticai faaliyetlerekarışan 76 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu ordudan ihraç edildi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz CHP Genel BaşkanıDenizBaykal'ı ziyaretederek,8yıllıkkesintisizeğitimtasarısının din eğitiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakılmasını öngören 4. maddesiileilgilideğişiklikönergesihazırlığını görüştüklerini açıkladı.Baykal da tasarının anayasaaçısından sorun doğurmayacak biçimde çıkarılmasını istediklerini söyledi.

4-DenizciliktensorumluDevletBakanıBurhanKara Ankara'dayaptığı açıklamada, "Boğazlar'ın trafik yükü artıyor. Rusya'dan gelecek yeni petrol gemileri, Boğaz'daki dengeyi iyice bozacak.DevtankerlerinBoğaztrafiğiniyeni felaketlerle karşı karşıya bırakmaması için, Boğaz trafiğini düzenleyecek 200 milyon dolarlık radar sistemi kuracağız" dedi.

5- Yeniden Doğuş Partisi Genel BaşkanıHasanCelalGüzel devletingizlibelgelerinikamuoyunaaçıkladığı gerekçesiyle Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındı.

6- Türk Hava YollarıGenelMüdürlüğü'neYusufBolayırlı atandı.

7- BMkararıylaArnavutluk'ta3,5aygörevyapan781 kişilikTürkSilahlıKuvvetleri'nebağlı"TürkÖzelGörev Kuvveti" yurda döndü.

8-KKTCBaşbakanıDervişEroğluLefkoşa'dayaptığı açıklamada,CumhurbaşkanıRaufDenktaş'ın Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile 11 Ağustos'taİsviçre'deyapılması öngörülen görüşmeye gitmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

9- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığıaçıklamada, "Hamas'ınüslendiği intihar saldırısından sonra Filistinlilerle 1993yılındabaşlayanbarışsürecindeartıkyolunsonuna yaklaşıldığı" uyarısında bulundu.

10- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı MuhammedHatemimeclisteki yemintörenindensonra yaptığı konuşmada, diğer ülkelerle olan ilişkilerdeyumuşamayagidileceğiniveseçimplatformundaki vaatlerini yerine getireceğini söyledi.

5 AĞUSTOS 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelbaşkanlığındabiraraya gelen 55.hükümet üyeleri ve dışişleri yetkilileri AB ve Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiler.

2- RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,8 yıllıkkesintisiztemel eğitim yasa tasarısı ve partisinin kapatılması istemiyleaçılan dava hakkında görüşlerini açıkladı.

3- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, RP'ninsavunmadosyasını esashakkındakigörüşünühazırlaması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

4- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNamiÇağan,Hazine Müsteşarlığı'nın,SSK'nın mali yapısını düzenlemek için bir ABD firmasına6milyondolarkarşılığındaraporhazırlattığı yönündekihaberlerüzerine yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın bu yönde herhangi bir çalışması ya da hazırlığı yoktur" dedi.

5-TurizmBakanıİbrahimGürdalAnkara'dayaptığı açıklamada,Türkiye'dealtyapıeksikliğine rağmen, turizmin birinci olduğunu ve tüm tesislerinAvrupa'dakilerdençokdaha yeniolduğunubelirttiveTürkiye'ninbuimkanıakıllıca kullanacağını söyledi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,8yıllıkkesintisiztemel eğitim yasa tasarısı nedeniyle "kritik" bir haftayagirildiğini belirterek, TBMM'de çalışmaların engellenmesi ya da hemen tatile girilmesi istemlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

7- Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel BaşkanıHüsamettin Cindorukpartisiningruptoplantısındayaptığıkonuşmada, "siyasete, siyasetçiye yeni sınırlar getirme" gereğinibelirtti ve ahlak yasası hazırladıklarını söyledi.

8- BatıÇalışmaGrubu'nungizlibelgeleriniaçıkladığı gerekçesiylegözaltınaalınanYenidenDoğuşPartisiGenel Başkanı Hasan Celal Güzel, Ankara Devlet GüvenlikMahkemesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

9- ABD'de bulunan AzerbaycanCumhurbaşkanıHaydarAliyev yaptığı açıklamada, Hazar Denizi'ndeki petrol yataklarından elde edilecek 60 milyar ton kapasitedeki petrolün, Türkiyeüzerinden CeyhanLimanı'naindirileceğinivekendilerininbufikir üzerinde titiz davrandıklarını söyledi.

10- Güney Kore Havayolları'na ait Boeing747tipiuçağın Guam Adası'nda dağlık bölgeye düşmesi sonucu 254 kişinin öldüğü, 29 kişinin de kurtulduğu bildirildi.

6 AĞUSTOS 1997

1-BaşbakanMesutYılmaz,partisininMeclisgrubunda yaptığıkonuşmada,Türkmilletinin,eğitim reformu projesine destek olanları da köstek olanlarıdaunutmayacağınısöyledi. Hazırladıklarıeğitimreformununkağıt üzerinde kalacak soyut bir proje olmadığını belirtti.

2- Bakanlar Kurulu, 1997-1998 öğretim dönemindeüniversite öğrencilerindenalınacakkatkıpaylarınıyüzde100'evaran oranlarda arttırdı.Devlet Bakanı ŞükrüSinaGürel,Bakanlar Kurulu'nundünyaptığıtoplantıdaalınan kararları açıkladı. Gürel, devletin kamulaştırma nedeniyle 60trilyonlirayıaşan miktarlardakiborçlarınınyılsonunakadarödenmesinin kararlaştırıldığınıbildirdi.Gürel,memurlarındisiplin suçlarınınaffınailişkinyasatasarısınında imzalandığını belirtti.

3- Başbakan YardımcısıBülentEcevit,partisininMeclis gruptoplantısındayaptığı konuşmada, RP'nin tüm engellemesine karşın8yıllıkkesintisiztemeleğitimtasarısının yasalaşacağınıbelirterek,"Buyasaylaçocuklarımızırejim karşıtlarının tuzağına düşmekten kurtaracağız" dedi.

4- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, DYP Başkanlık Divanı'nın ardından,basınayaptığıaçıklamada,55.hükümetin 8 yıllık kesintisiztemeleğitimleilgilitasarısınıveekonomik politikasını eleştirdi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Eğitim-Sen yöneticilerinikabulünde yaptığı konuşmada, 8 yıllık kesintisiz temeleğitimin,ortakçağdaşdeğerleritoplumungeniş kesimlerineyaygınlaştırmasorunu olduğunu söyledi.Baykal, 8 yılla ilgilitartışmalardaRPveDYP'nin"iktidardabaşka, muhalefette başka tutum takınmasını" eleştirdi.

6- Bağımsız Eskişehir Milletvekili Demir BerberoğluANAP'a katıldı.

7-Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral,Başbakan YardımcılarıBülentEcevitveİsmetSezgin'iziyaret etti. Ecevit, Türk-İş Genel BaşkanıMeral'in,özelleştirmeninçıkar sağlamakaygısıyla"ülkeninbirikimlerininbellikişilere aktarıldığı" yönündeki eleştirisine katıldığını belirtti.

8-Yurdunçeşitlibölgelerindemeydanagelentrafik kazalarında 35 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.

9- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı TuncayArtun, İstanbul'da öldü.

10- Dışişleri BakanıİsmailCemileKKTCDışişlerive SavunmaBakanıTanerEtkin özel ilişki kapsamında Türkiye ile KKTC arasında, ekonomik ve mali bütünleşme, güvenlik, savunma ve dışpolitikadaortaklıkkonularındakısmibütünleşmenin sağlanmasıhedeflerineuygunolarakbirOrtaklıkKonseyi kurulmasınailişkinanlaşmaLefkoşa'daimzalandı.Cem, anlaşmanınikiülkearasındakiilişkileridahada geliştireceğinivurgulayarak bölge barışına katkı sağlayacağını ifade etti.

11- Filistin Haber AjansıWAFA'yagöre,Filistinlideri Yaser Arafat Gazze'de yaptığı konuşmada, İsrail yönetimini barış sürecinezararvermeklesuçlayaraktaraftarlarına"yaklaşan büyük savaşa hazır olmaları" çağrısında bulundu.

7 AĞUSTOS 1997

1- Başbakan MesutYılmazveBaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,SSKGenelKurulu'nakatılarakbirerkonuşma yaptı. BaşbakanYılmaz,bütünsiyasidirenmelerekarşın8yıllık kesintisiztemeleğitimreformunugerçekleştirmekzorunda olduklarını vurguladı.Başbakan YardımcısıBülentEcevitise "İmam-hatiplerkapatılıyor"diyerekiftira edenlerin halkı ve gençleri aldatmaya çalıştıklarına dikkat çekerek, din eğitiminin inanç tüccarlarından kurtarılacağını söyledi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, resmiziyarettebulunmaküzere Türkiye'yegelenPakistanDışişleriBakanıGohar Eyüp Han'ı kabulünde,ikiülketarafındanpaylaşılanfevkaladeiyi ilişkilerbulunduğunubelirterek, "bu iyi ilişkileri, ekonomik muhtevayla zenginleştirme aşamasındayız" dedi.

3-DevletBakanıHüsamettinÖzkanyaptığıyazılı açıklamada,küçükve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) finansman desteğinin süreceğini belirterek,"HalkBankası'nınKOBİ'lere verdiğidestekmiktarı,80 trilyon liradan 142 trilyon liraya yükseltilmiştir" dedi.

4-8yıllıkkesintisiztemeleğitimiöngörenyasa tasarısınınbirve ikincimaddesi,TBMMPlanveBütçe Komisyonu'nda, ayrıca kumarhanelerin kapatılmasını öngörenyasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

5- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin yanında, zorbaeğitiminkarşısındaolduklarınıbildirdi.Uygulanmak istenenmetotlakomünistrejimlerin tek tip insan yetiştirme, adetabirtornadançıkmışkurşunaskeryetiştirmenin amaçlandığını kaydetti.

6- Ümraniye Cezaevi'nden 4'ü tutuklu, 1'ihükümlü5kişi firar etti.

7- Cezayir'de, 32 kişinin, şeriatçımilitanlartarafından katledildiği bildirildi.

8 AĞUSTOS 1997


1-BaşbakanMesutYılmazBitlis'indüşmanişgalinden kurtuluşunun81.yıldönümü nedeniyle gittiği Bitlis'te yaptığı konuşmada,eğitimreformunuCumhuriyetdönemininenbüyük reformlarındanbirisiolarakniteliyerek,hedeflerinin2000 yılına kadaryönlendirilmişöğrencilerinoranınıyüzde75'e çıkarmakolduğunusöyledive "Kendi geleceklerini Türkiye'nin geri kalmışlığında arayanlar bu reforma karşı çıkacaktır" dedi.

2-YargıtayCumhuriyetBaşsavcısıVuralSavaş,RP'nin kapatılmasıistemlidavayı açtıktan sonra kendisine yöneltilen eleştirileri düzenlediği basın toplantısıyla yanıtladıvedava sonuçlanıncayakadaresasailişkinherhangibiraçıklama yapmayacağını söyledi.

3- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz valiliklere ve müftülükleregönderdiğigenelgede, ülke çapında bazı camilerin minarelerindenyükselenezanseslerininhoşgelmediği, minarelerdekisescihazlarınınistenilenşekildeayar edilemediği, yakın olanbazıcamilerdenokunanezanlarında birbirine karışarak anlaşılamadığı bildirildi.

4-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 59 kişi hayatını kaybetti.

5- Van ve Ağrı'da meydana gelen selbaskınlarısonucu13 kişi hayatını kaybetti.

6- ABD DışişleriBakanlığıSözcüsüJamesRubinyaptığı açıklamada,TürkiyeileKKTCarasındaekonomikvesavunma alanında entegrasyonu başlatmak amacıylaimzalanananlaşmanın, Kıbrıssorunununçözümüyönündekiçabalarıengelleyeceğini, "kısmi entegrasyon" kararının ABD'yi rahatsız ettiğini söyledi.

9 AĞUSTOS 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, DoğuKaradenizBölgegezisinin ilkgünündeTrabzon'dayaptığıkonuşmada,karanlığakarşı aydınlıkTürkiye'yikoruyupkollayacaklarınıvurgulayarak, siyasiyaşamınamalolsada 8 yıllık kesintisiz temel eğitim projesine sahip çıkacağını söyledi.

2- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,Adana'nınTekir ve Pozantı ilçelerinde halka hitaben yaptığı konuşmalarda, 8 yıllık kesintisiztemeleğitimyasasınınRefahPartisi'nintüm engellemelerinerağmençıkacağınıvurgulayarak,Türkiye'nin ufkunun karartılmasına seyirci kalmayacaklarını söyledi.

3- DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Eskişehir'de halkahitabenyaptığıkonuşmada,ibadetyerlerininsiyaset merkezi haline getirilmesi halinde, dininkaybolacağınadikkat çekerek,dünyadacamileri,kiliseleri, havraları, tapınakları siyasette kullananların başarıkazandığıdemokratikbirülke bulunmadığını ifade etti.

4-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 9 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

5- Türk Bilim Tarihi Kurumu şeref üyesi Prof.Dr.Kazım Çeçen, İstanbul'da vefat etti.

6- Antalya'da yayımlanan Ofset Yeni İleri gazetesininköşe yazarı ve haber müdürü, Sarı Basın Kartı sahibi Hakan Yunusoğlu, Antalya'da vefat etti.

7-"4.AkkuyuAntinükleerŞenliği"yapıldı. İçel-Silifke'ninBüyükeceliköylülerininorganizeettiği anti-nükleer şenliğe, demokratik kitle örgütleri destek verdi.

8- Pakistan'ın Pencap eyaletinde mezhepler arasında meydana gelen iki ayrı saldırıda, toplam 15 kişinin öldüğü bildirildi.

11 AĞUSTOS 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, Doğu Karadenizgezisininikinci günündeRize'dehalkahitabenyaptığıkonuşmada,imam hatiplilerinkardeşkavgasıiçinkullanılmasınaizin vermeyeceklerinibelirterek,"İmam-hatiplerlaikdemokratik TürkiyeCumhuriyeti'nin,AtatürkTürkiye'sininaydınlıkdin adamlarını yetiştirecek" dedi.

2- Devlet Bakanı Işın Çelebi İzmir'deyaptığıaçıklamada, GümrükBirliği süreci içinde, aylardır yürürlüğe girmeyen küçük ve orta ölçekli sermayenin rekabet gücünüartırıcıçalışmalara ağırlıkverdiklerinibelirterekçalışmalarının,Türkiye'yi, yüzyılın başında en gelişmiş 15 ülkesi arasınasokacakbütünün parçası olduğunu kaydetti.

3-DenizciliktensorumluDevletBakanıBurhanKara Cumhuriyetgazetesineyaptığıaçıklamada,akıntılı,keskin kıvrımlı ve dünyanın en darboğazlarındanbiriolanİstanbul Boğazı'nda,Novorossisk'tenpetrol tankerlerinin de gelmesiyle artacak trafikte acilen tedbir alınmasıgerektiğinidüşünerek, güvenlik açısından çalışmaları başlattıklarını belirtti.

4-KültürBakanıİstemihanTalay,OrtaAnadolu'nun güneyindeantikçağdankalma Kommagene uygarlığını barındıran Nemrut'ta incelemelerde bulunduveyetkililerdenbilgialdı. Talayyaptığıaçıklamada,"Türkiye bir açık hava müzesi gibi. Bueserleriçokiyikoruyabildiğimizisöyleyebilmekmümkün değil.BütçedeKültürBakanlığı'nınpayı binde 4.Bunların hepsini korumaya gücümüz yetmeyebilir, ama durumu acilolanlara öncelik vereceğiz" dedi.

5- DiyanetİşleriBaşkanıMehmetNuriYılmaz,Diyanet İşleriBaşkanlığı'nınezanokunmasınıdüzenlemeyiöngören genelgesi şeriatçı basın kuruluşlarıtarafındanserttepkiyle karşılanmasıüzerineAnadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ne laiklik adınainanantemizinsanlarırencideedelimnede Atatürk'ünkurduğu cumhuriyetin temel niteliklerinden biri olan laikliği yıkmaya çalışalım" dedi.

6- Türk-İş Başkanı Bayram Meral yaptığı açıklamada,Sosyal SigortalarKurumu'na (SSK) prim borcu olanlar için çıkarılan af yasalarını eleştirerek, affın, primi dürüst ödeyenlerideprim yatırmamaya ittiğini söyledi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazasında 29 kişi öldü, 59 kişi de yaralandı.

8-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşGüneyKıbrısRum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile İsviçre'nin Montrö kentinde ikinci tur görüşmelere katılmak üzere İstanbul'danhareketinden önceAtatürkHavalimanı'ndayaptığıaçıklamada,Kıbrıs meselesinin, insan hakları, hukukunüstünlüğüveuluslararası anlaşmaların kutsiyeti açısından dünyayı deneyen mesele olduğunu belirterek, "Bu meselenin 34yıldevametmesi,builkelerin gözardı edilmiş olmasındandır" dedi.

9- ABD'nin Ortadoğu ÖzelTemsilcisiDennisRoss,İsrail BaşbakanıBenjaminNetanyahuve Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile görüştü.Ross,Ortadoğu'dakitemaslarının,İsrail ileFilistinarasında,güvenlikalanında işbirliğini yeniden kurmayı amaçladığını bildirdi.

10- Cezayir'de şeriatçı militanların 40 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

11- Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelensel ve toprak kaymasında 20 kişinin öldüğü bildirildi.

12- Tayvan'da küçük bir yolcu uçağınındüşmesisonucu16 kişinin öldüğü bildirildi.

11 AĞUSTOS 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, Doğu Karadenizgezisininüçüncü günündeTrabzon'unAkçaabatilçesindeçeşitlitemelatma törenlerine katıldı.Yılmaz burada yaptığı konuşmada, 8yıllık kesintisiztemeleğitime karşı çıkanların siyasi çıkar peşinde olduklarını söyledi.Yılmaz daha sonra gittiği Giresun'da halka hitabenyaptığıkonuşmasındada,8yıllıkkesintisiz temel eğitim konusuna değindi ve Türkiye'nin en öncelikli sorunuolan bu konuyu bazı kesimlerin bilinçli olarak saptırdığını belirtti.

2-DoğuveGüneydoğuİllerindeUygulanacakKalkınma Programlarının ve Yerleşme Hareketlerinin Takibi ve Koordinasyon Kurulu"BaşbakanYardımcısıBülentEcevitbaşkanlığında toplandı.Toplantınınsonundabasıntoplantısıdüzenleyen Ecevit,bölgeninkalkındırılmasıveyerleşmehareketlerinin düzenlenmesindeilgilibakanlıklarvekuruluşlararasında eşgüdümü sağlamak amacıyla bir genelge hazırlandığını açıkladı.

3- Devlet Bakanı Işın Çelebi, Ege İhraçatçıBirliklerive İzmirTicaretBorsası'nıziyaretinde yaptığı konuşmada, Dünya Bankası'nın,kredilimitini5milyardolaraçıkarmasıyla birliktedışfinansçevrelerininTürkiye'yeyöneldiğini belirtti.Çelebi, bavul ticaretininkayıtaltınaalınmasıyla ilgiliçalışmalarınson aşamaya geldiğini, ithalat ve ihracata yönelik düzenlemelerin süreceğini kaydetti.

4-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Türkiye'de bulunanABD'lisenatör McCaine'i kabul etti.McCaine, ABD'nin köktendincilerin dünya çapındaki etkilerinden endişeli olduğunu, ancakTürkiye'niniçişlerinekarışmasınındoğruolmadığını bildiğini söyledi.Cindoruk,Türkiye'nindemokratikaraçlar kullanarakönemlibirbunalımıaştığınıbelirterek,"Bu, demokratik gelişme gösterenbütünülkeleriçinörnekteşkil edecektir" dedi.

5- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Dedelek,ANAPGenel Merkezi'ndedüzenlediğibasıntoplantısında,tarım kesiminin hükümetinpolitikasındanmemnuniyetduyduğunu,ekonomiye canlılıkgeldiğini,ihracattaönemliadımlaratıldığınıve eğitim reformunun gerçekleştirilmesi ile deyenibirdeğişime daha imza atılacağını söyledi.

6- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dagerçekleştirilenoperasyonlardaçıkan çatışmalarda 60 terörist öldürüldü.Çatışmalarda,2güvenlik görevlisi şehit oldu, 11'i de yaralandı.

7- Yurduetkisialtınaalanşiddetliyağışlarınneden olduğuselnedeniyleİstanbul'da Alibeyköy, Şile, Bahçeköy ve Kağıthane'de çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

8- Kıbrısbarışgörüşmelerininikincituruİsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında başladı.KKTC ile ilişkilerden sorumluDevletBakanıŞükrüSinaGürel,barış görüşmeleriileilgiliolarak Ankara'dayaptığı açıklamada, "AB'nin Kıbrıs Rum Kesimi ile müzakereleri başlatmagirişiminin gölgesindeyapılanbugörüşmelerinbaşarılıolacağından kuşkuluyum" dedi.

12 AĞUSTOS 1997

1- Bakanlar Kurulu,BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantıda,AdaletBakanıOltanSungurlu, dokunulmazlıklarınsınırlandırılmasıiçinyasaönerileri hazırlıklarıhakkındabilgiverdi.Sungurlu'nunönerisi doğrultusunda,anayasanın100.maddesindeyapılacak değişikliklebakanlarınvebaşbakanındokunulmazlığının sınırlandırılması durumunda, yasal bir değişiklikle yüksek yargı organlarınınüyelerinindedokunulmazlıklarınınbunakoşut olaraksınırlandırılmasıbenimsendi.Toplantıda,üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredilerinin yüzde 100 artırılması kararlaştırıldı.

2-BaşbakanMesutYılmaz,partisininbaşkanlıkdivanı toplantısındansonrayaptığıaçıklamada,eğitiminparti çıkarlarına alet edilemeyecek kadar önemli veulusalbirkonu olduğunu,komisyondakabuledilentasarıyla,din eğitiminin gereklerininlaikeğitiminilkeleriylebağdaştırıldığını söyledi.

3- TerörleMücadeleYüksekKurulu,BaşbakanYardımcısı BülentEcevitbaşkanlığındatoplandı.Toplantısonrasında açıklama yapan Ecevit, Doğu veGüneydoğuillerinde10yıldır uygulananOHAL'egüvenlikaçısından gerek kalmadığı konusunda görüş birliğine varıldığını belirterek, "OHALuygulanmasınabu yıl içinde son verilmesi mümkün olacaktır" dedi.

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda,8yıllıkkesintisiz temeleğitimyasatasarısının"Dineğitimi"ileilgili 4. maddesi Diyanet İşleriBaşkanlığı'nın"5.sınıftanitibaren tatillerdedineğitimve öğretimi" vermesine olanak tanıyacak biçimde yeniden düzenlenerek kabul edildi.

5- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,koalisyonortaklarıyla ilişkilerine değinerek, ANAP'ınbazıhükümetsorunlarındave atamalardagörüşlerinialmamasınıeleştirirken"Savunduğunuz ilkeleriiktidarageldiğinizzamanuygulamayasokmalısınız" dedi.

6- MardinMilletvekiliMuzafferArıkan,DYP'denistifa ederek DTP'ye katıldı.

7- Marmaris'te çıkan orman yangınında 1300hektarlıkalan yandı.

8- İsviçre'nin MontrökentiyakınlarındakiGlion'da,BM gözetimindedevamedenbarışgörüşmelerinin ilk günü sonunda basınabirdeğerlendirmedebulunanKKTCCumhurbaşkanıRauf Denktaş,içeriktençokgenelkaidelerveilkelerüzerinde yoğunlaşan görüşmelerin kesintisiz olarak süreceğini söyledi.

13 AĞUSTOS 1997

1-BaşbakanMesutYılmaz,partisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,afetzedelereyardımiçin hükümetin elinden geleni yapacağını, trafik terörününönlenmesi içingerekliçalışmalarınyürütüldüğünüanlattı.Başbakan Yılmaz,televizyonlardanyayımlanan"HizmeteBaşlarken" programına katılarak, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim reformunu anlattı.

2- Başbakan YardımcısıBülentEcevit,partisininMeclis gruptoplantısında yaptığı konuşmada, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimyasasınınöneminivurguladı.Tasarınınkomisyon aşamasında olduğu gibi TBMM Genel Kurulu aşamasının da başarıyla sonuçlanacağınıvurgulayanEcevit,"BubaşarıTBMM'nin, ölümünden59yılsonraAtatürk'ün yeni bir zaferi olacaktır" dedi.

3- TBMM Genel Kurulu'nda, gazetelerin sorumluyazıişleri müdürlerinin cezalarının infazının ertelenmesi ve bu suçu üç yıl içindetekrarlamamasıhalindecezanınaffınıöngörenyasa tasarısı kabul edildi.

4-TürkSilahlıKuvvetlerİçHizmetKanunu,Devlet MemurlarıKanunuveTürkiyeCumhuriyetiEmekliSandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanuntasarısı,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,CHPPartiMeclisi'nde yaptığıkonuşmada, toplumun bütün kesimlerini belli bir düzeyin üstünde tutma gereksiniminin tartışılmaz birnoktayageldiğini vurgulayarak,"Türkiyeiçin8 yıllık kesintisiz temel eğitim, uluslaşma projesinin önemli adımı olarak değer taşıyor.8yıl, çağdaş, demokratik bilince sahip yurttaşlar yetiştirme konusunda bir sıçrama olacaktır" dedi.

6- İstanbul Milletvekili Korkut Özal ANAP'tan istifa etti.

7- Konya 3.Ana Jet Üssü'nden havalananF-4Fantomtipi askeriuçak,Kulu ilçesi yakınlarında düştü.Olayda iki pilot şehit oldu.

8- İsviçre'de devam eden Kıbrıs barış görüşmelerinin ikinci turunda,KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşbasın mensuplarına yaptığı açıklamada, BMarabulucusuDiegoCordoveztarafından taraflarasunulanveyapılan görüşmenin ana maddesini oluşturan yeni belgeleri reddettiğini, ancak görüşmelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

9- Kürdistan YurtseverlerBirliğilideriCelalTalabani Türkiye'ye geldi.

10- Cezayir'de köktendinci militanların düzenledikleriiki ayrı saldırıda 23 kişiyi katlettikleri bildirildi.

14 AĞUSTOS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Marmaris'te 1385hektar ormanlıkalanınyandığıbölgedeincelemelerdebulundu. Cumhurbaşkanı Demirel,yeşiledüşmanolmanıncinayetleaynı anlama geldiğini söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,AvrupaAlevi BirlikleriFederasyonuBaşkanıAliKılıçvefederasyon temsilcilerini kabul etti.Ecevit yaptığıaçıklamada,İran'ın çağdışırejiminiTürkiye'yeihraçetmekiçinkampanya başlattığınıbelirterek"Diyanetİşlerikaldırılırsameydan bunlarakalır"dedi.Ecevit, eğitim çalışmalarına başlandığı günden bu yana İran radyo vetelevizyonlarınınTürkiye'niniç işlerine karıştığını söyledi.

3- İçişleri Bakanlığı NüfusveVatandaşlıkİşleriGenel Müdürlüğü,Devletİstatistik Enstitüsü ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arasında 30 Kasım'da yapılacaknüfustespitiveseçmen kütükleriyazımınailişkin çalışma esaslarını belirlemek üzere protokol imzalandı.

4- Aile içindekişiddetinönlenmesiamacıylahazırlanan yasatasarısını,TBMM Genel Kurulu'ndan RP'li Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Tekdal'ıngeriçekmesi,kadınparlamenterlerin protestolarınayolaçtı.DevletBakanıIşılaySaygın, parlamentoda kadın milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında,"Karanlık,geri,insanlıkdışı"olarak nitelendirdiği bu davranışı protesto ettiklerini açıkladı.

5-TBMMGenelKurulu'nda,8yıllıkkesintisiztemel eğitiminuygulanmasıiçingörüşülen hükümet tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi.

6- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Şırnak'ınilçelerindeyürütülenoperasyonlarda,27 terörist ölü olarak, elegeçirildi.Çatışmalarda1güvenlik görevlisişehit oldu.Biri köy korucusu olmak üzere 6 güvenlik görevlisi de yaralandı.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 21 kişi öldü.

8- Türkiye'debulunanIrakKürdistanYurtseverBirliği (IKYB)lideriCelalTalabani, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri iletamaslardabulundu.Talabani,gazetecilerinKYB-PKK ilişkileriileilgilisorularınada,terörükesinlikle desteklemediklerini, "Türkiye'ninsınırlarınınkorunmasıiçin kendi yöntemleriyle ellerinden geleni yapacaklarını" söyledi.

15 AĞUSTOS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelİstanbul'dasel baskınlarınınmeydanageldiğiyerlerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı konuşmada, "Yalnız İstanbul değil, Türkiye'ninhertarafındadereyataklarıişgal edilmiş.Ve zaman zaman doğa, işgalcileri cezalandırıyor" dedi.

2-TBMMBaşkanVekiliUluçGürkanAnkara'dayaptığı açıklamada, Karma Komisyon'un yasama dokunulmazlıklarına ilişkin kararının, toplantının içtüzüğeaykırıbirşekildeyapıldığı gerekçesiyle işleme konulmadığını söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Hak-İş GenelBaşkanı SalimUslu ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, sendikalhakveözgürlüklerin1960'lıyıllarıarattığını belirterekbualandakabuledilebilirdüzeyegelinmesi gerektiğini söyledi.

4-UlaştırmaBakanıNecdetMenzirAnkara'dayaptığı açıklamada,dünyanınheryanındademiryollarınındevletin desteğiyleayaktadurduğunubelirttivedemiryolu taşımacılığınınTürkiye'deuzunyıllar"üvey evlat muamelesi gördüğünü" söyledi.

5- Basın Affı Yasası'ndan yararlanan gazeteciIşıkYurtçu tahliye edildi.

6- İsviçre'nin Montrö kentinde bulunanKKTCCumhurbaşkanı RaufDenktaş,BMgözetiminde devam eden barış görüşmelerinden sonra yaptığı basın toplantısında, bundan böyleAB'ninalacağı tavrıbekleyeceklerini belirtti ve "AB'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ni Kıbrıs'ın yasal hükümeti olarak muhatap alması ve 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ortak kurucuları olan Türk tarafını görmezlikten gelmesi, olayı bu hale getirdi" dedi.

7-Gürcistan'ınbaşkentiTiflis'tedünbirarayagelen GürcistanDevletBaşkanıEduardŞevarnadze,Abhazyalideri Vladislav Ardzinba ve Rusya DışişleriBakanıYevgeniPrimakov görüşmesonrasıyayımladıklarıortakbildiride, aralarındaki sorunlarısilahladeğilbarışçıyöntemlerleçözeceklerini, hiçbirkoşulaltındakandökülmesineizinvermeyeceklerini belirttiler.

16 AĞUSTOS 1997

1- 34.ulusal, 8.UluslararasıHacıBektaşVeliAnma Törenleri,Nevşehir'inHacıbektaşilçesindeCumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katılımıyla başladı.Cumhurbaşkanı Demirel, halka hitaben yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin 700 yıldır insanlara barış,sevgi,kardeşlikveberaberliğiönerdiğini vurgulayarak,birinsanın700 yıl yaşatılmasının zor olduğunu kaydetti.Törenlere,BaşbakanYardımcısıİsmetSezgin,CHP GenelBaşkanıDenizBaykalveçoksayıdasiyasiparti temsilcisi, belediye başkanı ve sanatçı katıldı.

2-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakan,Meclisgrup toplantısında yaptığı konuşmada, TBMM tarafından kabul edilen ve kesintisiz temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasınıöngörenyasanın Anayasa'yaaykırıolduğunu,bunedenleiptaliiçin Anayasa Mahkemesi'nebaşvuracaklarınıbildirdi.Erbakan,Anayasa'ya rağmendininiöğrenmekisteyenlerin engellendiğini, çıkarılan yasanın hem usul,hemdeesasbakımındanAnayasa'yaaykırı olduğunu savundu.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim tasarısının TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasınınınardından, ekonomikdarboğazaönlemlerileGüneydoğusorununugündeme aldıklarını bildirdi.

4- Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile Kıbrıs,AvrupaBirliği ileilişkilervepetrol boru hatları konuları üzerine yapılan söyleşi,CumhuriyetgazetesininPazarKonuğusayfasında yayımlandı.Cemayrıca,bakanlığınınvehükümetindış politikadakiönceliklerikonularınıSabahgazetesine değerlendirdi.

5-MaliyeBakanıZekeriyaTemizel,Ankara'dayaptığı açıklamada,8yıllıkkesintisiz temel eğitim yasa tasarısının yalnızca eğitime değil, ekonomi sektörüne de büyük bircanlılık getireceğini savundu.

6- TBMM GenelKurulu'ndagörüşülen8yıllıkkesintisiz temeleğitimyasa tasarısı 242 ret oyuna karşın 277 oyla kabul edildi.

7- DYP Genel Başkanı TansuÇiller,İstanbul'daMÜSİAD'ın haftalık toplantısına katıldı.Çiller burada yaptığı konuşmada, 8 yıllık temel eğitime değinirken, bunun "çağdışı" biruygulama olduğunu savundu.

8- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,8yıllıkkesintisiz temeleğitimtasarısınınTBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmasınıveyenisüreci,CumhuriyetveMilliyet gazetelerinedeğerlendirdi.Baykal, tasarıyla eğitim alanında önemli biradımatıldığınıvurgulayarak,"Kültürel,siyasal gelişmeaçısındanbelirleyiciolacağını"belirterek, öğretmenlerineğitimikonusundagerekliçalışmaların başlatılması gerektiğini vurguladı.

9- TBMM, 1 Ekim 1997, Çarşamba günü yeniden toplanmak üzere tatile girdi.

17 AĞUSTOS 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,kesintisiztemel eğitimin8yılaçıkarılmasınıöngörenyasayıonayladı. CumhurbaşkanlığıBasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamada, üniversitelerinkuruluşundanbugünekadar okullarıyla ilişiği kesilentümüniversiteöğrencilerineafgetirenyasayı onayladığı bildirildi.

2- Başbakan MesutYılmazveBaşbakanYardımcısıBülent EcevitNevşehir'dekiHacıbektaşŞenlikleri'nin ikinci gününde ilçeye giderekhalkahitabenbirerkonuşmayaptılar.Hacı Bektaş Veli'nin, İslami olmayı, insani ve ilmi olmakla bir tutan Anadolu'nunyetiştirdiğienbüyükerenlerdenbiriolduğuna dikkatçeken Başbakan Yılmaz, "Bu anlayışı 21.yüzyıla taşımak istiyorsak, o köprüden ilerlemeye HacıBektaşVeli'nindediği gibi, bir olmaya, iri olmaya diri olmaya mecburuz" dedi.Ecevit de yaptığıkonuşmada,sekizyıllıkkesintisiztemeleğitim yasasınınsadece TBMM'nin, milletvekillerinin, hükümetin değil, ölümünden 59 yıl sonra Atatürk'ün yeni zaferi olduğunu kaydetti. Ecevit,"Sekizyıllıkeğitimiveprogramısağlam temellere oturtacakzamanımızolursaTürkgençlerini,inanç sömürücülerininelindenkurtaracağız.Çocuklarımızve gençlerimiz,inançsömürücülerinintuzaklarınakolayca düşmeyecekler" dedi.

3- DTP Genel Başkanı Hüsamettin CindorukpartisininMamak veAltındağilçeteşkilatlarınınaçılışındayaptığı konuşmalarda,siyasetinyozlaştığını,bunundaTürkiye'nin gelişimini engellediğini söyledi.

4- Akaryakıta yüzde 7.9 oranında zam yapıldı.

5-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,Kıbrısbarış görüşmelerininikinciturununyapıldığıİsviçre'ninMontrö kentinden İstanbul'a geldi.KKTC'ye hareketindenönceAtatürk Havalimanı'ndagazetecilereyaptığıaçıklamada, "Kıbrıs barış görüşmeleri ile ilgili kararlarımız, AB'nin1997yılısonunda KıbrısRum kesiminintam üyelik görüşmeleri konusunda alacağı tavra bağlıdır" dedi.

6- Filistin lideri Yaser Arafat'ın tüm Filistinligrupları "UlusalBirlik"görüşmelerineçağırması,İsrail'insert tepkisine neden oldu.Arafat yaptığı açıklamada, bu görüşmeleri Filistin'inçıkarlarıiçinyapacağınıbelirttive İsrail'in kendisinegörüşdikteetmeçabalarınaboyuneğmeyeceğini vurguladı.

18 AĞUSTOS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan MesutYılmaz İstanbul'daUluslararasıİstatistikEnstitüsü'nün(ISI) düzenlediğitoplantıyakatıldı.CumhurbaşkanıDemirel, geleceğindünyasının"bilgiçağı"olaraktanımlandığını belirterek"Buçağdafikirözgürlüğüverekabetindinamik unsurları, küresel boyutta sürekli yeniliklerin ve yaratıcılığın daiticigücünüoluşturacaktır"dedi.TürkiyeSeyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) her yıl turizmcilere ödül vermek içindüzenlediğitörendekonuşanCumhurbaşkanıDemirel, turizmcilere "Uçan kuştan döviz istiyoruz.Bir milyon yatak, 25 milyon turist ve 15 milyar dolar turizmgeliri eldeettiğiniz zaman hedeflerimizin ilk kısmına ulaşacağız" dedi.

2- Başbakan MesutYılmaz,DTPGenelBaşkanıHüsamettin Cindorukile Başbakanlık'ta bir araya geldi.Cindoruk, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, uzun süredir Anadolu'yu gezdiğini ve buralarda edindiği izlenimlerle atamalar konusundaki istek ve şikayetlerini Başbakan Yılmaz'ailettiğinisöyledi.Başbakan Yılmazdahükümetinilkbiraylıkhızlıçalışmatemposu içerisindemeydanagelenkoordinasyonsuzluğunbundansonra yaşanmayacağı konusunda güvence verdi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, TMMOBBaşkanıYavuz Önenveberaberindekiheyetikabuletti.Ecevityaptığı konuşmada,hükümetinSusurlukolayınınarkasındakiçirkin ilişkilerağınınüzerinekararlılıklagideceğini,yargının önündeki engellerin kaldırılacağını söyledi.

4-MaliyeBakanıZekeriya TemizelMilliyetgazetesine yaptığıaçıklamada,akaryakıttandemirekadar bir dizi ürüne yapılanyüksekoranlızamlarıeleştirerek,"8yılıbahane göstererekzamyapılması doğru değildir" dedi.Temizel, tekel ürünlerine yapılan zammın yüzde 10'luk bölümü dışında akaryakıt, demirveçaya yapılan zamlarla ilgilerinin bulunmadığını ve bu politikayı onaylamadıklarını da açıkladı.

5-ANAPBaşkanlıkDivanı,BaşbakanMesutYılmaz başkanlığındatoplandı.Başkanlık Divanı, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasa tasarısına "hayır" oyu kullanarakikincikez grupkararınaaykırıhareketeden Cemil Çiçek'i kesin ihraç, aynı tasarıya hayır oyu kullanan Ali Coşkun'u da bir yıl süreyle geçici ihraç istemiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevketti.

6- DYP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yaman Törüner, ANAP'a katıldı.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 37 kişi öldü.

8- Cumhuriyet döneminin ilkeğitimcilerindenMünirRaşit Öymen, Ankara'da öldü.

9- Tayvan'ınkuzeykesiminietkisialtınaalanWinnie kasırgasının, 18 kişinin ölümüne, 40 kişinin de kaybolmasına yol açtığı bildirildi.

10-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsin,Çeçenistan'a özerklikverilebileceğinisöyledi.Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Meşadov'la Kremlin'de biraraya gelen Rusya DevletBaşkanı BorisYeltsin,Çeçenistan'lauzunvadeli bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını da bildirdi.

19 AĞUSTOS 1997


1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz'ınbaşkanlığında toplandı.Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Şükrü Sina Gürel bir basın toplantısı düzenleyerek, toplantıhakkındabilgiverdi. Gürel, öğretmenlere verilen öğrenim yılına hazırlık ödeneğinin 8 milyondan 20 milyona çıkarılması, İran'dan Türkiye'ye doğalgaz taşınacakboruhattınınyapımıiçin Botaş'a yetki verilmesi, Kuran Kursları Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması, Cep Telefon HatSözleşmesiileilgilialınankararlarınele alındığını söyledi.

2- Yüksek Planlama Kurulu(YPK),BaşbakanMesutYılmaz, başkanlığındatoplandı.YPK'nınilktoplantısında,Devlet Planlama Teşkilatı'nca sunulan "1997MakroekonomikGelişmeleri veYatırımlar" başlıklı raporu ele alındı.Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, toplantıda DPT raporu ışığında Türkekonomisinin değerlendirildiğinibelirtti.Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, zamlarla ilgili olarak "Ekonominin gerekleriyerinegetirildi" açıklamasınıyaptı.Sanayive Ticaret Bakanı Yalım Erez, YPK toplantısındayatırımlar,ekbütçevediğerkonularınele alındığını belirtti.

3- Devlet Bakanı Güneş Taner, Milliyetgazetesineekonomi ileilgili açıklamalarda bulundu.Taner, istikrarın sağlanması konusuna özel birönemverirken,seçiminekonomiüzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

4- Milli Eğitim Bakanı HikmetUluğbay,düzenlediğibasın toplantısında,8yıllıkkesintisizeğitimiçintoplanan bağışların devletharcamalarıgibidenetleneceğinikaydetti. Uluğbay,bağışlarınamacınauygunolarakkullanılıp kullanılmadığının6aydabirMaliyeveMilliEğitim Bakanlığı'nın denetim elemanlarınca belirleneceğini söyledi.

5-ÖzelleştirmeİdaresiBaşkanlığı'naUğurBayar'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

6- DYP GenelBaşkanıTansuÇiller,İstanbul'daDYPil binasındadüzenlediğibasıntoplantısında, yapılan zamların 8 yıllık kesintisiz temeleğitimegeçilmesinekaynakbulunması amacınadayandırılmasının aldatmaca olduğunu belirtti.Çiller, "Türkiye'yi demokrasinin dışınataşıdılar.İktidarpartileri birtalimatdoğrultusundahareketediyorlar.Busebeple Meclis'te bir şey anlatmak mümkün değil.Halka gideceğiz" dedi.

7-RPGrupBaşkanvekiliSalihKapusuz,parlamentoda düzenlediğibasıntoplantısındahükümetin"zamfuryası" başlattığını belirterek,akaryakıta1.5ayiçindeyüzde46 oranındazamyapıldığınadikkatçekti.Medyanınzamlara kayıtsız kaldığını öne süren Kapusuz, "Bizimdönemimizdeyüzde 5-10zamyapıldığındaeleştirenler,şimdizamları görmezden geliyorlar" dedi.

8- Diyanet İşleri Başkanı MehmetNuriYılmaz,DTPGenel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u TBMM'de ziyaret etti.Yılmaz, bir soruüzerine8yıllıkkesintisiztemeleğitimiprotesto eylemlerindeKuran'ınzincirlenerekellerdetaşınmasının "onaylanamaz bir hareket"olduğunusöyledi.Yılmaz,butür gösterilerin tehlikeli sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekti.

9- Van'da yapılan bir operasyonda 170kilogrameroinele geçirildi.Olaylailgiliolarakbiriastsubay,üçkişi yakalandı.

10- Güney Lübnan'daki İsrail yanlısı milislerin, dünSayda kentiileköylerinitopateşinetutup 10 sivili öldürmesine misilleme yapan Hizbullahörgütü,İsrail'inkuzeyineKatyuşa füzeleriylesaldırdı.Füze saldırısında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

20 AĞUSTOS 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Isparta'dabirdizi temelatmatörenlerineveaçılışlara katıldı. Cumhurbaşkanı Demirelyaptığıkonuşmada,Türkiye'deyurttaşlarınhürve serbest düşünceye sahip olduğunu söyledi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Dinar'da bazı açılıştörenlerine katıldı.Törenlerin öncesinde halka hitap eden Yılmaz, 8 yıllık kesintisiz temeleğitime"Dineğitimiengelleniyor"diyerek karşıçıkanRP'nin asıl amacının kendisine militan yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, siyasetçilerinkutsaldeğerlerüzerine siyaset yapmalarına izin vermeyeceklerini belirtti.

3- Başbakan Mesut Yılmaz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı ZaferÇağlayanileyönetimkurulu üyelerini kabulü sırasında yaptığı konuşmada,"Eğitimreformundansonra, sıraekonomik reformlardaekonomidekikanamayıdurdurmakiçingerekli tedbirleri ne kadar radikalolursaolsunuygulamayakoymakta kararlıyız"dedi.BaşbakanYardımcısıBülentEcevitde, Çağlayan veASOYönetimKuruluüyelerinikabulündeyaptığı konuşmada,zamlarınsadece8yıllık kesintisiz temel eğitime katkısağlamakiçinyapıldığıdüşüncesininyanlışolduğunu belirterek,dargelirliailelerinçocuklarınıneğitim masraflarının devlettarafındankarşılanabilmesiiçinkaynak yaratıldığını söyledi.

4- Dışişleri Bakanlığı SözcüYardımcısıSermetAtacanlı, düzenlediğibasıntoplantısında,Kürtsorunununbarışçı yöntemlerle çözülmesine ilişkin olarak birAlmansiviltoplum örgütütarafındangündemegetirilen "Brüksel-Diyarbakır Barış Treni"projesinin,PKKbağlantılıbirpropagandagirişimi olduğunu belirtti.

5- Öğrencilerin, İlköğretimin 5.sınıfındansonraKuran kursunagitmelerine olanak tanıyan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'deyayımlandı.BaşbakanMesutYılmazileBaşbakan YardımcısıBülentEcevitdeortakbirbasıntoplantısı düzenleyerek yönetmelikle ilgili bilgi verdi.BaşbakanYılmaz, dineğitimiyleilgilimevcutuygulamadangeriye gidişin soz konusu olmadığını belirtirken,"Yücedinimizinsiyasiamaçla kullanılmasınadagöz yummayacağız" dedi.Başbakan Yardımcısı Ecevit de, şimdilik yönetmeliklebelirlenenisteğebağlıdin eğitimininilkfırsattayasaldüzenlemeyekavuşturulacağını söyledi.

6- Milli Güvenlik KuruluGenelSekreterliği'neOrgeneral ErginCelasin'inatanmasınailişkinkararResmiGazete'de yayımlandı.

7- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in dört günlük Ege gezisi başladı.İzmir'deokulaçılıştörenindebirkonuşma yapan Çiller, 8 yıllık kesintisiz temeleğitimieleştirerek,halkın yüzde88'ininzaten sekiz yıllık eğitimini tamamladığını, yeni yasayla yüzde 12'nin de buna dahil edildiğini söyledi.

8- DTP Başkanlık Divanı'nda konuşan Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasasının, Türk milli eğitiminin kalite,yeterlilikvesınıfmevcutlarıaçısından yenidendüzenlenmesiiçinçokönemlibir fırsat yarattığını bildirdi.

9-İsrailsavaşuçakları,dünHizbullahtarafından gerçekleştirilenroket saldırısına misilleme olarak Lübnan'daki Hizbullah mevzilerini ve Lübnan ordusu mevzilerininyakınlarını bombaladı.Saldırıda dört sivilin yaralandığı bildirildi.

10- İran'ın yeni Cumhurbaşkanı MuhammedHatemitarafından parlementoya sunulan kabine listesi güvenoyu aldı.

21 AĞUSTOS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'daçeşitli açılıştörenlerinekatıldı.CumhurbaşkanıDemirelyaptığı konuşmada,nüfusununyüzde99'uMüslümanolanTürkiye'de kimsenin,diningereklerininyerinegetirilmesini engellemediğini belirterek "Bu gürültü nedir diye sorarsanız; bu gürültüdemagojidir, mugalatadır, din istismarıdır.Vatanın en aziz varlığının istismarıdır" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Yatağan Termik SantralıBacagazı KükürtArıtmaTesisleri'nintemelatmatöreninekatıldı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada,arıtmatesisleriyleçevreye yaptığızararönlenentermiksantrallarınçalıştırılacağını belirtti.

3- Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün başkanlığında toplanan İnsanHaklarıKoordinatörÜstKurulu'nda,insanhakları örgütleri dinlendi.Türk,demokratikleşmeninönündekiengel olarakgörülenbazıyasalardakisınırlayıcıhükümlerde değişiklik yapmayı hedeflediklerini söyledi.

4- Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Güneş TanerCumhuriyet gazetesineyaptığı açıklamada, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasası henüz Meclis'ten geçmeden yapılmayabaşlananvebundan sonra "otomatiğe" bağlanacağını belirttiği zamların "kısa vadede enflasyonu arttırıcı bir etkisi" olacağını söyledi.

5- İçişleriBakanıMuratBaşesgioğludüzenlediğibasın toplantısında,kesintisiztemeleğitimin 8 yıla çıkarılmasını protesto eylemleri adı altında her cuma namazı çıkışında yapılan şeriatçıgösterileri,radikalgruplarlabağlantılı kişilerin organize ettiği yolundakuvvetliemarelerolduğunusöyledi. Başesgioğlu, "Özellikle İstanbul'da yapılan gösterilerin tamamen radikal gruplar tarafından organize edilmeyebaşlandığıtespit edilmiştir" dedi.

6- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller,İzmir'degazetecilerin sorularını yanıtladı.Çiller, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimi "yukarıdangiydirilmişelbise"olaraktanımladı.Demokrasi dahilherşeyin aşağıdan yukarıya yapılanması gerektiğini dile getiren Çiller,imamhatipleresiyasetkarıştığınısöyledi. Çiller,"bazırütbelilerin"açıklamave davranışlarını bütün Türkiye'nin seyrettiğini savunurken, "Kışlada kesinlikle siyaset var" dedi.

7-Cezayir'deradikalİslamcımilitanların5kişiyi katlettiği,güvenlikgüçlerinindeoperasyonlarda 17 silahlı şeriatçı militanı öldürdüğü bildirildi.

8- Afganistan'da başkent Kabil'in denetiminielindetutan Taleban'akarşımücadeleeden muhalefet güçlerinin, başkentin kuzeyindeTalebankuvvetlerinekarşıbüyükbirsaldırı düzenlediği bildirildi.

9- Çin'in doğusunda etkili olan Winnie tayfununda ölenlerin sayısının 242'e yükseldiği bildirildi.

2 AĞUSTOS 1997

1- Başbakan Mesut YılmazBodrum'dagazetecilerleyaptığı sohbettoplantısında,sonsiyasigelişmeleri değerlendirerek seçimtarihikonusundadaenuygunseçimtarihinin1998 sonbaharı olduğunu söyledi.

2- DYP GenelBaşkanıTansuÇillerİzmir'dedüzenlediği basıntoplantısında,adaletsisteminesiyasetinsokulmaya başlandığını söyledi.Batı ÇalışmaGrubu'nunyasalaraaykırı birkuruluşolduğunuve siyasi nedenlerle bu kuruluş hakkında adli işlemin yapılamadığını iddiaedenÇiller,"BatıÇalışma Grubu kurulabilir mi, bu yasal mıdır?Asıl sorgulanması gereken budur, Adalete siyaset sokulmaya başlanmıştır" dedi.

3- İstanbul 5.Ağır CezaMahkemesi,"SöylemezKardeşler Çetesi"olarakda bilinen organize suç örgütü üyelerine rüşvet karşılığı yardımcı olduklarıönesürülenpolismüdürlerinden Sedat Demir ile Halim Apaydın'ın tahliyesine karar verdi.

4- YÖK Genel Kurulu, YÖK Başkanı Prof.Dr.Kemal Gürüz'ün başkanlığında7.olağantoplantısını yaptı.Toplantıda bazı fakültelere dekan atamaları yapıldı.

5-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 14 kişi hayatını kaybetti.

6-SuriyeDevletBaşkanıHafızEsadileLübnan Cumhurbaşkanı Elias Hrawi, Güney Lübnan'da 11 sivilin ölümüne ve 47 kişinindeyaralanmasınayolaçançatışmalarlatırmanan gerginliğigörüşmeküzere Suriye'nin Lazkiye kentinde biraraya geldiler.

23 AĞUSTOS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,İstanbul'dakiCamialtı Tersanesi'ndeAlmanya'yaihraçedilmeküzereFerrostaalAG firmasıadınaTürkiyeGemiSanayiiAŞveGemaDenizcilik EndüstrisiAŞ tarafından inşa edilen Aurelia adlı yük gemisinin denizeindirilmetöreninekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel törendeyaptığıkonuşmada,ülkeningelişmeye devam edeceğini belirtti.Cumhurbaşkanı Demirel, dahasonraÇorlu'yagiderek birfabrikanınaçılış törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB'ye üyeolmasınakarşı Almanya'nınçıkışlarını üzüntüyle karşıladığını söyleyerek "Biz Avrupa'nın sırtına yük olacak değiliz" dedi.

2-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,KonyaSelçukÜniversitesi'ndedüzenlediğibasın toplantısında, Konya'da savunma sanayiinigeliştirmeyeyönelik bazıçalışmalaryürüttüklerinikaydetti.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezgin, köykoruculuğusistemininıslah edileceğinive köy korucularının kendi bölgelerinde görevlerini sürdüreceklerini söyledi.

3- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Burdur'da halkahitaben yaptığıkonuşmada,Türkiye'ninçok hızlı siyasi gelişmelerden geçtiğinivebüyükbunalımatlattığınıbelirterek,"Tarih yaşadığımızgünlerinnekadarkötüolduğunuanlatacakve yazacak. Büyüktehlikeatlattık.Demokratikrejim,ulusal bütünlük kurtuldu" dedi.

4- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet NuriYılmaz,İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, son günlerde gündemden düşmeyen cuma namazı gösterileri, ezan genelgesi, sarık, cüppeveKuran kurslarıkonusundakigörüşleriniaçıkladı.Yılmaz, 8 yıllık kesintisiztemeleğitimiprotestoetmekiçincumagünleri yapılan şeriatçı gösterileri eleştirdi.

5- İnsan Hakları DerneğiGenelBaşkanıAkınBirdalile yapılan söyleşi Milliyet gazetesinde yayımlandı.

6-Şapkadevriminin72.yıldönümüKastamonu'da,harf devriminin69.yıldönümüiseTekirdağ'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.Kastamonu'da düzenlenen törende konuşan DevletBakanıHasanGemici,çağdaşyaşamınilkadımının Kastamonu'daatıldığınıbelirterek,bundanböyleçocukların körpebeyinlerininhurafelerledoldurulamayacağınıkaydetti. Kastamonu'nun 12 asırdır kendi öz değerlerinikoruyanillerden olduğunubelirtenİçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu da Fransız işgalinekarşıilkkadınmitinginindeburadayapıldığını kaydetti.Törende,DevletBakanıHikmetSamiTürkde bir konuşma yaptı.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 19 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

24 AĞUSTOS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Başbakanlıkve bakanlıkları kapsayan 45 kişilik atama kararnamesini onayladı.

2- BaşbakanYardımcısıBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında,FransaUlusalCephePartisi lideri Le Pen ile görüşen RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı eleştirdi.Pen'in amacınınFransa'dakiTürklerleFransızlarınarasınıaçarak sergilenen uyumu bozmakolduğunukaydedenEcevit,"Buuyumu bozmanınbiryolu,Fransadaki Türkleri çağdaş yaşamın dışına, gerisine itmektir.Öylece Fransa'daTürklerekarşıyoğunve yaygınbirtepkiuyandırmaktır.Bunueniyi, hiç kuşkusuz Erbakan'la partisi ve Milli Görüş Teşkilatı başarır" dedi.

3- İçişleri Bakanı MuratBaşesgioğluileBayındırlıkve İskanBakanıYaşarTopçuSinop'taincelemelerde bulunduktan sonraBoyabat'agiderekANAPilçekongresinekatıldı. Başesgioğlu yaptığı konuşmada, son yapılan fiyat ayarlamalarının 8 yıllık kesintisiz temel eğitimle birilgisininbulunmadığını belirterek, "Zamların nedeni bütçe açıklarıdır" dedi.Kongre'de konuşanTopçuise8yıllıkkesintisiztemeleğitimi gerçekleştirmenin kendi hükümetlerine nasip olduğunu söyledi.

4-HannoverÇağrısıadlıdernektarafından Brüksel-Diyarbakırarasındadüzenlenmekistenen "barış treni" projesi iptal edildi.CHP Genel Başkanı DenizBaykalAdana'da gazetecilerinkonuyla ilgili sorularını yanıtlayarak, "Türkiye, ciddi bir terör tehlikesinemaruz.Fakatgeldiğimiznoktada Türkiyekendiiçindekitartışmalarkonusunda daha hoşgörülü, daha anlayışlı davranma imkanınasahiptir.Bukonularıdaha anlayışlakarşılamanınhükümetaçısındanmümkünolacağını düşünüyorum" dedi.İnsan HaklarıDerneğiGenelBaşkanıAkın Birdalise"Barışevrenselbirolgudur.Türkiye'deinsan hakları,barışvedemokrasiyidahaçokyaygınlaştırmakve gerçekleştirmekiçinyola çıkmış olan hükümetin, bu yolculuğun barış adına yapıldığını anlamış olması gerekirdi" dedi.

5- İsveç Başbakanı Göran Persson'un konuğuolarakİsveç'e gelenAB'nindönem başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, aralarında Türkiye'nin de olduğu 5 ülkeninkendilerini adaylarlistesinden silinmiş kabul etmelerinin yanlış olduğunu, 6 ülkeye öncelik tanınmasının yalnızca "Herülkeninaynıanda AB'ye giremeyeceğini" belirttiğini söyledi.

6-HindistanvePakistanarasındakitartışmalıKeşmir bölgesindeçıkançatışmalarda51 Pakistan ve 3 Hint askerinin öldüğü bildirildi.

7- Fransa'nın başkenti Paris'tedüzenlenenDünyaGençlik GünleriFestivaline,Katolikdünyasının lideri Papa II.Jean Paul de katılarak halka hitaben bir konuşma yaptı.

25 AĞUSTOS 1997

1- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Başbakan MesutYılmaz başkanlığındaTÜBİTAK'tatoplandı.Kurulun açılışında konuşan BaşbakanYılmaz,"Türkiyebualandayenilenmesürecinde kaybedeceğizamanıacilenhızlatelafi etmek zorundadır.Bu süreçte daha fazla gecikmemek için hızlıbirgelişmesağlamak zorundayız"dedi.Toplantıdan sonra bilgi veren Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen ise üniversiteler ile birlikte ilkveorta dereceliokullarındaİnternetsistemine bağlanacağını, 1998 Mart ayına kadar "sanal bakanlar kurulu toplantısı"yapılabilir duruma gelineceğini söyledi.

2-Hükümet,işverenveişçitemsilcilerindenoluşan EkonomikSosyalKonsey(ESK),BaşbakanMesutYılmaz başkanlığında Ankara'da toplandı.Toplantıda, makroekonomikve sosyalgüvenlikkuruluşlarının sorunları, eşelmobil sisteminin kaldırılması,mevsimlikvegeçiciişçilerinistihdamı konularınınelealındığıbildirildi.Toplantının açılışında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Fuat Miras, 8 yıllıkkesintisiz temel eğitimi desteklemek amacıyla, 1 trilyon liralık kaynak ayırdıklarını açıkladı.Toplantıdan sonrabilgi verenDevletBakanıIşın Çelebi, sosyal güvenlik reformu için ÇalışmaBakanlığıilesendikalarınortakbirçalışma başlatacağını ve eşelmobil sisteminin kaldırılacağını belirtti.

3- İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu,13basınmeslek kuruluşutemsilcisiilebakanlıktabirarayagelerek,basın mensuplarınıngörevdekarşılaştıklarıgüçlüklerveçözüm yollarınıgörüştü.İçişleri Bakanlığı Müsteşarı M.İlyas Aksoy ileEmniyetGenelMüdürüNecatiBilican'ındakatıldığı toplantıda,Başesgioğlu,gazetecilerilegüvenlik güçlerinin kamu görevi yaptıklarını vurgulayarak,aynımisyonuüstlenmiş ikisektörünbirbirinerakipolmasınındüşünülemeyeceğini söyledi.Başesgioğlu, gazetecilerin daha rahat çalışmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

4-KültürBakanıİstemihanTalayilebakanlığıve çalışmalarıüzerineyapılansöyleşiZamangazetesinde yayımlandı.

5- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,İçel'inAslanköyve Göznebeldelerindefestivalaçılışlarınakatıldı.Baykal, buralardayaptığıkonuşmalarda,8yıllıkkesintisiztemel eğitimibahaneederekrejimkarşıtıgösterileryaparak bir yerlere varılamayacağını belirtti.Baykal, "Bizİslamiyetide laikliğidebirlikteyaşayacağız.Dünyadaki en iyi İslamiyet ülkemizdedir" dedi.

6-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,partisinin Ankara'da yapılan il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, şu aniçindebulunduklarıkoalisyonhükümetininalternatifi olmadığınıvebunedenlebaşarılıolmakzorundaolduğunu belirtti.Hükümetin alternatifininseçimleortayaçıkacağını ifadeedenCindoruk,önceseçiminaltyapısının hazırlanması gerektiğini bildirdi.

7- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlar sırasında güvenlik kuvvetleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmalarda 40terörist öldürüldü.Çatışmalarda1güvenlikgörevlisişehit oldu, 5 görevli de yaralandı.

8-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarındaaralarında18.dönemANAP Kırşehir Milletvekili Kazım Çağlayan'ındabulunduğu48kişiöldü,100kişide yaralandı.

9- Türkiye'nin ilk kadın seramiksanatçısıFüreyaKoral, İstanbul'da vefat etti.

10-Antalya'dagerçekleştirilenoperasyonlardapiyasa değeri7trilyonliraolan176 kilo baz morfin ile 158 kilo eroin ele geçirildi.Uyuşturucuyla ilgili olarak biri İsrail'li 5 kişi gözaltına alındı.

11- Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir bölgesinde iki ülkeninordularıarasındapatlakverençatışmalarındevam ettiği, hafta sonu meydana gelen çatışmalarda60-70Pakistanlı askerin öldürüldüğü bildirildi.

26 AĞUSTOS 1997

1- ZaferHaftasıtümyurttakutlanıyor.Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,30 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.CumhurbaşkanıDemirelmesajında,"Yurttasulh, cihandasulh,hiçbirzaman değişmeyecek temel prensibimizdir" dedi.Zafer haftası nedeniyle TBMM Başkanı MustafaKalemlive Başbakan Mesut Yılmaz da birer mesaj yayımladılar.

2- Bakanlar Kurulu,BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın öncelikli projeleri, KKTC'yeiçmesuyuprojesi,çevreyeilişkinsorunlarile meteoroloji çalışmalarının ele alındığı bildirildi.

3- Başbakan MesutYılmaz,İzmir'departisinekatılımlar nedeniyledüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,Susurluk olayının açığa çıkarılmasında bazı zorluklar olduğunu kaydederek dokunulmazlıklarınkaldırılmasıvepişmanlıkyasasının çıkarılması gerektiğini bildirdi.BaşbakanMesutYılmaz,66. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışını da yaptı.

4- Demokrat Türkiye Partisi'nin Temsilciler Meclisi'nin74 ildengelenilbaşkanlarıylayaptığıtoplantısındaalınan kararlar, bildiri şeklinde açıklandı.GenelBaşkanHüsamettin Cindoruk,yaptığıaçıklamada,bürokrasidekideğişikliklerin "tasfiye hareketi"ne dönüştüğünü ileri sürerek,BaşbakanMesut Yılmaz'ıeleştirdi.Cindoruk, uygulama bu şekilde devam ederse biz de hükümeti "CHP gibi dışardan destekleriz" dedi.

5-Türktopluluklarıarasındaiktisadivekültürel işbirliğininsağlanmasınıvegeliştirilmesiniamaçlayan Türk Dünyası 1.İktisatKongresiveTürkHalklarıAsamblesi4. Kurultayı,İzmir'debaşladı.Üç gün sürecek olan toplantılara baştaTürkcumhuriyetlerindenolmaküzeredünyanınçeşitli yerlerinden 300'den fazla davetli katıldı.

6-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 28 kişi öldü, 78 kişi de yaralandı.

7- İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı İsmailCem,Roma'da görüştüğüİtalyaDışişleriBakanı Lamberto Dini ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak tanımlayan Dini, Türkiye'de hızlı bir ekonomik süreç yaşandığını belirterek, "insan hakları konusunda Türkiye'dendahaçokşey bekliyoruz"dedi.ABKomisyonu'nun1998yılında Kıbrıs Rum kesimi ile Avrupa Birliği'neüyelikiçingörüşmelerebaşlama kararıaldığınıhatırlatanDini,"Kıbrıs konusu karmaşık bir sorundur.Kıbrıs'ta, iki toplum, iki hükümet ve ikiCumhuriyet var.Kıbrıs sorunuyla ilgili çözüm bu iki toplumu ve Yunanistan ile Türkiye'yi tatmin etmelidir" dedi.Cem, dahasonraİtalya Başbakanı Romano Prodi ile görüştükten sonra Türkiye'ye döndü.

8- Cezayir'de, 64köylününradikalİslamcımilitanlarca katledildiği bildirildi.

27 AĞUSTOS 1997

1- Milli Güvenlik Kurulu,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel başkanlığındatoplandı.Toplantıda, ülke genelindeki güvenlik ve asayiş durumu ilebunuetkileyeniçvedışgelişmelerin gözdengeçirildiği, değerlendirildiği ve dış politik gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu bildirildi.

2- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,ikigünlükgeziiçin İzmir'egitti.Gezilerisırasındagazetecilerinsorularını yanıtlayan Baykal, RP'nin Libya'danmalidestekalmasınınve Çeçenistan'a gönderilecek yardım paralarının bir bölümünü örtülü ödenekten karşılamasının ulusal iradeyi zedelediğini belirterek, "Bütün bunların insanlıkla bağdaşır bir yanı yoktur.Kesinlikle ne İslamlaneahlaklabağdaşır"dedi.Türkiye'deirticayı besleyenkaynaklarınbiranöncekurutulmasıgerektiğini vurgulayanBaykal,hükümetinbukararlılığıgösteremediğini belirtti.

3-DemokratTürkiyePartisiGenelBaşkanıHüsamettin Cindorukİstanbul'dayaptığıaçıklamada, koalisyon hükümetini bir an önce memurlara sendika hakkı verilmesi konusunda uyararak "Memurların gerçekten güvence altında olmadığı ortaya çıkmıştır. Memurların sendika kurmaları için yasakkalktığıhaldeyasası çıkmamıştır.Memuremekçilerimizegüvenceverelim, tayin ve terfilerini de sendikalarıyla ortaya koyalım" dedi.

4- RP GenelBaşkanYardımcısıAbdullahGül,partisinin İstanbulİl Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, örtülü ödenekkonusundabiraçıklamayapmayetkisininolmadığını belirterek,"Libya'dangelenyardımparalarının Çeçenistan'a gerektiği biçimde aktarılmadığı vekaybolanbuparalarınbir kısmınınörtülüödenektenkarşılandığı"iddialarınıortaya atanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını söyledi.

5- Yüksek ÖğretimKurulu(YÖK),Mısır'dakişeriatçıEl EzherÜniversitesi'ndenbugünekadarmezunolantümTürk öğrencilerin diplomalarına verilmişdenklikbelgeleriniiptal etmekararıaldı.YÖK,devlet dairelerinde çalışan El Ezher Üniversitesi mezunu personelin "lise mezunu" statüsünealınması için çalışmalara başladı.

6- TOBB Başkanı Fuat Miras, İstanbul Sanayi Odası'nın1996 yılının500büyükfirmasınıntanıtıldığıağustos ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada,55.hükümettenerkenseçim içingereklialtyapı çalışmalarını başlatmasını beklediklerini söyledi.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 34 kişi öldü, 66 kişi de yaralandı.

8- Kuzey Kore, ABD'nin sığınma hakkı verdiğiMısır'lıiki diplomatıniadesiniistedi.Resmi Kore Merkezi Haber Ajansına göre, DışişleriBakanlığıSözcüsüyaptığıaçıklamada,"İade konusundakiuluslararasıyasalarınışığında,suçlularKuzey Kore'ye iade edilmeli ve adalet önüne çıkarılmalıdır" dedi.Öte yandanABDyönetimiKuzeyKoreile başlaması öngörülen füze görüşmelerinden çekildiğini açıkladı.

28 AĞUSTOS 1997

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in,TİMEdergisine gönderdiği mektupta,TürkiyeCumhuriyeti'ninkurucusuMustafaKemal Atatürk'ün,20.yüzyıladamgasınıvuranliderolduğunu vurguladığı belirtildi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Başbakan Mesut Yılmazve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı ayrı ayrı kabul ederek haftalık olağan görüşmesini yaptı.

3- İnsan HaklarıKoordinatörÜstKurulu,DevletBakanı HikmetSamiTürkbaşkanlığındatoplandı.Türktoplantı sırasında yaptığı açıklamada, kurul çalışmalarının Avrupaİnsan HaklarıKomisyonutemsilcileriningelişiilebirilgisi olmadığınıbelirterek,"İşkencekonusundamevcuttedbirler yetersiz.Ekönlemleralınacak.İşkenceyiönlemeulusal komitesi kurulabilir" dedi.

4- Kıbrıs ve Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu Devlet BakanıŞükrüSinaGürelCumhuriyetgazetesineyaptığı açıklamada,öncekihükümetlerzamanındauygulananyanlış politikaların,Avrupa'ya,"Türkiye,ABileilişkilerini geliştirmek yolunda Kıbrıs konusundaödünverebilir"izlenimi verdiğini,bunakarşınşimdikihükümetibağlayan hukuki bir düzenlemenin olmadığını kaydetti.

5-DevletBakanıRefaettinŞahin,Milliyetgazetesine yaptığı açıklamada, çalışanlardan yedi yıl boyunca kesilen Konut Edindirme Yardımları'ndan, Toplu Konutİdaresi'nehiçaktarım yapılmadığını belirterek, "Şu anda bankada, konut edindirme için yapılankesintilerdenanaparaolarak73trilyongözüküyor. Nemasıylaenaz250trilyonolmasıgerekiyordu.Ama para harcanmış ve nereye harcandığı da belli değil" dedi.

6- Sanayi ve Ticaret Bakanı YalımErez,İzmir'deyaptığı açıklamada,yatırımlara ayrılan payın giderek azaldığına dikkat çekerek,"Bundansonrabedavacılıkkültürünüterkedeceğiz. Toplumunbütün kesimlerinde sanayiciden, çiftçiye, işçiye kadar nakditeşvikverilmeyecek.Hepimizbundanvazgeçmek durumundayız" dedi.

7-DYPGenelBaşkanıTansuÇilleryaptığıyazılı açıklamada,Ekonomik ve Sosyal Konsey'e memurların alınmamasını eleştirerek, "Bu davranış, hükümetinmemuruküçümsemesininen somutörneğidir.Memur sendikaları zamanı geldiğinde Ekonomik ve Sosyal Konsey'e alınacaklardır.Buhükümetzamvezulüm hükümeti değil, kıyım hükümeti olarak tarihe geçmiştir" dedi.

8-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİzmir'deyaptığı açıklamada,ülkeninenönemlikonusunun"Susurlukolayını" aydınlatmak olduğunubelirterek,"HerşeygelipSusurluk'ta düğümleniyor.Buülkedekanunyavar, ya yok.Kanun varsa herkes için var ya da herkes için yok.Hukukdevletindeböyle birşeyolabilirmi?Susurluk'uaydınlatmakbizimtemel iddiamızdır" dedi.Öte yandan İstanbul'da bir basıntoplantısı düzenleyenCHPGenelSekreteri Adnan Keskin, RP-DYP koalisyon hükümetininiktidardanayrılmasındansonrakurulanyeni hükümetindeirticayavegericiliğeteslimolduğunuileri sürerek,"8yıllıkkesintisiztemeleğitiminTBMM'den geçmesindensonrahükümetinçıkardığı yönetmelik tüm okulları imam-hatipleştirip, çocukları irticaya itiyor.Bu aynızamanda biranayasagaspıdırve CHP bu yanlışı yargıda düzeltecektir" dedi.

9- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Alem FM, İzmirKanal1 TV,Giresun Tempo FM, Ankara Radyo Hedef, İstanbul Çevre Radyo, Şanlıurfa Medya FM'e birergünyayındurdurmacezasıverdi. Kurulayrıca,UşakGençliğinSesiRadyo,SökeTV, Bayburt Gençlik FM, Ege TV, Flash TV,TGRTMesajFM,İzmirDemokrat Radyo ve Açık Radyo'nun uyarılmasını kararlaştırdı.

10- Edirne'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da, uyuşturucu yapımında kullanılan 1 ton 60 kilo asetik asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

11-GüneyKoreziyaretinisürdürenİsrailBaşbakanı BenjaminNetanyahuyaptığı açıklamada, ülkesinin Ortadoğu'daki diğer ülkelerle hiçbir zaman sıcak ilişkiler içinde olmayacağını belirterek, "Peres'in vizyonu olan 'Yeni Ortadoğu'nun unutulması gerek" dedi.Öte yandan İsrail birlikleri ileGüneyLübnan'da mevzilenenmilitanlararasındaşiddetliçatışmalarındevam ettiği bildirildi.

12- Venezüella'da bir cezaevinde çıkan isyanda41kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.

13- Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan resmi bir ziyaret amacıyla Rusya'ya gitti.

29 AĞUSTOS 1997

1-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanBalıkesir, Altınoluk'tayaptığıaçıklamada,"Partikapatmakla demokrasilerde halkın arzusu önlenemez.RPkapatılırsa,başka isimaltında kurulur.Bu çok doğaldır.Çünkü 20 milyon insanı dışlayamazsınız" dedi.

2- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Aydın, Didim'deyaptığı açıklamada,Türkiye'yidarbekaygısındankurtarmak ve rejimi güvenaltınaalmakiçinbuhükümetedestekverdiklerini, hükümetin kurulmasında CHP'nin öncülük yaptığını söyledi.

3- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ankara'da yaptığı açıklamada,55.hükümetde dahil geçmiş hükümetlerin memurun onuruileçokoynadığınıbelirterek,"Devleti siyasallaştırmayalım" dedi.

4-Bakü'yegidenİsrailBaşkanıBenjaminNetanyahu AzerbaycanCumhurbaşkanıHaydar Aliyev ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, İsrail'in Azerbaycan'dan petrol alımı ve iki ülkearasındabütünalanlardaişbirliğiningeliştirilmesi konularınıelealdıklarınısöyledi.Aliyevdeİsrailile ekonomi,sosyal,kültürelalanlarındailişkilerinin geliştirilmesini istediğini söyledi.

5- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile Ermenistan Devlet BaşkanıLevon Ter Petrosyan Rusya'da biraraya gelerek "Dostluk, İşbirliğiveKarşılıklıYardımAnlaşması"nıimzaladılar. Anlaşmayagöre,Türkiye-ErmenistansınırındaRusbirlikleri konuşlandırılacak.

6- Cezayir'de şeriatçı militanların, 300'denfazlainsanı öldürdükleri bildirildi.

30 AĞUSTOS 1997

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) BaşbakanMesutYılmaz başkanlığında,BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,devlet bakanları Işın Çelebi ve Hüsamettin Özkan, Özelleştirmeİdaresi Başkanı(ÖİB) Uğur Bayar ile başkan yardımcılarının katılımıyla toplandı.Devlet Bakanı Çelebi ve ÖİB Başkanı Bayar toplantının bitimindedüzenledikleri basın toplantısında, 1998 yılı başında özelleştirmedebellibirmesafekatedileceğinisöyledi. Çelebi,toplantıda satılmak üzere ÖİB'ye verilen Soma Kemerköy, Yeniköy, Yeşilköy ve Hamidabad termik santrallarınınEnerjive TabiiKaynaklarBakanlığı'nadevredilmesinevebakanlığın aracılığı ile satılmasına karar verildiğini açıkladı.

2-30AğustosZaferBayramı'nın75.yıldönümübütün yurtta,KKTC'devedıştemsilciliklerde törenlerle kutlandı. Ankara'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmailHakkıKaradayı, Anıtkabir'deki törenlerden sonra Genelkurmay Karargahında Devlet protokolü ve komutanların tebriklerini kabul etti.

3- İnsan haklarındansorumluDevletBakanıHikmetSami Türk,Cumhuriyetgazetesininsorularınıyanıtlarken,"Uzun vadelibirçalışmadayasalarımızdakidüşünceözgürlüğüile bağdaşmayan hükümler ayıklanmalı" dedi.

4- ANAP Müşterek Disiplin Kurulu, sekizyıllıkkesintisiz eğitimyasasınaret oyu kullanan Cemil Çiçek'in partiden ihraç edilmesi, Ali Çoşkun'a da18Ağustos1997'dengeçerliolmak üzerebiryılsüreylegeçiciçıkarmacezasıverilmesini kararlaştırdı.İhraçlarınardındanANAP'ın139olan milletvekili sayısı 137'ye düştü.

5-CHPGenelBaşkanYardımcısıOnurKumbaracıbaşı, düzenlediğibasıntoplantısındahükümeti,sekizyıllık kesintisiztemeleğitim,ekonomikpolitikalarveatamalar konusundaeleştirdi.Kumbaracıbaşı,"hükümetinsekiz yıllık eğitime ve irticaya karşı tavrı yanlıştır.TBMM'ninreddettiği 4.maddeyi hülle yoluyla geçerli kılmak, asıl görevi irticayla mücadele etmek olan hükümete hiç yakışmıyor" dedi.

6- Eğit-Der Genel BaşkanıMustafaGazalcıveEğitim-Sen GenelBaşkanıKemalBalile 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasasıüzerineyapılansöyleşiCumhuriyetgazetesinde yayımlandı.

7- Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Van'ın Başkaleilçesinde 12 PKK'lı öldürüldü; 2 korucu şehit oldu, 3 korucu da yaralandı.

8-Cezayir'deaşırıdincimilitanların45kişiyi katlettikleri bildirildi.

31 AĞUSTOS 1997

1- Başbakan MesutYılmaz,Türkcumhuriyetleri,Türkve kardeştopluluklardangelenöğrencilerin yetiştirilme esas ve usullerinin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli birşekilde sağlanmasına yönelik bir genelge yayımladı.

2- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit "1 EylülDünyaBarış Günü"nedeniylebir mesaj yayımladı.Atatürk'ün "Yurtta Barış CihandaBarış"özdeyişiyleiçvedışbarışınbütünlüğünü vurguladığınıbelirtenEcevit, "Dünya Barış Günü'nü kutlarken, Atatürk'ün barışa ve barış kültürüne bu katkılarını anmayı görev biliyorum.Bugünde Türkiye, Atatürk'ten aldığı esinle, bölge ve dünya barışı için uğraş vermektedir" dedi.

3- Devlet BakanıSalihYıldırım,Şırnak,Diyarbakırve Mardin'deyaptığıincelemeleriCumhuriyetgazetesine değerlendirdi.Olağanüstühaluygulamasınınyürürlükten kaldırılmasınınhemfiziki hem de psikolojik olarak yörede çok önemli bir iyileştirme sağlayacağını kaydeden Yıldırım,terörle mücadele açısından da bir zaaf doğmayacağını bildirdi.

4- Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, karayollarıüzerinde bulunanacil servislerin donanım ve yeniden yapılanması projesi kapsamında ilk olarak Ankara TrafikHastanesiAcilServisi'ni hizmeteaçtı.Özsoy,1yıldameydanagelen 356 bin trafik kazasında 5 bin kişinin öldüğünü ve 111 kişinin sakatkaldığını belirterek,"Bu kazalardan dolayı her yıl 21 trilyon lira maddi kayıp oluyorsa, bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın değil,hükümetin vesiviltoplumörgütlerinindeelkoymasıgereken bir iş olduğunu gösterir" dedi.

5- Ulaştırma Bakanı NecdetMenzir,8.AvrupaUlaştırma KoridoruveKafkas-Orta Asya Bağlantıları" konulu toplantıya katılmaküzereBulgaristan'ahareketindenönceAtatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları'nın en kısa zamanda Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini söyledi.

6- KültürBakanıİstemihanTalay,İçel'deincelemeleri sırasındayaptığıaçıklamada,tarihieserlerinkaçakçılara verilmesinde devletinrolüolduğunubelirterek"Tarihieser bulanvatandaş,bunuilkönce devlete vermek istiyor.Ancak verdiği tarihi eserinbedelinialamayınca,birdahabulduğu eseri devlet yerine kaçakçıya götürüyor" dedi.

7- Başbakanlıkvebazıbakanlıklardayapılan35atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,Eskişehir'inBeylikova ilçesindedüzenlenen "1.Süt Şenliği"ne katıldı.Baykal halka hitabenyaptığıkonuşmada,ilçeninönemlisütüretim merkezlerindenbiriolduğunubelirterek,sütüreticisinin desteklenmesini ve süt teşvik primlerinin artırılmasını istedi.

9- Futbolmaçındançıkanbirgrupşeriatçı,8yıllık kesintisiztemel eğitim yasasını bahane ederek atv'nin İstanbul Kasımpaşa'da bulunan stüdyosunubastı.Olaylailgiliolarak BaşbakanMesutYılmazyayımladığımesajda,"Ulusumuzun geleceğini aydınlığa çıkaracak 8 yıllık kesintisiz temeleğitim yasasınınuygulanabilmesivehalkımıza anlatılabilmesinde çok önemli biryeriolanbasınkuruluşlarımızayapılanbutür saldırılar,eylemcileringerçekyüzünübirkezdaha ortaya çıkarmakta,çalışmalarımızınhaklılığınıbirkezdaha kanıtlamaktadır" dedi.

10-AvrupaBirliği(AB)DönemBaşkanıveLüksemburg DışişleriBakanı Jacques Poos, Atina'dan sonra 1 günlük çalışma ziyaretiiçinTürkiye'yegeldi.Gazetecilerinsorularını yanıtlayanPoos,Türkiye'yegetirdiğigenelmesajınTürk yetkilileri tarafından bilindiğini vurguladıve"BumesajAB Komisyonu'nun Gündem 2000 raporunda yer alan mesajdır" dedi.

11- Galler Prensesi Lady Diana ve arkadaşı Mısırlıişadamı DodiEl-Fayedtatiliçin bulundukları Paris'te fotoğraflarını çekmek isteyen muhabirlerden kaçmaya çalışırken geçirdikleri bir trafik kazası sonucu öldüler.

<7body>

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106