17.7.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

TEMMUZ 1997

1 TEMMUZ 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1TemmuzDenizcilikve KabotajBayramınedeniyleyayımladığımesajda,üçtarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de denizlerin, halkınrefahve mutluluğuna daha çok hizmet edebilmesinin şart olduğunu söyledi.

2- BaşbakanMesutYılmazAnkara'dayaptığıaçıklamada, irticayakarşıönlemleriçerenvedahaöncekihükümete bildirilenMilli GüvenlikKurulukararlarınıincelemeye aldıklarınıbelirterek, "Bu kararların altında benim imzam yok. Eğer bizim görüşlerimize aykırı bir şey varsa ozaman,tekriri müzakere talebi ile MGK'ya gidebiliriz" dedi.

3- Tarım veKöyişleriBakanıMustafaTaşardüzenlediği basıntoplantısında,çiftçininalınteri kurumadan, bir yıllık emeğininkarşılığınıenkısasüredealacağınıbelirterek, "Bakanlığımızın çiftçilerimize ürün borcu olan 3 trilyon liranın hemen ödenmesi için gerekli talimatları verdim" dedi.

4- DYP Genel Başkanı Tansu ÇillerpartisininGenelİdare Kurulutoplantısınınaçılışındayaptığıkonuşmada, "köklü ve büyük bir part olan DYP'nin geçmişinin vegeleceğinin,ülkenin teminatı olduğunu" söyledi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada, yeni hükümete bazı uyarılarda bulundu ve "İktidarı değiştirmekle görevimizi yapmış sayılmayız. Oiktidarı ortadan kaldırmak yetmez, o ilişkileri ortaya koyan, davet eden süreçleri de ortadan kaldırmak gerekir" dedi.

6- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılanaçıklamaya göre,çayürünlerineyüzde36.4ile yüzde 42.9 oranında zam yapıldı.

7-ÇinBaşbakanıLiPengHong-Kong'undevirteslim törenlerindeyaptığıkonuşmada,Hong-Kong'unTayvan için bir örnekteşkilettiğinibelirterek"Bu,anayurdunyeniden birleşmesiyönünde çok önemli bir kilometre taşıdır.1 ülke, 2 sistem formülü, Hong-Kong ve Macau için işleyeceğigibiTayvan için de işleyecektir" dedi.

 

2 TEMMUZ 1997

1- Başbakan MesutYılmaz,partisiningruptoplantısında yaptığıkonuşmada,hükümetinarkasındayüzde 75 halk desteği bulunduğunubelirterek,"55.cumhuriyethükümetininbu Meclis'tengüvenoyualmasınınönüne hiç kimse geçemeyecektir" dedi.

2- Başbakan YardımcısıBülentEcevit,GaziantepTicaret Odası üyelerini kabulünde yaptığı konuşmada, Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel ve Dışişleri Bakanı İsmail Cem ileKıbrıskonusunda birtoplantıyaptıklarınıkaydetti.Kıbrıs'ınYunanistan tarafındanbiraskeriüshalinegetirilmeyeçalışıldığını belirten Ecevit, Kıbrıs'ın Türkiye'nin güvenliği için büyük önem taşıdığını bildirdi.

3-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğbasın toplantısında, bir soru üzerine, Yunanistan'ın AnkaraBüyükelçisiDimitriosNezeritis'indünDışişleri BakanlığıMüsteşarYardımcısıBüyükelçiİnalBatuile görüştüğünüsöyledi.Nezeritis'in"Türkmakamlarının Yunanistan'danPKK'ya destek verildiğine ilişkin açıklamalarını sözlü protesto ettiğini"belirtenAkbel,Batu'nunprotestoyu kabuletmediğinive"Yunanistan'ınyapmasıgereken,PKK'ya verilen desteğe bir an önce engel olması vePKKterörünüaçık birbiçimdekınamasıdır.Yunanhükümetinden beklenen budur" yanıtını verdiğini bildirdi.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, öğretim üyeleri ile yükseköğretim öğrencilerinesiyasipartilereüyeolma imkanı tanıyan kanun teklif kabul edildi.

5- DYP Genel Başkanı TansuÇillerileAnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'nın"evraktasahtekarlık"suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade vermeye çağırdığıeşiÖzerUçuran Çiller,kendileriniCIA ajanlığıyla suçlayan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

6- DYP'den istifa eden Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu ile EdirneMilletvekiliEvrenBulut ANAP'a, İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna da DTP'ye katıldı.

7- Sincan'da düzenlenen "Kudüs Gecesi"nin ardındanİçişler Bakanlığı'ncagörevdenalınanveAnkara2No'luDGM'de yargılanan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'la birlikte 4 sanık serbest bırakıldı.

8-Demokratikkitleörgütleri,Ankara'dadüzenlenen mitingdebirarayagelerek,35aydınınSivas'tayakılarak katledilmesinivekatillerincezalandırılmamasınıprotesto ettiler.

9- Resmi bir ziyaret amacıyladünAzerbaycan'ınbaşkenti Bakü'yegidenÇeçenistanCumhurbaşkanıAslanMashadovile görüşen Azerbaycan CumhurbaşkanıHaydarAliyev,Çeçenistan'ın bağımsızlıksavaşını desteklediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Aliyev,Çeçenistanilepekçokalandaişbirliğiyapmak istediklerini söyledi.

3 TEMMUZ 1997

1- Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin(KEİ)kuruluşunun5. yıldönümünedeniyleÇankayaKöşkü'ndebirtören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptığı konuşmada, tarihinbölge ülkelerine tanıdığı altın bir fırsatın ürünü olduğunu belirttiği KEİ'nin başarılı bir ekonomik işbirliğine yönelikuzunsoluklu birgirişimolduğunukanıtladığınıvurguladı.Cumhurbaşkanı Demirel,özelgirişimcilerinyaratıcılıklarıylagelişecek örgütünşantiyebankasının bir ay içinde işlerlik kazanacağını belirtti.Başbakan Mesut Yılmaz da KEİ'nin, diğer üye ülkelerin dekatkılarıyla daha ileri aşamaya ulaştırılmasında istikrar ve kararlılık göstereceklerini söyledi.

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden,Hacettepe Üniversitesi'ndedüzenlenenmezuniyettörenindeyaptığı konuşmada,Atatürk'üngetirdiğideğerlerindüşmanlarının bulunduğunubelirterek,"Biziümmetolmaktankurtarıp, ulus bilincini,hakveözgürlüklerverenAtatürk'ündeğerlerine düşmanolanlarvar.BiraniçinTürkiye'nin düşman işgali altında olduğunu düşünün, sonra Atatürk'ün bizineredennereye getirdiğine bakın" dedi.

3-Danıştay6.Dairesi,AydınİdareMahkemesi'nin, Kemerköy,YatağanveYeniköytermiksantrallarının faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkinverdiğikararıniptali istemiyleyapılanbaşvuruyukabuletmeyerek"yürütmenin durdurulması" talebini reddetti.

4- Devlet Bakanı Şükrü Gürel Cumhuriyet gazetesineverdiği demeçte,öncekihükümetinyanlış bilgilendirmeleri karşısında belirsizliğinikoruyanGümrükBirliğianlaşmasınınbazı maddeleriniirdelemekve Türkiye'nin birlik içindeki konumunun neolduğunuortayaçıkarmakiçin"AB'ningerçekresminin çekileceğini" belirtti.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel yaptığı açıklamada,BMGenelSekreteriKıbrısÖzelTemsilci Yardımcısı'nın KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile görüşmesinde, NewYork'tayapılacakKıbrısZirvesi'nde BM'nin herhangi bir belgesunmayacağınıbildirdiğinibelirterek,"GerekKKTC makamlarınca,gerektarafımızdanyapılangirişimleri hassasiyetle dikkate alan BM Sekretaryası'nın kısasüreiçinde intikalettirdiğibuaydınlatıcıbilgitarafımızdanda memnuniyetlenotedilmiştir.Konununizlenmesinedevam edilecektir" dedi.

6-TBMMGenelKurulu'nda,siyasipartilerinüzerinde uzlaşma sağladığı 17 yasa tasarısı kabul edildi.

7- CHP Genel BaşkanıDenizBaykalAnkaraTicaretOdası Meclistoplantısındayaptığıkonuşmada, Türkiye'nin zamanının çok değerli olduğunukaydederekbununsiyasihesaplaradına harcanmamasıgerektiğinisöyledi.Türkiye'ninönemlibir dönemden başarıyla çıktığını belirtenBaykal,"Buözeldurum karşısındasadecebirsiyaspartigibidavranma olanağımız olmadığını görüyorum.Bunun sorumluluğu içindeyiz" dedi.

8- DYP Samsun Milletvekili Cemal Alişan partisindenistifa ederek DTP'ye katıldı.

9- Ankara 15.Asliye HukukMahkemesi,Susurlukskandalı tartışmalarısırasında yaptığı bir açıklamada İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in kişilik haklarına hakaretettiği gerekçesiyle DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'i 5 milyar tazminat cezasına mahkum etti.

10- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılanaçıklamada, bölgedesürdürülenoperasyonlarda23'üölü,26 terörist ele geçirilirken, 6 terörist de teslim oldu.

11- Kırıkkale'de bulunanMakinaKimyaEndüstrisi'neait mühimmatdeposunun infilak etmesi sonucu 2 kişi öldü 10 kişi de yaralandı.

12- Gazeteci Prof.Dr.Ayhan Songar İstanbul'da öldü.

13- ABD'li ünlü aktörler Robert MitchumveJamesStewart öldü.

14- Uluslararası Af Örgütü tarafındanhazırlananraporda, Almanpolisinin, aralarında 2 milyon Türk'ün de olduğu ülkedeki yabancılaravemültecilerekarşıkötümuameleyaptığı belirtilerek, Almanya suçlandı.

15- AzerbaycanDevletBaşkanıHaydarAliyevileRusya DevletBaşkanıBoris Yeltsin Moskova'da biraraya gelerek Azeri petrolünün Rusya'nın güneyinden geçişi konusunu çözümebağlamak üzeregörüşalışverişindebulundukları bildirildi.İki lider görüşme sonrası işbirliği ve dostluk anlaşmasını imzaladı.

16- Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Başbakanı Lionel Jospintarafındanyapılanortak yazılı açıklamada Fransa'nın, NATO'nun asker kanadına dönmeyeceği açıklandı.

4 TEMMUZ 1997

1- Kırıkkale'debulunanMakinaKimyaEndüstrisi'neait mühimmatdeposununinfilaketmesisonucumeydanagelen patlamalarileilgiliolarakincelemelerdebulunmaküzere bölgeye giden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yetkililerden bilgi aldı.ÖteyandanBaşbakanMesutYılmaz'daincelemelerde bulunmaküzereKırıkkale'yegitti.Başbakan Yılmaz, şehirde hasar tespit çalışmaları yapılacağını belirtti ve "Vatandaşların zararı devletin bütün imkanları zorlanarak kapatılacaktır" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelLibya'dakiTürk MüteahhitlerBirliğiBaşkanıveberaberindeki heyeti Köşk'te kabulünda yaptığı konuşmada, uzun süredirLibyailegerginlik yaşandığınıbelirterek,Türkiye'ninbunlarakarşısabırla davrandığını söyledi.

3- BaşbakanYardımcısıBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında,DoğuveGüneydoğuAnadolu Bölgesi'nde yaşanan sorunları yalnızca terörle sınırlandırmadıklarını belirterek,8 bakanla birlikte Diyarbakır'a giderek incelemelerde bulunacağını söyledi.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğbasın toplantısında, Türkiye'nin NATO ve Batı Avrupa Birliği ile AB gibi Avrupakurumlarınıngenişlemesisürecinin paralel olmasına ilişkin görüşünü değiştirmediğini söyledi.

5-DevletİstatistikEnstitüsü(DİE),haziranayında, toptaneşya fiyatlarının yüzde 3.4, tüketici fiyatlarının yüzde 2.9 oranında arttığını bildirdi.

6- Giresun'daşiddetliyağışlarınnedenolduğuheyelan sonucunda 4 kişi öldü.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş9-13Temmuztarihleri arasındaNewYork'taRum Yönetimi lideri Glafkos Klerides ile yapacağıgörüşmeöncesindeTürkiye'yegeldi.Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelveDenktaşgörüşmeleröncesindeortak bir bildiri yayımladılar.Bildiride, Güney Kıbrıs RumYönetimi'nin AB'yetamüyelikyolunda atacağı her adımın, KKTC'nin Türkiye ile bütünleşme sürecini hızlandıracağı vurgulandı.

8- Bosna Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bilyana Plavsiç'in parlamentoyufeshederek1 Eylül'de seçime gidilmesi çağrısında bulunduğu bildirildi.

5 TEMMUZ 1997

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz'ınbaşkanlığında toplandı.BaşbakanYılmaz,toplantıdansonrayaptığı açıklamada, yılın ikinci 6 ayı için memurmaaşlarınayüzde35 oranında zam yapılacağını açıkladı.Toplantı bitiminde açıklama yapan Devlet Bakanı ve HükümetSözcüsüŞükrüSinaGürelde, toplantıdaOHAL'in9 ilde 4 ay daha uzatılmasına ilişkin Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesinin benimsendiğini belirtti.

2-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,197siviltoplum kuruluşununtemsilcilerini kabulünde, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin bu yıl içinde mutlaka uygulanması gerektiğini savundu.

3- DYP Genel Başkan YardımcısıHasanEkinci,partisindek gelişmelere ilişkin Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı. Ekinci,"partidenistifaetmeyen100kişiiçinayrılacak kontenjandışındakalacak450 milletvekili adayının önseçimle belirleneceğini" açıkladı.

4- Orman GenelMüdürlüğütarafındanyapılanaçıklamada, yurdunmuhtelifbölgelerinde19 orman yangınının devam ettiği bildirilerek,"radyovetelevizyonlardanvatandaşların uyarılmasına ihtiyaç duyulduğu" belirtildi.

5- Kırıkkale'debulunanMakinaKimyaEndüstrisi'neait mühimmatdeposununinfilaketmesi sonucu meydana gelen yangın söndürüldü.Bu arada patlamalarda çevreye savrulan bir bombanın birçocuktarafındanoynanmak amacıyla eve götürülmesi sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

6-Hakkari'ninŞemdinliveYüksekovailçelerindedün başlayanve yüksek kesimlerde kar şeklinde gerçekleşen yağışlar nedeniyle, Şemdinli'de 5, Yüksekova'da bir kişiöldü.Bölgede bindolayındaküçükbaşhayvantelefolurken, binlerce dönüm ekili arazinin de sular altında kaldığı bildirildi.

7- Aralık 1996'da yola çıkan insansız ilkAmerikanuydusu Pathfinder uzay aracı, dünyadan 497 milyon kilometre uzaklıktaki Mars gezegenine indiveilkfotograflarıdünyayagöndermeye başladı.

6 TEMMUZ 1997

1- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit,8bakanlabirlikte incelemelerdebulunmaküzereDiyarbakır'agitti.Ecevit, Diyarbakır Havaalanı'ndayaptığıaçıklamada,bölgeyegeliş amaçlarınınsorunlarıyerindegörmekolduğunu söyledi ve "Bu bölgeninsorunlarıhergeçengünbirazdaha ağırlaşmakta. Yıllardanberiterör olayları nedeniyle devam eden sorunlar da mevcut.Amaç busorunlarıyerindegörmek,tesbitetmekve çözümekavuşturmakolacaktır"dedi.Ecevit,Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndekamuvesiviltoplumörgütleri temsilcileriylebirtoplantıyaptı.Ecevit,dahasonra GüneydoğuGazetecilerCemiyetindedüzenlediğibasın toplantısında,OHAL'inuzatılmasıyönündekisoruları yanıtlayarak "Şartlar şu an onu gerektiriyor.Ancak birdahaki sefere OHAL yeniden değerlendirilecek ve uzatılıp uzatılmamaması için ciddi anlamda araştırılacak" dedi.

2- Tarım veKöyişleriBakanıMustafaTaşardüzenlediği basıntoplantısında1997yılı haşhaş kapsülü alımı, yeni ekim alanları,hububatvedesteklemeödemelerineilişkinbilgi vererekEskişehirveManisa'nınbazıilçelerindede haşhaş ekiminin serbest bırakıldığını açıkladı.

3- CHP GenelBaşkanıDenizBaykalpartisinekatılmalar nedeniyleAdana'dadüzenlenentoplantıdayaptığıkonuşmada Meclis'intatilegirmedenönceSusurluk'lailgili dokunulmazlıklarınkaldırılmasıistemini yerine getirmesini ve devletiçindekiçetelerkonusununaydınlatılmasınıistedi. GazetecilerinçeşitlisorularınıyanıtlayanBaykal, Genelkurmay'ın telefonlarının dinlenmesiolayının,Susurluk'ta ilkkezsomutbiçimdeortayaçıkançetelerlebirlikte ele alınması gerektiğini söyledi.

4- İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, DYP Genel BaşkanıTansu Çiller'in,ABDAdanaKonsolosuElizabethShelton ile ilgili olarak İstanbul'da yaptığı yazılı açıklamada Shelton'un CIA için çalıştığını ve Çiller'in görev arkadaşı olduğunu vurguladı.

5- Olayların çıkması nedeniyle ertelenen MHP'nin 5.Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimlerin 2.turunda Alparslan Türkeş'in ölümüyle boşalan Genel Başkanlığa 697oyalanDevletBahçeli seçildi.

6- KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşRumlideriGlaskof KleridesilegörüşmeküzereABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'da yaptığıaçıklamada,TürktarafıolarakKıbrıs sorunununçözümüiçinhepyüzyüze görüşmeyi savunduklarını ifade ederek New York'ta Rum yönetimi lider Glafkos Klerides ile yapılacakgörüşmelerin"iyibir sondaj niteliğinde" olacağını söyledi.

7- Arnavutluk'ta 2.tur genel seçimler yapıldı.

7 TEMMUZ 1997


1- Başbakan Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan ANAP-DSP-DTP KoalisyonHükümeti'ninprogramıTBMM'yesunuldu.TBMM Genel Kurulu'ndaBaşbakanYılmaztarafındanokunanprogramda, "gerginliğortadankaldırma, uzlaşmayı güçlendirme ve devletin güvenlirliğininyenidentesisedilmesi"amaçlarınayer verilirken,"enöneml önceliğin" adil bir seçimin altyapısının hazırlanması olduğu vurgulandı.

2-BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,milletvekillerinehükümet programı hakkında bilgiverirken,8yıllıkkesintisiztemel eğitimkonusundakesinkararlıolduklarını belirterek, "Yasa değişikliği tasarısı güvenoylamasındanhemensonrayapılacak" dedi.

3-EkonomidensorumluDevletBakanıGüneşTanerNTV televizyonunayaptığıaçıklamada,yenihükümetlepiyasalara güvengeldiğinisöyledi."Hükümettenkimseninbirgecede alınmışşokkararlarbeklememesi" gerektiğini kaydeden Taner, "İnişli çıkışlı bir sistem yerine, dengeli bir sistemoturtmaya çalışacağız" dedi.

4- Ankara DevletGüvenlikMahkemesi(DGM)Başsavcılığı, İşçiPartisi(İP)GenelBaşkanıDoğu Perinçek'in, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkındadilegetirdiği"CIAgörevlisi" iddiasının"askerisuç" kapsamına girdiğini belirterek, askeri savcılığailetilmesiiçindosyayıGenelkurmayBaşkanlığı'na gönderdi.

5- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya gitti.

6- Sudan'da, meydana gelen zincirleme trafikkazasında62 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

7- Kolombiya'da, solcu gerillaların askeri birhelikoptere ateşaçarakdüşürdüğübildirildi.Helikopterdebulunan25 kişinin öldüğü, 4 askerin ise ağır yaralandığı bildirildi.

8 TEMMUZ 1997

1- Başbakan MesutYılmazveBaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,Başbakanlık Binası'nda, Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerkabuletti.BaşbakanYılmazkabuldeyaptığı konuşmada, Türkiye'nin sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahipolduğunu,modernülkelerinbunukurumlaştırması gerektiğinibelirterek,"Devletdemek,güçsimgesidemek değildir.Devlet demek, adalet, yardımlaşma veşefkatduygusu dataşır"dedi.Ecevitisekonuşmasında,uluslararası ilişkilerde eğitimvegençliğinönemliolduğunubelirterek, "Hükümetolarakyabancı ülkelerden gelenlere imkanlar verildi. Bu öğrencilerin herbirülkelerindebarışelçisiolacaktır" dedi.

2- RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanMeclisgrubunda yaptığıkonuşmada,yenikoalisyonhükümetininprogramını değerlendirdi.

3-SanayiveTicaretBakanıYalımErezTBMMGenel Kurulu'ndayaptığıkonuşmada,Kırıkkale'dekiyangınınilk belirlemelere göre ihmalden kaynaklandığını, sabotaj ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

4-KültürBakanıİstemihanTalayBodrum'dayaptığı açıklamada,Bodrumhalkının antik mirasın ve çağdaş değerlerin korunmasıiçinörnekgösterilecekbirmücadeleyürüttüğünü belirterek,"Halkımız,kültürüne,değerlerinevekendisine yönelentehditlerekarşıbirarayagelebilmektevebarışçıl yöntemleriçindedayanışmagöstererektehditleriortadan kaldırabilmektedir" dedi.

5-TBMMGenelKurulu'nda,Batman,Bingöl,Diyarbakır, Hakkari,Siirt,Şırnak, Tunceli ve Van'da uygulanan Olağanüstü Hal uygulamasının dört ay daha uzatılması kabul edildi.

6- DYP Genel BaşkanYardımcısıveEskiİçişleri Bakanı MeralAkşenerdüzenlediğibasıntoplantısında,bakanlığı dönemindeki gelişmelerleilgilibilgiverdi.Akşener,Türk SilahlıKuvvetleri'ne(TSK) yönelik istihbarat faaliyetlerinde bulunduğugerekçesiylehakkındasoruşturmaaçılaneski İstihbaratDaireBaşkanVekiliBülentOrakoğlu'nunyasanın kendisine verdiği görevi "resen" yerinegetirdiğinisavunurak, PolisVazifeve Selahiyetleri Yasası'nın ek 7.maddesine göre işlemyaptığınısöyledi.Akşener,"Deşifreolduğuiçin söylüyorum.BatıÇalışmaGrubu'nunörgütlenmesininhukuki dayanağı olmadığı yolunda ciddiendişelerortayaçıkmaktadır. Çokönemli bir husus daha var.Batı Çalışma Grubu'nun varlığı, hükümet tarafından ilk defabubelgeileöğrenildi.Belge, CumhurbaşkanıtarafındanGenelkurmay'ailetildiktensonra bu grupkamuoyunadeşifreedilmiştir.İrticayakarşıetkin mücadeleamacıylaböylebirorganizasyonagidildiğiifade edilmektedir.Bizim Cumhurbaşkanı'na arzettiğimizbelgedeise grubunçalışmalarınınirticailesınırlıolmadığıaçıkça görülecektir" dedi.Öte yandan Akşener'in basın toplantısındaki açıklamalarıüzerineGenelkurmayBaşkanlığıGenel Sekreterliği'ndenyapılanyazılıaçıklamada,Akşener'in konuşmasının"esefveibretle"izlendiğkaydedilerek,"Bu açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundanbugünekadar görülmemişbirşekildedevletgeleneğininnasılgözardı edildiğini, devletorganlarıarasındanasılbirgüvensizlik yaratıldığınıaçıkçaortayakoymuştur.MeralAkşener'in beyanlarından da anlaşıldığı gibi, TSK'yi hedef alan bukasıtlı tutumvedavranışların,kendisini 'yönledirme' durumunda olan bazı kişi veçevrelertarafındanorganizeedildiğiizlenimi doğurmuştur"denildi.BaşbakanMesutYılmaz,Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu ile Başbakanlık Binası'nda yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Akşener'in açıklamalarıileGenelkurmay'ın yaptığıaçıklamayı gördüğünü belirterek, "Eğer gerekli görürsem Başbakanlık Denetleme Kurulu'nu görevlendiririm"dedi.Bülent Ecevitisekonuylailgilideğerlendirmesinde,"Buhükümet kurulurken nasıl bir Türkiye, nasıl birdevletdevraldık,son olaylarbubakımdan çok ilginç" dedi.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılanaçıklamadada,EmniyetGenelMüdürlüğüİstihbarat DairesieskiBaşkanvekiliBülentOrakoğlu'nunsoruşturmanın selameti açısından açığaalındığı,İstihbaratDairesiBaşkan Yardımcısı Hanefi Avcı'nın da görevinden alındığı bildirildi.

7- DYP Tekirdağ Milletvekili Hasan Peker partisinden istifa etti.

8- NATO Zirvesi için İspanya'nın Başkenti Madrid'de bulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,YunanistanBaşbakanıKostas Simitis ile görüştü.GörüşmeninardındanDışişleriBakanları İsmailCemveTeodorosPangalos"MadridMutabakat Metni"ni imzaladı.Metindeikiülkearasındakiilişkilerin yumuşatılmasına yönelik somut girişimler yer alıyor.Öte yandan NATO Zirvesi'ndeMacaristan,ÇekCumhuriyetivePolonya'nın ittifaka alınması konusunda davet yapılması kararlaştırıldı.

9- Kıbrıs sorununun çözümü konusunda görüşmelerdebulunmak üzere ABD'de bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve KıbrısRumYönetimiLideriGlafkosKlerides birarayageldi.Zirveöncesi iki lider ile ayrı ayrı görüşen ABD Kıbrıs ÖzelTemsilcisiRichardHolbrooke,"Birpazarlık görüşmesiyapmadım.Yalnızca adadaki toplumların liderleriyle görüş alış-verişinde bulundum.Toplantılardançıkacaksonucu bendemeraklabekliyorum"dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş açıklamasında,"Kıbrıs'takiTürklerinazınlıkdurumuna düşürülmeyikabuletmeyeceklerinive Türkiye'nin de Kıbrıs'ın bir Yunanadasıhalinedönüştürülmesineizinvermeyeceğini" vurguladı.KleridesiseReuter'eyaptığı açıklamada, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılması halinde, Rus yapımı S-300 hava savunmafüzelerinin gelecek yıl Kıbrıs'a konuşlandırılmalarının durdurulabileceğini söyledi.

10- Cezayir'de geçen cumartesigünübaşlayanbağımsızlık kutlamalarısırasında 61 kişinin şeriatçı militanlar tarafından öldürüldüğü, 8 radikal islamcının da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçtiği bildirildi.

11- Hindistan'ın Pencapeyaletindebirtrenedüzenlenen bombalısaldırıda33kişinin öldüğü 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

12-Angola'nındoğusundakiMoxico'da,niteliğitespit edilemeyenbirtürvebahastalığından500kişininöldüğü bildirildi.

9 TEMMUZ 1997

1-DenizKuvvetleriKomutanıOramiralGüvenErkaya, İstanbul'dadüzenlediğibasıntoplantısında,"BatıÇalışma Grubu" ile ilgili bilgi verdi.Grubun kanunauygunbirkurul olduğunusöyleyenErkaya,grubungörevinin, irticai tehdidin Türkiye genelindeki resmini ortaya çıkarmakveemniyetasayiş planlarını güncel hale getirmek olduğunu söyledi.

2- Maliye Bakanı Zekeriya TemizelileEkonomidensorumlu DevletBakanıGüneşTaner,düzenledikleriortakbasın toplantısında, 55.hükümetin karşı karşıyabulunduğuekonomik tabloyuortayakoyarak,ekonomidetemelyaklaşımlarını anlattılar.Şok kararlar almayacaklarını vurgulayan Taner, Türk Lirası'nınkonvertiblolduğunufaizvekurlaramüdahale edilmeyeceğini kaydederek, "Ekonomikendikurallarınıkendisi koruyacaktır" dedi.

3- Ankara 9.Ağır Ceza Mahkemesi, örtülü ödenekten dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan Selcuk Parsadan, Hüseyin Cahit Parsadan ve MukadderBalkan'ı6 yıl3'erayağır hapis, 13 milyar 750'şer milyon lira da ağır para cezalarına çarptırdı.

4- CHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, "Ömer Lütfü Topal'ın öldürülmesineazmettirdiği"gerekçesiyleÖzerUçuran Çiller; "devletin güvenlikle ilgili özel sırlarını Özer Çiller'e vererek suçişlediği"gerekçesiyledeBaşbakanlıkBaşdanışmanı Nuri Gündeş hakkında suç duyurusunda bulundu.

5- Metris Cezaevi'nde bir kişininöldürülmesiylebaşlayan isyanda 5 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

6-İspanya'nınMadridşehrindedüntamamlananNATO Zirvesi'ndensonra,Avrupa-AtlantikOrtaklıkKonseyi(AAOK) Zirvesi yapıldı.AAOK Zirvesi kapsamında 16NATOüyesininve ittifaklaişbirliğiiçindeki 28ülkenindevletvehükümet başkanları bir araya geldi.AAOK Zirvesi'nde bir konuşmayapan CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, NATO Zirvesi'nin tarihi nitelik taşıdığını kaydederek, "Yeni bir bin yılagiriyoruz.Müşterek vizyonumuzveçabalarımızlaortakkaderimizde yeni bir fasıl açacağımızkonusundainançlıyım.Bu,birbarışişbirliği entegrasyonvegüvenlik dönemi olacaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Demirel, ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

7- Dışişleri Bakanı İsmail Cem Madrid'de düzenlediğibasın toplantısında,Yunanistan ile uzun süredir ilk defa iyi niyetli ve iyigelişmelerezeminolabilecekbirortamdabiraraya geldiklerinibelirterek,bundansonrasınındahadaönemli olduğunu söyledi.

8-IrakKürdistanYurtseverlerBirliği(IKYB),Irak KürdistanDemokratikPartisi(IKDP)ileyapılanbarış görüşmelerindençekildiğiniduyurdu.IKYB'ninsözcüsü, "Türkiye'nin,IKDP'ninyanındayeralmasıylatarafsızlığını kaybettiğinivegörüşmelerdekiarabuluculukrolüneuygun düşmediğini"iddiaederek,barışsürecindençekildiklerini bildirdi.

10 TEMMUZ 1997

1- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz'ınBaşbakanlığı'nda kurulan55.Hükümet'inprogramıüzerindekigörüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda yapıldı. CHP Genel Başkanı DenizBaykal,55. Hükümet'egüvenoyudesteğivereceklerinibelirterek,"Bu hükümet,Refahyol'unbirkrizibesleyipdoruğaulaştırdığı noktadaoluşmuştur.Türkiyekrizdengeçmektedir, bu hükümet kendisini kendinden önceki hükümetler gibi sayıyorsayanılıyor. Güvenoyumuzuhükümetteyeralanlaradeğil,Türkiyeiçin, demokratikrejiminçalıştırılmasıiçin,RP'niniktidardan uzaklaştırılmasıiçin veriyoruz" dedi.DYP Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili AyvazGökdemir,BaşbakanMesutYılmaz'ı eleştirerek,hükümetingüvenoyualamayacağınısöyledi. Gökdemir,koalisyonuaskerlerinkurdurduğunuileri sürerek, "Askerinherhangibir hükümete ben seni sevmedim, çek git deme hakkı yoktur.HerhangibirhükümetebunusöylemekMeclis'e doğrudan yönelmiş bir tazyiktir.Biz askerin siyasete girmesini istemiyoruz"dedi.RPGrubu'nungörüşlerinideManisa MilletvekiliBülentArınçaçıkladı.Arınç, hükümetin çeşitli entrikalarla kurulduğunu ilerisürerek,"Bumillet,askerini sever;ama asker süngüsü altında siyaset yapanları sevmez.Siz tekmilverirsiniz,bizhesabımızımilleteveririz"dedi. Hükümetadınasözalan Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ise, önceki koalisyon hükümeti döneminde ülkenin cumhuriyet tarihinin enbüyükbunalımınıyaşadığınıvurgulayarak,ANAP-DSP-DTP koalisyon hükümetinin gösterdiğiuyumundevletorganlarıile hükümetvetoplumarasında da oluşacağını belirtti.Başbakan MesutYılmazdaeleştirileriyanıtlarken;55.Hükümet'in Türkiye'deki birtakım anormalliklerin sonucu olarak kurulduğunu, görevlerininiseanormalliklerinormalleştirmekolduğunu söyledi.54.hükümetin,TürkiyeCumhuriyetDevleti'nin Anayasa'sındabelirtilentemelniteliklerinitehlikeye düşürdüğünüanlatanYılmaz,"Bunları yalnız ben söylemiyorum, asker de yargı da üniversiteler de söylüyor" dedi.

2- Yargıtay 2.Hukuk Dairesi,evlibirerkeğin,eşinin çalışmaisteminigerekçegöstererekboşanamayacağınakarar verdi.

3- Dışişleri Bakanı İsmail Cem yaptığı basın açıklamasında, NATOZirvesisırasındaTürkiyeveYunanistanarasında oluşturulan "görüş yakınlığının", iki ülkenin yararınaolduğunu belirterek, "Bu uzlaşmada kimse kaybetmemiştir" dedi.

4- Türkiye GazetecilerSendikası'nın(TGS)45.kuruluş yıldönümünedeniyle İstanbul'da "Demokrasi ve Basın" konulu bir panel düzenlendi.Panelin açış konuşmasınıyapanTGSBaşkanı Ziya Sonay, 55.hükümetin programında basın ile ilgili yer alan yasa önerilerinden basınaağırbirdarbedahavurulacağının anlaşıldığınıbelirterek,"12Eylül yönetiminin bile, gündeme getirmişken geri çektiği benzer girişimin,demokratikhakların sağlanacağıgüvencesiniverenkoalisyonhükümetitarafından yeniden ele alınması düşündürücüdür" dedi.TürkiyeGazeteciler Cemiyeti(TGC)Başkanı Nail Güreli de yaptığı konuşmada, yakın bir geçmişte kirli elini uzatan iktidarın ne yazık ki birkısım medyadamuhatabınıbulduğunu belirterek medyanın iktidar ve iş dünyasıylaiçiçegeçtiğinikaydetti.ÖteyandanTGC'nin geleneksel"BasınÖzgürlüğüÖdülü"1996yılıiçin, "kurum" olarak Cumhurbaşkanlığı, "kişi" olarakdaCumhuriyetgazetesi GenelYayınYönetmeniOrhan Erinç ve halen cezaevinde bulunan gazeteci Işık Yurtçu'ya verildi.

5-TürkiyeYazarlarSendikası'ndanyapılanyazılı açıklamada,insanhaklarısavunucusuveüyesiAvukat Eşber Yağmurdereli'nin hapse mahkum edilmesi protesto edildi.

6-İstanbul1No'luDevletGüvenlikMahkemesi,sahte pasaportsağlayarakPKK'yayardımveyataklıkyaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanatçı Şanar Yurdatapan'ıntahliyesine karar verdi.

7- Ankara 28.Asliye HukukMahkemesi,RPGenelBaşkanı NecmettinErbakan'ın,"AnayasaMahkemesi'nekapatmadavası açtığı sırada yaptığı açıklamalarla kişilik haklarınavegenel başkanıolduğuRP'nindetüzelkişiliğinehakaretettiği" gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş hakkında açtığı 20 milyarlık manevi tazminat davasını reddetti.

8- Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesi, Türkiye Kamu-Sen Genel BaşkanıResul Akay'ı,eskiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necat Çelik'e hakaret ettiği gerekçesiyle3ay15günhapis cezasına çarptırdı.

9-Çeşme'denYunanistan'ınSakızAdası'na40Kuzey Irak'lıyıtaşıyantekneninalaboraolmasısonucu35kişi kaybolurken 5 kiş kurtarıldı.

10- BM Genel SekreteriKofiAnnan'ıngirişimleriyleNew York'ta yapılan Kıbrıs Zirvesi'nde ilk tur görüşmeler sona erdi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ileRumKesimiLiderGlafkos Klerides'inkatıldığıgörüşmedensonraresmibiraçıklama yapılmadı.

11- Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos Atina'da düzenlediğibasıntoplantısında,Madrid'teimzalanan mutabakatla, Ankara-Atinailişkilerininnormalleşmesiyolunun açıldığını söyledi.

12- Venezuela'nın Karayip Denizi kıyılarında meydanagelen 6.7şiddetindeki depremde 59 kişi hayatını kaybederken 322 kişi de yaralandığı bildirildi.

13-Kenya'nınkuzeyindekiUasinGişubölgesindesıtma salgını başlaması nedeniyle 41 kişinin öldüğü bildirildi.

14-Romanya'nınCraiovaAskeriHavaalanı'ndatatbikat amacıylaİAR93tipiaskeriuçağayerleştirilmekistenen bombanın patlaması sonucu 16 askeri uzmanın öldüğü bildirildi.

11 TEMMUZ 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelDünyaNüfusGünü nedeniyleyayımladığımesajda,dünyanüfusunun hızla artmaya devam etmes halinde insanların trajik felaketlerle karşı karşıya kalabileceğin söyledi.

2- MüfitUtku'nunemekliye ayrılmasınedeniyleboşalan Yargıtay Başkanlığı'na Mehmet Uygun seçildi.

3- DYP Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğlu veKırşehir Milletvekili Ömer Demir partilerinden istifa ettiler.

4-TürkHavaYolları'nıniçhatseferlerindekibilet fiyatlarınayüzde9.52ileyüzde11.27arasındadeğişen oranlarda zam yapıldı.

5- Polonya'nın AnkaraBüyükelçisiWojciechHenselvefat etti.

6- Hindistan'da birtekneninbatmasısonucu50kişinin öldüğü bildirildi.

7- Bangladeş'te aşırı yağışlarsonucu25kişininöldüğü bildirildi.

8- Tayland'da bir otelde çıkan yangında 79 kişininöldüğü, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.

12 TEMMUZ 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,AkdenizBöbrek HastalıklarıveOrgan Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şaban ile beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabulden sonragazetecilerinsorularınıyanıtladı.Cumhurbaşkanı Demirel, güven oylamasını değerlendirirken, TBMM'niniradesinin ortayaçıktığınısöyledi.Türkiye'ninsükuneteihtiyacı olduğunu kaydeden Demirel, anlamsız, kısır, halkı rahatsızeden tartışmalardankaçmakgerektiğinibildirerek,demokratik kuralların işletildiğini belirtti.

2-BaşbakanMesutYılmaz'ınbaşkanlığındakurulan55. hükümetgüvenoyu aldı.Yılmaz, güvenoylamasından sonra TBMM'de yaptığı konuşmada, "Meclisimiz,hükümetimizeverdiğigüvenoyu ilebir kez daha inisiyatifin kendi elinde olduğunu ve milletin mukadderatına sahip çıktığını göstermiştir.Atatürk'ünTürkiye için çizdiği yolda olacağız" dedi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz, ANAP grup toplantısında, Başbakan YardımcısıBülentEcevitileMeclis'in1ağustosakadar çalıştırılmasınıkararlaştırdıklarınıaçıkladı.Yılmaz, Meclis'inçalışmasısırasındanüfus sayımı, yetki yasası gibi öncelikleelealınmasıgerekenyasalarınhızlaMeclis'e getirilerek bu süre içinde Meclis'ten geçirileceğini bildirdi.

4- RPGenelBaşkanıNecmettinErbakan,55.hükümetin güvenoyualmasındansonra düzenlediği basın toplantısında, 54. hükümetin istifasından sonra CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in "antidemokratyollara saptığını ve azınlığın hükümet olabilmesi içinaklahayalegelmeyenadımlarattığını"belirterek, demokrasitarihinebir ayıp olarak geçecek olaylar yaşandığını söyledi.

5- DYP Afyon Milletvekili Yaman Törüner, partisinden istifa etti.Törüner, istifasını TBMM Başkanlığı'na iletirken, ANAP'a katılacağını açıkladı.

6- TÜSİADBaşkanıMuharremKayhanileyapılansöyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

7- New York'ta KKTC Cumhurbaşkanı Rauf DenktaşileKıbrıs Rumyönetimilideri Galfkos Klerides arasında yapılan zirvede, iki toplum arasında oluşturulacak federal yapınınçehresinive anahatlarınıdüzenleyenBMbelgesinintaraflarasunulduğu belirtildi.AyrıcaBMbelgesinin11-16Ağustostarihleri arasındaCenevre'deyapılacakzirvede yeniden ele alınacağı bildirildi.

8- Küba'nın Santiago kenti yakınlarında bir yolcuuçağının denize düşmesi sonucu uçaktaki 44 kişinin öldüğü bildirildi.

13 TEMMUZ 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'deyazılarından dolayı cezaevinde bulunan gazetecilerin serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya katılan uluslararası basınkuruluşlarının temsilcilerinkabuletti.Türkiye'deişkenceolaylarının yaşandığını ancak bunun devletpolitikasıolmadığınıbelirten Cumhurbaşkanı Demirel, tutukluluk hali devam eden Gazeteci-yazar IşıkYurtçu'nunserbestbırakılmasıiçinelindengeleni yapacağını söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 636.tarihiKırkpınar Güreşve Şenliklerini izlemek ve bazı açılışlara katılmak üzere Edirne'ye gitti.Üçüncü Mekanize Piyade TümenKomutanlığıile BelediyeBaşkanıHamdSedefçi'yiziyareteden Cumhurbaşkanı Demirel,çalışkanTrakyahalkınınyaptığıgüzeleserleri izlediğini,şehirler ve kasabaların da birbiriyle yarış halinde olduğunu gördüklerini ifade etti.Birsoruüzerinegüvenoyu alan55.hükümetin, rejimin ve parlamentonun başarısı olduğunu belirterek, herkesinbuhükümeteyardımcıolmasıgerektiğin söyledi.

3-55.hükümetgüvenoylamasındansonrayaptığıilk toplantıdaBaşbakanYardımcısıBülentEcevit,hükümetin hedeflerini anlattı.Ecevit, hükümetin, TBMM'nin tatil süresini fazla geciktirmemek için hemen görüşülebilecek konulara önecelik verdiğinisöyleyerek,"Uyumsağlanabilenivedibirçalışma programı"hazırlandığınıkaydetti.Ecevit,hükümetin önceliğini, nüfus tespiti ve basın affıylailgiliyasaile8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasasının oluşturduğunu belirtti.

4- RP Genel Başkanı NecmettinErbakan,partisininAnkara Genişletilmişİl Divan Toplantısı'nda, kurulan hükümetin halkın ve demokrasinindeğil,"Çankaya'nınvegüdümlüdemokrasinin hükümeti"olduğunuileri sürerek güvenoylamasında ortaya çıkan farkın"demokrasidekitahribatınbüyüklüğünügösterdiğini" bildirdi.

5-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 28 kişi öldü, 91 kişi de yaralandı.

6- KıbrısRumkesimilideriGlafkosKleridesileNew York'tagerçekleştirdiğizirve toplantılarından sonra açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs'taki yeni müzakere süreciönündekienbüyükikiengelin, S-300 füzelerinin Rum kesiminde konuşlandırılması ve AB'nin Rum tarafıylatamüyelik müzakerelerinibaşlatmasıgirişimleriolduğunuvurguladıve "AB'nin bu girişiminin, süreci tamamen sabote ettiğini" söyledi.

7-Cezayir'de21kişinindincimilitanlartarafından katledildiğ bildirildi.

14 TEMMUZ 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı DenizBaykal'ı TBMM'deziyaretetti.Baykal,görüşmeninardındanyaptığı açıklamada,TBMM'ninönceliklibazıkonularlailgilyasal düzenlemeleriyapmadantatilegirmesinekarşıolduklarını belirterek,Başbakanlabukonudagörüşbirliğiiçinde olduklarını söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,TÜSİADBaşkanı MuharremKayhanveyönetimkuruluüyelerinden oluşan heyeti kabul etti.Kayhan, hükümetten, ekonomide yapısal önlemlerive 8yıllıkkestintisiztemeleğitimigerçekleştirmesini istediklerini kaydederek temiz siyasetin sağlanmasınınveyurt dışındakaybedilensaygınlığınyeniden kazanılmasının önemini vurguladı.Ecevit deDoğuveGüneydoğuAnadolu'daişsizlik oranlarının yüzde 30-35'e yükseldiğine dikkat çekerek, TÜSİAD'ın işadamlarını bu bölgelerde yatırım yapmaya yöneltmesiniistedi. Ecevit,ayrıcaTRT'deyayımlanan"HaberGündemi" programına katılarak AB'nin Kıbrıs iletamüyelikgörüşmelerinebaşlama kararı almasını değerlendirdi.

3- DYP Kilis MilletvekiliDoğanGüreş,VanMilletvekili MahmutYılbaşveHakkariMilletvekiliMustafaZeydan, partilerinden istifa etti.

4- İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi yöneticive üyeleritümdüşünce suçlularının serbest bırakılmasını istedi. İHD'liler, istekleriniiçerenmektuplarıCumhurbaşkanı,TBMM Başkanı,Başbakanvepartiyöneticilerinegönderdi.İHD İstanbul Şubesi Başkanı Ercan Kanar, "Tümdüşüncesuçlularını kapsayacakbir af, demokratikleşmeye ve sivilleşmeye önemli bir katkı olacaktır" dedi.

5- İstanbul'da HarbiyeOrduevi'nelavsilahıylasaldırı düzenlendi.Binadaufakçaplıhasarayolaçansaldırı sonrasında bir kişigözaltınaalındı.Saldırıyı,yasadışı DHKP-C üstlendi.

6-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 46 kişi öldü, 81 kişi de yaralandı.

7- İstanbul Vatan Caddesi, VakıfGurebaHastanesiönünde sürdürülendoğalgazçalışmasısırasındameydanagelengaz sızıntısı, iki kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

8- Akaryakıt ve petrol ürünlerine yüzde17ileyüzde32 arasında zam yapıldı.

9- İki günlük resmi bir ziyaret için, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'egidenCumhurbaşkanıSüleymanDemirel, Cumhurbaşkanı EduardŞevardnadzetarafındankarşılandı.Cumhurbaşkanı Demirel,havaalanındayaptığıkonuşmada,yenidenşekillenen dünyada Türkiye ve Gürcistan'ın Kafkaslardaki barış veistikrar içinhertürlüişbirliğinehazırolduklarınıbelirtti. ŞevardnadzeiseTürkiyeileGürcistan'ınkaydettiğibüyük mesafeyidiğerdevletlerinyıllarboyualamayacağınıifade ederek, ikili görüşmelere büyükumutbeslediklerinikaydetti. BuaradaTürkiye veGürcistanarasında,ilişkilerin hukuki temellerinin atılmasına yönelik olarak 7anlaşma,protokolve sözleşme imzalandı.

10-Cezayir'de,birpazaryerindepatlayanbombanın21 kişininölümüne,40kişinindeyaralanmasınayolaçtığı bildirildi.

15 TEMMUZ 1997

1- Gürcistan'a resmi birziyarettebulunanCumhurbaşkanı SüleymanDemirelyurdadöndü.CumhurbaşkanıDemirel uçakta gazetecilere yaptığıaçıklamada,devletinkurumlarıarasında artıkbirçatışmagörmediğinedikkatçekerek, erken seçimin Meclis'in vehükümetinmeselesihalinegeldiğinivurguladı. CumhurbaşkanıSüleymanDemirelGürcistan'danayrılmadan önce Parlamento BaşkanıZurapJvaniabaşkanlığındakibirheyetle yaptığıgörüşmedeTükriye'ninAvrupa'nın bir parçası olduğuna değinerek,"Avrupa'nındeğerleribüyüktür,doğrulukları ispatlanmışdeğerlerdir.Hürriyeti,adaleti,zenginliği kim reddedebilir?" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,MesutYılmaz Başkanlığı'ndakurulanBakanlarKurulu'nuÇankayaKöşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Demirelkabuldeyaptığıkonuşmada, ülkeninzorkoşullarınınaltındankalkılmasıiçin bakanlara başarılardileyerek,"Hükümetlerinbaşarısıtüminsanların yararınadır.Atatürk'ün mekanına hoş geldiniz" dedi.Başbakan Mesut Yılmaz ise devletin kurumları arasında uyum sağlama özlemi içindeolduklarınıvurgulayarak,"Buzorgörevin üstesinden gelebilmekiçinsizindesteğinizeveyolgöstericiliğinize ihtiyacımız var" dedi.

3- BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,KKTCBüyükelçisi NazifBormanbaşkanlığındakibirheyetikabulündeyaptığı konuşmada, Türkiye'ye tam üyelik konusunda ümit vermeyenAvrupa Birliği'nin,"KıbrısCumhuriyeti" adı altında Güney Kıbrıs Rum kesimiyle üyelikiçingörüşmelerebaşlayacağınıaçıklamasını eleştirerek,"Toplumlararasıdiyalogdanbahsedilecekbir şey kalmadı.KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş'abaskıyapacak devletler,eskisindendahabelirginbirşekildeTürkiye'yi karşılarında bulacaklardır" dedi.

4-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,GenelkurmayBaşkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı ziyaret etti.

5-AdaletBakanıOltanSungurluCumhuriyetgazetesine verdiğidemeçte,Türkiye'desıradan vatandaş dışında herkesin imtiyazlı olduğunubelirterek,"buayrıcalıklarıenazından usulsüzlüğütaallukedensuçlar için kaldırmak istediklerini" söyledi.

6-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakan,Meclisgrup toplantısında yaptığı konuşmada, cumhuriyet tarihinin en şaibeli hükümetinin işbaşında bulunduğunu ilerisürerek,Bunlarinsan haklarınıçiğneyecek,kendilerineverilenprogramı uygulayacaklar, halkın inancıyla kavga edeceklerdir" dedi.

7- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal parti gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,Türkiye'deSilahlıKuvvetler'in, siyasetçilerin üstlerinedüşengöreviyapmamalarındandolayı zamanzamansiyasetemüdahaleetmekzorundakaldığını söyleyerek, "Siyasetçiler, askerinmüdahalesinizorunlukılan şartları ortadan kaldırmak zorundadır" dedi.

8- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk CemVakfıbaşkan veüyelerinikabulusırasındayaptığıaçıklamada,Alevi yurttaşlarınTürkiye'ningerçeğiolduğunubelirterek, Alevi-Sünniayrımcılığındanutandığını,uzlaşmacı ve tarafsız bir devlet anlayışıyla din, mezhepveırkkavgalarınıgeride bırakanbir demokrasi kurulması gerektiğin söyledi.Öte yandan bağımsız Hakkari Milletvekili Mustafa Zeydan DTP'ye katıldı.

9- RP Ankara Milletvekili Şaban Karataş partisindenistifa etti.

10- Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral,MaliyeBakanı ZekeriyaTemizel'iziyaretindensonrayaptığıaçıklamada, eşel-mobilsistemindenvazgeçilmesiyönündekitaleplerini BaşbakanMesutYılmazveBaşbakan Yardımcısı Bülent Ecevit'e ilettiklerini belirterek, "Sendikal sistemiortadankaldırıcı, çalışanlarımağduredici, her ay beklentiye sokucu bir sistem. Tüm dünya yanlış olduğunu söylüyor.Yanlış olan bir şeyeSayın Yılmaz da 'doğru' demez" dedi.

11-AydınİdareMahkemesi,GökovaTermikSantrali'nin faaliyetinindurdurulmasıistemiyle,MuğlaBarosu'nun açtığı davayı sonuçlandırdı.Mahkemebirkezdahakapatmakararı verdi.

12- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'ye üyelik görüşmeleri içinilkplandadavetedilecekaltıülkeyiaçıkladı.AB KomisyonuSözcüsüNikolausVanDerPas,komisyonunAvrupa Parlamentosu'nasunmakiçinhazırladığıtavsiyekararında, KıbrısRumKesimiilebirliktePolonya,ÇekCumhuriyeti, Macaristan,SlovenyaveEstonya'nın üyeliğe kabul görüşmeleri içinçağrılmasınınöngörüldüğübildirildi.Kararüzerine DışişleriBakanlığı'ndanyapılanaçıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ninKıbrısadınatamüyelikmüzakerelerine çağrılmasınınhukukaaykırıolduğuvurgulanarak,"Kıbrıs Devleti'ni kuran anlaşmalar,Kıbrıs'ın,Türkiye'nindedahil olmadığıbiruluslararasıkuruluşakatılmasınaimkan vermemektedir" denildi.Kıbrıs ve AB ileilişkilerdensorumlu DevletBakanıŞükrüSinaGürel Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, AB'nin sonkararındaeskiBaşbakanveDışişleri BakanıTansuÇiller'inverdiğsözlerin etkili olduğunu ileri sürerek,"ABüyesiülkelere,Türkiye'yeüyelikperspektifi çizilmesi karşılığında birliğin Rum tarafı ya da çözüme kavuşmuş bir Kıbrısiletamüyelikmüzakerelerinebaşlamasınakarşı çıkılmayacağımesajını sürekli dile getirdi" dedi.ABD Başkanı BillClinton'unKıbrısÖzelTemsilcisiRichardHolbrooke, Yunanistan'da yayımlanan bir gazeteye verdiği demeçte, Kıbrıs'ın AB'ye tam üyeliği konusunun sorunun çözümünde belirleyiciunsur olduğunadikkatçekerek,"AB, bu konuda iki toplum arasındaki müzakereleri, BM ve ABD'nin çabalarınıgözönünealmazsabüyük hata yapar" dedi.

13-SırbistanDevletBaşkanıSlobodanMiloseviç'in, Yugoslavya Devlet Başkanlığı'na seçildiği bildirildi.

14- Ünlü İtalyan modacıGianniVercace,ABD'deuğradığı silahlı saldırı sonucunda öldüğü bildirildi.

16 TEMMUZ 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,KKTC'ninAnkara BüyükelçisiNazifBormanveberaberindekiheyetiÇankaya Köşkü'nde kabul etti.CumhurbaşkanıDemirel,Rumkesiminin kendisini"Kıbrıs devleti olarak gördüğü sürece" anlaşma zemini yaratılamayacağını vurgulayarak,"Rumkesimi,Kıbrısdevleti değildir.Türkiye,ikitoplumlusiyasiçözümdenveTürk halkının güvenliğinden vazgeçemez" dedi.

2-BaşbakanMesutYılmaz,partisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetinnekadar zor bir dönemde,nekadarağırkoşullardabugöreviüstlendiğinin bilincindeolduğunusöyledi.Başarısızolmahakkınasahip olmadıklarınıbelirtenYılmaz,"Başarılıolmayamecburuz. Hükümetinşiarı,ciddiyetvesorumlulukanlayışı içerisinde Türkiye'yidüzlüğeçıkaracakicraatlarıgerçekleştirmek olacaktır" dedi.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevitMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,Meclistatilegirene kadar çıkarılacak öncelikli yasalar konusunda bilgi verdi.

4-DışişleriBakanıİsmailCem,gazetecilerin,AB Komisyonu'nundünaçıkladığıraporlailgilisorularını yanıtladı.Cem, komisyonun, genişleminin ilk dalgasında Türkiye hariç5 ülke ve Kıbrıs Rum kesim ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasınıöngörentavsiyekararının,Ankara'nın beklentilerini karşılayacak nitelikte olmadığını kaydetti.Cem, "AB'ninbugörüşünüyenidengözdengeçirmesigerektiğini" bildirdi.

5- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, partisininMeclisgrup toplantısında,akaryakıtürünlerine yapılan yüzde 32'lik zammı eleştirerek, halkın yıllık gelirinin 5'te birinin bu yollageri alındığınıönesürdü.Çiller konuşmasında bu hükümete destek olan herkesin sorumluluk sahibi olacağını savundu.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara SanayiOdası'nda (ASO)yaptığı konuşmada, AB ülkelerinin 10'unun sosyal demokrat başbakanlarcayönetildiğinibelirterek,sosyalgüvenlik kurumlarının,sağlıkhizmetleriniticari anlaşmayla piyasadan satınalmasıgerektiğinisavundu.Baykal55.hükümetin ekonomide,vergide,eğitimdegündelikçözümlerle oyalanmadan yapısal çözümleri uygulaması gerektiğini kaydetti.

7- TRT Genel Müdürlüğüne Yücel Yener atandı.

8- DenizKuvvetleriKomutanlığıAskeriMahkemesi,Türk SilahlıKuvvetleri'ne(TSK)yönelik istihbarat faaliyetlerini yönettiğigerekçesiyleeskiİstihbaratDairesiBaşkanvekili Bülent Orakoğlu'nu tutuklayarak cezaevine gönderdi.

9-1996UluslararasıBasınÖdülü'nedeğergörülen gazeteci-yazarIşıkYurtçu'yaödülü,tutuklu bulunduğu Saray Kapalı Cezaevi'nde, UluslararasıGazetecileriKorumaKomitesi Yönetim Kurulu Üyesi Terry Anderson tarafından verildi.

10- Avrupa Birliği (AB)Komisyonu'nunTürkiyeTemsilcisi BüyükelçiMichael Lake, AB Komisyonu'nun dün açıkladığı raporla ilgili olarak gazetecilerin sorularınıyanıtladı.Lake,Türk toplumununyapısınınAB için kaygı verici olduğunu belirterek, "Ordununrolündenrahatsızız.Türkiye'detambirsivil demokrasi istiyoruz" dedi.

11- Pakistan Dışişleri Bakanı Gohar Eyüp Han, resmi ziyaret için gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Devlet Başkanı Saparmurad Türkmenbaşı tarafından kabul edildi.Türkmenbaşıve EyüpHanyaptıklarıgörüşmede,Afganistanileilgili barış çabalarının, Afganistan'a komşu ülkelerle birliktesürdürülmesi konusunda görüş birliği sağladıkları bildirildi.

12- Çin'in güneyini 3 haftadıretkisialtınaalanaşırı yağışlarınyolaçtığısellerdeölenlerinsayısının142'ye yükseldiği bildirildi.

17 TEMMUZ 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, Türk-İş,DİSK,TİSK,TESK,ve TOBB'ungenelbaşkanlarınıkabuldeyaptığıkonuşmada,55. hükümetin kurulmasınayaşamsalkatkısağlayansendikalarve sivilkuruluşlardanülkesorunlarınınçözümündeişbirliği, destekveanlayışbeklediklerinivurgulayarak,Ekonomikve SosyalKonsey'eyenidenişlerlik kazandıracaklarını belirtti. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meralise,sonzamlarınçalışan kesimlerizordurumdabıraktığınısöyledi.Siviltoplum örgütleri daha sonra Başbakan Yardımcısı BülentEcevitveDTP GenelBaşkanıHüsamettinCindoruk'u ziyaret etti.DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Ecevit ile yapılan görüşme sırasında,54. hükümetzamanındayaşanangerginliğinnedeninin,"sosyal adaletineksikliği,hukukunuygulanmamasıvedemokrasi konusundaki gayretsizlik" olduğunu açıkladı.

2- Anayasa Mahkemesi, RP'nin, "laiklikkarşıtıeylemlerin odağı"olduğu gerekçesiyle kapatılması istemiyle açılan davada, yazılı savunma yapma süresinin 6 ağustos'tanbaşlayaraküçay uzatılması istemini içeren başvurusunu reddetti.

3- Devlet Bakanı Güneş Taner, Türk-İş ve TİSKbaşkanlarını kabuldeyaptığıkonuşmada,Türkiye'debüyükbirvergi adaletsizliğ olduğunu, bu adaletsizliğin çözülmesi içinçeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalar şu anda nihai safhalara geliyor.KDV'de lükstüketimmallarınınmiktarının birazyükseltilmesi, buna mukabil geniş çapta vatandaşlarımızın günlük ihtiyacı olanyiyecekiçecek,gıdagibimaddelerdeki vergioranlarındabirazazaltmayapmak.Bunlarıniçinde dengeyi tesis etmek" dedi.

4- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu,TürkiyeBarolarBirliği BaşkanıEralpÖzgen başkanlığındaki bir heyeti kabulde yaptığı konuşmada,avukatlıkmesleğininbarolarınşirketleşmesiile gelişeceğine inandığını belirterek bu amaçla çıkarılacak yasanın hazırlanmasında TBB'nin yardımını istediklerinikaydetti.TBB BaşkanıEralpÖzgenise,hükümet programında yer alan "yargı reformu"nungerçekleşmesinde,AdaletBakanlığı'nadestek vereceklerinbelirterek,Sungurlu'nunbaşarılıolacağına inandığını söyledi.

5-DışişleriBakanıİsmailCem,KKTC'ninTürkiye BüyükelçisiNazifBorman'ıkabulündeyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninKıbrıskonusuylailgiliyaklaşımlarınınaçık olduğunu,uluslararasıanlaşmalardankaynaklananhakları bulunduğunu söyledi.

6- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısıöncesindebasın mensuplarının İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in hazırladığı CIAajanlığısavıylailgilisoruları yanıtladı.Çiller,hükümetisonzamlarkonusundada eleştirerek, "Bu zammın yapılmasınıgerektirecekbirekonomik tablo yoktu" dedi.

7- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikasıyöneticilerinikabuldeyaptığıkonuşmada,yeni hükümetin çok özel koşullarda ve bir kriz dönemini sona erdirmek amacıylakurulduğunubelirterek,"Hükümetinartıkicraat sergileme zamanı da geldi.Kamu çalışanlarının sendikal hakları konusunda,uyumyasalarıvebuyasaldüzenlemedende önce sendikal faaliyeti rahatlatacak bir tavırsergilemesigerekir" dedi.

8- İşçi Partisi GenelBaşkanıDoğuPerinçekİstanbul'da düzenlediğibasıntoplantısında,DYPGenelBaşkanıTansu Çiller'in CIA ajanı olduğu iddialarını yenileyerek, bukonudaki belgelerin devletin elinde olduğunu ileri sürdü.

9- Ankara 13.Asliye Hukuk Mahkemesi, birköşeyazısında RPGenelBaşkanıNecmettinErbakan'ınkişilikhaklarını çiğnediği ve ona hakaret ettiği gerekçesiyle, Hürriyetgazetesi köşeyazarıFatihAltaylıilegazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Hasan Kılıç'ı, 1 milyarliratazminatödemeyemahkum etti.

10- Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) Yönetim KuruluBaşkanı Ümit Utku ve Yönetim Kurulu üyeleri görevinden alındı.

11-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Kırgızistan CumhurbaşkanıAsker Akayev'in resmi davetlisi olarak, Issık-Kul (Sıcak Göl) Forumu'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.Forumda birkonuşmayapanCumhurbaşkanı Demirel, barış içinde yaşayan istikrarlıvemüreffehbirOrtaAsya'nın,AvrupaileÇin arasındaişbirliğivedostlukiçinçift yönlü köprü hizmeti göreceğini belirtti.

12- YunanistanHükümetSözcüsüDimitriReppasAtina'da düzenlediğibasıntoplantısında,Türk savaş uçaklarının Yunan havasahasınıihlaletmeyisürdürdüğünüilerisürerek, "Ankara'nınMadridmutabakatınınruhunauygundavranması gerektiğini" söyledi.

13- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, NewYorkgörüşmeleri sonrasıülkesine dönüşte havaalanında yaptığı açıklamada, ikili görüşmeninyararlıolduğunubelirterek,"Klerides'e,ara bölgede,BMBarışGücü ile Türk ve Rumlar'dan oluşan müşterek polisleringörevyapmasınıteklifettim.Sınırlardabazı askerleringeriçekilmesidurumuvar.Bu ve diğer konuları görüşeceğiz" dedi.

14- Irak Devlet Başkanı SaddamHüseyin,BaasDevrimi'nin 29'ncuyıldönümünedeniyleyaptığıtelevizyonkonuşmasında, Türkiye'yi, Kuzey Irak'taki Kürt gruplarıarasındaanlaşmazlık yaratmamayaçalışması konusunda uyararak, Türkiye'nin, Irak ile işbirliğine gitmeden güneydoğu sınırında güvenliğisağlamasının mümkün olmadığını iler sürdü.

15-AvrupaİşkenceyiÖnlemeKomitesi(İÖK)tarafından yayımlananbirraporda,Almanya'dakibazıcezaevlerinde mahkumlara kötü muamele yapılması kınandı.

16- SriLanka'daaskerlerleTamilgerillalarıarasında çıkan çatışmalarda 77 kişinin öldüğü bildirildi.

17- Endonezya'da yolcu uçağının düşmesi sonucu26kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi.

18 TEMMUZ 1997

1- Başbakan MesutYılmaz,GenelkurmayBaşkanıOrgeneral İsmailHakkıKaradayı'yıkabulündeyaptığıkonuşmada,Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK)demokrasivedevletindeğişmez nitelikleriningüvencesiolduğunuvurgulayarakTSK'nın ihtiyaçlarınınöncelikliolarakkarşılanacağınısöyledi. GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkı Karadayı da güven oylamasınınardındanBaşbakanYılmaz'ıziyaretindeönemli konuları anlatmaya fırsat bulduğunu söyledi.

2-DışişleriBakanıİsmailCemdüzenlediğibasın toplantısında,Türkiye'ninAsya ile Avrupa arasında bir tercih yapmasının söz konusu olmadığını,AB'yetamüyelikhedefinin sürdüğünü,Hindistan,ÇinveRusyagibibüyükölçekli ekonomilerle de işbirliği yapılacağını söyledi.

3- DYP İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez ve MHP Milletvekili KubilayUygunpartilerinden istifa ettiler.Bu arada bir süre önce ANAP'tan istifa eden Sadi Somuncuoğlu MHP'ye katıldı.

4-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 19 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

5- Issık Göl Formu'na katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirelBişkek'teyaptığı açıklamada, "Anayasal demokrasi, farklı köken, ırk, inanç vegeçmişesahip insanlarıtekbayrakaltındavetek bir yerde barış ve uyum içinde yaşatmak için dünyada icat edilen yegane ilaçtır" dedi.

6- ABD Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Nicholas Burnsyaptığı açıklamada, "ABD olarak, Çiller'le Başbakan, Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanısıfatlarıçerçevesindegörüşmelerde bulunduk.Buçerçevenindışındahiçbirilişkivetemas olmamıştır.CIAsuçlamalarıtamamenasılsızdır.Bu açıklamalarımaynı zamanda ABD hükümetinin resmi açıklamasıdır" dedi.

7- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar AliyevBakü'deyaptığı açıklamada, adil tekliflerin hazırlanması halinde Ermenistan ile aralarındaki sorunun bu yıl içinde çözülebileceğini söyledi.

8- Endonezya'da meydane gelenuçakkazasında28kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

19 TEMMUZ 1997

1-CumhurbaşkanlığıBasınMerkezi'ndenyapılanyazılı açıklamada,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in DYP'li ve RP'li bazımilletvekillerininkumarhanelerinkapatılmasıylailgili yasayıvetoetmesinedeniylerüşvetaldığıimasında bulunmalarına yanıt verdi.CumhurbaşkanıDemirel,iddiaları, "Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkilerinin kullanılmasına müdahale sayılabilecekçirkinisnatlarınyapılmasıesefvericidir. Cumhurbaşkanımakamınavekişilik haklarına tecavüz edenlerin yargı önünde hesap verecekleri tabiidir" diye yanıtladı.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Bartın ve Amasra'da halka hitaben yaptığıkonuşmalarda,kurdukları hükümetin Türk demokrasisinin zaferiolduğunubelirterek,"Askeridarbebekleyenler, sukutuhayaleuğramışlardır"dedi.Artıkkimseylekavgaları olmadığını belirten Yılmaz, sadece adalete yardımcı olacaklarını belirtti.

3-AdaletBakanıOltansungurlu,Ankara'dabasın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, düşünce özgürlüğü'nün önündeki en büyük engelin Türk aydınları olduğunu savundu.

4- RP Genel Başkanı NecmettinErbakanRP'ninkuruluşunun 14.yıldönümükutlamalarındapartilerinhalkıniradesinin vazgeçilmez ifadesi olduğunukaydederek,çağdaşdünyadahata yapaninsanlariçingerekeninyapılacağını;fakatülkenin yarısına ceza verilemeyeceğin ifade etti.

5- Başbakanlık, Adalet,İçişleri,Bayındırlıkveİskan, Tarımve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Turizm Bakanlıklarınaait45adetatamakararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

6-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukileyapılan söyleşi Zaman gazetesinde yayımlandı.

7- Türkiye BarolarBirliğiBaşkanıEralpÖzgen,güncel olaylarlabirliktegelecekdönemçalışmaprogramınında tartışıldığı başkanlık ve kurullarınının toplantısında, Refahyol hükümeti döneminde devlet kurumlarında gerçekleştirilen şeriatçı kadrolaşmanın "düzeltilmesi gerektiğini" vurguladı.

8-CumhurbaşkanlığıMuhafızAlayı'nın77.kuruluş yıldönümüCumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in katıldığı törenle kutlandı.

9- Devlet bakanlarıMehmetBatallı,MustafaYılmazile Tarımve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar'ın Gaziantep gezilerini izleyenbasınmensuplarınınotobüsüstündetakşeklindeki tabelaya çarpmaları sonucu 6 gazeteci yaralandı.

10- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,DoğuveGüneydoğuAnadolubölgelerindesürdürülen operasyonlarda, 35 PKK'lı teröristöldürüldü.Çatışmalarda4 güvenlikgörevlisiile3geçiciköykorucusuşehitoldu. Bölgede 5 terörist yakalandı, 7'si de teslim oldu.

11- Tiyatro sanatçısı Yusuf Elver, İstanbul'da vefat etti.

12- Kıbrıs'ta 23yılöncesindeTürkSilahlıKuvvetleri tarfından gerçekleştirilen barış harekatının yıldönümü nedeniyle KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşyayımladığımesajdaKıbrıs TürkününuzlaşmayaveRumtarafıyladostluğa hazır olduğunu bildirdi.KutlamalarakatılmaküzereAda'yagidenHava KuvvetleriKomutanıOrgeneral Ahmet Çörekçi ise "Rumları barış içinde yaşayacak bir dünyayadavetediyoruz"dedi.Başbakan MesutYılmaz,yıldönümünedeniylayayımladığımesajda, Türkiye'nin Kıbrıs'ta "İki kesimlilik, iki toplumlulukveeşit egemenliliğedayalıçözümileTürkgarantisinin devamından" vazgeçemeyeceğinibildirdi.Başbakan,Türkiyeüyeolmadan Kıbrıs'ın AB'ye üye yapılmasının mümkün olmadığını söyledi.

13-YunanistanBaşbakanıKostasSimitis,Başbakanlık konutundaYunanveyabancıgazetecilere verdiği resepsiyonda Milliyet gazetesinin sorularını yanıtlarken,Madrid'devarılan Türk-Yunanmutabakatı çerçevesinde, iki ülke arasında sükunetin "uzun vadeli" olduğunu söyledi.

14- Liberya'da 7 yıl süren kanlı iç savaşın ardından devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ilk turu yapıldı.

15- Kuzey İrlanda'da İrlandaCumhuriyetOrdusu'nun(IRA) ateşkesuygulayacağınıduyurduğubildirildi.İrlandaRadyo Televizyonu'ndan yayımlanan IRA bildirisinde, "Sürekli bir barış istiyoruzvebununiçintümpartilerinkatıldığıgerçekçi görüşmelerledemokratikbirçözümiçinçalışmayahazırız" denildi.

16- Cezayir'de güvenlik güçlerince İslamcıgruplarakarşı girişilenoperasyonlarda60kadar radikal İslamcı militanının öldürüldüğü bildirildi.

20 TEMMUZ 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Ankara'daTürkOcağı GenelMerkezi'ninaçılışındayaptığıkonuşmada,Osmanlı İmparatorluğu'nun tasfiyesinden sonra Atatürk'ün büyük çabasıyla kurulandevletinadında,dilindevemilletinde Türk damgası olmasının özel bir anlamı bulunduğunu söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,BaşbakanMesutYılmaz ileGenelkurmayBaşkanıİsmailHakkıKaradayı'yıÇankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü.

3- DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,Antalya'nınSöbüce yaylasındayörükşenliklerinekatıldı.Çiller,yörüklere hitaben yaptığı konuşmada hükümeti ve askeri eleştirdi.

4- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Yüksekova'yabağlıİkiyakaköyübölgesinde17 Temmuz 1997'de başlatılan ve havadan da desteklenenoperasyonlarda50 terörist ölü olarak ele geçirildi.

5- Fenerbahçe Futbol Takımı'nı 4-2 yenen Galatasaray Futbol Takımı, TSYD Kupası'nın sahibi oldu.

6- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 23.yıldönümüKKTC'debüyük coşkuyla kutlandı.Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel, Türizm Bakanı İbrahimGürdal,devletbakanlarıHüsamettinÖzkan,Mehmet Batallı, Ahat Andican, ŞükrüSinaGürel,TBMMBaşkanVekili KamerGençveHavaKuvvetleriKomutanı Ahmet Çörekçi ve üst düzey komutanlarlabirlikteBarışveÖzgürlükkutlamalarına katıldı.KKTCCumhurbaşkanıRauf Denktaş da Kıbrıs sorununun RumlarınYunanistan'labaşlattığıbirbunalımolduğunu söyleyerek,"İki bölgeli bir oluşumda Rumların tahakkümü altına girmeden, eşit bir egemenlikvegarantörlükistiyoruz"dedi. Tören sonrasında iki ülke heyetleri bir araya geldi.Daha sonra Ecevit ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ortak bir basıntoplantısı düzenleyerekbirsonuçbildirgesiyayımladı.Türkiyeile KKTC'ninyayımladığıortakbildirgedeözetle;Kıbrıs'ı ilgilendirenkonulardaTCheyetlerineKKTCtemsilcileride katılacak.KKTC'ye yapılabilecek saldırılar Türkiye'ye yapılmış sayılacak.İkiülkearasında"ortaklıkkonseyi" kurulacak. Ekonomikvemalibirlikoluşturulacak.Serbestbölgeler bütünleştirilecek.Türkiye üzerinden KKTC'ye ulaşım olanakları genişletilecek.Bayrak radyo ve Televizyonu TÜRKSATuydusundan yararlanacak.KKTC'nin su gereksinimi Türkiye'den karşılanacak. Ecevit, basın toplantısında AB Komisyonu'nunTürkiye'ninAB'ye tamüyeliğikonusunda olumsuz karar almasının ardından Türkiye ile AB'nin ilişkilerininkesilipkesilmeyeceğineilişkinbir soruüzerine"AB-Türkiyeilişkilerikesilecekdüzeyebile ulaşamadı.Tamüyelikhedefimizekarşınkapısıkısıkıya kapalı"dedi.CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,yıldönümü nedeniyleyayımladığımesajdaTürkiye'ninKKTC'yeyönelik sarsılmazdesteğinin devam ettirilerek mevcut işbirliğinin daha daderinleştirileceğinibelirtti.BaşbakanMesutYılmaz mesajındaadadakisorunlaraçözümbulunmadanve Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmedenKıbrıs'ınAB'yeüyeolmasınınmümkün olmadığını belirtti.Kıbrıs'a bulunacak çözümün ik kesimli, iki toplumlu eşit egemenlik, etkin ve fiili Türk garantis ilkelerini içermesigerektiğinivurguladı.RPGenelBaşkanı Necmettin Erbakan daKıbrısBarışHarekatıileRumlar'ınkatliamve zulmününsonaerdirildiğini,adayahuzurve barış geldiğini belirtti.

7- KıbrısRumyönetimiBaşkanıGlafkosKlerides"Kara yıldönümleri"diyeadlandırdığıYunandarbesive Türk Barış Harekatı'nınyıldönümünedeniyleyayımladığımesajda,KKTC CumhurbaşkanıRaufDenktaş ile "zor ve çetin" bir zirveden söz ederek "AncakKıbrısHelenizminingeleceğinigüvencealtına almayan bir çözümü kabul etmeyeceğiz" dedi.

8- Vietnam'da genel seçimler yapıldı.

21 TEMMUZ 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Isparta'dahavaalanı açılıştöreninekatıldı.Demirelaçılıştakikonuşmasında hedeflerinin herilebirhavaalanıaçmakolduğunusöyledi. CumhurbaşkanıDemirelile Başbakan Mesut Yılmaz daha sonra bir tekstilfabrikasınınaçılışınıyaparakhalkahitabenbirer konuşmayaptılar.Yılmaz,55.hükümetindemokrasininbir zaferiolduğunukaydederek,"Türkiyebüyükbirbadireden kurtulmuştur.TBMM'nin,yanimillet iradesinin gerçekleştiği Meclis'inyüceiradesineipotekkoymayıdeneyenlermahcup olmuşlardır" dedi.Konuşmasında ağırlıklı olarak son altı aydır gelişenolaylarıdeğerlendirenCumhurbaşkanıDemirelde,4 yıldırCumhurbaşkanıolarak tarafsız hizmet yaptığını anlattı. Konuşmasındaİmam-hatipokullarınınyüzde80'inikendisinin açtığınıbelirten Cumhurbaşkanı Demirel, "Ben açtım, ama herkes dinini öğrensin diye açtım.Bu okullarıbirtakımsiyasetçiler gelsin içine girsin, cennete bilet kessin diye açmadım" dedi.

2- Bakanlar Kurulu,BaşbakanMesutYılmazbaşkanlığında toplandı.Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Ahat Andican,toplantıda,gazeteyazıişleri müdürlerinin cezalarının beş yıl ertelenmesi, aynı suçun bu süre içindeişlenmemesidurumundaafgetirilmesigörüşünün benimsendiğinisöyledi.BaşbakanYardımcısıBülentEcevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada,8yıllıkkesintisiz temeleğitime ilişkin tereddütlerin yersiz olduğunu belirterek, bu konuda her türlü hazırlığın yapıldığınıvurguladı.Ecevit, "Bukonudahiçbirödünverilemez.Biz verdiğimiz sözlere bağlıyız" dedi.

3- Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamayagöre, BaşbakanMesutYılmaztarafındanyayımlanangenelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında atamalar, ödemeveihaleleridurduran genelgelerilebelediye ve il özel idarelerini bu genelgelerin kapsamıdışındatutangenelgeveyazılarınyürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

4-DışişleriBakanıİsmailCem,BatıAvrupaBirliği Bakanlar Konsey toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

5- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, özgürlüklerin kısıtlanması veSusurlukdosyalarıkonusundaZaman gazetesinin sorularını yanıtladı.

6- Tarım ve Köyişleri BakanıMustafaTaşar,Gaziantep'te yaptığıaçıklamada,bakanlığıdöneminin,Tarımve Köyişleri Bakanlığı'nın"hareketlenme,tarımsektörüveçiftçinin sorunlarının ortadan kaldırılması" dönemi olacağını söyledi.

7-CHPGenelBaşkanYardımcısıOnurKumbaracıbaşı, Kocaeli'dedüzenlediğibasın toplantısında, hükümetin 8 yıllık kesintisiztemeleğitimiçinnettavırortayakoyması gerektiğinibelirterek,"8yıllıkkesintisiztemeleğitimi sulandıracak hareketlere izin vermeyiz" dedi.

8- Antalya'nın Kepezbaşıbeldesindehenüzbelirlenemeyen birnedenleçıkanormanyangınında 500 hektarın üzerinde çam alanı yanarken, çok sayıda hayvanın yandığı,ilkbelirlemelere göre 3 kişinin öldüğü bildirildi.

9-Yurdundeğişikyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 38 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

10- Türkiye ile KKTC arasındakısmientegrasyonuöngeren ortakdeklarasyonlailgiliolarakKıbrısRumkesimi lideri GlafkosKlerides,"OrtakdeklarasyonunKıbrıs'ınCenevre'de yapılacakikinciturgörüşmelerinhavasınıolmusuzyönde etkileyeceğiniiddiaetti.YunanistanDışişleriBakanı Theodoros Pangalos, Başbakan yardımcısı Bülent Ecevit'in KKTC'yi ziyaretinden üzüntüduyduğunusöyledi.Pangalos,yeniTürk hükümetinin,"Türkiye'ninKıbrıs'amüdahalesininsiyasi sorumluluğunu üstlenenEcevit'ibölgeyegöndererek,enkötü yüzünü gösterdiğini ileri sürdü.

22 TEMMUZ 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Isparta gezisinin ikinci gününde58.Er Eğitim Tugayı'nı ziyaret etti.Bazı açılış ve ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Demirel, daha sonraİslamköy ve diğer beldelerde halka hitaben konuşmalar yaptı.

2- Dışişleri BakanVekiliveABileKıbrısişlerinden sorumluDevlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, "Gümrük Birliği'ne (GB) ancak tam üyelik perspektifiiçinderazıolabiliriz"diyerek Türkiye'nin GB'yi sürdürme koşullarını açıkladı.

3- İnsan haklarındansorumluDevletBakanıHikmetSami Türk,Cumhuriyetgazetesininsorularınıyanıtladı.Türk, bakanlığı süresince, insan hakları ihlallerininsonaereceğine ilişkin"güvence"veremeyeceğini,ancakinsanhaklarının ihlallerinin önlenmesi içinanayasa,yasalarveuluslararası hukuk kurallarının gereğini yerine getireceklerini kaydetti.

4- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, eğitim yasa tasarısı hakkındabilgiverirken,ilköğretimkurumlarının8yıllık okullardanoluşacağını, buokullarıbitirenlereilköğretim diplomasıverileceğinikaydetti.Uluğbay, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim için altyapının hazır olduğunu da belirtti.

5- RP Genel Başkanı NecmettinErbakan,partisininMeclis grubutoplantısındaTBMM'yesunulan 8 yıllık kesintisiz temel eğitimtasarısınıntekamacınınimam-hatipokullarının kapatılmasıolduğunuilerisürerek,"Buanayasaya da, insan haklarına da aykırıdır" dedi.

6-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,ilbaşkanlarıve milletvekilleriyleAnkaraKızılcahamam'dayaptığı toplantıda, "Bu millet,TürkSİlahlıKuvvetleri'niaskerolarakgörmek ister.Siyasetçiolarakdeğil.TSK tartışmalı duruma gelir" dedi.

7- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, 55.hükümete 8 yıllık eğitim, Milli Güvenlik KuruluKararlarıvezamuygulamalarıkonusundauyarılarda bulundu.

8- Gaziantep'te görev yaparken kaza geçirenCumhuriyetve Mil-Ha muhabiri Kemal Bağcı vefat etti.

9- BatıAvrupaBirliğiKonseyitoplantılarınakatılmak üzereBrüksel'egiderekçeşitliikilitemaslardabulunan Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Belçika'dan ayrılmadan öncebasına yaptığıaçıklamada, "Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini istiyor ve bu yönde çalışıyoruz ama bunun gerçekleşmemesi Türkiye'ninsonu olmaz" dedi.

23 TEMMUZ 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Isparta gezisinin üçüncü gününde, Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçelerine giderek incelemelerde bulundu.Bazıaçılışlarada katılanCumhurbaşkanıDemirel,buradahalkahitapetti. Cumhurbaşkanı Demirel, RPGenelBaşkanıNecmettinErbakan'ın kendisine yönelik eleştirilerini de yanıtladı.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Anayasa MahkemesiBaşkanıYekta GüngörÖzden'ikabuletti.Başbakan Yılmaz, demokrasinin ve devletindeğişmeznitelikleriningüvencesiolanAnayasa Mahkemesi'ninkararlarınaherzamangerekensaygıyı göstereceklerinisöyledi.ÖzdendeTürkiye'yeumutışığı getiren 55.hükümetin ülkenin sorunlarını çözeceğine inandığını belirtti.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, DSP Grubu'nda yaptığı konuşmada,Kıbrıskonusundahükümetinkararlılığınınortaya konulduğunu belirterek, "KKTC'de Ziraat Bankası çiftçilere, Halk Bankasıdaesnafvesanatkarlarakredi kullandıracak" dedi. Ecevit, ayrıca çocuklar üzerindekidinsömürüsününbiteceğini belirterek,ilköğretimin8yılaçıkarılmasıilelaikliğin güvencealtınaalınacağınıbelirtti.Kesintisizeğitimle birlikte dinin de siyasallaşmaktan kurtulacağını savunan Ecevit, hükümet ortakları ile aralarında uyumsuzluk olmadığını söyledi.

4- Devlet Bakanı Cavit Kavak yaptığı yazılı açıklamada,12 Temmuz 1997 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle sorumlu yazı işlerimüdürlerindenmahkumedilmişbulunangazetecilerin kesinleşmiş cezalarının infazının erteleneceğini bildirdi.

5- Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez, TOBBBaşkanıFuat Miras ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Erez, Türkiye'nin yeni bir sanayileşme ve ihracat hamlesinegereksinimiolduğunu kaydederek,kalkınmadaöncelikliyörelerveorganize sanayi bölgelerindebedelsizarsaveucuzenerjisağlanacağını bildirdi.

6- RP İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ile DYPİstanbul Milletvekili Sedat Aloğlu partilerinden istifa etti.

7- İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) temmuz ayı olağan meclis toplantısında"DevletinEkonomidekiRolü" konusu ele alınarak tartışıldı.ToplantıyaDevletBakanıGüneşTanerveDünya BankasıTürkiyeDepartmanıDirektörüAjayChhibber katıldı. Meclis toplantısının açış konuşmasını yapan İSOYönetimKurulu BaşkanıHüsamettinKaviise"Yeterkihükümetlersatıhta uğraşılar ile yetinmesinler, temel yapısal değişimi,reformları hayata geçirecek kararlılığı göstersinler.Biz seyretmeye değil aktif rol oynamaya hazırız" dedi.Devlet Bakanı Güneş Tanerde konuşmasında,yenikurulanhükümetinsanayicilereteşvik musluklarını açacağını ve tümbeklentilerineyanıtvereceğini söyledi.

8- Arnavutluk Devlet BaşkanıSaliBerişa'nın,görevinden istifa ettiği bildirildi.

9- İsrail ParlamentosuGolantepelerinibarışkarşılığı Suriye'yeverilmesiniönleyenyasayıkabuletti.Filistin Lideri Yaser Arafat, İsrail Dışişleri Bakanı David Levi iledün Belçika'nınbaşkentBrüksel'deyaptığıgörüşmede bir gelişme sağlanmadığınıbelirterek,İsrail'e1993yılındaimzalanan anlaşmaya uyması çağrısında bulundu.

10- Cezayir'in Blida kentinde iki ayrı köyde dün 47 kişinin radikal İslamcı militanlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

24 TEMMUZ 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Isparta'yayaptığı gezidensonraAntalya'yagiderek hafta başında çıkan yangında yanan ormanlık alanı gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

2-BaşbakanMesutYılmaz,24Kasım1996tarihinde Macaristan'ınBudapeştekentinde kendisine yapılan saldırı ile ilgili olarak, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM)ifade verdi.BaşbakanYılmaz,DGMçıkışıgazetecilerinsoruları üzerine, "Bundansonrabütünbaşbakanlaratavsiyem,yargıya yardımcıolmalarıdır"dedi.BaşbakanYılmaz ile birlikte eşi, Devlet BakanıCavitKavakveeşideolaylailgiliolarak mahkemeye ifade verdi.

3-GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, Ukrayna'yayaptığıikigünlük resmi geziyi tamamlayarak yurda döndü.

4- Devlet Bakanı Güneş Taner,FuatMirasbaşkanlığındaki TOBBheyetinikabuldeyaptığıkonuşmada,dövizve faizdeki hareketlenmenin teknik bir sorun olduğunu ifade ederek, "Serbest piyasada faizlerin dengesi, çeşitli ödemeler, tarım ve özellikle buğday alımları hep likidite yaratır" dedi.

5-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğluyaptığıyazılı açıklamada,AfyonAğırCezaMahkemesi'ndegörülmekteolan gazeteciMetinGöktepe'ninöldürülmesidavasına,sanık polislerinkatılmamasıkonusundabilgiverdi.Başesgioğlu açıklamasında, "Yargıyıetkileyecekdavranışlardabulunmamak, yargıyayardımcıolmakvekararlarınasaygılıdavranmak hepimizin görevidir" dedi.Başesgioğlu,haklarındatutuklama kararıbulunanpolislerin görevden uzaklaştırıldığını, en kısa sürede yargıya teslim edilmeleri için cumhuriyet savcılıklarının başlattığıçalışmalarınbakanlıkçayakındantakip edileceğin bildirdi.

6- Dışişleri BakanıİsmailCem,DışEkonomikİlişkiler Konseyi(DEİK)üyelerinikabulündeyaptığıkonuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne(AB)tamüyelikperspektifinin aralıkayındaLüksemburg'tayapılacakABzirvesindetescil edilmesigerektiğini,ancakAB'denbuyöndebirsinyal almadıklarınıbelirterek,"Geçmişteiçpolitikhesaplarla olmayacak duyumlardan olmuşgibibahsedilmiş.Gereksizumut yaratılmış"dedi.ÖteyandanDışişleriBakanlığıSözcüsü BüyükelçiÖmerAkbelyaptığıyazılıaçıklamada,Yunanistan DışişleriBakanıTheodorosPangalos'un,BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit'in 20 Temmuz'da KKTC'ye gitmesiyleilgiliolarak "katil, cinayet yerine gelmekte acele etti" sözlerini kınayarak, "ENOSİS politikası,EOKAterörizmiveYunanistan'ın1974'te Kıbrıs'tadüzenlediğiaskeridarbe,Kıbrıs'ı kimin bir sorun haline dönüştürdüğünü yeterince ortaya koymaktadır.Pangalos'un çokiyibildiğinitahminettiğimizbirdiğerhususise, Türkiye'nin ulusal dava olarak gördüğüKıbrıskonusunuhiçbir zaman iç politika saikleri ile kullanmadığıdır" dedi.

7- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, partisininGenelİdare Kurulu(GİK)toplantısıöncesibasınmensuplarınayaptığı açıklamada, "Biz her zaman sekiz yıllık eğitimin yanındaolduk, ancakbizimam-hatipokullarınınortakısmınınkapanmasını hiçbir zaman istemediğimizi ifade ettik" dedi.

8-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİstanbulŞile'de düzenlenenkültür festivalinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıllık kesintisiztemeleğitimegeçilmesiniöngörenkanun tasarısınınBakanlarKurulu'ncaTBMM'yegönderilmesini memnuniyetlekarşıladıklarını,ancakbazıönemlisiyasive sakıncalı tavizlerin verildiğini belirtti.

9- RP İstanbul Milletvekili Metin Işık, partisindenistifa etti.

10- Genelkurmay AskeriSavcılığı,eskiBaşbakanveDYP GenelBaşkanıTansu Çiller'in "CIA görevlisi" olduğu suçlaması konusunda "görevsizlik" kararıvererekdosyayıAnkaraDevlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı'na gönderdi.

11-Basındasansürünkaldırılışının89.yıldönümü kutlandı.CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,günnedeniyle yayımladığımesajda,"Basın-yayınorganlarınınsansüretabi tutulması,sadecetotaliterveantidemokratikrejimlerde, kamuoyunun bilgilenmesine ve kendisiyle ilgilikonulardafikir vetavırsahibiolmasınakarşıçıkanzihniyetlerdemümkün olabilir"dedi.TBMMBaşkanıMustafaKalemli,basını susturmanınveyasesinikısmanınsiyasaliktidarlara hiçbir katkıgetirmediğinisavundu.Kalemli,TürkiyeGazeteciler Cemiyeti(TGC)BaşkanıNailGüreli'yegönderdiğimesajda, basınınhakveözgürlükmücadelesininülkededemokrasive çoğulcurejiminyerleşmesiyolundayadsınamayacakkatkılar sağladığını bildirdi.BaşbakanMesutYılmazdayayımladığı mesajdabasınözgürlüğününvarolabilmesinin,demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi, düşünce ve fikirözgürlüğününtoplumun bütünkesimlerindeyeterincekullanılabilmesi,basının haber alma ve yayma hakkınınönündekiengellerikaldırmaklamümkün olabileceğinibildirdi.ÖteyandanTGC'nin24 Temmuz Basın Özgürlüğü Mücadelesini Anma ve Yaşatma Günü dolayısıylaverdiği geleneksel"1996YılıBasınÖzgürlüğüÖdülleri" İstanbul'da düzenlenen birtörenlesahiplerineverildi.Ödüller,kurum olarakCumhurbaşkanlığı'na,kişi olarak ise cezaevinde bulunan gazeteci Işık Yurtçu ile gazeteci Orhan Erinç'everildi.Ödül törenindebirkonuşmayapanCumhurbaşkanıSüleyman Demirel, dünyanın her yerindebasınlahükümetlerarasındasürtüşmeler yaşandığınıbelirterek,ancakbirhükümetinaleyhinde yayın yapılmaması için devlet gücünü medya üzerinde kullanmasınınson derece"vahim"olduğunu ifade etti.Devlet Bakanı Cavit Kavak törendeki konuşmasında, basında sansürün kabul edilemez olduğunu belirtti.TGCBaşkanıNailGüreliisekonuşmasında, cezaevindeki gazetecilerin affedilmesi yerine iletişim özgürlüğü önündeki yasakların tamamen kaldırılması gerektiğini söyledi.

12-ArnavutlukParlamentosu,SosyalistPartiGenel Sekreteri Recep Mejdani'yi Devlet Başkanı seçti.

25 TEMMUZ 1997

1- Milli Güvenlik Kurulu,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel başkanlığındaİstanbul'daHarpAkademileriKomutanlığı'nda toplandı.Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada,ülke genelindeki güvenlik ve asayiş durumu ile bunu etkileyeniçvedışgelişmeleringözdengeçirildiği belirtilerek,"TürkiyeCumhuriyetidevletininülkesive milletiyle bölünmez bütünlüğüne,cumhuriyetrejimininanayasa ile belirlenmiş temel niteliklerine, halkın huzur ve güvenliğine yönelikhertürlüfaaliyetekarşıgereklitedbirlerin kararlılıklasürdürülmesive sürdürülen bu güvenlik tedbirleri yanında özellikle Doğu ve Güneydoğu AnadoluBölgesi'ndebölücü terörünmeydanagetirdiğiolumsuzluklarıortadankaldırmak amacıylahazırlanmışveyenihazırlanacakkalkınma programlarının bir an önce gerçekleştirilmesinin gereği ve önemi üzerinde durulmuştur" denildi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz Edirne'dehalkahitabenyaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir kaosun eşiğinden döndüğünü, gerginlik ortamından kurtulduğunu belirtti ve 8yıllıkkesintisiztemel eğitimyasatasarısınıMeclis'egetirdiklerini hatırlatarak, yasaya sonuna kadar sahip çıkacağını söyledi.

3- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, DYP Genel BaşkanıTansu Çiller'in "CIA ajanı" olduğu suçlaması ile ilgili dosya hakkında "gerekli delil olmadığı" gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

4-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 15 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

5-DevletBakanıŞükrüGüreltemasveincelemelerde bulunmaküzereKKTC'yegitti.Gürel,Ercan Havaalanı'nda yaptığıkonuşmada,hükümetin,bundansonraatılacaksomut adımlarvesomutişbirliğiprojeleriile KKTC ekonomisinin, verimli ve üretken biryapıyakavuşturulmasınınsağlanacağını söyledi.

6- İsrail Başbakanı BenyaminNetenyahu'nunDoğuKudüs'te yeniYahudiyerleşimleriyapılmasınakarşıolduğuve Golan tepelerinin barışkarşılığıSuriye'yeverilmesiniengelleyen yasatasarısınınyenidengözdengeçireleceğiniaçıkladığı bildirildi.

7- Cezayir'de ikimezrada,silahlıkişilerin29sivili katlettiği bildirildi.

26 TEMMUZ 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'daçeşitli açılıştörenlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel, açılışlarda yaptığıkonuşmada,siyasetin,okul,camivekışladışında yapılmasıgerektiğinsöyledi.İmamHatipler'in yüzde 80'ini kendisinin açtığını hatırlatan CumhurbaşkanıDemirel,"Devlet, vatandaşındiniduygularınakarşıolamaz.Türkiye'nin, domokratik, laik, çağdaş hukuk devleti olmaniteliğinikorumak istiyor" dedi.

2- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ile yapılansöyleşiSabah gazetesinde yayımlandı.

3- Devlet Bakanı Güneş Taner,artardayapılanzamlarla ilgilibasındaçıkansiyasi parti liderlerinin eleştirilerini yanıtladı.

4- Dışişleri BakanıİsmailCem,YeniYüzyılgazetesine yaptığıaçıklamada, dış politikadaki acil uygulama planları ile bakanlık bünyesindeki yeni yapılanmalarla ilgili bilgi verdi.

5-ÇevreBakanıİmrenAykut,BatıAkdenizÇevre Platformu'nun(BAÇEP)Göcek'te yapılan 3.Bölge Toplantısı'na katıldı.Aykut, yaptığı konuşmadaçevresorunlarınıngiderek büyüdüğünübelirterek,yerelsorunların,yörede yaşayanlarla birlikte çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

6-İçişleriBakanlığıMüsteşarlığınaM.İlyasAksoy, EmniyetGenelMüdürlüğüne de Necati Bilican'ın atanmasına dair karar ile Başbakanlık, Devlet, İçişleri, Dışişleri,Bayındırlık veİskan,SanayveTicaretileEnerjiveTabii Kaynaklar Bakanlıklarınaait34adetatamakararıResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7- CHPGenelBaşkanıDenizBaykalSamsunveSinop'ta yaptığıkonuşmalarda,8yıllıkkesintisiztemel eğitim yasa tasarısında4.maddeylegetirilen"hafızlıkveKuran kurslarınınDiyanetİşleriBaşkanlığı tarafından verilmesi"ni kuşkuyla karşıladığını belirtti.

8- Demokratik Türkiye Partisi'nin, İstanbul milletvekilleri GürcanDağdaşve Metin Işık'ın katılımıyla milletvekili sayısı 20 oldu ve TBMM'de grup kurmaya hak kazandı.

9-DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudakdüzenlediğibasın toplantısında,İstanbul'dayapılanDİSKBaşkanlarKurulu toplantısında alınan kararları açıkladı.Budak, ülkeniniçinde bulunduğusiyasalve toplumsal koşullara ilişkin değerlendirme ve istemlerini açıkladı.

10- Van'da gerçekleştirilen operasyonda,piyasadeğeri1 trilyon200milyartutarında70kilogramsaferoinele geçirildi.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

11-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 25 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

12- Belçika'nın Ostendekentindedüzenlenenuluslararası hava gösterisi sırasında Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın izleyicilerinüzerinedüşmesisonucu8kişininöldüğü,38 kişinin de yaralandığı bildirildi.

27 TEMMUZ 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇanakkaleSeramik'in 40'ıncı,Kalebodur'un ise 25'inci kuruluş yıldönümü törenlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel yaptığı konuşmalarda, Türkiye'yi Avrupa'dankoparmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti ve "Dostluk anlayışında olan ülkelerin bukonuyadüşünmedendahi evet demeleri gerekli.Bizi Avrupa'dan soyutlamamalılar" dedi.

2- Başbakan YardımcısıveDevletBakanıBülentEcevit, Cumhuriyet gazetesinin Milli Güvenlik Kurulu tutanaklarının bazı bölümlerinin gizliliğinin kaldırılmasıkonusundakisorularını yanıtladı.

3- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,partisininŞile İlçeMerkezi'ninaçılışındayaptığıkonuşmadaTürkiye'deki "yalanlara"kimsenininanmamasıgerektiğinisöyleyerek"Ne imam-hatipokullarıkapanacaktırne de vatandaşın din eğitimi alması engellenecektir.Bunların hepsi yalan, safsatadır" dedi.

4- İstanbul'da 8 yıllık kesintisiztemeleğitimegeçilme hazırlıklarınıengellemekiçinçoksayıdakişiBeyazıt meydanında toplanarak protesto etti.

5-Yurdunçeşitlibölgelerindemeydanagelentrafik kazalarında 17 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

6-KıbrısRumYönetimiLideriGlafkosKlerides,KKTC CumhurbaşkanıRaufDenktaşile yapacağı görüşme öncesinde Rum radyosuna yaptığı konuşmada, "Türk askerinin adadan çekilmesini, AvrupaBirliğiyolununaçılmasınıvegöçmenlerinevlerine dönmesini öngören" bir çözümü imzalamakta tereddütetmeyeceğini söyledi.

28 TEMMUZ 1997

1- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Peter Stoyanov,Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel'inresmikonuğuolarakTürkiye'yegeldi. Stoyanov,EsenboğaHavalimanı'ndayaptığıaçıklamada, BulgaristanveTürkiye'ninAvrupaBirliği'ne(AB) üye olmak istediklerini vurgulayarak, ortak hedefin iki ülkeyi dahayakın birişbirliğinesevkettiğinikaydetti.Cumhurbaşkanı Demirel Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Stoyanov'u kabul ederek bir süre görüştü.Görüşmesonrası,ikiülkearasındakiilişkilerin geliştirilmesi kapsamında 4anlaşmaimzalandı.Cumhurbaşkanı Demirelimza töreninin ardından yaptığı açıklamada, iki ülkenin yıllık 500 milyon dolar olan toplam ticaret hacminin artırılması içinserbestticaretanlaşmasınınimzalanmasıgerektiğini bildirdi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yükseköğretim veeğitim hizmetlerineyaptığıyardımlarnedeniyle "Devlet Üstün Hizmet Madalyası"nı Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törenle işadamıKadir Has'averdi.CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada, hayırsever yurttaşlardan servete karşı olan"malumalerjileri" vezengindüşmanlığını ortadan kaldırmaları için hastane, okul ve bakımevi yaptırmalarını istedi.

3-ANAPBaşkanlıkDivanı,BaşbakanMesutYılmaz başkanlığındatoplanarak8yıllıkkesintisiztemel eğitimle ilgili tasarıyı değerlendirdi.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada,8yıllıkkesintisiztemel eğitime karşı köktendincilerinİstanbul'daizinsizyaptıklarıgösteriyi değerlendirdi.Ecevit,atılanslogan, sergilenen dövizler ve yapılan konuşmaların teokratik bir devletamaçlandığınıortaya koyduğunu söyledi.

5- Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı VekiliOltanSungurlu yaptığıaçıklamada,gazeteciMetinGöktepeolayı ile ilgili olarak, 1 emniyet amiri ile 5 polis memurununAfyonCumhuriyet Savcılığı'na teslim olduğunu bildirdi.

6- YDP Genel BaşkanıHasanCelalGüzel,Genelkurmay2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay BaşkanıKoramiralAydanErol,GenelkurmayHarekatBaşkanı KorgeneralÇetinDoğanile"BatıÇalışmaGrubu" mensupları hakkındaidamcezasıistemiylesoruşturmayürütülmesiiçin AnkaraGüvenlikMahkemesiBaşsavcılığı'nasuçduyurusunda bulundu.

7- RP GrupBaşkanVekiliOğuzhanAsiltürkparlamentoda düzenlediğibasıntoplantısında,8yıllıkkesintisiztemel eğitimle ilgili tartışmalarıneğitiminkalitesivesüresiyle ilgisibulunmadığını,asılamacındini eğitimin engellenmesi olduğunu savundu.

8- KKTC CumhurbaşkanıRaufDenktaşLefkoşa'da,Başbakan DervişEroğluilehaftalıkgörüşmesindensonrayaptığı açıklamada, Rum-YunantarafınınadadakiTürk-Yunandengesini ortadankaldırmayaçalıştığına işaret etti.Denktaş, Rumların bütünuğraşlarının,yapılacakanlaşmadaTürkiye'yehak verilmemesiveyaTürkiye'ningarantisini sulandırarak etkisiz hale getirmek olduğunu belirtti.

9- Hindistan'da meydana gelentrenkazasında15kişinin öldüğü 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.

29 TEMMUZ 1997

1- Ankara Kızılaymeydanında8yıllıkkesintisiztemel eğitimeyönelikşeriatçıgösteride,polislerinolayları görüntülemeye çalışan görevlibasınmensuplarınasaldırmasına siviltoplumörğütlerivesiyasetçilertepkigösterdi. Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelolaylailgiliolarakyaptığı açıklamada,"Kanunları icra etmek , huzuru sağlamak için gayret gösterengüvenlikgörevlilerininbugöreviniyaparkendaha dikkatliolmalarıvekaba kuvvete başvurmaktan mutlaka imtina etmelerilazımdır"dedi.CHPGenelBaşkanıDenizBaykal, yayımladığımesajda"Tarafsızbasınilkelerineolan inançla görevleriniyerinegetirenbasınmensuplarınıngüvenlik güçlerininsaldırısınamaruzkalması son derece üzüntü verici bir olaydır.Bu tür saldırıların, basınımızı doğru vetarafsız haber verme anlayışından uzaklaştıramayacağına inanıyorum" dedi. Ayrıca,TürkiyeGazetecilerSendikası,TürkiyeGazeteciler CemiyetiileAvrupaGazetecilerBirliği(AEJ)birermesaj yayımlayarak olayı kınadılar.

2- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,6yıl10günhapis cezasıbulunanİsaBakırcı'nın,süreklihastalığı nedeniyle cezasını kaldırdı.

3- Başbakan Mesut Yılmazİstanbul'dayaptığıaçıklamada, Ankara'da8yıllıkkesintisiztemeleğitimiprotesoeden göstericileri "izlemekle" yetinen, ancak olaylarıgörüntülemeye çalışangazetecilere karşı jopla saldırıda bulunan Çelik Kuvvet Şubesi'nde görevli üç polis memurunun açığa alındığını söyledi.

4- Başbakan Mesut Yılmaz yayımladığı genelgede, kamukurum vekuruluşlarındagörevdenayrılankişilere daha önce tahsis edilen her türlü telefonungerialınmasını,çalışanlarınmal bildiriminde bulunmasını istedi.

5- Devlet Bakanı Işın Çelebi, Mehmet Yıldırım başkanlığında İstanbulTicaretOdası(İTO)YönetimKurulu üyelerini kabul etti.Çelebi kabulde yaptığı açıklamada,enflasyonuyüzde80 seviyesinde tutma konusunda kararlı olduklarını belirterek bunun için alt yapının hazırlandığını söyledi.

6- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay yaptığı açıklamada, 8 yıllıkkesintisiztemeleğitiminülkeningeleceği açısından gerekli olduğunu vurgulayarak yasa tasarısına destek istedi.

7- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNamiÇağan,Asğari ÜcretTespitKomisyonutoplantısındansonrayaptığıbasın açıklamasında, asgari ücretin 1 Ağustos 1997 tarihinden itibaren biryıllıksüreyle brüt 17 milyon 10 bin liradan 35 milyon 437 bin 500 liraya yükseldiğini söyledi.

8-KültürBakanıİstemihanTalay,Mersin'inTarsus ilçesindeyaptığıkonuşmada"Dinamikbir kamuoyunun siyaseti yönlendirdiğini ve siyasileriçözümüretmeyeteşvik ettiğini belirterek,"İnsanlarımızınenönemlözelliği,budinamik yapısıdır" dedi.

9- Anayasa Mahkemesi'nin HakimlerveSavcılarYasası'nda değişiklikyapanyasanınbazımaddelerininiptaline ilişkin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

10-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,8yıllıkkesintisiztemel eğitime karşı başlatılanmücadeleyi"feodalitenincumhuriyete karşıdirenişi" olarak niteledi."Eğitime ve ulusal bütünleşme projesi" olan temel eğitimidintartışmasınınkurbanıhaline getirmekisteyenlerbulunduğunubildirenBaykal,Türkiye bu tuzağı aşacaktır.Tepkilere karşı taviz verme yaklaşımıüzüntü verici" dedi.

11- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmikonuğuolarak Türkiyedebulunan,BulgaristanCumhurbaşkanıPeter Stoyanov, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Dışişleri BakanıİsmailCem veRPGenelBaşkanıNecmettin Erbakanı kabul ederek görüştü. Stoyanov, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'yi ziyaret ettiveTBMM GenelKurulun'dada bir konuşma yaptı.Stoyanov, 1986'da Türk asıllı Bulgar vatandaşlarına yapılankötümuameleileilgili olarak,BulgarhalkınınTürkazınlığayönelikbaskıları onaylamadığını,bugündeTürklerinBulgaristanyönetimine katılabileceklerinisöyledi.AyrıcaBulgaristanGenelkurmay Başkanı KorgeneralMihoMihovGenelkurmayBaşkanıOrgeneral İsmailHakkıKaradayı'yıziyaret etti.Karadayı, İki ülkenin askeri alanlarda işbirliğiyapmalarınailişkinbiranlaşmaya imzaattıklarınıbelirterek,buişbirliğinin Avrupa ve dünya barışına büyük katkı sağlayacağını,ikiülkeninsınırlarından oluşturduğugüvenlikbölgesindebirliklerini çekmek suretiyle karşılıklı güven duygusunu geliştirdiğini vurguladı.

12- Devlet Bakanı ŞükrüSinaGürel,KKTC'dekitemasları sonunda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kendi esenliği ve güvenliği için bir teminat olarakgördüğünübelirterek"Türkiye,KKTC'deekonomikve toplumsalatılımıngerçekleşmesiiçinelindengeleniyapma kararlılığı içerisindedir" dedi.

13-AlmanyaDışişleriBakanıKlausKinkel,basın derneklerinindavetlisiolarakbulunduğuStrasbourgve Karlsruhe'dekitemaslarındaAB'nindahaönceRumkesimine verdiğisözütutaraktam üyelik müzakerelerine başlayacağını, ancak Kıbrıs sorunu çözülmeden, Rum kesiminin tam üyeliğinin zor göründüğünü vurguladı.

30 TEMMUZ 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit veBaşbakanYardımcısıveMilliSavunma Bakanı İsmet Sezgin parlamentoda düzenledikleri ortak basın toplantısında, 8yıllık kesintisiz temel eğitime karşı Ankara'da gerçekleştirilen şeriat gösterisinikınadılar.BaşbakanYılmazyaptığıaçıklamada, "RP'nin kışkırtmasıyla sokağa dökülenler yanlış yaptılar.Sokak gösterileriyle,tehditle,şantajlacumhuriyethükümetini yıldıramazlar.Hükümetimizbukuru gürültüye, terör havasına aldırmadan 8 yılımutlakagerçekleştirmedekararlıdır"dedi. Başbakan YardımcısıBülentEcevit ise 8 yıla karşı çıkanların amaçlarının din ve inanç özgürlüğü değil, din sömürüsüolduğunu belirtti.BaşbakanYardımcısıİsmetSezgin de "aslı astarı" olmayanyalanlarlahalkısokağadökenlerin55.hükümeti inandığı yoldan döndüremeyeceğini söyledi.

2- İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, 8yıllıkkesintisiz temeleğitimekarşıAnkara'dagerçekleştirilengösteride gazetecilerin dövülmesini protestoedenAnkaralıgazetecileri kabulündeyaptığıkonuşmada,basınmensuplarınıngüvenlik güçleri tarafından uğradığı saldırıyı kınadı ve eleştirdi.

3- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Avrupa Birliği(AB)üyesi ülkelerinAnkara'dakibüyükelçilerineDışişleriKonutu'nda brifing verdi.Görüşmeden önce basınabiraçıklamadabulunan Cem,görüşmedegenelolarakTürkiye-ABilişkilerininele alınacağınıkaydetti.Cem,ilişkilerkonusundagörüş alışverişininyapılacağınıvesorunlara ortak çözüm bulunması için çalışacaklarını bildirdi.

4-MilliEğitimBakanıHikmetUluğbay,bakanlıkta gazetecilereyaptığıaçıklamada,8yıllıkkesintisiztemel eğitimeilişkinyasatasarısınınimam-hatiportaokullarının kapanmasıiçinhazırlandığınısavlayangörüşlerinsiyasi olduğunu kaydetti.Uluğbay, "Türkiye, 21.yüzyılda öndegelen birülkeolmakistiyorsa,8yılınçokötesinikonuşmak durumundadır.8yıllıkkesintisiztemeleğitim,çokdaha kapsamlı bir eğitim reformunun ilk basamağıdır" dedi.

5-NüfusTespitiveSeçmenKütüklerininYenilenmesine İlişkin Yasa, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6- DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,partisininBaşkanlık Divanıtoplantısındansonrayaptığıaçıklamada,8yıllık kesintisiztemeleğitimleilgilidüşünceleriniaçıkladı. DYP'nin8yıllıkkesintisizzorunlueğitimden yana olduğunu belirten Çiller, yönlendirmenin mutlaka uygulanmasıgerektiğini söyledi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Ankara'dayapılan gösterilervepolisinbasınayöneliksaldırısınıSabah gazetesine değerlendirdi.

8- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk,partiörgütünün açılışıiçin gittiği Kars'ta yurttaşlara hitap etti.Cindoruk, Türkiye'nin son 4 yılda, yolsuzluklarla, dosyalarla ve çetelerle uğraştığınıbelirterek,"Devletinbaşındaolanlar,çalmaz, çaldırmazlar, soygunuönlerler,namusluolurlarsa,yolsuzluk yapmazlarsa, devletin işleri düzgün gider" dedi.

9- Ankara'dadünKızılayMeydanı'ndagösterisırasında gazetecilerin dövülmesi bütün yurtta tepkiyle karşılandı.Sivil ve resmi kuruluşlar, parti, iş ve sendika temsilcileri ile basın çalışanlarısaldırıyıkınayangösteriyaptı ve açıklamalarda bulundu.TGC Başkanı Nail Güreli İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Basınayöneliktümbaskılararağmen,aslayılmayacağız, susmayacağız.Olup bitenleri halkaduyurmayadevamedeceğiz. Bu olayın da takipçisi olacağız" dedi.

10- Bağımsız milletvekilleri Tekin Enerem,NuriYabuzve Ömer Demir, düzenlenen bir törenle ANAP'a katıldı.

11- İsrail'de Batı Kudüs'ün merkezindeki bir pazaryerinde Filistinli iki intihar komandosunun patlattıkları 2 bomba sonucu 15kişininöldüğü,157kişinindeyaralandığıbildirildi. Saldırıyı HAMAS örgütü üstlenirken, olaydan sonra İsrail'in Batı ŞeriaveGazzeŞeridi'ndekisınırıtamamenkapattığıve Filistinliler'in İsrail'e girmesini yasakladığı bildirildi.

31 TEMMUZ 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirelİstanbul'dayapılacak olanSabancıÜniversitesiKampusuiçindüzenlenentörene katıldı.CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada,2000'li yıllaragirerkenartıksınırlarınyavaşyavaşanlamını yitirdiğini ve insanların yeni değerlere sahipçıkarak,sadece kendiiçindeğil,başkainsanlariçindeçalışmak zorunda olduklarını kavramaya başladıklarını belirterek,"küreselleşme" kavramınınbudurumungöstergesiolduğunusavundu. Cumhurbaşkanı Demirel, dünyanın bugün, "Geleceğininsanınasıl eğitilmelidir"sorusuna cevap aradığını kaydederek, "Türkiye'de eğitimi yaygınlaştırarak çağa uymak veçağlabirlikteyaşamak hedefiniönünekatmıştır"dedi.BaşbakanMesutYılmazda konuşmasında, devlet kadar toplumun daeğitimkonusundabüyük birsorumlulukaltındaolduğunubelirterek,Türkiye'nin her yerinde, elinde imkanı olan herkesi veherkuruluşu"doğrudan eğitimeyatırımyapmayayadaeğitimhizmetlerinekatkıda bulunmaya" çağırdı.BaşbakanYardımcısıBülentEcevitise, milletinmevcutyeteneğine,yaygınveköklübireğitimin katılarak,Türkiye'ninönündekiengellerinortadan kaldırılabileceğini söyledi.

2- Devlet Bakanı Yücel Seçkiner yaptığı yazılıaçıklamada, naklenyayınlarkonusundayetkininFutbolFederasyonu'nda olduğunu belirterek, herkesi yasalara saygılı olmaya davet etti.

3- Maliye BakanıZekeriyaTemizelAnkaraTicaretOdası YönetimKuruluüyelerinikabuldeyaptığıkonuşmada,vergi oranlarının yüksekolduğunu,ancaktoplamvergihasılatının GSMH'yeoranınınçok düşük kaldığını söyledi.Etkin denetimle vergi hasılatının yüzde 20 oranında arttırılabileceğini kaydeden Temizel,bölgeselörgütlenmeyegeçilmesiyleetkinvergi tahsilatına geçileceğini belirtti.

4-TarımveKöyişleriBakanıMustafaTaşaryaptığı açıklamada,damızlık,kasaplıkvebesilikcanlıhayvan ithalatının 1 ağustos'tan itibaren 3 aysüreyleyasaklandığını söyledi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılanyazılı açıklamada,birtelevizyonkanalındayeralan"Elektrikte özelleştirme sonuçları belli oldu" şeklindekihaberlerindoğru olmadığıbelirtilerek,"Hiçbirsantralinihalesi neticelenmemiştir.Ayrıca bakanlığımızca başbakanlığaherhangi bir liste gönderilmemiştir" denildi.

6- TBMM Adalet Komisyonu, Basın Yasasıvediğeryasalara görehükümgiyenyadayargılanansorumluyazıişleri müdürlerinin cezalarının ve davalarının ertelenmeleriniöngören yasa tasarısını kabul ederek Genel Kurul'a gönderdi.

7- DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,basınmensuplarına yaptığıaçıklamada,8 yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda çalışmalarıkendilerininbaşlattığınıbelirterek,zorunlu eğitimdeyönlendirmeningerektiği,tümçağdaşdünyada da bu yöntemin uygulandığını söyleyerekhükümetingetirdiğiöneriye ret oyu vereceklerini vurguladı.

8-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,partisinin KurucularKurulutoplantasındayaptığıkonuşmada,basın mensuplarının güvenlikgüçleritarafındanuğradığısaldırıyı kınadı ve eleştirdi.

9-BasınKonseyi'ndenyapılanyazılıaçıklamada,Türk basınının"yenihükümetinkurulmasıylailetişimözgürlüğü önündekiengellerinkaldırılmasınıbeklerken,polisinsert, acımasızveanlamsıztutumvedavranışıylakarşılaştığı" bildirildi.

10- Gazeteci-işadamı Feyyaz Tokar İstanbul'da öldü.

11- Resmi bir ziyaret amacıylaABD'debulunanAzerbaycan DevletBaşkanıHaydarAliyevyaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kafkaslar bölgesinde önemli rol oynayan büyük bir ülkeolduğuna dikkatçekerek, gelecekte de bu rolünü sürdüreceğini vurguladı. Aliyev, Bakü-Ceyhan boruhattınınhayatageçirilmesininşart olduğunu da söyledi.

12- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ileGüneyKıbrısRum YönetimiLideri Glafkos Klerides Lefkoşa'da, BM Genel Sekreteri KıbrısÖzelTemsilcisiGustaveFeissel'inarabölgedeki konutundaikincikezbirarayageldi.İkilider,savaş sırasındaki kayıplarınaraştırılmasıkonusundaortakhareket etmekararıaldı.Görüşmeyle ilgili olarak bir açıklama yapan Feissel, görüşmenin çok yararlı olduğu,ikiliderin,insancıl konularda,gerektiğindeyenidenbirarayageleceklerini belirtti.

13- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat dün BatıKudüs'te gerçekleştirilenintiharsaldırısıylailgiliolarakyaptığı açıklamada,İsrailyönetiminisuçlayarak,"İsrail'inbu tehlikeligirişimleribarış sürecini sona erdirebilir.Alınan önlemler Filistin'ekarşı savaşilanıanlamınagelmektedir" dedi.Olayüzerineİsrailgüvenlikgüçleriningeniş çaplı operasyon düzenlediği bildirilirken, Mısır veÜrdünsınırının, Filistinlilerin geçişine kapatıldığı belirtildi.Öte yandan ABD DışişleriBakanıMadeleineAlbrightbombalıeylemleilgili olarakyaptığı açıklamada, olayı kınadığını belirtti ve eylemin Filistin'eyapılacakyardımlarıetkilemeyeceğinisöyledi. İsrailhükümetsözcüsüŞay Bazak, ulusal güvenlik komitesinin toplantısındansonraİsrailradyosunayaptığıaçıklamada, Filistinliler'leyapılacakbarış görüşmelerinin ertenlendiğini bildirdi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106