19.6.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

HAZİRAN 1997

1 HAZİRAN 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakanileDışişleriBakanıve BaşbakanYardımcısı Tansu Çiller Başbakanlık binasında yaptıkları ikili görüşmedensonraortakbirbasıntoplantısıdüzenledi. BaşbakanErbakanerkenseçimi"referandum"olarak değerlendirdiğini belirterek, bunun hükümet protokolünde öngörülen bir olay olduğunu ve bu taahhüdü yerine getirdiklerini ifade etti. Erbakan gazetecilerin sorusu üzerine, "Seçim hükümeti diye bir şey yok.İkipartinin hükümet protokolü devam ediyor" görüşünü dile getirdi.Çillerde,erkenseçimleilgiliolarak,"Madem mücadelemizhalkiçin,mademhalkın üstünde hiçbir güce emanet etmeyeceksiniz,ozamanyapılacakşeydemokrasidir,halka gitmektir"dedi.DışişleriBakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu ÇillerdahasonraÇankayaKöşkü'ndeCumhurbaşkanıSüleyman Demirel'legörüştü.Çillergörüşme sonunda yaptığı açıklamada, hükümetprogramındalaikcumhuriyetitehditedecektekbir kararnameveyakararınolmadığınıbelirterek,"BunaSayın Cumhurbaşkanımız işaretbuyurmuşlardır.Böyleolmasınarağmen tahriklervardır"dedi.CumhurbaşkanlığıBasınMerkezi'nden yapılan görüşmeye ilişkinaçıklamadaise"SayınCumhurbaşkanı, SayınTansuÇiller'eTürkiyeCumhuriyetiAnayasası'nda başbakanlığın devritanımının,kavramınınveişlemininmevcut olmadığını,halenhükümetinnasıl kurulabileceği tartışmalarına girmeyeceğini, bunun siyasi bir husus olduğunu, başbakanlık münhal hale gelince, gereğinin anayasa ve demokratik geleneklere uyularak tespitedileceğiniveonagörehareketedileceğini,seçimin TBMM'ye ait bir karar olduğunu söylemiştir" denildi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmazİstanbul'dabiraçılış sırasındayaptığıkonuşmada,ülkeyönetimininaşırı merkeziyetçilikten demokratik yerleşmeyegeçirilmesigerektiğini vurgulayarak"Bugünküiktidarbununtamtersineuyum gayreti içinde.Artık çağdışı olmuş merkeziyetçi iktidarın hakim olmasına çalışıyorlar" dedi.

3- Gazi Osman Paşa Lisesi'nin 50.kuruluş yıldönümükutlama törenlerinekatılmaküzereTokat'tabulunanAnayasa Mahkemesi Başkanı YektaGüngörÖzden,Cumhuriyetgazetesininsorularını yanıtladı.Politikacılarıneylemleri,düşünceleri,görüşleri konusunda yorum yapmaktan hep kaçındığını söyleyen Özden"Anayasa Mahkemesi gibi özgün bir kurumun, yansız bir organın üzerine gölge düşmesin, toz konmasın.Bu duyarlılığı,özenibizgöstermezsek Türkiye'debirçokdeğerlerbozulur,birçokkavramlar yıkılır, birçok kurumlar da yıpranır" dedi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, RP-DYPkoalisyonhükümetininbiryıldolmadandoğalömrünü tükettiğini belirterek, "iki partinin genel başkanları dagerçeği görüyorlar.O yüzden erken, hatta acele seçime gitmek istiyorlar" dedi.

5- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreliİstanbul BarosuİnsanHaklarıMerkezitarafındandüzenlenen"Anayasa Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, "Demokrasi,kendisinibiraraç olarakkullanarakyoketme çabalarını, anayasayı güvence altına alarak engellemelidir" dedi.

6- Fransa'da yapılangenelseçimlerinikinciturundasol ittifakiçindeyeralan Sosyalist Parti 289, Komünist Parti 36, Yeşiller Partisi 8 sandalye kazandı.

7- Çin'in Liaoning eyaletinde kömür madenindemeydanagelen patlamada 50 madencinin öldüğü bildirildi.

2 HAZİRAN 1997


1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,LitvanyaveEstonya'yı kapsayangezisiöncesindeEsenboğaHavalimanı'ndayaptığı açıklamada,bununBaltıkülkelerineCumhurbaşkanıdüzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olduğunu söyledi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,partisininGiresun'da düzenlediğimitingdeyaptığıkonuşmada,RP-DYPkoalisyon hükümetinin ülkede siyasi gerilimitırmandırdığını,milletiiki düşmankampaayırdığını,kardeşkavgasınıkörüklediğinive demokratikrejimitehlikeyesoktuğunuilerisürdü.Yılmaz, İstanbulveTrabzonhavaalanlarındadüzenlediğibasın toplantılarında da hükümetin seçim kararını değerlendirdi.

3- Demokrat Türkiye Partisi (DTP)GenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk,parlamentodadüzenlediğibasıntoplantısında,seçim kararının muhalefet partileri için "milli piyangodançıkanbüyük ikramiye"olduğunuvurgularken,genişbiruzlaşmaylaseçim hukukunun hazırlanması ve önseçim koşulu getirilmesini istedi.

4- Muğla Milletvekili Yalım Erez, DYP'den ihraç edildi.

5- İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, aralarında ÖzelHarekatDairesieskiBaşkanvekiliİbrahimŞahin'inde bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.

6- ABD Dışişleri Bakan Vekili Strobe Talbott, Avrupa Güvenlik veİşbirliğiTeşkilatı(AGİT)MinskGrubu'nunçalışmaları kapsamında Türkiye'ye geldi.Talbott, Rus ve Fransız Eşbaşkanları ilebirlikteDışişleriBakanıTansuÇillerve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'i ziyaretetti.Çiller,görüşmenin ardındangazetecilereyaptığıaçıklamada,"Azerbaycanve Ermenistan arasındaki Yukarı Karabağsorunukonusundayenibir girişimbaşlatılmıştır.Bu girişimde, ABD, Fransa ve Rusya etkin bir rol oynayacaktır.Türkiye ise bu süreceyardımcıolacakve etkinrolünüsürdürecektir"dedi.Talbottdagazetecilerin sorularını yanıtlarken, Dağlık Karabağbölgesindekiçatışmaların sonaerdirilerek istikrar ve huzur ortamının sağlanmasına yönelik girişimlerde Türkiye'nin önemli rol oynayabileceğini belirtti.

7- Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov, Kazakistan'ailk resmiziyaretiniyaptı.Kerimovile Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, iki ülke arasındakidostlukveişbirliği, hukukialanlardakarşılıklıyardımlaşmavealınankararların yerine getirilmesi için ortak bir komisyonun kurulması konularında üç anlaşma imzaladı.

8- Fransa'da pazar günü yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunuSosyalistPartilideriLionelJospinkazandı. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Başbakan Alain Juppe'nin istifasının ardından, yeni hükümeti kurma görevini Jospin'e verdi.

9-Afganistan'dadenetimielindebulunduranTaleban yönetiminceyayımlananbirbildiride,başkentKabil'deki İran Büyükelçiliği'nin kapatılması ve İranlı diplomatların ülkeyiterk etmeleri istendi.

10- Çin'de bir kömür madenindemeydanagelenpatlamada60 kişinin öldüğü bildirildi.

11-Cezayir'degenelseçimleröncesinde,sonikigünde meydana gelen patlamalarda toplam 18 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

3 HAZİRAN 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan parti Meclisgrubundayaptığı konuşmada,muhalefetinengellemelerikarşısındaseçime giderek halktan yeniden güç almayı düşündüklerini belirterek, "Önceseçim veuyumyasalarıçıkarılmalı,ardındanyetkili kurullar karar vermeli,dahasonradaTBMM'denseçimkararıalınmalı.Bu hazırlıkkoşulları gerçekleştiği takdirde, başbakanlığı koalisyon ortağımıza devretmekte tereddüt duymayız" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Giresun ve Ordu'da partisi tarafındandüzenlenenaçıkhavatoplantılarınakatıldı.Yılmaz yaptığı konuşmalardaRP-DYPkoalisyonhükümetiişbaşındayken gidilecekbirseçimin şaibeli olacağını ileri sürerek, hükümetin seçimleri terörize etme eğiliminde olduğunu,güvenlikgüçlerinin sandıkgüvenliğininsağlanmasıkonusundatarafsızolacağına ilişkin kuşkuları bulunduğunu söyledi.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, partisidışındaki partilerin seçime ittifak yapmadan gidemediğini ileri sürerek, "Hepsi ikili-üçlü-dörtlü ittifak arayışında.Yani hiçbirininkendi kimliğine güveni yok.RP ile DYP kendi başına iktidarolmaiddiasındalar,amaikisideseçimegiderken birbirinin eteğine tutunma gereği duyuyor" dedi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal grup toplantısındayaptığı konuşmada,iktidarahazırlandıklarınıvurgulayarak,şuanda çalışan 6 komisyona ek olarak 25 komisyon daha kurulacağını, yerel yönetimlerveüreticilerkurultayıtoplayacaklarınıbildirdi. Kendilerini ülkeyiyönetmeyehazırladıklarınısöyleyenBaykal, kollarınıtümülkeyeaçtıklarını,ancak bu aşamada bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu belirterek, "Mevlana'nındediğigibiyeni şeyler söylemek lazım.Çizgimizi reddetmiyoruz.Yerimizde sağlam duruyoruz, ama kimseyi dışlamadan" dedi.

5-İstanbulDevletGüvenlikMahkemesi'ndedünbaşlayan Susurlukdavasınabasınmensuplarının alınmaması olayı, Türkiye GazetecilerCemiyeti,BasınKonseyi,ParlamentoMuhabirleri Derneği,TelevizyonMuhabirleriDerneğiveDİSKtarafından kınandı.Öte yandandevamedendavada,haklarındasoruşturma açılan11sanıktanÖzelHarekatDairesi'nde görevli iki polis tahliye edildi.

6- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölgedesürdürülenoperasyonlarda43teröristinsilahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği, 5güvenlikgörevlisininde şehit olduğu bildirildi.

7-Baltıkülkelerineresmibirziyarettebulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel Litvanya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliği tam üyeliği yolunda olduğunu kaydederek,TürkiyeveLitvanya'nın ortak değerler çerçevesinde bütünleşenbirAvrupayaratılmasıhedefinipaylaştıklarını söyledi.CumhurbaşkanıDemirel,"Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği, sadeceekonomikdeğil,siyasiaçıdandaçokönemli sonuçlardoğuracaktır.Genişbircoğrafyada istikrar ve denge unsuru olan Türkiye'nin AvrupaBirliği'neüyeliği,uluslararası barışvegüvenliğekatkıda bulunacak, ortak demokratik değer ve ideallerimizin Avrasyaölçeğindeyaygınlaşmasınısağlayacaktır" dedi.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel daha sonra Estonya'ya geçti. Estonya Cumhurbaşkanı Lennart Meri ile ikiligörüşmeninardından heyetlerarasıgörüşmelerbaşladı.Görüşmeler sonucunda serbest ticaretveyatırımlarınkarşılıklıteşvikianlaşmalarıile dışişleri bakanlıkları arasında işbirliği protokolü imzalandı.

8- BosnalıSırpliderBiljanaPlavsiçBanjaLuka'daAP ajansınayaptığıaçıklamada,savaşsuçlusu Radovan Karadziç'i, Lahey'dekiUluslararasıSavaşSuçlarıMahkemesi'neteslim etmeyeceklerini bildirdi.

9- Fransa'da erkenseçimlerdeçoğunluksağlayansolblok lideriLionelJospin,Paris'tekibaşbakanlık binasında yapılan törenle başbakanlık görevini Alain Juppe'den devraldı.

10- Kanada'da yapılan genelseçimlerdeiktidardakiLiberal Parti301 sandalyeden 155'ini kazanarak çoğunluk hükümeti kurmaya hak kazandı.

4 HAZİRAN 1997

1- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Karadenizgezisinin üçüncügünündeOrdu'nun Kumru, Korgan ve Fatsa ilçelerinde halka hitapetti.RPRizeMilletvekiliŞevkiYılmaz,Ankara MilletvekiliHasan Hüseyin Ceylan ve Sultanbeyli Belediye Başkanı AliNabiKoçak'ınyaptıklarıaçıklamalarlahalkınhuzurunu bozduğunubelirtti.Yılmaz,ilkANAPiktidarındabu milletvekillerinindokunulmazlıklarınıkaldıracaklarınıve herkesin yaptıklarının hesabını vereceğini söyledi.

2-TBMMUğurMumcuCinayetiniAraştırmaKomisyonu, çalışmalarınıtamamlayarakkomisyonraporunu TBMM Başkanlığı'na sundu.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,Meclis'tetemsiledilenve laik demokratik cumhuriyeti benimseyen tüm partileri, "seçimde değil, Meclis'te ve hükümetteişbirliğine" çağırdı.Ecevit, dış sorunlara değinerek, RusyaveYunanistan'ın,Türkiye'yeyöneliktertipleriçinde olduklarını,ABDveBatıAvrupaülkelerinindebüyükbir aymazlıkla bu gelişmelere seyirci kaldıklarını kaydetti.

4- CHP Genel Başkanı DenizBaykal,AvrupaSosyalDemokrat PartileriZirvesi'nekatılmaküzereİsveç'ehareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basıntoplantısında,Türkiye, AvrupaBirliği'neüyeolmadığıiçinCHP'ninbutoplantıya 'gözlemci'olarakkatılacağınıbelirterekyuvarlakmasa toplantılarında da, 'Avrupa'nın geleceği, derinleşme ve genişleme' konusunda bir tartışma gerçekleştirileceğinivurguladı.Baykal, iç politikaya ilişkin soruları da yanıtladı.

5- Demokrat Türkiye Partisi(DTP)BaşkanlıkDivanı,Genel BaşkanHüsamettinCindorukBaşkanlığı'ndatoplandı.Cindoruk, RP'ninMGKkararlarınıolasıbirerkenseçimlereferanduma götürmeyeçalıştığınıvurgulayarakbudurumun rejimi sıkıntıya sokacağını belirtti.

6- DİE'den yapılanaçıklamayagöre,mayısayıitibariyle toptan eşya fiyatları 5.2, tüketici fiyatları ise yüzde 4.7 arttı. Yıllık enflasyon ise toptan eşyada yüzde 74.6, tüketici endeksinde yüzde 77.5 olarak belirlendi.

7-Genelkurmay2.BaşkanıOrgeneralÇevikBir, konuşmalarındaTürkSilahlıKuvvetleri'nesaldırıda bulunan RP Rize MilletvekiliŞevkiYılmazhakkındacezadavasıaçılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yaptı.

8- Ankara Atatürk Spor Salonu'nda 23 Haziran 1996'dayapılan HADEP2.Olağan Kongresi'nde Türk bayrağının indirilerek yerine PKKlideriAbdullahÖcalan'ınposteriveörgütünbayrağının asılmasındansonrahaklarındaAnkara 1 No'lu DGM'de dava açılan 1'i tutuklu46sanığa22.5yılavaran sürelerdeağırhapis cezaları verildi.

9- Tuzla'da bakım ve onarım için demirlibulunanGöleadlı tankerdemeydanagelenpatlamada,4 işçi öldü.1 işçi de ağır yaralandı.

10- Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yöneliksürdürülenÇekiç Harekatı'ndabirhelikopter,ZapKampıyakınlarındadüştü. Helikopterde bulunan 8 subay, 2 astsubay ve 1 er şehit oldu.

11-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Baltıkülkelerine düzenlediği gezinin ikinci durağı olan Estonya'dan ayrılmadan önce düzenlediğibasıntoplantısında,hükümetkurmagörevininDYP lideriTansuÇiller'everilipverilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye demokratik bir ülkedir.Her şey kurallaragöre yapılacaktır.Anayasa çerçevesi dışında hiçbir şey olmayacaktır. Herhangi demokratik bir ülkedeneyapılıyorsaTürkiye'dedeo yapılacaktır"dedi.Cumhurbaşkanı Demirel, Estonya Cumhurbaşkanı ile iki ülkeyi ve bulundukları bölgeleri ilgilendiren konularıda görüştüklerini bildirdi.

12- BM Güvenlik Konseyi, 7Haziran'dasüresibitecekolan "Irak'ıngıdakarşılığıpetrol satmasına" izin veren 986 sayılı kararının, 6 ay daha uygulamada kalmasını kararlaştırdı.

5 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Baltıkülkelerineyaptığı resmigeziyitamamlayarakyurdadöndü.Dönüşsırasında gazetecilerinçeşitlikonulardakisorularınıyanıtlayan CumhurbaşkanıDemirel,"Nüfus sayımı yapılmadan seçime gidilmesi sağlıklı olur mu?"şeklindekisoruyakarşılık,"Seçimlazımsa seçimibaşkazamanagetirmekiçinhiçkimse bahane aramasın. Sebep de aramasın.Çok haklı sebep de olabilir.Çünkü seçimbir sorunuortadankaldırmakiçinlazımdır.İnsanlarbirbirini anlamaz hale gelmişse, birtakım esen rüzgarlarsiyasetinimajını etkiliyorsa,hattaparlamentovedevletin imajını etkiliyorsa, seçimden başka yapacak birşeyinizyoksakankaybetmeyedevam edersiniz.TBMMseçim yapmaya karar verirse seçim yapılmalıdır" dedi.Öte yandan CumhurbaşkanıSüleymanDemirelgezisininson durağıolanLetonya'daCumhurbaşkanı Guntis Ulmanis ile yaptığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Demirel,Türkiye'ninLetonya'nınNATO'yatamüyeliğini desteklediğini belirterek,"NATO'nunilküyeleri,sonüyeleri olmamalıdır.NATO, bütün Avrupa'ya açık olmalıdır" dedi.

2- Anayasa Mahkemesi, süreli ve süresiz yayınların dağıtımını zorunlukılan4202Sayılı Yasa'nın, dağıtım koşullarına uymayan gerçek veya tüzelkişilerin işyerlerinin, bölgenin enbüyükmülki amirince kapatılmasına ilişkin maddesini iptal etti.

3- Kumarhanelerin kapatılmasını öngörenyasatasarısıTBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

4- Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen KütükleriHakkındaki Yasa'daDeğişiklikYapılmasınaİlişkinYasa önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Yasaya göre, Yüksek SeçimKurulu(YSK) Başkanı, başkanlık görevi süresince kurumundan izinli sayılacak.

5- TBMM Milli Eğitim,Kültür,GençlikveSporKomisyonu, Ankaraveİstanbul'daüçyenivakıfüniversitesi kurulmasına ilişkin yasa tasarısınıkabuletti.Tasarıyagöre,Ankara'da "Atılım Üniversitesi", İstanbul'da, "İstanbul Kültür Üniversitesi" ve "Doğuş Üniversitesi" kurulacak.

6- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu bir süre önce ANAP'tan istifaedenYozgatMilletvekili İsmail Durak Ünlü'nün partisine katılımı nedeniyle düzenlenen törendeyaptığıkonuşmada,ülkede sistemintıkandığıveMeclis'inçözümüretmediğibir dönemin yaşandığını kaydederek, iktidarınmillettenaldığıiradeyihak ettiğiölçüdekullanmaması nedeniyle seçime gidilmesinin iyi bir yol olmayacağı konusunda endişeleri olduğunu söyledi.

7-SarıyerCumhuriyetBaşsavcılığı,"kumarhanelerkralı" olarakbilinenÖmerLütfiTopalcinayetine katıldıkları ileri sürülen ve Susurluk davasında yargılanan üç özel timgörevlisinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

8- Dünya çevre günü kutlandı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel gündolayısıylayayımladığımesajda,ülkelerin çevre konusunda etkinişbirliğininaynızamandainsanlığıngeleceğini belirleyeceğinivurguladı.Çevre sorunlarının günlük yaşamımızı etkilediğini ve gelecek nesillere yaşanabilirbirdünyabırakma açısındanhepimizeönemli sorumluluklar getirdiğine dikkat çeken TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,"Bunedenle,çevreselsorunların çözümüiçinbireyselçabalarımızın yanı sıra başta devlet olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği vedayanışmasına ihtiyaçvardır" dedi.Başbakan Necmettin Erbakan, sanayileşme ve kentleşmedenkaynaklanankirliliklerindoğadatamiriimkansız tahribatanedenolduğunubelirterek,çevre konusunda işbirliği yaparak gelecek nesillere sağlıklıbirmirasbırakılabileceğini bildirdi.

9-KuzeyIrak'agerçekleştirilensınırötesioperasyon sırasındabir helikopter kazasında yaşamlarını yitiren 8 subay, 2 astsubay ve 1 er için Ankara'da devlet töreni düzenlendi.

10- İsveç'te yapılanAvrupaSosyalDemokratPartileri3. OlağanGenelKurulu'nakatılanCHPGenel Başkanı Deniz Baykal Malmö'dedüzenlediğibasıntoplantısında,seçmenkütüklerinin sıfırdanyenilenmesinin,yapılacakbir erken seçim için önkoşul olduğunu belirterek,"Birkapkaçseçim,biroldu-bittiseçim Türkiye'nin bunalımlarını çözmez" dedi.

11- ABD'nin Kıbrıs Özel Temsilciliği'ne RichardHolbrooke'un atandığı bildirildi.

12- Beş yıldır terör ile mücadele eden Cezayir'de ilk kez çok partili bir parlamentonun belirleneceği seçimler yapıldı.

6 HAZİRAN 1997

1- Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak Kuzey Irak'tasürdürülensınırötesioperasyonsırasındadüşen iki helikopterileilgiliolarakAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında,Zapbölgesinde18Mayıs'ta"SüperCobra" ve 4 haziran'da"Cougar"tipihelikopterlerindüşmesiileilgili çalışmalarıntamamlandığını,yapılanincelemelersonucu helikopterlerin Rus yapımı, karadanhavayaatılan"SA-7B"tipi füzeleriledüşürüldüğününsaptandığınısöyledi.Özkasnak, harekatın maliyetininkarşılanmasıiçinBaşbakanlıkveMaliye Bakanlığı'naistemde bulunduklarınıda belirterek "Ancak şu ana kadarherhangibirödenekTSK'yatahsisedilmemiştir.Bu harekatın maliyetinin ödemesi yapılmadı" dedi.

2- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller DışişleriKonutu'ndayaptığıaçıklamada,RPileerkenseçim konusundauzlaştıklarını,protokolünhaziranayınınikinci yarısındaişleyebilmesiiçinbütünhazırlıklarınyapıldığını söyledi.

3- Maliye Bakanı AbdüllatifŞenerTürkSilahlıKuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta sürdürülen sınır ötesi operasyonla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda herhangibirödeneksorunu olmadığını belirterek, "Terörle mücadelede hiçbir finansman sorunu söz konusu olmamakta, ihtiyaçlar anında karşılanmaktadır" dedi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, DSPdışındakitümpartilerinittifakarayışındaolduğunu belirterek "İttifak kuran partilerindaimadahaçoktemsilciye sahip olacaklarını düşünmek her zaman geçerli olmayabilir" dedi.

5- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, DoğuveGüneydoğu Anadolu'da sürdürülen operasyonlarda 27 PKK'lı terörist öldürüldü.

6- CHP Genel Başkanı DenizBaykalMalmö'deyapılanAvrupa SosyalDemokratPartileri3.OlağanKongresi'ndedüzenlenen "Nasıl Bir Avrupa" konulu toplantıdayaptığıkonuşmada,"Avrupa tanımı, tartışmaya açılmalı.Avrupalı sosyal demokratlar da bunun karşısındaneanladıklarınıortayakoymalı,Avrupa'yı tanımlamalıdırlar.Genişlemebaşkaülkelere de açık olmalıdır. Tüm adaylara eşit kriterleri kim yerine getirirse, oülkelerüye yapılmalıdır" dedi.

7- Yunanistan DışişleriBakanıTeodorosPangalosAtina'da yaptığıaçıklamada,TürkiyeYunanistanarasındayeni bir kriz çıkması durumunda ABD'nin yine devreye gireceğini söyledi.

8- Cezayir'de dün yapılan genel seçimleriUlusalDemokratik Birlik Partisi'nin (RND) kazandığı bildirildi.

7 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 4.Aspendos Opera ve Bale Festivali'ninaçılışında yaptığı konuşmada, "Demokratik, laik bir hukuk devleti olmanın gururunu taşıyoruz" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan,GenelkurmayGenelSekreteri TümgeneralErolÖzkasnak'ın,KuzeyIrak'taki"Operasyonun masraflarıhükümettarafındankarşılanmadı"sözleriüzerine, GenelkurmayveMaliyeBakanlığıyetkilileriilebir toplantı yaptı.Başbakanlık binasındayapılantoplantıyaDevletBakanı FehimAdak,Devlet Bakanı Abdullah Gül, Maliye Bakanı Abdüllatif Şener, Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Birkatıldı.Toplantıya Genelkurmayadınakatılan Orgeneral Çevik Bir, toplantıdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada,hemkendilerininhemde MaliyeBakanlığı'nınkonuyukendiaçılarındanaçıkladığını belirterek, Başbakan Erbakan'ın "Genelkurmay'ı haklı bulduğunu" ve pazartesiden itibaren ödemenin yapılacağını belirttiğini söyledi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin il başkanları ve il müfettişleritoplantısındayaptığıkonuşmada,ülkedeki tüm iyi gidişe rağmen yapay gündem yaratıldığını veistikrarınbozulmaya çalışıldığınıilerisürerek"Busunigündemmaddelerinden kurtulmak ve istikrarı sağlamak içinerkenseçimkararıaldık" dedi.

4- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,partisinceKayseri'de düzenlenenve70milletvekilininde katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller'in seçim meydanlarında verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediklerini; çiftçinin, esnafın, köylünün,işçinin,memurun bu hükümet döneminde perişan olduğunu ileri sürdü.

5- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller,dış politikayayönelikaçıklamalaryapmaküzeredüzenlediği basın toplantısında, 29 Nisan 1997'de Lüksemburg'dayapılanTürkiye-AB Ortaklık Konseyi Toplantısı'nda, Ankara'nın tam üyelik perspektifi ve Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte objektif veeşitkıstaslarda değerlendirilebileceğininteyitedildiğinianımsatarak,ABD Başkanı Bill Clinton ve DışişleriBakanıMadeleineAlbright'ın, Türkiye'ninAB'yeüyelikçalışmalarınasondönemdehız verdiklerini söyledi.Çiller,ABKomisyonu'nunTürkiyeveAB ilişkileri üzerine bir rapor hazırlamakta olduğunu belirtti.

6- Milli Savunma BakanıTurhanTayan,Mısır'dayayımlanan yarı resmi Ahbar El-Yom gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsraililedüzenlemeyiplanladığıtatbikataMısır'ında katılmasınıönerdi.Butatbikatlarıninsaniamaçlıolarak yapılacağınıbelirtenTayan,tatbikatlarakatılmakisteyen ülkelerekapınınaçıkolduğunu vurguladı ve Mısır'ın da isterse tatbikata katılabileceğini söyledi.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit,YeniYüzyılgazetesine yaptığıaçıklamada,Türkiye'ninçokciddi iç ve dış sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekti.Türkiye'nin Sırbistan'dan başlayıpKaradenizveKafkaslardan dolaşıp Güney Kıbrıs'a kadar inen bir kuşatma altında olduğunu, bu gerçeğibirtekDışişleri Bakanı Tansu Çiller'in bilmediğini söyledi.

8- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk Afyon'da düzenlediği basıntoplantısındaGenelkurmay'ın,hükümetin,KuzeyIrak operasyonuiçinödenekvermediğiyönündekiaçıklamasını değerlendirirken,"Güneydoğu'daevlatlarımız şehit olurken, Türk ordusuölümkalımsavaşıverirken,orduyayeterliimkanları vermeyen vatan hainidir" dedi.

9-BasınYayınveEnformasyonGenelMüdürlüğü'nün77. kuruluşyıldönümünedeniyle,DevletBakanı Namık Kemal Zeybek, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü, BüyükelçiAydanKarahan ilekurumyöneticileriAnıtkabir'eyaptıklarıziyarette, Atatürk'ün mozolosine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundular.

10- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Şener Erzik ve yönetim kurulu, görevinden istifa etti.

11- Güvenlik güçlerinindüzenlediğioperasyonlarda,Van'ın Gürpınarilçesindebiruyuşturucu imalathanesinde piyasa değeri 150 milyarolan75kilogrameroinileHakkari'ninYüksekova ilçesinde 22 kilogram baz morfin ele geçirildi.

12-ABDDışişleriBakanıMadeleineAlbright,Amerikan yönetimininKıbrıs'ta,TürkçeveRumcakonuşan Kıbrıslılar'ın güvenlikiçindebiraradayaşayacağıkalıcıbirfederasyon istediğini bildirdi.

13- SriLanka'dagüvenlikgüçlerininayrılıkçıTamillere karşıbaşlattığısonoperasyonda,95gerillanınöldürüldüğü bildirildi.

14- Hindistan'ın Tanjavur kentindeki bin yıllık bir tapınakta çıkanyangında60kişininöldüğü,200kişinin de yaralandığı bildirildi.

8 HAZİRAN 1997


1-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Ereğli'departisi tarafındandüzenlenenaçıkhavamitingindeyaptığıkonuşmada, Türkiye'de "soygun düzeni" olduğunu, bazısiyasetçilerinsiyaset yoluyla devlet imkanlarını kullanarak menfaat temin ettiğini iddia etti.

2- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisininAdanaİl Kongresi'ndeyaptığıkonuşmada,"Orduyutartışmayaaçmak,iç siyasetin gündemine çekmek, Türkiye'ye ihanettir.Bununyanında, ordununihtiyaçduyduğumalidesteğin verilmediği, bir kesinti yapıldığı, bu konuda bir umursamazlık olduğusözkonusudur.Bu konulardavurdumduymazlığatahammüledemeyiz.KonuyuTBMM gündemine getirmek istiyoruz" dedi.

3- Ressam Atilla Ergür, İstanbul'da vefat etti.

4- Çin'in orta kesimlerini etkisi altınaalanfırtınada20 kişinin öldüğü, 8 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

5- Guatemala'da biryolcuotobüsününuçurumayuvarlanması sonucu 35 kişinin öldüğü bildirildi.

6- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde dünbiruçağındüşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü bildirildi.

9 HAZİRAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Bosna-Hersek CumhurbaşkanlığıKonseyiBaşkanıAliaİzzetbegoviç'iÇankaya Köşkü'nde kabul etti.CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada, "Bosna-Hersek'tetahsisedilenbarışkırılgan değil, dayanaklı olmalıdır.BunedenleTürkiyebuanlaşmanıneksiksiz uygulanmasınıistemektedir.Bu aşamada Bosna-Hersek'in ekonomik bakımdan yeniden yapılanması için elimizden geleni yapacağız dedi. İzzetbegoviçdeCumhurbaşkanıDemirelile bölgedeki son durumu değerlendirecekleriniifadeetti.İzzetbegoviç,Başbakan NecmettinErbakanileDışişleriBakanıve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'i de kabul etti.

2- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,partisininBaşkanlık DivanıToplantısı'ndansonrayaptığıaçıklamada,terörü destekleyen Müslüman komşu ülkelere, Başbakan Necmettin Erbakan'ın "D-8hayali"nedeniyletavıralınmamasısonucuikiTürk helikopterinin düşürüldüğünü söyledi.Yılmaz,Erbakan'ınistifa etmemesi durumunda gensoru vereceklerini bildirdi.

3-MilliEğitimBakanıMehmetSağlamdüzenlediğibasın toplantısında,1997-1998 öğretim yılına ilişkin eğitim planlarını açıkladı.Kalabalık sınıf mevcutlarınınazaltılacağınıbelirten Sağlam,eğitimin her kademesinde yabancı dille öğretim yerine iyi kalitedeyabancıdileğitimininesasalınacağınıkaydetti. Sağlam,liselerinbünyesindekiortaokulların da kademeli olarak tasfiye edileceğini bildirdi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitparlamentodadüzenlediği basın toplantısında, bir ülkenin dış güvenlik ve dış ilişkilerinin en yaşamsalsorunuolduğunu,ancakTürkiye'debualandabir karmaşavebelirsizlikyaşandığınıbildirdi.Ecevit, Başbakan NecmettinErbakan'ın"D-8'lertoplantısınakatılacakülkeleri tatminetmekiçin'Harekatbitti'açıklamasınıhayali olarak yaptığını"vurgulayarak"SınırgüvenliğiIraktarafından sağlanıncaya kadar, Türk askeri Kuzey Irak'ta kalmalı" dedi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,İsveç'inMalmökentinde yapılanAvrupaSosyalistPartiler3.OlağanKongresi'ni Cumhuriyetgazetesinedeğerlendirdi.Baykal,Avrupa'dasolun kendinegüvenininarttığını,artıksermayeden, küreselleşmeden korkmadığını, kendisini yeni koşullara hazırladığını söyledi.

6- BBP GenelBaşkanYardımcısıMehmetEkiciparlamentoda düzenlediğibasın toplantısında, "İktidar partilerinin oyunlarına gelmeyeceklerini" bildirerek, "Talepleri yerine getirilmeyenBBP, 55.koalisyon hükümetine girmeyecek, girmediği hükümete de destek vermeyecektir.Görüşmeleri kestik" dedi.

7- Bir süre önce DSP'den istifa eden Ordu Milletvekili Müjdat Koç DYP'ye geçti.

8- Malta Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, Valetta-İstanbul seferiniyaparkenikiTürktarafındanAlmanya'nınKöln Havaalanı'na kaçırıldı.Hava korsanları,Almanpolisineteslim oldu.

9-Yurdunçeşitlibölgelerindemeydanagelentrafik kazalarında 23 kişi öldü.28 kişi de yaralandı.

10- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alaaddin Burucerdiresmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

11- Balkan ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı, 7 ülkenin katılımıileYunanistan'ın Selanik kentinde başladı.Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan temsil ediyor.

12- Cezayir genel seçimleriniizleyenBMgözlemciheyeti, seçimlerinadil ve tarafsız bir biçimde yapılmadığı yolunda görüş bildirdi.

13- Hindistan'ın kuzeydoğusunda, aşırı yağışların yolaçtığı toprak kayması sonucunda, ilk belirlemelere göre 50 kişinin öldüğü bildirildi.

10 HAZİRAN 1997


1- Başbakan Necmettin Erbakan partisiningruptoplantısında yaptığıkonuşmada, hükümetin desteğini arttırmak için erken seçim kararı aldıklarını belirterek, "Seçimegidebilmekiçinhazırlık koşullarınınyerinegetirilmesi,yetkilikurullarımızınonay vermesi ve TBMM'nin kararalmasıgerektiğinisöyledik.Bunlar yerine geldiği takdirde Türkiye en kısa zamanda seçime gidecektir. Yapılacak erken seçimde halkımız hizmet mi, kısır çekişme mibuna karar verecek" dedi.

2- GenelkurmayBaşkanlığı'nda,yüksekmahkemeüyelerinden oluşanyargıçvesavcılara"irticai faaliyetler" konusunda bir brifing verildi.

3- Adalet Bakanı Şevket Kazan TBMM GenelKurulu'ndayaptığı konuşmada,hakimvesavcılarınkendisindenizinalmadan Genelkurmaytarafındanverilecekbrifingekatılamayacaklarını belirterek,"BenAdaletBakanlığı'ndabakanım,izinyetkisi benimdir.Kimsebanahukukdışı işyaptıramaz,kimsebana dayatamaz" dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi OnurÖymen,İran DışişleriBakanYardımcısıAlaaddin Burucerdi ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, konuk bakanyardımcısınaPKK'nınİran topraklarınınasılkullandığıve İran topraklarından Türkiye'ye yapılan saldırılarla ilgili rakamlarverildiğinibelirterek,bu ülkenin basın organlarında çıkan haberlerden duyulan rahatsızlığın da gündeme geldiğini söyledi.Burucerdideyaptığıaçıklamada, ikikomşuvedostülkeninilişkilerini daha da geliştirmeleri gereğinidilegetirerek,"Türkiye'ningüvenliksorunlarına yardımcıolmakisteriz.Bununiçinelimizdengelençabayı gösteririz" dedi.Konuk BakanYardımcısıBurucerdidahasonra İranCumhurbaşkanıHaşimiRafsancani'ninbirmesajını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu.

5- CHP GenelBaşkanıDenizBaykalpartiMeclisgrubunda yaptığıkonuşmada,ülkemanzarasınınkötügöründüğünüileri sürerek, koalisyon hükümetini, verdiği sözleri yerine getirmemekle kuçladı.

6- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığıaçıklamada, SiyasiPartilerYasası'ndayapılmakistenendeğişikliklerin anayasayaaykırıolduğunuvurgulayarakRP'ninkapatılmasını yasayladeğil,haklısavunmasıyla önlemesi gerektiğini söyledi. Cindoruk, "RP, yasayla bunuyaparsa,AnayasaMahkemesi'ninbir başka duvarına çarpar" dedi.

7-Hindistan'ınkuzeydoğusundakiTripuraeyaletinde,bir kabileyemensupmilislerinyolapusu kurmaları sonucu en az 17 kişinin öldüğü bildirildi.

8- Kongo'da savaşan taraflarınateşkesanlaşmasıkonusunda görüşbirliğinevarmalarınarağmençatışmalarınşiddetlendiği bildirildi.

11 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, UlusalDayanışmaDerneği Genel Başkanı Doğudan Bayülgen ve beraberindeki heyeti kabul etti. KabuldekonuşanCumhurbaşkanıDemirel,irticatehdidinin cumhuriyetinkuruluşundanbu yana sözkonusu olduğunu kaydederek, bugünküsıkıntılarınneredengeldiğini,yarınkisıkıntıların nereden geleceğini anlamak için cumhuriyetin kuruluşuna iyi bakmak gerektiğini söyledi.

2-BaşbakanNecmettin Erbakan'ınresmidavetlisiolarak Türkiye'yegelenArnavutlukBaşbakanıBaşkimFino Ankara'daki temaslarına başladı.Başbakan Erbakan, Fino'yu kabulündeyaptığı konuşmada,Arnavutluk'unbirdönüşümsürecindeolduğunu belirterek, bu sürecindemokratikbiryoldakesinbirsonuca varmasından yana olduklarını kaydetti.

3- D-8 Ülkeleri Kültür ve Sanat Şöleniİstanbul'dabaşladı. Törende konuşan Başbakan Necmettin Erbakan, D-8'in oluşumuyla yeni birdünyanınkurulmaktaolduğunusavundu.İkinciDünya Savaşı'ndansonradünyayabarışgetirmesiamacıylakurulan Birleşmiş Milletler'in barışı sağlayamadığını iddia edenErbakan, "İşte bu nedenle yeni dünyanın kuruluşuna ihtiyaç vardı.D-8 'ler bu ihtiyacı karşılayacaktır" dedi.

4- Genelkurmay Başkanlığı'nın"irticaifaaliyetler"konulu brifingiyargıçvesavcılarınardındanbasınorganlarının temsilcilerine verildi.

5- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,cumhuriyettarihindeeşibenzeriolmayan inanılmazolaylaryaşandığınısöyledi.Yılmaz,Genelkurmay Başkanlığı'nın,"irtica"konulubrifingeAdaletBakanı Şevket Kazan'ın hakimler vesavcılarınkatılmalarınıyasaklamasınıbu konuylailgili açıklamalarını eleştirdi.Bu gelişmenin de ülkede her şeyin rayından çıktığını, bütünkavramlarınaltüstolduğunu gösterdiğini kaydetti.

6- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, partisininMeclisgrubundayaptığıkonuşmada,Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliklerinRP'yesiyasirüşvetverme anlamınagelmediğinikaydetti.DYP'nin,doğruyuyapmaktan çekinmeyeceğini ifade eden Çiller, DYP'nin geleneğinde, 'bir parti kapansın kampanyası'nın parçası olmanın yeri olmadığını vurguladı. DYP Grubu, Başbakan Erbakan'ın 18 Haziran Çarşamba akşamınakadar Başbakanlığıdevretmemesi halinde hükümetten çekilme kararı aldı. DYP Grup Başkanvakili Mehmet Gözlükaya, "Bu sürezarfındaSiyasi PartilerKanunu'ndayapılacakdeğişikliklerleilgili teklif de Meclis'e getirilmeyecek" dedi.

7-AdaletBakanlığıTeftişKurulu'nun,Genelkurmay Başkanlığı'nda"irticaifaaliyetler"konusunda verilen brifinge katılanadliyargıyargıçvesavcılarıhakkındasoruşturma başlattığı bildirildi.

8- DSPMeclisgrubunda,"soldagüçbirliği"konulugenel görüşme yapıldı.

9- Milli Savunma Bakanı TurhanTayan,NATOKuzeyAtlantik Konseyi toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

10- Türk-İş Genel Başkanı BayramMeral,Cenevre'deyapılan ILOGenelKurulu'ndabirkonuşmayaptı.Meral,Türkiye'de işçilerin, ILO sözleşmelerindenetkilibirbiçimdeyararlanmak içinbüyükmücadeleler verdiklerini ifade etti.Bu nedenle yeni sözleşmevetavsiyekararlarınınkabuledilmesindenyana olduklarınıkaydedenMeral,dahaetkilibir ILO istediklerini belirtti.

11- BM İnsan Kalkınma Programı'nın 1997 yılı raporunda, dünya nüfusunundörtebirinin yani 1.3 milyar insanın günlük gelirinin birdolardanazolduğuvurgulandı.Raporda,GüneyAsya halklarıylave Sahra çölünün güneyindeki Afrika halklarının yüzde 40'ının yoksul sayıldığı belirtildi.

12- Cezayir'de, Yüksek Mahkeme, eski başbakanlardan Ahmed Ben Bella'nın Cezayir Demokrasi Hareketi'de dahil olmak üzere 7 siyasi partiyi kapattı.

13-KongoDevletBaşkanıPascalLissouba'nın,devlet radyosuna yaptığı açıklamada, çatışmaların 7.gününde tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği bildirildi.

12 HAZİRAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Türkiye'debulunan Arnavutluk Başbakanı Başkim Fino'yu Çankaya Köşkü'nde kabul ederek birsüregörüştü.CumhurbaşkanıDemirel,Arnavutluk'un iç sorunlarınedeniylebazısıkıntıları olduğunu belirterek, başta Finoolmaküzere,bütünsiyasikadrolarıvesiyasetçileri Arnavutlukvatanperverliğindebirleştikleriiçinkutladı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel daha sonraTürkiye'yebirgünlük çalışmaziyaretinde bulunan Ürdün Prensi Hasan Bin Tallal'ı kabul etti.CumhurbaşkanıDemirel,sorunlarbölgesiolarak nitelendirdiğiOrtadoğu'dabarışın sağlanmasının bütün ülkelerin yararına olduğunu kaydetti.Prens Tallal da Ürdün veTürkiye'nin Asya'nınbatısındaAvrupa'nındoğusundaolduğunubelirterek, "Kuzey Irak'taki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor.Irak'ın toprakbütünlüğüveegemenliğineönemveriyoruz.Terörizmi lanetliyoruz" dedi.Prens Hasan Bin TallaldahasonraBaşbakan Necmettin Erbakan'ı ziyaret etti.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,BaşbakanlıkKonutu'nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ile BBP Genel BaşkanıMuhsinYazıcıoğlu'nukabulederekbirsüregörüştü. GörüşmesonrasıbasınmensuplarınabiraçıklamayapanTansu Çiller, ülkenin sıkıntılı olduğu günlerde her zamanherkesinçok konuştuğunu;ancakhiçkimseninortayabirçözüm koymadığını söyledi.Çiller,"Önemliolanülkeyisıkıntıdançıkarmak, belirsizliğeatmakdeğil.Milletin iradesi dışında hiçbir odağa Türkiye'yi teslim edemeyiz.Dolayısıylaçözümhalktır,halkın iradesidir"dedi.Muhsin Yazıcıoğlu ise açıklamasında, hükümete girmelerinin söz konusu olamayacağınıbelirterek,"Bugün,seçim kanunu,yadahükümetmeselesininkonuşulacağıgündeğil. Cumhurbaşkanıliderleritoplamalı.Hükümet,hükümetolma insiyatifini kaybetmiştir" dedi.

3-GenelkurmayBaşkanlığı'nda,YargıtayBaşkanıMüfit Utku'nunbaşvurusuüzerineYargıtaymensuplarına"İrticai faaliyetler" konulu bir brifing verildi.

4-DevletBakanıSalimEnsarioğludüzenlediğibasın toplantısında,kadın,aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu Devlet Bakanlığı'nınyalnızcakadınlartarafındanyönetilebileceği yönündekigörüşün gruplaşmalara, ayrımcılığa yol açacağını, kadın veerkeğikarşıkarşıyagetireceğinisöyledi.Kadın-erkek eşitliğinisavunduğunubelirtenEnsarioğlu,"Bütün bakanlıklarımızlabunusağlamayıamaçlıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'ndebakanlıkyapmışbirinsan,sorumluluğunun bilincindeyse diğer bakanlıkları da yapabilir" dedi.

5- İstanbul'dadevamedenD-8ülkeleriKültürBakanları toplantısında,kültürel bağların gelişmesi doğrultusunda sanatsal vekültüreletkinliklerindüzenlenmesiniöngörenortakbir deklarasyonyayınlandı.KültürBakanıİsmailKahraman toplantılarınkapanışındayaptığıkonuşmada,D-8'inilgili ülkelerinekonomikvekültürelaçıdan güçlenmesini amaçlamakla birlikte dünya barışına da katkıda bulunacağını ifade etti.

6-TBMMGenelKurulu'nda,anayasayauyumyasaları çerçevesinde657SayılıDevlet Memurları Yasası ile 2821 Sayılı Sendikalar Yasası'nda değişikliköngörenyasateklifleri kabul edildi.Bunagöre,memurlarsendikakurabilecek,sendikalar siyasi faaliyet gösterebilecek.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitparlamentodadüzenlediği basın toplantısında, sorunlara "iş işten geçmeden" çözüm üretmenin siyasi bir hüner olduğunu belirterek, "Rejim vedevletdahaçok yaraalmadan,ulusaluzlaşı ve çözüm hükümeti için RP dışındaki tüm partiler bir an önce el ele vermelidirler.Asılvazifeise Meclis'tekibüyükçoğunluğave özellikle de DYP'ye düşmektedir" dedi.

8- RP Bursa MilletvekiliErtuğrulYalçınbayır,partisinden istifa etti.

9- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığıaçıklamada, GenelkurmayBaşkanlığı'nınhakimvesavcılarilebasın mensuplarına verdiğibrifinglerde"gerekirsesilahkullanırız" ifadesinin kullanılmış olmasının tehlikeli olduğunu ileri sürerek, "Çağdışı eylem ve düşüncelere karşı demokrat velaikbirülkede çaresilahlımücadelevemüdahaleolamaz.Bubirçelişki, güçsüzlük ve yenilginin itirafı olur" dedi.

10-TürkiyeGazetecilerCemiyeti'ndenyapılanyazılı açıklamada,5680SayılıBasınKanunu'naeklenecekgeçici bir maddeyleBasınKanunu'nun16.maddesinin1.bendiyoluyla sorumluyazıişlerimüdürleri için verilmiş hapis cezalarının bir defaya mahsus olmak üzere infazının durdurulmasıiçinhazırlanan yasataslağının TBMM Başkanı, Adalet Bakanı, Meclis'te temsilcisi bulunansiyasipartileringenelbaşkanlarınave14gazeteci milletvekiline gönderildiği bildirildi.

11- Ankara Devlet Güvenlik MahkemesiBaşsavcılığı,yasadışı şeriatçıterörörgütlerininhükümlüüyelerinemaddiyardımda bulunduğuvedinciterörörgütlerinidesteklediğibelgelenen VahdetVakfıhakkındakapatma, 5 yöneticisiyle ilgili olarak da hapis istemiyle dava açtı.

12- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölgede sürdürülen operasyonlarda 28 teröristin ele geçirildiği, 5 güvenlik görevlisinin de şehit olduğu bildirildi.

13-AvrupaBirliğiTürkiyeTemsilcisiMichaelLake, Gaziantep'te düzenlenen AB-Türkiye Karma İstişare (KİK) Toplantısı sırasında basın mensuplarına yaptığıaçıklamada,Türkiye'ninşu andabirittifakıniçinde bulunduğu ve bunun kurallarına uyması gerektiğinibelirterek,"ABherzamanbölgeselkalkınmaları desteklemiştir.Türkiye'nindiğerülkelerleilişkilerinide desteklemektedir.Ama,bununABveGümrükBirliğiileuyum içerisindeolması gerekmektedir" dedi.Lake, toplantı açılışında yaptığı konuşmada da, Türkiye'ninAB'yegirmeşansınınoldukça yüksek olduğunu kaydetti.

14- Libya lideri Muammer Kaddafi Libya televizyonunda yaptığı konuşmada,Türkiye'ninKuzeyIrakoperasyonunueleştirerek, Başbakan Necmettin Erbakan'ın operasyondanhaberiolmadığınıve TürkSilahlıKuvvetleri'niİsrail'inyönettiğiniileri sürdü. Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇilleryaptığı yazılıaçıklamada,Kaddafi'ninkonuşmasınınmilletlerarası ilişkilerdekiasgarisaygıvenezaketkurallarıyla da bağdaşmadığını kaydetti.

15- NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları, SavunmaPlanlama Komitesi(DPC)veNükleerPlanlamaGrubu(NPG)toplantıları çerçevesindeBelçika'nınbaşkentiBrüksel'debiraraya geldi. Türkiye'yiSavunmaBakanıTurhanTayan'ıntemsilettiği toplantılarda ittifakın genişlemesinin elealınacağıbildirildi. TurhanTayan,İngiltere'nin yeni Savunma Bakanı George Robertson ile ikili bir görüşme yaptı.

16- Etiyopya hükümet güçlerinin, Somali'yeanibirsaldırı gerçekleştirerekülkeniniçkısmındayer alan iki kasabayı ele geçirdiği bildirildi.

17- Çin'in orta kesimlerindeki Hunan bölgesini bir süreönce etkisialtınaalanşiddetli kasırga sebebiyle meydana gelen sel felaketinde 56 kişinin öldüğü, 220 bin kişinindesularaltında mahsur kaldığı bildirildi.

18- İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan sorumlu Bakanı MoMowlow Londra'dayaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda'nın geleceği konusunu bir çözüme bağlamak için mayıs 1998'de buülkedebirreferandum yapılacağını bildirdi.

13 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD)BaşkanıTaylanEren ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde yaptığıkonuşmada,devletinekonomideenönemligörevinin güvenlik,adalet, eğitim, altyapı ve sosyal güvenlik hizmetlerini yürütmek olduğunu söyledi.

2- Cumhurbaşkanlığı BasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamada, "LibyalideriMuammerKaddafi'ninülkemizinbirliğini,kamu düzeninivetemelmüesseselerinihedefalanyakışıksız beyanlarınıngiderekyoğunlukkazanmasıüzerineTrablus Büyükelçimiz Ateş Balkan'ınLibya'yıgeridönmemeküzereterk etmesi Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmüştür" denildi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİstanbul'dayaptığı açıklamada,ülkeninçokkritikbir dönemden geçtiğini ve rejim tehlikesinin arttığını söyledi.

4- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller İstanbul'dayaptığıaçıklamada,songünlerdeyaşanansiyasi olayların, demokrasinin ülke ve insan hakları açısındannekadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

5- Enerji veTabiiKaynaklarBakanıRecaiKutanyaptığı açıklamada,mahkemekararıileüretimleridurdurulan Yatağan, Yeniköy ve Gökova termik santrallarının,BakanlarKurulukararı ile yeniden çalışmaya başladığını söyledi.

6- Turizm Bakanı Bahattin Yücel görevinden istifa etti.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİstanbul'dayaptığı açıklamada,Türkiye'deki siyasal anlayışta belirgin bir değişimin yaşanmakta olduğunu belirterek, yaşanan sıkıntıların nedeniniise kendisi için siyaset yapanlardan kaynaklandığını söyledi.

8- 13.Akdeniz Oyunları İtalya'nın Bari kentinde başladı.

9- ABDDışişleriBakanıMadeleineAlbrightWashington'da yaptığıaçıklamada, ABD'nin, Türkiye'deki laik sistemin sürmesini desteklediğinibelirterek,Türkiye'deyenibiranayasadışı değişikliğin olmaması gerektiğini söyledi.

10- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'debirsinemadaçıkan yangında 60 kişinin öldüğü bildirildi.

14 HAZİRAN 1997


1- Müslüman ülkelerden oluşan D-8ülkelerininİstanbul'daki zirve toplantısı başladı.Başbakan Necmettin Erbakan, toplantının açılış konuşmasında D-8'lerin800milyonnüfusve400milyar dolarlıkdışticarethacmiyleönemli bir güç olduğunu söyledi. D-8Zirvesi'neEndonezyaCumhurbaşkanıSuharto,Bangladeş BaşbakanıŞeyhHasina,MalezyaBaşbakanı Mahatil Bin Muhammed, PakistanBaşbakanıNavazŞerif,İranCumhurbaşkanıHaşimi Rafsancani,veMısırBaşbakanıKemalelGanzurikatıldı. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı TansuÇillerdeD-8'inbir kamplaşma hareketi olmadığını, değişik kültürlere açık bir kuruluş olduğunu belirterek, "Bu oluşum önümüzdekigünlerdeumduğumuzdan dahadabüyükgirişimlere imza atabilecek hale gelebilir" dedi. Bu arada CumhurbaşkanıSüleymanDemirelveBaşbakanNecmettin Erbakan,ÇırağanSarayı'ndaD-8zirvesiiçin Türkiye'ye gelen liderlerle ikili görüşmelerde bulundular.

2- Genelkurmay İkinciBaşkanıÇevikBir,NewYorkTimes gazetesineverdiği demeçte,"ParlamentoileTürkSilahlı Kuvvetleri'ne Türkiye Cumhuriyeti'nikorumagöreviverilmiştir. Bizsiyasikonularlauğraşmıyoruz,sadeceanayasal sorumluluklarımızın gereğini yerine getiriyoruz" dedi.

3- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Bursa'dabiryerel televizyonkanalınayaptığıdeğerlendirmedegündemdekirejim tartışmaları ile ilgili görüşlerini açıkladı.

4- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, herkesin demokrasi ve rejime sahipçıkmasıgerektiğinibelirterek,istikrarolmadan çağdaşlıkolmayacağınısöyledi.Çiler,ordununsiyasete çekilmesininsonderecezararlıolduğunuvurgulayarak"54. hükümetbitecek, ancak her şey hukuki meşruiyet ve anayasal düzen içinde devam edecek" dedi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit,partisininTarsusilçe örgütütarafındandüzenlenen"DemokratikSol iktidarda Huzurlu Türkiye" mitinginde yaptığıkonuşmada,Türkiye'deilkkezbir hükümetin,devlet,adalet, işçi, ordu ve işveren kesimiyle karşı karşıya geldiğini belirtti.

6- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,partisinceAntakya'da düzenlenen"AydınlıkTürkiye"mitingindeyaptığıkonuşmada, ordunun Türk milletinin gözbebeği, ulusalbağımsızlığınveTürk milletiningüvencesiolduğunuifadeederek"Ordumuzusiyaset kargaşasına sokmayalım.Osorunlarıbizçözelim.Halkımızla çözelim.Bizbuhükümetitankpaletleriyledeğil,seçim sandığıyla göndereceğiz" dedi.

7- BBP Genel BaşkanıMuhsinYazıcıoğlu,ÇankayaKöşkü'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüştü.Yazıcıoğlu görüşmeden sonrayaptığıaçıklamada,Cumhurbaşkanı'nın"Liderlerzirvesi önerisi"neolumsuzyanıtverdiğinibelirterek,"İçinde bulunduğumuzşartlarkritiknoktayayaklaşıyor.Enönemli konumuz,parlamentonunaçıktutulmasıveaskerinsiyasetten çekilmesidir" dedi.

8- RP Grup sözcüsü ArifEmre,Ankara'dadüzenlediğibasın toplantısında"Partimiz,antidemokratikçözüme davetiye çıkarma yollarının kesilmesi, memleket siyasetinindemokratikistikamete yönlendirilmesiiçinfedakarlıkyapmayakararvermiştir. Başbakanın,başarılıbirhükümetinbaşındabulunduğuhalde, önümüzdekigünlerdegörevindenistifaederekCumhurbaşkanı'na beyanda bulunmasına iki parti karar vermiştir .İkipartierken seçimyoluylamilletegiderekortayaatılan iddiaların millet tarafındanyenidendeğerlendirilmesiniistemiştir.Türkiye'de darbelervemuhtıralardevribirdahagelmemeküzere geride kalacaktır" dedi.

9- BarışPartisi'ninAnkara'dayapılan1.OlağanGenel Kurulu'nda Genel Başkanlığa Abidin Özgünay seçildi.

10-KamuEmekçileriSendikalarıKonfederasyonu(KESK) tarafındanAnkara,Kocaeli,Mersin,AntalyaveZonguldak'ta düzenlenen "Özgür Emek, Demokratik Türkiye"mitingindememurlar, "eşelmobil,özelleştirme,grevsiz, toplusözleşmesiz sendika yasa taslağı"nı ve "devlet-mafya-çete" ilişkilerini protesto etti.

11- 25.Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Ayaİrini'de düzenlenenbirtörenle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açıldı.

12- Türkmenistan Devlet BaşkanıSaparmuratTürkmenbaşıile yapılan söyleşi Zaman gazetesinde yayımlandı.

15 HAZİRAN 1997

1- Başbakan SüleymanDemirelİstanbul'dakalkınmaktaolan sekizİslamülkesinden oluşan D-8 Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin rolüne işaret ederek, Doğu ile Batı,Kuzey ileGüneyarasında köprü rolü çerçevesinde ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinekatkıdabulunmayahazırolduğunusöyledi. EndonezyaCumhurbaşkanıSuhartodayaptığıkonuşmada,D-8 ülkelerinin,yoksulluğunortadankaldırılmasıiçinsorumluluk yüklenmesigerektiğinisöyledi.İranCumhurbaşkanıHaşimi RafsancaniiseD-8projesinin,İslamülkeleriarasındaki uluslararası işbirliği gerçeklerinin gözönünde bulundurarak ortaya atıldığını ve D-8'in, özellikle ekonomikvesiyasigelişmelerin ışığındakurulmasınınönemine işaret etti.Ayrıca Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Rafsancaniileikilibir görüşmeyaptı. Rafsancanigörüşmesonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Demirel ile PKK konusunu ele aldıklarını belirtti.

2-GenelkurmayBaşkanlığı'ndanyapılanaçıklamayagöre, Bingöl'dedüzenlenen"ŞehitAsteğmenHasanAcarOperasyonu" sonunda 58 terörist güvenlik kuvvetlerinden gaspettiklerisilah vemalzemelerde dahil olmak üzere bol miktarda silah ve malzeme ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazpartisininMerkezKarar YürütmeKurulutoplantısınakatıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında,Türkiye'ninenönemlimeselesinindemokrasinin korunmasıveyaşatılması olduğunu kaydederek, bu konuda herkesin üzerinedüşengörevieksiksizyerinegetirmesigerektiğini söyledi.

4- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller Akşehir'inCankurtaran ilçesinde düzenlenen 1.Yörük Şenliği'nde yaptığı konuşmada, tekelci sermaye ve güç odaklarının "yörüklerden dahaüstün"olduklarınısavunarak ülkeyi yönetmek istediklerini belirtti.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı NecatiÇelik,ILO85. UluslararasıÇalışmaKonferansı"dönüşüAtatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, ILO tarafındankabuledilenve insan haklarıyla ilgili toplam 7 sözleşmeden beşini kabul ettiğini hatırlatarak kalan ikisinin de en kısa zamanda TBMM'den geçeceğini söyledi.

6- Cezayir'dedünRadikalİslamcımilitanlarınbirköye düzenledikleri baskın sonunda 13 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

16 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ÇankayaKöşkü'nde,RP-DYP Koalisyonhükümetine karşı sivil girişim oluşturan Türk-İş, DİSK, TESK ile TİSK ve TOBBgenelbaşkanlarınıkabuletti.Türk-İş BaşkanıMeralgörüşmesonundayaptığı açıklamada, demokrasinin yaşaması ve sorunlarınparlamentersistemdeçözülmesindenyana olduklarınıCumhurbaşkanıDemirel'eilettiklerinibildirdi. CumhurbaşkanıDemirelayrıca,Türk-JaponDostlukDerneği yöneticileriileHacıbektaşBelediyeBaşkanı Mustafa Özcivan'ı kabulünde yaptığı konuşmada, tarihi ve coğrafi koşullarnedeniyle Türkiye'nin yönetiminin zor olduğunu belirtirek "Ama Türkiye doğru modeli seçmiştir.Bu demokrasidir" dedi.2-BaşbakanNecmettin Erbakanİstanbul'dadüzenlediğibasıntoplantısında,DYPile yapılan hükümet protokolünde erken seçim ihtiyacı olduğutakdirde başbakanlığındeğiştirileceğininifadeedildiğinibelirterek, "Zaten başbakan vebaşbakanyardımcısıhükümetteeşitşekilde görevyapmaktadırlar.Bu nedenle pratikte böyle bir değişikliğin önemli bir rolü olmayacaktır" dedi.

3- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Dilovası,GebzeveBağcılar adliyelerininaçılıştörenlerinekatıldı.Kazantörenlerde yaptığıkonuşmada,cezayasasındahalkınanlamadığımaddeler olduğunubelirterek,bunlardagereklidüzeltmelerinyapılması gerektiğini söyledi.

4- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Türkiyeİhracatçılar Meclisi'nin(TİM)4.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkede en önemli sorunun enflasyon olduğunu, yüzde 80 düzeyindeki fiyat artışlarının olağan kabul ettirilmeye çalışıldığını söyledi. DSPGenelBaşkanıBülentEcevitdeülkedehükümetle-devlet arasındabüyükbirkrizolduğunu,laiklik karşıtı uygulamalar nedeniyle, en önemli kurumlardan olanordununhükümetleçatışma halinegirdiğinibelirtti.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise iktidarın yanı sıra muhalefeti de eleştirdi.Türkiye'niniçinde bulunduğuekonomikbunalımveyüksekenflasyondaSHP-DYP koalisyonu döneminde izlenen politikaların çok büyük rolü olduğunu söyledi.

5- Rusya Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov, Kıbrıs Rum kesimi DışişleriBakanıYannisKasulidesileMoskova'daki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kesimine S-300 füzelerinin satışınınyapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşeceğini açıkladı. Kasulides de Kıbrıs Rum kesiminin S-300füzelerininsatınalımı konusundageriadımatmayaniyetiolmadığını belirterek, "Hiç kimse Kıbrıs'ın (Rum kesimi) bir savunma sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğini reddedemez" dedi.

6- Hırvatistan'da yapılan Devlet Başkanlığı seçiminioyların 59.09'unu alan Franyo Tudjman'ın kazandığı bildirildi.

 

17 HAZİRAN 1997

1- RP Genel Başkanı, BaşbakanNecmettinErbakanpartisinin gruptoplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetinicraatlarını anlatarak, haftasonundaİstanbul'dayapılanD-8toplantısını değerlendirdi.2-Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında,laikdevletin mutlakakorunacağını,ancakbunundemokrasiile yapılacağını kaydetti.Çiller,AvrupaBirliği'nin,Türkiye'nindiğeraday ülkelerleeşitölçülerdedeğerlendirilmesikararınıaldığını, bunun fiiliyatageçmesigerektiğinikaydederken,"Türkiye,bu tarihi süreçte kimin dost, kimin düşman olduğunu görecektir" dedi.

3- Anayasa Mahkemesi,YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı'nın açtığı kapatma davasına ilişkin olarak yazılı savunma için ek süre talebinde bulunan RP'ye bir ay daha süre tanıdı.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, parlamentodadüzenlediği basıntoplantısında,RP destekli DYP azınlık hükümetiyle ülkenin bu hükümetten kurtulamayacağını vurgulayarak,"ResmiRefahyol'un yerini örtülü Refahyol almış olacaktır.Öyle bir hükümetin ipleri fiilen RP'nin elinde bulunacaktır.RP de sorumluluktangörünürde kurtulmuş olarak kendi güdümünde bir hükümetle baskın seçime gitme olanağını elde edecektir" dedi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,düzenin"ahlaki boyutuyla da, siyasiboyutuyladaiflasettiği"değerlendirmesiniyaptı. Baykal, 54.hükümetin kendi isteğiyle yaşamına son vermek zorunda kaldığını bildirdi.

6- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Show TV'dedüngece "32.Gün" programına yaptığı açıklamada, parlamentonun başka bir hükümet çıkaramaması nedeniyle DYP'nin kuracağı azınlık hükümetini destekleyeceklerini söyledi.

7- DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,partisininil başkanlarıtoplantısıöncesiyaptığıaçıklamada,gerekli düzenlemeleryapılmadançıkarılacakseçimkararınınAnayasa Mahkemesi'nce iptal edileceğini söyledi.

8- Ankara Asliye4.TicaretMahkemesi,SermayePiyasası Kurulu'ncakayıtdışı para trafiği ve izinsiz halktan arzla para topladığıortayaçıkarılanKombassanHolding'in14.9trilyon liralık banka hesapları için "ihtiyati tedbir" kararı aldı.

9-GambiyaCumhurbaşkanıYahyaAbdülaziz Jammeh, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'indavetlisiolarakAnkara'ya geldi.

10-UluslararasıAfÖrgütü,1996yılındadünyadainsan haklarınındurumunailişkin yıllık raporunu yayımladı.Raporda, 151 ülkede temel hakların ihlal edildiği bildirilirken, Türkiye'de degözaltında11kişininyaşamınıkaybettiği, karakollarda ve jandarma merkezlerinde işkencenin sürdüğü belirtildi.

11- Arnavutluk'da ülkenin çeşitli yerlerindemeydanagelen şiddet olaylarında 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

18 HAZİRAN 1997

1- BaşbakanNecmettinErbakan,CumhurbaşkanlığıKöşkü'nde CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'eistifasınıverdi.Başbakan Erbakan yaptığı açıklamada, buistifanınTürkiye'yidahagüzel günleregötürmekiçinveDYPilehükümetkurulurken yapılan protokol gereği verildiğini söyledi.

2- RP Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan , DYP Genel Başkanıve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu kabulederekbirsüregörüştü.Başbakan Erbakan,dahasonradüzenlenenortakbasıntoplantısında3 partinin TBMM'de sağlam bir çoğunluğu oluşturmaya kararverdiğini söyledi.BaşbakanErbakan,"Buçoğunluk,Türkiye'dehuzurun teminatıdır.Bu maksatla hedeflereelbirliğiyleyürümeyekarar verdik" dedi.Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Çiller ise, yaşanantıkanıklıklarındemokrasiiçindeaşılabileceğini kaydederek,"Konu, kimin başbakan olacağı değildir.Önemli olan, halka giderek demokrasiyi egemen kılmaktır.Üç parti,önümüzdeki günlerdekurulacakhükümete destek verme kararı almıştır.Sayın Cumhurbaşkanı,anayasalçerçeveiçindehareketedereknihai yönlendirmeyiyapmak konumunda olacaktır" dedi.Yazıcıoğlu da üç liderin bir arada olmasının"birşeylerinnormalgitmediğive ülkeninönemli bir dönemden geçtiğinin göstergesi" olduğunu ifade ettiveherkesesağduyuludavranarakülkeçıkarlarıiçin fedakarlıkyapmakgörevi düştüğünü belirtti.Yazıcıoğlu, ülkeyi belirsizliğe ve kargaşaya götürmemek, rayındançıkandemokrasiyi normalseyrinekavuşturabilmek için bu oluşuma katkıda bulunmaya karar verdiklerini kaydetti.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Genel BaşkanıBülent Ecevitilegörüştü.GörüşmeninardındanEcevit,"Bizim anlayışımıza göre başbakanlık görevi Yılmaz'averilmeli.RP'siz hükümetkurulmalı"dedi.Yılmazda,yenihükümetoluşumu konusundaEcevitileuzlaşmaiçindeolduğunubelirterek, mutabakatı genişletme arayışında olduklarını söyledi.Yılmaz daha sonra CHP Genel BaşkanıDenizBaykal'ıziyaretetti.Yılmaz, görüşmedensonrayaptığıaçıklamada,yenihükümetmodeli ile ilgili görüşlerini Baykal'a aktardığını belirterek,"Yenioluşum içinfikirbirliğiiçindeyiz"dedi.CHPlideriBaykalda hükümetinistifasıileyenibirdönembaşladığını, Cumhurbaşkanı'nınyeni hükümet arayışı ile ilgili temaslara bugün başlayacağınıhatırlattı.Baykal,"Ülkeyibüyüksıkıntılarla karşıkarşıya bırakan, yönetim yeteneğini kaybettiği ortaya çıkan hükümetin görüntü değişikliğiileyolunadevametmesinikabul etmek mümkün değil" dedi.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns'ün, "Türk gemilerinin KKTC limanlarınagitmesinden kaygıduyuyoruz.BukonudaAnkara'danaçıklamaisteyeceğiz" sözlerineyöneliksorularıyanıtladı.Akbel,Türksavaş gemilerininplanlıDenizkurdutatbikatınınardındanbölge ülkelerini ziyaret kapsamındaKKTC'yeuğradıklarınıbelirterek, "Bukimseyikaygılandıracak bir durum değildi.Türk gemilerinin KKTC'yiziyaretetmeleriniengelleyecekbiranlaşmayoktur" açıklamasınıyaptı.Akbel,Almanya'daMilliGörüşÖrgütü toplantısına katılan Türkiye'nin MarsilyaBaşkonsolosYardımcısı Bilge Erol hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,İktisadiKalkınma Vakfı'nınİstanbul'dayapılan34.GenelKurulu'ndaki konuşmasında, Avrupa'dasosyaldemokrasininyükselişinedikkat çektivepartisininülkesorunlarına ilişkin çözüm önerilerini anlattı.

6-AnkaraMilletvekiliHasanHüseyinCeylanveRize Milletvekili Şevki Yılmaz RP'den istifa etti.

7- Sermaya Piyasası Kurulu,Avrupa'dakigazetelereverdiği ilanlarla,Kombassan,YİMPAŞgibipaysenedikarşılığıpara toplayan İslami sermaye ye karşı iştirakçilere uyarıda bulundu.

8-Ukrayna'nınOrtadoğuülkelerindenalacağıhampetrolün taşınmasıiçinCeyhan-Samsunarasınadöşenecekpetrolboru hattının anlaşması Ankara'da imzalandı.

9- Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ikigünsürenAvrupa BirliğiZirvesisonaerdi.Öteyandanzirvede,İsrail'den, Filistin'inbağımsızlıkisteklerinesaygıduymasıistenirken, Ortadoğu'dakiülkelere ve liderlerine barış görüşmelerine yeniden başlama çağırısında bulunuldu.

10-BM'nin,"GıdaKarşılığıPetrolAnlaşması"uyarınca Irak'ın satın aldığı gıdanın dağıtımına ilişkin planı onaylamadığı sürece,Irak'ınyenidenpetrolihracatınabaşlayamayacağı bildirildi.

11- Çin'de, uyuşturucu satmaktansuçlubulunan27kişinin idam edildiği bildirildi.

19 HAZİRAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelRP-DYPkoalisyon hükümetininistifasındansonraparti liderleriyle görüşmelerine başladı.Cumhurbaşkanı DemirelilkolarakANAPGenelBaşkanı MesutYılmazilegörüştü.YılmazgörüşmesonrasıÇankaya Köşkü'ndedüzenlediğibasıntoplantısında,görevlendirmenin teamüllergereğiMeclis'tesayısalçoğunluğu sağlayabilecek en yakın parti başkanına verilmesigerektiğinivurguladı.Yılmaz, DYP,RPveBBP'nindeklarasyonununçoğunlukiçin bir güvence sayılamayacağını hatırlatarak, DYP'de RP'li bir hükümetegüvenoyu vermeyeceğiniaçıklayan milletvekilleri bulunduğuna dikkat çekti. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de Köşk'teki basıntoplantısında, ANAP,DYP,DSP,CHPveDTP'denoluşacakvelaik-demokratik cumhuriyeti tehlikelerden esirgeyecek birulusaluzlaşıvegüç birliğihükümeti oluşturulmasıgerektiğinisöyledi.CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,hükümetinbaşarısızlığınıngörüldüğünü, parlamentonunbugünküoluşumunundayenibir çözüm hükümetini olanaksız kıldığını belirterek,erkenseçiminzorunluolduğunu söyledi.DTPGenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk ise RP-DYP-BBP ortaklığının rejimi yozlaştırdığını ilerisürerek,Cumhurbaşkanı Demirel'e,dönüşümlübaşbakanlığınanayasayaaykırıolduğunu, hakkında kapatma davasıaçılanbirpartininyenidenkoalisyon ortaklığınagetirilmesininsiyasalvehukuksalsakıncalar doğurduğu yönündeki görüşlerini ilettiğini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve DYP Genel Başkanı TansuÇillerDışişleriBakanlığıKonutu'nda basın mensuplarına yaptığıaçıklamada,BBP'nindışarıdandestekleyeceğiDYP-RP koalisyonuiçinCumhurbaşkanıtarafındangörevlendirmenin kendilerineverilmesigerektiğinisöyledi.Çiller,"Sayın Cumhurbaşkanı,anayasaçerçevesive meşruiyet zemininde hareket edecektir.Meşruiyet zemini yasal çoğunluk demektir" dedi.

3- İçişleri Bakanı Meral AkşenerErzurum'da"BölgeValiler Toplantısı"ndayaptığıkonuşmada,MilliGüvenlik Kurulu'nun 28 Şubat'ta almış olduğu kararların istifaeden54.hükümetebir tavsiyeniteliğindeolduğunuifadeederek,"MGK, anayasal bir kurumdur.Kararlar, neaskernedeMGKdayatmasıdır.Orada bulunan,sivil iradeyi temsil eden bizler de bu kararların altına inanarak imza koyduk" dedi.

4- RP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, partisinden istifa etti.

5-RadyoveTelevizyonÜstKuruluçeşitliradyove televizyonlarakapatmacezalarıverdi.Buna göre, Cine 5, Show TV, Kanal E, HBB, Kanal 6 ve Radyo Şok birgün,İnterstarTV'de iki gün kapatılacak.

6- DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak OleyisSendikası'nın50. kuruluşyıldönümünedeniyledüzenlenensempozyumdayaptığı konuşmada, demokratikleşme süreciyle kurumların gelişmesi arasında doğrudanilişkiolduğunubelirterek,"Demokratik, çağdaş yaşam için toplumsal örgütlenmeyi sağlamalıyız" dedi.

7- Siirt'in Eruh ilçesinde bir askeri araca düzenlenen pusuda 6 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

8-Flash TVHalklaİlişkilerMüdürüMuzafferBaca,eroin kuryeliğiyaptığıgerekçesiyleİstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. (NOT: Sayın Muzaffer Baca, İstanbul 4 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 26.10.1998 tarih, 1997/220 esas ve 1998/321 sayılı kararı ile beraat etmiştir.)

 

9-Fransa'daLionelJospinbaşkanlığındakihükümetin Parlamento'dan güvenoyu aldığı bildirildi.

10-Cezayir'deyapılangenelseçimlerdensonraterör faaliyetlerindesonbirhaftaiçerisinde60'tan fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi.

20 HAZİRAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel55.hükümetikurma görevini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a verdi.Yılmaz, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye içinnekadar yaşamsalbirdönemdenekadarönemlibirgörevaldığının bilincinde olduğunu vurgulayarak, "Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmekiçinelimdengelenbütüngayreti göstereceğim.Yeni hükümetienserişekildeveensağlıklıbiçimdekurmayı hedefliyorum.Maalesef54.hükümet Türkiye'desiyasive toplumsalgerilimindayanılmazboyutlaraulaşmasınaneden olmuştur"dedi.CumhurbaşkanıSüleymanDemirel hükümeti kurma görevlendirmesikonusundayazılıbiraçıklamayaptı. CumhurbaşkanıDemirel,görevlendirmeyi Anayasa'nın 109.maddesi gereğince yaptığını belirtti.

2- Başbakan Necmettin Erbakan,partisininBaşkanlıkDivanı toplantısıöncesiBaşbakanlıkKonutu'ndayaptığıaçıklamada, CumhurbaşkanıDemirel'inyalnızcamuhalefetpartileriyle görüşerek,"birdenbiregörevlendirmeyaptığınıvedemokratik teamüllere aykırı davrandığını" ileri sürerek,"Cumhurbaşkanı'nın budavranışıhatalı birdavranışolmuştur.En önemli yönü de Meclis çoğunluğunu dikkate almamasıdır.Buçoğunluğureddederek kendiarasında uyuşamayan bir azınlığa görev tevdi etmeye kalkmak yanlış bir davranıştır" dedi.BaşbakanYardımcısıveDışişleri BakanıTansuÇillerdeözel televizyonlara yaptığı açıklamada, görevlendirmekonusundaCumhurbaşka-nı'nınhatalıdavrandığını ileri sürerek, "En azından siyasi nezaketin çok daha farklı olması gerekirdi.Hükümeti kurma çoğunluğu olan, demokrasi geleneği olan DYP'ningenelbaşkanıdinlenmiyor, bu bizim beklediğimiz birşey değildi.Dengeyi kuralım derken Çankaya darbesiyle karşıkarşıya kaldık" dedi.

3- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafındandüzenlenen"SavunmaSanayii"konulubrifingin açılışında yaptığı konuşmada, son yıllarda kapasitevekabiliyet açısındanyeterliseviyeyegelmişolanyerlisanayinin potansiyelindenyeterinceyararlanılamadığınısöyledi.Tayan, "Sanayicilerimizinsavunma sanayii ürünlerini dışarıya satmayı da mutlakadüşünmelerivehazırlıklarınıbunagöreyapmaları gerekmektedir" dedi.

4- Radyo ve TelevizyonÜstKurulu(RTÜK)haftalıkeğitim programlarınınenaz30dakikasınıtrafikeğitimineayırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen Kral TV veGençTVyayınlarının birgünsüreyle durdurulmasına, Number One TV ile Çankaya TV'nin de uyarılmasına karar verdi.

5- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölgedesürdürülenoperasyonlarda22 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken, 10'u kadın 25teröristindegüvenlikgüçlerine teslim olduğu bildirildi.

6- Şair Cahit Külebi Ankara'da öldü.

7- Kayseri-Sivas karayolunda meydana gelentrafikkazasında 10 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

8- Dünyanın en zengin yedi sanayileşmiş ülkesi ileRusya'nın oluşturduğu"G-8Zirvesi"ABD'nin Denver kentinde toplandı.Üç günlükzirveningündemindeterörizm,uyuşturucukaçakçılığı, nükleeryayılma,çevre,Afrika'yayardım,Çin'leilişkiler, NATO'nun genişlemesi, Hong-Kong'un devirteslimigibikonuların yanısıraenfeksiyonhastalıklarınınyaygınlaşması,8ülkedeki yaşlı nüfus ve Bosna ile Ortadoğu sorunu da yer alıyor.

21 HAZİRAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Cumhurbaşkanıve Başbakanlık Muhabirleri Derneği'nin üyeleriyle yaptığı toplantıda, hükümeti kurma görevini MesutYılmaz'avermesiüzerine yapılan eleştirileriyanıtladı.Mekanizmayıbaşlattığınıbelirten Demirel, "İlk kez hükümetkurulmuyor.BenimgörevimMeclis'in içindenbirini görevlendirmekti.Ben de onu yaptım.Mekanizmayı başlattık.Meclis güvenoyu verir-vermez o başka" dedi.

2-GenelkurmayBaşkanlığıtarafındanyapılanyazılı açıklamada,TürkSilahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta 14 Mayısta 50bineyaklaşanaskerlebaşlattığıÇelikOperasyonu'yla tehditlerinortadankaldırıldığınıvebirliklerinyurtiçine çekilmeye başlandığıbildirildi.99şehitverilenharekatta, bugüne kadar 3045 PKK'lının ele geçtiği belirtildi.

3- Cumhurbaşkanı Süleyman Demireltarafından55.hükümeti kurmaklagörevlendirilenANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz, çalışmalarına başladı.PartisininBaşkanlıkDivanı'nıtoplayan Yılmaz,"Türkiye'ninbunalımdançıkış yoluna girdiğini, Çankaya hükümetinegerekbırakmayacakdemokratikbirkoalisyon kurulacağını,üçüncükişimodelininşuan geçerli olmadığını" bildirdi.

4- Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller,partisininBaşkanlık Divanı Toplantısı'ndan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Demokrasiüstükurallarıveya yaptırmagücünükullanmaisteğindeolanlarvar.Darbe çığırtkanlığı arkasına sığınmış bir muhalefet var"diyekonuştu. Cumhurbaşkanı'nınhükümet kurma görevini Mesut Yılmaz'a vermesini de eleştiren Çiller, "Cumhurbaşkanı demokratik teamülleri çiğnedi" dedi.

5- DSP Genel BaşkanıBülentEcevit,partisinceTrabzon'da düzenlenenaçıkhavatoplantısındahalkahitap etti.Ecevit, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümetikurmagöreviniMesut Yılmaz'avermesiyleilgiliolarak"Şimdi geleceğe daha iyimser bakabiliyoruz.Türkiyetarihininenağırrejimvedevlet bunalımınasürükleyenbuhükümetgidecekveyeriniulusal uzlaşmaya bağlı bir çözüm hükümeti alacak" dedi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile sonsiyasigelişmeler üzerine yapılan söyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

7- RP Genel Sekreteri ve Grup Başkan Vekili OğuzhanAsiltürk düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a vermesiyleilgiliolarak, Cumhurbaşkanı'nıntarafsızlığınagölgedüşürdüğüve sorumsuzca büyük bir hatayaptığınıilerisürerek,hükümetinkurulmasını oyalayarak kendi seçim hükümetini kurmayı planladığını söyledi.

22 HAZİRAN 1997

1- Atatürk'ün Amasya'ya gelişininveAmasyaBildirgesi'nin yayımlanmasının78'inciyıldönümükutlandı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Atatürk Kültür veSanatTörenleri"nedeniyle Amasya Valisi Kemal Nehrozoğlu ve Belediye Başkanı Ahmet Çekin'e gönderdiği mesajdahiçbirşekilde değiştirilmesimümkünolmayandemokratik,laik,sosyal, hukuk devletinitelikleriyleTürkiyeCumhuriyet'ninkazanımlarına yenilerini ilave ederek, uygarlık yarışında yoluna devam edeceğini bildirdi.TBMMBaşkanıMustafaKalemliyayımladığımesajda Atatürk'ünönderliğindegerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nın ilk resmi belgesi olan Amasya Tamimi'ninTürkulusununözgürlükve bağımsızlıkmücadelesine ve yeni Türk devletinin kuruluşuna temel oluşturduğunu belirtti.AyrıcaBaşbakanNecmettinErbakanve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'de birer mesaj yayımladı.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazpartisininİstanbul Kağıthaneilçeteşkilatıncadüzenlenentoplantıdayaptığı konuşmada, kuracağı koalisyon hükümetiningüvenoyualacağınıve devlet krizini çözüp uzlaşmayı gerçekleştirdikten sonra Türkiye'yi seçimleregötüreceğinisöyledi.Yılmaz,"Kuracağımızhükümet ahlaka,fazilete,dürüstlüğebağlımillidayanışmahükümeti olacaktır" dedi.

3-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,yaptığıyazılı açıklamada,erkenseçim"hodrimeydan"ınakendilerinideğil, ülkeyi düşünerek karşı çıktıklarını bildirerek,sorunlarınancak geniş katılımlı bir çözüm hükümetiyle çözülebileceğini söyledi.

4-BasınŞerefKartısahibiTekinErerileTürkiye GazetecilerCemiyetiüyesiveBasın Şeref Kartı sahibi yayıncı Celal Demiray vefat etti.

5-Sanayileşmişyediülke(Japonya,Almanya,Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada) ve Rusya'nın katılımıyla ABD'nin Denver kentindegerçekleştirilenG-8Zirvesininsonuçbildirgesi yayımlandı.Bildirgede, tüm gelişmekte olan ve geçiş ekonomisine sahip ülkelerin global ekonomi ile bütünleşmesini sağlamanınamaç olması gerektiğine dikkat çekildi.

6-YunanistanGenelkurmayBaşkanıAtanasiosSoganis'in Ermenistan'ayaptığıziyaretsırasındadüzenlediğibasın toplantısında Ermenistan'ın, NATO'nun BarışİçinOrtaklıkplanı çerçevesindeYunanistan 'da yapılacak olan tatbikata katılacağını bildirdi.

23 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ÇankayaKöşkü'ndeTevfik FikretLisesiKorosu'nukabuletti.Demirel, kabulde, "Siz bu ülkeningeleceğini,yüreklerinizde,zihinlerinizdeve omuzlarınızda taşıyacaksınız.O gücü alıyorsunuz" dedi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 20 haziranda 55. hükümeti kurmakla görevlendirilen ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisininMerkezKararYönetimKurulu'nu(MKYK)toplayarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.Yılmaz toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, MKYK'nin hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili kendisine tam yetki verdiğini bildirdi.

3- Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller,partisininkuruluşunun14.yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "ara rejim mahsulü olmayan tekpartiDYP'dir" diyerek,"Budavademokrasiyi demokrasi dışı hiçbir güce teslim etmemektir.Eğer meşruzeminibirdefalıkkaybedersensadece cumhuriyet,parlamenterrejimikaybetmezsin, gelecek nesillerin parlamento üzerinden akan gücünü kaybedersin" dedi.

4- Devlet Bakanı NamıkKemalZeybekCumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,GenelkurmayBaşkanlığı'nın; "hantal yapısı, denetim mekanizmalarındakibaşıboşlukvesiyasikadrolaşmalar" gerekçesiyle irticai faaliyetlerden sorumlu tuttuğu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndagenişçaplıoperasyonagereksinimduyulduğunu söyledi."Diyanet'tesiyaset, siyasal İslam ve ideolojik İslamı körükleyen kadrolar var" diyen Zeybek, benzeryapılanmanınMilli Eğitim Bakanlığı'nda da kemikleştiğini vurguladı.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'delaikdemokratikcumhuriyeteiçtenliklebağlı çoğunluk bulunduğuna dikkat çekerek,buçoğunluğungenişkatılımlıbir uzlaşıhükümeti için güçbirliği yapmasının ulusun da ortak istemi olduğuna işaret etti.

6- BBP GenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğludüzenlediğibasın toplantısında,memursendikalarıylailgiliyasa değişikliğinin ardından hükümetin bir genelgeyle bu konudaki aksaklıkları ortadan kaldırmasıgerektiğinisöyledi.Yazıcıoğlu,bazı güçlerin bir süredir TBMM'yi baskı altına almayaçalıştığınısavunarak"yeni hükümetinsilahlarıngölgesindekurulacağını"söyledi. Yazıcıoğlu,"Tavrımıznet,kurulacakhükümetegüvenoyu vermeyeceğiz" dedi.

7-RPGrupSözcüsüSüleymanArifEmre,parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Meclis çoğunluğuna sahip bir blok varken,hükümetikurmagörevinin"Rantiyeekonomisinehizmet etmektenbaşka hiçbir özelliği olamayan Mesut Yılmaz ve etrafında oluşturduğu azınlığa verildiğini" ileri sürdü.

8- CHP Genel Başkan Yardımcısı AliTopuz,Zamangazetesine yaptığıaçıklamada,MesutYılmaz'ın"icraat hükümeti"nde ısrar etmesininyanlışolduğunubelirterek,"Biricraathükümeti Türkiye'nin bu şartlarında yürümez" dedi.

9- RP Müşterek Disiplin Kurulu milletvekilleri ŞevkiYılmaz, HasanHüseyinCeylanveİbrahimHalilÇelik'i partiden ihraç kararı aldı.

10- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,güvenlikgüçlerinceGüneydoğu'dasonikigünde gerçekleştirilen operasyonlarda 65 terörist öldürüldü.Buarada DışişeriBakanlığıSözcüYardımcısı Sermet Atacanlı düzenlediği basın toplantısında, ÇekiçHarekatı'nınhenüzsonaermediğini, ancak bazı birliklerin geri döndüğünü açıkladı.

11- Gazeteci Cumalı Tunç, Mersin'de vefat etti.

12- Dünya Çevre Zirvesi New York'taki BM Merkezi'nde başladı. Zirveye60dolayındadevlet ve hükümet başkanı katılırken, 1992 yılında Rio'da yapılan Çevre Zirvesi'nde alınan kararların, 5yıl sonrayenidenmasayayatırılmasıamacıtaşıyanNewYork Zirvesi'nde, 21.yüzyıl öncesinde dünyamız açısından önceliklerin neler olduğunun tartışılacağı bildirildi.

24 HAZİRAN 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inhükümetikurmakla görevlendirdiğiANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,parti liderleriyle görüşmelere başladı.Mesut Yılmaz ilk görüşmeyiDSP GenelBaşkanıBülent Ecevit ile yaptı.Ecevit, görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında Yılmaz'ı güvenoyu konusunda umutlu gördüğünübelirterek,"BuçerçevedeBaykaldahükümete girecekleriniaçıklamalıdır"dedi.DYPGenelBaşkanıTansu Çiller,Mesut Yılmaz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada songelişmelerindemokrasiylebağdaşmadığınıbelirterek Cumhurbaşkanı'nınsontutumunueleştirdivegörevin kendisine verilmesi gerektiğinidilegetirdi.CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal,Yılmazilegörüşmesindensonrayaptığıaçıklamada, gruplarınınoylamayafiresizkatılarakgüvenoyuvereceklerini vurgulayarak"Bazıbeklentilerimizdevarancakpazarlık mantığında değiliz" dedi.DTP Genel BaşkanıHüsamettinCindoruk dagörüşmesonunda,Yılmaz'ın kuracağı hükümete destek vermenin "siyasal bir görev değil, ulusal, demokratik birgörevolduğunu" söyledi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanpatisininMeclisgrup toplantısında yaptığı konuşmada, 26 haziranda yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda sağgörüşünveİslam'ırefarans alanların bu ülkede potansiyel bir tehlike olmadığını gösteren bir rapor sunacağını açıkladı.Başbakan Erbakan, 1991 ve 1997 yılları arasında terör olaylarının yüzde 2'sinin sağ, yüzde 98'inin de sol görüşlü örgütler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

3- DİSK Genel Başkanı RıdvanBudak,Cumhuriyetgazetesinin kurulacak olan koalisyon hükümeti ile ilgili sorularını yanıtladı. Budak merkez sağvemerkezsolunkuracağıhükümeti"eleştiri hakları saklı kalmak" kaydıyla destekleyeceklerini söyledi.

4- BM Genel Sekreteri Kofi Annan New York'taBMMerkezi'nde dün başlayan Dünya Çevre Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Ortakeylemyoksunluğugezegenimizegeridönülmezzararlar verecekveaçlık,yoksulluk,hastalıkvesefaletindahada yayılmasınayolaçacaktır.Sonuçolarak,yaşamsaldoğal kaynaklarınpaylaşımıkonusundaçatışmayagirmekkaçınılmaz olacaktır" dedi.

5- Arnavutluk'ta meydana gelen olaylarda15kişininöldüğü bildirildi.

25 HAZİRAN 1997

1- BaşbakanNecmettinErbakan,BaşbakanYardımcısıTansu ÇillerveBBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, TBMM'de ortak bir basın toplantısı düzenledi.Üçliderhükümetikurmagörevinin ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz'averilmesinieleştirerek, partilerinemensup278milletvekilininimzaladığıbir deklarasyonunCumhurbaşkanıSüleymanDemirel'everileceğini açıkladı.Toplanan imzalar daha sonra RP Grup Başkan Vekili Salih Kapusuzile DYP Grup Başkan Vekili Saffet Arıkan Bedük tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sunuldu.

2- Milli Güvenlik Kurulu(MGK),aylıkolağantoplantısını CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'in başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yaptı.MGK GenelSekreterliği'ndenyapılanyazılıaçıklamada, MGK'de28Şubatkararları,irticanınkaynaklarıveşeriatçı vakıfların değerlendirildiği bildirildi.MGK, 9ildeyürürlükte olanolağanüstühaluygulamasının4ayuzatılmasını Bakanlar Kurulu'na tavsiye etme kararı alırken, İncirlik'tekonuşluKeşif Güç'ünsüresinin6aydahauzatılmasınailişkinBaşbakanlık tezkeresi de TBMM'ye gönderildi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, hükümet kurma çalışmaları çerçevesindegerçekleştirdiğiilktur görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi.Yılmaz,kendisineverilengörevin yalnızca hükümet kurmaktan ibaret olmadığını savunarak "Toplumdaki aşırıgerginliğiortadankaldırmakonusundada görevlendirildiğimizizannediyorum"dedi.Yılmaz,kuracağı hükümetin geniş tabanlı, sivil otoriteyiyenidensağlayacakbir uzlaşmahükümeti olacağını söyledi.Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel'ebilgisundu.Yılmaz,görüşmeninardından yaptığıaçıklamada,"Cumhurbaşkanı'nahükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi sundum.Odabendengörevisürdürmemiistedi" dedi.Yılmaz, Türk-İş, DİSK, TESK, TİSK, TOBB yöneticileri ile de bir görüşme yaptı.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı RecaiKutandüzenlediği basıntoplantısında,yapımıiçin teklif alınan Afşin-Elbistan-B Termik Santralı'nın 4x350 megawat gücünde olacağını ve 8.2milyar kilowatsaat elektrik enerjisi üretileceğini bildirdi.

5- Termik santralların "yap-işlet" modeliylekurulabilmesine olanaktanıyanyasaönerisiTBMMSanayi,Teknoloji ve Enerji Komisyonu'nda kabul edildi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,EkonomiMuhabirleri Derneği'ninİstanbul'dadüzenlediği"Türkiye'de Yeni Arayışlar" konulutoplantıdayaptığıkonuşmada,Avrupa'yısosyal demokratlarınyönettiğibirdönemde Türkiye'yi Avrupa'ya sosyal demokratların taşıyacağını söyledi.

7-DYPİzmirMilletvekiliHasanDenizkurdu,partisinden istifa etti.

8- Fransız deniz araştırmacısı, Kaptan Jacques-Yves Cousteau, öldü.

9-SriLanka'nınkuzeyindeTamilgerillalarınınhükümet güçlerinekarşı düzenledikleri saldırıda en az 251 kişinin öldüğü bildirildi.

10- Cezayir'de bir yolcu tireninde meydanagelenpatlamada, 40kişi yaralandı.Ülkenin kuzeyinde son bir hafta içinde toplam 70 kişinin şeriatçı militanlar tarafından öldürüldüğü bildirildi.

26 HAZİRAN 1997

1- Genelkurmay Başkanlığı'nın Diyarbakır'a düzenlediğibasın turunda,gazetecilereKuzeyIrak'takiÇekiç Harekatı konusunda bilgi verildi.Brifingde konuşan GenelkurmaySözcüsü,Basınve HalklaİlişkilerDairesi Başkanı Kurmay Albay Hüsnü Dağ, terörün dış desteği üzerinde durarak,"BaştaSuriyeolmaküzereİran, Yunanistan, Sırbistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ermenistan'ın; bölücü örgüte kendiülketopraklarındabarınma,üslenme,mali destek,siyasiveaskerieğitim,geçişkolaylığı,tedavi imkanları,diplomatikvepolitikdestekilesilahlanma kolaylıkları sağladıkları tarafımızdan bilinmektedir" dedi.

2- 55.hükümeti kurmakla görevlendirilen ANAP GenelBaşkanı MesutYılmaz;DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DTP Genel BaşkanıHüsamettinCindorukileayrı ayrıgörüşerekkurulacakkoalisyonhükümetikonusundabilgi alışverişindebulundu.Görüşmesonrasıbirbasıntoplantısı düzenleyenDSPGenelBaşkanı Bülent Ecevit, kurulacak koalisyon hükümetine Başbakan Yardımcısıolarakkatılabileceğinisöyledi. DenizBaykaldayaptığıaçıklamada,hükümete girmeyeceklerini belirterek, "Güvenoyu vereceğiz.Bu, herhangibirkoşulabağlı değil.Sadecebazıbeklentilerimizvar.SayınYılmaz'la bu konuları ayrıntılı olarak konuştuk" dedi.Mesut Yılmaz isebasın toplantısında,CumhurbaşkanıDemirel'in,kendisiylegörüşmesi sırasındadörtpartinindesteklediğihükümetionaylayacağını belirttiğini söyledi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, Başbakanlık'taBaşbakan Necmettin Erbakan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, ANAP lideri Mesut Yılmaz tarafındankurulacak bir koalisyon hükümetinin onaylanmasının "hükümet gaspı" olacağını ilerisürerek,"Onurlusiyasetçiysegöreviniiadeetsin. Demokrasilerdesayısalçoğunluğuolaniktidarolur.Bu başka türlüolursaozaman'Demokrasininkaranlıkbölgelerimi var?'sorusugündemegelirkibizonun takipçisi oluruz" dedi. Tansu Çiller daha sonra Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğe aday 12 ülkenindevletvehükümetbaşkanlarını biraraya getirecek olan bilgilendirme toplantısına katılmaküzereHollanda'nınbaşkenti Amsterdam'agitti.Çiller hareketinden önce yaptığı açıklamada, Türkekonomisiningüçlüolduğunuvurgulayarak,Türkiye'nin, demokrasisindedehiçbirAvrupaülkesiningerisindekaldığı izlenimi vermeyecekbiryoldangiderek,nihaiamacınavarmak zorunda olduğunu belirtti.

4- Anayasa Mahkemesi, DSP'nin1991ve1992yıllarınaait kesinhesaplarındabelirtilen5 milyar liralık gelirini, Siyasi PartilerYasası'naaykırıolaraksağladığı içinHazine'ye devredilmesini kararlaştırdı.

5- Devlet Bakanı Sabri Tekir düzenlediği basın toplantısında, ZiraatBankası'nınödemeler nedeniyle oluşan görev zararının 599 trilyonlirayaulaştığını,MerkezBankası'nınkaynakaktarma konusunda sınırlı davranmasını eleştirerek, "Devletin yükünü çeken Ziraat Bankası'na Merkez Bankası'nın fonlamada bulunmayıp, Koçbank ve Körfezbank gibi özel bankalara fonlama yapıp, Ziraat Bankası'nı bu bankalardan borçlanmaya zorlaması yanlış bir uygulamadır" dedi.

6- Milli Savunma Bakanı Turhan TayanTBMMGenelKurulu'nda yaptığıkonuşmada,Türkiye-İsraililişkileri konusunda, "İsrail ile yapılan iki anlaşma vardır.Bunlardan biri, askeri eğitimve işbirliğianlaşmasıdır.Ürdün'lede,Mısır'ladabutür anlaşmalaryapılmıştır.Buanlaşmalarpaktdeğil,ittifak değildir.Askeritatbikatanlaşması da 23 Şubat 1996 tarihinde imzalandı" dedi.

7- İncirlik'te konuşlu Keşif Güç'ün görev süresiTBMMGenel Kurulu'nda 6 ay uzatıldı.

8- DYP İzmir Milletvekili IşılaySaygınpartisindenistifa ederekANAP'ageçti.Öte yandan bağımsız milletvekilleri Mehmet Köstepen ve Ayseli Göksoy DTP'ye katıldı.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 29kişiyaşamınıyitirirken,13'üağır olmak üzere 16 kişi de yaralandı.

10- Suriye'nin Lazkiye kentinde Suriye, Mısır ve altıkörfez ülkesinin katıldığı toplantı sona erdi.Şam Toplantısı'na katılan ülkeler,yayınladıklarıdeklarasyondaTürkiye'den,İsrailile işbirliğianlaşmasınıtekrargözdengeçirmesiniistedi. Bildiride,"Bakanlar,Arapülkeleriningüvenliğineve Ortadoğu'dakiistikrarortamınatehditteşkil eden Türk-İsrail ortak tatbikatı ve güvenlik işbirliği konusundaki endişelerinide dilegetirmişlerdir"denildi.Buaradatoplantıyakatılan ülkelerin ortak pazar kurulması için gereklihazırlıklarıyapmak üzere bir komitenin kurulmasını kararlaştırdıkları bildirildi.

11-ABDTemsilcilerMeclisi'nin,gelecekyılTürkiye'ye verilecek Ekonomik Destek Fonu'ndan 10 milyon dolarlık bir kesinti yaptığı bildirildi.

12-Cezayir'deradikalislamcıteröristlerindüzenlediği saldırılarda19kişininyaşamınıyitirdiği,18kişininde yaralandığı bildirildi.

27 HAZİRAN 1997

1- Adalet Bakanı ŞevketKazanAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında,görevde olduğu süre içinde kadrolaşma yapmadığını, yargıçvesavcılarilecezaevimüdürlerihakkındakararname hazırlarken politik davranmadığını söyledi.

2-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitpartiMeclisi toplantısındayaptığı konuşmada, 8 yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda ANAP'tan bir engelgeleceğinisanmadığınıbelirterek, "Bukonuda sorumluluk üstlenmeye hazırız.Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı'nı alabileceğimizi sanıyorum" dedi.

3- DYP Erzurum Milletvekili İsmail Köse,AfyonMilletvekili KubilayUygun,MuşMilletvekiliErkanKemaloğlu,İstanbul Milletvekili Tekin Enerem İleRPDiyarbakırMilletvekiliFerit Borapartilerindenistifa ettiler.İsmail Köse ve Kubilay Uygun MHP'ye katıldı.

4- Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk İstanbul'dayaptığıkonuşmada,Türkiye'nindemokrat,laikve cumhuriyetçi bir hükümete kavuşacağınıvebelirginbirşekilde güvenoyu alacağını söyledi.

5-ABüyeliğineaday12ülkenindevletvehükümet başkanlarınıbirarayagetirenAmsterdamBilgilendirmeZirvesi Hollanda'nınbaşkentiAmsterdam'dabaşladı.Zirveyekatılan BaşbakanyardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller yaptığı konuşmada,gelecekyılyapılacakolanüyelikgörüşmelerine Türkiye'nin de dahil edilmesini istedi.

6- New York'ta düzenlenen Dünya Çevre Zirvesi'nde konuşan ABD BaşkanıBillClinton,ABDtarafından üretilen ve sera etkisine neden olan karbondioksit gazlarının azaltılmasıamacıyla,yoksul ülkelere 5 yıl içinde 1 milyar dolar yardım sözü verdi.

28 HAZİRAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Necmettin Erbakan veBaşbakanYardımcısıTansuÇiller'inkendisineyönelttiği suçlamaları yazılı bir açıklama ile yanıtladı.ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz'ın kuracağı hükümete karşı milletvekillerinden "ret" imzalarınıtoplayanRP-DYP-BBP'ye"Yaptığımdeğerlendirmede, hükümetinistifasebebiolanbunalımortamınınnasıl ortadan kaldırılabileceğinidüşündüm"diyerek,"İmzatoplanması,ne anayasayane demokrasiye uyar.Meclis'in ikinci plana itilmesine razı olmadığımı gösterdim" dedi.

2- Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2206.kuruluşyıldönümü, çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hikmet Köksal yıldönümü nedeniyleyayımladığımesajda, KaraKuvvetleri'nin,laikcumhuriyetingüvencesiolduğunu vurguladı.Köksal, Kara Kuvvetleri'nin dış tehdidin yanı sıraiç tehditlerkarşısındadadevletin temel niteliklerini koruduğunu belirtti.

3- DYP Genel Başkanı veBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, DışişleriBakanlığı'ndaAvrupaBirliğiveTürkiyeilişkileri konusundadüzenlediğibasıntoplantısında,Genelkurmayİkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in kendisine yönelik "Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'yi temsil etmemek vegöreviniyapmamak"lailgili açıklamalarını "bunlar abesle iştigaldir" yanıtını verdi.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, yeni seçilen TürkiyeBarolarBirliğiYönetimKuruluüyeleriniziyareti sırasındayaptığıkonuşmada,"ŞeriatçığlıklarınıTürkiye'ye dayatmakisteyenlerin"karşılarındabağımsızTürkyargısını bulacaklarını kaydetti.

5-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitpartisinceKars'ta düzenlenenaçıkhavatoplantısındayaptığıkonuşmada, kurulacak yeni hükümete değinirken, "Kabusvekarabasangibibiryıldır iktidarolanbukoalisyonartıkbitmiştir.Bu dönemde artık Türkiye enağırrejimbunalımınıyaşamış,dahaötesidevlet bunalımı yaşanmıştır" dedi.

6- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisininAnkara'da yapılanilkadınkollarıtoplantısında yaptığı konuşmada, ANAP lideri MesutYılmazbaşbakanlığındakurulacakhükümetedestek vereceklerini;ancakdesteklerininerkenseçimkoşuluna bağlı olduğunu bildirdi.

7- DTP Genel Başkanı Hüsamettin CindorukpartisininSilivri ilçeörgütününaçılışında yaptığı konuşmada, 54.hükümet yerine kurulacakyenihükümetiçinbüyükbiruzlaşmasağlandığını söyledi.

8- İzmir Milletvekili Turhan Arınç, Edirne Milletvekili Evren BulutileHatayMilletvekili Ali Uyar DYP'den istifa etti.Son istifalarla DYP'ninParlamentoda'kimilletvekilisayısı106'ya indi.

9-Mardin'inMidyatilçesindedevriyegezenbiraskeri aracın,tahrip gücü yüksek bir mayına çarpması sonucu 9 asker ile bir korucu şehit oldu.Çıkan çatışmalarda 17 PKK'lı öldürüldü.

10- Cezayir'deradikalİslamcımilitanlarınsonikigün içinde iki köye baskın düzenleyerek toplam 228 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

29 HAZİRAN 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,KeçiörenBelediyesiile TürkiyeGüçsüzlerveKimsesizlereYardımVakfı'nınortaklaşa desteğiyle yaptırılan vakıf ek binası ile Atatürk anıtınınaçılış töreninekatıldı.CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada, sevinçlerivehüzünleripaylaşmayeteneğinikaybetmeyen toplumların büyük toplumlar olduğunu söyledi.

2- 55.hükümeti kurmakla görevlendirilen ANAP GenelBaşkanı MesutYılmazCumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le Çankaya Köşkü'nde görüştü.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Kars'ta düzenlediğibasın toplantısında,ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulacak hükümetin"güvenoyualmasınınartıkkesin"olduğunu ifadeederek,"Bundansonrahedef, Türkiye'de çığ gibi büyümüş olan sorunların çözümüne, aklıselim bir şekilde gitmektir" dedi.

4- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğluİzmir'dedüzenlediği basıntoplantısındaANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz başbakanlığında kurulacak hükümete güvenduymadığını belirterek, "Buhükümet, milletin iradesinden çok, siyaset dışı bazı güçlerin kurduğu vesayet hükümeti olacaktır" dedi.

5-DYPİstanbulMillletvekiliBahattinYücelveKonya Milletvekili Ali Günaydın partilerinden istifa etti.

6- Arnavutluk'ta genel seçimler yapıldı.

30 HAZİRAN 1997

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ınbaşkanlığındakurulan 55.TürkiyeCumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı.BaşbakanMesutYılmazdüzenlediğibasın toplantısında,BakanlarKurululistesiniaçıkladı.Buna göre; Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Ecevit,Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin, devlet bakanları, Güneş Taner, Hüsamettin Özkan,YücelSeçkiner, IşılaySaygın,H.Sami Türk, Salih Yıldırım, Rıfat Serdaroğlu, Metin Gürdere, Ş.Sina Gürel, Ahat Andican, Işın Çelebi,Mustafa Yılmaz,RefaiddinŞahin, Burhan Kara, Cavit Kavak, Eyüp Aşık, R. Kazım Yücelen, Hasan Gemici, Mehmet Batallı.Adalet BakanıOltan Sungurlu,İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu,Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Maliye Bakanı Zekeriya Temizel,MilliEğitimBakanı HikmetUluğbay,Bayındırlıkve İskan Bakanı Yaşar Topçu, Sağlık Bakanı H.İbrahim Özsoy, Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir, Tarım ve KöyişleriBakanı Mustafa Taşar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez, EnerjiveTabii KaynaklarBakanıCumhurErsümer, Kültür Bakanı İstemihan Talay, Turizm Bakanı İbrahim Gürdal,OrmanBakanıErsinTaranoğluve Çevre Bakanı İmren Aykut.

2-BaşbakanMesutYılmazRPGenelBaşkanıNecmettin Erbakan'dangörevini teslim alırken yaptığı konuşmada, "Muhalefet görevideiktidarkadarönemlidir.Geçmiştebaşarılıbir muhalefetyapmıştınız, yine aynı başarılı muhalefeti yapacağınıza inanıyorum" dedi.Erbakan ise "Türkiyedemokrasiileyönetilen bir ülkedir.Bunun en güzel örneği de bu devir teslimdir" dedi.

3- DYP Afyon Milletvekili Nuri Yabuz partisinden istifa etti.

4- Tekel Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,tekel ürünlerine yüzde 20 oranında zam yapıldı.

5-İngilizsömürgesiHong-Kong,ÇinHalkCumhuriyeti yönetimine geçti.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106