16.5.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

MAYIS 1997

1 MAYIS 1997


1- TBMM BaşkanıMustafaKalemli,AnkaraÜniversitesiTıp Fakültesi'ncedüzenlenen1.Prostat Hastalıkları Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, üniversite ile parlamento arasındaki engellerin kaldırılmasıgerektiğinisöyleyerek,"Biryargıçedasıyla Türkiye'yi yargılamaya kalkmak, Türkiye'ninmenfaatleriüzerinde kalemoynatmak,fikirsarfetmek,kimseninhaddivehakkı değildir" dedi.

2- GenelkurmayBaşkanlığı'ndanyapılanyazılıaçıklamada, Sabah gazetesinde yer alan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'in açıklamalarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yorumlarındoğruolmadığıbildirildi.Açıklamada,"TSK'nin, siyasi tartışma ve iktidar hırslarına alet edilmegayretiüzüntü ile karşılanmaktadır" denildi.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'da konuylailgiliyaptığıyazılıaçıklamada,Genelkurmay Başkanlığı'nın Çiller'i yalanladığını hatırlatarak, "Ülkenin bugün içinde bulunduğu siyasi krizde önemli payı olan ve halen Dışişleri Bakanlığımakamını işgal eden bir kişinin kendi siyasi geleceğini kurtarmak için butüryalanbeyanlarabaşvurmasıvesilahlı kuvvetlerimizidebunaaletetmesiüzücüolduğu kadar endişe vericidir" dedi.Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansu Çilleriseyaptığıyazılıaçıklamada,haberi"kulaktan dolma bilgiler, yanlış ve yanıltıcı değerlendirme" olarak niteledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz NTV televizyonunayaptığı açıklamada,hükümetinülkeyi10aydasiyasibirkaosa sürüklediğini ileri sürerek, "Bundan ne erken seçimle ne deyalan beyanlarlakurtulunabilir.Bugünkükoşullardayapılacak seçim ANAP'ın konumunu güçlendirse de Türkiye için çözüm olmaz" dedi.

4- BaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanıTansuÇiller partisininMeclisgrubundayaptığıkonuşmada,TürkSilahlı Kuvvetleri'nin(TSK),kendiüzerindensiyasetyapılmasını kesinlikleistemediğini belirterek, "TSK bütün bunlardan rahatsız olmaktadır.Ne onların arkasına saklanıp siyaset yapın, ne onları dindarkesimlekarşıkarşıyagetirin.Bunların hepsi aczdir" dedi.Çiller, erken seçimin gündemegelmesihalindepartisinin bundançekinmeyeceğinidesözlerineekledi.Birsüreönce ANAP'tanistifaedenSamsunMilletvekiliCemalAlişangrup toplantısında düzenlenen bir törenle DYP'ye katıldı.

5-İçişleriBakanıMeralAkşenerKanal6televizyonuna yaptığıaçıklamada,MGK'daalınankararlarda sivil üyelerin de imzasınınbulunduğunubelirterek,"Türkiye'debirçokinsanın rahatsızolduğuyanlışorganizasyonlarvar.Türkiye'de yanlışlıkların üzerine gidilmeli" dedi.

6-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıRecaiKutan Türkmenistan'dakitemaslarını tamamlayarak yurda döndü.Esenboğa Havalimanı'ndabirbasıntoplantısıdüzenleyenKutan, Türkmenistan'dakidünyanınenzengindoğalgazyataklarından Türkiye'ye doğalgaz getirmekvebuülkedekidiğerolanakların değerlendirilmesiamacınıtaşıdıklarınıbelirterek, "Bu ülkeden gelecek gazın fiyatı, diğerlerinden bir hayli düşük olacak" dedi.

7-TBMMAnayasaKomisyonu,DerneklerYasası'ndayapılan değişikliklerikabul ederek TBMM Başkanlığı'na sundu.Değişiklik önerisine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel veözelkolluk kuvvetlerimensuplarıveözelyasalarda dernek kuramayacakları belirtilen memur statüsündeki kamu hizmetigörevlileridışındaki memurlar dernek kurabilecekler ve derneklere üye olabilecekler.

8- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,RP'ninTürkiye'yezararvermeyebaşladığınıileri sürerek,tümtahriklerekarşın ülkede ırkçı ve dinsel nitelikte çatışmalarınyaşanmadığınıkaydetti.Cindoruk,"Darbelerle demokrasigelseydi, 27 Mayıs'tan sonra ne 12 Mart, ne de 12 Eylül yapılırdı" dedi.

9- ErzurumÖzelTipCezaevi'ndehükümlüvetutukluların başlattığı açlık grevi 41 gün sonra sona erdi.

10- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Tuncelibölgesindesürdürülenoperasyonlarda,17 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.Güneydoğu'da bu yılın ilk dört ayındagerçekleştirilenoperasyonlarda öldürülen terörist sayısı 761'e ulaşırken, 73 güvenlik görevlisi de şehit oldu.

11- 1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı törenlerle kutlandı.Yurt çapındadüzenlenen törenler genelde olaysız geçerken, Osmaniye ve İstanbul'daizinsizgösteriyapmakisteyengruplarlapolis arasındaçatışmalarçıktı.İstanbul'da16polis 20 gösterici yaralanırken,100'ünüzerindegöstericigözaltınaalındı. Osmaniye'dede10 kişi yaralandı.59 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.BaşbakanNecmettinErbakanyayımladığımesajda, Türkiyevedünyadakitüm işçilerin dayanışma gününü kutladığını belirterek, çalışanlara ve emeklilere bugünekadarbüyükzamlar yaptıklarınıbelirtti.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mesajında, işçilerin demokratik hak ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan1 Mayıs'ıntüm dünyada birlik ve dayanışma günü olarak kutlandığını kaydederek, "Bu bayram Türkiye'de artıksorunolmaktançıkmalı, resmibayramolarakkabuledilmelive bir emek bayramı olarak kutlanabilmelidir"dedi.Hak-İşKonfederasyonutarafından Ankara'dakapalısalondayapılan kutlamalara katılan Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNecatiÇelik,hükümetindarvesabit gelirliçalışanları koruduğunu belirterek, "Bu hükümet holding ve rantiyelerin değil.Bu hükümetle sorunu olanlarhalkıbirkene gibi sömüren tekelci sermayedir" dedi.

12- Türkiye'de bulunan Javier Ruperez başkanlığındakiAvrupa GüvenlikveİşbirliğiTeşkilatı(AGİT)heyetiincelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

13- Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye ileilişkileri konusunda görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye giden Devlet Bakanı Ufuk Söylemez,IMFBaşkanıMichelCamdessusile görüştü.

14- Resmi temaslardabulunmaküzereİsrail'egidenMilli SavunmaBakanıTurhan Tayan, İsrail Savunma Bakanı İzak Mordehay ile görüştü.Mordehay,Türk gazetecilereyaptığıaçıklamada, Türkiye'ninçokbüyükpotansiyeli olan bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "İsrail, küçük bir ülke olmakla beraber onun dabirtakım teknolojik, bilimsel yetenekleri mevcuttur.Bunları birleştirerek iki ülke halklarının çıkarları çerçevesinde çok iyi sonuçlar almak mümkündür" dedi.

15- Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanan veArapBirliği'ne üyeülkelerintarımvesubakanlarının katıldığı konferansta, Türkiye ve İsrail'in bölge suyunukendiçıkarlarıdoğrultusunda kullandığıilerisürülerek,bölgede su kıtlığına karşı mücadele için ortak bir strateji belirlenmesi kararının alındığı açıklandı.

16- İngiltere'de genel seçimler yapıldı.

17- ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, NATO'nundoğuya doğrugenişlemesikonusunda görüşmelerde bulunmak üzere Rusya'ya gitti.Albright, RusyaDışişleriBakanıYevgenyPrimakovile görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, Rusya'ya daha fazlatavizverilmesininsözkonusuolmadığınıbelirterek, "Verebileceğimiz tavizlerin sonuna dayandık" dedi.

2 MAYIS 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,152.filonunF-16 uçakları ile modernize edilmesi dolayısıyla Merzifon'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin barışçı birdünyadevleti olduğunu,meselelerikonuşarakhalletmekkararında bulunduğunu belirterek, "Ama hesap hatası kimse yapmamalıdır,yanılmamalıdır. Kuvvetkullanmakyoluileherhangibir meseleyi çözmeye kimse teşebbüs dahi etmemelidir, edememelidir" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Ayaş'da yaptığı konuşmada, ülkeninbugüniçindebulunduğuhükümetkrizindenikiyolla kurtulabileceğini söyledi.Yılmaz, "Ya bu hükümetin ortaklarından birisihükümettençekilecek,ya da Meclis aritmetiği değişecek" dedi.

3- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller Niğde'dehavaalanı,deriorganizesanayiive özel deri işleme fabrikasının temel atma törenlerine katıldı.Çiller halka hitaben yaptığıkonuşmada,Türkiye'ninkalkınan10 devlet arasında yer aldığını belirterek, "halk tahriklere kapılmamalı" dedi.

4- Demokrat Türkiye Partisi (DTP)GenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk'umakamındakabuleden Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden yaptığıkonuşmada,"Demokrasizıtlaşma,inatlaşma düzeni değildir.Demokrasinin kesintisiz uygulanmasını istiyoruz. Halkımızın herşeyden önce toplumsal barışa gereksinimi var"dedi. Cindorukise "Anayasa Mahkemesi ve mahkemelerin kararlarına saygı duymayanbirsiyasetdevletiyönetiyorsa,odevletsıkıntı içindedir" dedi.

5- Ankara'da başlayan Gelişen Ülkeler (D-8)Sanayi,Çalışma veKoordinasyonGrubuToplantısı'ndakonuşanDevletBakanı AbdullahGül,Türkiye'ninöncülüğünüyaptığıD-8'inamacının "siyasi bir blok oluşturmak olmadığını" söyledi.

6- Flash TV'deyayınlanan"23.Saat"programınedeniyle İstanbulstüdyolarınasilahlısaldırıdabulunuldu.Saldırıyı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan NecmettinErbakan,ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,CHPGenel Başkanı Deniz Baykal ve DemokratTürkiyePartisiGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk kınadılar.

7- İngiltere'de yapılan genel seçimleri Tony Blair'inlideri olduğu İşçi Partisi kazandı.

3 MAYIS 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Yurtiçindekiveyurt dışındaki Alevi federasyonu, vakıf ve derneklerinin temsilcilerini kabul ederek bir süregörüştü.Aleviörgütleriadınakonuşan AvrupaAleviBirlikleriFederasyonuGenel Başkanı Ali Kılıç, 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimegeçilmesininenkısazamanda gerçekleştirilmesigerektiğinibelirtti.Cumhurbaşkanı Demirel ise konuşmasında, hükümetin 8 yıllık eğitime geçilmesini aksatması halinde,yenibir hükümetle bu hedefin gerçekleştirilebileceğini vurguladı.Ayrıca, Cumhurbaşkanı Demirel, toplam 21ayrıheyeti kabul etti.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, partisininAnkara'dayapılan ilbaşkanlarıtoplantısınınaçılışındayaptığıkonuşmada, "hükümetinalternatifiyoktur.Bugünküçözümtekçözümdür. Seçime gitmek ise suni gündemin etkisinde kalmak demektir" dedi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Ankara'nınPolatlı ilçesindedüzenlenençiftçimitingindehükümetinistifasını istedi.Yılmaz, bu hükümetle seçime gitmenin Türkiye için felaket olacağını söyledi.

4- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiler, Ankara'dadüzenlediğibasın toplantısında, muhalefeti ve basını, Türkiye'ninAtatürk'üngösterdiğiyoldahedefinevarmasını önlemeklesuçlayarak,"Türkiye'nin rejim tartışmalarının üzerine siyaset yapmak isteyenler veya bunun üzerinebirbağımsızbasın anlayışınıyokedenler,hergünhükümetiyıkmayı basının ana görevi olarak ilan edebilenler yanlış yaparlar" dedi.

5- IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık aradönemtoplantılarına katılmaküzere gittiği ABD'den dönen Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, ABD debulunduğusüre içindeIMFveDünyaBankasıyetkilileriile gerçekleştirdiği görüşmelerinTürkiyeaçısındansondereceyararlıgeçtiğini bildirdi.Söylemez, IMF'den Türkiye'nin hazırlayacağı 2-3 yıllık istikrar programınadestek,DünyaBankası'ndandakredisözü aldığını belirtti.

6- İsrail'e üçgünlükresmibirziyarettebulunanMilli Savunma Bakanı Turhan Tayan, temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Bursa'dabiraçılışakatılanTayan,Türkiye'ninAB'yegirme hazırlığında olduğunu belirterek, "Türkiye'de demokrasiyi korumak, sahip çıkmak, önünü ve ufkunu açmakiçineleleolmaya,gönül birliğine ihtiyacımız var" dedi.

7- İçişleri Bakanı Meral Akşener, İstanbul'dayapılanMilli GüvenlikKurulukararlarınınelealındığıBölgeValiler Toplantısı'na katıldı.Akşener, açılış konuşmasında,toplantıda, bölgevalileri,jandarmakomutanlarıveemniyetmüdürleriyle yapılançalışmalarıngörüşüleceğinikaydederek,yasadışı faaliyetleregirenbazıgruplarınfaaliyetlerinintakip edileceğinivegerektiğindeanayasaveyasalardaverilen yetkilerin kararlı bir şekilde uygulanacağını bildirdi.

8- Akdenizli Kadınlar bir araya gelerekkendiülkelerindeki kadınınkonumunuveiçindebulundukları sorunları tartıştılar. İkigünsürecek"AkdenizliKadınlarveDemokrasi"konulu toplantıyaCezayir,Fas,Filistin, Fransa, İtalya, KKTC, Mısır, Tunus, Türkiye ve Yunanistantemsilcilerikatıldı.İstanbul'da başlayankonferansta bir konuşma yapan Tunuslu araştırmacı Sophie Bessis, Cezayir'deki kadınların rejim koruyucularınınveradikal İslamcılarınarasındayaşananiçsavaşınkurbanlarıolduğuna dikkat çekti.

9- DünyaBasınÖzgürlüğüGünükutlandı.Türkiye'degün dolayısıylaCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Başbakan Necmettin Erbakanbirermesajyayımladılar.BuaradaUluslararasıAf Örgütü,3MayısDünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla Türkiye, Cezayir ve Zaire'de basın özgürlüğü için kampanya başlattı.Basın ÖzgürlüğüGünü'nde,Flas TV'nin Bursa'daki merkez stüdyoları ile yurt genelindeki tüm büroları, Telsiz Genel Müdürlüğü uzmanlarınca polisgözetimindekapatıldı.FlashTV'nin kapatılması üzerine siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş FlashTVönünde olayı protesto ettiler.

10-GüneydoğuAnadoluBölgesi'ndegüvenlikgüçlerince sürdürülenoperasyonlarda,son üç günde 42 PKK'lının öldürüldüğü bildirildi.Operasyonlarda4güvenlikgörevlisiile3köy korucusu şehit oldu.

11- İrlanda'nın başkenti Duplin'de 40.'sı yapılanEurovision ŞarkıYarışması'nda birinciliği İngiltere alırken, Türkiye Şebnem Paker'in "Dinle" adlı parçasıyla 3.oldu.

4 MAYIS 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında RPMerkezKarar YürütmeKurulutoplandı.BaşbakanErbakantoplantı öncesinde yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomidekibaşarısızlığınıitiraf ederken,buna 2 aydır yaratılan "suni gündemlerin" neden olduğunu savundu.

2- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,FlashTV'yeyapılan saldırıvekapatılmasıüzerineyaptığıaçıklamada, "Bir yayın kuruluşunun basılması da, kanunsuzolarakkapatılmasıdahepsi aslındaeşkiyalıktır.Türkiye,eğertemiztoplumaulaşmak istiyorsa, bu tür eşkiyalıkları da aşmayamecburdur"dedi.DSP GenelBaşkanıBülent Ecevit ise kapatma olayının Çiller ailesine yönelikbazısuçlamalarınyapıldığıyayındansonrameydana geldiğinedikkatçekerekcanlıyayındasuçolması durumunda, öncelikleadaletinveyaRTÜK'ündevreyegirmesigerektiğini belirtti.CHPGenel Başkanı Deniz Baykal da Flash TV'ye yönelik silahlısaldırıiletelevizyonunkapatılamasını"büyükbir skandal" olarak nitelendirerek, "Bu olay, devlet yetkilerinin özel çıkarlar doğrultusundakullanılmaktaolduğuna dairyaygınlaşan tereddüdünyenibirörneğidir"dedi.İçişleriBakanıMeral Akşener, basın mensuplarının Flash TV'ye yapılan saldırıyla ilgili sorularınıyanıtladı.Akşener"Flash TV'ye saldırının ardından kim çıkarsa çıksın, yapılan olay yanlıştır.Olayınfailleride yakalanacaktır" dedi.

3- AnayasaMahkemesiBaşkanvekiliGüvenDinçerAnkara'da "YerelYönetimlerveYargı" konusunda konferans verdi.Dinçer, Türkiye'delaiktoplumyapısıvedevletdüzeninikimsenin değiştirmeyegücününyetmeyeceğinibelirterek,"Laik toplumsal düzen ve devlet yapısı, 75 yıllık cumhuriyet döneminde Türk insanı için doğal bir yaşam biçimine dönüşmüştür" dedi.

4-MilliEğitimBakanıMehmetSağlam,Malatya'dayaptığı açıklamadazorunlu eğitimin 8 yıl olarak uygulanmasına önümüzdeki eğitim yılından itibaren başlanacağını söyledi.

5-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında,İngiltere'deyapılanseçimsonuçlarını değerlendirdi.Ecevit ayrıcayenihükümetarayışıileilgili sorularıyanıtlayarak,lidersizgeniş tabanlı hükümet önerisini reddedenCHPGenelBaşkanıDenizBaykal'ıda,"Koalisyon hükümetinin ömrünü uzatmaya katkıda bulunmakla" suçladı.

6-DİEtarafındanyapılanaçıklamayagöre,nisanayı itibariyleyıllıkenflasyontüketicifiyatlarındayüzde 77.2, toptan eşya fiyatlarında yüzde 72.8 oranında gerçekleşti.

7- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lılar tarafındanpusuya düşürülen8 asker şehit oldu.1 korucunun yaşamını yitirdiği, 25 asker ve iki korucunun yaralandığı olay sonrası çıkan çatışmada 15 PKK'lı öldürüldü.

8- Türk müziği sanatçısı Esin Engin vefat etti.

9- Genelkurmay 2.Başkanı Orgeneral Çevik Bir,Türkiyeile İsrailarasındaimzalanmışbulunanAskeriİşbirliği Anlaşması çerçevesinde, istişare mekanizması toplantılarınakatılmaküzere İsrail'e gitti.

10-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşyaptığıaçıklamada, mal-mülkmübadelesiveTürkiye'ningarantisinindevametmesi koşuluyla,Kıbrıssorunununçokkolayçözüleceğinisöyledi. Denktaş,Kıbrıs'tabarışınyolununaçıkvenetolduğunu belirterek, Kıbrıs'ın iki halkı dabarındırabileceğiniverefah içinde yaşatabileceğini kaydetti.

11- İngiltere Başbakanı Tony Blair veyenikabinesigöreve başladı.İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Robin Cook, ülkenin dış polistikasında yenibirdöneminbaşlayacağınıbelirttive Avrupa'ylailişkilerin özellikle insan hakları ve çevre sorunları üzerinde odaklanmasını istediğini kaydetti.

5 MAYIS 1997

1-AzerbaycanCumhurbaşkanıHaydarAliyev,Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel'inresmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.İki liderin görüşmesi ve heyetlerarası toplantıdan sonraTürkiyeile Azerbaycanarasında,Ermenistan'ınişgalettiğiAzeri topraklarındanbiranönceçekilmesiveerkenüretimAzeri petrolününBakü-Ceyhan petrol boru hattından geçirilmesini içeren siyasi bir deklarasyon imzalandı.Deklarasyonun ardından,"sınır olayveuyuşmazlıklarınınçözümü,denizcilik, gençlik ve spor, hava taşımacılığı, çalışma ve sosyal güvenlikteişbirliği,küçük veortaölçekliişletmeleringeliştirilmesiveelektrik" konularındadasözleşmeveanlaşmalarimzalandı.Konuk CumhurbaşkanıAliyevdaha sonra Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ve Başbakan Necmettin Erbakan'ı kabul ederek bir süre görüştü.

2- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,TürkiyeSanayicive İşadamlarıDerneği'ni(TÜSİAD) ziyaretetti.Yılmaz, görüşme sonrasıbasınmensuplarınınçeşitlikonulardakisorularını yanıtladı.Hükümetinfiilenbittiğini savunan Yılmaz, "Hükümet otoritesini, toplumdaki kabulünü kaybetmiştir.Hükümetinhukuken sonbulması,parlamento aritmetiğindeki değişimle veya özellikle küçük ortağın tavır değişikliğiyle ancakmümkünolabilir"dedi. MesutYılmazdahasonra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek Başkan Nail Güreli ve yönetimkuruluüyeleriylegörüştü. Yılmaz,"Benisterdimki bu ziyaret, iki gün önce yaşanan Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla bir kutlama olsun.Amamaalesef olaylarınzorlamasıylabirgeçmiş olsun ziyaretine dönüşmüştür" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller,ABD ziyaretinitamamlayarakyurdadönen Devlet Bakanı Ufuk Söylemez ileBakanlıkKonutu'ndayaptığıgörüşmedensonrabasın mensuplarınabilgiverdi.Çiller, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile orta vadeli biranlaşmayapmakonusundauzlaşmanınönemli olduğunubelirterek,"Önümüzdekienönemlikonuistikrardır. Sosyal güvenlik sistemindereformyapılması,emeklilikyaşının yükseltilmesiveözelleştirmeyehızverilmesitemellerini kapsayacak programa son biçimi yaz aylarında verilecektir" dedi.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,birülkenindışişleri politikasınıbelirleyenbakanlığın,oülkeningelecekteki çıkarlarınagörekomşuvediplomatikilişkisibulunandiğer ülkelerleilgiliolağandurumvestratejideğerlendirmesi yapmasının da normal olduğunu belirterek, "Dileğimiz, Türkiye-İran ilişkilerinin çok daha iyi bir seviyeye gelmesidir" dedi.

5-FlashTVadlıözeltelevizyonkanalınadünsaldırı yapılmasıveardındankapatılmasıolayıileilgilitepkiler sürüyor.Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Bakanlık Konutu'nda gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, kendisiveailesihakkındayayınlaryapantelevizyonun kapatılmasınınbirhükümettasarrufuolmadığınıbelirterek, "Türkiye bir hukuk devletidir.Hukukungereğiyapılır.Bizim televizyonlarıkapatmakgibibireğilimimizyok.Flash TV'ye yapılan saldırıyı kınıyorum" dedi.CHP GrupBaşkanvekiliAtilla Savdüzenlediğibasıntoplantısında, "Eşkıyaların cirit atmaya, istediği yeri basıp halkınhaberalmaözgürlüğünükısıtlayarak medyayısindirmeye,gözdağı vermeye başladığı bir devlette artık rejimin adı demokrasi olmaz" dedi.RPGrupBaşkanvekiliSalih Kapusuzda basın toplantısında, olayın yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarınıbelirterek,"Bukonularıpolemikkonusuhaline getirmekyerinehukukdevletininkurallarının uygulanması için gayret göstermek gerekir.Flash TV'nin hakkını araması vealması gerekir"dedi.ÖteyandanRadyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK)yapılanaçıklamada,FlashTV'nincihazlarınıusulsüz şekildemühürleyerekkabloluTVveuydu yayınını kesen Telsiz Genel Müdürlüğü'nün yetki sınırlarını aştığı bildirildi.RTÜK'ün olağanüstü yapılanyönetimkurulutoplantısındadaBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çillerhakkındausulsüzve kişilikhaklarınasaldırıniteliğitaşıyanyayınyapıldığı gerekçesiyleaynıtelevizyonaikigün yayındurdurmacezası verildi.

6-TürkiyeSanayicileriveİşadamlarıDerneği(TÜSİAD) YönetimKuruluBaşkanıMuharremKayhan, İstanbul'da düzenlenen "Demokratik Standartların Yükseltilmesi Paketi" adlı toplantıların başlangıcında yaptığı konuşmada, mevcut hükümetin çözüm olmadığını vehükümetigerilimkaynağıolarakgördüklerinibelirterek, "Siyasalyapılar,toplumdakihızlıdeğişimeparalelbiçimde gelişemedi ve gerisinde kaldı.Şimdikihükümetinalternatifinin iyi hazırlanması gerekir" dedi.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın "Gali FikirlerDizisi" çerçevesindeRumYönetimiLideriGlafkosKlerides'eyaptığı görüşme çağrısına, Klerides'in, "egemenlikilesiyasieşitliğin gündemegelmemesi"şartıyla görüşebileceği bildirildi.Denktaş, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine yaptığıaçıklamada, dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını söyledi.

8- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov Sofya'dayaptığı açıklamada,Balkanülkelerinin,organizesuçörgütleri, uluslararası terörizm ve mafyayakarşıortakmücadeleetmeleri gerektiğini söyledi.

9- Zaire'de, ülkelerinegönderilmekistenenRuandalıHutu mültecilerinin bindikleri trende izdiham çıkması sonucu 91 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10- Filistin Adalet Bakanı FriehEbuMiddeinAFPajansına verdiğidemeçte, Batı Şeria ve Kudüs'te topraklarını İsraillilere satan Filistinlilerin ölüm cezasına çarptırılacağını açıkladı.Bu aradaresmitemaslardabulunmaküzereMısır'agiden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, Mısır Dışişleri Bakanı AmrMusaile yaptığıgörüşmedensonrabasınmensuplarına,"İsrail,barış sürecinin önüne geçiyor.Özellikle Kudüs konusunda" dedi.

6 MAYIS 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,KızılayKanHaftası'nın başlaması dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kan vermenin ulusal dayanışmanınbirörneğiolduğunu belirterek herkesi kan bağışlamaya çağırdı.

2- Başbakan Necmettin Erbakan RP Gruptoplantısındayaptığı konuşmada, basının suni gündemler yaratarak hükümet faaliyetlerini engellediğini belirterek, "TBMM yalan haberi önleyecek düzenlemeyi bir an önce yapmalı.Yalan haberi önleyici bir düzenlemenin basın kuruluşlarıyla temas edilerek TBMMtarafındangerçekleştirilmesi gerekir.Bir kısım medya yüzde 90 uydurma haberler yapıyor" dedi.

3- Genelkurmay2.BaşkanıOrgeneralÇevikBirİsrail'e yaptığıresmiziyaretitamamlayarak yurda döndü.Bir, Esenboğa Havalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında,temasları sırasındaTürkiye-İsrailveABD'ninkatılımıyla Akdeniz'de bir ortaktatbikatyapılmasınıngündemegeldiğinibelirterek, "Tatbikatınamacıinsancıl,arama ve kurtarmaya yönelik olacak" dedi.

4-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,TürkiyeOdalarve BorsalarBirliği'ni(TOBB)ziyaretetti.Buradabasın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "TOBB siyasetedevamlı ilgigöstermiştir.Partitercihlerinedeniylemesafeli davranmamız gerekti.Şimdipartitercihlerininötesindeülke menfaatlerinigözönünealmalarıbizisevindirmiştir"dedi. Yılmaz, partilerarasındauzlaşmayavarılmasıiçinyaptıkları çağrıda samimi olduklarını söyledi.

5- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller İstanbul'daSpordanSorumlu Devlet Bakanlığı'nca bedensel özürlü sporcularamalzemedağıtımıtörenindeyaptığıkonuşmada, İmam-Hatipokullarınınkapatılmasınınsözkonusuolmadığını belirterek, "Din ile siyaseti birbirine karıştırmayalım.Siyaseti okullarımızasokmayalım.Bu işler Allah rızası için olur.Ne oy karşılığı ne de başka çıkar için olur" dedi.

6- Yargıtay 9.Dairesi, İstanbul DevletGüvenlikMahkemesi (DGM)SavcısıMeteGöktürk'ünyargılanmasınailişkindavada görevsizlik kararı vererek dosyayı Beyoğlu Ağır CezaMahkemesi'ne gönderdi.

7- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmidavetlisiolarak Ankara'dabulunanAzerbaycanCumhurbaşkanıHaydar Aliyev, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1995 yılında ülkesinde yapılan darbegirişimineTürklerindekatıldığınısöyledi.Aliyev, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik yapısınınAzerbaycanvediğertüm TürkCumhuriyetleriiçinörnekolduğunubelirterek,"Sizin cumhuriyetharbinizbizimiçinörnektir.Sizincumhuriyeti kurmanızbizimiçinbirörnektir.Sizincumhuriyetsonrası hukukunuzbizimiçinbirörnektir.Türkiye'ninbuyolundan vazgeçmemesiniümitediyoruz.Türkiye,Atatürk'ünyolundan gidecektir.Türkiye, buyolladünyanınengelişmiş,enlaik ülkesiolacaktır"dedi.Aliyev,TBMM'deki konuşmasından sonra ANAP Genel BaşkanıMesutYılmazveDSPGenelBaşkanıBülent Ecevit'i ziyaret etti.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclisgruptoplantısında yaptığıkonuşmada,FlashTV'yegeçenhafta yapılan saldırı ve ardındankapatılmasıolayınıeleştirerek,sorununbirdevlet sorunuhalinegeldiğiniilerisürdü.Baykal,"Busiyaset eşkıyalığıdır.Siyasetten güç almadan bu eşkıyalığı yapma olanağı varmıdır?Devlet kavramını sakınmak hepimizin görevi, ama sorun hükümetsorunuolmaktançıktı"dedi.ÖteyandanHürriyet gazetesindeyayımlanansöyleşisindeDenizBaykal,İngiltere seçimleri ve İşçi Partisi'ninpolitikalarıhakkındagörüşlerini açıkladı.

9- İstanbulEmniyetMüdürüRamazanEr düzenlediğibasın toplantısında,FlashTV'ninİstanbul'dakistüdyolarınaönceki hafta silahlısaldırıdabulunanlardan5kişininyakalandığını açıkladı.

10- İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM)tarafındanDYP ElazığMilletvekiliMehmetAğar ve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın "suç işlemek için çete kurmak" fiilini işledikleriileri sürülerek hazırlanan fezlekeler TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

11- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölgede sürdürülen operasyonlarda 93 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

12- Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan birTIR'da, eroinyapımındakullanılan 1 ton 70 kilo asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.

13-FilistinDevletBaşkanıYaserArafatileİsrail CumhurbaşkanıEzerWeizman'ınErez'debirarayageldikleri bildirildi.Görüşmesonrasıbir açıklamayapanArafat, "Halklarımızıngüvenliğinisağlamak için İsraillilerle işbirliği yapmaya karar verdik" dedi.Weizman ise, "Buzları eritmek için bu görüşmeye geldim.Bunda başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.

7 MAYIS 1997

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,hükümetiniktidarolduğunufakatmuktedir olamadığınıbelirterek,"Boşluğuaskerlerdoldurmaktadır. Askerlerbugünhemdış politikada, hem iç politikada etkilidir. Bugün Türkiye'de hükümet askeri vesayet altındadır" dedi.

2-MilliSavunmaBakanıTurhanTayanNTVtelevizyonuna yaptığıaçıklamada,BaşbakanNecmettinErbakan'ıeleştirerek, toplumda ortayaçıkanhassasiyetin,"Erbakan'ınbaşbakangibi değil,RPgenelbaşkanıgibibiryönetimitercihetmesine, özellikle yılbaşından sonra parti söylemlerini, yaklaşımlarınıön planaçıkarmasıtoplumda birtakım hassasiyetlere neden olmuştur" dedi.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis grup toplantısında, FlashTV'yesaldırıvekapatmacezalarınıdeğerlenlendirdi. Ecevit, bu olayın en az Susurluk skandalınınperdearkasıkadar kaygı verici olduğunu söyledi.

4- DSP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvi, parti yönetimine tepki göstererek görevinden istifa etti.

5- İstanbul'da 'AvrupaveTürkiye'deSiyasetveÇeteler' konulu bir konferans düzenlendi.Avrupalı parlamenterler, İtalya, Belçika İspanya veAlmanya'dakisuçörgütlerinekarşıverilen mücadeledeelde edilen deneyimleri anlattılar.AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Claudia Roth, sempozyumda yalnızcaTürkiye'dekideğil, diğerAvrupa ülkelerinde çetelerin de tartışılacağını anımsatarak "Sadece insan hakları ihlalleri ve çetelere karşı ortak çözüm için buradayız" dedi.

6-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,PolanyaCumhurbaşkanı AleksanderKwasniewski'ninresmidavetlisiolarakPolanya'ya gitti.CumhurbaşkanıDemirelveKwasniewskibaşkanlığındaki heyetlerarasıgörüşmelerdensonraikiülkearasında"Turizm İşbirliği Anlaşması" imzalandı.Töreninardından,Cumhurbaşkanı DemirelileKwasniewski,CumhurbaşkanlğıSarayı'ndaortak bir basın toplantısı düzenlediler.CumhurbaşkanıDemirel,"Türkiye ilePolanya;AB,NATOveBatıAvrupaBirliği'ndeberaber olacaklardır" dedi.

7- ABD Başkanı Bill Clinton,Türkiye'nin,parasınıödediği haldeteslimalamadığıüçfırkateyniEge ve Kıbrıs konularına bağlayarak, silah satışlarını "geniş birdışpolitikaçerçevesi içinde"gözdengeçirdiklerini söyledi.Clinton, Perry sınıfı üç firkateyninTürkiye'yehalateslimedilmemesindenduyduğu kaygılarıbir mektupla dile getiren ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ed Whitfield'a cevabi bir mektupla bildirdi.

8- Çin'in güneybatı bölgesinde bir kimya fabrikasında meydana gelen yangında 12 kişinin öldüğü bildirildi.

9- Nepal'de, yerel seçimler arifesinde Nepal Komünist Partisi Maoistörgütüne bağlı gerillaların, 70'i radikal solcu 110 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

10- Tayvan Devlet Başkan Yardımcısı veBaşbakanLienChan, ülkedekisosyaldurumun giderek kötüyü gitmesi nedeniyle, Devlet Başkanı Lee Teng-hui'ye istifasını sundu.

8 MAYIS 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan "8 yıllıkkesintisizeğitime" karşıkampanyabaşlatan sivil toplum örgütlerini kabulde yaptığı konuşmada, gönüllü kuruluşlarınyasalariçindeinsanhaklarını aramasınınsonderecetakdiredilecekbirolayolduğunu kaydederek, bufaaliyetleriningerçekleringözükmesiiçinson dereceyararlıolduğunubelirtti.Başbakan Erbakan, "Kaliteli eğitim için 2 katrilyon lira yatırımaihtiyaçvar.Yüzbinlerce öğretmenyetiştirmekgerekiyor.Bubiranda olacak iş değil" dedi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,alternatifhükümet arayışlarınısürdürenDYPMuğla Milletvekili Yalım Erez'i kabul ederekbirsüregörüştü.Yılmaz,görüşmesonrasıbasın mensuplarına,hükümetingitmesiveyerineyenibirhükümet kurulmasıkonusundaanailkelerdetambiruzlaşmaiçinde olduklarınıbelirterek,"Zaten kamuoyunda da bilinen bu konudaki görüşlerimizikendilerinededetaylarıylaifadeettim. Türkiye'ningeleceğine,bugüniçindebulunduğudurumaaynı pencereden baktığımızı tespit ettik.Türkiye'ninbuhükümetten kurtulmasıgerektiğinidüşünenkitlelerin,şimdi geleceğe daha umutla bakması,dahaiyimserolabilmesiiçinyeterlisebebin olduğunainanıyorum"dedi.YalımErezdahasonraDSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziyaret etti.Ecevitdeaçıklamasında, çokyararlıbirgörüşmeolduğunuifadeederek, "Bu hükümetin demokrasikurallarıiçindebiranöncedağılmasıiçinçaba gösteriyoruz.Buhükümetindağılmasınıgüvenceyealmakiçin inandırıcıbirmodelortayakonmalı"dedi.YalımErez görüşmeleriyleilgiliyaptığıaçıklamada, liderlerin alternatif hükümet konusunda uzlaşma içinde olduklarını belirtti.

3- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller yaptığıyazılı açıklamada, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde yer alankendisiveGenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkı Karadayıileilgilihaberlerin"yanıltıcı"nitelikte olduğunu belirterek, "Ordumuzu şu veyabusiyasipartininyanındaveya karşısındagöstermek,şu veya bu basın grubuyla işbirliği içinde göstermek, Cumhuriyet geleneklerimize aykırıdır" dedi.

4- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, MilliGüvenlikKuruluGenelSekreteri Orgeneral İlhan Kılıç ve Başbakan Necmettin Erbakanilegörüşmesindensonradüzenlediği basıntoplantısında,İmamHatipliselerinindedevletokulu olduğunu ve buralara siyaset karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

5- Devlet Bakanı SabriTekiryaptığıaçıklamada,bedelsiz ithalat uygulamasının gündeme geldiği günlerde, otomotiv sektörüne aynı faiz koşullarıyla 1 milyar mark vermeleri durumundaprojenin yapılmayacağını söylediklerini belirterek, "Ancak kabul etmediler" dedi.Tekir, işadamlarınınyurtdışındatuttuklarıdövizlerinin çekilmesi gerektiğini, bu yönde plan yapılacağını söyledi.

6-VakıflarGenelMüdürlüğü'ncedüzenlenen"Taşınabilir KültürVarlıklarınınYasadışıTrafiğininÖnlenmesi"konulu seminerin açılışında konuşan Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç,eski eserlerinkorunmasınıngeçmişe saygı ve geleceğe karşı bir görev olduğunu belirterek, "Kültüreltarihimirasımızlaövünebilmemiz için,bunlarıelimizdenkaçırmamak,kaçırılanlarıdageri getirmemiz gerekir" dedi.

7- SSKveBağ-Kur'aprimdenkaynaklananborcuolanların borçlarının bir bölümünün silinmesini, kalan bölümünün ise takside bağlanmasını öngören kanun tasarısı TBMMGenelKurulu'ndakabul edildi.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yargıtay BaşsavcısıVural Savaş'ıkabulündensonrabasın mensuplarına yaptığı açıklamada, bazı gazetelerde Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansu Çiller ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın geçen ayyaptıklarıgörüşmeileilgilikonuşmalarıhakkında, "Devletkuruluşlarınınkendi içinde birbirlerine karşı pazarlık, şantaj, tehdit yöntemlerini kullanmış olmalarını, bu düzeydeki bir buluşmadaböyle bir yöntemin gerçekleştirilmiş olduğunu bir türlü kabul edemiyorum" dedi.

9-İşçiPartisiGenelBaşkanıDoğuPerinçekyaptığı açıklamada,AzerbaycanCumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in TBMM Genel Kurulu'ndakonuşmasısırasındaülkesindekidarbegirişimine Türkiye'denbazısiyasilerin de katıldığı yönündeki açıklamaları üzerine, bu girişimi DYP GenelBaşkanı,BaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanıTansuÇiller,MilletvekilleriMehmet Ağar ve Ayvaz Gökdemir, eskiEmniyetGenelMüdürlüğüDanışmanıKorkut Eken, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı İbrahim Şahin ve öğretim üyesi Ferman Demirkol'un gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

10- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölgede sürdürülen operasyonlarda 32 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

11- Abdi İpekçi Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülü,Türk-İş ile Yunanistan Sendikaları Genel Konfederasyonu'na (GSEE) verildi.

12-Topraklarındasiyanürlüaltınçıkarılmasınakarşı mücadeleedenBergamalı'larAnkara'da siyasi parti liderleri ve TBMM'ye ziyarette bulundular.CHPGenelBaşkanıDenizBaykal ziyaretsırasındayaptığıaçıklamada,bumücadeleyiyakından izlediklerini, sorunun çözümü için yörehalkınınkatılacağıbir referandumunyapılmasıgerektiğinisöyledi.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ise görevin esas olarak hükümete düştüğünü, muhalefet olarakkonununMeclis'tetakipçisi olacaklarını açıkladı.TBMM ÇevreKomisyonuBaşkanıFeridunPehlivan,bölgedeinceleme yaptıktansonrabukonudabirrapor hazırlanması gerektiğini, raporsonucunagöretavırbelirlemekistediklerinisöyledi. BergamalılarayrıcaTBMMBaşkanıMustafaKalemlive DSP Grup Başkanvekilleriyle de görüştü.

13- Türkiye'de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev temaslarını sürdürüyor. İstanbul'da Fatih Üniversitesi tarafından kendisineverilenfahridoktoraünvanınıaldıktansonraDış EkonomikİlişkilerKurulu'nun(DEİK)düzenlediği Türkiye-AzerbaycanİşKonseyitoplantısınakatıldı.Aliyev, barışıniktisadigelişimiçinönemliolduğunu, Ermenistan ile Azerbaycanarasında,bölgede,Türkiye'ninetrafındabarış olmasınınhemülkesiiçinhem de Türkiye için yarar taşıdığını kaydetti.

14-ResmibirziyaretamacıylaPolonya'dabulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,PolonyaMeclisveSenato Dış İlikiler Komitelerininortakoturumunakatıldı.Cumhurbaşkanı Demirel buradaki konuşmasında, Türkiye'de demokrasinin bütün kural vekurumlarınınyerliyerindeolduğunubelirterek,ülkenin, laiklikvedemokrasininİslamileuyumluolabileceğini bütün dünyaya kanıtladığını söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin NATO'nungüneydoğukanadında geçmişte oynadığı kilit rolün artık Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve OrtaAsyaarasındaköprüolması nedeniyle stratejik bir role dönüştüğünü kaydetti.

15- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,TAKAjansı'nayaptığı açıklamada,ABDBaşkanıBillClinton'un,Türkiye'ye verilecek firkateynler konusunda Kıbrıs ve Ege sorunlarını şart olarak ileri sürmesinieleştirerek, ABD Başkanı'nın, gerçekleri görüp, bilerek vehukukunüstünlüğüneuymayısağlayarak,Kıbrıs'taadil davranarak barışa yardımcı olmasını beklediklerini vurguladı.

16- İtar-Tass haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Devlet BaşkanıBoris YeltsinNATOilegeleceğeilişkinyapılacak anlaşmanın "yüzde 98" oranında hazır olduğunu söyledi.

17- Zaire Devlet Başkanı Mobutu SeseSeko'nun,isyancıların başkentKinsahasa'yaüçkoldanbaşlattıklarısaldırı üzerine ülkesini terkettiği bildirildi.

9 MAYIS 1997

1- Bir günlük ziyaretiçinArnavutluk'agidenGenelkurmay BaşkanıİsmailHakkıKaradayı,Arnavutluk'tabulunanTürk Birliği'ni denetledi ve yapılan çalışmalarhakkındabilgialdı. Orgeneral Karadayı ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİstanbulAtatürk Havalimanı'ndayaptığıaçıklamada,yenibiruzlaşmahükümeti kurulmasıiçinpartiolaraküzerlerinedüşeniyapmayahazır olduklarını söyledi.

3- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlamİstanbul'dadüzenlenen 7.ÖzelBoğaziçiLisesiSpor Şöleni'nde yaptığı konuşmada, 15 yıllık makrobirplanhazırladıklarınıbelirterek,buplanın TürkiyeCumhuriyetigençlerinidahamedeniyetçi,dahauygar, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

4- DYP Muğla Milletvekili Yalım Erez ile birarayagelenCHP Genel Başkanı Deniz Baykal görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de asıl krizinhükümetinuzaklaştırılmasıyla değilömrününuzatılmasıdurumunda ortaya çıkacağını söyledi ve "Yeni hükümet kurulması şansıdoğmuştur.Buyöndebirgüçlük görmüyorum" dedi.

5-AnkaraDGMCumhuriyetBaşsavcılığı,RPŞanlıurfa Milletvekiliİbrahim Halil Çelik'in dün Sabah ve Gözcü gazetesine yaptığı açıklamaları nedeniyle soruşturma başlattı.

6- DSP Ordu Milletvekili Müjdat Koç partisinden istifa etti.

7- Polonya'da bulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,eski başkent olan Krakov'da Krakov Valisi Jacek Majchrowski'nin onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye ilePolonya'nınkendi bölgeleri bakımından doğu ile batı arasında sadece fiziksel değil, siyasi, ekonomik ve kültürel birerköprüdurumundaolduklarının söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel daha sonra Türkiye'ye döndü.

8- KKTC'yi ziyaret eden Genelkurmay İkinci BaşkanıOrgeneral Çevik Bir KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından kabul edildi. KKTC CumhurbaşkanıDenktaşyaptığıkonuşmada,Rumyönetiminin niyetinin,Türkiye'ningarantisiniortadankaldırmak ve Kıbrıs Türkleri'ni "avucunun içine almak" olduğuna dikkatçekerek,"Biz Türkiye'yegüveniyoruz.Anavatan'danaldığımızgüvendevam etmektedir" dedi.

9- ABD Başkanı Bill Clinton Washington'da yaptığı açıklamada, bölücüterörörgütüPKK'nınKuzeyIrak'tagüvenliğitehdit ettiğini belirterek, SaddamHüseyin'iniknaedilmesiamacıyla, Körfezbölgesindeetkinaskerivarlıklarınısürdüreceklerini söyledi.

10 MAYIS 1997

1- Danıştay'ın 129.kuruluş yıldönümü törenine Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel ve Başbakan Necmettin Erbakan katıldı.Danıştay BaşkanıFiruzanİkincioğulları,düzenlenentoplantıdayaptığı konuşmada,laik hukuk düzeninin laik eğitim ve yönetim düzeninden ayrıdüşünülemeyeceğinivurgulayarak,"gericiakımlaragüç kazandırıldığını"söyledi.Türkiye Barolar Birliği Başkanı Eralp Özgen de "Türkiye'nin İran olmasınaaslaizinvermeyeceklerini" belirterek,yıllardırbirkaçoy uğruna verilen ödünlerin ülkeyi bugünkü duruma getirdiğine dikkat çekti.CumhurbaşkanıDemirel, "Danıştaydevletinve rejimin sağlıklı işlemesi bakımından temel bir görev üstlenmiştir" dedi.Törende konuşan Başbakan Erbakan da 70milyonlukTürkiye'yikucaklayıcıvehoşgörüyüartıran bir üslubu tercih edeceğini belirtti.

2- İsviçre Ticaret Odasıtarafındanİstanbul'dadüzenlenen "İsviçre ve Türkiye Hukuku" konulu kolokyum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'inkonuşmasıylasonaerdi.CumhurbaşkanıDemirel konuşmasında, 53 İslam ülkesi arasında toplumu laik, kadın hakları eşit, hukuku üstün ve sivil toplum kuruluşlarıdinamiktekülke olarakTürkiye'yi göstererek, bunda Medeni Kanunumuzun yadsınamaz bir payı olduğunu söyledi.Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör ÖzdendeTürkiye'ninnüfusununçoğunluğununMüslümanlardan oluştuğunu, ancak asla birİslamülkesiolarakanılamayacağını vurgulayarak,"burüyayıgörenlerinergeçuyanacaklarını" söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, İstanbul'daCelalBayar VakfıileTürkDemokrasi Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği "Celal Bayar"ı anma toplantısında DYP'nin Sultanahmet mitingini "fiyasko" olaraknitelendirerek,"DYP'ninsağda birliğin adresi olmasının mümkünolmadığını"söyledi.Yılmaz,"alternatifhükümet" çalışmalarıkonusundagörüşmelerin iyigeçtiğini,şimdidaha "iyimser" olduğunu belirtti.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmazile sonsiyasigelişmelerüzerineyapılansöyleşiCumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

4- İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda,"DemokrasiİçinSağda Birlik" mitinginde konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, medya, politika, ekonomi ve sosyal hayata kadarbir çokkonuyadeğinerek,"istikrar olmadan demokrasi olamayacağını vurguladı."İstikrar,uzundönemdebunusağlamanıntekyolu sağın,büyüksağıntekçatıaltındatoplanması"dedi. Konuşmasında Sabah ve Doğan Grubu'na verilen teşvik kredilerini de açıklayanÇiller,1980-1994yılları arasında 7.1 katrilyon lira teşvikin 3büyükbasınkuruluşuvebirholdingeverildiğini açıkladı.

5- DSP Genel Başkanı BülentEcevit,partisininAntalyail örgütüncedüzenlenen"eşgüdümtoplantısı"nda yaptığı konuşmada, "BaşbakanNecmettinErbakan'ıncumhuriyethükümetininbaşında olmasınakarşındevlete karşı cihat oluşturma amacında" olduğunu söyledi.Ecevit,RP'nin,milletle,orduyla,Atatürk'lehatta kendi kendisiyle kavgalı bir parti haline geldiğini savundu.

6- Demokrat Türkiye Partisi (DTP)GenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk,partisininKastamonuilörgütübinasının açılışında yaptığı konuşmada, "Devlet çözülüyor.Cumhuriyetçözülmedönemi yaşıyor.Çetesavaşları,siyasigerginlik,çatışma,şantaj, tehdit,baskı,yolsuzluk,siyasetinaraçlarıniteliğini kazanmıştır" dedi.

7-RPŞanlıurfa MilletvekiliİbrahimHalilÇelik'in "İmamhatipler kapatılırsa ülke kan gölüne döner, Cezayir'den beter olur" şeklindeki sözlerinin yol açtığı tartışmalar sürerken;ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,ordu üzerinden siyaset yapılmasını eleştirdi.CHPGenelSekreteriAdnanKeskin,birgrup milletvekiliyleMeclisBaşkanVekili Hasan Korkmazcan'ı ziyaret ederek "Meclis'in bu tür üslubu kesinlikle kabuledilemeyeceğine" karar almasını istedi.Çelik'in sözlerini iç savaş kışkırtıcılığı olarak nitelendiren Keskin, RP'nin iktidara gelmek için kullandığı demokrasiyi"arkadanhançerlemeye"çalıştığınısöyledi.TBMM Başkan Vekili Korkmazcan ise bazı milletvekilleri, siyasi partiler veiktidar yetkililerinin tutum ve davranışlarının kendilerini de tedirgin ettiğini söyledi.

8- DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ınİngiltereseçimlerini değerlendirdiği yazı Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

9- GazetecilerCemiyetiBaşkanıNailGüreli,İstanbul'da TürkiyeEkonomikveSosyalEtüdler Vakfı'nın Milliyet ve Sabah gazetelerininkatkılarıyladüzenlediği"MedyaveDemokrasi" konferansında yaptığı konuşmada, basın özgürlüğünün, gazetecilerin bireysel özgürlüğüdeğil,halkıngerçekleriöğrenmevebilgi edinme görevi olduğunu söyledi.

10- Rumeli TürkleriKültürveDayanışmaVakfıtarafından İstanbul'dadüzenlenen1.BalkanToplantısı'nda"Berlin Antlaşması'ndan Günümüze Balkanlar" konusu tartışıldı.CHPGenel BaşkanıDenizBaykaltoplantıdayaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihsel mirasını gözden geçirirken üzerinde durulması gerekenen önemlikonulardanbirtanesininBalkanlarolduğunusöyledi. Baykal,Türkiye'ninçokönemlibirnüfusununBalkankökenli olduğunu,Türkiye'ninBalkanlarıgörmezliktengelemeyeceğini belirtti.

11- Türkiye ile Irak arasında doğalgaz boru hattıanlaşması, Bağdat'taimzalandı.AnlaşmayıTürkiyeadınaEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan, Irak adınadaPetrolBakanıAmir Muhammed Reşid imzaladı.

12- İran'ın Horasan ilçesinde meydana gelen 7.1şiddetindeki depremdeenaz1000kişininöldüğü,onbinlercekişininde yaralandığı bildirildi.

11 MAYIS 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ilebirgörüşmeyaptı.Görüşmesonrasında bir açıklama yapan Erbakan, Türkiye'nin iç ve dış sorunlarıüzerindekonuştuklarını belirterek,hükümetinonaydanberiyaptığıçalışmaların son derece başarılı olduğunu, ancak sonikiaydırbasıntarafından oluşturulansunigündeminsonucuolarakilerlemenin durduğunu iddia etti.

2- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Batı AvrupaBirliği (BAB) toplantısına katılmak üzere Fransa'ya gitti. Fransa'yahareketindenönceAtatürkHavalimanı'ndabasın toplantısıdüzenleyen Çiller, Türkiye'nin BAB'daki "ortak üyelik" statüsünün geçici olarak kabul edildiğini belirterek,"Hedefimiz, BAB'da tam üyeliğin tescil edilmesidir" dedi.

3-EnerjiveTabiikaynaklarBakanıRecaiKutanve beraberindekiheyet,Irak'takitemaslarınıtamamlayarakyurda döndü.Kutan'ın temasları sırasında iki ülke arasında, yıllık10 milyar metreküp kapasiteli, 1.200 kilometre uzunluğundaki doğalgaz boru hattı anlaşması imzalandı.

4- Milli park alanlarının tesisi, korunması, bakımı,onarımı vetanıtımıylayönetim ve işletme harcamaları için kurulan Milli ParklarFonu'nunoluşumvekullanmaesaslarınıdüzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5- DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, DSP veCHPliderlerinin birbirlerini sevmemeleri ve solun birleşememesinin Türkiye'de laik hukuk dvletiniveAtatürkçülüğütehlikeyesoktuğunubelirtti. Budak, iki partiye birleşmeleri çağrısında bulundu.

6- Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS)1997yılınisan ayıraporunda,basın üzerindeki baskıların sürdüğü belirtilerek, 12gazetecininsaldırıyauğradığı,47gazeteciningözaltına alındığı ve 3 gazeteci ile 1 yazarın tutuklandığı bildirildi.

7- Irak sınırında PKK'lılarilegüvenlikgüçleriarasında çıkan çatışmada 26 PKK'lı öldürüldü.

8- Turizm Tanıtma Müşavirliği tarafından Türkiye'nin tanıtımı amacıylahazırlatılan"TatilÜlkesi Türkiye" adlı reklam filmi, Houston Uluslararası Reklam Filmleri Yarışması'nda, "En iyibilgi veren ve tanıtan reklam filmi" dalında birincilik ödülü kazandı.

9- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,AlmanSosyalDemokrat Partisi'ninkonuğuolaraküç günlük bir ziyaret için Almanya'ya gitti.SDP'nindüzenlediğisalontoplantısınakatılanBaykal buradayaptığıkonuşmada,RPtehlikesinindemokrasiden vazgeçilmedenaşılabileceğinedikkatçekerek,"Demokrasiden vazgeçersek tuzağa düşeriz" dedi.

10- Çin'in güneyinde şiddetli yağışlar sonucumeydanagelen selbaskınında105kişininöldüğü,11kişininde kaybolduğu bildiridi.

12 MAYIS 1997

1- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazpartisininGenişletilmiş BaşkanlıkDivanıToplantısı'ndansonradüzenlediğibasın toplantısında, hükümetin 3 aydır 8 yıllık eğitim gibi Türkiye için çoktemelbirkonudadahiortakgörüşbelirleyemediğini belirterek, böyle bir hükümetin ülkeyi yönetmeye hakkıolmadığını söyledi.

2- Devlet Bakanı Abdullah Gül, İzmir'de toplananD-8Yüksek Memurlartoplantısınakatıldı.Gül,"D-8,dünya ile dünyanın büyük firmalarıyla bütünleşmektir.Dünyanınbüyükfirmalarıyla pazarlıkederek ülkelerimizinmenfaatineneticelereldeetme hareketidir" dedi.

3-DevletBakanıUfukSöylemezİstanbul'dayaptığı açıklamada, "Hazine'nin 3 ay vadeli yüzde 150 ile borçlanmasına ve buradan haksız çıkar sağlamayaalışmışbazıtekelcisermayenin basındakiuzantıları, bilerek veya bilmeyerek TÜFE(x) ihalelerine gölge düşürmeye çalışmaktalar" dedi.

4- Devlet Bakanı Işılay Saygın, Kadının Statüsü veSorunları GenelMüdürlüğü'nce4yıldıryürütülen,"Kadının Kalkınmasını GüçlendirmeUlusalProgramıProjesi"kapsamındakiçalışmalara ilişkindeğerlendirmetoplantısınakatıldı.Saygın, projenin 2 yıl daha uzatılması gerektiğini belirterek,"Projeninuzatılması halinde,Doğuve Güneydoğu öncelikli olmak üzere diğer illerdeki kadınlara gelir sağlayacak projelereüniversitelerdekikadınlara yönelik çalışmalara ve kuruluşlara destek verilecek" dedi.

5-İçişleriBakanıMeralAkşener'inTürkiye'debulunan BulgaristanİçişleriBakanıBogomilBonevile görüşmeden önce yaptığıaçıklamada,konukbakanlatümdemokratikülkeler tarafından kaygıyla izlenen uluslararası terörizm uyuşturucu madde kaçakçılığı vediğerorganizesuçlarlamücadeledeişbirliğini geliştirmek amacıyla görüşmeler yapacaklarını anlattı.

6- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'daterörörgütüneyöneliksürdürülen operasyonlarda 28 terörist öldürüldü.

7- Şırnak'ın Cizre ilçesindetüppatlamasısonucu7kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

8-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Ekonomikİşbirliği Örgütü'nün(ECO)olağanüstüzirvetoplantısınakatılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitti.Cumhurbaşkanı Demirel'e Aşkabat'dakiTürkmenistanİlimler Akademisi'nin, 1997 Mahtumkulu Uluslararası Ödülü'nün verilmesi nedeniyle birtörendüzenlendi. CumhurbaşkanıDemirelburadayaptığı konuşmada, dinin siyasi ve ideolojik istismarlarına yönelik çabaların giderek yoğunlaştığını, kutsalinançve değerleri saptıran irticai gerici akımların, tüm İslam aleminde olduğu gibi Orta Asya'dadayayılmaalanıbulma çabası içinde olduklarını söyledi.

9- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,Almanyagezisinin2. günündeAlmanya'dakiTürkkuruluşlarınıntemsilcileri ve Alman Sosyal Demokrat Partisi yöneticileri ile görüşmeler yaptı.Baykal buradayaptığıkonuşmada, Türkiye demokrasisinin darbe ve şeriat arasında kalmaya zorlanmasından yakındı.Baykal, "Her şeye karşın 50yıllıkdeneyimesahipolanTürk demokrasisinin, demokratik kurallar içerisinde bu sorun çözüm bulacağına inanıyorum" dedi.

10- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin veÇeçenistanDevlet BaşkanıAslanMashadov,KremlinSarayı'ndabirarayagelerek, "Rusya ve Çeçenistan arasındakiilişkileribelirleyecekve400 yıldırsürenkarşıtlığıortadankaldıracaksiyasi ve ekonomik içerikli"biranlaşmaimzaladılar.Yeltsingörüşmedenönce yaptığıaçıklamada,"aramızdaki tüm görüş ayrılıklarını gidermek vebarışantlaşmasınıimzalamakamacıylaburdayız"dedi. Mashadov,"Buanlaşma,Çeçenliderliğine de gücüne ve etkisini kanıtlama fırsatı sağlamış olacak" dedi.

11- İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cookdüzenlediğibasın toplantısında, İngiltere dış politikasının temelini insan hakları, Avrupa ve silahsızlanma konularının oluşturacağını söyledi.

12-İspanya'nınSevillakentindekiPeruBaşkonsolosluğu, TubacAmarugerillalarınınöldürülmesini protesto etmek isteyen 100 gösterici tarafından işgal edildi.

13- Cezayir'de dün yapılan bombalısaldırılarda16kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

13 MAYIS 1997

1- CumhurbaşkanıVekiliveTBMMBaşkanıMustafaKalemli tarafındankabuledilenBaşbakanNecmettin Erbakan, görüşmenin ardından Çankaya Köşkü'nün çıkışında,gazetecilereaçıklamalarda bulundu.Erbakan, Yıldırım Aktuna'nın istifasıyla boşalan Sağlık Bakanlığı'na DYP Kütahya Milletvekili İsmailKarakuyu'nun,Yalım Erez'inistifasıyla boşalan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na da DYP Aydın MilletvekiliAliRızaGönül'ünatandıklarını,sözkonusu atamakararnamelerininTBMMBaşkanıKalemlitarafından onaylandığını bildirdi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan,IrakAdaletBakanıShebeeb El-Maliki'yikabulündeyaptığıaçıklamada,Türkiye-İsrail-ABD arasında önümüzdeki ay Doğu Akdeniz'de yapılmasıplanlananortak askeritatbikatınileribirtariheertelendiğiniaçıkladı. İsrail'le yapılan son anlaşmanın "alış-verişanlaşması"olduğunu belirtenErbakan,buçerçevede alınacak uçak parçaları ve diğer araç-gereçlerindeneneceğiortaktatbikatınertelendiğini bildirdi.KonukBakanEl-Malikide, Türkiye'nin İsrail yerine Arap ve Müslümandünyasıileişbirliğiiçerisindebulunmasını istedive "İsrail ABD'ye bağlı, oradan destek alıyor.İsrail ile işbirliğinin Türkiye'ye hiçbir katkısı olmaz.Irak'ınTürkiye'ye olduğukadar, Türkiye'nin de Irak'a ihtiyacı var" dedi.Başbakan Erbakan,Irak'labirdoğalgazanlaşmasıimzalandığını hatırlatarak,İran'layapılandoğalgaz anlaşmasının da hayata geçirileceğini bildirdi.Erbakan,Irak'auygulananambargonun kalkması gerektiğini de söyledi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,anayasaldüzenin, demokrasinin, laikliğin ve hukuk devletinin gerçek bekçisinin RP olduğunu bildirerek, "Herkes bilsin ki, Türkiye ne Cezayir ne de İran olur" dedi.

4-DevletBakanıLütfüEsengün,TBMM'deBBPAnkara MilletvekiliMehmetEkinci'nin"1Ocak1983ile1 Mart 1997 tarihleri arasında Merkez Bankası dahilkamubankalarıncabasın yayınkuruluşlarınaverilenreklam,ilan ve her türlü nakdi ve reeskontkredilerininmiktarınınneolduğuna"ilişkinsoru önergesiniyanıtladı.Esengün,1996yılındaDoğanGrubu'na bugünün rakamlarıyla 9trilyonliralık,BilginGrubu'nada4 trilyon liralık kredi, ilan ve reklam verildiğini açıkladı.

5- İçişleri Bakanı Meral Akşener, MilliGüvenlikKurulu'nun 28Şubat'ta alınan kararları doğrultusunda yayımladığı genelgenin uygulanmasına ilişkin sorunları görüşmek üzere İç AnadoluBölgesi valileriniEmniyetGenelMüdürlüğü'ndetopladı.Toplantının açılışındakonuşanAkşener,valilerdenillerdekişeriatçı faaliyetleriönlemeleriniisterken,"irticai"çalışmalarda bulunanlarındevletkadrolarınasızmalarınınönünegeçilmesi talimatı verdi.

6- Flash TV'yegeçenhaftadüzenlenenbaskınvekapatma olayıylailgili olarak ANAP ve DSP'nin verdiği araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7- CHP Grup Başkan Vekilleri NihadMatkapileOyaAraslı, parlamentodadüzenledikleribasıntoplantısında,koalisyon hükümetinin 10 aylık icraatıyla ilgili değerlendirmeleryaptılar. Açıklamalarında,başarısızlığınhırsıiçindekihükümetin, iktidarınıgüçlendirebilmekiçinsonçareolarakbasınıve toplumsal muhalefeti sindirmeye yöneldiğini öne sürdüler.

8- Geçtiğimiz günlerde DYP'den istifa eden Muğla Milletvekili YalımErez,yenihükümetarayışınısürdürürken,koalisyon hükümetine alternatif hükümetmodelioluşturmakamacıylageçen haftagörüştüğüANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile ikinci kezgörüştü.Erez,görüşmenin olumlugeçtiğinibelirtirken,"Alternatifhükümetinkurulması konusunda hiç bir engel yoktur" dedi.ANAP GenelBaşkanıYılmaz isealternatifhükümetarayışındaErezilemutabakat halinde olduklarını bildirdi.

9-Aralarındagazetelerinvetelevizyonlarınüstdüzey yöneticilerinindebulunduğuçoksayıda basın mensubu ve medya çalışanı,TürkiyeGazetecilerCemiyeti,TürkiyeGazeteciler SendikasıveTGSB öncülüğünde, hükümet ortaklarının tahrik edici konuşmalarlahedefgöstermeleriilekendilerineyönelik saldırılarınartmasınıprotesto ederekİstanbulValiliği'ne yürüdü.Daha sonra gruptan oluşturulan bir heyet, İstanbul Valisi RıdvanYenişenile görüşerek şikayetlerini iletti ve saldırılara karşı etkin önlemlerin alınmasını istedi.Vali Yenişen de basının susturulamayacağınıbelirterek,bu tür olayların önüne geçilmesi için gereken tüm tedbirlerin alınacağını vurguladı.

10- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, BAB BakanlarKonseyitoplantısınedeniylebulunduğuParis'te düzenlediğibasıntoplantısında,BAB'ınNATOkuvvetlerini kullanmasıhalindeTürkiye'nindekararalmamekanizmasına katılmasının daha önce Yunanistan'ın karşı çıktığını hatırlatarak, Türkiye'nintezini kabul ettirdiğini belirtti ve bunun önemli bir adımolduğunusöyledi.Türkiye'ninbukonudaeşitstatüde görüleceğinikaydedenÇiller,hedefin BAB'a tam üyelik olduğunu söyledi.Çiller, BAB toplantısının ardından Türkiye'ye döndü.

11- EkonomikİşbirliğiÖrgütü'nün(ECO)OlağanüstüZirve ToplantısıTürkmenistan'ınbaşkent Aşkabad'ta başladı.Zirvenin açılışınıTürkmenistanDevletBaşkanıSaparmuratTürkmenbaşı yaptı.Tükmenbaşı, konuşmasında örgüte üye ülkeler arasında 1996 yılında başlayan doğalgaz, petrol, transportvetelekominikasyon alanındakiprojelerinbitirilmesivebiranönceuygulamaya konulması için toplandıklarını belirterek, söz konusuişlerinen kısasüredeyapılmasıiçinellerinden gelen bütün kolaylıkları göstereceklerinisöyledi.ToplantıdakonuşanCumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 21.yüzyıla layıkıyla hazırlanmak ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamakbakımından,ECO'nunenetkinbiçimde yenidenyapılandırılmasınınçokönemli olduğuna inandığını dile getirdi.Demirel,konuşmasında,Afganistan,Tacikistan, Kafkaslar,KıbrısveArnavutluk'takidurumadadeğindi. AzerbaycanCumhurbaşkanıHaydarAliyev,ECOtoplantısında katılımcıdevletbaşkanlarınahitabenyaptığıkonuşmada, Kazakistan'daki Tengiz petrol yataklarındançıkarılacakpetrolün Ceyhanüzerindenuluslararasıpiyasalarapazarlanması konusuna büyük önem verdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel, Türkmenistan'daTürkgirişimcilerinyaptığıve yapmakta olduğu tesislerin açılışlarına katıldı.

14 MAYIS 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Ekonomikİşbirliği Örgütü'nün(ECO)olağanüstüzirvetoplantısıiçingittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan dönerken uçakta gazetecilerin orduvehükümetarasındayaşanan gerginlikle ilgili sorularını yanıtladı.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kuzey Irak'takibölücü terörörgütüPKKkamplarınıortadankaldırmayıhedefleyen ve "Balyoz Harekatı" olarak adlandırılan operasyonu başladı.PKK'ya karşıIKDPlideriMesudBarzani'nindeharekatbaşlattığı, Türkiye'nin de lojistik destek verdiği açıklandı.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,ANAP-DYP Koalisyon hükümeti döneminde medyaya sağlananyüksekdüzeydekiteşviklervekredilernedeniyle Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'i eleştirdi.

4- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, partisininKütahya'dadüzenlediğidemokrasimitingine katıldı. Burada halka hitap eden Çiller, bazıkartelcimedyavetekelci sermaye olarak nitelendirdiği kesimi eleştirdi.

5- İçişleri Bakanı Meral Akşener, Alaaddin Yüksel'e biryazı göndererekEmniyetGenelMüdürlüğügörevineiadeedildiğini bildirdi.

6-Kadınlarınevlendiktensonra,öncekisoyadlarınıda kullanabilmesini öngören yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada, DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in medyaya dönük eleştirileri konusunda "Teşviksizekonomi yoktur.Dağıtımdahatalar,yasadışılıklar olmuşsa bunun hesabı sorulmalıdır.Çiller'in daha önce görev yaptığı 4 yıllıkdönemde teşviklerin nasıl dağıtıldığı araştırılmalı" dedi.

8- Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12'si şeriatçı olmak üzere14 yabancı üniversitenin denkliğini kaldırdı.

9- Flash TV'nin kapatılmasının hukuka aykırı olduğunu gerekçe göstererektelevizyonyöneticilerinceAnkara1.İdare Mahkemesi'ne yapılan başvurusonuçlandı.Mahkeme,televizyonun kapatılmasıkararıylailgiliolarakyürütmenindurdurulması kararını verdi.

10- Aydın 1.İdare Mahkemesi, Muğla'dakiYatağan,Kemerköy (Gökova)veYeniköytermik santralları ile ilgili verdiği nihai kararda, bu üçsantralınfaaliyetinindurdurulmasıgerektiğini bildirdi.

11-AnkaraDGM,37kişininöldürüldüğüSıvaskatliamı davasındaYargıtay'ınbozmakararınabüyük ölçüde uydu.22'si tutuklu toplam 98 kişinin yargılandığı Sivas davasında, dahaönce tahliye edilen 48 kişinin tekrar tutuklanmasına karar verildi.

12- Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği(TOBB),İstanbul'da yaptığı Konseyler Müşterek Toplantısı'nda hükümete siyasi içerikli bir uyarıda bulundu.'Ulusa Sesleniş' adıverilenbildiriile, demokratik ve laik Türkiye'nin ana ilkelerinin tehlikede bulunduğu ifade edilerek 'yeni birhükümetkurulmasınıngerektiği'ileri sürüldü.

13-Türkmenistan'dasonaerenECOzirvesinde, Türkiye-Türkmenistanveİranarasındadoğalgazboruhattı anlaşması imzalandı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkmenistan DevletBaşkanıSaparmurat Türkmenbaşı ve İran Devlet Başkanı Ali EkberHaşimiRafsancanitarafındanimzalananprotokolegöre, Türkiye, Türkmenistan ve İran'dan doğalgaz alacak.

14-Türkiye,kimyasalsilahlarınyayılmasınıönleme sözleşmesinionayladığını,BM'ye resmenbildirdi.Türkiye, sözleşmeyi onaylayan 89.ülke oldu.

15- NATO'nun genişlemesi konusunda RusyaileNATOarasında sürenihtilafları gidermek ve taraflar arasında bir anlaşma metni oluşturmakamacıylaikigündenberiMoskova'dadevameden müzakerelersonaerdi.GörüşmeleriyürütenDışişleriBakanı YevgeniPrimakovileNATOGenelSekreteriJavierSolana, Rusya-NATOanlaşmasınınmetnininbütünüüzerindeanlaşma sağlandığını bildirdi.

15 MAYIS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Çankaya Köşkü'nde,Giresun milletvekillerininde aralarında bulunduğu bir heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanı Demirel kabulde yaptığı konuşmada,ülkedekurallar vekurumlaryokmuşgibihergünarayış içinde olmanın rejime inaçsızlıkolduğunubelirterek,"Bizbuhükümetiistemiyoruz diyebilirsiniz.Amahükümetlerinnasılgelipnasıl gittiğini unutmamamız lazım.Hükümet nasıl geldiyseöylegidecektir.Bu kurallar unutulursa Türkiye 50 sene, 100 sene geriye gider" dedi.

2- Türk SilahlıKuvvetleri'nin(TSK)KuzeyIrak'takiPKK kamplarınabaşlattığısınırötesioperasyonsürüyor.Irak KürdistanDemokratPartisi'nin(IKDP)SesiRadyosuyaptığı açıklamada,Türkiye'denhertürlüsilahvelojistikdestek alınarak PKK'nın Kuzey Irak'tan çıkarılacağınıduyurdu.Irak'ın AnkaraBüyükelçisi Rafi Daham Mijvel El-Tıkriti, operasyonu kabul edilemez bulduklarınıvekınadıklarınıbelirterek,Türkiye'nin bölgedekiaskerlerini"derhalgeriçekmesini"istedi.Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı HansVan Mierloadınabiraçıklamayapan bakanlık sözcüsü, "Türkiye'nin teröristfaaliyetleresonvermeisteğinianlıyoruz.Ancak Ankara'yakabul edilebilirçerçeveyiaşmamasıiçinçağrıda bulunuyoruz"dedi.ArapBirliğiyayımladığıbildiride, Türkiye'ninoperasyonuhakkında, "İç sorunları çözmek için başka ülkenintopraklarınaoperasyondüzenlemek,bölgeningüvenliği açısından ağır sonuçlara yol açabilir" uyarısında bulundu.Fransa DışişleriBakanlığıSözcüsüJacguesRummelhardtyaptığı açıklamada,"Fransa, Türkiye'nin sınırötesi operasyonundan endişe duymaktadır.Kuzey Irakbölgesioldukçahassasbirbölgedir" dedi.GenelkurmayBaşkanlığı'ndanyapılanaçıklamadaise Sarasavaklar bölgesindeki çatışmalarda87PKK'lınınöldürüldüğü belirtildi.Operasyonda bir er şehit oldu, 4 er de yaralandı.

3- İçişleri Bakanı Meral Akşener, CHP ÇanakkaleMilletvekili AhmetKüçük'ün koruculuk sistemiyle ilgili yazılı soru önergesini yanıtlarken, bu yıl toplam 62 bin 654 geçici köy korucusuna toplam 11 trilyon 500 milyar lira ücret ödeneceğini bildirdi.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,Akdeniz'deyapılacakRum Kesimi-Yunanistanaskeritatbikatı sırasındaYunanistan'aait uçaklarınKıbrısüzerinde uçmama kararı aldıklarını ve bu kararı Türkiye'ye bildirdiklerini söyledi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı RecaiKutandüzenlediği basıntoplantısında,Irakile30yıllığınayılda10milyar metreküplükdoğalgazanlaşmasıimzalandığınıhatırlatarak,bu anlaşmanınIrak'a uygulanan ambargoyu delmek anlamına gelmediğini söyledi.Kutan, ayrıca Türkmenistan veİran'danda yılda3'er milyarmetreküpdoğalgazalınmasıveAnkara'yaulaştırılması projelerinin de uygulamaya konulduğunu bildirdi.

6- Almanya'da her yıl düzenlenen Frankfurt Kitap FuarıBarış Ödülü bu yıl yazar Yaşar Kemal'e verildi.

7- Avrupa Parlamentosu'nda (AP)kabuledilenbirkararda, Türkiye'dehükümetinveTBMM'nin,"gazetecilerinvemedya kuruluşlarınınmeslekifaaliyetleriniözgürcesürdürmelerini garanti altına almaları" çağrısında bulunuldu.

8- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsintelevizyondanyaptığı konuşmada, 27 Mayıs'ta imzalanacak NATO-Rusya anlaşması konusunda, NATO'nundoğuyadoğrugenişlemesinekarşıolmaklabirlikte gelecekteılımlıilişkilerbeklediğinibelirterek,"Kararlar yalnızca uzlaşmasağlanarakalınabilir.Rusya'nınbirkarara karşıçıkmasıokararınuygulanamayacağı anlamına gelir" dedi. ABD Başkanı BillClintondaWashington'dayaptığıaçıklamada, NATO'nungörevinintehdityadaRusya'yıbaskıaltına almak olmadığını söyleyerek, "Rusya NATO ile yakın bir işbirliğiiçinde çalışacakama NATO'nun içinde olmayacaktır.Anlaşma Rusya'ya söz hakkı verirken veto hakkı vermiyor" dedi.

9-Cezayir'deradikalislamcımilitanların30kişiyi öldürdükleri bildirildi.

10- Afganistan'da meydana gelen sellerde 40 kişininyaşamını yitirdiği,10vilayetietkisialtınaalanyağışlarda20 bin kişinin zarar gördüğü bildirildi.

16 MAYIS 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,İstanbulTicaretOdası (İTO)tarafındanİstanbul'dadüzenlenen Uyuşturucu ile Mücadele EğitimProgramıtanıtımtoplantısındayaptığıkonuşmada,bir ülkeninendeğerlivarlıklarınınçocuklarve gençler olduğunu belirterek, "Onları korumayacağız da neyi koruyacağız?" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Muş'ta düzenlenen mitingde yaptığıkonuşmada, hükümeti eleştirerek, bütün millet istese bile işbaşındaki koalisyonun istifa etmeyeceğini söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı veDYPGenelBaşkanıTansuÇiller partisininBaşkanlıkDivanıtoplantısındayaptığıkonuşmada, hükümetyıkılsabileyenimodellerdeyeralmayacağını, alternatifin seçim olacağını söyledi.

4- ANAP, DSP ve CHP Grup Başkanvekilleri, BaşbakanNecmettin Erbakanvehükümethakkındagensoruaçılmasınailişkin ortak önergeyi TBMM Başkanlığı'na verdiler.

5- SSK'ya ve Bağ-Kur'a prim borcunu yatırmayan özelsektörün gecikme cezalarının bir bölümünü affeden, KİT'ler ve belediyelerin borcunu ise Hazine'ye devreden "Prim Affı Yasası" ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitAnkara'dayaptığı açıklamada,koalisyonhükümetinin doğal ömrünün çoktan dolduğunu belirterek, "Yasal ömrü de dolmak üzeredir.Kaldı kibuhükümet dahabirsüre yapay solunumla işbaşında kalsa bile, artık ülkeyi yönetemeyecek durumdadır" dedi.

7- Bir süreöncegörevindenalınanEmniyetGenelMüdürü Alaattin Yüksel, İdare Mahkemesi kararı gereği görevine döndü.

8- Pekin'de bulunan Fransa CumhurbaşkanıJacquesChiracve Çin Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ciang Zemin arasında çok kutuplu bir dünya oluşturulmasını hedefleyen bir ortak deklerasyon imzalandığı bildirildi.

17 MAYIS 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Urfa tünellerindenHarran Ovası'nadoğrudansuvereceksistemitörenlehizmeteaçtı. Demirel, GAP sulamalarının bir an önce bitirilmesiiçinhükümete çağrıdabulundu.GAPturuçerçevesindeKarkamışBarajı'nda incelemelerde bulunan CumhurbaşkanıDemirel,dahasonrayapımı süren Birecik Barajı'na giderek, orada da incelemeler yaptı.

2- "Daha Çok barış" istemiyle toplanan bir milyon imzanın yer aldığıdilekçe,"Barışİçin1Milyonİmza Kampanyası" heyeti tarafındanTBMMBaşkanVekiliUluçGürkan'ateslimedildi. Gürkan,TBMM'degerçekleşenkabuldeyaptığı konuşmada, barışın insan yaşamındaki önemine dikkat çekerek, Atatürk'ün "YurttaSulh Cihanda Sulh" sözünü hatırlattı.

3- Devlet BakanıIşılaySaygın,bakanlıktanistifaetti. Saygın,İzmir'dedüzenlediği basın toplantısında, "Büyük bir iyi niyetle başladığımız bu hükümetneyazıkkilaik,demokratik, çağdaşTürkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin tartışıldığı bir döneme girmemizenedenolmuştur.'icraatsıziktidar,iktidar değildir' düşüncesiyle istifa ediyorum" dedi.

4- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisininSamsun'da düzenlediği"AydınlıkTürkiye"mitingindeyaptığıkonuşmada, Türkiye'yicemaatler,mafyalar,aşiretlerveçetelerin yönetemeyeceğinisöyleyerek,"Türkiye'dekimseİslamiyetin komisyonculuğunusiyasetmeydanındayapmasın.İslamiyetin komisyoncuya, acenteye, başbayiye ihtiyacı yoktur" dedi.

5-DemokratikTürkiyePartisiGenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk,partisininİstanbulBeşiktaş, Şişli ve Kağıthane ilçe örgütlerininaçılışlarındayaptığıkonuşmalardahükümeti eleştirerek,hükümetiçinverilengensoru önergeleriyle ilgili olarak "gensoruyla, parlamento ilk defa bütünsiyasalpartilerin katılımıyla bu hükümeti sorgulayacak" dedi.

6-Ankara'daAtatürkçüDüşünceDerneği'nindüzenlediği "Yeniden Kuvayi Milliye" mitingi yapıldı.

7- KDP lideri Mesut Barzani'nin yardımtalebiüzerineTürk SilahlıKuvvetleri'ninKuzeyIrak'takiPKKkamplarına yönelik sürdürdüğüoperasyonlarda902teröristöldürüldü,128PKK'lı yaralandı.Çatışmalarda 12 güvenlik görevlisi şehit oldu, 25'i de yaralandı.

8- Zaire'de isyancıların lideriLaurentKabila,Lubumbashi kentindedüzenlediğibasıntoplantısında,iktidarıele geçirdiklerini söyleyerek, kendisiniDevletBaşkanıilanetti. YayımlananbildiridedeülkeninadınınDemokratikKongo Cumhuriyetiolarakdeğiştirildiği,yenihükümetin,ulusun çıkarlarıylabağlantılıtümuluslararasıanlaşmalarauyacağı belirtildi.

18 MAYIS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "19 MayısAtatürk'üAnma veGençlikveSporBayramı"nedeniyle yayımladığı mesajda, 19 Mayıs'daTürkmilletininvarlıkveyükseliş"mücadelesinin başlatıldığınıbelirterek,"KurtuluşSavaşı'nımilletle bütünleşerek başarıya ulaştıranbüyükönder,cumhuriyetikurup devrimlerlegeliştirerekbir uygarlık savaşı başlatmıştır.Onun aydınlıkyolundayürümeyedevamedeceğiz.Koşumuzileriye doğrudur"dedi.TBMMBaşkanıMustafaKalemli,cumhuriyetin, "demokratik, laik, sosyal ve hukukun üstünlüğüne dayalı"olduğunu anımsattı.BaşbakanNecmettin Erbakan da gençlerin gözbebekleri olduğunu söyleyerek, "Tümçabamız,gayretimiz2000'liyılların Türkiyesi'ndesize müreffeh, huzur içinde kalkınmasını tamamlamış bir ülkeyi emanet etmek içindir" dedi.Ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve Türk-İşGenel Başkanı Bayram Meral de gün dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

2- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelAnkara'daçeşitlitemel atmaveaçılış törenlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel, özel bir okulun açılışında yaptığı konuşmada, yenineslincumhuriyeti dahaileriye taşıyacak kadar güçlü olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin şu anda gündeminin birinci önemli maddesieğitimdir" dedi.

3- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İnönü Vakfı'nın, 19Mayıs Atatürk'üAnmaGençlikveSporBayramınedeniyle düzenlediği sempozyuma katıldı ve "Pullarla Atatürk ve İnönü" konuluserginin açılışınıyaptı.CumhurbaşkanıDemirel,sempozyumlageçmişi yeniden anımsama olanağını bulduğunu belirtti.

4- Türk SilahlıKuvvetleri'nin(TSK)KuzeyIrak'takiPKK kamplarınayönelikolarak başlattığı ve 50 bin askerin katıldığı sınır ötesi operasyon sürerken ağırkayıplarverenteröristlere İran'ınsilah ve mühimmat desteği verdiği belirlendi.Operasyona katılan bir helikopretindüşmesisonucuikiüsteğmenyaşamını yitirdi.Konuylailgili olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Akbel,yaptığıaçıklamadaİranBüyükelçiliğiMaslahatgüzarı DışişleriBakanlığı'naçağrılarak,"İrantopraklarından PKK'ya destek sağlayabilecek unsurlarakarşıİrangüvenlikgüçlerinin engelleyiciönlemleralmalarınıbeklediğimiztekrarifade edilmiştir" dedi.

5- Devlet BakanıAbdullahGül,AnkaraPazarToplantıları Düzenleme Kurulu tarafından düzenlenen pazar toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğuda ve batıda geniş bir hinterlandı olan bir ülke olduğunu söyleyerek, "Dünya AB'den ibaret değil" dedi.

6- Devlet Bakanı Nafiz Kurt, Samsun'dapartisininİlDivan Toplantısı'ndayaptığıkonuşmada,bazımedya gruplarının Tansu Çiller ve hükümetaleyhineyoğunbirkampanyayürüttüğünüve hükümetidüşürmekistediğiniönesürerek, "Genel başkanı oraya onlar değil biz, yani sizler getirdiniz.Tansu Çiller'in kafasını istiyorlar.RP'yle hükümet olmaya bizi şartlar zorladı" dedi.

7- İçişleri Bakanı Meral Akşener'in gece yarısı operasyonuyla EmniyetGenel Müdürlüğü görevinden uzaklaştırdığı Alaadin Yüksel, yeniden görevine başladı.GörevineiadesindensonraCumhuriyet gazetesininsorularınıyanıtlayanYüksel,görevinibıraktığı yerdenbaşladığınıkaydederek,ilkaşamadapoliseğitiminin kalitesini artırmayı ve branşlaştırmayı amaçladığını kaydetti.

8- BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğlu,İçel'inErdemli ilçesi'nde,partisincedüzenlenen"Birlik Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, bugünkü koalisyonun MilliGüvenlikKurulu(MGK)ile üçlühalegeldiğinibelirterek "MGK dayatıyor, hükümet yapıyor. Böyle bir hükümet, iktidarsız demektir, yok demektir" dedi.

9- Alparslan Türkeş'in ölümüyle boşalan MHPGenelBaşkanını belirlemekiçintoplananMHP5.Olağanüstü Kongresi'nde kavga çıktı.Kongrenin ertelendiği bildirildi.

10- Tacikistan Devlet Başkanı İmamaliRahmanovileİslamcı muhalefetinlideriSaidAbdullahNuriilesiyasiprotokol imzaladığıbildirildi.Protokolde,silahlıİslamcıgrupların silahlarınınalınmasındansonramuhalefetpartileriile örgütlerinin yasallaşması, yasama seçimlerini hazırlayacakUlusal UzlaşmaKomisyonu'nave Tacik hükümetine muhalefetin katılımının sağlanması öngörülüyor.

11- Filistin'e Batı Şeria'nın yalnızca yüzde50'sinivermek istediğiönesürülenİsrailhükümeti,barışgörüşmelerinde Filistin'i zayıflatmakamacıylaYahudiyerleşimleriveaskeri bölgelerinyakınlarındakiFilistinevleriniyıkma kararı aldı. Filistin Enformayson Bakanı YaserAbedRabbo,İsrailradyosuna verdiğidemeçte,sözkonusukararın,sistemlietnik temizlik politikası olduğunu ifade ederek bölgedeşiddetikışkırtacakbu politikayı kınadığını söyledi.

12- 50.UluslararasıCannesfilmFestivali'ninsonuçları açıklandı.Altın Palmiye'nin Japon Shoei İmamura ve İranlı Abbas Kiarostami arasında paylaşıldığıCannes97'de,'50.Yıldönümü Ödülü'ne tüm meslek yaşamı için Mısırlı sinemacı Yusuf Şahin değer görüldü.

19 MAYIS 1997

1- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı,bütün yurtta,dıştemsilciliklerdeveKKTC'detörenlerlekutlandı. Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,çocuklarvegençlerdenoluşan heyetleriÇankayaKöşkü'ndekabulüsırasındaTürkiye Cumhuriyetininkaranlıkveyoksulluktabaşarılıolduğunu belirterek,"karanlığınyerineaydınlığıkoyduk,Türkiye'yi aydınlattık.Zihinleri ve gönülleriaydınlatmayadevametmemiz lazım" dedi.

2- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,KanalDtelevizyonunun ÇankayaKöşkü'ndencanlıyayımlananDurumprogramına katıldı. CumhurbaşkanıDemirel,hükümethakkındagensoruverilmesinin şaşılacakbirşeyolmadığını,bununrejiminişlediğini gösterdiğini söyledi.

3-BaşbakanNecmettinErbakan,ÇankayaKöşkü'nde CumhurbaşkanıSüleymanDemirelilegörüştü.Başbakan Erbakan görüşmedensonrayaptığıaçıklamada,Türkiye'niniçvedış meselelerinielealdıklarınıifadeederek,özellikle Cumhurbaşkanı'nınGüneydoğu'yayaptığıziyarethakkında görüştüklerini söyledi.

4-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,partisininil başkanlarınınAnkara'dakitoplantısınınaçılışındayaptığı konuşmada,genelsiyasidurumdeğerlendirmesiyapacaklarını bildirdi.

5-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,İstanbul BahçelievlerİlçeMerkezi'ndedüzenlediğibasın toplantısında, laiklikle çelişen bir siyasi parti ile karşıkarşıyaolunduğunu, iktidardabulunankoalisyonhükümetininheriki partisinin de cumhuriyet düşmanlığı yaptıklarını belirterek,"Birincisi,keyfi kararlarlakendive parti çalışanlarının çıkarları doğrultusunda imkanlarını kullandı.İkincisi, hiç çekinmeden Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyor" dedi.

6- RP Bingöl Milletvekili Mahmut Sönmez,partisindenistifa etti.

7- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,bölgenindeğişikyerlerindeson4gündürsürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda toplam 17teröristölü olarak ele geçirildi.

8- 1996 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü,Bosna-HersekTürk BarışGücüGörevKuvveti"neverildi.Törendekonuşan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,"TürkSilahlıKuvvetlerini, verilengörevieniyiyapmasınınekadar övsem iyidir" dedi. Ankara'da yapılan törene Başbakan Necmettin Erbakan'da katıldı.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.

10- İsrail'in TürkiyeBüyükelçisiZviElpeleg,Cumhuriyet gazetesininTürkiye-İsraililişkilerikonusundakisorularını yanıtlarken, Başbakan Necmettin Erbakan'ın İsrail Dışişleri Bakanı DavidLeviileyaptığıgörüşmede,İsrail'inTürkiye'deki milyonlarca dolarlık projelere katılmasını istediğini söyledi.

11- Moğolistan'da geçen pazar günü yapılan devletbaşkanlığı seçimlerini,muhalefettekikomünistMoğolistanDevrimciHalk Partisi'nin adayı Naçagin Bagabandi'nin kazandığı bildirildi.

20 MAYIS 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelBilkentÜniversitesi'nde öğrencilerekonferansverdi.Cumhurbaşkanı Demirel, üniversite öğrencilerindenAtatürk'ünyaktığımeşaleyeiyisarılmalarını isteyerek"omeşale,buülkeyisonsuzakadar getirecek ışığı saçmaya devam etmektedir" dedi.

2- BaşbakanNecmettinErbakangensoruoylamasıöncesinde toplananRPgrubunda,düngeceİstanbul'daatvveSabah gazetelerineyapılansaldırıyıkınadığınıbelirterek,"Hangi sebepleolursaolsunşiddeteylemlerininkarşısındayız.Kim yaparsa yapsın,kınarız.Değişikgörüşlerdeolabilirizama aramızdahiçbir zaman şiddet olamaz.Son günlerde birtakım basın organlarına yönelik tecavüzleri hepimiz kınıyoruz" dedi.

3- Milli Savunma Bakanı TurhanTayan,Bosna-HersekSavunma Bakan Yardımcısı Sakıb Mahmuljin ve beraberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Bosna'dasavaşsuçuişleyenlerin yargılanması ve Yugoslavya Savaş Mahkemesi'nin kurulması yönündeki ısrarını sürdürdüğünü söyledi.

4- ANAP, DSP,CHPveDTP'ninkoalisyonhükümethakkında verdiğigensoruönergesiningündemealınması,TBMMGenel Kurulu'nda 265 kabul oyuna karşılık 271 oyla reddedildi.

5- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmazpartisinin14.kuruluş yıldönümündeyaptığıkonuşmada,"Türkiyeyenidenbizigöreve çağırıyor.Bugünayağakalkmanınvetekraröneçıkmanın zamanıdır.Bugün,Türkiye'yigafletvedalaletiçindekibu iktidardan kurtarmak günüdür" dedi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetinanayasalkurumlar, TÜSİAD, TOBB, sendikalarvetümpartilerikarşısınaaldığını, ülkeyi,yönetemediğini,"yönetmesırasınınülkeyisıkıntıya sürükleyeceğini" belirterek,koalisyonunkendikaderihakkında karar almak zorunda kalacağını söyledi.

7- İstanbul'da Sabah gazetesi ve atv televizyonunun bulunduğu binayasilahlısaldırıyapıldı.TürkiyeGazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, Sabah gazetesinin de içindebulunduğuMedya Plazaileatv binalarının gece kurşunlanmasının, "işin çığrından çıktığının"enönemligöstergesiolduğunusöyledi.Türkiye GazetecilerSendikasıBaşkanıZiyaSonaydayaptığıyazılı açıklamada, iktidar partilerinin suçlarınıgizlemekiçinuzunca bir süredir basını hedef haline getirdiklerine dikkat çekti.

8- Bangladeş'tedünmeydanagelenkasırgada500kişinin öldüğü bildirildi.

21 MAYIS 1997


1- Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK)tarafındanKuzeyIrak'ta düzenlenenoperasyondabugünekadar 1.146 PKK'lının öldürüldüğü açıklandı.Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılanaçıklamada, PKK'nınmerkezüsolarakkullandığıZapVadisi'nindeTSK tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

2-YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı,"yasadışıbazı eylemlerinodağıolmaya başladığı ve bazı üyelerinin laik rejimi hedef alan "girişimleri" nedeniyle, Refah Partisi'ninkapatılması içinAnayasaMahkemesi'nedavaaçtı.YargıtayCumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş,düzenlediğibasıntoplantısındaRP'nin "laikliğeaykırıeylemlerinodağıhalinegeldiğinive ülkeyi giderek bir iç savaş ortamına sürüklediğini" bildirdi.RPGenel BaşkanıveBaşbakanNecmettinErbakan,RP'nin kapatılması ile ilgiliaçılandavakonusunda,"Gerçeklealakasıolmayanbir iddianamedenibarettir,basitbiriddiadır"dedi.DSP Genel BaşkanıBülentEcevit,gazetecilerinRPhakkındakikapatma başvurusuile ilgili sorularına, "DSP, RP karşısında mücadelesini siyasal alanda vermektedir ve rejimin temeli olan laikliğienön saftakorumaktadır.Yasalyaptırımlarıntartışılmasıise bir siyasi parti olarak bizim yetki alanımız dışındadır" dedi.ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,hiçbirpartininyargı tarafından kapatılmasınıistemediğinibelirtti.DYPGenelBaşkanıve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller,"Umuyoruzkiadalet en iyi biçimde yerini bulacaktır" dedi.

3-Türk-İş,DİSK,TESK,TOBBveTİSKbirdeklarasyon yayımlayarak"halklakavgalı"olan koalisyon hükümetinin istifa etmesini istediler.Parlamentoyuyenihükümetkurulmasıiçin göreveçağıransivilgirişim, bu hükümetin varlığının demokrasi açısından zararlı sonuçlar doğuracağı kaygısını dile getirdi.

4- Ankara 3.İdare Mahkemesi, RTÜK'ün, FlashTV'yeverdiği ikigünlükyayındurdurma cezası için yürütmeyi durdurma kararı aldı.

5-CumhuriyetgazetesiyazarlarındanMustafaEkmekçi, Ankara'da öldü.

6-Türkiye,BMtarafındanhazırlanan"Sınıraşansular sözleşmesini"kendiulusal çıkarlarına ters düştüğü gerekçesiyle imzalamayacağı,BMGenelKurulu'nda,BüyükelçiHüseyinÇelem tarafından açıklandı.

22 MAYIS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,BaşbakanNecmettin Erbakan,BaşbakanYardımcısıveDışişleri Bakanı Tansu Çiller, yabancı ortaklı bir şirket tarafından Düzce'de kurulacakotomobil fabrikasınıntemelatma törenine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel törendekikonuşmasında,böylebirtesisinkurulmasınınbölge insanıiçinönemlibirkaynakyaratacağını söyledi.Başbakan Erbakan ise, otomotiv sektörünün hızlıbirgelişmegösterdiğini vurgulayarak,"Önümüzdekidönemdebugelişmelerdaha dahız kazanacaktır"dedi.BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanı Çillerde,buyatırımınhürteşebbüsünbirzaferiolduğunu belirterek, "Görülmüştür ki Türkiye'derekabetvardır.Türkiye kendi özdeğerleri ve inancı ile hür dünyanın her yerine girebilir" dedi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazMilliyetgazetesine verdiğidemeçte, koalisyon hükümetinin BBP'yi de bünyesine alarak çalışmalarına başladığını, DYP Genel BaşkanıTansuÇiller'inde başbakanlığınkendisineverilmesinivebiryılsonraseçime gidilmesini talep ettiğini ileri sürdü.Yılmaz, hükümethakkında 15günsonrayenibir gensoru önergesi vereceklerini, Susurluk kazası ile gündeme gelen karanlık ilişkileriniktidartarafından kapatılmakistendiğini,ancakkendilerininbuişinpeşini bırakmayacaklarını söyledi.

3-AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzdenbasın mensuplarının sorularını yanıtlarken, RP'nin kapatılması istemiyle açılandavadatensipkararıverilerekincelemesürecinin başlatıldığınıvedosyanınönümüzdekigünlerdeRP'ye verilmek üzere Yargıtay Başsavcılığı'na gönderileceğini söyledi.

4- Anayasa Mahkemesi,DemokratikBarışHareketi'nin(DBH) kapatılması istemiyle açılan davayı reddetti.

5-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitMilliyetgazetesine verdiğidemeçte,hükümetingensoruönergesini6oyfarkla kazanmasınarağmenMeclis'tekisaltçoğunluğundesteğini kaybettiğinibelirterek,"Bu hükümetin yıkılması an meselesidir" dedi.Ecevit,bugünküortamdaaskeribirdarbenindeçok tehlikeli olduğunu söyledi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal TBMM'dedüzenlediğibasın toplantısında,milletvekillerinindokunulmazlıklarının kaldırılmasınailişkinfezlekelerinelealınmasınınanayasa değişikliğisonrasınabırakılmasınıeleştirerekTBMMBaşkanı Mustafa Kalemli'nin konuyu gündeme getirmesiçağrısındabulundu. Baykal, "Anayasa hakkında değişiklik rivayeti çıktı diye bir madde uygulanmaktan vazgeçilebilir mi?SusurlukönceAdaletBakanı, sonraBaşbakantarafından örtbas edildi.Umudumuz Meclis'teydi, şimdi Meclis de örtbas etmek için minareye kılıf hazırlıyor" dedi. Baykal,RP'ninkapatılmasıistemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açılması konusunda ise, "Türkiye bir hukukdevletidir.Anayasa, yasalaryetkiliorganlartarafındanişletilir.Hepimiz hukuk sistemi içinde çalışma zorunluluğumuzu unutmamalıyız" dedi.

7-İstanbulÜniversitesi'ndekarşıtgörüşlüöğrenciler arasındaçıkançatışmada10öğrenciile 3 gazeteci yaralandı. Olayların ardından yaklaşık 50öğrencigözaltınaalınırkenbir polis memuru da atılan taşlarla yaralandı.

8- Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda Hafız Süleymanoğlu üçaltın,70kiloda Ergun Batmaz iki altın bir de gümüş madalya kazandı.

9- İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunanBirleşmişMilletler (BM)AvrupaMerkezi'ni,Türkiye'ninKuzeyIrakoperasyonunu protesto etmekamacıyla200PKK'lıgöstericininişgalettiği bildirildi.

10- Hollanda'nın Lahey kentinde 26 Mart'tabirTürkevinin kundaklanması ve 6 kişinin ölümü olayına katıldıkları belirlenen 5 kişinin yakalandığı, yakalananlardan ikisinin PKKterörörgütüne mensup olduğunun belirlendiği bildirildi.

11- Rusya Devlet BaşkanıBorisYeltsin'in,SavunmaBakanı İgorRodionovile Genelkurmay Başkanı Viktor Samsonov'u görevden aldığı bildirildi.

12- Cezayir'de bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 12 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

13- Hindistan'da meydana gelen şiddetli depremde35kişinin öldüğü, yaralı sayısının ise 150'nin üzerinde olduğu bildirildi.

23 MAYIS 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Yunan Antenna televizyonuna verdiğidemeçte,Yunanistan'ınkarasularını12mile genişletmesine,Türkiye'ninhayatiçıkarlarısebebiylerazı olmayacağınıvurgulayarak,iki ülke arasındaki meselelerin halli için görüşmeler yapılması gerektiğini söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisineüyeilgenel meclisiüyeleriyleyaptığıtoplantıda,Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin en yıkıcı hükümetiyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

3- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller TürkiyeEsnafveSanatkarlarKonfederasyonuBaşkanlarKurulu toplantısında yaptığı konuşmada, çözümün, demokrasivetoplumsal uzlaşma olduğunu belirtti.

4-YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı,BaşbakanNecmettin Erbakanvebazıpartililerin,RP'yikapatmadavasına dayanak oluşturan ses ve görüntü kasetleriilebazıkanıtlarıAnayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

5- Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındageçenyılaralık ayındaimzalananterörizmlemücadeledeişbirliğimemorandumu Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİstanbul'dayaptığı açıklamada,koalisyonhükümetinekarşısadece bir olayda tepki göstermekle yetinmeyeceklerini belirterek,"RP'ningitmesi için her girişimi destekleriz" dedi.

7-DYPIğdırMilletvekiliŞamilAyrımveÇanakkale MilletvekiliHikmetAydınpartilerindenistifaettiler.Öte yandanDYPGenelBaşkanYardımcısıNecmettinCevheridebu görevinden istifa etti.

8- İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

24 MAYIS 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,EmniyetGenelMüdürü AlaaddinYüksel'inBalıkesirValiliği'neatanmasınailişkin kararnameyionayladı.Yüksel'denboşalanEmniyetGenel Müdürlüğü'ne Hakkari Valisi Kemal Çelik getirilirken, Yahya Gür de Balıkesir Valiliği'nden alınarak Çankırı Valiliği'ne kaydırıldı.

2-GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, BaşbakanNecmettinErbakanilegörüştü.Başbakanlık'ta gerçekleşen görüşme öncesinde basına bir açıklama yapanOrgeneral Karadayı,Erbakan'ı, "TSK'nın bazı problemleri ve TSK'de cereyan edenolaylarhakkındabilgivermeküzere"ziyaretettiğini söyledi.

3- DYP Genel Başkanı veBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Ankara'dayapılanTOBBGenelKurulu'ndayaptığıkonuşmada, hükümetekarşıkamuoyundaoluşantepkilerin"tahriklerden" kaynaklandığınısavunarak,sorunlarınancak"soğukkanlılık"la çözüleceğini,aşırıtepkigösterilmesininyanlışolacağını söyledi.ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz, TOBB Genel Kurulu'nda yaptığıkonuşmada,hükümeti,halkıntepkilerinekulaklarını kapatarak ülkeyi "devlet krizi" noktasına getirmekle suçladı.CHP GenelBaşkanıDeniz BaykalTOBBGenelKurulu'ndayaptığı konuşmada,Türkiye'deradikalsağdankaynaklanantehditlerin demokratikhukukdevletinivelaikliğitehlikeyesoktuğunu söyledi.TOBBBaşkanıFuatMirasdakonuşmasındaülkenin getirildiğikonumnedeniyleözelsektörün,Türkiye'nin "hürriyetçi,parlamenter, laik ve demokratik rejime" sahip olması konusunda tam bir fikir birliği içindeolduğunusöyleyerek,"Bu çerçevedeparlamentomuzunbütünüyelerindencumhuriyetin temel ilkelerine ve builkeleriteminataltınaalanyasalarasahip çıkmalarınıistiyoruz"dedi.Çiller,TürkiyeZiraatOdaları Birliği'nin 20 Genel Kurulu'nda da bir konuşma yaptı.

4-DemokratikTürkiyePartisiGenelBaşkanıHüsamettin CindorukAnkara'da düzenlediği basın toplantısında, hükümet değil siyaset bunalımı yaşanmasının "kendikurduklarıpartininsiyasi kimliğini yitirmesinden" kaynaklandığını söyledi.

5-DYPAnkaraMilletvekiliİlhanAküzümileİstanbul MilletvekiliCefiKamhipartisindenistifaetti.Necmettin Cevheri'nin GenelBaşkanYardımcılığı,ŞamilAyrım veHikmet Aydın'ınpartidenitifasındansonraDYP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 117'ye düştü.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 24 kişi yaşamını yitirirken, 73 kişi de yaralandı.

7- İran'da dün yapılan 7.dönemCumhurbaşkanlığıseçimini eskiKültürveİslami İrşad Bakanı Hüccetülislam Seyid Muhammed Hatemi kazandı.

25 MAYIS 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, özel bir şirket tarafından Tuzlatersanesindeinşaettirilen"M/VBesireKalkavan" adlı konteynergemisinindenizeindirilmesitöreninekatıldı. CumhurbaşkanıDemireltörendeyaptığıkonuşmada,Cumhuriyet dönemindeki gelişmeleri anlatarak, "İğneden ipliğeherşeyisatın alanTürkiye, bugün denizaltı ve gemi yapar hale gelmiştir derken boş bir övünmenin içinde değiliz.Haklı bir övünmeniniçindeyiz" dedi.CumhurbaşkanıDemireltörendensonraSamsun'unHavza ilçesine giderek bu yıl altıncısı düzenlenen25MayısAtatürk'ü AnmaveKutlamaFestivali'niizledi.CumhurbaşkanıDemirel yaptığı konuşmada, "Bugünkü TürkiyeCumhuriyeti'nivedevletini sokaktabulmadığımızı ve bugünkü Türkiye'yi meydana getirmek için ne kadar büyük gayretler sarf edildiğini her fırsatta hatırlamamız vebu ülkenin, bu milletin, bu devletin değerini çok iyi bilmemiz lazımdır" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,İstanbul'dapartisinin ÜmraniyeÖrğütü'ncedüzenlenentoplantıyakatıldı.Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, milleti kavga ettirmekiçindeğil, barıştırmakiçinsiyasetyaptıklarınıbelirterek,"Yolsuzluk, hırsızlık, ilkesizlik üzerinekurulanbuhükümet,haziranayı içindebitecektir.Seneyede erken seçim var ve Türkiye'nin de ANAP'tan başka umudu yok" dedi.

3- İçişleri Bakanı Meral Akşener DYP Denizli Genişletilmiş İl DivanToplantısı'ndayaptığıkonuşmada,Türkiye'demedyanın yazdığı ve söylediği şeylerle vatandaşın yaşadıklarının çok farklı olduğunu savundu.

4- Çevre Bakanı Ziyaattin Tokar, Danıştay'ın Eskişehir Kaymaz veİzmirOvacıkmadenleri konusunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarıileilgiliolarakverdiğikararlarkonusunda Cumhuriyetgazetesininsorularını yanıtladı.Tokar, Danıştay'ın çevre lehine verdiği kararlarakarşın,siyanürlealtınçıkarma yöntemindeısrarlıolduklarınıbelirterek,"Madenlerinfakir bekçisi olmayız" dedi.

5- Ehliyetsizaraçkullananlaraverilecekhapiscezasını arttıran ve trafik polislerinin olmadığı bölgelerde jandarmanın da görevyapmasınaolanaktanıyanTrafikKanunu'ndadeğişiklik yapılmasını öngören kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

6-İPGenelBaşkanıDoğuPerinçekdüzenlediğibasın toplantısında,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın RP hakkındaki kapatma davasını değerlendirirken, Türkiye'de 50 yıllıkgericilik dönemininbittiğini ve cumhuriyetin 2.devrimci atılım döneminin başladığını söyledi.

7- İstanbul'da ÖDP'nin düzenlediği, HADEP, DİSK, KESK, TMMOB, TTB,TÜRMOBvepekçokaydınındadesteklediği "Sultanahmet Buluşması"nda, katılımcılar "erken seçim" çağrısında bulundular.

8- Türkiye Barolar Birliği'nin Gaziantep'te iki gün süren 24. GenelKurulusonaerdi.Kurulda başkanlığa yeniden Prof.Dr. Eralp Özgen seçildi.

9-Afganistan'daisyancıbirliklerininTaleban'akarşı katılmasıylabozgunauğrayanÖzbekGeneralAbdül Raşid Dostum Türkiye'yegeldi.Ankara'dakaldığıotelde,Dostum'uDevlet BakanıAbdullah Gül ziyaret ederek bir süre görüştü.Gül görüşme sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'ninAfganistan'dakiolayları yakındanizlediğinibelirterek,bölgedebiranöncebarışın sağlanmasını ve sivil halkın zarar görmemesini istediğini söyledi. Dostumise gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Afganistan'daki mücadelesini 20 yıldır sürdürdüğünü, sağlık nedenleriyle Ankara'ya geldiğiniancakbellibirsüresonrabölgeye geri döneceğini bildirdi.DışişleriBakanlığıtarafındanyapılanyazılı açıklamayagöre,Afganistan'dasüratlegelişen durumun Türkiye tarafındandikkatleizlendiğibelirtilerek,"Bölgedemevcut koşullarnedeniyleKuzey Afganistan'da bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi başlatılmış olupkendileriningüvenliğiiçingerekli girişimler yapılmıştır" dedi.

10- Yunan, Kıbrıslı Türk ve Rumişadamlarıİstanbul'dabir arayagelerekbirtoplantıdüzenledi.Türk-Yunanİşbirliği Komisyon Başkan Yardımcısı TarıkTaratoplantısonundayaptığı açıklamada,"Toplantıda,memleketlerarasındailişkilerimizi, bilhassaekonomikilişkilerimizinasılgeliştirebileceğimizi konuştuk.Şunainandık ki, ekonomik ilişkiler gelişirse politik ilişkiler de daha kolay gelişebilir" dedi.

11-DışişleriBakanlığıMüsteşarıBüyükelçiOnurÖymen, "SiyasiAraştırmaveEğitimMerkezi'nindüzenlediğipanele katılmaküzereYunanistan'agitti.Öymen,Türkiye'ninLozan Anlaşmasıilekurulmuşdengelerin bozulmasından yana olmadığını bir kere daha dile getirerek, "Bu konuEgeiçindegeçerlidir" dedi.

12-SriLanka'daordubirliklerininayrılıkçıTamil gerillalarınakarşıbaşlattığıoperasyonsırasında50 kişinin öldüğü bildirildi.

13- Fransa'da genel seçimler yapıldı.

26 MAYIS 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelNATO-Rusyaarasındaki anlaşmanınimzatöreninekatılmaküzereFransa'nınbaşkenti Paris'e gitti.Cumhurbaşkanı Demirel hareketindenönceEsenboğa Havalimanı'ndayaptığıaçıklamada,NATOülkelerinigenişleme konusundabirkezdahadüşünmeyeçağırarak"Bugelişme, düşmanlıklaryerineişbirliğinedayalıyeniAvrupagüvenlik mimarisini yansıtma bakımından tarihi önem taşımaktadır" dedi.

2-YüksekAskeriŞuraBaşbakanNecmettinErbakan başkanlığındaAnkara'datoplandı.Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditdeğerlendirilmesiyapıldığı,ayrıcaTürkSilahlı Kuvvetleri'ndeki bazıpersonelindisiplinveahlakidurumları değerlendirilerek gereken kararların alındığı bildirildi.

3- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmazANAPBaşkanlıkDivanı Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, DYP milletvekillerine ve DYP camiasına çağrıdabulunarak,Türkiyeiçinenyararlı,en sağlıklı işbirliğini gerçekleştirmeye hazır olduklarını söyledi.

4- Anayasa Mahkemesi BaşkanıYektaGüngörÖzdenSamsun'da "AnayasaYargısı"konulupaneldeyaptığıkonuşmada,Anayasa Mahkemesi'nin35yıldırverdiğikararlarlatarafsızlığını gösterdiğinibelirterek,anayasaların ulusun onuru, adaletin ise toplumun namusu olduğunu söyledi.

5- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ömer Akbeldüzenlediğibasın toplantısında,ÖzbekGeneralRaşidDostum'unkendiisteğiyle Ankara'yageldiğini,Türkiye'nin,Afganistan'dabarışve istikrarınsağlanmasını istediğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

6- İran'ın, Türkiye'ninTahranMaslahatgüzarı'nıDışişleri Bakanlığı'naçağırarak,Türkiye'ninKuzey Irak'taki sınır ötesi operasyonundan "kaygıduyduğunu"belirttiğiveTürkordusunun "derhalveönkoşulsuz"olarakbölgedençekilmesiniistediği bildirildi.

7- Fransa'da yapılan genel seçimlerinilkturunuSosyalist Parti kazandı.

8-Cezayir'degüvenlikgüçlerininsongünlerderadikal islamcıörgütlerekarşıdüzenlediğioperasyonlarda40 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

27 MAYIS 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirelİngiltere'deyayımlanan FinancialTimesgazetesine verdiği demeçte, "Türkiye'deki siyasi krizin çözümü için en doğru yolun askeri darbe değil, erkengenel seçim olacağını" söyledi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanpartisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,"Hükümetinönünde iki seçenek vardı.Birincisiordununtavırlarınarestçekiphükümetten ayrılmak,ikincisideuzlaşmayıveiknayıdenemekti.Biz uzlaşmayı seçtik" dedi.

3- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.Başbakan Erbakan toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin temel meselelerinin ele alınarak kararabağlanacağını söyledi.

4- GenelkurmayBaşkanlığıGenelSekreterliği'ndenyapılan yazılıaçıklamada,TürkSilahlıKuvvetleri'ninbölücüterör örgütüne yönelik Kuzey Irak'ta sürdürdüğü operasyonlarda, 1.442'si kara, 396'sı hava harekatında olmak üzere toplam 1.838 teröristin etkisiz halegetirildiğivebirliklerimizinbölgedearamave tarama faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

5-Yasadışıörgütlerindevletleolanbağlantılarıile Susurluk'ta meydana gelen kaza olayının ve arkasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulmasıamacıylaoluşturulanMeclisAraştırma Komisyonu raporunun TBMM'de görüşülmesine başlandı.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetinbittiğini, parlamentonun1,5yıldayönetmekabiliyetiniyitirdiğinive ülkenin seçime sürüklendiğini söyledi.

7- BBP GenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğluAnkara'dayaptığı açıklamada, seçim kararı almış bir hükümete gireceklerini söyledi.

8- NATO ile Rusya Arasında Karşılıklı İlişkiler, İşbirliği ve GüvenlikKonusunda Kuruluş Senedi, NATO liderleri ve Rusya Devlet BaşkanıBorisYeltsintarafındanParis'tedüzenlenentörenle imzalandı.TörendebirkonuşmayapanCumhurbaşkanıSüleyman Demirel, "NATO-Rusya ilişkileri Avrupagüvenlikveistikrarının hayati bir unsurudur" dedi.

9- İran'da cumhurbaşkanlığına seçilen SeyidMuhammedHatemi düzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'ninKuzeyIrak'ta sürdürdüğü operasyona karşı çıkarak sorunların görüşmeleryoluyla çözülebebileceğinisöyledi.Hatemi ayrıca, ABD ile ilişkilerinin de ABD'nin tutumunun değişmesine bağlı olduğunu bildirdi.

10-Cezayir'degüvenlikgüçleriningerçekleştirdikleri operasyonlardatoplam134radikalİslamcınınöldürüldüğü bildirildi.

28 MAYIS 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Fransa-Hollanda'ya yaptığı ziyaretleritamamlayarakyurdadöndü.CumhurbaşkanıDemirel, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısındaNATOile Rusyaarasındayapılanzirvenin,Avrupa'nınyeniden yapılandırılmasıaçısındantarihiönemiolduğunusöyledi. CumhurbaşkanıDemirel,"Zirvedeimzaladığımız kurucu senet ile demokrat, barış vegüvenlikiçindebütünleşmişbirAvrupa'nın yaratılması yönünde büyük bir adım atılmıştır" dedi.

2- BaşbakanNecmettinErbakan,BaşbakanYardımcısıTansu ÇillerveBBP GenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğluBaşbakanlık Konutu'nda biraraya geldi.Üçlü zirve yapılmadan önce ÇillerDYP grubunu,ErbakanveYazıcıoğluisepartilerininBaşkanlık Divanı'nı topladı.BBPGenelBaşkanıYazıcıoğlu,toplantıdan ayrılırken,BaşbakanNecmettinErbakanileTansuÇiller'in, BBP'nin hükümete katılması yönünde resmitekliftebulunduklarını açıkladı.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,"ANAPiçinDYP,muhtemelbir koalisyonun, muhtemel ve muteber ortağı olmaya en yakın partidir.Gerek taban, gerek fikriyat itibarı ile DYP ile kavgamız olamaz.Hedef DYP ile daha geniş bir işbirliğini gerçekleştirmektir.Türkiye'nin içinde bulunduğuşartlar böyle bir işbirliğini zorunlu hale getirmiştir. İşbirliği mutlaka fiziki birleşme şeklinde olmaz.Seçim ittifakı, hükümetortaklığı şeklinde olabilir" dedi.Bir süre önce DYP'den istifaedenAnkaraMilletvekiliİlhanAküzümileIğdır Milletvekili Şamil Ayrım, ANAP'a katıldı.

4- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Tufan Algan, Zamangazetesine erkengenelseçimleilgiliaçıklamalardabulundu.Anayasa'da yapılan'18yaşındaoykullanma,yurtdışındabulunan vatandaşlarımızınoykullanması'gibideğişikliklerinhayata geçirilmesi gerektiğini belirten Algan, sağlıklıbirseçimiçin 'seçmenkütüklerininyenidenyazılmasıvenüfussayımı' gibi işlerin de yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

5- Milli EğitimBakanıMehmetSağlam,"1.UlusalÇocuk Gelişimive Eğitim Kongresi'nin açılış törenine katıldı.Sağlam, 8yıllıkkesintisizeğitimingelecekyıluygulunacağını yineleyerek"Bizdaha 8 yılı tartışıyoruz.Ama en yakın zamanda Türkiye 12 yıl kesintisizeğitimigündemegetirmek zorundadır" dedi.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'inhükümetindevamınıistemesinerağmen,demokratik baskılar yüzünden daha fazladirenemeyeceğinisavundu.Ecevit, erkenseçim,başbakanlığınkendisinedevrive8 yıllık temel eğitim konusununhükümettarafındançözülmesiisteklerininRP tarafından yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

7- Ülkemizin içinde bulunduğu istikrarsızlığadikkatçekmek veçözüm bulmak için bir araya gelen TOBB, TİSK, Türk-İş, DİSK ve TESK, Koalisyon hükümetini uyarmak için eylem kararı aldı.Eylem planını açıklayan TOBB Genel Başkanı Fuat Miras, bütün girişimlere karşın istikrar sağlanamaması durumunda şalterlerinineceğinive işverenlerileişçilerinkatılacağıbüyükbirmitingin düzenleneceğini söyledi.

8- ABD Başkanı Bill Clinton, Doğu Avrupa ülkeleri için"yeni birMarshallPlanı" oluşturacağını açıkladı.Marshall Planı'nın 50.yılkutlamalarıiçinHollanda'nınLaheykentinegiden Clinton, Doğu Avrupa ülkelerinde ticaretin geliştirilmesi amacıyla "yeni teşvik ve öncelikleri" uygulamaya açacağını söyledi.

9-ABD'ninTexaseyaletininWacoveAustinkentlerinde meydanagelenhortumda ilk belirlemelere göre, 32 kişinin öldüğü bildirildi.

29 MAYIS 1997

1- BaşbakanNecmettinErbakan,İstanbul'unfethinin544. yıldönümü törenlerine katıldı.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazAnkara'dayaptığı açıklamada,koalisyonortaklarınınhükümetibiryanabırakıp Başbakanlık pazarlığıileuğraştığınıilerisürerek,"Türkiye şimdiyekadarböylekomediyaşamadı.Başta, 2000 yılına kadar hükümetindevamedeceğinisöylüyorlardı.Şimdihükümeti bıraktılar, başbakanlık pazarlığı yapıyorlar.Memleketin bu kadar sorumsuzluğatahammülüyok.Neyapacaklarsabiranönce yapsınlar.Yoksabizgerekeniyapacağız"dedi.Yılmaz gazetecilerin BBP'ninortaklığındayenibirhükümetkurulması konusundakisorularıüzerine,"Çiller,gensoruoylamasında Meclis'ten destek alabilmek için kendi partisinekarşıtaahhütte bulunmuştur.BBP'nin ortaklığı abesle iştigal" dedi.

3- Anayasa MahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden,Samsun, Trabzon,Rize,HopaveArtvin'deki çeşitli temasları sırasında basın mensuplarınayaptığıaçıklamada,TürkiyeCumhuriyeti'nin demokratikvelaik bir hukuk devleti olduğunu anımsatarak, ancak bunun kağıtüzerindekalmaması,yaşamageçmesiiçinmücadele ettiklerini belirterek, "Ama, bugün Türkiye'de devleti yönettiğini zanneden kimileri, hukuktan korkuyorlar.Hukuka saygılı değiller. Devleti temel sayan adalete saygısızlıklar yaygınlaşırsa bu ülkede hiç kimse rahat uyuyamaz" dedi.

4- Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Rıza Gönül düzenlediğibasın toplantısında,Milliyet,HürriyetveSabahgazetelerinin, başlangıçtayalnızcakuponbiriktirmekoşuluylabaşlattıkları kampanyalarını,6-8aysonra "dönülmez bir noktada" ikili fiyat uygulamasına dönüştürdüklerini belirterek, "Gazeteler promosyonsuz gazetebedelinidüşürürkenpromosyonlugazetebedelinifahiş fiyatlara çıkarmışlardır.Bu suretle yaklaşık 1milyon250bin okuyucudan haksız menfaat sağladıkları gerekçesiyle bu 3 gazetenin yöneticileri hakkında 28 Mayıs çarşamba günüBakırköyCumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

5-DYPGenelİdareKuruluyaptığıtoplantıda,RP-DYP koalisyonhükümetindeBaşbakanlığındevriveerkenseçime gidilmesi konusundayapılacakçalışmalardaGenelBaşkanTansu Çiller'etamyetkiverdi.Toplantı sonrası bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller,"GİKbana yetkiverdi.Ülkenin kaçınılmazbirbiçimdeseçimhavasına girdiği gerçektir.Budemokrasisavunucularınınhalkagitmesi meselesidir.Demokrasinin gereği halktır.Çözüm demokrasi içinde olmalı" dedi.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, CHPGenelBaşkanıDenizBaykal'ı erken seçim konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirerek, "Sayın Baykal, SayınÇiller'in erkenseçimçağrısına destek vererek hükümetin ömrünü önümüzdeki yıla kadar uzatmaya uğraşıyor.Çünkü koalisyon hükümeti işbaşında kaldıkçalaikliğeyöneliktehlikenintırmanacağınıbiliyor, CHP'nin bundan puan toplayacağınısanıyor.SayınBaykal'ınbu taktiği ateşle oynamaktır" dedi.Ecevit, koalisyon hükümetinin de ömrünün dolduğunu, ya kendiliğinden ya dayenibirgensoruile çökecek konuma geldiğini ileri sürdü.

7- DTP Genel Başkanı HüsamettinCindorukAnkara'dayaptığı açıklamada,nüfussayımıyapılmadanveseçmenkütükleri güncelleştirilmeden gerçekleştirilecek bir seçimin "ülkeye ihanet" olacağınıilerisürerek,"Türkiye'dedemokrasi de, anayasa da, siyaset de, hukuk daeksiktir.Bueksikliklertümpartilerin uzlaşması ile giderilmeli.Nüfus sayımı yapılarak temsilde adalet sağlanmalıdır" dedi.

8-Portekiz'inbaşkentiLizbon'datoplananNATOKonseyi ilkbahardönemi olağan toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Madeline Albright, NATO'nun genişlemesürecininbirkarşılıksız bursprogramı olmadığını, yeni üyelerin en yüksek standarda sahip adaylar arasından seçilmesi gerektiğini söyledi.

9-Endonezya'dayapılangenelseçimlersırasındaçıkan olaylarda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

10- Zaire'yi 32 yıl yöneten Mobutu SeseSeko'yudevirenve ülkeninadınıKongoDemokratikCumhuriyetiolarakdeğiştiren LaurentKabila'nınKinshasa'dadüzenlenenbirtörenledevlet başkanlığını ilan ettiği bildirildi.

30 MAYIS 1997

1- GenelkurmayBaşkanlığıGenelSekreterliği'ndenyapılan açıklamada,15 PKK'lının eylemlerde bulunmak amacıyla 19-20 Mayıs 1997 gecesi İran'ınGülizarKöyübölgesindenTürkiye'yegiriş yaptığıveTürkiye'dekimilitanlarlaeylemyapmayı planladıklarının tespit edildiği belirtildi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazYalova'dahalkahitaben yaptığıkonuşmada,hükümetieleştirerekBaşbakanErbakan'ın ordununarkasınasığınarakkendisinimazlumvemağdur gösteremeyeceğini söyledi.

3- Adalet Bakanı Şevket Kazan,RPRizeMilletvekiliŞevki Yılmaz'ın,GaziantepBelediyeBaşkanıCelalDoğan,TBMM, yöneticilervemedyahakkındakisözleriileilgiliolarak soruşturma açılması için talimat verdi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitparlamentodadüzenlediği basıntoplantısında,siyasalistikrarsızlığınbaştagelen nedeninin 1983 yılından beri ülkenin hep seçim ortamındayaşaması olduğunu söyledi.

5- CHP GenelBaşkanıDenizBaykalİstanbul'dadüzenlenen Tekstilİşçileri8.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, temiz toplumu gerçekleştirmek isteyenlerin Meclis'te dokunulmazlık zırhınıkaldıracakağırlığıoluşturma zorunluluğunu belirterek, "Gün tarafsız olma günü değil, tam tersine taraf olmak zorunludur" dedi.

6- DYP İstanbul Milletvekili Yıldırım Aktuna ile ANAPYozgat MilletvekiliİsmailDurakÜnlüveAksarayMilletvekiliSadi Somuncuoğlu partilerinden istifa ettiler.

7-TÜPRAŞGenelMüdürlüğü'ndenyapılanaçıklamayagöre, akarkayıt fiyatlarına yüzde 5 ile yüzde 7 oranında zam yapıldı.

8- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)parlamenter heyetinin,birsüreönceTürkiye'ye yaptığı ziyaret sonrasında hazırladığı raporda, AGİT heyetinin, Türkiye'deiçtartışmaların bir parçası olmak istemediği belirtildi.

9-Yemen'deveremaşıkampanyasısırasındayanlışlıkla ensülin enjekte edilmesi sonucunda 21 çocuğun öldüğü bildirildi.

31 MAYIS 1997


1- Milli Güvenlik Kurulu, 64.kuruluşyıldönümünedeniyle MGKGenelSekreterliğibinasındayapılantörendensonra, CumhurbaşkanıSüleymanDemirelbaşkanlığındatoplandı. CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,MilliGüvenlikKuruluGenel Sekreterliği'nin 64.Kuruluş yıldönümüdolayısıiledüzenlenen törendeyaptığıkonuşmada,"kiminaltındakiminüstünde tartışmalarınınyapıldığıMGK'ninhiçbiresrarengizyanının bulunmadığını,ülkeningüvenlikmeselelerini çok iyi takip eden son derece önemli bir anayasal kuruluş" olduğunu bildirdi.Halkın cumhuriyettenmemnun olduğunu kaydeden Demirel, böyle bir dönemde içbünyedesıkıntıyaratmanınaffedilemeyeceğinisöyledi. Başbakan Necmettin Erbakan ise konuşmasında, koalisyon hükümetinin göreve geldiği günden bu yana Milli Güvenlik Kurulu'nungündemine aldığı ve tavsiyede bulunduğu sratejik konulara öncelik verdiğini, dikkat veihtimamlauygulanmasınaözengösterdiğinibildirdi. Toplantıya, Başbakan Necmettin Erbakan, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, kurulüyesibakanlar,kuvvetkomutanları,MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, "Toplantıda 26 Nisan1997 tarihinde yapılan MGK toplantısından bugüne kadar ülke genelindeki toplumun huzuru, güvenliği ve asayiş durumu ile bunu etkileyeniç vedışgelişmelergözdengeçirilmiş,IrakDemokrat Kürdistan Partisi'nin yetkililerinin yardım talebiüzerineTSKtarafından bölücüterör örgütünün Kuzey Irak'taki yuvalarına karşı girişilen sınırlısınırötesitakipharekatıhakkındakurulabilgi verilmiştir.Toplantıda ayrıca 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı MGK kararında belirtilen rejim aleyhtarı irticai faliyetlere karşı alınmaktaolantedbirlerleilgiliolarakbugüne kadar yapılan uygulamalar hakkında MGK Genel Sekreteri tarafından bilgi sunulmuş ve Kurul üyelerince değerlendirmeler yapılmıştır" denildi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Yalova'da düzenediği basın toplantısında,partisindensonistifalarıdeğerlendirdi. Partisinden istifalarda tarikatların veçeteninetkiliolduğunu söyleyenYılmaz,erkenseçiminyerelseçimlerlebirlikte yapılmasını ve seçimlere geniştabanlıbiruzlaşmahükümetiyle gidilmesini önerdi.

3- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ileTürkiye'ninsanayi vesavunmasıileilgilikonulardayapılansöyleşiTürkiye gazetesinde yayımlandı.

4- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,partisinceTekirdağ'da düzenlenen "Aydınlık Türkiye Mitinginde" yaptığı konuşmada, RP'nin Türkiye'nin sorunlarınıbırakıpmilletindiniileuğraştığını belirterek,"Türkiyetarikatcumhuriyeti olamaz" dedi.Baykal, konuşmasındaTrakya'lıçiftçilerinsorunlarınadeğinirkende dünyadaTürkiyedışındahiçbirülkenin 20 yıldan beri yüzde 80 enflasyon yaşamadığını belirterek, "Enflasyon emeğin çalınmasıdır, hırsızlıktır" dedi.

5-RPRizeMilletvekiliŞevkiYılmaz'ınKanalD televizyonunda29Mayıs'tayayımlanan"Arena"programındaki konuşmasında TBMM'ye hakaret etmesi tepkilerenedenoldu.TBMM Başkanlığı,Şevki Yılmaz hakkında soruşturma açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusundabulundu.ANAPGenel BaşkanıMesutYılmaz,ŞevkiYılmaz'ın"RP'ningerçekyüzü" olduğunusöyledi.DevletBakanıTeomanGüneri,Yılmaz'ın sözlerininbirbölümünüyanlışbulduğunusöylerken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Rıza Gönül, "Yılmaz haddini aşmıştır.Gereken mutlakayapılacaktır" dedi.CHP Grup Başkan vekilleri Oya Araslı ve Nihad Matkap,yaptıklarıyazılıaçıklamada,ŞevkiYılmaz'a gereklidersi yargının vereceğini düşünenlerin yine dokunulmazlık engeli ile yüzyüzegeldiklerinibildirdi.AnayasaMahkemesi BaşkanıYektaGüngör Özden, Sendikalar, üniversite rektörleri de tepki gösterdiler.

6- ANAP eski milletvekili Adil Küçük, İstanbul'da vefat etti.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi hayatını yitirirken, 37 kişi de yaralandı.

8- Rusya Devlet BaşkanıBorisYeltsinileUkraynaDevlet BaşkanıLeonidKuçma,ikiülkearasındastratejikdüzeyde ortaklığıöngörenDostluk,İşbirliğiveOrtaklıkAnlaşmasını Ukrayna'nın başkenti Kiev'de imzaladılar.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106