16.4.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

NİSAN 1997

1 NİSAN 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin gruptoplantısında yaptığı konuşmada, kesintisiz 8 yıllık temel eğitimin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bugünkü alt yapısı ilemümkünolmadığınısöyledi. Erbakan,ayrıcahükümetinhazırladığıDoğuveGüneydoğu Anadolu'nun kalkınması hamlesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, Ankara'da bulunan Bosna-Hersek BarışıUygulamaKonseyiYürütmeKuruluYüksek Temsilcisi Carl Bildt'i kabuletti.Erbakan,yaptığıaçıklamada,Türkiye'nin Arnavutluk'a500askergöndereceğinibildirerek, Arnavutluk'un Türkiye için Bosna-Hersek kadar önemli olduğunu söyledi.

3- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,İlimYaymaCemiyeti, EnsarVakfı,İmamHatipMezunları Derneği ve Ankara İmam Hatip MezunlarıDerneğiyöneticilerinikabuletti.Yılmaz,kabul sırasındayaptığıkonuşmada,yetersizolduğunusavunduğudin eğitiminin "daha yoğun şekilde" verilmesi gerektiğini söyledi.8 yıllıkzorunlu eğitime geçerken imam-hatiplerin zarar görmemesini savunduklarını bildirdi.

4- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, Milas Bodrum Havaalanı'nın açılışına katıldı.Çiller, Türkiye'nin büyük bir atılım içine girdiğinibelirterek"Kendikimliğimizle Batı'nınçağdaşdünyasınaortakolupdamgamızıbasacağız. Türkiye, bir barış köprüsü olacak" dedi.

5-İçişleriBakanıMeralAkşener,EmniyetGenelMüdürü AlaaddinYüksel'igörevindenaldı.Yüksel'denboşalan göreve HakkariValisiKemalÇelikvekaletenatanırken,Yükselde vekaleten Çankırı Valiliği'ne atandı.

6- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, düzenlediği basınlasohbet toplantısında,MilliEğitimBakanlığı'nın8yıllık kesintisiz eğitimsürecindeseçmeliKuranveArapçadersiokutulması uygulamasınakarşıolduğunu vurgulayarak "Türk halkının bu kadar çok Arapça öğrenmesinede,Araplaşması'nadaihtiyacıyoktur. Türküz,Araplar'labukadariçlidışlı olup kendimizi onlarla özdeşleştirmeye gereksinimimiz" yok dedi.

7- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,MilliGüvenlikKurulu'nun(MGK)dün gerçekleştirilen mart ayı olağantoplantısındaSuriye'ninHatay üzerindeki emellerinin de gündeme gelmesinin ardından, basında yer alan, "MGK'nin raporunda,Suriye'nin,Hatay'dakiArapveKürt kökenlivatandaşlarıörgütlediği"yolundakihaberlerleilgili olarak, "Suriye'den gelecek tehditlere karşı, Hataylılar'ın gevşek birtavıriçindeolabileceğikanaati ile olaya bakılmasın.Bu anlayışı reddederiz" dedi.Baykal,ayrıca8yıllıkkesintisiz eğitimkonusunda da hükümetin "sulandırarak, zaman içine yayarak, sündürmestratejisi"izlendiğinisöyledi.Baykal,"Kaygım, Susurluk gibi temel eğitimin de yozlaştırılmasıdır" dedi.

8- Son üç gündür Tunceli'nin Kurtderesi AliboğazıveMunzur Dağlarıcivarında sürdürülen hava destekli operasyonlar sonucunda 43 PKK'lının öldürüldüğü, çatışmalarda 2askerindeyaralandığı bildirildi.GenelkurmayGenelSekreterliği'ndenyapılan açıklamada, Şırnak'ta da 13 PKK'lının öldürüldüğü kaydedildi.

9- Özbekistan ile Yunanistan arasında Atina'dabir"Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalandı.

10- Cezayir'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 20'den fazla radikal İslamcı militanın öldürüldüğü bildirildi.

11- İspanya'da, son iki gün içindemeydanagelenikitren kazasındatoplam21kişininöldüğü, 110 kişinin de yaralandığı bildirildi.

2 NİSAN 1997

1- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,KütahyaTicaretOdasıve Kütahya Kültür ve Eğitim Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri "Mutlu Yarınlar İçin Elele" adlıaçılımproğramınakatıldı.Kalemli, konuşmasındaOrtaAsyagezisiyleilgilibilgiverdi.Orta Asya'daki Türkokullarınahayrankaldığınıvebunlarıtakdir ettiğini söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,"İmam Hatip liselerinin kapatılmasına müsaade etmeyiz" dedi.8yıllıkzorunlueğitimkonusundaimamhatip liselerininzarargörmemesiiçin gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Yılmaz, kimsenin,çocuğunadinieğitimaldırdığıiçin eleştirilemeyeceğinisöyledi.Sorunlarınçözümündeuzlaşma yolunun bulunmasını isteyenYılmaz,"Bumeselelerikavgaiçin kullanırsanız,uzlaşmayoluaramazsanız,memleketeenbüyük kötülüğü yaparsınız.Belki iç savaşa neden olursunuz" dedi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, partisininMeclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin;MGKkararlarının,topunvetankınarkasına saklanarak siyaset yaptığını söyledi.Çiller, muhalefetin tavrını "Bu,fevkaladeyanlıştır"diyeniteledi.Çiller,"İktidar olduğumuzdanberipozitifsiyasetadınahangisinden bir öneri gelmiştir?" diye sordu.

4- Anayasa Mahkemesi, toplu iş bırakma eylemine katılanişçi vememurlarıncezalandırılmalarındaesasalınan ceza yasasının 236'ncı maddesinin iptal istemini, reddetti.

5-DevletBakanıSalimEnsarioğluCumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,BaşbakanNecmettinErbakan'ın"Doğuve GüneydoğuAnadoluHamlesi"paketindeyeralan600önerinin çoğunluğunundahaöncekendilerincehazırlandığını kaydederek, "terörekarşıdiniyaklaşım"içerenönerilerekatılmadığını söyledi.Ensarioğlu,bölgehalkının eğitilebilmesi için Kürtçe yayın yapılması gerektiğini belirtti.

6- Ankara'ya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Herve de Charette, DışişleriBakanıTansuÇiller ile görüştü.Görüşmeden önce bir açıklama yapan Charette, "AB'ye üyelik konusundaortakgörüşlere sahibiz.Önümüzdeki yıllar Avrupa için yeniden yapılanma yılları olacak.FransaaçıkçaönümüzdekiyıllardaAvrupa'nınyeniden inşasındaTürkiye'ninde yeralmasını istemektedir" dedi.Çiller ise, Türkiye, "insan hakları ve demokratikleşme konusundaatacağı adımlarla AB'ye tam üye olma yolundadır" dedi.

7-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,birsoruüzerine Türkiye'nin Yunanistan ile ilgilisorunlarındiyalogyoluylaçözümlemekten yanaolduğunubelirterekTürkiye,AvrupaBirliği (AB) üyeliği yönünde enbüyükengellerdenbirinioluşturanYunanistanile sorunlarınaşılmasınayönelikolarakgündemegetirilen"akil adamlar" önerisine olumlu yaklaştığını açıkladı.

8- Türkiye A Milli Futbol Takımı, dünyakupasıelemelerinde Hollanda'yı, Bursa'da, 1-0 yendi.

9- İstanbul'da yapılan Bosna HersekBarışıİzlemeKomitesi YönlendirmeKuruluToplantısısonaerdi.Dayton Anlaşması'nın Sivil YönlerininUygulanmasındanSorumluYüksekTemsilciCarl Bildt,Bosna'da siyasi yöneticilerin gelecekte ne olacağı yerine, geçmişte ne olduğu ileilgilenmelerisebebiyle,kalıcıbarışın sağlanmasının zaman alacağını belirti.

10- YıllıkolağanincelemeleriniyapmaküzereTürkiye'de bulunan IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, Radikal gazetesinde yayımlanandemecinde,Türkiye'deönceliklebütçeaçıklarının kapatılmasıgerektiğini ve bu yöndeki uygulamaların açıkça ortaya konması gerektiğini vurguladı.

11- Devlet Bakanı Lütfü Esengün, Hollanda ve Almanya'daTürk vatandaşlarınayönelikırkçısaldırılarkonusundagörüşmeler yapmak üzere TBMM İnsan HaklarıKomisyonuüyelerindenoluşan4 kişilik heyetle Hollanda'ya gitti.

12- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,AvrupaParlamentosu SosyalistGrubu ile Avrupa sosyal demokrat partilerinin ortaklaşa düzenlediği toplantıya katılmak üzere Barcelona'ya gitti.

13-Türkiye'ninBonnBüyükelçiliğitarafındanFederal Dışişleriveİçişleribakanlıklarına,Krefeldkundaklama olaylarıylailgilibirernotaverildi.Kundaklamayailişkin başlatılansoruşturmanınbiranöncesonuçlandırılmasıve suçlularıncezalandırılmasıistenennotada,Türktoplumunun tedirginliğidedilegetirildi.HollandaveAlmanya'da Türk vatandaşlarınayönelikkundaklamaeylemleridemokratikkitle örgütlerincekınandı.AvrupaParlamentosu Yeşiller Meclis Grup EşbakanıClaudiaRoth,Avrupa'dayaşananırkçısaldırıların, AvrupaBirliğiülkelerihükümetlerininyürüttüğüresmi politikaların sonucu olduğunu belirtti.

14- Arnavutluk Başbakanı BaşkimFinoileİtalyaBaşbakanı RomanoProdigüneydekiGfyirokasterkentintebir araya geldi. Prodi, Arnavutluk BaşbakanıFinoileArnavutluk'agönderilecek uluslararası güç konusunu ele aldıkları bildirildi.

15- Rusya ile Belarusarasındabirlikkurulmasınıöngören "BirlikAnlaşması"Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko tarafından imzalandı.

3 NİSAN 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan,Başbakanlık,HazineveDış Ticaret Müsteşarlıkları, Dünya Bankası, DEİK ve YASED işbirliğiyle İstanbul'dadüzenlenen"Türkiye'deAltyapınınİnşasınaÖzel SektörünKatılımı"konuluuluslararasıkonferanstayaptığı konuşmada, Türkiye'nin Doğu ülkeleriyle kurulan "yenibirdünya" içinde yer alacağını söyledi.Başbakan Erbakan, "1997 Haziran ayı başındadevletbaşkanlarıbirarayagelerekD-8'leriilan edeceklerdir.Yeni bir dünya kuruluyor.İstense de istenmese de, Türkiye, yeni dünya içinde yerinialacakveDoğu'nungözbebeği olacaktır"dedi.BaşbakanErbakan,"ekonomidedenkbütçenin sağlandığını, iç borçlanmanın gerilediğini, enflasyonundüştüğünü ve yabancı sermayenin arttığını" söyledi.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Necmettin Erbakanbaşkanlığında toplandı.DevletBakanıAbdullahGül toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Doğu ve Güneydoğu AnadoluKalkınmaProjesi"ninele alındığını belirtti.

3- Anayasa Mahkemesi,bazıkamuyatırımvehizmetlerinin yap-işlet-devret(YİD)modeliyle yaptırılmasına ilişkin yasanın, busözleşmelerdeimtiyazincelemesininBakanlarKurulu'nca yapılmasına ilişkin maddesini iptal etti.

4- Danıştay 5.Dairesi, "SSK Eğitim HastanelerindeEğitilen AsistanlarınUzmanlıkKadrolarınaAtanmalarınaİlişkin Yönetmelik"inkaldırılmasıhakkındayürütmeyidurdurmakararı verdi.

5- Çevre Bakanı Ziyaattin Tokaryaptığıyazılıaçıklamada, İstanbulveÇanakkale Boğazı'ndaki trafiğin gerek çevre, gerekse güvenlikaçısındansonderecetehlikelibirhalegeldiğini belirterek, boğazlardan geçişin haftanın belirli günlerinde, belli saatlerde ve tek yönlü olması gerektiğini vurguladı.

6-TBMMGenelKurulu'nda,milletvekiliemekliliğini düzenleyenönerikabuledilerekyasalaştı.Bunagöre, milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlar,seçildikleriveya atandıkları,emekliolanlariseistektebulunduklarıtarihi izleyenayınbaşındanitibarenEmekliSandığıile ilgilendirilecekler.

7-DSPAnkaraMilletvekiliGökhanÇapoğlu,İstanbul MilletvekiliBülent Tanla ve Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül, parti MerkezDisiplinKurulu(MDK)tarafındanpartidenihraç edildi.Kurul ayrıca 5 milletvekiline de uyarı cezası verdi.

8-BaşbakanNecmettinErbakan'ınresmidavetlisiolarak Ankara'dabulunanSlovakyaBaşbakanıVladimirMeciar,basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO'nungenişlemesi ileAvrupaBirliği'ne(AB) üyelik arasında kurduğu paralelliğin kendileriaçısındantehlikeliolmadığınıbelirtti.Meciar, "TürkiyeNATOüyesiolarakbusüreçteönemli bir yer alıyor. NedirTürkiye'ninbuönemlirolü?Türkiyeyeniadayları destekleyebiliryadabazışartlarkoyabilir.Adayülkenin ittifaka tam üye olması için mevcut üyelerin evetoyugerekiyor. Dolayısıyla her ülke tek başına önemlidir" dedi.

9-Atina'dakitemaslarındansonrabirziyaretamacıyla Türkiye'yegelenABDönem Başkanı Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Hans Van Mierlo, Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansu Çillerile15Nisan'daMalta'dayapılacakAvrupa-Akdeniz İşbirliği/Euro-Med toplantısına katılması konusunda görüştü.

10- Türkiye'debulunanFransaDışişleriBakanıHervede Charette,Ankara'dakiBüyükelçilik'tedüzenlediğibasın toplantısında,ziyaretlerihakkındabilgiverdi.Charette, ülkesininPKK terörüne destek veren Suriye nezdinde Türkiye adına arabuluculuk misyonuolupolmadığısorusuüzerine,Fransa'nın Türkiyeile olduğugibiSuriyeiledemükemmelilişkileri bulunduğunubelirterek,"Dostlarımızınkendiaralarındaiyi anlaşmalarınıisteriz"dedi.Charette,"Türkiye,Fransa'nın ortaya attığı sürekli Avrupa Konferansı'nda diğer aday 11 ülke ile birlikteyeralmalıdır.AB'yeüyelikiçintüm aday ülkelere uygulanan kriterlere Türkiye uymak zorundadır" dedi.

11- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelresmiziyaretamacıyla gittiği Slovenya'daki temaslarına başladı.Cumhurbaşkanı Demirel, yaptığı açıklamada, Slovenya'da ikiliilişkilerkonusundafikir alışverişindebulunduklarınıbelirterek,"Siyasi,ekonomikve kültürelalanlardaülkelerimizarasındakiişbirliğinin derinleştirilmesiveçeşitlendirilmesiyönündekidileğimizi vurguladık" dedi.

12- ABD Başkanlık Merkezi Beyaz Saray Sözcüsü Nicholas Burns, UluslararasıGazetecilerMerkezi'nin(ICFJ)davetlisiolarak Washington'da bulunan Kıbrıslı Türk ve Rumgazetecilerdenoluşan heyetiDışişleriBakanlığı'ndakabulederekbir süre görüştü. GörüşmesırasındayaptığıaçıklamadaBurns,ABD'ninKıbrıs sorunununbuyıliçerisindeçözümlenmesiiçinciddiuğraş içerisinde olduğunu belirterek, Kıbrıs'ta ilerleme kaydedilmesinde esassorumluluğunikitoplumile Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerine ait olduğunu söyledi.

13- Cezayir'in Kabili bölgesindegüvenlikgüçlerininhafta sonundanitibarengerçekleştirdiğioperasyonlardayüzeyakın radikal İslamcının ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

4 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,PolisHaftasınedeniyle yayımladığı mesajda, güvenlik güçlerinin "yasalara bağlı kalmaları ve meşru sınırları zorlamamaları gerektiğini" söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,partisinin düzenlediği mitingekatılmaküzere gittiği İskenderun'da basın mensuplarının sorularınıyanıtlarken,TBMMSusurlukAraştırmaKomisyonu'nun raporuileilgili olarak komisyonun bazı kişileri önce dinlemeye çağırıpsonravazgeçtiğinihatırlatarak,"Susurlukkomisyonu, Susurluk'u örtme komisyonuna dönüşmüştür" dedi.

3- TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu Başkanı MehmetElkatmış düzenlediğibasıntoplantısında,komisyonunhazırladığırapor hakkındabilgiverdi.BaşkanElkatmışraporda,rüşvet, suiistimal,karapara,uyuşturucu kaçakçılığı ve kumarın, devleti ve toplumu tehdit ettiğini belirttiklerini söyledi.

4- Çankırı Valiliği'ne vekaleten atanması kararıüzerinebu görevegitmeyireddedenEmniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in yerine geçici görevle atanan Hakkari Valisi Kemal Çelik,İçişleri Bakanı Meral Akşener ile birlikte gece saat 03.00'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelerek görevine başladı.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Ankara'da vefat etti.

6-Slovenya'dabulunanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel, Slovenya Cumhurbaşkanı Milan Kucan'ın onuruna verdiği resepsiyonda yaptığı konuşmada, NATO'nunAvrupagüvenlikmimarisindekiyeni rolünün,özgürlük ve demokrasinin, Orta ve Doğu Avrupa'da yeniden doğuşunun bir sonucu olduğunu söyledi.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BMGenelSekreteriile yapacağıgörüşmelerhakkındaCumhuriyetgazetesine değerlendirmelerde bulundu.

8- Azerbaycan CumhurbaşkanıHaydarAliyev'inRusyaDevlet BaşkanıBorisYeltsi'nebirmektupgöndererek,Rusya'dan Ermenistan'a yasadışıyollarlasilahgönderilmesiniönlemesini istediği bildirildi.

9-İsrailBaşbakanıBenjaminNetenyahuAlmanARD televizyonunayaptığıaçıklamada, İsrail'e yönelik şiddetin sona ermesi gerektiğini, bundan sonra askıdaki sorunlarınçözümünün6 ay içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

5 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kocaeli'nde Endüstriyel ve TehlikeliAtıkYakmaTesisi'ninaçılıştöreninekatıldı. CumhurbaşkanıDemirelkonuşmasında,Türkiye'ninbugünkübazı sıkıntılarını"geçmiştekiçalkantılar"ın getirdiğini belirterek, "Türkiye günlük hadiseler içinde boğulamaz.Türkiye'ningündemi ilerlemedir"dedi.CumhurbaşkanıDemirel,Türkiye'nin sanayileşmesini sürdürürken çevreyi koruması, doğayıkirletmemesi gerektiğinisöyledi.Demirel,konuşmasında laikTürkiye'nin Müslümanlığı dünyada en iyi koruyan ülke olduğunu söyledi.Törene katılanÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıNecatiÇelikde Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal birhukukdevletiolduğunu ifadeederek"TürkiyeCumhuriyetiDevleti'ninrejimsorunu olmayacağını" belirtti.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,NATO'nın48.kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Avrupa güvenliğinin ciddi bir tehditle karşıkarşıyabulunduğuzorbirdönemdekurulan ittifakın,geçmişteolduğugibibugündegenişkapsamlıve güvenilir ortak bir savunma sisteminin temel taşınıoluşturduğunu belirtti.

3- Dışişleri Bakanı ve Başbakan YardımcısıTansuÇiller,5 NisanKararları'nınüçüncüyıldönümü nedeniyle Devlet Bakanları Ufuk Söylemez, Ayfer Yılmaz, Aykon Doğan ile Milletvekilleri Hayri Kozakçıoğlu,YamanTörünervepekçok üst düzey bürokratın da katıldığı bir basın toplantısıdüzenledi.Çiller,konuşmasında 1994krizisonrasındaalınan5NisanKararları'nın"yapısal dönüşüm"getirdiğinibelirterek,amacınınbozulandengeleri yenidendüzeltmekolduğunusöyleyerek,kararlarıbütünüile savundu.

4- CHP Genel Başkanı DenizBaykal,Eğit-DerGenelBaşkanı MustafaGazalcı ve beraberindeki sivil örgüt temsilcilerini genel merkezde kabul etti.Baykal, 8 yıllık kesintisiz temeleğitimin, özüne ve anlamına uygun bir biçimde yapılmaması için bazı tuzaklar kurulduğunu,eğitimindinselleştirilmekistendiğinisöyledi. "Eğitimisulandırmak,yozlaştırmakistiyorlar"diyenBaykal, uygulamanıniçbarışınsağlanmasıveulusbilincinin yerleştirilmesindekilitnoktaolduğuna dikkat çekti.8 yıllık eğitim tartışmalarının önemlibirsürecinkaybedilmesineneden olduğunubelirtenGazalcıise "Bugün de siyasi malzeme yapılmak isteniyor" dedi.

5- MHPGenelBaşkanıAlparslanTürkeş'invefatıüzerine CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, Başbakan Necmettin Erbakan, ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,DışişleriBakanıveBaşbakan YardımcısıTansuÇiller,DSPGenelBaşkanı Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, birer mesaj yayımlayarak başsağlığı dilediler.

6- ÖDP, HADEP ve kamu çalışanlarının katıldığı "Ya Çeteler ya Demokrasi"mitingi,İstanbulKadıköy'deyapıldı.Mitingte bir konuşma yapan ÖDPGenelBaşkanıUfukUras,Susurlukolayının üzerinden5aygeçmesinekarşın koalisyon hükümetinin skandalı örtbas etmek istediğini belirtti.Uras,erkenseçimegidilerek Meclis'inyenidenoluşturulmasındanyana olduklarını vurguladı. HADEP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Parlak ise bir anönceerken seçim yapılması gerektiğini vurguladı.

7-ÇekCumhuriyetiTürkiyeBüyükelçisiThomasLaneile yapılan söyleşi, Cumhriyet gazetesinde yayımlandı.

8- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dagerçekleştirilenoperasyonlarda,30PKK'lı öldürüldü.Çatışmalarda 5 güvenlik mensubu da şehit oldu.

9- Almanya Dışişleri Bakanı KlausKinkel,WeltamSonntag gazetesineverdiğidemeçte,Almanya'nınKrefeldkentinde Türk ailesininkundaklamaolayıileilgiliolarak,Türkiye'nin yönelttiğiağırsuçlamalarıeleştirirken;Türkiye'denaceleci suçlamalardan kaçınmasını ve duyguları körüklememesiniisteyerek, "Ankara'nınaçıklamalarınınkabuledilemez"olduğunusöyledi. Kinkel,AlmanyaileTürkiye'ninbirbirleriiçinçokönemli ortaklarolduğunuvurgulayarak, Ankara'nın tavrı ile "Ancak uzun zamandagelişmişbağlarkoparılır"dedi.ÖteyandanTürk ailesininkundaklamaolayınınfanatikAlmanlartarafından yapılmadığıortayaçıkarken,olayınaydınlatılmasıiçin incelemenin devam ettiği belirtildi.

6 NİSAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelsonaeren3.AIDS Kongresi'nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, AIDS'in herkese bulaşabilecek bir hastalık olduğunu belirterek, "AIDS, afet olarak geliyor.Şuandakidurumu bir faciadır.İnsanlığı tehdit eden birafettir.Bununlamücadeleinsanlıkonurunayakışanbir davranıştır" dedi.

2- BaşbakanNecmettinErbakan,fetihinin671.yıldönümü nedeniylegittiğiBursa'dabazıtesislerintemeliniattı. Başbakan Erbakan, Türkiye'de demokrasi var,istikrarvar.Onun içindebüyükkalkınmahamlesikısa zamanda gerçekleşecektir" dedi.

3- Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Işılay Saygın, Türk Parlamenterler Birliği'nce düzenlenen "21.Yüzyıl Eşiğinde Kadına Bakış" konulu sempozyumdayaptığıkonuşmada,kadınınekonomik, siyasal,kültürel ve sosyal olarak statüsünü yükselterek, 2000'li yıllardaeşityurttaşlarolmalarınısağlamayıamaçladıklarını söyledi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent EcevitGençHukukçularDerneği tarafından düzenlenen toplantıda "Rejim ve Yargı Sorunları" konulu konferansverdi.Ecevit,hükümetindışpolitikaalanında yarattığıboşluğunGenelkurmayBaşkanlığıtarafından doldurulduğunuvurgulayarak,"Batılılarartıküstdüzey komutanlarlagörüşmeihtiyacıduyuyorlar.Bundasorumluluk askerlerde değil, boşluk yaratan hükümettedir" dedi.

5-HollandaLiberalPartisilideriFritsBolkestein, partisiningenelkurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi vedemokratiknedenlerleAvrupaBirliği'nehiçbirzamanüye olamayacağınıiddiaetti.Bolkestein,dahasonraHollanda televizyonun Türkiye'ye ilişkin sorularını yanıtladı.

6-İsrailBaşbakanıBenyaminNetanyahu,İsrail'inDoğu Kudüs'teyeniYahudiyerleşimyerlerikurmakararına Filistinliler'in tepkigöstermesisonucukrizegirenOrtadoğu BarışıileilgiligörüşmelerdebulunmaküzereABD'yegitti. Netanyahu, İsrail'den ayrılmadan önce yaptığıaçıklamada,Yahudi yerleşimleri fikrinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını söyledi.

7- Hindistan'ın kuzeyinde bir otobüse yerleştirilenbombanın patlamasısonucu6kişininöldüğü,25kişinin de yaralandığı bildirildi.

7 NİSAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,kamuoyundadövizle emeklilikolarakbilinen4230 sayılı "Yurt Dışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu"nu, Anayasa'nın89. maddesigereğince,birdefadaha görüşülmek üzere TBMM'ye iade etti.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,ANAPBaşkanlıkDivanı Toplantısı'ndansonrayaptığıaçıklamada,hükümetinkişilikli bürokratlardan rahatsız olduğunu belirterek,"Bütünbürokratları hükümetinpartizanca,devletciddiyetinevehukukaaykırı uygulamaları karşısında devlete sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

3- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,AnkaraŞoförlerOdası yöneticilerinikabuldeyaptığıkonuşmada,"Ülkeninanayasal düzeninin, rejiminin tartışıldığı bu çok önemli dönemde dernekler, odalar,siviltoplum örgütleri sorunlara sahip çıkmalı, tarafsız ve ilgisiz kalmamalı" dedi.Baykal,DYPMilletvekilleriSedat BucakveMehmetAğar'ındokunulmazlıklarınınkaldırılmasına ilişkin fezlekeyi TBMM'ye göndermemekte direnen Başbakan Necmettin Erbakan'ın, "devleti dejenere ettiğini" söyledi.

4- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ile yapılansöyleşi Milliyetgazetesindeyayımlandı.Cindoruk,Türkiye'nin içinde bulunduğu bunalımdan halkın seçtiği veyetkileriartırılmışbir Cumhurbaşkanı ile aşılabileceğini söyledi.

5- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) girişimiyle ilk kez "ŞehitGazetecilerGünü"yapıldı.Basınşehidiailelerin, gazeteci ve aydınların katıldığı toplantıdakonuşanTGCBaşkanı NailGüreli,yenişehitlervermekpahasınaTürkbasınının susturulamayacağını belirtti.Güreli,ilkbasınşehidiHasan FehmiBey'inöldürüldüğütariholması nedeniyla 6 Nisan'ı anma günü olarak belirlediklerini söyleyerek,88yıldanbuyana25 gazetecinin katledildiğini bildirdi.

6-TürkPolisTeşkilatı'nınkuruluşunun152.yıldönümü çeşitlietkinliklerle kutlanıyor.Yıldönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Meral Akşener, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne vekaletenatanan KemalÇelik'ebirplaketverdi.Akşener,düzenlenen törende gazetecilerinsorularınıyanıtlarken,EmniyetGenelMüdürlüğü görevindenalınarakgeçici görevle Çankırı Valiliği'ne getirilen Alaaddin Yüksel'le ilgili olarak,EmniyetGenelMüdürlüğü'ndeki durumun"kanunsuzbiryanıolmadığını" belirti.Akşener, "Bir siyasi irade kullandım.Eğer bu kanunsuzolduğunainanılanbir işse, hukuk, yargı yolu açıktır" dedi.

7-İsrailDışişleriBakanıDavidLevy'ninTürkiye'ye ziyaretiniprotestoedenbirgrupşeriatçıgöstericinin, İstanbul'dalaiklikkarşıtısloganatarakyürümekistemeleri üzerine müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

8- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,YunanistanMeclisBaşkanı ApostolosKaklamanis'indavetiüzerinebulunduğuAtina'da meslektaşı ile yaptığı ikili görüşmeden sonra yaptığıaçıklamada, meslektaşının"Akdeniz, barış ve dostluk denizi olsun" şeklindeki dileğine tamamen katıldığını belirterek, "İkiülkeilişkilerinde barış ve dostluk yolunda yeni bir beyaz sayfa açıldığını" söyledi.

9- Cezayir'de şeriatçıların 17kişininboğazlarınıkeserek katlettikleri bildirildi.

8 NİSAN 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,bütünmilletvekillerinin23NisanMilli Egemenlik Bayramı törenlerinde hazır bulunmalarını istedi.

2- Ankara'da bulunanİsrailDışişleriBakanıDavidLevy, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,BaşbakanNecmettinErbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri BakanıTansuÇiller,Orgeneral karadayıveDevletBakanı Ayfer Yılmaz'la görüştü.Konuk Bakan Levy,BaşbakanErbakan'ınkabulündeyaptığıkonuşmada, "Ortadoğu'dabarışın geleceği için Türkiye-İsrail işbirliği büyük önem arzediyor.İsrail, barışı korumak için her şeyiyapacaktır" dedi.BaşbakanErbakangörüşmede,"Barışiçin İsrail'in Oslo şartlarına riayet etmesi, BM'nin kararlarına uyması, işgalettiği topraklardan çekilmesi ve Yahudi yerleşim projelerinden vazgeçmesi gerekir" dedi.

3-MaliyeBakanıAbdüllatifŞener,Ankara'dayaptığı açıklamada,Türkiye'devergioranlarınınçokyüksekolduğunu belirterek, vergi sistemiiçindekisağlıksızyapılarınortadan kaldırılacağını bildirdi.

4- Ankara 5.İdareMahkemesi,AlaaddinYüksel'inEmniyet GenelMüdürlüğü'ndenalınarak,ÇankırıValiliği'nevekaleten atanmasınailişkin"İçişleriBakanlığıişlemininyürütmesini durdurma" kararı verdi.

5-TÜSİADYüksekİstişareKonseyiİstanbul'datoplandı. ToplantıdansonraKonseyBaşkanıBülentEczacıbaşıbir basın toplantısıdüzenleyerektoplantıylailgilibilgiverdi. Eczacıbaşı,Türkiye'dedemokratikrejimingüçlendirilmesi için gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesi, butartışmalardafarklı görüşlerin sergilenmesine özen gösterilmesi yönünde çalıştıklarını ifade etti.

6- MHP Genel Başkanı AlparslanTürrkeş'incenazesi,yurdun çeşitliyerlerindenveyurtdışındangelenbinlercekişinin katılımıyla Ankara'da toprağa verildi.

7- DYPBursaMilletvekiliAbdülkadirCenkçiler,Bursa'da vefat etti.

8- Güvenlik güçlerince Diyarbakır ile Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalkesimindeikigündürsürdürülenoperasyonlardaçıkan çatışmada 13, Bingöl'ün Genç ilçesinde de 1 olmak üzere 14PKK'lı öldürüldü.

9- Almanya İçişleri Bakanı ManfredKantherileTürkiye'nin BonnBüyükelçisiVolkanVural,Bonn'dadüzenledikleribasın toplantısında, iki dost ülke arasında yaşanan soğukluğunaşılması içinsıcak mesajlar verdiler.Vural, iki ülke arasındaki diyalog kanallarınınaçıkolduğunukaydederek,"Türkiye,Almanya'nın dostudur.İkiülkearasındatarihtenbaşlayançok yakın bir ilişki vardır.Türk halkı, Alman halkına çok büyük birsevgive dayanışmahissiduymaktadır.Tarihi çok özel ilişkilerimiz var. Aramızdaki hiçbir sorunu çözemeyecek durumda değiliz" dedi.

10- Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bir Yahudi yerleşimcinin Filistinli bir genci öldürmesinin ardından yoğunlaşan çatışmalarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu3Filistinligençşehit olurken, 103 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11- Cezayir'de 13 sivilin aşırı dincimilitanlartarafından boğazlarının kesilerek öldürüldüğü bildirildi.

12- Hindistan'ın Cemmu Keşmir eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 39 kişinin öldüğü, 22 kişinin de yaralandığı bildirildi.

9 NİSAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Tuzla'daDenizHarp Okulu'nuziyaretindensonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail HakkıKaradayıilebirlikteHarpAkedemileri'negeldi. CumhurbaşkanıDemirel,buradasubayveöğrencilerekonferans verdi.CumhurbaşkanıDemirel,konferansta,laiklikkarşıtı akımlarlailgilibirsoruyuyanıtlarkenlaiklikkarşıtı düşüncelerinolabileceğini,ancakTürkiye'debüyükçoğunluğun laikliği içtenlikle bir yaşam tarzı olarak benimsediğini, bunun da rejimin teminatı olduğunu vurguladı.

2- Başbakan NecmettinErbakan,DoğuveGüneydoğuAnadolu KalkınmaProjesiileyerelyönetimlereyetkidevrine ilişkin hazırlıklarına destek bulmak amacıylaANAPGenelBaşkanıMesut Yılmaz ve DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziyaret etti.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, partisiningruptoplantısında yaptığı konuşmada, ülkede karanlık ve bunalım politikalarının devam ettirilmek istendiğinibelirtti. Çiller, hükümet protokolünde ne varsa onun yapıldığını söyleyerek, "ANAP ileyaptığımızprotokolünaynısışimdiuygulanmaktadır" dedi.

4- Anayasa Mahkemesi, Özelleştirme Yasası'nın değer tespit ve ihaleyöntemlerinidüzenleyenyasaylailgilideğiştirilen iki maddesi için iptal kararı verdi.

5- TBMMSusurlukAraştırmaKomisyonu'nunANAP'lıüyeleri YaşarTopçuveMetin Öney, komisyon raporuna "alternatif rapor" adı altında koyduklarımuhalefetşerhleriniTBMMBaşkanlığı'na sundular.SusurlukKomisyonu'nun DSP'li üyesi Sema Pişkinsüt'de komisyonraporunayönelikhazırladığıveTBMMBaşkanlığı'na sunduğukarşıoyyazısında, "Susurluk skandalı ile ortaya çıkan ilişkilerağıaydınlatılmamış,aksine,birgizperdesine bürünmüştür" dedi.

6- DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,gruptoplantısında, partilerinin"8yıllıkzorunluvekesintisiztemeleğitim programı"nı açıklarken, Kuran ve Arapça'nınseçmelidersolması formülüne"Hayır" dedi.Hazırlanan rapor toplantıda görüşüldü ve kabul edildi.

7- Ankara'da bulunanİsrailDışişleriBakanıveBaşbakan YardımcısıDavidLevy,TBMMBaşkanıMustafaKalemli,TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sedat AloğluveANAPGenelBaşkanı MesutYılmazilebirarayageldi.Sedat Aloğlu başkanlığındaki TBMMDışişleriKomisyonuüyeleriilebirarayagelenLevy, görüşmedenönce yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretanlaşmasınınbirsüreönceTBMM'deonaylandığını hatırlatarak,bu anlaşmanın, iki ülke ilişkilerinde büyük ufuklar açtığını ve bunun yansımalarının görülmeye başladığını bildirdi.

8- Ankara2'nciAsliyeCezaMahkemesi,Lemandergisinde yayımlananbirkarikatürde Başbakan Necmettin Erbakan'ın kişilik haklarına basın yoluylahakaretedildiğigerekçesiylederginin sorumluYazıişleri Müdürü Kutlu Esendemir'i 3.5 ay hapis cezasına mahküm etti.

9- ABD yönetimi, Zaire Devlet BaşkanıMobutuSeseSeko'nun istifaetmesigerektiğinibildirdi.BeyazSaray Sözcüsü Mike McCurry yaptığıaçıklamada,Mobutu'nunülkesiniyönetmekiçin "yeterlihalkdesteğinesahipolmamasınedeniyleiktidarı bırakması gerektiğini" savundu.

10- İtalya Başbakanı Romano Prodi, koalisyon hükümetindeyer alanYenidenKomünistOluşum'un Arnavutluk'a güç gönderilmesini kabul etmemesi durumundagörevindenistifaedeceğinibildirdi. Prodi'ninbutavrıardındantoplananTemsilcilerMeclisi, Arnavutluk'a asker gönderme kararı aldı.

10 NİSAN 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan, Devlet Su İşleri(DSİ)Bölge Müdürleritoplantısındayaptığıkonuşmada,suyabüyük ihtiyaç duyulan bir dünyada ve Güneydoğu'nunkalkınmasındaDSİ'yegörev düştüğünübelirterek,"DSİ,Türkiye'ninyanısıra, başta Kıbrıs olmak üzere, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkelerin su işlerini de yapmak zorunda" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile TBMM'de görüştü.Deniz Baykalgörüşmesonrasıdüzenlediğibasıntoplantısında, Başbakan'ın,ekonomi,güneydoğupolitikasıveözelleştirme konularındabilgiverdiğinibelirterek,"SayınBaşbakan'a, Türkiye'degerginlikyokmuşizlenimivermekiçingüneydoğu paketine destek isteme görüntüsü altındakigirişimlerin,ülkenin ağırsorunlarınıgözardıetmesininmümkün olmadığını aktardım" dedi.Muhsin Yazıcıoğlu dabasınmensuplarınabilgiverirken, ülkedesunigündemlerin üzerine çıkılması gerektiğini vurguladı. Başbakan Erbakanisegörüşmelerkonusundabasınmensuplarının sorularınıyanıtlarken,"Örnekbirparlamentoçalışması yaptıklarını" belirterek, 9 ay önceki gündemilebugünkügündem arasındabüyükfarklarolduğunusöyledi.Başbakan Erbakan, "O zaman baş gündem terördü, bugün Doğu ve Güneydoğu'nunkalkınması" dedi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türk DemokrasiVakfı'nın Ankara'dadüzenlediği"Demokrasi ve Sendikacılık" konulu panelde yaptığıkonuşmada,işbaşındakihükümetindemokrasininverdiği imkanlarla değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Gerçi şikayetçi olduğumuz hükümeti göndermekiçindemokrasidışıyöntemlerde vardırama tecrübeyle sabittir ki, vatanı bu şekilde kurtaranlar, kısa bir süre sonra başka sıkıntılara neden olurlar ve bu defada vatanıonlardankurtarmakiçinseferberolmakgerekir" dedi. Yılmaz, ayrıca hiçbir önşartkoşmadandiğerpartilerleortak hareket edebileceklerini de sözlerine ekledi.

4- Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve DYP Genel Başkanı TansuÇillerpartisininGenel İdare Kurulu (GİK) toplantısından sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DYP'nin çok sesli bir partiolduğunuifadeederek, "İsteğimiz, arkadaşlarımızın bütün düşüncelerini en iyi biçimde ifade edebilmeleri, karşılıklıfikir alışverişindebulunabilmeleridir.AncakbugünGİKbuçok sesliliğin platformunun gerekli kurullar olduğunu ifadeetmiştir" dedi.

5- Devlet Bakanı Lütfi EsengünAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında,Adalet,İçişleriveDışişleriBakanlıkları Müsteşarları'nın katılımıyla İnsan Hakları Koordinasyon Üst Kurulu oluşturulduğunuaçıklayarak,"Kurul,insanhakları ihlallerini inceleyerek gerekli işlemlerin takibiniyapacak.BMveAvrupa Konseyigibikuruluşlarındenetimorganlarınınelealdığı, ülkemizle ilgili konuları takip ederek,ortayaçıkansorunların çözümü yolunda izlenecek tutumu belirleyecek" dedi.

6-İçişleriBakanıMeralAkşenerEmniyetTeşkilatı'nın kuruluşunun152.yıldönümünedeniylePolisAkademisi'nde düzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,Türkiye'ninüzerinde bulunduğucoğrafyadan dolayı bir takım tehlikelerle karşı karşıya kaldığınıbelirterek,terörlemücadelenininsanlıkmücadelesi olduğunusöyledi.Akşener,"Bumücadeledebizgüçlüyüz, kararlıyız ve haklıyız" dedi.

7-SağlıkBakanıYıldırımAktunaAnkara'dayaptığı açıklamada,Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile yaptığı görüşme sırasında "tartışmaçıktı"şeklindebasında çıkanhaberlerindoğruyuyansıtmadığını,Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarının uygulanması konusunda GenelBaşkanıileaynı görüşesahipolduklarınıbelirterek,"MGKkararlarınıbir formalite, bir prosedür icabı kabul edip bu kararları uygulamaktan kaçınaraksulandırıp,savsaklatıpçekiştirerekdeformeetmeye çalışan zihniyete; kesinlikle izin vermeyeceğim" dedi.

8- Birleşmiş Milletler'in kararıdoğrultusundaArnavutluk'a gönderilecekuluslararası güçte Türk askerlerinin de yer almasını sağlayacak öneri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

9-Laiklikilkesininkabulünün69.yıldönümüçeşitli etkinliklerle kutlandı.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, İstanbul KadınKuruluşlarıBirliğitemsilcilerinikabulündeyaptığı konuşmada,laikliğisoyutdeğilsomutbirkavramolarak gördüklerini belirterek, "Laiklik, bütün inançlarıngüvencesidir" dedi.DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de laik-demokratik rejimin ciddibirtehlikeylekarşıkarşıyaolduğunuvurgulayarak, "RP'lilerbazıkonulardakendilerineİran'ı örnek alıyorlardı. Ama İran'da bile kadınlar politikada daha etkin" dedi.CHPGenel BaşkanıDenizBaykalisekadınkuruluşlarını kabulü sırasında yaptığı konuşmada, laik, demokratik cumhuriyete sahipçıkılmasını isteyerek,"İslamiyetinbirsorunuyoktur.İslamiyetinbir aracıya, başbayiye, komisyoncuya ihtiyacı yoktur" dedi.

10- Batı AvrupaBirliğiGenelkurmayBaşkanlarıToplantısı nedeniyleParis'tebulunanGenelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Yunanistan ileGenelkurmaybaşkanlarıseviyesindebir diyalog kurmaya her zaman hazır olduğunu belirterek, "Bu bir başlangıç olabilir.NATO GenelSekreteri'ninbu konuda somut teklifleri var.Biz bunlara hep müspet yaklaşıyoruz" dedi.

11-Almanya'da,İran'lımuhalifliderlerinöldürülmesi olayıylailgiliolarakgörülen"MykonosDavası"sonuçlandı. Berlin'deki davanın sonucunda olayın İran tarafındandüzenlendiği açıklandı.Karar üzerine İran, Almanya Büyükelçisi'ni geri çekti. AynışekildeAlmanya'daTahranBüyükelçisi'nigörüşmelerde bulunmak üzere Bonn'a çağırdı.

11 NİSAN 1997

1-TürkDevletveTopluluklarıDostluk,Kardeşlikve İşbirliğiVakfı(TÜDEV)tarafındanİstanbul'dadüzenlenen "5. TürkDevletveTopluluklarıDostluk,Kardeşlikveİşbirliği Kurultayı"ndaaçılışkonuşmasıyapanCumhurbaşkanıSüleyman Demirel,TürkiyeCumhuriyeti'nin,Türklüğünbayrağınıhiç indirmediğini,çokzorzamanlaryaşasadabunlarıaştığını söyledi.Öte yandan 22.İktisatçılarHaftası'nınaçılışınıda yapanCumhurbaşkanıDemirel,ekonomidevesiyasetteistikrar gerektiğinisöyleyereksiyasalliberalizmdenyararlanamayan insanlardanekonomikalandayaratıcılıkbeklemeninmümkün olamayacağını söyledi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, Demokrat Türkiye Partisi Genel BaşkanıHüsamettinCindoruk'uziyaretindeyaptığıkonuşmada, koalisyon hükümetinin 2000 yılınınKasımayınakadarişbaşında olacağını savunarak "Ülkenin her sorununa sahip çıkan başarılı bir hükümet var.9 aydan beri büyük başarılar elde edildi" dedi.Öte yandan Başbakan Erbakan başkanlığında toplanan Atatürk Barış Ödülü YüksekKurulu,1997yılıadayıiçin,Bosna'dabarışın sağlanmasındakikatkıları nedeniyle Türk birliğinin aday olmasını kararlaştırdı.

3- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan,Ankara'dadüzenlediği basıntoplantısında, sanayicilerin ileriyi görebilmesini sağlamak veTürkSilahlıKuvvetlerigereksinimlerininyurtiçinden karşılanmaoranınınistenilen düzeye yükseltebilmek amacıyla "10 YıllıkTedarikProgramı"nısanayikuruluşlarınaaçıklamaya başladıklarını söyledi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Sosyalist İşçi Partisi'nin düzenleyeceği bir toplantıya katılmak üzere Hollanda'ya gitti.

5- Türk halk müziği sanatçısı Nurettin Çamlıdağ,İstanbul'da öldü.

6- İran CumhurbaşkanıHaşimiRafsancaniBerlinAğırCeza Mahkemesi'nin, Mikonos davası ile ilgili kararında İran yönetimini suçlamasıüzerineyaptığıaçıklamada,İran'akarşıaçılan diplomatik savaşın, ABD ve İsrail'in kışkırttığı, gelip geçici bir fırtına olduğunu söyledi.

12 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, temelatmaveaçılışlar içingittiğiEskişehir'de yaptığı konuşmalarda Türkiye'de devlet ve dinin cumhuriyet kurulurken birbirinden ayrıldığını belirterek, "Kimseşeriatdevletininkurulacağınısanmasınvekorkmasın" diyerek, "Türkiye tercihini Atatürk'le yaptı" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan,Karabük'teKarçimSaÇimento Fabrikası'nıntemel atma törenine katıldı.Erbakan konuşmasında, Türkiye'nin demir-çelik sanayiinde yapacağı yeni atılımların büyük önem taşıdığını bildirdi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Manisa'yayaptığı gezisininilkgünündedüzenlenenmitingdeyaptığıkonuşmada, siyasetçilerin halka verdikleri sözü unuttuklarını,bugünkükötü yönetiminhalktankaynaklanmadığınıbelirterek,hükümeti eleştirdi.

4- DYP Genel BaşkanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiler, İzmir'degazetecilerledüzenlediği"tektaraflısohbet toplantısı"ndaTürkiye'deçağdaşlıktantavizverilmeyeceğini belirti.Çiller,"Buhükümetin programı A'dan Z'ye DYP'nindir. Eğerenufakbirşüphemizolsaydıbirsaniyebuhükümette kalmazdık" dedi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinceAdapazarı'nda düzenlenenmitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de giderek büyüyen geçim sıkıntısına, işbaşındakikoalisyonhükümetiilebirlikte rejimsıkıntısınındaeklendiğinibelirtti.Ecevit,hükümetin ülkede tarım ve hayvancılığı da çıkmaza sürüklediğinibelirterek, "Vatandaş cevabını sandıkta verecektir" dedi.

6- CHP, Ankara milletvekilleri, Çankaya BelediyeBaşkanıve AnkaraİlÖrgütü'nünkatılımıyla Susurluk kazası sonrası ortaya çıkan ilişkiler ve hükümetin hukuk dışı tutumunu kınamakamacıyla "Beyaziğne"kampanyasıbaşlattı.CHPGenelSekreteri Adnan Keskin, kampanyanın açılışında yaptığı konuşmada, MehmetAğarve SedatBucakhakkındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasını öngören fezlekelerinikiaydırBaşbakanNecmettinErbakantarafından bekletildiğinedikkat çekerek, "Yargı organlarının yetkileri gasp edilmektedir.Yapılan, hiçbir pozitif hukuk ilkesiylebağdaşmaz" dedi.

7-ÖDPGenelBaşkanıUfukUras,partisininFatsailçe örgütününaçılışındayaptığıkonuşmada,yükselen siyasi İslama karşı askeri darbelerden medet umanlardan bir şey beklenmeyeceğini belirterek,"Emanetensosyaldemokratpartileredevrettiğimiz dostlarımızı tekrar kazanmak istiyoruz" dedi.

8- Mersin'de çeşitlipartivederneğinoluşturduğuKadın Platformutarafındandüzenlenen "Laiklik ve Demokrasi Yürüyüş ve Mitingi" çok sayıda kadının katılımıyla gerçekleşti.

9- Güvenlik güçlerince Tunceli'dedüzenlenenoperasyonlarda 20 PKK'lı öldürüldü, 1 PKK'lı da gözaltına alındı.

10- 16.UluslararasıİstanbulFilmFestivalisonaerdi. AltınLaleÖdülü'nü Wu Tianming'in yönettiği Çin filmi "Maskeler Kralı" kazanırken, Ömer Kavur'un "Akrebin Yolculuğu" adlı film ise ulusal yarışmada En İyi Film seçildi.

11-SosyalistİşçiPartisi'nindüzenlediği"Avrupa'da Türkiye'ninPozisyonu"konulubirtoplantıyakatılmaküzere Hollanda'ya giden CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Wim Kok ilegörüştü.Baykal,Cumhuriyetgazetesinetelefonla verdiği demeçte, Hollanda'nın Türkiye'yeçokönemvermesinekarşınşu andakiyönetimdençokrahatsız olduğunu bildirerek, "Türkiye'de birsiyasalyenilenmearıyorlar.Türkiye'dekikıpırdanmanın farkındalar.Bunu da sosyal demokrat bir programda, CHP'de, bizde görüyorlar.Bunu da açıkça yüzümüze söylüyorlar" dedi.

12- Cezayir'de köktendinci militanların Bufarikbölgesindeki DouarMenaaköyünde 22 köylüyü, boğazlarını keserek öldürdükleri bildirildi.

13 NİSAN 1997

1-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİzmirveçevresini kapsayanüçgünlükgezisinisürdürürken,Manisa'da"Mesir Şenlikleri"ne katıldı.Manisa'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye zorla rejim ihracı içinde olmakla suçladığı İran'ın dış politikasını gözdengeçirmesigerektiğinivurgulayarak,devlet parasıyla hacca giden milletvekillerini de eleştirdi.

2- Sağlık Bakanı YıldırımAktunahükümetin28Şubat1997 tarihlitoplantıdaalınankararlarıngereğiniyerinegetirip getirmediğinin değerlendirileceği26Nisan'dakiMilliGüvenlik Kurulutoplantısıöncesindeyenidentırmanangerginliği, Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, cumhuriyetin"olmasa olmaz koşulu laikliğin", Türkiye Cumhuriyeti devletininenduyarlıniteliğiolduğunubelirterek,"Laiklik dindarları küstürerek değil, kazanarak korunur" dedi.

4-BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğlu,partisininİl Başkanları Olağan Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meclis'in mevcut siyasi yapıyı gözönünealaraktemsildeadaleti sağlayacakyenibirseçim sistemihazırlamasıgerektiğini belirterek, aksi taktirdeyapılacakseçimlerinaynıkaosayol açacağını söyledi.

5-CHPGenelSekreteriAdnanKeskin,CHPtarafından başlatılan"İktidaraiğnebatırmakampanyası"çerçevesinde İstanbulTaksim'dedüzenlenenmitingdeyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninkirliliktenvesorumsuzluktankaynaklananbir olumsuzluksüreciyaşadığınıbelirterek,"Tümrezilliklerin üzerineoturan ve bunları aklamaya çalışan Başbakan, değil 25 kez 45 kez de hacca gitse de öbür dünyada hesap veremez" dedi.

6- Türkiye Gazeteciler Sendikası(TGS)YöneticilerKurulu, GenelBaşkanZiya Sonay başkanlığında Bursa'da toplandı.Sonay, toplantıda alınan kararları açıklarken, TGS'ninherşeydenönce bütünaksaklıklarınaveeksikliklerinerağmen,demokratik parlamenter cumhuriyetrejimindenve"dinindevletişlerinden ayrılması"anlamınagelenlaiklikilkesindenhiçbirbiçimde sapılmaması görüşünde olduğunu açıkladı.

7- İstanbul'da yapılan 5.Türk Dünyası Dostluk Kardeşlikve İşbirliğiKurultayısonaerdi.Kapanışoturumundasonuç bildirgesi okunarak, Türk Dünyası OrtakPazarı'nınkurulabilmesi içingerekenaltyapının hazırlanması için çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

8- Güvenlik güçlerince Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda 46 teröristin öldürüldüğü bildiridi.

9- DYP'li Demir Berberoğlu başkanlığındaki TBMM İnsan Hakları KomisyonuüyelerindenoluşanParlamentoheyeti,Schilderswijk bölgesinde Kösedağ ailesinin 6 ferdinin yanarak öldüğükundaklama olayıileilgiliolarakyetkililerlegörüşmekvetemaslarda bulunmak üzere Hollanda'ya gitti.

10- AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi UluçÖzülker,Türkiye'nin AB'yetamüyelik başvurusunu yaptığı 14 Nisan 1987 tarihinin 10. yıldönümünü Bürüksel'de Anadolu Ajansın'a değerlendirdi.Özülker, Türkiye'nintam üyeliğinin ciddi olarak ilk defa geçen ay yapılan Apeldoorn AB Konseyitoplantısındatartışıldığınıhatırlatarak, "Görülmüştürki,Türkiye'ninAvrupa'dandışlanmasıkesinlikle mümkün değildir" dedi.

11- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz,Hacziyareti nedeniylebulunduğuMekke'dedüzenlediğibasıntoplantısında, SuudiArabistan'ınhaciçingetirdiğikotanınhac karaborsacılarınıvedolandırıcılarınıortayaçıkardığını belirterek,DiyanetİşleriBaşkanlığı'nınyaptığıhac organizasyonunisebütünİslamülkeleritarafındanörnek alındığını ifade etti.

12- Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'dabulunanPapa2. JeanPaul yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın, 1914'teki I.Dünya Savaşı, 1939'daki II.Dünya Savaşı ve en son yaşanan Bosna savaşı iledoğrudanbu yüzyılın tarihini sembolize ettiğini belirterek, Bosnalılar'ınkalıcıbarışısağlayabilmeleridurumunda,bu yüzyılınsonunda,ayrılıklarınvefarklılıkların bir arada var olabilmelerinin örneği haline gelebileceğini söyledi.

13- Almanya Dışişleri BakanıKlausKinkel,Berlin'deki1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde perşembe günü sonuçlanan Mykonos davasıyla ilgili olarak Die Welt gazetesine verdiği demeçteİranlıliderin terörizmlebağlantısıolduğuyolundaAlmanadaletininaldığı kararınardından,Avrupaülkelerininİranileilgili politikalarını yeniden değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

14- Berlin'deki 1.AğırCezaMahkemesi'ndeperşembegünü sonuçlananMykonosdavasıylailgili İran Parlamentosu'nun AB'ye üye ülkelerin Tahran'daki büyükelçiliklerini geri çekme kararı ile başgösterenkrizigörüşmeküzereDışişleriBakanı Ali Ekber Velayeti'nindekatıldığıgizlibiroturumgerçekleştirdiği bildirildi.DışişleriBakanıVelayetioturumdan sonra yaptığı açıklamada, AB'nin İran'a karşı aldığı önlemleri "sembolik" olarak nitelendirdivediplomatikkrizinfazlasürmeyeceği yönündeki inancını dile getirdi.

14 NİSAN 1997

1- TBMM Uğur MumcuCinayetiniAraştırmaKomisyonuüyeleri CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'i Çankaya Köşkü'nde ziyaret etti. CumhurbaşkanıDemirelziyaretteyaptığıaçıklamada,cinayetin faillerininbulunmasınıisteyerek,"Bucinayetdevletin kamburudur" dedi.

2- Başbakan NecmettinErbakanileBaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanıTansuÇiller,Hak-İş'in kamuda çalışan 20 bin işçiyi kapsayan toplusözleşme törenine katıldı.BaşbakanErbakan yaptığıkonuşmada,yapılantoplusözleşmeyleçeşitli dengesizliklerin ortadan kaldırıldığınıbelirterek,"İştegüzel birTürkiye,yönetimiylehalkıyla kucaklaşan bir Türkiye" dedi. Başbakan Yardımcısı Çiller isekonuşmasında,geçmişteişçilerle zorgünler yaşadıklarını hatırlatarak, "İşçilere o gün verdiğimiz sözü yerine getirmenin sevincini paylaşıyorum.Bayramısevinçle karşılayabilmeniziçintoplusözleşmedensonrabayram öncesinde size avans verilmesini temin edeceğime de söz veriyorum" dedi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan,Başbakanlık'tayabancıuçak şirketlerininyöneticilerinikabuletti.BaşbakanErbakan, görüşme sırasındayaptığıaçıklamada,uçaküretimindeyabancı firmalarlaortakkonsorsiyumoluşturulmasınıhedeflediklerini söyledi.

4- Başbakan Necmettin Erbakan, hac göreviniyerinegetirmek amacıylaSuudiArabistan'agitti.BaşbakanErbakan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basıntoplantısında,AsyaveAfrika ziyaretlerininçokyoğunolmasınedeniyleSuudiArabistan'a gidemediklerini belirterek, bu ülkedehemdinigöreviniyerine getireceğinihemdebazıyetkililerletemaslarda bulunacağını söyledi.BaşbakanErbakan,gazetecilerin,muhalefetpartileri tarafındanyapılan25.kezhaccagidiyorşeklindeki eleştirilerini hatırlatması üzerine, "Allah keşkebirkaç25kez haccagitmeknasipetse.Kendilerinedenasipetsin" dedi. Başbakan Erbakan, 23 Nisan'daki TBMM'nin özeloturumunakatılmak amacıyla 22 Nisan'da döneceğini hatırlattı.

5- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, resmi birziyaretamacıylaTürkiye'debulunanRomanyaGenelkurmay Başkanı TümgeneralConstantinDegeratuilegörüştü.Karadayı görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Romanya ile Türkiye arasında tarihiişbirliğiolduğunubelirterek,bunungelişerekdevam edeceğini ifade etti.

6-BaşbakanVekiliveDışişleriBakanıTansuÇiller, Türkiye'ninAvrupaBirliği'ne(AB)tam üyelik başvurusunun 10. yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bavurudanbuyana geçenonyılzarfındaTürkiye'nintam üyelik konusunda önemli adımlar attığına işaretederek,GümrükBirliği'ninöngörüldüğü gibibaşarıylatamamlandığını,diğertaraftan da Türk hukuk ve adaletsistemindeAvrupaileuyumiçinönemlireformlar yapıldığını,buaradadaAB'deyenibir genişlemenin eşiğine gelindiğini belirtti.

7- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,partisininİzmir'de toplananMerkezKararveYürütmeKurulu'ndanöncebasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,koalisyonhükümetinin yolsuzluklarıveSusurlukskandalınısoruşturanMeclis komisyonlarını "siyasi aklamaplatformu"nadönüştürdüğünüileri sürerek,"Tarih,buhükümetinnedemokrasiyeihaneti,ne de yolsuzluklarıvehırsızlıklarıörtbasetmeçabasınıasla affetmeyecektir" dedi.

8- Anayasa MahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden,Anayasa Mahkemesi'ninkuruluşunun35.yıldönümünedeniyledüzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, anayasal ilkeler ve ulusal ilkelerin birbütünolduğunu,devletihukuksuz,hukukudadevletsiz bırakmamakgerektiğinibelirterek,"Hukuku,yargıyı,adaleti saymayanlar'Halkahizmet,hakkahizmettir'lafınınarkasına sığınmasınlar.Hukuk devletinin olduğu yerdehiçkimseAnayasa Mahkemesi'ninkararlarınısavsaklayamazveyargıkararlarının üzerinde değildir" dedi.

9-AdaletBakanıŞevketKazan,Samsun'daRPtarafından düzenlenentoplantıdayaptığıkonuşmada,verdiklerisözlerin bazılarınıkoalisyonhükümetiolmalarınedeniyleyerine getiremedikleriniilerisürerek,"Tekbaşınaiktidar olsaydık seçim meydanlarında verdiğimiz vaatlerimizi yerine getirirdik, ama şimdibirkoalisyonvehükümetprogramıvar.Bu nedenle tüm vaatlerimizden sorumlu tutulamayız" dedi.

10- Milli GüvenlikKurulu'nun28Şubat'takitoplantısında alınankararlarınuygulamalarının değerlendirildiği toplantı, 80 İl Valisi ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi'ninkatılımıylaEmniyet GenelMüdürlüğü'ndeyapıldı.Toplantınınaçılışındakonuşan İçişleri Bakanı Meral Akşener, Türkiye'nin PKK'yakarşımücadele ettiğinianlatarakterörörgütünedesteğin yurt dışındaki bazı "mihraklar" tarafından sağlandığınısöyledi.Akşener,laikve demokratiksistemin saldırı altında olduğunu belirterek, "İslamla ilgisi olmayan, ancak İslamın yüce adını kullanan terörörgütleri hortlatılmaya çalışılmaktadır" dedi.Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller de toplatıya katılarakvalilerehitabenbir konuşmayaptı.Çiller, valilerden MGK kararlarının uygulanmasını veirticaylamücadelekonusundaetkinönlemleralınması gerektiğini vurgulayarak, "Laik devlet dediğimiz zaman, sadece din ve vicdan özgürlüğüaklagelmesin.Bununlabirliktedevletin çağdaş yasalarının uygulanmasının öncelikli olduğunu bilin" dedi.

11-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,AB-İranilişkilerindekriz yaratan Almanya'daki "Mykonos davası" konusundaresmi birtepki göstermedenönceAlman mahkemesinin ayrıntılı kararını incelemek istediklerini söyledi.Akbel, "Türkiye, bölgenin bir ülkesidir ve İranile komşudur.Türkiye ile İran ilişkilerinin parametreleri, AlmanyayadadiğerAvrupaBirliğiülkelerininİranile ilişkilerindendahafarklıdır,daha yakın ve doğrudandır" dedi. Büyükelçi Akbel,GüneyAfrika'nınTürkiye'yeuyguladığısilah ambargosunu kaldırdığını da söyledi.

12- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Antalya'dabaşlayan "Ulusal1.ÇevreEnerjiKongresi"ndeyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninenerjikaynaklarınınyetersizolduğunusöyledi. Baykalayrıca,Ekimayındayapılacak Dünya Ormancılık Kongresi için gerekli olan Cam Piramit'in ödeneğininBakanlarKurulu'ndan çıkmamışolmasınıeleştirerek,"Böyle bir kentin, mutlaka sahip olması gereken bir kongre merkezine ihtiyaç vardır.Cam Piramit içinçıkartılanzorlukları,hükümetiniçindebulunduğumali sıkıntılardan çok, belli bir zihniyetin ifadesi olarakgörüyorum" dedi.

13- 71 DYP ilbaşkanı,İstanbul'dayaptıklarıtoplantıdan sonrabirbildiri yayımladılar.Bildiride, "Demokrasinin sonucu olarak kurulan mevcuthükümeti,demokratikkurallariçerisinde devirmeyegücüyetmeyençıkarçevrelerinin,demokrasinin kendisiyle hesaplaşma içine girmeleri kabul edilebilirbirdurum değildir" denildi.

14- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, valiliklere ve müftülüklerebirergenelgegöndererek,"Anayasadabelirtilen devletin 'laik'niteliğininvatandaşlararasındalaik-antilaik gibibirayrımaindirgenerektoplumkesimlerininbirbirine düşürülmek istenmesimaksatlıdır"diyerek;kadeşlik,sevgive hoşgörüortamınınkorunmasıiçinhertürlü önlemin alınmasını istedi.

15- Ankara1'No'luDevletGüvenlikMahkemesi'nde(DGM) görüşülenAnkaraAtatürkSporSalonu'nda23 Haziran 1996 günü yapılan HADEP 2.olağan kongresinde, Türk bayrağınınindirilerek yerinePKK'nınbayrağıileAbdullahÖcalan'ınposterinin asılmasından sonra haklarında dava açılan 16'sı tutuklu 47 sanığın yargılanmasıdavasında,tutukluyargılananHADEP Genel Başkanı Murat Bozlak ile partinin 13 üst düzey yöneticisi tahliye edildi.

16- Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesi, Siyah-beyaz gazetesinin 13-18Aralık1996tarihleriarasındayayımladığı"Susurluk Araştırma Komisyonu Belgeleri" hakkında açılandavada,gazetenin kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirdiğini belirterek beraat kararı verdi.

17-TürkiyeGazetecilerSendikası(TGS)AnkaraŞubesi bünyesindeoluşturulanBasınHaklarınıİzlemeKomisyonu yayımladığı raporda Mart ayıiçerisindebasınayönelikyapılan saldırılarınbilançosunuaçıkladı.Raporda;45gazetecinin gözaltınaalındığı,8gazetecinindesaldırıyauğradığı belirtildi.

18- 1967 Nobel ÖdülüsahibiGeorgeWald,ABD'deyaşamını yitirdi.

19- Cezayir'de radikal İslamcı militanların Bufarikkasabası yakınlarında 30 sivili katlettikleri bildirildi.

15 NİSAN 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TürkTarihKurumu'nun (TTK)66.kuruluşyıldönümünedeniyleyayımladığımesajda, Atatürk'ün talimatıyla kurulan TTK'nin,millidevletanlayışına dayanancumhuriyetintemelkurumlarından birisi olduğuna işaret ederek,"TTK,bilimselyayınları,kongrelerivediğer etkinlikleriylegörevinieniyişekildeyerine getirmektedir" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇankayaKöşkü'nde DışişleriBakanıveBaşbakanVekili Tansu Çiller'i kabul etti. Çiller görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, CumhurbaşkanıDemirel iledışpolitikaveülkeniniçsorunlarıkonusundagörüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

3- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,YunanistanMeclisBaşkanı ApostolosKaklamanis'ebirmektupgöndererek,Yunanlıbazı parlamenterlerin, PKK lideri AbdullahÖcalan'ıAtina'yaçağırma girişiminin"iyiilişkilerinyenidenoluşturulmasıçabalarını başarısızlığa uğratacağını" bildirdi.

4- İçişleriBakanıMeralAkşener,dünakşamShowTV'de yayınlanan32.Günprogramında,"organizesuçörgütleri, uyuşturucu kaçakçıları ve terör bağlantılı" oldukları önesürülen kişilerleilgilioperasyonlarıaydınlatmakamacıyla, emniyetin yargıdanayrıayrıaldığıizinlerleyaklaşık400kişinin telefonunu dinlediğini söyledi.

5-MilliGüvenlikKurulu(MGK)kararlarınınardından yayımlanan genelgelerle ilgili olarak valiler İçişleri Bakan Meral Akşener'inbaşkanlığındaAnkara'datoplandı.NevşehirValisi ŞinasiKuş,MGK'daalınankararlarıhalkaanlatacaklarını ve uygulanmasını sağlayacaklarınısöyledi.ErzincanValisiRecep Yazıcıoğluisesorunungenelolaraktartışılmasıgerektiğini belirterek "tek tip insan yaratılmasına" karşı olduğunu, bireylere kıyafetlerikonusunda dayatmada bulunulmasının da insan haklarına aykırİ olduğunu savundu.

6-SağlİkBakanİYİldİrİmAktunaUlusalAşİGünleri çerçevesindevalilerlebirarayageldi.Aktuna, valilere, bir süre önce illere gönderdiği "Kİlİk-Kİyafet Genelgesi"ninBaşbakan NecmettinErbakanve Başbakan Yardİmcİsİ Tansu Çiller'in bilgisi dahilinde hazİrlandİğİnİ söyleyerek, uygulanmasİnİistedi."MGK kararlarİ Türkiye'nin doğrularİdİr.Ben doğrularİ yapİyorum diyen Aktuna, genelgenin uygulanamayabileceğini yönündeki savlara "Böyle birşeyolmaz.Uygulamadasıkıntılardoğabilir.Onuda konuşarak, insanları dinleyerek halkı aydınlatarak çözebilirsiniz" diye konuştu.

7-TurizmBakanıBahattinYücel15-22Nisantarihleri arasındakutlananTurizmHaftası'nınÖzelEresin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ndeki açılış törenine katıldı.Yücel yaptığı konuşmada,ülkedesiyasalistikrarsağlandığımüddetçe turizm alanında geriye gidilmeyeceğini belirterek "Bu ülkenin enönemli, dışaaçıkvedünyailebütünleşmesinde en etkin sektör olarak turizmi görüyorum" dedi.

8-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında,Başbakan Necmettin Erbakan'ın 25 kişilik kafileyle 25.Hac seferi ile ilgili bir soru üzerine"Herkimseninkendi takdirinebağlıdır.AmaSayınErbakanve partisi, her konuyu olduğu gibi, hac konusunu da istismar ediyor, sömürü aracıhaline getiriyorlar"yanıtını verdi.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Başbakan Erbakan'ınHac farizesini25.keztekrarlamışolmasınınbu farizenin gereği olarak görülemeyeceğini kaydederek "Herhalde kendisi ülkedekalıp vaatlerini yerine getirseydi daha iyi bir iş yapmış olurdu" dedi.

9- DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaptığıaçıklamada, cumhuriyettarihindeilkkez,Atatürk'ünmuhalefette,"İslam diktatörlüğügetirmeyeçalışanların"iseiktidardaolduğunu belirtti.

10-AnayasaMahkemesi'ninmilletvekilleriyleilgili "emeklilik"yasasınıiptal etmesinden sonra bir kez daha gündeme gelen ve milletvekillerine yeniden emeklilik olanağı sağlayan yasa yürürlüğe girdi.

11- Bursa Tüketicileri Koruma Derneği (TÜKDER)yöneticileri, Milliyet,Sabah,YeniGünaydın ve Akşam gazetelerinin sahipleri hakkındapromosyonkampanyalarındavaatettikleriniyerine getirmediklerigerekçesiyle"dolandırıcılık"iddiasylaBursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

12- Türkiye-Avrupa Birliği(AB)KarmaParlamentoKomisyon (TAKPK)toplantılarıAnkara'dabaşladı.DışişleriBakanıve Başbakan Yardımcısı Tansu Çillertoplantınınaçılısındayaptığı konuşmada,insanhaklarındakiiyileştirmeler, Türkiye'nin AB'ye üyeolmasıgerekliliği,Türk-YunanilişkileriveKıbrıs konularında mesajlar verdi.Komisyon Başkanı Hollandalı Sosyalist Milletvekili Peter Dankert de Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin birkavşaktaolduğunubelirtirken "Avrupa'nın Türkiye için bazı kriterleri artık yerine getirmesi gerekir" dedi.TAKPKEşbaşkanı MümtazSoysaldabeklentilerinindaimikonferansınbaşlaması olduğunu belirterek, hükümetler arası konferansta ortak üyelere ve üyeadaylarınatartışmayakatılmahakkınıntanınmamasını eleştirdi.

13- Malta'da düzenlenen Avrupa Birliği ile 12 Akdenizülkesi arasındakiişbirliğitoplantısınakatılanDevletBakanıUfuk Söylemezyaptığıaçıklamada,Türkiye'nin,Akdenizİşbirliği Fonu'nun(MEDA)siyasikriterlerleveayrımcılıkuygulanarak kullandırılmasını kabuletmeyeceğinisöyledi.Akdeniz'deki12 ülkedenAB'yeenbüyükihracatınveithalatınTürkiye'den yapıldığınıvurgulayanSöylemez,buçerçevedeAB-Akdeniz işbirliğindeTürkiye'ninrolününbüyükolduğunubelirtti. Türkiye'nin AB-Akdeniz Konferansı'nın sonuç bildirgesinde, Akdeniz İşbirliğiFonu'nun(MEDA),siyasikriterlerleveayrımcılık uygulanarak kullandırılmasınıönlemekiçinbirönergesunduğu bildirildi.

14-SuudiArabistan'dahacılarınşeytantaşladıklarıve kurbankestikleribölgeolan Mina'daki kamplarda çıkan yangında 181 kişinin öldüğü, 800 kişinin de yaralandığı bildiridi.

15-UNESCO'dahalenbüyükelçilikvegeneldirektör danışmanlığıgörevlerini sürdüren Zülfü Livaneli, kurulun her yıl 6 milyon eğitim dağıtan Burslar Konseyi'ne asil üye olarak,Genel Direktör Federico Mayor tarafından, atandı.

16- İranMeclisBaşkanıAliEkberNatıkNuri,Rusya'ya yaptığı resmi ziyaretten döndükten sonra İran'da düzenlediği basın toplantısında,AB'ninMikonosdavasıkararındansonra büyükelçilerinigeri çekmelerini değerlendirerek, İran'ın, Rusya, Çin, Hindistan ve orta Asya cumhuriyetleri ilebirliktebölgesel bir ittifak oluşturabileceğini söyledi.

17-FransaSavunmaBakanıCharlesMillon,İtalya komutasındakiçokuluslugüçteyeralan1000Fransızaskerin görevine ilişkin parlamento konuşmasında, silahkullanmayetkisi konusunda Arnavutluk'ta görev yapacak askerlere Bosna'daki savaşta görevalanBMbarışgücüaskerlerindendahafazlayetki verildiğini kaydetti.

16 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Demokrasi ve BirlikVakfı tarafındankendisineverilenödültöreninde yaptığı konuşmada, demokrasinin sözcük anlamından çokbiryaşamtarzıveyönetim modeliolduğunaişaretetti.Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'de süreklidarbetartışmalarınınyapılmasınındoğruolmadığını belirterek,"Her aklına gelenin darbe telaffuz ettiği bir ortamda ne demokratik sisteme, ne milli iradeye ne de parlamenteriradeye olan güveni izah edemeyiz" dedi.

2-BaşbakanVekiliveDışişleriBakanıTansuÇiller, GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkı Karadayı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

3- Hakimler ve SavcılarYüksekKuruluüyesiZuhalÇokar, görevinden istifa etti.

4- Adalet Bakanı Şevket Kazan,cumhuriyetbaşsavcılıklarına veDevletGüvenlikMahkemesi (DGM) başsavcılıklarına gönderdiği genelgede,demokratikhukukdüzenininbütünmüesseseleriyle işlediğiTürkiye'decezaadaletininsüratveisabetle gerçekleştirilmesiiçinyapılmasıgerekenlerihatırlatarak kanunların titizlikle uygulanmasını istedi.

5-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel, düzenlediğibasıntoplantısında,BatıAvrupa Birliği'nin (BAB) NATOolanaklarındanyararlanarakyapacağıoperasyonlara Türkiye'ninkatılmasınıvetoedenYunanistan'ınbu tutumundan vazgeçmesininmemnuniyetvericiolduğunuvurgulayarak,"Hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın üye olduğu kuruluşlarda bu gibi veto engelininortadankalkması,okuruluşundahaiyiişlerlik kazanması bizim için memnuniyet vericidir.Ümit ederiz ki bu gibi vetolarheryerdekalkarveikiülkearasındabirdiyalog BüyükelçiÖmerAkbel,içkarışıklıklaryaşananZaire'nin Kinşasa'dakiTürkBüyükelçiliği'ninboşaltılmasınakarar verildiğini de açıkladı.

6- CHP Genel Başkanı DenizBaykal,AkdenizÜniversitesi'ni ziyaretisırasındayaptığıaçıklamada,YüksekÖğrenimYasa tasarısınıeleştirerek,"Butasarısessizcegeçiştirilmemeli. Amaç RP'nin üniversitelerdeki etkinliğini artırmak" dedi.

7- ANAP, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ınölümünün4.yıl dönümünedeniyleGenelMerkezveİstanbul İl Merkezi'nde anma toplantıları düzenledi.

8- ANAP Samsun Milletvekili Cemal Alişan, partisindenistifa etti.

9- MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Alparslan Türkeş'inölümü nedeniyleboşalan MHP Genel Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'i, vekaleten atadı.

10- Ankara'da iki gün süren 40.Türkiye-Avrupa Birliği(AB) KarmaParlamentoKomisyonu (KPK) toplantısı sona erdi.AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Pieter Dankert yaptığıaçıklamada, ABileTürkiye arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğini, mali yardım sorunununçözüleceğinibelirterek,"AncakAB'yeüyelik konusundaaceleediyorsunuz"dedi.ToplantılardaTürkiye ile ilgili iki tavsiye kararı alındı.

11- İsveç'in Uppsala kentindeki Kenne Fant Vakfı "Monismanien Özgür Söz" ödülü "demokrasi için uğraş verdiği" gerekçesiyle yazar Yaşar Kemal'e verildi.

12-TürkiyeKupasıfinalindeTrabzonspor'u1-0yenen Kocaelispor takımı, kupanın sahibi oldu.

13- Malta'da düzenlenen AB-Akdeniz Konferansı'nda bir konuşma yapanDevletBakanı Ufuk Söylemez, gümrük birliği anlaşmasına ve AB'ninkesintaahhütlerinerağmenTürkiye'ninmaliişbirliği yardımlarından mahrum olan tek ülke olduğunu belirterek, "Türkiye, gümrükbirliğindendoğanhükümlülükleriniyerinegetirmesine rağmengümrükbirliği anlaşması ve Avrupa-Akdeniz süreci ile hiç alakasıolmayannedenleryüzündensözverilenyardımlar gerçekleşmedi.Bu,açıkbirayrımcılıktır ve Barcelona ruhuna aykırıdır" dedi.Konferansakatılmaküzerebuülkedebulunan FilistinDevletBaşkanı Yaser Arafat ile İsrail Dışişleri Bakanı David Levy'nin bir görüşme yaptıkları bildirildi.

14- Türkiye'nin Washington BüyükelçisiNüzhetKandemirNew York'tayaptığıaçıklamada,ABD'ninbelirlibirTürkiye politikasınınolmadığınıbelirterek,"Türkiye,plastik kelepçelerden,helikopterlereuzananbirdizigüvenlikiçin gerekli malzemeyi ABD'den almakta güçlükçekmektedir.Yönetimin kongre üzerindeki etkinliğini kullanmasını istiyoruz" dedi.

15- Yunanistan Dışişleri Bakanı TheodorosPangalosAtina'da yaptığıaçıklamada,Yunanlı işadamlarına "Türkiye'de mevcut olan sağlıklı ekonomik kesimlerle her alanda işbirliği yapmalarıiçin" çağrıdabulunarak, dar görüşlü ve önyargılı görüşlerden kurtulmak gerektiğini belirtti.

16- Arnavutluk'ta Birleşmiş Milletler tarafındanoluşturulan ÇokulusluGüç'tegörevalacakTürkÖzel Görev Kuvveti'nin ilk kafilesi başkent Tiran'a gitti.

17- Birleşmiş MilletlerMültecilerYüksekKomiserliği'nden yapılanaçıklamada,Türkiye'denbir ay içerisinde 62 İran'lının sınırdışı edilerek Kuzey Irak'a gönderilmesi kınandı.

18- Suudi Arabistan'da Hac ziyareti sırasında Mina'datüpgaz patlaması sonucu çıkan yangında 343 kişinin öldüğü, 2 binden fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.Hac görevini sürdüren Başbakan NecmettinErbakan, olaydan sonra Hindistan, Pakistan ve Bangladeş başbakanlarına bir taziye mesajı gönderdi.Ölenveyaralananlar arasında Türk hacıların bulunmadığı açıklandı.

17 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, KurbanBayramınedeniyle birmesajyayımladı.CumhurbaşkanıDemirelmesajında,laik Türkiye Cumhuriyeti'nin dine hiçbir engel oluşturmadığını, tersine inançlarınvedinigereklerinkoruyucusuolduğunubelirtti. Başbakan Necmettin Erbakan bayram mesajında, terör yerine Doğuve Güneydoğukalkınmahamlesininişsizlik,bütçeaçığı, büyük iç borç; ağır faizler yerinededenkbütçevedahaçokrefahın getirildiğinisavunarak,"Ekonomimizinhersahadadengelerine kavuşması ve güçlenmesi hamlesi, tatlı reçeteler ve denkbütçeyle gerçekleştirilmektedir"dedi.GenelkurmayBaşkanı İsmail Hakkı Karadayı, TSK'nin görevini her zaman olduğu gibi başarıylayerine getirdiğinibelirtti.Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Türkiye'nin çağdaş dünyaya dönük yüzü iledinvevicdan özgürlüğünüaynıpotadabirarayagetirmeyibaşarmış,laik cumhuriyeti benimsemiş tek Müslüman ülkeolmanınhaklıgururunu taşıdığınıbelirtti.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP Genel BaşkanıDenizBaykalvediğer siyasipartiliderlerideyayımladıklarımesajlardahalkın bayramını kutladı.

2- Devlet Bakanı Ufuk Söylemez Ankara'da yaptığıaçıklamada, çalışanlarınveemeklilerin maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntının geçici olduğunubelirterek,"Maaşvefarklarınaynıgünlerde ödenmesikararı,ilavenakit teminini zorunlu kılmıştır.Ancak Hazine Müsteşarlığı, bütün kaynak temininisağlayarak,zamanında banka şubelerine transfer etmiştir" dedi.

3- AnkaraBölgeİdareMahkemesi,İçişleriBakanlığı'nın, Ankara5.İdare Mahkemesi'nde Emniyet Genel Müdürü'nün görevden alınmasıyla ilgili olarakyürütmeyidurdurmakararına,yaptığı itirazı reddetti.

4-EskiCumhurbaşkanıTurgutÖzalölümünün4.yılında İstanbul'dakiAnıtMezar'ındadevlettöreniyleanıldı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM BaşkanıMustafaKalemlive BaşbakanVekiliTansuÇilleryıldönümünedeniylebirer mesaj yayımladı.

5- İsrail eski Devlet Başkanı Haim Herzog, öldü.

6- Yunanistan DışişleriBakanıTeodorosPangalosAtina'da yaptığıaçıklamada,Türkiyeilesorunlarınçözümükonusunda önerilen bilirkişikomisyonuiçindahaönceilerisürdükleri önşartlarıkaldırdıklarınısöyledi.Bu çerçevede Hollanda, iki ülketarafındankurulacakolanbilirkişiheyetinininceleyip üzerindeçalışacağıTürk-Yunansorunlarınıiçerenbirmetin hazırlayacak.

7- İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın verdiği bilgiyegöre; İran,ErmenistanveTürkmenistanarasında ticaret anlaşması ve mutabakat zaptı imzalandı.

8- Rusya'da yayımlanan İtori dergisinde yer alan biryazıda, Rusya'nın,Ermenistan'a1milyardolarlıksilahsevketmesi karşılığında, bu ülkede kira ödemeden üs kurma hakkını elde ettiği belirtildi.

18 NİSAN 1997

1-BaşbakanVekiliTansuÇiller,GenelkurmayBaşkanı OrgeneralİsmailHakkı Karadayı ile görüştü.Çiller, görüşmenin ardındanyaptığıaçıklamada,8yıllıkzorunlueğitimin "kesintisiz" uygulanacağını söyledi.

2- GenelkurmayBaşkanıİsmailHakkıKaradayı126.NATO Askeri Komite toplantılarına katılmak üzere Brüksel'e gitti.

3- Erzurum Jandarma Bölge KomutanıTuğgeneralOsmanÖzbek, dünArtvin'dedüzenlenenbirtoplantıdayaptığıkonuşmada, BaşbakanNecmettinErbakan'ıtümailesiylebirlikteSuudi Arabistan'agidipKralFahd'amisafirolmasınıeleştirerek, Türkiye'nin, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu,siyasilerin butemeldeanlaştıktansonrafarklıfikirleresahip olabileceklerini belirtti ve PKK ile 13 yıl mücadele verdiğini, bu nedenle konuşma hakkı olduğunu söyledi.

4- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Siirt,Şırnak,Bitlis,BatmanveBingöl'desürdürülen operasyonlarda 33 terörist öldürüldü.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi öldü, 178 kişi de yaralandı.

6-Brüksel'detemaslardabulunanTÜSİADYönetimKurulu BaşkanıMuharrem Kayhan düzenlediği basın toplantısında, ekonomik plandaTürkiye'ninneredeysebütünyükümlülükleriniyerine getirdiğinedikkatçekerek, "Türkiye gümrük birliği çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getiriyor.AB de üzerine düşeniyapmalı" dedi.

7- Almanya'nın Dortmund kentindeçıkanyangında3Türk'ün yanarakcanverdiği,emniyetyetkililerinin henüz nedeni belli olmayan yangınla ilgili olarak çok yönlüaraştırmabaşlattıkları bildirildi.

8- Almanya'ya resmi bir ziyaret yapanRusyaDevletBaşkanı BorisYeltsin,BaşbakanHelmutKohlilegörüşmesindensonra düzenlenenbasıntoplantısında,NATOileRusyaarasında27 Mayıs'ta bir işbirliği anlaşması imzalanacağını söyledi.

9- ABDBaşkanıBillClinton,AmerikanKongresi'nce1997 bütçesiçerçevesindeTürkiye'yeverilecekekonomikyardıma getirilen koşulların "Amerikan ulusal çıkarlarınıtehditettiği" gerekçesiyle, dikkate alınmamasına karar verdi.

19 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, bayram tatilini geçirmekte olduğuAntalya'dan"Şişli Kültür ve Ticaret Merkezi"nin temelini atmakiçinİstanbul'ageldi.CumhurbaşkanıDemirel,törende yaptığıkonuşmasında21.yüzyılıngeri kalmışlarla ilerlemeyi başarabilmiş olanlar arasındakifarkıgösterecek"bambaşkabir asır" olacağını söyledi.

2- TBMM Başkan Vekili Uluç Gürkan, Cumhuriyet gazetesinin son günlerdetartışmalıolankesintisiz8yıllık temel eğitim ile ilgilisorularınıyanıtlarken, 8yıllıkkesintisizeğitimin Türkiyeiçin"olmazsa olmaz bir adım" olduğunu söyledi.Gürkan, temeleğitimdeArapçaveKuranderslerininseçmeliolarak okutulmasıfikrinedekarşıçıkarken "Kuranıkerim'in insanlara bilmediği bir dilden ezberletilmesivebunundininöğretilmesi olarakalgılanmasıputperestliktir.Allah'a da Arapça'dan başka dil bilmez anlayışı ile yaklaşmak ayıptır, günahtır" dedi.

3- DevletBakanıSalimEnsarioğluileGüneydoğuAnadolu Bölgesiveterörüzerineyapılansöyleşi, Türkiye gazetesinde yayımlandı.

4- Turizm Bakanı Bahattin Yücelile15-22Nisantarihleri arasındakutlanan"TurizmHaftası"veturizmüzerine yapılan söyleşi, YeniYüzyıl gazetesinde yayımlandı.

5- Dışişleri BakanlığıMüsteşarYardımcısıİnalBatuile YunanistanveKıbrısüzerineyapılansöyleşi,Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

6- CHP Genel Başkanı DenizBaykalilesonsiyasiolaylar üzerine yapılan söyleşi, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

7- Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Turgut Sarıgöl, Ankara'da vefat etti.

8- Kurban Bayramı tatilinin ilkikigünündemeydanagelen trafik kazalarında 44 kişi öldü, 213 kişi de yaralandı.

20 NİSAN 1997

1-BirleşmişMilletler'inoluşturduğuArnavutluk'taki "ÇokulusluGüç"tegörevalacak "Türk Özel Görev Kuvveti"nin 209 kişilik ikinci kafilesinin Foça'dan hareketi sırasındadüzenlenen töreneDenizKuvvetleriKomutanıOramiralGüven Erkaya, İzmir Valisi Kutlu Aktaş katıldı.OramiralErkayayaptığıkonuşmada, SomaliveBosna'dansonraArnavutluk'agönderilenTürk askerlerinin Atatürk'ün, "Yurttasulh,cihandasulh"ilkesiyle görevyapacaklarınıbelirterek"TürkSilahlıKuvvetleri, uluslararasıbarışaolankatkılarınıArnavutluk'tada sürdürecektir" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz İçel'in Silifke ve Erdemli ilçeleriylebunlarabağlıbeldelerdeyaptığıkonuşmalarda, Türkiye'dedemokrasinintehlikedeolduğunuvurgulayarak "Türkiye'de,buhükümet nedeniyle demokrasi tehlikeye girmiştir. Demokrasinin kurtulması için bu hükümetin acilen gitmesigerekir" dedi.

3-DevletBakanıNamıkKemalZeybek,Ankara'dayaptığı açıklamada,MilliGüvenlikKurulukararlarının asker kanadının uyarısına karşın radikal çıkışlarıyla gerginliği tırmandıran Refah Partisi'ni(RP)uyardı.HükümetortağıRP'niniçindebarış ortamında rahatsızlık duyarak gerilimi tırmandıran aşırı birgrup bulunduğunaişaretedenZeybek, "Bunlar, din simsarları ve dini dinolmaktançıkarıpideolojikvesiyasiprogramhaline getirenlerdir" dedi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, BaşbakanNecmettin Erbakan'ın 9 Nisan'da kendilerini ziyaretinde, "Güneydoğu'yu Sanayileştirme ve Kalkındırma Projesi"ni anlattığını kaydetti.Erbakan'ınaçıklamaları üzerine kendisinin de DSP'nin on yıl önce açıkladığıGüneydoğu'nun,güvenliklegelişmeyibir arada ele alan programını aktardığını ifade eden Ecevit, koalisyon hükümetitarafındanhazırlananprojeyigerçekçibulmadığını söylediğini belirtti.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya'nın Kaşilçesinde halkahitabenyaptığı konuşmada, Türkiye'de herkesin İslamiyetin kurallarını yerine getirdiğini, İslamiyete inançla sahip çıktığını belirterek,Türkiye'ninİslamiyetkonusunda hiçbir ülkeden ders alacak durumda olmadığını söyledi.

6- Zonguldak Valisi Sami Seçkin,Ankara'dayapılanValiler Toplantısı'nda,bazıvalilerin eleştirdiği Milli Güvenlik Kurulu (MGK)kararlarıylailgiliolarakyaptığıaçıklamada,MGK'nin devletinyüksekorganıveanayasalbirkuruluşolduğunu, bu nedenle aldığı kararlarınharfiyenyerinegetirilmesininyarar sağlayacağını söyledi.

7-Azerbaycan-Ermenistansınırındahaftasonuboyunca şiddetliçatışmalarınsürdüğüve her iki tarafın verdiği ölü ve yaralı sayısının 50'ye ulaştığı bildiridi.

21 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Show TV'de yayımlanan32. Günprogramındagündemdeolankonularlailgiligörüşlerini açıkladı.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Mersin'de,Mersin SanayiciveİşadamlarıDerneği tarafından düzenlenen toplantıda yaptığıkonuşmada,laikliğinTürkiye'ninaslavazgeçemeyeceği temel bir ilke olduğunu belirterek, "Bugün hala darbenin gelmesini ve demokrasinin kesintiye uğramasını kurtuluş gibigörenlervar" dedi.

3- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam,ElbistanveAfşin'de yaptığıkonuşmalardakesintisiz8yıllıkeğitiminteknik çalışmalarınıntamamlandığınıbelirterek,"Kesintisizeğitim yararlıolacak,bueğitimne imam hatip liselerini ne de diğer okulların önünü kesmeyecek" dedi.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Antalya'dayaptığı açıklamada,Türkiye'deolağanüstüdurumlaryaşandığınadikkat çekerek, "Bu hükümete destek vermeye devam etmek, Türkiye'ninbir çatışmaya sürüklenmesine neden olmak demektir" dedi.

5- Bayramsüresinceyurtgenelindemeydanagelentrafik kazalarında 78 kişi öldü, 320 kişi de yaralandı.

6- Fransa CumhurbaşkanıJacquesChirac,Fransızradyove televizyonunayaptığıaçıklamada, millet meclisini feshettiğini, yapılacak seçimlerin birinci turunun 25 Mayıs'ta,ikinciturunun da 1 Haziran'da yapılacağını belirtti.

22 NİSAN 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TBMM'nin77.kuruluş yıldönümüve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, ne demokrasiden ne decumhuriyetinherhangi birdiğerniteliğindengeriadımatılmayacağınıbelirterek, Türkiye'nin Atatürk'ün yolunu terk etmeyeceğini bildirdi.

2- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Antalya'dadüzenlediği basıntoplantısında, Türkiye'nin hür bir ülke olduğunu, demokrasi çerçevesindebirçokmeseleyitartışabileceğini,ancakbu tartışmaların ülkenin geleceğini karartmaması gerektiğini söyledi.

3- TBMM Başkanı Mustafa Kalemliyaptığıyazılıaçıklamada, İstanbulDevletGüvenlikMahkemesi'nin, DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak ileilgili hazırladığı dokunulmazlık fezlekelerinin işleme konulabilmesi için Başbakanlık tarafından Meclis'e iletilmesi gerektiğini bildirdi.

4- Hac ziyaretiiçinSuudiArabistan'dabulunanBaşbakan NecmettinErbakan yurda döndü.Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Erbakangazetecilerinsonsiyasi gelişmelerleilgilisorularına"Bukonulardatekkelime dahi söylemeyi uygun görmüyorum.Suni gündemlerleuğraşmayıbırakın" dedi.

5- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, MilliEğitimBakanıMehmet Sağlam ile beraber düzenlediği basın toplantısında, ilköğretimin kesintisiz 8yılolmasıileilgili projeninhazırlandığınıvesonçalışmaların yapılarak Bakanlar Kurulu'na imzaya götürüleceğini söyledi.

6- Avrupa Birliği DönemBaşkanıHollandaDışişleriBakanı HansvanMierlo,Lahey'deTürkbasınınaverdiğibrifingte, AB-Türkiye veTurkiye-Yunanistanilişkileri,Kıbrıssorunuve ırkçılık ile AB'nin geleceğine ilişkin düşüncelerini anlattı.

7- Peru'nun başkenti Lima'daki Japon Büyükelçiliği'ni 126 gün önceişgalederekellerinde72rehinetutanTupacAmaru gerillalarınakarşıdüzenlenenaskerioperasyonsırasında29 gerillanınöldürüldüğü,birrehinenindeyaşamınıyitirdiği bildirildi.

8- Cezayir'de bir köyü basan aşırı dinci grupların 93kişiyi öldürdükleri bildirildi.

23 NİSAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemireldünKKTCBayrak Televizyon'nunAKİSprogramınakatılaraksorularıyanıtladı. CumhurbaşkanıDemirel,Kıbrıs'ınTürkiye'denönceAB'yeüye olmasınınDoğuAkdeniz'de, Türkiye ve Yunanistan arasında mevcut dengeyi bozacağına dikkatçekerek,bununkabuledilemeyeceğini söyledi.

2- 23 Nisan Ulusal Egemenlik veÇocukBayramıtümyurtta, KKTC'devedıştemsilciliklerde düzenlenen törenlerle kutlandı. TBMMBaşkanıMustafaKalemliBirinciMeclisBinası'ndaanma törenlerisırasındayaptığıkonuşmada, bugünkü zengin içerikli, çoğulcu demokratikyapınıntemelinin,BirinciMeclis'inözgür düşünceli, cesur milletvekilleri tarafından atıldığını söyledi.

3-TBMM,kuruluşunun77.yıldönümündeözelgündemle toplandı.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkenin, istiklalini temin ve istikbalinitesis etmek yolundaki büyük zorlukları, TBMM'de oluşan millet iradesi ve kararlılığı içinde aşmayı başardığını söyledi.DSP GenelBaşkanı BülentEcevitkonuşmasında RP'nin Anadolu'daki cihat çağrılarına ve çeşitli vesilelerle halkın orduya karşı kışkırtıldığınadikkat çekerek,RP'nin"ateşleoynadığını" söyledi.BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ise Türkiye'nin demokrasisınavındangeçtiğini belirterekMilliGüvenlikKurulu'nunanayasalkurumolarak TBMM'nin üstüne çıkarıldığını söyledi.

4- Türk Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası(TSİS)Başkanı HalitNarin,tekstilsektörünün işveren ve işçi temsilcilerinin bir araya geldiği Antalya'daki "Tekstil EndüstrisindeVerimlilik, KaliteveSSK Mevzuatına Göre İşverenin Sorumluluğu Semineri"nin açılışındayaptığıkonuşmada,ülkedeyanlışlarareaksiyon göstermeyenkimseninkalmadığını,Atatürkveilkelerinehiç kimsenin dokunamayacağını vurguladı.DİSK Başkanı Rıdvan Budak da Türkiye'desiyasetin dengeli olmadığını öne sürerek ülkenin büyük çoğunluğununsaygıduyduğudeğerlerüzerindeoynanıpgündem değiştirildiğini söyledi.

5- Yazar Galip Candoğan, vefat etti.

6- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ileÇinLideriCiang Zemin,Moskova'dakizirvetoplantısındabirortakbirdiri imzalayarakçokkutuplubirdünyaistediklerivurguladılar. Yeltsin,zirvedensonra Çin lideri Zemin'le birlikte düzenlediği basın toplantısında bildirinin öneminivurgulayarak"ÇinDevlet BaşkanıCiangZemin'inziyareti çok büyük, belki de tarihi önem taşıyor.Çünkü 21.yüzyılın kaderini belirliyoruz" dedi.Zemin deziyaretinin ikili ilişkileri geliştirmenin ötesinde bir anlamı olduğunubelirterekbölgedevedünyadabarışveistikrarın korunmasında önemli bir rolü olduğunu söyledi.

7- Türkiye'nin de üye olduğu Dünya GazetelerBirliği(World Associationof Newspapers -FIEJ-) bu yıldan başlayarak 3 Mayıs'ı, Dünya Basın Özgürlüğü günü ilan etti.FIEJ, yayımladığıraporda, insan hakları ve düşünce özgürlüğü önündeki engellere dikkat çekti ve bunedenle3Mayıs'ı,"DünyaBasınÖzgürlüğüGünü"ilan ettiğini belirtti.

24 NİSAN 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelÇankayaKöşkü'nde, Isparta'dangelenbir grup öğrenci ve öğretmeni kabulu sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.CumhurbaşkanıDemirel, Türkiye'nin bugün, Avrupa içinde yer almak için çırpınan ülkelerin hepsinden, her bakımdan en az 50 yıl ileride olduğunubelirterek, "Türkiye, Avrupa için vazgeçilemez, ihmal edilemezdir.Genişleyen Avrupa,barışdemekse,Türkiyebarışın;işbirliğidemekse, işbirliğinin hizmetindedir.Genişleyen Avrupa, karşılıklı menfaat demekse, Türkiye yine oradadır" dedi.

2- TBMM Başkan Vekili Hasan Korkmazcan,İstanbul'daTBMM'ye bağlıMilliSaraylarDairesi'nindüzenlediğitörendeyaptığı konuşmada, antilaik çıkışlarıyla tepkileri üzerine çeken kişilerin bulunduğunubelirterek,"BazılarıKurtuluşSavaşı'nınsalt düşmanlara karşı verildiğini zannediyor.Oysa o kutsal savaşhem cephededüşmanakarşıhemdeiçerideçağdaşTürkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına direnenlere karşı verildi.Aradabir cumhuriyetin temel niteliklerini değiştirmeye kalkanlar çıkabilir. AncakMeclis'ideğiştirmeyekalkanlaryanlışbirçabayı,bu Meclis'tenumudunuyitirenlerdeyanlışbirkaygıyı taşımaktadırlar" dedi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ileÇankayaKöşkü'ndegörüştü.Görüşmesonrasıbirbasın toplantısı düzenleyen Başbakan Erbakan, kesintisiz 8 yıllık eğitim konusunda,"Ülkemizdebundanöncealınmışolankararların uygulanması konusunda hükümetimiz veTBMMüzerinedüşengörevi yerinegetirmektedir.Bu konuları mesele haline getirmenin, suni tartışmalarçıkartmanınkimseyeyararıyok"dedi.Başbakan NecmettinErbakan,ErzurumJandarmaBölgeKomutanı Tuğgeneral OsmanÖzbek'inbirtoplantısırasındayaptığıaçıklamalar konusundadosyahazırlandığınıvebununCumhurbaşkanı'na iletildiğini belirterek, "TSK İç Hizmet Kanunu, ordu mensuplarının siyasidemeç vermelerini yasaklıyor.Türkiye'de hepimiz yasalara uygun hareket etmek zorundayız.Böyle bir olay karşısında sessiz, duygusuz kalınamaz" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu ÇillerTBMM GenelKurulu'ndayaptığıkonuşmada,Türkiye'ninAB'ye girişte öncelikli 11 ülke içinde, en hızlı büyümeyi sağladığını ve ABD'den sonra ikinci büyük NATO ülkesi olduğunu belirterek, "Türkiye AB'ye giremezse bir şey olmaz, yine yolunda yürürgider,amakaybeden Avrupa olur, bölge olur, bölge barışı olur" dedi.

5- Anayasa Mahkemesi'nin 35.kuruluşyıldönümükapsamında BaşkanYektaGüngörÖzdenbaşkanlığındakimahkemeheyeti Anıtkabir'i ziyaret etti.

6- Adalet Bakanı ŞevketKazanAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında,ErzurumJandarmaBölge Komutanı Tuğgeneral Osman Özbek'in bir toplantısırasındayaptığıaçıklamalarkonusunda, "Televizyonlardaizlediğimizkonuşmalar,üçihlaliaçıkça göstermektedir.Başbakan'a açıkça hakaretvardır.Yabancıbir devletbaşkanına açıkça hakaret vardır.Ki bunlar doğruysa eğer, bunun yanında tabii o biziilgilendirmiyor.TSKİçHizmetleri Kanunu'nun43.maddesine muhalefet, ihlal vardır" dedi.Kazan, TuğgeneralÖzbekhakkındasoruşturmaaçılacağınıbelirterek, Susurlukolayındansonra İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve ŞanlıurfaMilletvekiliSedat BucakhakkındahazırladığıfezlekelerinTBMMBaşkanlığı'na gönderileceğini söyledi.

7- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, Ankara'dadüzenlendiği basın toplantısında, son dönemde TSK mensuplarına sözlü ve yazılı, sorumsuz saldırılar olduğunu,AdaletBakanlığı'nınbuolayları önlemedegerekenhassasiyetigöstermediğiniilerisürerek, "Genelkurmay, bu saldırılarlailgili olarak400'denfazlasuç duyurusundabulundu.AncakAdaletBakanlığıtarafından bunun yüzde80'isürüncemedebırakıldı.Konuyubircepheleşmeye götürmemeklazım.Tahriklersürerse,hepimizirahatsızeden olaylar olabilir" dedi.Tayan, Erzurum'daki konuşmasıylagündeme gelenTuğgeneralOsmanÖzbekhakkındasadeceGenelkurmay'ın inceleme yapabileceğini belirtti.

8-MilliEğitimBakanıMehmetSağlamAnkara'dayaptığı açıklamada,8yıllıkkesintisiztemel eğitim tasarısının henüz BakanlarKurulu'ndaimzayaaçılmadığınıbelirterek,"Kuran Kursları'nınbakanlığabağlanmasısözkonusu olamaz.Ama eğer istenirse bakanlık bu kursları denetler" dedi.

9-SağlıkBakanıYıldırımAktuna,İstanbul'da,Avrupa DişhekimleriBirliğiveAvrupaTopluluğuüyesiülkelerin dişhekimleribağlantıkomitesininortakyıllıktoplantısına katıldıktansonrabasınmensuplarınınçeşitlikonulardaki sorularını yanıtladı.

10- DSP Genel BaşkanıBülentEcevitAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında,koalisyonhükümetinindoğalömrünün tükendiğini,yasalömrünündetükenmeküzereolduğunuileri sürerek,hiçbirpartininveyaliderinkendini düşünmeye hakkı bulunmadığını söyledi.Ecevit, "Liderler,hükümeteelbirliğiyle dışardan yardımcı olmayı içlerine sindirebilmelidir" dedi.

11-DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudakAntalya'dayaptığı açıklamada,DİSK,Türk-İş, KESK, ve Hak-İş Konfederasyonları ile birlikte 1 Mayıs kutlamaları hazırlıklarının yapıldığını, vilayet, emniyetve1 Mayıs komitesi arasındaki görüşmelerin tamamlanarak anlaşma zemininin sağlandığınıbelirterek,"Hukukunüstünlüğüne dayalı,barışı,eşitliği,özgürlüğü,topyekündemokrasiyi savunacağız. Daha iyi bir toplumsal yaşam talep edeceğiz.Bunun ötesinde talebi olan varsa, bayramımıza katılmamalı" dedi.

12- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,bölgedesürdürülenoperasyonlarda34 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirilirken bir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

13- Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süreöncebuilde sahnelenen"BirHalkDüşmanı" oyunu hakkında takipsizlik kararı verdi.AynıoyunileilgiliolarakAnkaraDevletGüvenlik Mahkemesi'ninbaşlattığı soruşturmada ise tiyatro oyununun yazarı ve iki oyuncusu gözaltına alındı.

14-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında58kişiyaşamını yitirirken, yüzün üzerinde kişi de yaralandı.

15- Rusya Federasyonu'nun Ankara BüyükelçisiVadimİgoreviç KuznetsovCumhriyetgazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin ileyaptığıişbirliğininNATO'yakarşıbirtutumolmadığını belirterek,"Tekkutuplubir dünya olmaz.Rusya'nın bir sınırı Norveç, öteki Japonya.Budengeyisağlamakzorundayız.Bugün ABD'ninetkinolduğu yeni bir yapı oluşuyor.Ancak biz dünyanın tek kutuplu olmasına karşıyız" dedi.

16- Conrad AdenauerVakfı'nındavetlisiolarakAlmanya'da bulunanANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile bir görüşme yaptı.

17- Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis Almanya'nınbaşkenti Bonn'dadüzenlediği basın toplantısında, Türk-Yunan ilişkilerinde birtakım anlaşılmasızortaleplererağmenolumlubirgelişme olduğunusöyledi.Simitis,"İşbirliği,karşılıklısorunların çözülmesi ve Türkiye ile AB arasında dostane ilişkilerin kurulması ikitarafındaçıkarınaolacaktır.Biz sorunları bir an önce çözmek istiyoruz" dedi.

18- Çin'in Rusya, Kazakistan, Kırgızistan veTacikistanile arasındaki sınırda karşılıklı askeri indirime gidilmesini ve güven arttırıcıönlemleralınmasınıiçerenanlaşmanınMoskova'da izmalandığıbildirildi.Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Çin Devlet Başkanı Jiang Zemin, KazakistanDevletBaşkanıNursultan Nazarbayev,Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev ve Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov arasında imzalanan anlaşma, Çin ve karşısındakieskiSSCB cumhuriyetleri arasındaki sınırda bulunan asker sayısının ve silah gücünün düşürülmesini öngörüyor.

19- Cezayir'de geçen salı günü 93 kişiyiöldürereksonbeş yılınenbüyükkatliamınıgerçekleştirenradikalİslamcı militanların dün de 42 kişiyi katlettikleri bildirildi.

25 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel AnayasaMahkemesi'nin35. kuruluşyıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, büyük bir devrimi ve değişimi temsil edencumhuriyetrejimiile devletinartıkçağdaşolduğunu belirterek "Çağdaş devlet, milli iradeüstünlüğüne,yasaüstünlüğüne,hukuküstünlüğüne dayanacaktır.Çağdaşdevletinhedefi;hürriyettir, adalettir, güvenliktir, zenginliktir ve barıştır"dedi.AnayasaMahkemesi BaşkanıYektaGüngörÖzdende sav, savunma ve karar ögelerinin birbirine bağımlılığının yargının bağımlılığını, bunun da devletin bağımlılığını çağrıştıracağını söyledi.

2-NATOtoplantılarıiçingittiğiBelçika'dandönen Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO Askeri Komite Toplantısıve SHAPEX-97Tatbikatı'nınittifakve Türkiye açısından son derece yararlı geçtiğini söyledi.

3- Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, IMF-Dünya Bankasıaradönem toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gitti.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, parlamentodadüzenlediği basıntoplantısında, DYP'nin 8 yıllık temel eğitim konusunda ödün vermesinin yaşananrejimbunalımınıdahadaağırlaştıracağını söyledi.

5-AlmanKonradAdenauerVakfı'nındavetlisiolarak Almanya'dabulunanANAPGenelBaşkanıMesutYılmazBonn'da düzenlediği basın toplantısında, TürkiyeileAlmanyaarasındaki ilişkilerde,sonzamanlardabazısorunlarınve gerginliklerin yaşandığını belirterek, "Türkiye ile ABilişkilerindedeönemli güçlüklerlekarşıkarşıyaolduğumuzbirgerçektir.Gerek Türk-Alman ilişkileri, gerekse Türkiye'ninABile entegrasyonu, bizimiçpolitikmülahazalarınüstündetutulması, dolayısıyla partilerüstü bir anlayışla yaklaşılması gereken konulardır" dedi.

26 NİSAN 1997

1-MilliGüvenlikKurulu(MGK),CumhurbaşkanıSüleyman DemirelbaşkanlığındaÇankayaKöşkü'ndetoplandı.Toplantıdan sonra yayımlanan MGK bildirisinde, Türkiye CumhuriyetiDevleti'ne karşı,çağdışıbir kisve altında rejim oluşturmaya yönelik rejim alehtarı irticai faaliyetlere karşı kanun ve devlethakimiyetinin uygulanmasıyönündeetkinbirçalışmayapılmasıkonusunda Hükümet'i uyarma kararı aldığı belirtildi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'ndeTürkiye ErozyonlaMücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) içindüzenlenentoplantıdayaptığıkonuşmada,devletin erozyonla mücadelede kararlılığını vurguladı.

3- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisininAnkara'da düzenlenen"YerelYönetimlerKurultayı"nın açılış konuşmasında, Türkiye'debiranöncemerkezsağ-merkezsolanlayışının oturtularak radikal sağın çıkışının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

4- RP Grup Başkan Vekili Temel Karamollaoğlu, Genel Merkez'de düzenlediğibasıntoplantısındaülkeninikiaydır suni olarak yaratılan meselelerle meşguledildiğinibelirterek,budurumun ekonomiyimenfişekildeetkilemeyebaşladığınıbildirdi. "Hükümetin iki bin yılınakadardevametmesiniümitediyorum" diyenKaramollaoğlu,"Bizim gündemimizde seçim yok, ancak, Refah Partisi seçimlere her an hazır bir partidir.Seçim olsa enkarlı biz çıkarız" dedi.

5- SanayiBakanıYalımErezileSağlıkBakanıYıldırım Aktuna, Refah Partisi'nin Cumhuriyet'in temel niteliklerini tahrip ettiğini belirterek, "DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'inkoalisyon hükümetinisürdürme ısrarı üzerine" hükümetten istifa ettiklerini bildirdiler.

6-Güneydoğu'dagüvenlikgüçlerincesürdürülen operasyonlarda, 30 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

7- KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaşveBMGenelSekreteri KıbrısTemsilciYardımcısıGustaveFeissel ile Kıbrıs'taki son gelişmelerüzerineyapılansöyleşiCumhuriyetgazetesinde yayımlandı.

8-Almanya'nınDüsseldorfkentindedündüzenlenenbir gösteriyle Almanya'da PKK yasağının kaldırılması ve "Kürt sorununa karşı barışçıl çözüm" bulunması talebinde bulunuldu.Yaklaşık50 bin kişilik mitingin olaysız geçtiği bildirildi.

9- Filipinler'in güneyindeki Cotobato kentindekibirotelde çıkanyangında23kişininöldüğü,20kişininde yaralandığı bildirildi.

 

27 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, CTV'ninyayınabaşlaması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de yaşayan herkesinülkenintemelçerçevesineuymakzorundaolduğunu belirterek,butemelçerçeveninAnayasa'nın2.maddesiyle çizildiğini söyledi.CTV Genel Müdürü Ceyhan Baytur da televizyon olarakülkeyehizmet,kaliteveilkelereimzaatmayı hedeflediklerini bildirdi.

2-TBMMBaşkanıMustafaKalemli,ParlamentoMuhabirleri Derneği'nin(PMD) 22.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, toplumsalbarışveistikrarınkorunması,ülkeninkalkınması sürecinde siyasetçinin kendi alanı içindeki görev ve sorumluluğuna dikkat edeceğini, basının da iletişim özgürlüğü içinde titizlik ve özenle görevini yerine getireceğini bildirdi.

3- Anayasa MahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden,Anayasa Mahkemesi'nin35.kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Atatürk ilkelerinin özellikle laikliğindeğeri vekarşılaştığıtehlikeler konusunda şimdiye kadar üzerine düşen göreviyaptığınainandığınıbelirterek,"Ülkemizinaydınlığı başlıcadüşüncemizdir.Dayandığımıztemellerikimse yıkamayacaktır" dedi.

4- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNecatiÇelikyaptığı açıklamada,54.Cumhuriyet Hükümeti'nin, Anayasa'da tarif edilen rejimin korunması noktasında kararlı ve titiz olduğunu belirterek, "Muhalefetihtilalkışkırtıcılığıyaparak, orduyu tahrik ederek iktidar olma arzusuna iltifat etmemelidir" dedi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, RP'nin,MilliGüvenlikKurulu toplantısında 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamasını imzalayıp Meclis'teengellemeyeçalışacağını savundu.Ecevit,"RP'liler artık taktiklerini, kandırmacalarını saklamaya bile gerek duymuyorlar" dedi.

6-RPGrupBaşkanVekiliSalihKapusuz,partiGenel Merkezi'ndedüzenlediği basın toplantısında Milli Güvenlik Kurulu (MGK)kararlarınıdeğerlendirirken,8yıllıktemeleğitim konusundakisorularıyanıtladı.Kapusuz,MGKtoplantısındaki onayınakarşın;"KesintisizeğitiminTBMM'dengeçmesineizin vermeyiz" dedi.

7- Siirt'in Eruh ilçesi yakınlarında güvenlik güçleriylePKK militanlarıarasındaüçgündürsürençatışmalarsonaerdi. OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada,biten çatışmasonucu14,düniseÇaçi Dağı'nda 23 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

8- Uluslararası Para Fonu (IMF)ileDünyaBankası'nınara toplantılarınakatılmaküzereABD'de bulunan Devlet Bakanı Ufuk Söylemez düzenlediği basın toplantısında, IMFileDünyaBankası başkanlarıylayapacağıgörüşmedetartışılacakkonular hakkında bilgi aktararak, "Türkiye'de tıkanan ve aksayan birşeyolduğunu sanmadığını" söyledi.

28 NİSAN 1997

1- KaradenizEkonomikİşbirliğiİşveYatırımİmkanları Konferansıİstanbul'dabaşladı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, konferansın açış konuşmasında, KEİ'de özellikle sanayiveenerji alanlarındaçokbüyükişbirliğiimkanlarınınbulunduğunu belirterek, "Karadeniz Bölgesi'nin istikrarı,KEİdışındakalan alanlariçindehayatiönem taşımaktadır" dedi.Cumhurbaşkanı Demirel,KEİileAB'ninbirbirlerinitamamlayıcınitelik taşıdığını,bununda gerek bu iki bölgesel işbirliği mekanizması arasında, gerek üçüncü taraf ülkeler açısından önemli ekonomikve ticaripotansiyelyaratan bir unsur olarak görülmesi gerektiğini söyledi.Konferansa katılmak amacıyla İstanbul'a gelen Azerbaycan DevletBaşkanıHaydarAliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Dağlık Karabağ sorunununelealındığıikilibir görüşmeyaptı.Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunanAzerbaycanDevletBaşkanıAliyev,busorununçözümü çerçevesinde, ülkesinin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini ve Ermenistan'ın AGİT'in Lizbon'da yapılan zirvesinde kabul edilen kararlarauymasını istediklerini belirterek, "Azerbaycan 3 yıldır ateşkeseuyuyor.Bölgedekihertürlüçatışmanınkarşılıklı çabayladurdurulması, bölge ülkeleri halklarının refahına katkıda bulunacaktır"dedi.ErmenistanCumhurbaşkanıPetrosyanise, AzerbaycanileKarabağsorunununaşılmasıkonusundataraf ülkelerinkabuledebilecekleritavizlervermelerigerektiğini ilerisürerek,"Ermenistanbukonudayapıcıhiçbirşeyden kaçınmamıştır" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,SağlıkBakanlığı tarafından yurt genelinde organize edilen "3.Ulusal Aşı Günleri" kampanyasınıİstanbul'dadüzenlenenbirtörenlebaşlattı. CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada, çocuk felcinin sıkıntı yaratan türde birhastalıkolduğunubelirterek,"Buhastalığı ortadankaldıranaşıyıtümçocuklarayaptıralım;ülkenin her ferdinden bunu rica ediyorum" dedi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan Ankara'da KutluDoğumHaftası kutlamalarının açılışındayaptığıkonuşmada,"Peygamber Efendimiz'in insanlığa en güzel örnek olarak gönderildiğini, bütün insanlığınHz.Muhammed'dendersalmasıgerektiğini"dile getirdi.İslam dininin ilim, çağdaşlık, sosyal adalet ve adil bir düzenanlamına geldiğini aktaran Başbakan Erbakan, "Peygamberimiz 'iki günü birbirine eşitolanziyandadır'diyor.Ozamanne yapacağız?İlerigideceğiz.İslam ilericiliğin ta kendisidir" dedi.Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇillerde konuşmasında,manevibunalımdan çıkış için peygamberi iyi tanıma ve tanıtmanın ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu, örtülü deolsadin sömürüsü yapılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

4- Almanya gezisi dönüşü ANAPGenelMerkezi'ndepartisinin BaşkanlıkDivanıtoplantısına katılan Genel Başkan Mesut Yılmaz, toplantıdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada,milletin büyüksıkıntıiçindebulunduğunuveTürkiye'nin yurt dışında, "hükümeti fiilen bitmiş,hiçbirsaygınlığıkalmamış,rejiminin geleceği belirsiz bir ülke" görüntüsü sergilediğini ileri sürerek, "Bu hükümet biz istediğimiz için yadamuhalefetistediğiiçin değil,bizzathükümetin içindeki sağduyu sahipleri istediği için gidecektir" dedi.

5- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansu,Çiller BaşbakanNecmettinErbakanileyaptığıgörüşmeden sonra basın mensuplarının eğitim reformu konusundakisorularıüzerine,"Biz neyiimzaladıysakberabercehepsinin arkasındayız.Hükümetimiz kararlıdır" dedi.Çiller, basın mensuplarını, 8 yıllık kesintisiz eğitimkonusunusiyasi istismar yapmakla suçlayarak, "Bu, devlet ve eğitim politikasıdır.Türkiye'yinereyegötürdüğümüzügayet iyibiliyoruz.Sizlerden beklediğim, Türk halkının ufkuna doğru çıkın, seviyenizi yükseltin" dedi.MilliEğitimBakanıMehmet SağlamiseTRT-1'e yaptığı açıklamada, ilgili yasalardaki geçici maddelerinkaldırılarakzorunlueğitimegeçileceğinisöyledi. Sağlam,"Tasarışuandahazır,önümüzdekigünlerde Bakanlar Kurulu'na sunacağız" dedi.

6-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,Malta'dayapılanAB-Akdeniz Ülkeleri İşbirliği (EURO-Med) toplantısı sırasında TürkveYunan dışişlerimüsteşarlarıtoplantısınınbaşarılıgeçtiğini belirterek,yarınLüksemburg'dayapılacakAB-TürkiyeOrtaklık KonseyiToplantısında Yunanistan vetosu ile ilgili olarak, "Dönem Başkanı Hollanda, bu konuda çok aktif çalışmaktadır.Bizyapıcı ve aktif olarak Hollanda ile işbirliği halindeyiz.İnanıyoruz ki, Yunan tarafından destekgelirseHollanda'nınçabalarıbaşarılı olacaktır"dedi.DışişleriBakanlığıSözcüsüAkbel,basın mensuplarının, Birleşmiş Milletler(BM)GenelKurulu'ndakabul edilen'sınıraşansusorunu'ile ilgili sözleşme taslağı ile ilgili soruları üzerine, sözleşme taslağında yeralanifadelerin genel anlamda kabul görmüş ilkeler olmadığını, Türkiye'nin haziran ayında oylanması beklenensözleşmeyiimzalamayacağınıkaydetti. Akbel,basınmensuplarınındiğersorularınıdayanıtladı. Başbakan Necmettin Erbakan ile Başbakanlık'tabirgörüşmeyapan DışişleriBakanıTansuÇilleriseAB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı ile ilgili olarak, "Türkiye, bu bölgede barış misyonunu sürdürmektedir.Türkiye'ye demokrasinin, çağdaşlaşmanın, Atatürk ilkelerinin devamlı olarak arkasındadır.Ve kendi özdeğerleri ile kendi kimliği ile bir büyük devlet olarak arkasındadır" dedi.

7- Bayındırlık ve İskan Bakanı Cevat Ayhan İllerBankası'nın 52.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şehirlerdeki içme ve kullanma sularının dağıtım şebekelerinin de özelleştirileceğini söyledi.

8-Türk-İş,DİSK,Hak-İş,KamuEmekçileriSendikaları Konfederasyonu(KESK)ileUluslararasıHürİşçiSendikaları Konfederasyonu (ICFTU) ve Avrupa İşçiSendikalarıKonfederasyonu (ETUC)tarafından ortaklaşa düzenlenen "Ekonominin Küreselleşmesi veTürkiye'deİşçilerAçısındanSonuçları"konulusempozyum Ankara'dabaşladı.Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral, küreselleşmenin sonucuolanözelleştirmenin,"kamuaçıklarının kapatılmasıvekamuolanaklarınınsiyasilerinyakınındaki bir gruba yağmalatılması biçiminde geliştiğini belirterek, "Sendikalar olarak,demokratikvelaiksosyalhukukdevletini korumak ve geliştirmek için mücadeleetmekzorundayız"dedi.DİSKGenel BaşkanıRıdvanBudak,küreselleşmedenetkilenenlerinyalnızca durum değerlendirmesi yapmalarının yeterliolmadığınıbelirterek eylembirliklerininyaratılmasınıistedi.KESKGenel Başkanı Siyami Erdem, küreselleşmeilesermayeninuluslararasıölçekte harekethızınaulaştığınıvurgulayarak,"Kapitalizmin en vahşi dönemleriniyaşadığıbugünlerdedünyaemekçileri,bunakarşı gereklitepkiyigösterecekmekanizmalarınıyeterince yaratamamıştır"dedi.Hak-İşGenelBaşkanıSalimUsluda konuşmasında,küreselleşmenin"ülkelerarasıuçurumukörükleyen yeni bir bağımlılıknedeni"olacağıkaygısınıdilegetirerek, "Arabeskgloballeşmeyiyaşıyoruz"dedi.ICFTU Genel Sekreteri BillJordanise,Türkiye'desiyasiistikrarayöneliktehdit bulunduğunu,bunedenlesendikalhareketinbirarayagelmesi gerektiğinisavunarak,"Özellikleinsanhaklarıihlalleri, demokratikgelişimdekiolumsuzluklar,özelleştirme, köktendincilik, ordu, asker...Ordu,siyasiözgürlüğütaşıyor. İnsanlarındüşünceleriniaçıkladığıhalde tutuklu kaldıklarını, yolsuzlukları görüyoruz.Bunlar demokrasisitehlikedeolanbir ülkenin septomları" dedi.

9- Çorum ZiraatOdasıveTürkiyeZiraatOdalarıBirliği tarafından düzenlenen çiftçi mitingi Çorum'da yapıldı.

10- Kürdistan Yurtseverler Birliği(KYB)AnkaraTemsilcisi ŞazadSaibAnadoluAjansı'naverdiğidemeçte,KuzeyIrak'ın Halepçe bölgesinde iki günden bu yanaKYBileKürdistanİslami Hareketi(KİH)arasındaşiddetliçatışmalarınyaşandığını bildirdi.

29 NİSAN 1997

1-Türkiye'debulunanRomanyaDevletBaşkanıEmil ConstantinescuCumhurbaşkanıSüleyman Demirel tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi.İkiligörüşmelerdensonraTürkiyeile Romanyaarasında Serbest Ticaret Anlaşması, tarım ve veterinerlik alanında işbirliğini öngören protokol imzalandı.Öte yandan konuk CumhurbaşkanıÇankayaKöşkü'ndeBaşbakan Necmettin Erbakan'ı da kabul ederek bir süre görüştü.Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalardabulunanCumhurbaşkanıConstantinescu,ikiülke arasındaki ilişkilerin gelişeceğineinandığınıbelirterek,"Biz Türkiye'yiAB'niniçindegörüyoruz.Avrupaçokdinli,çok kültürlü bir yapıya sahipolmalı.AksihaldekaybedenAvrupa olacaktır"dedi.BaşbakanNecmettinErbakanise, "İki Avrupa ülkesiolarakikilivebölgeselilişkilerimizigeliştirmek suretiylehalklarımızın daha refaha ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanMeclisgruptoplantısında yaptığıkonuşmada,koalisyonhükümetineverilen desteğin yüzde 70'e ulaştığınıilerisürerek,muhalefetpartileriningündeme getirdiğierkenseçiminyapılabileceğinisöyledi.Başbakan Erbakan,Türkiye'yibatırmakiçingeçmiştePKK'yadestek verenlerinbugünmedyaile işbirliği yaptıklarını vurgulayarak, "Türkiye'ymiş, laiklikmiş, eğitimmiş, onlar için hiçbir önemi yok. Birtekhedeflerivar;6.2katrilyonlukranttanpaysahibi olabilmek.Hükümet, Cumhurbaşkanıvekahramanordumuzbirdir, beraberdir.Ordudemokrasiyebağlı,ihtilaliddiaları yalan" dedi.BaşbakanNecmettinErbakanayrıcaGenelkurmayBaşkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'yı Başbakanlık'ta kabul ederek bir süre görüştü.Görüşmeöncesibasınmensuplarınaaçıklamalarda bulunanBaşbakanErbakan,"Bizhepimizvatanımıza,halkımıza hizmet eden insanlarız.Bütün milletimizdekendiniyönetenler arasındakibusevgidenbüyükmemnunlukduymaktadır"dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral KaradayıiseBrüksel'dekatıldığı NATOAskeriKomiteToplantısıveTürkSilahlı Kuvvetleri'nin gereksinimleri ile ilgili bazı konularda bilgi vereceğini söyledi.

3- Genelkurmay Başkanlığı'nda,"Türk-Yunanİlişkileri"ile "PKKveTerörizm"konularındabasınmensuplarınabir brifing verildi.

4- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'i ziyaret ederek, Almanya gezisi hakkında bilgi verdi.

5- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, AvrupaBirliğiOrtaklıkKonseyiToplantısı'nakatılmaküzere Lüksemburg'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'ndadüzenlediği basıntoplantısında,ortaklıkkonseyi toplantısının 18 ay sonra toplandığına dikkatçekerek,yapacağıtemaslarhakkındabilgi verdi.

6- Maliye Bakanı Abdullatif Şener yaptığı yazılıaçıklamada, MilliEğitim Bakanlığı'nın öğretmen açığını kapatmak için talepte bulunduğu kadrolardan 12 bininin serbest bırakıldığını belirterek, bukadrolardaönceliğinDoğuveGüneydoğu illerindeki okullar yönünde kullanılmasını istedi.

7-MilliEğitimBakanıMehmetSağlamAnkara'dayaptığı açıklamada,8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi 1997-1998 öğretim yılında uygulamakararındaolduklarınıbelirterek,bukonuyla ilgiliyasataslağınınbirkaçgüniçindeBakanlarKurulu'na sunulacağınısöyledi.Sağlam,"TasarıyıBakanlarKurulu'ndan geçiripyüceMeclis'in onayına sunacağız.Kanaatimiz odur ki bu konuda gerekkamuoyundagerekseyüceMeclis'tebirkonsensüs teşekküledecektir"dedi.Sağlam,ortaokullarakayıt yaptıranların eğitimlerini bu okullarda devam ettireceklerini,bu yılilkokulubitirenlerinde6.sınıfaalınarakilköğretim müfredatının bütün okullarda uygulanacağını söyledi.

8- Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci, Türk Ziraat Yüksek MühendisleriBirliği(TZYMB)tarafındanAnkara'dadüzenlenen "2000'li yıllara doğru tarımsal sanayilerimizin gelişimi ve ziraat mühendislerininbusektördekiyeri"konulu sempozyumda yaptığı konuşmada, Türk tarımının 1950'den sonra özel sektörüngayretleri ilegeliştiğini ifade ederek, "Ancak özel sektörün tarımdaki payı son yıllarda hızla düşüyor" dedi.

9- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yenihükümetformülleri üzerindegörüşmelerdebulunmaküzere,ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, CHP GenelBaşkanıDenizBaykalveDTPGenelBaşkanı HüsamettinCindorukile ayrı ayrı görüştü.Mesut Yılmaz görüşme sonrasıdüzenlediğibasıntoplantısında,uzlaşmahükümetinin, liderleriniçinde yer almayacağı bir koalisyon hükümeti olacağını söyleyerek, buhükümetinsüresinindesaptanacakönceliklerin yerine getirilmesi için gerekli süreyle sınırlı olacağını söyledi. Deniz Baykal ise düzenlediği basın toplantısında, ülkedekikrizin sadecehükümetkriziilesınırlandırılmamasıgerektiğini belirterek, "8 yıllıkkesintisizeğitimkonusundabiranlayış beraberliğininoluşupoluşmadığıortayakonmamıştır.Hükümet programıileilgilibirarayışagirilmemiştir.Bizçıkışı, dağınıklığınaşılmasında görüyoruz" dedi.Hüsamettin Cindoruk da açıklamasında,inisiyatifinTBMM'debulunduğubirhükümet modelinindoğruolduğunuhatırlatarak,TBMMBaşkanıMustafa Kalemli'nin liderler zirvesinitoplamasınıistedi."Kesintisiz demokrasiistiyorum"diyenCindoruk,RP'ninrejimgüvencesi vermesi gerektiğini vurguladı.Görüşmelerden sonrabasınabilgi verenBülentEcevit,Baykalilehükümetarayışıkonusundaki görüşlerinin tamamen farklı olduğunu, ANAP ve DTP liderlerinin ise kendisiyleuzlaşmaiçindebulunduklarınıbelirterek,"Kendine güvenenlider,hükümetiçindeyeralmakonusundaısrarcı olmamalıdır" dedi.

10- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,hükümetinekonomikkarnesininbaşarısız olduğunu, denk bükçenin bir siyasi şakadan ibaret olduğunun ortaya çıktığını,böylebirhükümetindevametmesininisemümkün olamayacağını ileri sürerek, "Seçimlerden bu yana 1.5 yılolmadı, 2hükümeteskittik, şimdi 3.diyoruz.Eğer bunlar gibi olursa, üçüncü de kısa süre sonraeskir.Mucizeçözümbekleyenlerde anayasayı,seçimyasasınıdeğiştirerek krizi önleme egzersizine başlıyor" dedi.

11-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukpartisinin BaşkanlıkDivanıtoplantısıöncesibasınmensuplarına yaptığı açıklamada, demokrasinin tam olarakuygulandığıülkelerdeMilli GüvenlikKurulugibi kurumların bulunmadığını belirterek, "Ancak biz şu anda bunu tartışmaya açmıyoruz.MGK anayasal birkurumdur ve burada alınan kararları hafife almak fevkalade yanlıştır" dedi.

12- Özgürlük ve Dayanışma PartisiGenelBaşkanıUfukUras İstanbul'dadüzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs'ın işçilerin bayramı olduğunu belirterek, "Bundan çıkar bekleyen çevrelervar. 1Mayıs1997,çetelere, savaşa, MGK'ya, şeriata, özelleştirmeye karşı özgürlük ve demokrasi talepettiğimizbirgünolmalıdır" dedi.

13- Türk-İş, DİSK, KESK ve Hak-İş genel başkanlarıAnkara'da düzenledikleriortakbasıntoplantısında, 1 Mayıs kutlamalarına katılacakbütünçalışanlardankomiteninbelirlediğikuralve uyarılarauymaları,hukukdışıhareketleresapmamalarıve provokasyona kapılmamaları istendi.

14- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,bölgedesürdürülenoperasyonlarda27 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

15- İstanbul'da bulunan ErmenistanCumhurbaşkanıLevonTer PetrosyanPatrikhaneziyaretisırasındayaptığıaçıklamada, TürkiyeileErmenistanarasındakiilişkilerinAzerbaycan'a bağlanmamasıgerektiğinibelirterek,"Bizbugün Azerbaycan ile savaş halinde değiliz.Karabağ'da her ikitarafımemnunedecek bir anlaşmaya varılabilir" dedi.

16-İstanbul'dakiFenerRumPatriğiBartolomeos,ABD'de yayımlananTIMEdergisineverdiği demeçte, din adına savaşmanın dinekarşısavaşmakolduğunuvurgulayarak,köktendincilerve teröristlerinengünahkarsahtepeygamberler olduğunu söyledi. Bartolomeos, "Biz Vatikan gibi olmak istemiyoruz.Biz Müslümanlar veYahudilerleyan yana yaşadık ve her iki kesimle de karşılıklı güvene dayanan bir ilişki geliştirdik.OrtodoksHıristiyanların Doğu-Batıuzlaşmasınayardımcıolmasıgerektiğineinanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti gibi biz deherikidünyadayeralıyoruz" dedi.

17- Türkiye dahil 165 ülkenin imzaladığı KimyasalSilahların Yasaklanması Sözleşmesi, yürürlüğe girdi.

18- Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi toplantısıLüksenburg'da başladı.Toplantılarsırasındayapılangörüşmelerde, birliğin İranileilişkilerinkesilmesinikararlaştırdığıbildirildi. Toplantınedeniylebu ülkede bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı TeodorosPangalosdüzenlediğibasıntoplantısında,ülkesinin, Türkiye'ninAB'yeyönelmesinidesteklediğini,bununla birlikte Türkiye'nin, Yunanistan'ın hükümranlık haklarınıtartışmakonusu yapmayadevamettiğisürece,ABile mali protokolü bloke etme tavırlarınıdeğiştirmeyeceklerinisöyledi.Pangalos,"Ege sorunları, karasuları meselesi ve tüm uzlaşmazlıklar hukuk yoluyla çözülmelidir" dedi.Toplantılarda Türkiye'yi BaşbakanYardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller temsil ediyor.

19- ABD'de Dünya Bankası yetkilileri ileçeşitlitemaslarda bulunanDevletBakanıUfuk Söylemez, Başkan Yardımcısı Johannes Lynn ile görüşmesinden sonra yaptığıaçıklamada,sonbiryılın gelişmelerini değerlendirdiklerini söyledi.Söylemez, Türkiye'nin hazırlayacağı orta vadelibirprogramaIMF'nindestekvermesi halinde1.5milyardolarlık Dünya Bankası kredilerinin 3 milyar dolar daha artabileceğine dikkat çekti.

20-ResmibirziyaretnedeniyleTürkmenistan'dabulunan EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıRecaiKutan, Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı ile görüştü.

21-MerkeziWashington'dabulunanİnsanHaklarıİzleme Komitesi(İHİK),AvrupaBirliğiBakanlarKonseyi'neaçık bir mektup göndererek, "Savaş ve İnsan, Türkiye'ye SilahTransferleri veSavaşYasalarıİhlalleri"adlıkitabınyayıncısıAyşenur Zarakolu ve Çevirmeni Ertuğrul Kürkçü'nün ceza almalarınedeniyle Türkiye'nin kınanmasını istedi.

22- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NicholasBurnshaftalık basıntoplantısısırasında basın mensuplarının soruları üzerine, ABD'nin, Türkiye'nin Kuzey Irak'a girerek PKKkamplarınayönelik biroperasyongerçekleştirmesidurumunda "temizlik harekatından bir rahatsızlık duymayacağını" belirterek,terörörgütüPKK'nın bölgedeuzunbirsüredenberifaaliyettebulunduğunu,"Türk ordusunun Türkiye'yi veTürkhalkınıPKK'yakarşıkoruduğunu" söyledi.

23- Ermenistan Parlamentosu'nun, bu ülkenin Türkiyesınırına Rusüslerininkurulmasınaizinverenanlaşmayıonayladığı bildirildi.

30 NİSAN 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara Sanayi Odası Meclis toplantısındayaptığıkonuşmada,Ankaralısanayicilerin siyasi istikrarsızlığın ekonomide de istikrarsızlık yarattığı yakınmaları üzerine,"Böylesine tabanı bozulmuş siyaseti düzgün hale getirmek çok zaman alacaktır.İş hayatınısiyasettençıkararakyürütün" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmazpartisininMeclisgrup toplantısındansonra yaptığı açıklamada, Genelkurmay'ın, 28 Şubat 1997'defilenbittiğihaldegörevdençekilmeyenhükümetin yarattığı iktidar boşluğunu doldurduğunu ileri sürdü.

3- Lüksemburg'dan yurda dönen Dışişleri BakanıveBaşbakan YardımcısıTansuÇiller,İstanbul'dadüzenlenen2.Karadeniz EkonomikİşbirliğiDışişleriBakanlarıToplantısı'nakatıldı. Çillertoplantınınaçılışındayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin öncülüğündebaşlatılanKEİ'nin5'inciyılınıdoldurduğunu belirterek,400milyonnüfus,1.2trilyondolar gelir ve 350 milyar dolar ticareti olan bu bölgenin "geleceği en parlakbölge" olduğundanşüphe duymadığını belirti.Bölgenin büyük bir ticaret bölgesi olarak ortaya çıkmasıiçinaltyapınınoluşturulduğunu kaydedenÇiller,bu çerçevede çeşitli projeler başlatıldığını ve bu projelerin genişletileceğini söyledi.

4- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı TansuÇiller,2. KaradenizEkonomikİşbirliğiDışişleriBakanlarıtoplantısı dolayısıyla İstanbul'a gelen Yunanistan Dışişleri BakanıTeodoros Pangalosileikilibirgörüşme yaptı.Çiller, görüşme sonunda yaptığı açıklamada iki ülkearasındakiilişkileridahaileriye götürmekiçingörüşalışverişindebulunduklarınısöyledi. Pangalosda,ülkesinin,Türkiye'ninAvrupa'dayeriolduğunu düşündüğünükaydetti."Türk halkının Avrupa'da geleceği vardır" diyen Pangalos, iki ülke arasındaki sorunlaraçözümbulunacağını ve daha iyi ilişkiler kurulacağını belirtti.

5- Adalet Bakanı Şevket Kazan, başkanlığını Javier Ruperez'in yaptığıAGİTheyetinimakamında kabul etti.Kazan, Türkiye'nin Avrupa'ya kabul edilmesi veyaedilmemesigibibirdurumunsöz konusuolmadığınıbelirterek,"TürkiyezatenbirAvrupa devletidir.Bu tarihi ve coğrafiyapısıyladabellidir"dedi. Ruperezise Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve bukonudaTürkiye'nindestekçisi olduklarını söyledi.

6- Milli SavunmaBakanıTurhanTayan,Türkiyeveİsrail arasındaoluşturulanstretejikişbirliği anlaşması çerçevesinde resmiziyaretlerdebulunmaküzereİsrail'egitti.Tayan, hareketindenönce yaptığı açıklamada, iki ülke hava kuvvetlerinin aynı tip uçaklara sahipolmasının,Türkiyeveİsrailarasında değişiksilahüretimialanlarındagenişbir işbirliği olanağı sağladığını kaydetti.

7- Maliye Bakanlığı, Emlak Vergisi Kanunu'nda yapılacakyeni düzenlemeleritartışmaya açtı.Maliye Bakanı Abdüllatif Şener de konuyla ilgili olarakyaptığıaçıklamada,gayrimenkulrantının vergilendirilmesiesasıgetirileceğinibelirterek,"Kıt kaynakların,rantlarayönelmesiyerine,üretimveyatırıma yönelmesine, çalışıyoruz" dedi.

8-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitpartisiningrup toplantısındansonrayaptığıaçıklamada,geniş tabanlı hükümet önerisi götürdüğü, ANAP, CHP ve DTP liderler turunu değerlendirdi.

9- Ankara DGM, Aczmendilerin yargılandıkları davada, 6 sanığı 4'eryıl,113 sanığı 3'er yıl, 3 sanığı 20'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

10- Türkiye Gazeteciler Cemiyetitarafındanyapılanyazılı açıklamada,demokrasininvazgeçilmezbiryönetimbiçimive iletişimözgürlüğünündeonunmutlakkoşulusayıldığı vurgulanarak,ülkesorunlarınınçözümünü sağlayacak bir düzenin kurulabilmesi için, demokratikbirseçimsistemininyanısıra insan hakları bağlamında her alanda eşitliğin sağlanması istendi.

11- Tunceli'de PKK'ya karşı başlatılanoperasyondaikigün içinde21PKK'lınınöldürüldüğübildirildi.Öte yandan Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan 1korucuileHakkari'nin ÇukurcailçesindePKK'lıteröristlerin koruculara ait mevzilere saldırması sonucu 8 korucu ve 1 er şehit oldu.

12- Türkiye'yi ziyaretedenAvrupaGüvenlikveİşbirliği Örgütü(AGİT) Parlamenter Asamblesi Başkanı İspanyol Milletvekili Javier Ruperez Ankara'daki görüşmeleri sonundadüzenlediğibasın toplantısında,CumhurbaşkanıSüleymanDemirelve Adalet Bakanı Şevket Kazan ile yaptıkları görüşmede,DEP'limilletvekillerinin affedilmesiiçintalepte bulunduklarını belirtti.Bu arada AGİT ParlamenterlerAsamblesi'ninİsveçliüyesiGöranLennmarker, Cumhuriyetgazetesininsorularınıyanıtlarken,Güneydoğu'ya gitmeden önce Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir ileyaptıkları görüşmehakkındabilgiverdi.Lennmarker, "Türkiye'de ordunun oynadığı rol ve DEP'li milletvekillerinin cezaevindetutulmasının nedenlerini anlamakta zorluk çekiyoruz" dedi.

13- Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Türkiye ve AvrupaBirliği (AB)arasındaLüksemburg'dayapılanOrtaklıkKonsey Toplantısı'ndansonradüzenlediğibasıntoplantısında, "Türkiye'nin,Avrupa'dayerini alması konusunda bugün çok önemli bir adım daha atılmıştır.Uzun zamandan beri toplanmayan Ortaklık Konseyi gerçekleşti.Ortaya çıkan sonuç bizim istediğimiz şekilde olmuştur" dedi.NATO GenelSekreteriJavierSolana,ikiülke arasındavarılanuzlaşmanınmemnuniyet verici olduğunu söyledi. Çiller,toplantıdansonra2.KEİDışişleriBakanları Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a döndü.

14- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ABD, Çin, Rusya, İngiltereveFransa'danoluşanbeş daimi üyesi Kıbrıs konusunu görüşmeküzereABD'debirarayageldi.Beşdaimiüyenin, toplantıdaKıbrıskonusundagenel sekreterin özel temsilcisi ve danışmanlarınındinlenerek,muhtemelçözümönerilerini tartıştıkları bildirildi.

15- ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 1996 yılına ait"Uluslararasıterorizm"raporunda,PKK'nin"entehlikeli uluslararası terör örğütlerinden biri" olduğu ve Suriye,Irakve İran'ında,bölücü örgütün "başlıca destekçisi" bulunduğu görüşü yinelendi.ABD Dışişleri Bakanlığı Mücadele Daire BaşkanıPhilip Wilcox,PKK'yadestekverilmemesiiçindiğerülkelere "güçlü telkinlerde bulunduklarını" söyledi.

16- TacikistanDevletBaşkanıİmamaliRahmanov'asuikast girişimindebulunulduğu,saldırıdaDevletBaşkanıayağından yaralanırken, saldırı sırasında 2 kişinin öldüğü,49kişininde yaralandığı bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106