26.2.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

SUBAT 1997

1 ŞUBAT 1997

1- Başbakan NecmettinErbakan,RPilbaşkanlarıveil müfettişleriile Ankara'da biraraya geldi.Erbakan, toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in son günlerdeaskeriyetkililerile yaptığı görüşmelerin ardından, bazıbasınkuruluşlarıtarafındanortayaatılan"darbe" söylentilerive"Refah uyarıldı" iddialarını cevaplandırırken, "Ne yaparlarsayapsınlarRefahileorduarasındakisevgiyi zedeleyemez, ortaklar arasındaki uyumu bozamazlar" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz başkanlığındaAnkara'da gerçekleştirilenANAPil başkanları toplantısında 1997 yılında izlenecekpolitikalarbelirlendi.Yılmaz,toplantıdaki konuşmasındaiktidariçinseferberlikbaşlatıldığını belirtirken, ANAP'ın, kırsal kesim ve varoşlarıkazanmadantek başına iktidar olamayacağını söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Milas,MarmarisveBodrum'dayapımıdevamedenhavaalanı inşaatlarındaincelemelerdebulundu.Milas'dayapımısüren havaalanınınNisan1997tarihine kadar tamamlanmasını isteyen Tansu Çiller'e, Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez ve Orman Bakanı Halit Dağlı eşlik ettiler.

4- Danıştay,yataraktedavigörenhastalariçin"dini moral"gerekçesiyle hastanelere imam kadrosu atanmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı genelgesini iptal etti.

5- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan,songünlerdeRefah Partisi tarafından gündeme getirilen "Taksim ve Çankaya'ya cami" projelerini Milliyetgazetesinedeğerlendirirken,"Taksimve Çankaya'yacamiprojelerindeısrar etmek, bu projeleri siyasi hedef ve araç haline getirmek, ideolojik bir saldırıdır.RP, bu girişimi ile toplumu "cami isteyenler ve istemeyenler" biçiminde bölüyor" dedi.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,BaşbakanNecmettinErbakan'ınson Kayseri gezisi sırasında, güvenlik işlevininpartiilbaşkanlığıtarafından görevlendirilenkişilereyaptırılmasınınSiyasiPartiler Yasası'na aykırı ve rejime yönelik bir tehdit olduğunusöyledi. Ecevit,"Hükümetinüstündedevletvardır,anayasavardır, yasalar vardır.RP'nin hesabı da,demokratikhukukkuralları içinde görülmelidir" dedi.

7- DYP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Akçalı, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, protokol çerçevesinde hükümetin içinde olacaklarını ve koalisyona devamedeceklerinibildirdi. Akçalı,dininsiyasete alet edilmesinin kurumları yıprattığını belirterek, bu duruma karşı olduklarını söyledi.

8- Ankara ili Sincan Belediyesi Başkanı Refah Partili Bekir Yıldız,İranlideriAyetullahHumeyni'ninişgalaltındaki Kudüs'ü anmak için 17 yıl öncebaşlattığıgeleneği,Sincan'da düzenlediğibirtoplantıilesürdürdü.Yaklaşık 500 kişinin katıldığı Kudüs Gecesi'nde bir konuşma yapan Yıldız, türbanıve karayoluilehaccısavunurken,başörtüsünün Müslümanlar için "şeref sancağı" olduğunu ileri sürdü.Geceye, İranBüyükelçisi MuhammedRıza Bagheri de katılarak, bir konuşma yaptı.Bagheri konuşmasında,Amerikaveİsrail'idüşmanilanettiklerini belirterek, şeriat çağrısı yaptı.

9-TürkiyeGazetecilerCemiyetiBaşkanı NailGüreli, gazeteciAbdiİpekçi'ninölümünün18.yılındaİstanbul'da mezarı başında düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Her yılsordukve talep ettik.Bugün sormuyor ve talep etmiyoruz. Artık itham ediyor, suçluyoruz.Çünkü Abdi İpekçi'yi öldürenler artık belli olmuştur.Orta yerdedirler" dedi.

10- Yurt genelinde yüzbinlerce kişinin katılımıyla Susurluk kazasınınsorumlularınıncezalandırılmasıamacıyla"Sürekli AydınlıkİçinBirDakikaKaranlık"eylemibaşlatıldı. Yurttaşlar,bir ay süre ile akşam saat 9'da ışıklarını 1 dakika söndürerek eyleme katılacaklar.

11- Eski senatörlerden Ahmet Cemil Kara İstanbul'da öldü.

12- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns,Kıbrıs Rumkesimilideri Glafkos Klerides'in Davos'ta yaptığı "Kıbrıs sorunu çözülürse, füzeleri satın almaktan vazgeçeriz" açıklaması üzerineTürkveYunanlıgazetecilereyaptığıaçıklamada, "Klerides,bizcehataetti.Davos'takidemeciniolumsuz buluyoruz.Anlaşmayıiptaletmelerinivebunuönkoşulsuz yapmalarını istiyoruz"dedi.Burns,Rum-Rusfüzeanlaşması konusundakitavırlarınınaçıkolduğunubelirterek,"Bu anlaşmanın, bütün diplomatik müzakereleri güçleştirenbirhata olduğu kanısındayız" dedi.

13- Senegal Havayolları'na aitbiruçağın,havalandıktan kısa bir süre sonra düşmesi sonucu 20 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

2 ŞUBAT 1997

1- Başbakan NecmettinErbakan,RPMerkezKararYürütme Kurulu toplantısından önce yaptığı açıklamada, kamu kurumlarında türban serbestisini öngören yasa tasarı, Taksim'e veÇankaya'ya cami yapılması konularını değerlendirdi.

2- Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, MarmarisDevletHastanesi ile Ahu Hetman Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, özellikle turizm yörelerinde sağlık hizmetlerineağırlıkverdiklerinianlatarak"Genelsağlık sigortası ile sigortasız olan 22milyoninsanımızınsigortası sağlanacak.Uygulama 80 vilayete yayılacak" dedi.

3- Milli SavunmaBakanıTurhanTayan,Zamangazetesine çeşitlikonulardadeğerlendirmeleryaptı.Tayan,Sincan Belediye Başkanı'nın düzenlediği toplantıda gerçekleşen olayları fevkaladerahatsızedicibulduğunubelirterek,"Toplumda birleşmeyiçağrıştıracakdavranışlariçindebulunulması gerekirken,butürişlerin yapılması akla, hafızalara sığacak gibi değildir" dedi.

4-SağlıkBakanıYıldırımAktuna,Adana'dayaptığı açıklamada,RP'ninkoalisyonprotokolüne uymayacak girişimler başlattığınıvurgulayarak"RP'lilerşunu iyibilsinlerki koalisyonprotokolünde yer alan Atatürk ilke ve inkılaplarından asla taviz verilemez" dedi.

5- Çevre Bakanı Ziyaettin Tokar, "Dünya Sulak Alanlar Günü" nedeniyleyaptığıaçıklamada,bataklıklar ve verimsiz alanlar olaraknitelendirilensulakalanlarınsıtmahastalığının önlenmesivetarımsalarazielde edilmesi için kurutulduğunu kaydederek,Türkiye'ninyaklaşık1milyonhektarlıksulak alanıyla,bualandaAvrupaveOrtadoğu'nunenzengin ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

6-RP'liSincanBelediyeBaşkanıBekirYıldız'ın düzenlediğiKudüsGecesi'ndeİran'ınAnkara Büyükelçisi Rıza Bagheri'nin Türkiye'yidekasdederekşeriatçağrısıyapması muhalefetpartilerinden yoğun eleştiri aldı.CHP Genel Başkanı DenizBaykal,Bagheri'ninTürkiye'niniçpolitikasına karışmasınahakkıolmadığınıbelirterek, "Dışişleri Bakanı'nı göreveçağırıyorum.Derhaltepkisinidilegetirmelive Türkiye'nin olması gereken tavrını ortaya koymalıdır" dedi.

7- BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğlu,partisinin4. kuruluşyıldönümünedeniyledüzenlenentoplantıdayaptığı konuşmada,partisinin1993yılındakurulduğundanitibaren geçirdiğiaşamayıözetleyerek,"ezan,bayrak, İstiklal Marşı gibibütünleşmeyisağlayanunsurlarıilkeedindiklerini" vurguladı.

8- Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, Soma A veBtermik santrallarınınkirayaverilmesiniprotestoetmekamacıyla Soma'dadüzenlenen"EnerjiSantrallarınınÖzelleştirilmesine Hayır"mitingindeyaptığıkonuşmada,karedenKİT'lerin özelleştirilmemesi için ne gerekiyorsa yapacaklarınıbelirterek "Gerekirseşalterindirerek Türkiye'yi karanlıkta bırakacağız" dedi.

9 - Cezayir'de,radikaldincilertarafından31kişinin katledildiği bildirildi.

3 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1 Şubat 1997 günüKanal D televizyonunun ana haber bültenindeki canlı tartışma sırasında Ankara BüyükşehirBelediyeBaşkanıMelihGökçek'in"Çankaya Köşküiçindeminarelibircamiyaptırılacağıvetalebin Cumhurbaşkanlığı'ndan geldiği" yönündeki sözleri üzerine yaptığı açıklamada,"Cumhurbaşkanlığı Köşkü içinde Muhafız Alayı'na ait halen açık bir cami vardır.Şu andayenidenbircamiinşası düşünülmemektedir" dedi.

2- BaşbakanNecmettinErbakan,partisininMerkezKarar YürütmeKuruluToplantısı'ndayaptığıkonuşmada,hükümet programında"din-vicdanözgürlüğü"konusundakidüzenlemenin kamuda türban serbestisini de kapsadığını ve bu konuda DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Genel Merkez'deyaptığı konuşmada,ülkedeağırbirbunalımyaşandığını,ancakbu sorunlarınçözümünündemokratiksistemiçindearanması gerektiğinibelirterek, "Sorunların çıkış yolu demokrasi, çıkış yeri ise Parlamento'dur" dedi.

4- Devlet Bakanı Abdullah Gül, iktidar partileri arasındaki gerginlikve darbe söylentileri konularındaki görüşlerini Zaman gazetesine değerlendirdi.

5-DışişleriBakanlığıSözcüsüÖmerAkbeldüzenlediği haftalık basın toplantısında NATO'nun genişlemesi konusunda Türk yetkililerin görüşleri hakkında özellikle Alman basınınınaşırı tepkigösterdiğinivegereksizbirheyecaniçinde olduğunu bildirdi.Türkiye'nin NATO, AB ve BABkurumlarınınbirbiriyle ilintiliolduğuna yönelik görüşünün bilindiğini, bunun yeni bir durumolmadığınıbelirtenAkbel,Türkiye'ninNATO'nun genişlemesine "prensipte" onay verdiğini bildirdi.

6- Dışişleri Bakanlığı MüsteşarYardımcısıBüyükelçiAli Tuygan,SincanBelediyesitarafındandüzenlenen"Kudüs Gecesi"ndeki konuşmaları nedeniyle İran'ınTürkiyeBüyükelçisi MuhammedRızaBagheri'yiBakanlığaçağırarakgörüştü. GörüşmeninardındanDışişleriBakanlığıtarafındanyapılan yazılıaçıklamada,"Büyükelçininsözkonusugecedeyaptığı konuşmanın, içişlerimize müdahale niteliği taşıyanunsurlarve Türkiye'nindostu bazı ülkelere karşı uygun olmayan eleştiriler içerdiği,bubeyanlarınıntarafımızdanprotestoedildiği belirtilmiştir" denildi.

7- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna Zamangazetesineyaptığı açıklamada,koalisyon protokolünün bozulmadığı sürece hükümetin devam edeceğinibelirterek,"Akılcıolandavranış,herkesin duyarlıolduğukonularüzerindefazla durmamak ve tartışmaya sebebiyet vermemektir.Refah Partisi eninde sonunda buduyarlı yolu sececektir.Ve bu girişimlerinden vazgeçecektir" dedi.

8-TBMMSusurlukAraştırmaKomisyonuBaşkanıMehmet Elkatmışyaptığıaçıklamada,komisyona bilgi vermeyi reddeden Jandarma Genel KomutanıOrgeneralTeomanKoman'ıeleştirerek "Gelmeyenya kendisini halkın üzerinde görüyordur ya da bir şey saklıyordur.Meclis'ten gizlilik olmaz" dedi.

9- DSP GenelBaşkanıBülentEcevityaptığıaçıklamada, Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye tarafından yapılan toplantı ilelaikdemokratikcumhuriyeteaçıkçameydanokunduğunu belirterek,"Karanlıkve baskıcı İran Devrimi'ni Türkiye'ye de aktarmanın provası sahnelendi" dedi.

10- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İstanbul'agötürülmek üzerehazırlanan76kilogrameroinelegeçirildi.Eroinle ilgisiolan4kişigözaltınaalınırken,olayınçokyönlü araştırılmaya başlandığı bildirildi.

11- Pakistan'da genel seçimler yapıldı.

4 ŞUBAT 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakan,partisiningrup toplantısındaAnkara'nınSincanilçesindedüzenlenenKudüs Gecesi'nideğerlendirirken,demokratikbirülkedebutür etkinliklerolabileceğini savundu.Türkiye'nin büyük atılımlar yaptığını,ancakbazıçevrelerinyenidenbüyükTürkiye'nin kurulmasından rahatsızlık duyduklarını savunan Başbakan Erbakan, "Bazı çevreler,bazıfosiller,acabaneyapsakdaülkenin havasınıbozsak,huzuru,barışı,kardeşliğiengellesek diye düşünüyorlar" dedi.Adalet Bakanı Şevket KazandaTBMMGenel Kurulu'ndaANAPAnkara Milletvekili Nejat Arseven'in Sincan'da yaşanan olaylara ilişkin konuşmasını yanıtlarken,hiçkimsenin demokratikrejimüzerineoyunoynamayahakkıolmadığını belirterek, Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın, RP'nin400 belediyebaşkanındanbiriolduğunusöyledi.Kazan,Ankara DevletGüvenlikMahkemesi'ninolaylailgilisoruşturma başlattığını, RP Meclis Grubu'nun da duyarlığını ortaya koyarak, üçmilletvekilininolayısoruşturmaklagörevlendirildiğini söyledi.

2- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,birgrupöğretim üyesini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, hükümetin laik rejim karşıtıgirişimlerinetepkigöstererek,"Cumhuriyetintemel ilkeleri tehlikede" dedi.Yılmaz'ı ziyaret eden öğretim üyeleri deantilaikgelişmelerinkaygıveüzüntüvericiolduğunu söyleyerek, partilerin anayasal görevlerini yerine getirmelerini istediler.

3- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller CumhurbaşkanıSüleymanDemirelile Çankaya Köşkü'nde görüştü. Çiller, görüşmesonrasıyaptığıaçıklamada,SincanBelediye Başkanlığıtarafından düzenlenen Kudüs Gecesi sonrası olaylarla ilgiliolarak,"Bazıdensizliklerolabilir.Ancakbunları hükümetinicraatıile karıştırmamalıdır" derken, Cumhurbaşkanı ile aralarında görüş birliğinin olduğunu savundu.Çiller,daha sonraTBMM'deBaşbakanErbakanilebir araya geldi.Çiller görüşmeninardındanpartisininBaşkanlıkDivanıileGİK'i toplayarak görüşmeleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

4- Ankara'nın Sincan ilçesinde EtimesgutZırhlıBirlikler OkuluveEğitimTümenKomutanlığı'na bağlı 20 kadar tank, 15 civarında kariyer veçeşitliaraçlardanoluşankonvoy,ilçe sokaklarındanAkıncıÜssü'ne "motorlu yürüyüş" gerçekleştirdi. Sincan'dakimotorluyürüyüş,ülkegenelindeheyecananeden olurken,MilliSavunmaBakanı Turhan Tayan, olayın normal bir tatbikatolduğunu,eğitimçalışmalarıkapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

5-İçişleriBakanıMeralAkşener'in,SincanBelediye BaşkanıBekirYıldız'ı,hakkındabaşlatılansoruşturmanın selametiaçısından,geçicitedbirolarakgörevinden uzaklaştırdığı bildirildi.Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi de, Yıldız hakkında "gözlem altına alınması" talimatı vermişti.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,Sincan'dayaşananolayları değerlendirdi.RP'nin laik, demokratikcumhuriyetedönükbir tepkiiçindeolduğunuherkesingörmesigerektiğini belirten Baykal, cumhuriyetisavunanherkesi,karşıtepkigöstermeye çağırdı.

7- Demokrat TürkiyePartisi(DTP)GİKtoplantısıGenel BaşkanHüsamettinCindorukbaşkanlığındatoplandı.Cindoruk konuşmasında koalisyon hükümetinindevletetehditvetehlike oluşturduğunu söyledi.

8-Ankara'nınSincanBelediyesitarafındandüzenlenen "KudüsGecesi"sonrasıCumhuriyetHalkPartisi'ninilçede düzenlediği gösteride, Interstar muhabiri IşınGürelsaldırıya uğradı.Muhabirinsaldırıyauğraması tepkiyle karşılanırken, Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Gürel'egönderdiğitelgrafta olayı"nefretle"kınarken,geçmişolsun dileklerini iletti. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli de, Gürel'ebirmesajgöndererek saldırıyıkınadı.BaşbakanNecmettinErbakan, Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş, İçişleri Bakanı Meral Akşener, Orman Bakanı Halit Dağlıileparti liderleri, sendikalar ve derneklerin bulunduğu bir çokkuruluşvekişideyaptıklarıaçıklamalarlaolayı kınadılar.BuaradaDSPGenelBaşkanıBülentEcevit, açıklamasında Interstar muhabiri Işın Gürel'in, Sincan'dagörev yaparken saldırıya uğraması ile ilgili olarak, basına yönelik en ağır tehdidin Başbakan Erbakan'dan geldiğine dikkat çekti.

9-Türk-İşGenelSekreteriŞemsiDenizer,DİSKGenel SekreteriKemalDaysal ve Hak-İş Genel Sekreteri Recai Başkan, Ankara'da gerçekleştirdikleri toplantıdan sonra yaptıkları ortak açıklamada,ülkesorunlarınınçözümüiçinbirlik çağrısında bulundular.ÖteyandanTİSKGenelBaşkanıRefikBaydur, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında hükümeti eleştirerek, hükümetin "kaynak paketleri adı altında 'sat satye'modelleri icat etmesini" tehlikeli bulduklarını bildirdi.

10- İsrail'in kuzeyinde, Lübnan sınırı yakınında iki askeri helikopterin çarpışması sonucu 70 kişinin öldüğü bildirildi.

11-Cezayir'degüvenlikgüçleritarafındandüzenlenen operasyonlarda 28 aşırı dinci militanın öldürüldüğü bildirildi.

12- Pakistan'da dün yapılangenelseçimlerdeliderliğini Navaz Şerif'in yaptığı Pakistan Müslüman Birliği Partisi'nin 226 sandalyeden 217'sini alarak birinci olduğu bildirildi.

13- İran'ın kuzeydoğusundaki Horasan eyaletinde dün meydana gelenikiayrıdepremde38kişininöldüğü,90kişinin yaralandığı bildirildi.

5 ŞUBAT 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TGRTtelevizyonunda yayımlanansöyleyişinde,Türkiye'ninbugünkarşıkarşıya bulunduğu sorunların ağırlıklı olarak 12 Eylül 1980darbesinden kaynaklandığını, askeri darbelerin ülke sorunlarını çözemediğini vurguladı."Neden demokrasiyi işletmeye çalışmıyoruzdadarbe tartışmasıyaratıyoruz"diyen Cumhurbaşkanı Demirel, gerginlik yaratan türban konusunun gündemden çıkarılmasını isteyerek RP'yi uyardı.CumhurbaşkanıDemirel,İran'ınAnkaraBüyükelçisi MuhammedRızaBagheri'nin,SincanBelediyesitarafından düzenlenen"KudüsGecesi"ndekikonuşmasıylaTürkiye'nin içişlerine karışarak "yanlış yaptığını" söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel,laiklikilkesinin Anayasa'ya girişinin 60.yıldönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı.Mesajında, din ve siyasetin başkaülkelerdetartışmakonusuolduğunufakat laikliğin bu çatışmaları ortadan kaldırdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Demirel, laikliğinaynızamandatoplumundiniinançlarınımuhafaza ederek, barış içindeyaşamayısağladığınısöyledi.Başbakan Necmettin Erbakan da mesajında, laiklik ilkesinin Anayasa'da yer almasının,"TürkiyeCumhuriyeti'ninyenitemellerüzerinde yükselişinin bir dönüm noktası olduğunu" bildirdi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,DemokratTürkiye Partisi Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la görüştü.Ayrıca Yılmaz,partisininMeclisgruptoplantısındayaptığı konuşmada,koalisyonhükümetininsorumsuzpolitikalarının Türkiye'yiuçurumunkenarınagetirdiğinisöyledi,Yılmaz, "diplomat değil, terörist" diye nitelediği Sincan Belediyesi'nde düzenlenen Kudüs Gecesi'ndeyaptığıkonuşmadaşeriatçağrısı yapan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri'nin sınır dışı edilmesini istedi.

3- Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, partisininMeclisgruptoplantısındayaptığıkonuşmada, demokrasidışındaçözümaranmamasıgerektiğinibildirdi. Demokrasiden vazgeçmek isteyenleri 'demokrasiyle sorunu olanlar' olarak niteleyen Çiller, "Ülkebütünlüğünühangikararlılıkla savunduysak,devletin itibarını yurt dışında nasıl savunduysak, demokrasiyi de aynı kararlılıkla savunuruz" dedi.

4- ANAP'ın,DYPGenelBaşkanı,BaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanıTansuÇillerhakkında TURBAN'daki yolsuzluk savları ile ilgili olarak verdiği soruşturma önergesinin gündeme alınmasıistemi,TBMMGenelKurulu'ndaikincikezyapılan oylamada reddedildi.

5- DSP ve CHP, laik-demokratik rejimekarşıtehditlerve Sincan'dakiolaylarnedeniyle hazırlanan gensoru önergelerini, TBMM Başkanlığı'na verdiler.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,Meclisgrup toplantısında yaptığı açıklamada, kesinlikle bir askeri müdahale beklemediğini,ancakadımadımyaklaşanbir"RPdarbesi olasılığı" bulunduğunu söyledi.

7-LaiklikilkesininAnayasa'dayeralmasının60. yıldönümünedeniyleAnıtkabir'iziyaretedenTürkAnneler Derneği (TAD) üyesi kadınlar, rejim karşıtıgirişimlerekarşın koalisyonusürdürenDYPGenelBaşkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e tepkilerini dile getirdiler.

8-Ankara'dakibasınmeslekörgütlerinintemsilcive üyeleriSincan'daİnterstarmuhabiriIşınGürel'eyönelik saldırıyı protesto ederek, ortak bir basın açıklamasıyaptılar. GazetecilerCemiyetiBaşkanıNazmiBilgin,"Busesduymak istediğimiz tank sesleri değil, dahaönemliolansusturulamaz özgürbasının sesidir" diyerek, 12 dernek ve sendika tarafından imzalanan ortak açıklamayı okudu.

9- NATO GenelSekreteriJavierSolanaAnkara'yageldi. EsenboğaHavalimanı'ndagazetecilerinsorularınıyanıtlayan Solana, NATO'nun genişlemesinin dünya barışı için şart olduğunu, Türkiye'ninAB üyeliği gerekçesiyle NATO'nun genişlemesini veto edeceğini zannetmediğini belirtti.

10-ABDBaşkanıBillClinton,ikinci4yıllıkgörev dönemininilkkonuşmasında,1999yılındaNATOİttifakı'nın genişlemeyebaşlayacağınısöyledi.Clinton,birleşik, istikrarlıvebarışiçindekiAvrupa'nıninşaedilmesi gerektiğini de belirtti.

11- İran'ın Horasan eyaletinde dün meydanagelendepremde ölüsayısının72'ye,yaralısayısının153'eyükseldiği bildirildi.

6 ŞUBAT 1997

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz,Abdiİpekçisuikasti sanıklarından Oral Çelik'in TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na bilgi verirken kendisi hakkında iftiradabulunduğuvekişilik haklarınasaldırdığıgerekçesiyleAnkaraCumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

2- Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, YüksekDanışmaveKredileriYönlendirme Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, ihracatın 1994 yılından sonraçok ciddiyükselmegösterdiğinivebunda5Nisanekonomik kararlarının etkisibulunduğunusöyledi.Çiller,Avrupa'nın içindeTürkiye'ninolmasının, tarihin doğru yazılması olduğunu belirterek, "Bundan böyle ihracatçı ve dışkesimlerebüyükiş düşecek" dedi.

3- Devlet Bakanı Lütfi Esengün yaptığıyazılıaçıklamada, İnsanHaklarıTeşkilatı'nınKuruluşveGörevleriHakkında Yasa'nınBakanlarKurulu'ndaimzalanarakTBMMBaşkanlığı'na sunulduğunu bildirdi.

4- Türkiye'de bulunan NATO GenelSekreteriJavierSolana TBMMDışİlişkilerKomisyonuüyeleriylegörüştü.Görüşme sonrasıbiraçıklamayapankomisyonbaşkanıSedatAloğlu, "Hiçbirparti, NATO'nun bu şekilde ve şu anda düşünülen program çerçevesinde kolayca genişlemesinin Türk parlamentosundangeçme taraftarıdeğildir"dedi.NATO Genel Sekreteri Solana ayrıca Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMMBaşkanıMustafaKalemli, BaşbakanNecmettinErbakan,DışişleriBakanı Tansu Çiller ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan'ı da ziyaret ederek görüşmeler yaptı.SolanaAnkara'danayrılmadanöncedüzenlediği basın toplantısında,Türkiye'ninNATO'nungenişlemesiyleilgili pozisyonuanladığınıbelirterek,"Türkiye'ninABveBAB'ın genişlemesi konularındaki kaygılarını biliyorum.Bir NATO üyesi olan Türkiye'nin kaygısının giderilebileceğine inanıyorum" dedi.

5- KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti'nin(KKTC)Gazimagosa kentinebağlı Akıncılar sınır bölgesinde, Rum askerlerinin Türk Bayrağı'nı indirmek istemesi üzerine çatışma çıktığı bildirildi.

6-Cezayir'ingüneyindekiMedeabölgesinde28kişinin öldürüldüğü bildirildi.

7 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafındankabuledilen TBMMBaşkanıMustafaKalemligörüşmesonrasındayaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Demirel ile Türkiye'ninlaik,çağdaş yapısındagerigidişolamayacağıkonusundagörüş birliğinde olduklarını söyledi.

2- Başbakan NecmettinErbakanİstanbulTuzla'dayapılan "İlterCabı"adlıkonteynerindenize indirilmesi dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyadagemi üretenülkelerarasındaön sıralarda yer aldığını belirtti ve 1997 yılının Türkiye için bir hamle yılı olacağını söyledi.

3- Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ)DışişleriBakanları Toplantısı'ndakonuşanBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller,Almatı'danİngiltere'yekadaryapılacakolan demiryoluile tarihi İpek Yolu'nun tekrar hayata geçirileceğini söyledi.

4-İçişleriBakanıMeralAkşener,bakanlığınınmerkez teşkilatı, valilikler ve emniyet genel müdürlüklerine gönderdiği genelgede, devlet büyüklerinin katıldığı toplantılardagüvenlik önlemlerininpolisvejandarmatarafından alınması, güvenlik kuvvetlerinin üniformasına benzer kıyafetle gelen kişilerinise toplantılara sokulmamasını istedi.

5- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu partisininİstanbul İlÖrgütütarafındandüzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ninterör,ekonomiksorunlar,bölgelerarasıeşit olmayangelirdağılımıgibiçokönemlisorunlarıolmasına rağmen,birtakımolaylarlasunigündemleryaratılmaya çalışıldığını söyledi.

6-ABDDışişleriBakanlığıSözcüsüNicholasBurns Washington'dayaptığıaçıklamada,ABD'nin,Türkiye'nin, Doğu Avrupaülkelerinin NATO'ya(KuzeyAtlantikİttifakı)dahil edilerekgenişletilmesiniAB'yetamüyelikleilişkilendirip "koşul" haline getirmesinden "rahatsızlık duyduğunu" söyledi.

7- Yunan haber ajansı ANA, YunanistanileRusyaarasında askeri işbirliği anlaşmasının imzalandığını bildirdi.

8- Ekvador Devlet Başkanı AbdalaBucaram'ın"fizikselve zihnenyetersizolduğu"gerekçesiyleparlamentotarafından görevden alındığı bildirildi.

9- Pakistan'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 53 kişinin öldüğü bildirildi.

8 ŞUBAT 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,RamazanBayramı nedeniyleyayımladığımesajında"Demokrasiyealternatif arayamayız.Demokrasinindışındaçarearamayakalkarsak sorunlarıçoğaltır, gerilere gideriz" uyarısında bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Kalemli de bayram mesajında "Türkiye'deyaşanan sorunlarınçözümüiçinparlamento,sivil toplum örgütleri ve medyanın tartıştığını yeni fikirler getirdiğini belirterek,"Bu çoğulcuve katılımcı demokrasi açısından olumlu bir gelişmedir" dedi.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, BaşbakanYardımcısıve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve DSPGenelBaşkanıBülentEcevitdebirerbayrammesajı yayımladılar.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, bayramını geçirmekamacıyla gittiğiAntalya'dayayımladığıbayrammesajında,hükümetin icraatlarınıövdü.Erbakan,"köylünün,memurun,işçinin, esnafın, emekli ve muhtaçların hükümeti olarak halkın kendisini, inancını ve tarihinitemsiledenhükümetimiz;halkımızaher haftabirmüjdevererek,hizmetleryapılırken, devletimizin güçlenmesi ve ekonominin refahakavuşmasıiçindebüyükbir ekonomik atılım gerçekleştirmiştir" dedi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, son siyasigelişmeleri Milliyetgazetesinedeğerlendirdi.ANAP Genel Başkanı Yılmaz, HürriyetgazetesineverdiğiözeldemeçtedeRefahPartisi tabanının"militanlaşmavesilahlanma"sürecinegirdiğini belirterek, bu durumu Türkiye'nin önündeki en önemli engellerden biri olarak gösterdi.

4- Devlet Bakanı Abdullah Gül, NewYorkTimesgazetesine verdiği demeçte, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin, diğer Avrupa ülkelerinden daha iyi olduğunu söyledi.

5- AnkaraŞehirlerarasıTerminalİşletmesi'ndeki(AŞTİ) grev, tarafların anlaşması sonucu 255'inci gününde sona erdi.

6- 1996AbdiİpekçiBarışveDostlukÖdülü,Milliyet gazetesi yazarlarından Celal Demirbilek'e verildi.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

8- Cezayir'in Ankara Büyükelçisi RabahHadid,ülkesindeki gelişmeleriCumhuriyetgazetesinedeğerlendirdi.Hadid, ülkesindeyaşanansorunlarıntemelinde,toprakreformunun başarılamamasıveiçgöçsorununun çözülememesinde yattığını vurguladı.

9 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TRT-INT tarafındanyurt dışındakiyurttaşlarayönelikyayımladığıRamazanBayramı mesajında,ileriülkelerdüzeyineulaşmışçağdaş,büyük Türkiye'ninilkhedefolduğunubildirerek, "Büyük Atatürk'ün emanetiolanCumhuriyet,endeğerlivarlığımızdır"dedi. GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayıise yayımladığı bayram mesajında, "Üç kıtayı birbirinebağlayanve dünyacoğrafyasındamüstesnabiryeresahipolanülkemize yönelik hertürlütehditvetehlikeyekarşı,TürkSilahlı Kuvvetleri,barışvegüvenliğingüvencesiolmaya,her zamankinden daha güçlü bir şekilde devam etmektedir" dedi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,partisininil teşkilatındayaptığıkonuşmada,görevlerininher zamankinden daha ağır olduğunu belirterek, "Türkiye'deki siyasikirlenmeyi, devlettekiçürümeyisonaerdirmekiçinevvelabuhükümeti devirmeyi hedef almak zorundayız" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok büyük bir değişimi vegelişimiyaşadığınısöyleyerek,"Bazenumutları söndürmekisteyenlerolabilir.Ama onlar kaybedecek.Türkiye büyüyecek, insanlar mutlu olacak" dedi.

4- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Pişmanlık Yasası ileilgili olarakyaptığıaçıklamada,Yasa'nınyenidenyürürlüğe konulmasının,mevcutterörörgütlerinininisiyatiflerinin kırılmasını,örgüttenayrılmakisteyenmilitanve sempatizanların örgüttendahakolaykopmalarını,busuretle terörlemücadeleçalışmalarınakatkıdabulunmalarını sağlama bakımından yararlı olacağını söyledi.

5- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, İstanbul İl Sağlık Müdürü TolgaEvrenilebirlikteNumuneHastanesi'nde incelemelerde bulundu.Aktuna, incelemelerinin ardındanyaptığıaçıklamada, hastanelerinadlarınayakışırkonumagetirilmesiiçin çalıştıklarını söyledi.

6-TürkiyeErmenilerPatrikhanesi,ABDDışişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'de 1996 Yılı İnsan Hakları Raporu'nda yer alanErmenicemaatiyleilgilibölümleretepki göstererek kendileriyleilgilisavlarındoğruolmadığınıbildirdi. Patrikhanenin Ruhani Meclis Başkanı ve Patrik Vekili Başpiskopos MesrobMutafyan,Türkiye'dekikoalisyonhükümetiyle cemaatin hiçbirsorunuolmadığınıbelirterek,hattabazıvakıf kiliselerinionarmaolanaklarınıbulduklarını,bazı belediyelerin dekendibütçelerindenayırdıklarıödeneklerle Anadolu'dakibazıbakımsızErmenimezarlıklarınıdüzene soktularını söyledi.

7- ABD'de,BaşkanYardımcısıAlGoreilegörüşmelerde bulunanbulunanRusyaDevletBaşkanıViktorÇernomırdin, "NATO'nungenişlemesigibihassasbirkonudabirbirimizi anlamayabaşladık"dedi.Çernomırdin,NATOkonusundaki anlaşmazlığa bir çözüm bulunacağına inandığını,ancakNATO'nun geleceği konusunda henüz bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

8- Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, WellAmSonntag dergisineverdiğidemeçte "Türk hükümeti, NATO'nun Doğu Avrupa ülkelerinedoğrugenişlemesisüreciniengellemeyönündeki tavrını iyi düşünmelidir" dedi.

9- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile FilistinDevlet BaşkanıYaserArafatarasında Erez kontrol noktasında yapılan görüşmede, El Halil anlaşması ile ilgili meselelerintoplanacak ortak komitelerde ele alınması ve çözümlenmesi kararlaştırıldı.

10 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelRusNTVtelevizyonuna verdiğidemeçte,KıbrısRum yönetiminin aşırı silahlanmasının arzulanan barışa hizmet etmediği gibi, Kıbrıs Türkhalkınınve Türkiye'nin güvenliğine de bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmazAdapazarı'ndayaptığı konuşmada,siyasetikavgaolarakdeğil hizmet için yapan tüm siyasetçilere çağrıda bulunduğunu belirterek"Biziktidarıne yolsuzlukları örtmek ne de cumhuriyetin temel direklerini yıkmak için istiyoruz" dedi.

3- Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, DYPİçelİlTeşkilatı'nda düzenlediğibasın toplantısında, hükümet programının protokolde belirlendiğigibiuygulandığısürece,buhükümetindevam edeceğini söyledi.

4-MilliEğitimBakanıMehmetSağlamKahramanmaraş'ta yaptığıaçıklamada,öğretmen açığının kapatılması için çalışma yaptıklarını,12binöğretmenindahaatanmasınıngündemde olduğunu söyledi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAntalya'dayaptığı açıklamada,DSPGenelBaşkanıBülentEcevit'ingüç birliği çağrısına olumlu yaklaştığı belirterek, sosyal demokratlarınen ileridüzeydeişbirliğinigerçekleştirmehareketi içinde yer alabileceklerini söyledi.

6- KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşAtina'dayayımlanan Elefterotipia gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs Türklerinin tek güvencesinin Türkiye olduğunu söyledi.

11 ŞUBAT 1997

1- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazSakarya'dayaptığı konuşmada,koalisyonhükümetininüniversitedensilahlı kuvvetlere kadar toplumun tüm kurumlarında gerginlik yarattığını beliterek"SilahlıkuvvetlertanklarınıAnkara'nın ortasında yürütmek suretiyle bir mesajvermekgereğiniduyuyorsadurum vahimdir" dedi.

2-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitAnkara'dayaptığı açıklamada,laikdemokratik cumhuriyeti RP'nin tehlikelerinden kurtarmakiçinbütünpartilerigüçbirliğineçağırdığını belirterek,laikliğinsolun tekelinde olmadığını, bunun ulusal bir sorun olduğunu söyledi.

3-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAntalya'dayaptığı açıklamada,siyasipartilerinsilahlanmayabaşlamasıyla Türkiye'nin iç savaşa, kargaşaya girebileceğini söyledi.

4- DYP GenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhanAnkara'da düzenlediği basın toplantısında, darbelerin ve müdahalenin çözüm olmadığını belirterek "Askerleri serbest bırakalım" dedi.

5-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 12 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

6-Çin'inbatısındakiSincanUygurÖzerkBölgesi'nde bağımsızlıkyanlısı30 Uygur Türkü'nün Çinli yetkililerce idam edilmesi yüzünden çıkan çatışmalarda 80kişininöldüğü,binin üzerinde Müslüman Türk'ün ise tutuklandığı bildirildi.

7- Küba'da meydana gelen tren kazasında 13 kişininöldüğü, 65 kişinin yaralandığı bildirildi.

12 ŞUBAT 1997


1-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,NATOGenel Sekreteri Javier Solana'nın Ankara'ya yaptığı ziyarette gündeme getirdiğiEge'de yenibirgüvenartırıcıönlemler(GAÖ)paketineolumlu yaklaştığını bildirdi.Bölgedeki gerginliğin kaynağınınKıbrıs RumlarıveYunanlılar olduğunu belirten Akbel, özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son 3 yıldır aşırı silahlandığını, bunun dasistemliveçatışmayıhedefleyenbirpolitikaolduğunu söyledi.Akbelbirsoruüzerine,Türkiye'yetahsisedilen fonlarınyetersizolduğunubelirterek,"Üstelik bunun, Yunan vetosuvesairegibikendilerinegörehaklıgösterilmeye çalışılan gerekçeleri de yoktur" dedi.

2-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,cumhuriyetitehditedengelişmeler karşısında RP dışındaki tüm partileri, laik demokrasiyi korumak veRP'libir hükümettenkurtulmakiçingüç birliğine çağırdıklarına dikkat çekti.

3- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya gezisi sırasında halkın solda birleşme ile ilgili istemlerini yanıtladı.Baykal, solda birleşmeye her zaman hazırolduklarını,böylebirumut doğmasındandamutlulukduyduklarınıbelirterek, "Türkiye'de sosyal demokratların bütünleşmeye yönelik ihtiyaçlarıvar.Bu konudatartışmagötürmezsorumluluküzerimizdeduruyor. Birbirimize sırtımız dönük duramayız" dedi.

4- ABD DışişleriBakanıMadeleineAlbright,Temsilciler MeclisiUluslararasıİlişkiler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin laik durumunun 'önemli olduğunu'veNATOittifakı içindekistratejikmüttefik rolünün Dağlık Karabağ konusunu da etkilediğini söyledi.Albright, sorunun,ikiNATOmüttefiki, TürkiyeileYunanistanarasında 'ciddi bir anlaşmazlık konusu olmayı sürdürdüğünü' belirtti ve bu durumun "Avrupa'da istikrarı ve ülkesinin de yaşamsal çıkarlarını tehdit ettiğini" söyledi.

5- Çin'in batısında Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Özerk Bölgesi'ndemeydanagelenprotestolarınkanlıçatışmalara dönüşmesininardındanÇinliyetkililerinayaklanmaların elebaşılarından100kadarUygurTürkü'nü topluca idam ettiği bildirildi.

13 ŞUBAT 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Devrimciİşçi SendikalarıKonfederasyonu'nun(DİSK)Ankara'dayapılan30. kuruluşyıldönümütörenindeyaptığıkonuşmada,kimsenin demokrasidenvazgeçmemesigerektiğini belirterek, demokrasinin olmadığı yerde hür sendika vesiyasipartilerinolamayacağını söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz,Cumhuriyetgazetesine yaptığıdeğerlendirmede,NaziAlmanyası, Çekoslovakya ve bazı eski Doğu Bloku ülkelerinde, özel güçleroluşturmaçabasındaki siyasipartilerin,demokratikyollarla iktidaragelerek bir totaliter yönetim oluşturduklarını belirterek,"RPdeTürkiye için böyle bir tehlike oluşturuyor.Devleti, güvenlik güçlerini amaçları karşısında engel olarak görüyor" dedi.

3- Devlet Bakanı Namık KemalZeybek,Milliyetgazetesine verdiğidemeçte,sistemdekitıkanıklıklarıgidermek amacıyla hazırladıkları"BaşkanlıkSistemi"tasarısıhakkındabilgi verdi.

4- Milli Savunma Bakanı TurhanTayan,Türkiye'nin,eksik olduğuhelikopterüretimaltyapısının oluşturulmasına yönelik ortak üretim anlaşmasınınAnkara'dakiimzatörenindeyaptığı konuşmada,"Ortak üretim yolu ile yapılacak olan bu tedarik ile ihtiyaçlarımızınmümkünolduğunispetteyurtiçinden karşılanmasıprensibineriayet edilerek teknoloji kazanılacak, tasarruf sağlanacak,sanayimizeişveimkanyaratılacaktır" dedi.TürkiyeileFransız-AlmanEurocopter şirketi arasında yapılan anlaşmaya göre, 30 Cougar helikopteri Türk Havacılıkve Uzay Sanayi (TAİ) tesislerinde üretilecek.

5-ÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıNecatiÇelik, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, Başbakanlığa sunulan KamuGörevlileriSendikalarıKanunTasarısıhakkındabilgi verdi.Çelik,tasarıylaverilenhaklarınyetersiz olduğunu kabul ettiğini belirterek, "Bütün şartları zorlayarak bu noktaya getirebildik.İkimilyonmemurasendikahakkıverilmesi öngörülüyor" dedi.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,toplumunsimgeseleylemlerlelaikliğesahip çıktığınıvurgulayarak,RP'ninbueylemlerevedayanışmaya gösterdiği tepkinin halka saygısızlık ve demokrasiye inançsızlık olduğunukaydetti.Ecevit,"AdaletBakanıSayınKazan'ın 'sürekliaydınlıkiçinbirdakika karanlık' eylemi için 'mum söndü oynuyorlar' nitelemesi ileeylemekatılanlaraveAlevi vatandaşlarahakaret etmiştir.Böyle bir kişinin Adalet Bakanı olması, adalet açısından talihsizliktir" dedi.

7- AnkaraDevletGüvenlikMahkemesi,Ankara'nınSincan ilçesindebirsüreönceyapılanolaylı"KudüsGecesi"ni düzenledikleri belirlenen ve aralarında BelediyeBaşkanıBekir Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi tutukladı.

8-İstanbulTuzlaTersanesi'ndebirpetroltankerinde meydanagelenpatlamadabüyük maddi hasar meydana gelirken 24 kişi de yaralandı.

9- Gazeteci ve fotoğraf sanatçısıMazharArasAnkara'da, gazeteci Rakım Çalapala ise İstanbul'da öldü.

10- Yunanistan DışişleriBakanıTeodorosPangalosaylık yayımlananbir dergiye verdiği demeçte, Yunanistan ve Kıbrıs'ın savunmalarını güçlendirmeleri gerektiğine inandığını belirterek, "EğerKıbrıskonusundamilliçıkarlarımızauygunbir çözüm bulunmazsa, eğer Türkiye bu konuda herhangi bir ciddi müzakerede bulunmakistemezseçıkmazasürükleneceğimizbellidir.Çünkü galiba bir çatışmaya doğru gidiyoruz" dedi.Bu arada Kıbrıs Rum kesimiMeclisi'ninRusya'danS-300füzelerinin alınması için yapılan bütçeyi onayladığı bildirildi.

11-ABDSavunmaBakanıWilliamCohenTemsilciler Meclisi'ninUlusalGüvenlikKonseyi'ndeyaptığıkonuşmada, Rumların, Rusya'dan füze alma kararından sonra Kıbrıs'taortaya çıkandurumun"çoktehlikeli"olduğuna dikkat çekti.Cohen, "Türkiyeileilişkilerimizdebazınoktalarınçözülmesi gerektiğineinanıyorum"dedi.Türkiye'yesatılacak firkateynlerekongredekarşıçıkılmasının,Türkiyeile ilişkileribaltaladığınıvurgulayanSavunmaBakanı Cohen, bu durumun düzelmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

14 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, "Tuzla Tersanesi'nde TPAO tankerinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açanyangınileilgiligelişmeleri başındanberitakipedenve yetkililerden sürekli bilgi alan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, sözkonusufelaketinmeydana gelmesindenbüyük bir üzüntü duyduğu ve yaralılara acil şifalar dilediği" bildirildi.

2-DYPGenişletilmişBaşkanlıkDivanıtoplantısında hükümette bunalıma ve ordu ile RP arasında gerginliğe neden olan rejim karşıtı girişimler görüşüldü.DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısıve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, toplantıda yaptığı konuşmada,üniversiteöğrencilerinetürban,Taksim'ecami, karayoluylaHacvekurbanderilerindeisteğebağlıbağış girişimlerinin hükümet icraatı olarak kararabağlanamayacağını, buna izin vermeyeceklerini bildirdi.

3- Anayasa Mahkemesi, Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığı'nın EmekPartisihakkındakapatmaistemiyleaçtığıdavayı sonuçlandırdı.Mahkeme, parti programında Anayasa'nın 2, 3,14 ve69.maddelerine aykırı hükümler bulunduğu sonucuna vararak kapatma kararı verdi.

4- Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci Mersin'de yaptığı açıklamada,üreticiningübrealımınıdesteklemeamacıyla hükümetinödeyeceğiparanın,birayiçindedağıtılacağını söyledi.

5- ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Reuter ajansına verdiği demeçte, 1997 ve 1998 yıllarının Kıbrıs sorununun çözümü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

6- Washington'da İsrail BaşbakanıBenjaminNetanyahuile görüşenABDBaşkanıBillClintondüzenlediğibasın toplantısında, İsrail'in güvenliğini gözönündetutarakSuudi Arabistan'danF-16talebigeldiğitaktirdebuisteğisıkı biçimde inceleyeceklerini söyledi.

7-Bosna-Hersek'inkuzeydoğusundakistratejikBrçko kentininstatüsünübelirlemeküzereoluşturulan Uluslararası Hakemlik Komisyonu'nun Roma'daki toplantısında, kentin statüsüne ilişkin kararın bir yıl ertelendiği bildirildi.

15 ŞUBAT 1997

1- DevletBakanıAbdullahGül,sonsiyasigelişmeleri Milliyet gazetesine değerlendirdi.

2-DenizciliktensorumluDevletBakanıGürcanDağdaş Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,Tuzla'dameydana gelentankeryangınıileilgiliolarakTürkiyeDenizcilik İşletmelerininaraştırmalarınısürdürdüğünüsöyledi.Dağdaş, tersaneler, Deniz Nakliyat gibitümkuruluşlarınözelleştirme kapsamına alındığını belirterek, "Denizde can ve mal güvenliğini sağlama konusunda elimde yasal ve kurumsalhiçbirolanakyok" dedi.

3- Adalet Bakanı Şevket Kazan, düzenlediği Kudüs Gecesi'nde sarfettiğilaiklikaleyhindekisözleri nedeniyle tutuklanan Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeziyaret etti.Kazan, mesai günü olmamasını gerekçe göstererek Yıldız'ı, bakan sıfatıyladeğil,partilisıfatıyla ziyaret ettiğini söyledi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Tuzla'da meydanagelen tankeryangınıileilgiliolarak yaptığı açıklamada, Türkiye Denizcilikİşletmesi'ninözelleştirmekapsamındaolması nedeniylelimanvetersanelerdekigüvenliksisteminin denetimininortadakaldığınıvurguladı.Ecevit,"Altyapısı olmaksızın yapılan özelleştirmenin ne büyük facialara yol açtığı görülmüştür" dedi.

5- RP Genel Sekreteri OğuzhanAsiltürkdüzenlediğibasın toplantısında,Ankara'dayapılan"ŞeriataKarşıKadın Yürüyüşü"nü halkın inançlarına karşı yürümekolarakyorumladı. Asiltürk,hükümetinçalışmalarıylailgilisorularüzerine "Hükümette sıkıntılar olabilir, bu sıkıntılar konuşarak çözülür" dedi.

6- İP Genel Başkanı Doğu Perinçek ile songünlerinsiyasi gelişmeleriüzerineyapılansöyleşiCumhuriyetgazetesinde yayımlandı.

7-DİSK'inkuruluşunun30.yıldönümükutlamaları İstanbul'dadevametti.DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudak, İstanbul'da düzenlenen "OlaylarvetanıklarıylaDİSKtarihi" konulupaneldeyaptığıkonuşmada,ararejimlere,askeri darbelere ve şeriata karşı "dur" demenin yolunun "işçi sınıfının örgütlenmesi"nden geçtiğini belirtti.

8- "Şeriata Karşı KadınYürüyüşü"Ankara'daonbinlerce kadınınkatılımıylayapıldı.50'yeyakındemokratikkitle örgütünün katılımıyla gerçekleştirilen eyleme,aralarındaTBMM Başkanvekili Uluç Gürkan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu çok sayıda erkek de destek verdi.

9-Türk-İş'ebağlıyaklaşık5binişçiLüleburgaz'da düzenlenenmitingile"özelleştirmeyehayır"dedi.Türk-İş Başkanı Bayram Meral mitingde yaptığı konuşmada,Türkiye'deen önemli sorunun işsizlik olduğunu belirterek, özelleştirme ile bu sorunun daha da arttığını söyledi.

10- Yunanistan SavunmaBakanıAkisÇohacopulos,Barolar Birliği'nintoplantısındayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin tutumunun değişmemesi halinde 12 milkonusunuyenidengündeme getireceklerinibelirterek,Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma yetkisinin hükümeteaitolduğunuvegerekirsebunun gerçekleşeceğiniiddiaetti.Yunanistaniçin en iyi savunma yolunun en az Türkiye kadar güçlüolmaktangeçtiğinisöyleyen Bakan, "Türkiye bizden korksun" dedi.

 

16 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara'da çeşitli açılış vetemelatmatörenlerinekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel yaptığı konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk tarafından ortayakonulduğunubelirterek"Hedef çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmaktır.Bunun ne sorgulanması ne de yerinebaşka birşey konulmasımümkündür.Bucumhuriyetdemokratiktir,laiktir, sosyal hukukdevletidir.Bunundasorgulanacakbirtarafı yoktur" dedi.

2- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,TürkHavaKurumu'nun kuruluşunun72.yıldönümüdolayısıylayayımladığımesajda, "Türk Hava Kurumu'nun yürüttüğü başarılı çalışmaları,ülkemizin 2000'li yıllarda havacılık ve uzay bilimleri alanında daha üstün bir düzeye geleceğinin önemli bir göstergesidir" dedi.

3- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Abdullah Gül,Yönetici İktisatçıveMuhasebeciler Derneği'nin (YİMDER) yayın organına verdiği demeçte Türkiye'nin dünyada"inkaredilmez"biryeri olduğunu,bugünekadarelindekipotansiyelitamolarak kullanmadığınıbelirterek,21'inciyüzyılda,nüfusunyüzde ellisininüniversitemezunuolduğu,özelleştirmenintamamen bitirildiği bir Türkiye hedeflediğini söyledi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinindüzenlediği "İnançlaraSaygılıLaiklik"mitingindeyaptığıkonuşmada, Türkiye'nin hem CHP gibi bir partiye hem de DSP gibi bir partiye ihtiyacıolduğunukaydederek, "Ama Türkiye'nin bu iki partinin birleşmesine asla ihtiyacı yok.Ohaldeherkeskendiyoluna gitsin" dedi.

5- Hak-İşGenelBaşkanıSalimUslu,Ankara'dayaptığı açıklamada"Sürekliaydınlıkiçinbirdakikakaranlık" sloganının Susurluk kazası sonrası günyüzüne çıkan bazı kirli ve karanlıkilişkilerekarşıhalkın değişim ve dönüşüm yönündeki toplumsal talebini yansıttığını söyledi.

6- Çin'in Ankara Büyükelçisi Wu Keming,UygurTürklerinin yaşadığıSincanözerkbölgesindeMüslümangençlerinidam edildiğiyolundakihaberlerüzerinebüyükelçilikve İstanbul'dakibaşkonsoloslukları önünde gösteriler düzenlenmesi vebayraklarınyakılmasıilegelişenolaylarkonusunda Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

17 ŞUBAT 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Medeni Kanun'un kabulünün 71.yıldönümüdolayısıylayayımladığımesajda,Türkiye Cumhuriyeti'ni "Türk milletinin hertürlüimkansızlığarağmen azimlekazandığıKurtuluş Savaşı sonrasında kurduğu çağdaş bir devlet"olarakniteleyerek,"Cumhuriyet,çağdaşuygarlığın benimsediği, insanı merkez alan yegane değerdir" dedi.

2- TBMM BaşkanıMustafaKalemli,DanimarkaParlamentosu BaşkanıErlingOlsen'e gönderdiği mektupta, Güneydoğu sorununa dayanılarak"Türkiye'deinsanhaklarıveetnikazınlıklar" konusundaAnkara'yauyarıniteliğindekararalanDanimarka Parlamentosu'nu kınadı.Kalemli, mektubunda, bu gibi kararların ülkelerarasındakiyapıcıişbirliğiniengelleyebileceğini kaydetti.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türk-İşGenelBaşkanı Bayram Meral, DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Suphi Gürsoytırak veTESKGenelBaşkanı DervisGünday'danoluşanheyetikabulünde yaptığı konuşmada, koalisyon hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'nintemelilkelerini tartışmayaaçanveikiliklerikörükleyenbirtutumiçinde olduğunu vurgulayarak,"Buhükümetişbaşındakaldığısürece Türkiye'derejimtehlikedeolacaktır"dedi.Türk-İşGenel Başkanı Bayram Meral ise demokratik, laikvehukukdevletinin kurumlarının işletilemez duruma getirilmeye çalışıldığına dikkat çekerekparlamentersistemesahipçıkılmasıgerektiğini kaydetti.

4- Devlet Bakanı Abdullah Gül ABD'ye yapacağı resmi ziyaret öncesibasınmensuplarınayaptığıaçıklamada,Türkiye-ABD ilişkilerihakkındabilgiverdi.Gazetecilerinlaiklik konusundakibir sorusu üzerine, "ABD'de insan hayatının olmazsa olmaz şartları vardır.Bunlardan enönemlisidin,dil,ırk, etnikkökenvecinsiyetayrımcılığınınyapılmamasıdır. Laikliktenbunlarkastediliyor.ABD'dekilaikliktanımının altına biz de imza atarız.Olması gereken de budur" dedi.

5- Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında,ticaribankalararacılığıylaKOBİ'lere kullandırılan Eximbank kredilerinin geçen yıl 287milyondolar olduğunu,buyıldaEximbankkredilerininbuişletmelere aktarılacak miktarının yüzde 50'ye çıkarılacağını söyledi.

6-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,Çin'inİstanbul Başkonsolosluğuönündeyapılangösterilerletemsilciliğin bayrağınınindirilipyakılmasınınbirbirinekarıştırılmaması gerektiğini söyledi.Çin Bayrağının yakılması ile ilgili olarak ÇinhükümetiveÇin'inTürkiyeBüyükelçiliği'neresmen üzüntülerinin bildirildiğini anlatan Akbel, protesto gösterileri konusunda"Türkiyedemokratikbirülkedir.Herkesyasalar çerçevesinde gösteriyapabilir"dedi.ÖteyandanDışişleri Bakanlığı'ndanyapılanyazılıaçıklamada,Sincanbölgesinin Çin'in bir parçası olduğu, Çin'in toprak bütünlüğününkorunması gerektiğibelirtilerek,"AncakTürkiyeveTürkhalkıile Sincan-UygurÖzerkBölgesi'ndeyaşayanUygurkökenlihalk arasındayakınkültürelbağlarbulunduğu ve ayrıca ülkemizde UygurkökenliTürkvatandaşlarınınyaşadığıgözönünde tutulduğunda,Türkiye'ninbubölgehalkınailgiduyması ve bölgede meydana gelengelişmeleriyakınenizlemesidoğaldır" denildi.

7-ÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıNecatiÇelik İstanbul'dayaptığıaçıklamada,SSK'nin,Türkiye'ningenel bütçesinden sonra enbüyükbütçeyesahip,30milyoninsana hizmetsunandevbirkuruluş olduğunu belirterek, "SSK'da ne çalışan, ne çalıştıran ne de hizmet alan memnundur.Durumael koymaya ve düzeltmeye mecburuz" dedi.

8-Almanya'dabulunanABDDışişleriBakanıMadeleine AlbrightBaşbakanHelmut Kohl ve Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile görüştü.Albright-Kinkelgörüşmesonrasıdüzenledikleri ortakbasıntoplantısında,NATO'nungenişlemesibaşta olmak üzere, BalkanlarveOrtaDoğu'dakigelişmeler,Türkiyeile YunanistanarasındakiilişkilerveKıbrıssorunununele alındığını belirttiler.18 ŞUBAT 1997

18 ŞUBAT 1997

1-LetonyaCumhurbaşkanıGuntisUlmanisCumhurbaşkanı SüleymanDemirel'inresmidavetlisiolarak Türkiye'ye geldi. Çankaya Köşkü'ndeki heyetler arası görüşmelerden sonra ikiülke arasındakiekonomikilişkileringeliştirilmesiniiçereniki anlaşmanın Cumhurbaşkanları tarafından imzalandığı bildirildi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, RP Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,ülkedehuzursuzlukçıkarmakisteyenler bulunduğunubelirterek,"Bazıçevrelerindemokrasidersine ihtiyacıvar.Demokrasi,halkınkendi kendini yönetmesidir. Halk24Aralık'tabugünkühükümetigösterdi.Demokrasiyi herkesin içine sindirmesi gerekir" dedi.

3- Devlet Bakanı AbdullahGül,Amerikan-TürkKonseyi'nin (ATC)yıllıktoplantılarınakatılmakvetemaslarda bulunmak üzereABD'yegitti.BakanGül,AtatürkHavalimanı'nda düzenlediğibasıntoplantısında,"Türkiye'nindışadaha çok açıldığı, yatırım potansiyelinintanıtıldığıbirortamdaABD sermayesinin Türkiye'de yatırım yapması için kongre temsilcileri vefinanskurumlarıylatemaslardabulunacağını,düşünceve politikaüretençeşitlikuruluşlarda konuşacağını" belirterek gezi programı hakkında bilgi verdi.

4- SağlıkBakanıYıldırımAktunaAnkara'dadüzenlediği basın toplantısında, "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" kampanyasınıntoplumsaldemokratikbirtepkiolduğunu belirterek,"Türkiye'ye çağdaş yaşam hakkını fazla görüp, uygar dünyanıngerisineçekmekisteyenlerkampanyadanrahatsız olabilirler.Biz bunların rahatsızlığına da saygı duyabiliriz. Ama'Mumsöndüoynuyorlar'gibibirtakımşeylersöylemeye kimseninhakkıyok.Birinsanın,birmilletvekilinin, bir bakanın, hele hele bir Adalet Bakanı'nın buna hiç hakkıolamaz. Adalet Bakanı herkese adil davranmak zorundadır" dedi.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Yardımcısı veDışişleri BakanıTansu Çiller hakkında açılan TOFAŞ ve TEDAŞ ihaleleriyle ilgili oylamada Yüce Divan'a gönderilmesi istemi reddedildi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Meclis grubundayaptığı konuşmada,laikliğininsanın inancı değil, devletin sisteminin adı olduğunu kaydederek, "Laiklik, inanca-dinekarşıdeğildir, teokrasiyekarşıdır.Teokrasiinançkonusunu,rejim konusu halinegetirir"dedi.Baykal,RefahPartisi'ninİran'daki rejimiTürkiye'de uygulamaya kalkıştığını ileri sürerek, Adalet BakanıŞevketKazan'ınsongünlerdesöylediklerininistifa etmesini gerektirecek boyutta olduğunu söyledi.

7-İçişleriBakanlığıtarafından,"ÖmerLütfiTopal cinayeti soruşturmasının selameti açısından" bir süre önce açığa alınan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal, göreve iade edildi.

8- DYP KütahyaMilletvekiliMehmetKorkmaz,partisinden istifaetti.Korkmaz'ınistifasıylaDYP'nin sandalye sayısı 118'e düştü.

9- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli yaptığı yazılı açıklamada, Radikal ve Selam gazetelerinin toplatılmasını kınadı.Güreli, "Gazetelerin haberleriveyazılarınedeniyle toplatılmasını demokrasimizin bir eksiği olarak görüyoruz" dedi.

10-NATODışişleriBakanlarıToplantılarınedeniyle Brüksel'de bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çillerdüzenlediğibasıntoplantısında,Avrupa'nınsavunma, siyasiveiktisadi anlamda genişlemekte olduğunu ifade ederek, "Bizim tezimiz her zaman çok açıktır.BizbüyüyenAvrupa'dan yanayız.Bu genişleme çerçevesinde kurumlar vardır.İktisadi, siyasi ve savunma kavramlarıyla AB, BABveNATOarasındabir bağıt vardır" dedi.

11-İngiltere'deçeşitlitemaslardabulunanDışişleri BakanlığıMüsteşarıOnurÖymen,Londra'da basın mensuplarına yaptığı açıklamadagörüşmelerhakkındabilgiverdi.Öymen, TürkiyeileYunanistan'ınKıbrısveyaEgeyüzünden savaşacaklarını söylemenindoğruolmadığınıbelirterek,"İki ülkenin çatışması ittifak için de büyük tehlike olur" dedi.

12-Cezayir'deradikalislamcıteröristlerinülkenin güneyindekiBledakentiyakınlarındakibirköyeyaptıkları baskında 33 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

19 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,TürkiyeYardımsevenler Derneği'nin69.kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı.Demirel,çağdaşlığınhiçbirzamanTürkulusunun inançlarıyla çelişmeyeceğini, Türkiye'de kadının bulunduğu yerin değiştirilmek istenmesinin de "enakılsızcahareket"olduğunu söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisinin Meclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada, Ankara'da düzenlenen "Şeriata Karşı Kadın Yürüyüşü"ne neden katılmadıklarını anlattı.Yılmaz, "Çünküşeriathalkıngözündedininbütünüdür, şeriata karşı yürünmez, ancak, saygı duyulur" dedi.

3- DYP Genel Başkanı ve Başbakan YardımcısıTansuÇiller, DYPMeclisgruptoplantısındayaptığıkonuşmada, "Din elden gidiyor" diye sokağa dökülenlerin de,"Laiklikeldengidiyor" diyeeylemyapanlarında yanlış davrandıklarını iddia ederek, "Dinin üzerinden siyaset yapmayalım, amalaikliküzerindende siyaset yapmalayım" dedi.

4- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, Türk-Amerikan Konseyi toplantısınakatılmaküzereABD'ye hareketinden önce Yeşilköy Havalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında,birsoru üzerine,NATO'nungenişlemesikonusundakisonkararınüye ülkelerin parlametolarınca alınacağını bildirdi.

5- ANAP ve CHP gruplarıtarafından"eskiBaşbakanTansu Çiller'in yasalara ve genel ahlaka aykırı mal edindiği iddiaları ile ilgili olarak Yüce Divan'a sevk edilmesi istemiyle"verilen önerge, TBMM Genel Kurulu'nda 263'e karşı 270 oyla reddedildi.

6- Emlak Bankası eski Genel MüdürüEnginCivan'ınrüşvet karşılığıverdiğikredilerveçıkarteminedenbazı tasarruflarınakarşıngerekliişlemleriyapmamaksuretiyle kötüyekullandığıiddiasıiledönemin Başbakanı Mesut Yılmaz hakkındakurulanSoruşturmaKomisyonu'nun,"Yılmaz'ınYüce Divan'asevkedilmesinegerekbulunmadığına ilişkin raporu", TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7- TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu birtoplantıyaparak bugünedekyürütülençalışmalarıdeğerlendirdi.Toplantıdan sonra açıklama yapan Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış, 40 kişiyi dinlediklerini,gelecekhafta 27 Şubat günü İstanbul'a giderek tutuklu olan bazı kişilerin bilgisine başvuracaklarını söyledi.

8-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitpartisiningrup toplantısında yaptığı konuşmada, DSP ile CHP'nin birleşmesi için artan baskılar konusunda değerlendirmeyaptı.Genişkapsamlı güçbirliğiçağrısının,CHPilebirleşmedayatmasına dönüştürüldüğünü savunan Ecevit, "Perde arkasındabazıgüçler, güçbirliğiniengellemek,buhükümetiişbaşındatutmak, uyandırabileceği tepkileri karanlık bazı emelleri için kullanmak istiyor.Bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

9- Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral, Türk Sanayicileri ve İşadamlarıVakfı'nı(TÜSİAV)ziyaret etti.Meral, "Siyasiler her gün halk nezdinde biraz dahapuankaybetmekte;onuniçin kendilerininaktifprogram hazırlamalarını, halkın sorunlarına daha ciddi eğilmelerini istiyoruz" dedi.

10- Türk Sanat Müziği bestecisi ve TRTsanatçısıAlaaddin Şenşoy İzmir'de öldü.

11- Türkiye'de bulanan Letonya Cumhurbaşkanı Untis Unmanis, Kuşadası'ndagazetecilereyaptığıaçıklamada,Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan NecmettinErbakanilegörüşerek, AvrupaBirliği ve NATO konusunda Türkiye'den destek aldıklarını belirtti.

12- Filistin DevletBaşkanıYaserArafat,Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

13- Çin'in efsanevi lideriDengŞiuao-Ping,93yaşında, Parkinson hastalığı ve akciğer yetmezliğinden öldü.

14- Peru'nun güneydoğusundakiAndeanBölgesi'ndemeydana gelentoprakkaymasında,150köylünün toprak altında kaldığı bildirildi.

20 ŞUBAT 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Türkiye'debulunan FilistinDevletBaşkanı Yaser Arafat'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Heyetlerarasıgörüşmelerdensonrabiraçıklamayapan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İsrailveFilistin'in barış anlaşmasını zedeleyecek davranışlardankaçınmalarıgerektiğini belirterek,"Türkiyeolarak, İsrail'in Kudüs içinde ve dışında yeni yerleşimler politikasını eleştirdik.İsrail'in anlaşmalara veanlaşmailkelerinetersdüşecektutumlardanuzaklaşması lazımdır" dedi.FilistinDevletBaşkanıArafatdayaptığı açıklamada,İsrailkuvvetlerininEl-Halilkentinden çekilmelerini izleyecek uluslararası güce Türkiye'nindeasker göndermesininAnkara'nınOrtadoğubarışsürecinedaha aktif katılacağının bir göstergesi olduğunuvurguladı.Arafatdaha sonra Başbakan Necmettin Erbakan ile görüştü.Başbakan Erbakan, görüşmede, Filistin halkının haklarınınsavunucusuolduklarını kaydederek,ikiülkearasındakiticaretilişkilerininde geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.Konuk Devlet Başkanı YaserArafat daha sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Genel Başkanı BülentEcevitve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile görüşmeler yaptı.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelbirözeltelevizyon kanalındayayımlanan"Objektif"programında,Kurtuluş Savaşı'ndansonraTürkiye'dediniledevletişlerinin ayrılmasını,üyelerinin80'idineğitimi almış bir Meclis'in gerçekleştirdiğini vurgulayarak,"Milletinogündenbugüne bundanbirşikayetiolmamıştır.Dünyadakiköktendinci akımlardan Türkiye etkilenmedi diyemem, ama bunlar kaygıverici değildir"dedi.Cumhurbaşkanı Demirel, "Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık" yurttaş girişimiyle ilgili bir soruyaise, "Aydınlıkistemeyenkim?Bir kişinin kanunlar içinde kalarak hoşnutsuzluğunudilegetirmesinormal.Vatandaşların reaksiyonlarınıgöstermesinormal,yönetiminbuna alınganlık göstermesi de normal" dedi.

3- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,DünyaEnerjiKonseyi TürkMilliKomitesi'nceAnkara'dadüzenlenen"Türkiye'de elektriksıkıntısıvesorunları"konuluforumdayaptığı konuşmada,Türkiye'nin elektrik sıkıntısı içinde olduğunu ve bu alanda geç kalındığını vurgulayarak, "Elektrik olmayıncasanayi olmaz.Elektriğinyüzde 85'i saniyede kullanılıyor.Elektrik uygarlıktır" dedi.Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıRecaiKutan ise elektrik sıkıntısının aşılabilmesi için nükleersantrallarıngerekliolduğunusavunurken,termik santrallarınyaydığıradyasyonun,nükleerradyasyondandaha zararlı olduğunu kaydetti.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, İstanbulTicaretOdası'nınŞubatayıtoplantısındayaptığı konuşmada, Türkiye'nin yerininAvrupaBirliği(AB)olduğunu, ASEAN,KEİB,D-8gibi modellerin ise Türkiye'ye uzak olduğunu belirterek, "Eğer TürkiyeABiçindeyeralmazsabubölgede coğrafyadeğişir.BerlinDuvarıgibiistenmeyenduvarlar meydana gelebilir.Bu yüzden Türkiye,Avrupaiçinönemlidir" dedi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhuriyetgazetesinde yayımlanansöyleşisindesongünlerdepartisinemensup milletvekillerininsoldabirlikkonusundabaşlattıkları girişimleri değerlendirdi.

6- SriLanka'daiçsavaştankaçanmültecileritaşıyan Tamiller'eaitbirtekneninalaboraolmasısonucuilk belirlemelere göre 95 kişinin öldüğü açıklandı.

21 ŞUBAT 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakan,CumhurbaşkanıSüleyman Demirelilehaftalıkolağangörüşmesindensonrayaptığı açıklamada, Türkiye'nin kalkınmasının içte ve dıştabazıyapay gündemlerleengellenmeye çalışıldığını belirterek, devletin tüm kademesinde tam bir uyum içinde olduklarını söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, İzmir'deTürkiyePetrolRafinerileriA.Ş'nin(TÜPRAŞ)ek tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir elini Doğu'ya,bir elini Batı'ya uzatıp "bir barış köprüsü" durumunda iken kendi yeterli derecede üretmesede,petrolüdağıtanbir ülke durumuna geleceğini söyledi.

3-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 7 kişi öldü.

4- Türk-Amerikan Konseyi'nin yıllık toplantılarına katılmak içinWashington'dabulunanMilliSavunma Bakanı Turhan Tayan toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ve ABD'nin ortakdeğerler veideallerlesağlambirtemeledayananilişkileresahip olduğunu söyledi.

5- KKTC CumhurbaşkanıRaufDenktaş,Lefkoşa'daİstanbul Ticaret Odası temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rum yönetimini sert bir şekilde uyararak, Rus S-300füzelerinin alımındanvazgeçilmemesihalindeikitarafarasında yaşanan gelişmelerinsavaşadönüşmeolasılığınınyüksekolduğunu söyledi.

6- Resmi bir ziyaret için Rusya'dabulunanABDDışişleri BakanıMadeleineAlbright,RusyaDışişleriBakanıYevgeni Primakov ile görüşmesinden sonrayaptığıaçıklamada,NATO'nun genişlemesine ilişkin çok önemli ilerlemeler sağlandığını, ancak buna karşın hala çözülmesi gerekenkarmaşıksorunlarolduğunu belirtti.

22 ŞUBAT 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,laiklikkarşıtı hareketleriCumhuriyetgazetesinedeğerlendirirken,bu hareketlerin hedefinin,"kadınıortadankaldırmakveçağdaş yaşamıyoketmek"olduğunuvurguladı.Demirel,"Türkiye Cumhuriyeti'ninkuruluşundakiilkelerlebugünküanayasal değerler bir kefeye konabilirse ülke rahat eder.Parçalanmışlık ortadan kaldırılır" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,dünakşampartisinin BaşkanlıkDivanıtoplantısınakatıldı.Şeriatınİslami kuralların bütünü olduğunu savunan Erbakan, ANAPGenelBaşkanı Mesut Yılmaz ile DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in de bu konuda kendileriyle aynı düşünceye sahip olduklarını söyledi.

3- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,çoksayıdaparti milletvekiliveyöneticinindekatıldığıSincan İlçe Örgütü binasının hizmete açılışında halka hitabenbirkonuşmayaptı. Yılmaz,konuşmasında8aylık koalisyon iktidarı sırasında her günkötüşeylerinyaşandığınıbelirterek,Türkdevletinin dünyadaki itibarının düştüğünü ileri sürdü.

4- Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, TGRT'deyayımlanan'StüdyoVizyon'programındasoruları yanıtlarken,kamuoyundatartışılanönemlikonularda açıklamalardabulundu.Çiller,Doğuve Güneydoğu'da terörün büyükölçüdebitirildiğinibelirterek,sıranıniktisadi hamlelere geldiğini söyledi.

5- İçişleri Bakanı Meral Akşener, İstanbul'da DYPÜmraniye İlçeTeşkilatıtoplantısındayaptığıaçıklamada,hakkında tutuklama kararı bulunan Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahimŞahin'inyurtdışınaçıkmadığınısöyledi.Akşener, Şahin'in yakalanması için talimat verdiğini belirterek, "İbrahim Şahin ya yakalanacak ya da teslim olacak" dedi.

6-İPGenelBaşkanıDoğuPerinçek,PartiMeclisi toplantısındasiyasalgelişmelerideğerlendirdi.Perinçek, solun ulusal bağımsızlık temelinde güç birliğiyaparakiktidar seçeneği yaratması gerektiğini vurguladı.

7- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Dedelek, Eskişehir'de düzenlediğibasın toplantısında, DYP milletvekillerine ve Genel BaşkanTansuÇiller'eyenibirkoalisyonkurmaönerisinde bulundu.

8- Emniyet Genel Müdürü AlaaddinYükselileyeniTrafik Kanunu üzerine yapılan söyleşi Türkiye gazetesinde yayımlandı.

9- Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican ile bölgedeki içgöçvediğersorunlarüzerine yapılan söyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

10- DİSK GenelBaşkanıRıdvanBudak,Ankara'dayapılan DİSK'ebağlıEmekli-Sen'in 1.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada,emeklileredahaiyiörgütlenmeleriiçinçağrıda bulunarak, "örgütlü toplumun demokrasiyi kurtaracağını" söyledi.

11- Tuzla'dakitankeryangınındamüdahaleederkenağır yaralananitfaiyegörevlileriCelilDağveİbrahimKoray öldüler.

12- Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Rabah Hadidileyapılan Cezayir'dekigelişmelerleilgili söyleşi, Milliyet gazetesinde yayımlandı.

13-Washington'dadüzenlenenTürk-AmerikanKonseyi'nin yıllıktoplantılarısonaerdi.Türk-AmerikanKonseyi'nin kapanış balosunda konuşanOrgeneralÇevikBir,TürkSilahlı Kuvvetleri'ninanayasalbirkurumolduğunu,anayasa ve laik demokrasiye bağlı olduğunu ifade etti."Atatürk'ün mirasıolan laikdemokrasininkoruyucusubiziz"diyenBir,Türkiye'nin AB'nin dışındakalmamasıgerektiğinivurguladı.Öteyandan Konsey'inkapanışındaABDDışişlerieskiBakanYardımcısı Richard Holbrooke, "üstün yurttaşlık ödülü"ne layıkgörülürken, Orgeneral Çevik Bir'e de "savunma ödülü" verildi.

14-DevletBakanıAbdullahGül,DışişleriBakanlığı MüsteşarıOnurÖymen ve Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, ABD temaslarıyla ilgiliolarakWashington'daortakbirbasın toplantısıdüzenlediler."ABD'liler, Türkiye'yi ve Refah'ı çok iyi takipediyorlar"diyenGül,ABD'ninlaikliği,Refah'ın anladığıgibianladığını söyledi.Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin emrindeki devletin emrindeolduğunu belirterek, "ordumuz sorumluluk duygusu yüksek bir ordudurvekesinlikledepolitikanındışındadır"dedi. DışişleriMüsteşarıÖymeniseKıbrıs'lailgili değerlendirmelerde bulundu.

15- İran Dışişleri Bakanı AliEkberVelayeti,yaptıkları konuşmaveverdikleri demeçlerle büyük tepki çeken ve çarşamba gecesianidenülkelerinegidenİran'ınAnkaraBüyükelçisi MuhammedRızaBagheriveİstanbul Başkonsolosu Muhammed Rıza Raşid'in, danışmalarda bulunmaküzereİran'agittiklerinive yeniden Türkiye'ye döneceklerini bildirildi.

16- Yunanistan'ın Pire kentinde dördüncüsü yapılan"Balkan SalonAtletizmŞampiyonası"ndaTürkiye 1 gümüş, 5 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.

23 ŞUBAT 1997


1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelMilliyetgazetesinin yazarlarınıÇankayaKöşkü'ndekabuletti.Cumhurbaşkanı Demirel, son siyasi gelişmeleri değerlendirerek, demokratik laik hukukdevletikonusundatarafolduğunubelirttive "Rejimi korumak görevim" dedi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, sonsiyasigelişmeleri Sabah gazetesine değerlendirdi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Sabahgazetesininçeşitlikonulardaki sorularını yanıtlarken, "Hükümetin icratındabirsıkıntıyok.İnsanlariyigidişi görüyorlar" dedi.

4-İçişleriBakanıMeralAkşener,DYPİstanbulİl Başkanlarıtoplantısında yaptığı konuşmada, Mesut Yılmaz'ın son günlerde ortaya "milliyetçi sol" diye bir kavram attığına dikkat çekerek,Yılmaz'ıntamamenmilliyetçiliktenkoptuğunu, solculuğunaise"asillervarkensuretinekimseninoy vermeyeceğini"savundu.Toplantıda konuşan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek de tüm kuşkulara karşın koalisyon hükümetinin devam edeceğinisavunarakhiçbirzamanhükümetortaklarının yanlışlarına da göz yummayacaklarını söyledi.

5- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) BaşkanYardımcısı İlhanBaytan,Şanlıurfa'dayaptığıaçıklamada,özelleştirme uygulamasının sonuç ihalelerinin televizyonlardancanlıolarak yayımlanmasının dünyada ilk kez Türkiye'de uygulandığını, halkın takdirini alması nedeniyle de sürdürüleceğini söyledi.

6- Kıbrıs konusundatemaslardabulunmaküzereAnkara'ya gelenİngiltere'ninKıbrısÖzelTemsilcisi Sir David Hannay, Esanboğa Havaliman'ında yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunununBM çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

7- İranCumhurbaşkanıBirinciYardımcısıHasanHabibi, Atina'dayayımlananElefterotipiagazetesine verdiği demeçte, Türk- Yunan ilişkilerinin düzelmesi için, iki ülke tarafından da istenildiğindeİran'ınarabuluculukyapmayahazırolduğunu yineleyerek İran'ın Türkiye ile olduğu kadar, Yunanistan ilede dost olduğunu belirtti.

8- Avusturalya Dışişleri Bakanı WolfgangSousel,Atina'da yayımlanan To Vima gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'yi Avrupa "treninde" tutacak bir politikanınuygulanmasında,tümAvrupa ülkelerinin çıkarı bulunduğunu ifade etti.

9-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsin,Kremlin'de gazetecilereyaptığıaçıklamadaNATO'nungenişlemesine karşı çıkma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.Batıileyeni birçatışmayagirmekistemediklerinibelirtenYeltsin, genişlemeyiertelemeye,dahasonradagenişlemeplanlarını aşındırmaya çalışacaklarını söyledi.

24 ŞUBAT 1997

1- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,partisinekatılımlar nedeniyledüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,askeri darbelerin çareolmadığınıvurguladı.Türkiye'ninüçdarbe yaşadığınıhatırlatanYılmaz,"Üçmüdahaleninbirfaydası olmuştur, o damüdahalenin,demokrasiyikesintiyeuğratmanın çözümolmadığınıgöstermiş olmasıdır" dedi.Yılmaz, Başkanlık Divanı Toplantısı'ndan sonra yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nınBulgarsoydaşlarınsınırdışı edilmesine ilişkin valiliklere verdiği talimatıeleştirdi.Bulgaristan'ınhalen tarihininenağırekonomikkriziniyaşadığınadikkat çeken Yılmaz, "Bu durumda soydaşlarımızı sınırdışı etmek, onları açlık ve sefalete göndermek demektir" dedi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,HADEPGenelBaşkan VekiliAhmetTürkveberaberindekileri kabul ederek bir süre görüştü.HADEP Genel Başkan VekiliAhmetTürk,failimeçhul cinayetler ve devlet içindeki çetelerin üzerine gitmek konusunda iyi bir sınav verenANAP'a"demokrasiiçindemokratikcephe oluşturma" önerisinde bulunduklarını söyledi.

3-DışişleriBakanlığıSözcüsüÖmerAkbeldüzenlediği haftalıkbasıntoplantısında,RusyapımıS-300füzelerinin Kıbrıs Rum Kesimi'ne konuşlandırılması halindeMaraş'ınMagosa ile birleşeceğini kaydetti.

4-DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudakdüzenlediğibasın toplantısında, Türkiye'de demokratik rejimin zarar görmesine yol açabilecekgelişmeleryaşandığınıbelirterek,"Demokrasinin rayındançıkmamasıiçinbir erken seçim tartışılmalı, seçimin zamanı belirlenmeli" dedi.

5- Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, resmibirziyaretiçinİsrail'egitti.Karadayı, İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine verdiği demeçte, İsrail'inaskeri deneyimlerinin, bu ülkenin izni olmadan, diğer Müslüman ülkelere aktarılmayacağını söyledi.

6-Türkiye'ninTahranBüyükelçisiOsmanKorutürk, Genelkurmay2.BaşkanıOrgeneralÇevikBir'inABD'deki açıklamaları ile ilgili olarak dün İranDışişleriBakanlığı'na çağırıldı.İranDışişleriBakanlığı Batı Asya Masası Başkanı Mir Mahmudi Musevi,BüyükelçiKorutürk'leyaptığıgörüşmede, "Bir'inaçıklamalarından oldukça rahatsızlık duyduklarını ve bu açıklamaların tepki yarattığını" belirterek, Türkiye'yi protesto ettiklerini belirtti.Korutürk'ün ise protestoyu kabul etmediği ve "İran tarafının görüşleriniTürkhükümetinebildireceğini" söylediği kaydedildi.

7- ABDDışişleriBakanıMadeleineAlbright,ilkresmi ziyaretiniPekin'deÇinDışişleriBakanı Kian Kiçen ile daha sonra Devlet Başkanı Ciang Zemin ve Başbakan Li Peng ileyaptı. Albright, görüşmeler sonrası yaptığı basın toplantısında, Çin'in insan hakları konusunda gözle görülür bir ilerleme sağlamadığını belirtti.

25 ŞUBAT 1997


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hacı Bektaş Veli Anadolu KültürVakfıBaşkanıAliDoğanveberaberindeki 40 kişilik heyeti kabul etti.320siviltoplumkuruluşunutemsileden heyetadınakonuşanPirSultanAbdal Kültür Derneği Başkanı MurtazaDemir,adaletinbaşındaolanbirkişitarafından aşağılandıklarınıvurgulayarak,AdaletBakanı Şevket Kazan'ın insanlarınsabrınıdahafazlataşırmadanistifaetmesi gerektiğinisöyledi.Demir, Kazan'ın yurttaşları ayrıştırma ve kamplaraayırmaktanvazgeçmesigerektiğinikaydederek,"Biz sorumluluğumuzubizeyakışanbiçimdedevamettireceğiz.Bu noktada inatlaşılırsa tabandan gelen baskılar nedeniyleyasalar çerçevesindesokağaçıkmakzorundakalacağız"dedi. Cumhurbaşkanı Demirel,Türkiye'ninhürveserbestbirülke olduğunu,insanlarınbirbiriniinciteceksözler söyleyebildiklerinibelirterek,bundanalınganlıkların doğabileceğini kaydetti.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,partisininTBMMgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,laiklikadıaltındadin düşmanlığı yapıldığını öne sürdü.Erbakan,dinvedemokrasi düşmanlarınınbir tarafta, demokrasiye ve halkın inancına saygı duyanların da diğer tarafta toplandıklarınıönesürerek,"Ben demokrasinin ve laikliğin savaşını yapıyorum" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, partisininMeclisgrubundayaptığıkonuşmada,laikliğin, cumhuriyetin temel niteliğiveanayasalbirkavramolduğunu kaydederek,"Bununteminatıhalktır.Devlet laiktir, din ve vicdanhürriyetininteminatıdır"dedi.Ayrıca,Göçmen dernekleritemsilcileri,Çiller'iziyaretettiler.Çiller, turist vizesiyle Türkiye'ye gelen soydaşların sınırdışı edilmesi sorununun çözüleceğini belirtti.

4- Milli SavunmaBakanıTurhanTayandüzenlediğibasın toplantısındaABDtemaslarıhakkındabilgiverdi.Tayan, Amerika'dabazıçevrelerde"Türkiye'delaikliğinbittiği, Türkiye'ninİran'adöndüğü"yolundabirgörüşbelirdiğini vurgulayarak,"Türkiye'ninböyleolmadığını,olmayacağağını görüştüğümüz herkese anlattık" dedi.

5- Turizm BakanıBahattinYücel,CezayirTurizmBakanı AbdelazizBenmhidi'yikabulündeyaptığıkonuşmada,turizmin gelişmesiiçindemokrasininçokönemlibiraraçolduğunu belirterek,Türkiye'deturizmin geliştiği dönemin demokrasinin tamanlamıylauygulandığıbirzamandiliminerastladığını bildirdi.Benmhidi de Cezayir'de durumun umuda ve toparlanmaya yönelik olduğunu söyledi.

6-DSPveCHP'ninlaik-demokratikrejimeyönelik tehditlerleilgili olarak verdiği gensoru önergelerinin gündeme alınması TBMM Genel Kurulu'nda 246 "kabul" oyunakarşılık,282 oyla reddedildi.

7- CHP, özelleştirmedekiaksaklıklarveyasalaraaykırı yapılanuygulamalarlailgiliolarak,TBMMBaşkanlığı'na araştırma önergesi verdi.Önergede,özelleştirmeadıaltında devletkaynaklarının"alelacelepeşkeş çekilmeye çalışıldığı" vurgulandı.

8- ANAP Genel Sekreteri Yaşar Okuyanve32milletvekili, İçişleriBakanlığı'nın 1993 yılından beri Bulgaristan'dan resmi vegayriresmiyollarlagöçedensoydaşlarınsınırdışı edilmesineilişkin20Ocak1996tarihli genelgesiyle ilgili olarakMeclisaraştırmasıaçılmasıistemiylehazırladıkları önergeyi TBMM Başkanlığı'na verdi.

9-RTÜK,yayınlarındaeğitimvekültürprogramlarına, öngörülensürelerdeyer vermedikleri gerekçesiyle ATV, CINE 5, Flash TV, HBB, Inter Star, Kanal D, Kral TV, Show TV, Number One TV, NTV, Kanal E ve Ey TV'nin uyarılmasına karar verdi.

10-DSPBilecikMilletvekiliŞerifÇimileÇanakkale MilletvekiliHikmetAydın'ınpartilerindenistifaettikleri bildirildi.

11-AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı,yayımladıklarıbir yazıdaBaşbakanNecmettin Erbakan'ın kişilik haklarına hakaret ettikleri iddiasıyla Hürriyet gazetesi köşe yazarı EminÇölaşan ilegazeteninSorumlu Yazı işleri Müdürü Doğan Satmış hakkında ceza davası açtı.

12-İstanbulÜniversitesi'ninçeşitlifakültelerinde, karşıtgörüşlü gruplar arasında çıkan kavgada, 21 öğrenci ile 2 polis ve 2 gazeteci yaralandı.

13- Türkiye'de bulunan İngiltere'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi DavidHannay,DışişleriBakanıveBaşbakan Yardımcısı Tansu Çiller ve Genelkurmay İkinci BaşkanıOrgeneralÇevikBirile görüştü.GörüşmelerdensonraAtina'yagidecekolan Hannay, hareketindenöncegazetecilerinsorularınıyanıtlarken, Kıbrıs'taTürkveRumtoplumuliderleriarasında varılacak kapsamlı çözüme koşut olarak tarafların kabul edeceğiyenibir güvenlik sistemi oluşturulabileceğini söyledi.

14- İsrail'e resmi ziyaretini sürdüren GenelkurmayBaşkanı OrgeneralİsmailHakkıKaradayı,İsrailGenelkurmay Başkanı Orgeneral Amanon Lipkin Shakak veİsrailSavunma Bakanıİzak Mardehay ile görüştü.

15-Cezayir'de,silahlıradikalİslamcılar'ınbaşkent Cezayir'in Sadia kasabasında, 18 sivili öldürdükleri bildirildi.

26 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Türk-İş,DİSK,TESK, TürkTabipleriBirliği,TürkEczacılarBirliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nden oluşan grubu Çankaya Köşkü'nde kabuletti. Kabuldehalkarasında çeşitli beyanlardan ve tavırlardan doğan rahatsızlıkların bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Demirel, "Ben,Atatürk'ünmekanında,onun emaneti olan demokrat, laik, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetin bekçisiyim"dedi.Aynı grupdahasonraTBMMBaşkanıMustafaKalemliveBaşbakan Yardımcısı ve Dışişleri BakanıTansuÇilleriledegörüştü. Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral, Cumhurbaşkanı Demirel ve TBMM Başkanı Kalemli ile yapılangörüşmelerde,demokratik-laik cumhuriyetinyaşaması için çalıştıklarını bildirerek "hükümetin bazı hareketlerinin kendilerinde vehalküzerinderahatsızlık yarattığına"dikkat çekti.DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ise Tansu Çiller ile yaptığı görüşmede, merkezsağvemerkezsol partilerinhemparlamentoiçindehemdedışındarejimin korunmasıbakımındanbirarayagelmeleriniistediklerini kaydetti.Çillerde, dinin ve laikliğin siyasallaştırılmaması gerektiği görüşünü yineledi.

2- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,YeniYüzyılgazetesi yazarlarınıÇankaya Köşkü'nde kabul ederek gündemdeki konularla ilgili söyleşide bulundu.Demirel, "Demokrasi vazgeçilecek ucuz birşeydeğildir" derken, "Sürekli darbe tartışılan bir ülkede devletin işlemeyeceğini" belirtti.

3- Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakanlık Konutu'nda Sabah gazetesiyazarlarına,ekonomidensiyasete kadar tüm konularda açıklamalarda bulundu.

4-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,partigrup toplantısındayaptığıkonuşmada,rejiminuçurumunkenarında olduğunu,NecmettinErbakanBaşbakanlığı'ndakiiktidarile Türkiye'nindahabüyükkaranlıklarayürüdüğünübelirterek, koalisyonun küçük ortağı DYP ve muhalefet partilerine, en az bir yıl süreli geniş tabanlı uzlaşma hükümeti çağırısında bulundu.

5-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel, düzenlediğibasıntoplantısında, Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tümünü temsilen AvrupaBirliği'negirmeistemininBrüksel'de yapılanOrtaklıkKonseyitoplantısındagörüşülmesinin reddedilmesiyle ilgili gelişmeleri "Kıbrıs'ın sadeceRumlar'dan oluşmadığına yönelik doğru bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,Meclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,iki milletvekilinin partiden istifasıyla ilgili olarak, ne kendisiyle, nepartiyönetimiyle nedediğermilletvekilleriylebirproblemleriolmadığını kaydederek istifalara şaşırdığını; ama üzülmediğini söyledi.

7-TürkiyeKamuSen,zorunlutasarrufkesintilerine uygulanannemaoranınıbelirleyenYüksekPlanlamaKurulu kararının iptali için Danıştay'a dava açtı.

8- Hürriyetgazetesi,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in katıldığıtörenleISO9001UluslararasıKaliteGüvence Belgesi'ni aldı.Hürriyet, dünyada buödülüalanilkgazete oldu.

9- Konya'da, F-4 uçağının düşmesi sonucuikipilotşehit oldu.

10-RusyaFederasyonu'nunTürkiyeBüyükelçisiVadim İgoreviçKuznetsov,RusBüyükelçiliği'ndedüzenlediği sohbet toplantısında gazetecilerinsorularınıyanıtladı.Kuznetsov, İstanbulDevletGüvenlikMahkemesiSavcısı'nınAvrasya feribotunu kaçıranlarla ilgili beraat istemesi ve olayı "geminin rotasınamüdahele" olarak nitelendirmesinden kaygı duyduklarını bildirdi.

11-İsrail'deresmitemaslarınısürdürenGenelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkı Karadayı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile gerekTürkiye'yeyakınlığıvegerekse teknolojikbakımdanson derece ileri olması nedeniyle, savunma sanayii konularındabüyükbiryakınlıkiçindebulunulduğunu söyledi.

12-MilliEğitimBakanıMehmetSağlam,Azerbaycanve Türkiye arasında eğitim ve bilim alanlarında işbirliği protokolü imzalamak üzere Azerbaycan'a gitti.

13- Güney Kore Başbakanı Li Su Sung'un, istifasını,Devlet Başkanı Kim Young Sam'a sunduğu bildirildi.

27 ŞUBAT 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,TBMMBaşkanıMustafa Kalemlive Başbakan Necmettin Erbakan'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü.Başbakan Erbakan görüşme sonrası basın mensuplarınayaptığıaçıklamada,MilliGüvenlikKurulu toplantılarında görüşülen konuların Cumhurbaşkanıvekendisine danışılarakbelirlendiğini,iktidarpartileri olarak barış ve istikrarınkorunmasıiçinazamiözenigöstermekzorunda olduklarınıbelirterek, "Hükümetimiz uyum içinde çalışmaktadır. Verilengensorular,hükümetimizindahadagüçlenmesineyol açmıştır.Ülkemizde lüzumsuz gerginlik çıkarılmasından kimseye fayda yoktur" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Cumhuriyetgazetesi yazarlarınıkabulederekdışpolitikasorunlarınailişkin açıklamalardabulundu.CumhurbaşkanıDemirel,Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne tam üyelik için yeşil ışık yakılmazsa NATO'nun genişlemesinivetoedeceğiyolundakipolitikasınınyerinde olduğunuvurgulayarak,bir topluluk üyeliğinin kabul edilirken diğerinden soyutlanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

3-BakanlarKurulu,BaşbakanNecmettinErbakan'ın başkanlığındatoplandı.BaşbakanErbakantoplantıöncesi yaptığı açıklamada, kamukesimindeçalışanpersoneleekzam hazırlıklarının değerlendirileceğini belirtti.Toplantı sonrası hükümet adına açıklama yapan Devlet Bakanı NamıkKemalZeybek, eködemenindenkbütçeyi bozmayacak şekilde en yüksek düzeyde olacağınıbildirerek,şimdilikeködemeoranının belirlenemediğinibelirtti.Zeybek,Bulgaristan'dangelen soydaşların oturma izin sürelerinin uzatılacağını; Mersin, Adana veAntalya'dayaşanandonolayından zarar gören üreticilerin kamu bankalarına olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi ile Konya'dakipatatesüreticilerinindeelektrikborçlarının faizsiz olarak ertelenmesi kararının da benimsendiğini belirtti.

4- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,BBPGenelBaşkanı MuhsinYazıcıoğluileyaptığıgörüşmede,Başbakan Necmettin Erbakan'ın"Faşistlaikdüzenvar"açıklamasınatepki göstererek,"Ortadabir faşizm eğiliminden söz etmek gerekirse bu hükümet için geçerlidir" dedi.

5- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden,Ankara'da basınmensuplarınınçeşitli sorularını yanıtlarken, laikliğin, cumhuriyetindeğiştirilmesiönerilemezniteliğiolduğunu vurgulayarak,"Cumhuriyetekarşıolanlar ile ümmetçilik, Arap milliyetçiliği ve din sömürüsü eylemlerini sürdürenler,tersine söylemlerlelaikliğisuçlamakurnazlığınasapıyorlar.Kavga yaratıp tırmandıranlar, inançlara saygısı olmayanlardır" dedi.

6- Anayasa Mahkemesi, 4193Sayılı"İslamÜlkeleriArası Yatırımveİhracat Kredi Sigortası Kurumu Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"uniptaliistemini reddetti.

7- DışişleriBakanlığı'ndanyapılanaçıklamada,İran'ın ErzurumKonsolosuSaidZare'ninGenelkurmayİkinciBaşkanı Orgeneral Çevik Bir hakkındaki konuşmalarından sonra "İstenmeyen kişi" ilan edildiği bildirildi.

8- TBMM Adalet Komisyonu, 18 yaşını doldurmamışgençlerle, aklidengesiveşuuruyerindeolmayan kişilere alkollü içki veren ve satanlara 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa değişikliği önerisi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin göstergesini 6500'e yükseltenkanunhükmünde kararnameyi kabul etti.

9-TBMMDanışmaKurulu,AdaletBakanıŞevketKazan hakkındakiMeclisSoruşturmasıaçılmasıönergesi ile hükümet hakkında ANAP'ın verdiği gensoru önergesinin 4MartSalıgünü ele alınmasını kararlaştırdı.

10-RekabetinKorunmasıHakkındakiKanun'unöngördüğü RekabetKurulu'nuoluşturanBakanlarKuruluKararı, Cumhurbaşkanı SüleymanDemireltarafındanimzalanarak,Resmi Gazete'deyayımlandı.KurulBaşkanlığı'na İş Bankası Yönetim KuruluüyesiveBeşiktaşKulübüAsbaşkanıAydınAyaydın getirildi.

11- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada, askeri bir müdahale söylentilerini düşünmek bileistemediğinibelirterek,"Bugünküdünyaortamındaçok tatsızolur.RefahPartisideolaylarınüzerinegidiyor. Ortamı niçin geriyor bilmiyorum" dedi.

12-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAnkara'dayaptığı açıklamada,BaşbakanNecmettinErbakan'ınİrankonsolosları desteğinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ilemücadeleettiğini ilerisürerek,bunun toplumda ciddi bir gerginlik yarattığını, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'indebutedirginliğin sözcülüğünü yaptığını belirtti.

13- DSP'den istifa eden Bilecik Milletvekili Şerif Çimile Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın, DYP'ye geçtiler.

14- İsrail'de bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneralİsmail HakkıKaradayı,BaşbakanBenjaminNetanyahuilegörüştü. Başbakan Netanyahu görüşmedeyaptığıaçıklamada,Karadayı'nın ziyaretinin,Türkiye'ninİsrail ile olan iyi ilişkilerinin bir göstergesiolduğunubelirterek,"Türkiyeilearamızdaki ilişkininfaydasını idrak etmekteyiz.Aramızdaki işbirliği, bu problemli bölgeye istikrar ve barış getirecektir.İlişkilerimiz sayesindebugerçekleşecektir"dedi.Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı yurda döndü.

15- ABD'deki temaslarını tamamlayan Devlet BakanıAbdullah Gül,NewYork'tadüzenlediğibasıntoplantısında,laiklik anlayışının bazı sorunlarayolaçtığınıvelaikliktanımını değiştirmeyeçalıştıklarınıbelirterek,"RefahPartisi, Türk halkının isteklerini yerine getiriyor.Sistemi tehditetmiyor" dedi.

28 ŞUBAT 1997


1- Milli Güvenlik Kurulu,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.Milli Güvenlik Kurulu GenelSekreterliği'ndenyapılanaçıklamada,MilliGüvenlik Kurulu'nda"Bölücüterörlemücadeledeşimdiyekadaralınan tedbirler ve elde edilen sonuçları, Kıbrıs sorunu veYunanistan ileilişkilerleilgilidurum,AnayasaileAtatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik,sosyalhukukdevleti olarakbelirlenenTürkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağdışı bir kisve altındazeminoluşturmayayönelikrejimaleyhtarı faaliyetler"in değerlendirildiği bildirildi.

2- ABD'ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayarakyurdadönen DevletBakanıAbdullahGül,AtatürkHavalimanı'ndayaptığı açıklamada, ABD ziyaretinin iki ülke ilişkilerineolumluyönde katkı yapacağını belirtti.

3- Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) 23.Olağan GenelKurulu İstanbul'da yapıldı.Toplantıda konuşan Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu, ekonomik ve sosyalkalkınmanınenönemli göstergesiolanulaştırma ve haberleşme altyapı yatırımlarının süratlegerçekleştirilmesininbakanlığınınhedefiolduğunu belirtti.

4- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazAvrupaDemokratlar Birliği Başkan Yardımcıları Toplantısı'na katılmak üzere Paris'e gitti.

5- BBP Genel Başkan Yardımcısı RecepKırış,Parlamento'da düzenlediği basın toplantısında, cumhuriyetin temel ilkelerinden olan demokrasinin darbeyle yok edilemeyeceğini belirterek,bazı çevrelerindemokrasiileeldeedemediklerineticeyiorduyu kullanarak elde etmeye çalıştıklarını söyledi.

6- Avrupa BirliğiKomisyonu'nunDışİlişkilerSorumlusu HansVan Den Broek, Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs için 1997 yılında kritik bir dönemyaşanacağını,Kıbrıs sorunununçözülmesi halinde AB'ye üyelik görüşmelerine Kıbrıslı Türklerin de katılmalarını arzu ettiklerini söyledi.

7 - İran'ınkuzeybatısındakiErdebileyaletindemeydana gelendepremde100kişininöldüğü,250kişinin yaralandığı bildirildi.

8- Pakistan'da meydana gelen depremde80kişininöldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106