20.9.1982
×

Hakkında

Künye

İletişim

EYLÜL 1982

1 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve MGK üyeleri kuv- vet komutanları Gökçeada ve Bozcaadaya giderek incelemelerde bu- lundular.

2- Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu Başbakan BülendUlusu başkanlığında toplanarak Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin duru- munu görüştü.

3- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa tasarısının madde- lerinin görüşülmesine devam edildi ve 10 madde daha kabul edildi.

4- İstanbul'da başlayan Uluslararası Şehir ve Bölge Plancıları Bir-liği'nin (ISOCARP) 18. Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan İmar veİskan Bakanı Ahmet Samsunlu, «Kırdan kopup gelen geniş insan yı- ğınlarını, konut açığı, sosyal donatım ve altyapı yetersizlikleri göste- ren kentlerimizde, insanca koşullarda barındırabilmekte ciddi güçlük- lerle karşılaşıyoruz.» dedi.

5- Türk Basın Birliği Genel Başkanı Engin Baydar, GazetecilerCemiyeti Başkanı Burhan Felek'in «Basın Konseyi» oluşturulması ko- nusundaki çağrısına katıldıklarını belirtti.

6- Türkiye, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsa- ları Birliği'nce hazırlanan İktisadi Rapor'da vergi politikası değerlen- dirilerek, «Vergi sistemimizde ilke olarak yarar prensibinin kabulü vedevlet hizmetleri içerisinde bölünebilen, fiyatlandırılabilen hizmetler- den yararlananlardan maliyetlere katılma payının alınmasının yerindeolacağı kanısındayız. Bu konuda en güzel örneği İstanbul Boğaz Köp- rüsü vermektedir.» denildi.

7- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, TPAO'ya Güneydoğu Anadolubölgesinde 6 yeni petrol arama ruhsatı verildiğini açıkladı.

8- İncelemelerde bulunmak amacıyla 6 kişilik üst düzeyde Çekos- lovak ticaret heyeti Türkiye'ye geldi.

9- Güney Sanayi'nin sermayesi 200 milyondan 1 milyar liraya çı- karıldı ve yöneticileri belirlendi. Buna göre fabrikaya İş Bankası'nıtemsilen Atilla Alptekin Genel Müdür olarak atandı.

10- Tercüman Gazetesi'nde ekonomist Prof. Neumark ile Türkiyeekonomisi üzerine yapılan söyleşi yayınlandı.

11-7 Ağustos tarihinde Ankara Esernboğa Hava Limanı'nda silah- lı baskın düzenleyerek 13 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin ya- ralanmasına neden olan Ermeni teröristlerden yaralı olarak ele geçi- rilen Levon Ekmekçiyan tutuklandı.

12- AA'nın haberine göre; Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Ha- cettepe Tıp Fakültesi Hastanesi yangınında ihmali görüldüğü gerek- çesiyle 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

13- Akajan's'ın haberine göre; Yarımca'daki İpraş Rafinerisi'neenerji veren yedek trafolardan birisinde meydana gelen patlama so- nucunda çıkan yangında 1 milyar liralık maddi zarar meydana geldi.

14- FKÖ lideri Yaser Arafat'ın Yunan bandıralı Atlantis gemisiyleAtina'ya gittiği ve Yunan Başbakanı Andreas Papandreu tarafındankarşılandığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan Fransa Başbakanı François Mitterrand da özel ilişkilerkurmak üzere Yunanistan'a gitti.

15- THA'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır Devlet BaşkanıHüsnü Mübarek'in, 7 kabine üyesini görevden aldığı, Başbakan FuadMuhiddin tarafından açıklandı.

16- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komü- nist Partisi eski başkanlarından Wladislaw Gomulka öldü.

2 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, MGK üyeleri HavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz KuvvetleriKomutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı OrgeneralSedat Celasun ile birlikte Çanakkale'den Ankara'ya döndü.

2- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa tasarısının görüşül- mesine devam edildi ve milletvekili seçilebilmek için en az ilkokul me- zunu olma şartını da içeren 11 madde kabul edildi, bu arada Cum-hurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi ile başkanlık sis- temine geçilmesi istekleri Genel Kurul tarafından reddedildi.

3- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık ANKA Ajansı'nayaptığı açıklamada «Biz ücretleri tespit ederken yalnızca öngörülenenflasyon oranlarına bakmıyoruz. İlgili kuruluşlardan bununla ilgiliverileri de istiyoruz. Enflasyonun oranı kesin olarak belli olsun vehükümet de işçi ücretleri konusundaki görüşlerini belirlesin. Ondansonra 1983 yılı için ücretlerde yapılacak zammı tesbit edeceğiz.» dedi.

4- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kamulaştırmada kamulaştırılanmala değer biçilmesinde örneklerin kamulaştırma gününden öncekirayiç bedel alım satım değerlerinin esas tutulmasını kararlaştırdı.

5- YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından fakülte dekanlık- larına atanan öğretim üyeleri belirlendi ve basındaki haberlerde yeraldı.

6- Beşinci Beş Yıllık Plan çalışmaları ile ilgili olarak «Para KrediÖzel İhtisas Komisyonu» kuruldu ve başkanlığına Ak Sigorta GenelMüdürü Güngör Araş getirildi.

7- Türkiye Odalar Birliği tarafından düzenlenen Ekonomik Ku- rul Toplantısında bir konuşma yapan birlik Başkanı Mehmet Yazar,«Ekonomik istikrar programının uygulamasından bu yana 2.5 yıl geçti- ğini, bu süre içinde ciddi ekonomik meselelerden önemli bir bölü- münün büyük ölçüde çözüldüğünü» belirterek, «Şu anda ekonomimiz belirsizlik ve bekleme dönemi içine girmiştir. Oysa uygulamasına de- vam edilmesinde herkesin birleştiği, ekonomik programın gereği olantedbirlerin biran önce alınması mecburiyeti vardır. İçinde bulundu- ğumuz şartların nezaketi dolayısıyla ekonomimizin böyle bir belirsiz- liğe tahammülü yoktur.» dedi.

8- UBA'nın haberine göre; Türkiye Gazeteciler ve Basın Sanayiiİşçileri Sendikası Genel Başkanı Muammer Niksar!ı Gazeteciler Ce- miyeti Başkanı Burhan Felek'in Basın Konseyi kurulması çağrısını olum- lu bulduklarını açıkladı.

9- Barış Derneği davası duruşmasında, sanık avukatlarının ver- dikleri reddi hakim istemi reddedildi.

10- THA'nın haberine göre; 12 Eylül öncesi Aydın ve yöresindefaaliyet gösteren 44 sanıklı yasa dışı Dev-Yol davası sonuçlandı ve As- keri Mahkeme 9 sanığı toplam 53 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarp- tırdı.

11- Evlilik dışı doğan çocukların neseplerini düzenleyen ve İçiş- leri Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik Resmi Gazete'de ya- yınlanarak yürürlüğe girdi.

12- KTFD'de, sağ eğilimli Türk Birliği Partisi, koalisyon hüküme- tinden çekildiğini açıkladı.

13- Yabancı ajansların haberine göre; ABD Başkanı Ronald Rea-gan.ın Filistinlilerin geleceğini de kapsayan yeni Orta Doğu barış gi- rişiminin İsrail kabinesince reddedilmesinden sonra bir açıklama yapanBeyaz Saray Basın Sözcüsü Larry Speakes «Planın tümünün taraflarcakabul edilmesini beklemiyoruz ,ancak öneriler kalıcı barış için iyi birzemin oluşturacak.» dedi.

14- Yunanistan'da bulunan FKÖ lideri Yaser Arafat yaptığı basıntoplantısında Kıbrıs ve Filistin sorunları arasındaki benzerliğe ilişkinbir soruya verdiği cevapta, «iki sorun arasında büyük bir benzerlikyoktur. Bildiğiniz gibi Kıbrıs halkını tamamen yürekten destekliyoruz.Kıbrıslı arkadaşlarımıza mücadelelerinde yardımcı olacak her türlü de- neyimlerimizi vermeye hazırız.» dedi.

15- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da Da- yanışma Sendikası'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilerde 2 kişinin öldüğü, Lubin kentinde yeniden gösteriler düzen- lendiği Polonya Resmi haber ajansı PAP tarafından açıklandı.

16- Suriye'nin başkenti Şam'da bir basın toplantısı düzenleyenFilistin Demokratik Kurtuluş Cephesi lideri Hawatme'nin, «İsrail'e kar- şı başlatacakları yeni direniş için, gerilla liderlerinin Arap ülkelerinegönderilen Filistinli gerillaların Suriye'de toplanmaları için çağrıda bu- lunmaya karar verdiklerini» açıkladığı, yabancı ajanslar tarafından bil- dirildi.

3 Eylül 1982

1- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa tasarısının görü- şülmesine devam edildi ve «Başbakanın Yüce Divan'a sevki halindehükümetin istifa etmiş sayılması» kararlaştırıldı.

2- THA'nın haberine göre; Sanayi ve Teknoloji Bakanı MehmetTurgut renkli TV yapımcılarının zam isteğini kabul etmedi.

3- Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akımanbasın mensuplarına yaptığı açıklamada, «ABD Başkanı Ronald Reagan'-ın Orta Doğu Barış Planının, «Bölgede sürekli bir barış kurulmasıamacına yönelik önemli bir girişim olduğunu, ancak soruna kapsamlıbir çözüm izin gerekli formülü içermediğini» söyledi.

4- Yüksek Öğretim Kurulu( YÖK) tarafından Rektörler Komite-si'ne danışılarak alınan bir kararla, «1982-83 öğretim yılı başlamadanönce yapılmak kaydıyla tek dersten kalan öğrencilerin sınava alınma- ları», «Yeni öğretim yılında teorik derslerin yüzde 70'ine, uygulamalıderslerin ise yüzde 80'ine devam etme zorunluluğu» kararlaştırıldı.

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bur- han Felek'e gönderdiği mektupta, «Basın Konseyi» oluşturulmasınıolumlu bulduklarını bildirdi.

6- Türk Hava Yolları Genel Müdür Muavini Erdoğan Akünal gö- revinden alındı.

7- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut'un isteği üzerineİstanbul Sanayi Odası tarafından 5 sektörde gerçekleştirilen anket so- na erdi. Buna göre, firma düzeyinde başlatılan devlet yardımlarınınhem serbest piyasa ekonomisi anlayışına ters düştüğü, hem de bu türyardımların mevcut sıkıntıları düzeltmek yerine yeni ekonomik çar- pıklıkların doğmasına yol açacağı belirtildi.

8- Feshedilen AP'nin 1980 yılında kurduğu hükümetin çıkarmakistediği bir kısım yasaları anti-demokratik bulduklarını ortak bir bildiriile açıklayan 42 demokratik kitle örgütü sendika ve kooperatifler yö-yöneticisinin yargılanmalarına Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndebaşlandı.

9- 1972 yılında bir uçak kaçırma eylemine karışan ve 9 Tem- muz 1982 günü teslim olan Hacı Özdemir, sorgusu tamamlandıktansonra Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce tutuklandı.

10- Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan subay ve ast- subay yönetmeliğinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gaze-te'de yayınlandı.

11- AA'nın Kopenhag çıkışlı haberine göre; Danimarka BaşbakanıJoergensen hükümetinin istifasını Kraliçe Margereth'e sundu.

12- AA'nın San Salvador çıkışlı haberine göre; El Salvador'un SanVicente kentinde solcu gerillalar devriye gezen iki askeri kamyonakarşı saldırıya geçerek 20 askeri öldürdü, bazı askerleri de yaraladı.

4 Eylül 1982

1- Ermeni teröristler tarafından Gttowa'da şehit edilen Türkiye'- nin Kanada Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava Pilot Kurmay Albay Atil- la Altıkat için Ankara'da devlet töreni düzenlendi. Başbakanlık önün- de düzenlenen törende bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı ilter Türk- men bu meşhum cinayeti kınayarak, «Tedhişe karşı uluslararası işbir- liğini gerçekleştirme çabalarımıza kuşkusuz devam edeceğiz. Bununlaberaber Ermeni tedhişinin aldığı boyutlar, mücadelemizde sadeceuluslararası işbirliğine güvenmenin mümkün olmadığını açıkça göster- miştir.» dedi.

Daha sonra şehit Albay Altıkat'ın cenazesi İzmir'de KadifekaleŞehitliği'nde toprağa verildi.

2- Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı yaptığıaçıklamada «Anayasa tasarısında bulunan Devlet Danışma Konseyi ileilgili maddelerin kaldırıldığını» söyledi. Öte yandan tasarıda asgarîücret vergi dışı bırakıldı.

3- Tüm Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin düzenlediği «Ana- yasa tasarısının ekonomik programı, katılım ve meslek kuruluşları»konulu panelde bir konuşma yapan birlik Başkanı Bülent Tanık, «Ta- sarıda mülkiyet hakkına geniş yer verilmesinin insanın, mülkiyettenönce geldiğinin gözönüne alınmamasının göstergesi olduğunu» önesürdü.

4- Sivas Kongresi'nin 63. yıldönümü Sivas'ta törenlerle kutlandı.

5- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca çekilen kura sonucu91 hakim adayının yeni görev yerlerine atanmasına ilişkin kararnameResmi Gazete'de yayınlandı.

6- Yabancı ajansların Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail Sa- vunma Bakanı Ariel Sharon İsrail Radyosundan yaptığı konuşmada,«ABD Başkanı Ronald Reagan'ın barış planının kabul edilmeyeceğini»belirtti ve «Filistinlilerin ülkesinin Ürdün olduğunu, onlara yeni birdevlet yaratmanın gerekli olmadığını» söyledi.

Öte yandan bir açıklama yapan ABD Beyaz Saray basın sözcüsüLarry Speakes, «Başkan Reagan'ın Orta Doğu barış planının reddedildiğinin açıklandığı İsrail kabinesi bildirisinin resmi bir cevap olarak kabul edilmediğini» söyledi.

7- Yunan devlet televizyonu ERT'ye özel bir demeç veren FilistinKurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat, «Lübnan'daki son geliş- melerin Orta Doğu için çok ciddi ve tehlikeli bir geleceği ortaya çı- kardığını, FKÖ'nün gelecek için planlarının önümüzdeki 48 saat için- de tartışılarak son biçimi alacağını ve bu toplantının çok önemli ola- cağını» söyledi.

8- Irak uçakları ile Irak Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin İran'- ın Basra Körfezi'ndeki Harg adası yakınlarında giriştikleri saldırılar- da 2 petrol tankeri ile 2 şilebi tahrip ettikleri, Irak haber ajansı İNAtarafından bildirildi.

9- DPI Ajansı'nın Palermo çıkışlı haberine göre; İtalya'da polisşefi ve Palermo Valisi'nin öldürülmesinden sonra bir mesaj yayınla- yan İtalya Devlet Başkanı Sandro Pertini «Demokratik devlete karşıgirişilen tedhiş eylemlerinin ve cinayetlerin tahammül sınırlarını aştı- ğını» söyledi. Başbakan Spadolini ise yaptığı açıklamada, «Polis şefiDalla Cheisa'nın Mafia ve terörizme karşı başlattığı kampanyanın tamortasında vurulduğunu» bildirdi.

10- AA'nın Pekin çıkışlı haberine göre; Çin Komünist Partisi Baş- kanı Hu Yaobang partinin 12. kongresine sunduğu raporda, ülkesininizleyeceği dış politikayı açıklarken «Üçüncü dünya ülkeleriyle iliş- kilerin daha da sıklaştırılacağını, süper güçlerin yaratmak istedikleribaskıya karşı mücadelenin sürdürüleceğini» belirtti.

11- THA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Federal So- ruşturma Bürosu (FBI) Başkanı William Webster, bir dizi banka soy-gunuyla ilgisi olduğu gerekçesiyle FBI'nın üst. düzeyde bir yetkilisi hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

5 Eylül 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu UBA'ya yaptığı açıklamada «YüksekHakem Kurulu (YHK) prensiplerinde hiçbir değişiklik yapmadan ça- lışmalarını sürdürecektir.» dedi.

2- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun bugüne kadar yaptığı ça- lışmalar sonucu anayasa tasarısının 104 maddesi kesin olarak kabuledildi.

3- Anayasa'nın halkoyuna sunulmasına ilişkin seçmen kütükleri- nin yazım işlemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı tüm yurtta uygulan- dı ve yazım işlemi tamamlandı.

4- Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi Yönetim KuruluBaşkanı Turan Salman basına yaptığı açıklamada «Asgari ücretin vergidışı bırakılmasının' uzun vadede işveren çıkarlarını gözeten ve ülkeekonomisinde büyük yaralar açacak bir düzenleme olduğunu» söyledi.

Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz da konu ile ilgili olarak «Budüzenlemeyi olumlu bulduklarını, ancak gene de Asgari Ücret Tes- pit Komisyonu'nun toplanmasının engellenemeyeceğini» belirtti.

5- Türk Hukukçular Birliği Genel Başkanı Bilgin Yazıcıoğlu AdliYılın açılışı nedeniyle verdiği demeçte, adaletin tarafsız olduğunu be- lirterek, «Adaletin ideolojisi yoktur. Adaletin ideolojisi yalnız adalet- tir.» dedi.

6- NATO'ya üye ülkelerin parlamenterlerinin oluşturduğu Ku- zey Atlantik Asamblesi Askeri Komitesine mensup 32 parlamenterAnkara'ya geldi.

7- Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi Tevfik Saraçoğlu göre- vinden istifa etti.

8- Uluslararası Dijon Folklor Festivali'nde Milliyet Halk Oyun- ları ekibi, «Collier D'or» altın kolye ödülünü kazandı.

9- İstanbul Bayrampaşa'da Deka-Tekstil A.Ş.'ye ait iplik depola- rında çıkan yangında 1 milyar liralık zarar meydana geldi.

10- Akajans'ın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Almanya'nın baş- kenti Bonn'da biraraya gelen 5 Avrupa ülkesi Federal Almanya, Avus- turya, İtalya, Fransa ve İsviçre İçişleri Bakanlarının katıldığı toplantı- da «Ermeni Kurtuluş Örgütü ASALA'ya karşı ortak mücadele edil- mesi, ASALA'nın eylemlerine hoşgörü gösterilmemesi» kararlaştırıldı.

11- Yabancı ajansların haberine göre; Irak hava kuvvetlerine bağ- lı uçakların İran'ın petrol tesislerinin bulunduğu Harg adası yakın- larında iki şilep ile bir tankeri bombalaması sonucu Meclis'te bir ko- nuşma yapan İran Meclis Başkanı Rafsancani, «Hürmüz Boğazı'nıngün geçtikçe tehlikeli duruma girdiğini ve Boğaz'ı kapatabiecekleri-ni» söyledi.

6 Eylül 1982

1- Yeni Adalet Yılı törenle açıldı. Danıştay Başkanlığı'nda dü- zenlenen törende bir konuşma yapan Devlet Başkanı Orgeneral Ke- nan Evren, «Yurttaşın devlete olan güveninin ve inancının adaletiniyi ve kötü şekilde dağıtımına bağlı olarak azalıp arttığını» belirterek,«Demokrasi rejimimizin güçlü ve sağlıklı işleyebilmesi için bu üçkuvvetin dengeli yetkilere sahip olarak uyum içinde ve birbirlerinidestekleyecek şekilde faaliyet göstermeleri önşarttır. Bu konuda geç- mişten elde ettiğimiz tecrübelerin ışığında çözüm çarelerini yeni ana- yasamızda bulacağımızı umuyorum.» dedi.

2- Danışma Meclisi'nde anayasa tasarısının görüşülmesine de- vam edildi ve Yüksek Hakem Kurulu'nun kabulünü de öngören 8madde kabul edildi, öte yandan 142. ve 143. madde birleştirildi.

3- Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken Hürriyet Gazetesimuhabirinin NATO'ya ilişkin sorularını yanıtlarken, «NATO'nun, ittifa- kın tespit edilen kuvvet hedefleri çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvet-leri'nin güçlendirilmesini istediği ve bu yolda oybirliğiyle kararlar al- dığı malumdur. Bu kararlar NATO'nun periyodik savunma ve Dışiş- leri Bakanları toplantıları sonunda yayınlanan bildirilerde de açıklan- maktadır.» dedi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay Afyon Dev- let Hastanesi Travmatoloji bölümü ek tesislerinin açılışında yaptığıkonuşmada, «Yataklı tedavi kurumlarının tek elde toplanması tasarru- fu arttırdığı gibi sağlık hizmetlerinin vatandaşa en iyi biçimde ulaş- tırılmasını sağlamaktadır. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak bu tür biryapılaşmaya gidiyoruz.» dedi.

5- Kuzey Atlantik Asamblesi (NATO) Askeri Komisyon heyeti,Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irrnak ve Anayasa KomisyonuBaşkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı ile görüştüler ve hazırlanmakta olananayasa hakkında bilgi aldılar.

6- Türk-İş Yönetim Kurulu Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ın baş- kanlığında toplandı ve anayasa tasarısı ile ilgili son gelişmeleri de- ğerlendirdi.

7- ODTÜ ile İtalyan Güneş ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklan Ulus- lararası Okulu'nca ortaklaşa düzenlenen «1. Türk - İtalyan JestermalEnerji Semineri» ODTÜ Mühendislik Fakültesi Salonu'nda başladı. Se- minerin açış konuşmasını yapan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gün-lübol, «Mevcut enerji kaynaklarının kısıtlı oluşu nedeniyle son 10yılda hükümetler ve endüstriler yeni enerji kaynakları aramaya zor- lanmış, böylece yeni bazı teknolojiler kullanılabilir hale gelmiştir.Gelişmekte olan Türkiye için .de konu büyük önem taşımaktadır.» dedi.

8- Yazar, çevirmen ve araştırmacı Azra Erhat İstanbul'da öldü.

9- Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 60. yılı tören- lerle kutlandı.

10- 7 Eylül 1982 tarihi itibariyle açıklanan resmi kurlara göre; 1 Amerikan dolarının döviz alışı 173.10, döviz satışı 176.56, efektif alışı 173.10, efektif satışı 178.29 lira, 1 Batı Alman markının döviz alışı 69.85, döviz satışı 71.25, efektif alışı 69.85, efektif satışı 71.95 lira, 1 İngiliz sterlininin döviz alışı 299.12, döviz satışı 305.10, efektif alışı 299.12, efektif satışı 308.09 lira oldu.

11- Eski Başbakanlardan Prof. Nihat Erim ile koruma polisi AliKartal'ı öldürmek suçundan Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan Saadettin Güven ileBaki Altın için Askeri Savcı ikinci kez ölüm cezası istedi.

Güvenlik Konseyi'nin 52 sayılı kararına aykırı davran- mak iddiasıyla 87 gün hapis cezasına çarptırılan Bülent Ecevit'in avu- katlarının, gözaltında tutulduğu ve tutuklu kaldığı sürelerin mahsupedilmesi konusunda başvuruları, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2Nolu Askeri Mahkemesi tarafından reddedildi.

12- Uzunköprü'de bir kömür ocağının çökmesi sonucu bir işçi öldü.

13- Sümerbank'ın sermayesinin 60 milyara çıkartılmasına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayınladı.

14- Sohtorik Denizcilik Şirketi'ne ait 20 bin ton yük kapasiteliTürk Bandıralı «Mar Transporter» adlı kuru yük gemisi geçtiğimizcumartesi günü İran'ın Bander Humeyni Limanı'na girerken Irakroketatarlarının açtığı ateş sonucu batırıldı, olayda bir Türk denizcisiöldü, iki Türk denizcisi de kayboldu.

15- 146 ülkenin Maliye Bakanları veya temsilcilerinin katııldığıUluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık ortak toplantı- ları Kanada'nın Toronto şehrinde başladı.

16- Suudi Arabistan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ür- dün, Katar, Bahreyn, Somali, Cibuti, Kuzey Yemen ve Sudan'ın katıldı- ğı 12. Arap Zirvesi, Fas'ın Fes kentinde çalışmalarına başladı. Öteyandan FKÖ lideri Yâser Arafat ta zirveye katılmak üzere Tunus'tanFas'a gitti.

17- UPI ve AP Ajanslarının Bern çıkışlı haberlerine göre; Polonya'- nın Bern Büyükelçiliğini basan silahlı kişiler 13 elçilik görevlisini re- hin aldılar ve Polonya'da sıkıyönetimin kaldırılmasını, tüm siyasi tu- tukluların serbest bırakılmasını ve toplama kamplarının da dağıtılma- sını istediler. Silahlı kişiler, isteklerinin yerine getirilmemesi halindeelçilik binasını havaya uçuracaklarını da açıkladılar.

7 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile Milli Güvenlik Kon- seyi üyeleri kuvvet komutanları Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKEKurumuna ait «Jeto» Barut Fabrikası'nda incelemelerde bulundular.

2- Danışma Meclisi Başkanı Prof. Sadi Irmak çeşitli konferanslarakatılmak üzere İstanbul'a gitti.

3- Başbakan Bülend Ulusu AA'ya yaptığı açıklamada, karayol- larında tonaj tahdidi uygulamasının devam edeceğini belirterek, «İm- kanlar gözönünde bulundurulduğunda 60 tona ulaşan ağır vasıtalarınkarayollarımızdan yararlanması mümkün değildir.» dedi.

4- Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vesalettin Pekinerbakanlık müşavirliğine atandı.

5- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçilerin iş sözleşmesinin bozulmasıdurumunda kendisine aylık bağlanması için yapılan başvurunun geçgetirilmiş olmasının kıdem tazminatından yararlanmaya engel olmadı- ğını karara bağladı.

6- Sümerbank Genel Müdürlüğü'ne atanan Remzi Yücebaş gö- revine başladı.

7- TİSK Yönetim Kurulu olağan toplantısında basına bir açıkla- ma yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) GenelBaşkanı Halit Narin, anayasa için yapılan çalışmaları Danışma Meclisi'-ne ilettiklerini belirterek, «Bizim asıl görüştüğümüz konu Türkiye'ninekonomik ve sosyal politikalarıdır. Ekonomide yeni bir modelin, prog- ramın hazırlandığına inandığımız bugünlerde sanayiin ve sanayicininekonomik problemlerinin nelerle geçiştirileceğinin tartışmasını yapı- yoruz. Ekonomik şartlar ülkenin taşıyabileceğinin üstündedir. Faizoranları bunun başında geliyor. Faiz oranlarının yüksekliği konusun- da ittifakla bir inanç birliği var.» dedi.

8- Kısa adı SEDEM olan Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi, sa- nayii kuruluşlarının hava kirliliğine etkisini konu olan bir seminer dü- zenledi.

9- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 15 subayın sıkı- yönetim hizmetlerine ilişkin görev yerleri değiştirildi.

10- Altın fiyatlarının dünya borsalarında çok sık aralıklarla yük- selme ve düşme gösterdiği, basındaki haberlerde yer aldı.

11- MHP ve yan kuruluşları ile ilgili davaya 1 ay aradan sonraAnkara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde yeniden başlandı.

12- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde de- vam eden Barış Derneği davasında, dernek başkanı Mahmut Diker-dem'in sorgusu yapıldı.

13- 12 Eylül öncesi ve sonrası İzmir ve yöresinde faaliyet göste- ren yasa dışı TKP adlı örgüte üye 8 sanıktan 4'ü 5'er yıl ağır hapiscezasına çarptırıldı.

14- Esenboğa Hava Limanı'nda 10 kişinin ölümüyle sonuçlananbaskında yaralı olarak ele geçirilen Ermeni terörist Levon Ekmekçiyan,Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nde yapı- lan duruşma sonunda ölüm cezasına çarptırıldı. Ermeni terörist Ek- mekçiyan duruşmasında yaptığı açıklamada, «Yaptığı hareketten piş- manlık duyduğunu, Türk milletinin Ermeni halkıyla birlikte kardeşçeelele yaşamaları gerektiğini» söyledi.

15- İstanbul Şişli Asliye Ceza Mahkemesi'nde dolandırıcılık ve kar- şılıksız çek vermek suçlarından yargılanan Yağmur Ticaret'in sahibi Si- nan' Kuran'ın yurt dışına çıkmamak şartı ile tahliyesi kararlaştırıldı.

16- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Kanada'nın Torontoşehrinde yapılan IMF - Dünya Bankası yıllık ortak toplantısında yap- tığı konuşmada, «Türkiye'nin Ocak 1980'de uygulamaya başladığı eko- nomik istikrar programını sürdürmeye kararlı olduğunu» belirterek,«Bu programın uygulamasında karşılaşılan muazzam zorluklar ve fe- dakarlıklara rağmen çok önemli ilerlemeler kaydettik» dedi.

17- Banker Kastelli olarak tanınan ve yurt dışına kaçan CevherÖzden'in İsviçre'den Tunus'a geçtiği ve buranın emniyet örgütünceyakalandığı haberi basında yer aldı.

18- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Ba- kanı Casper Weinberger üç günlük bir resmi ziyaret için Londra'yagitti.

19- Fas'ın Fes kentinde başlayan 12. Arap Zirvesi'nin açış konuş- masını yapan Fas Kralı 2. Hasan «Konferansın basına kapalı yapılaca- ğını, her ülke devlet veya hükümet başkanının oturumlara ancak ikikişilik bir delegasyonla katılabileceğini» belirtti.

20- Polonya'nın Bern Büyükelçiliğini basarak elçilik görevlilerinirehin alan silahlı kişilerin eylemlerini devam ettirdikleri ve istekleri- nin yerine getirilmesini istedikleri, yabancı ajanslar tarafından bildi- rildi.

21- Doğu Almanya hesabına casusluk yaptığı gerekçesiyle Almanpolisi tarafından yakalanan Danİmarkalı gazeteci Flemming Soerensen'-in Federal Araştırma Bakanı Andreas Von Buelow ile yakın ilişkikurduğu yabancı ajanslar tarafından' ileri sürüldü.

8 Eylül 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu başkanlığında Yüksek Planlama Ku- rulu üyeleri ve 27 üniversite rektörüyle yapılan toplantıda üniversi- telerin ihtiyaçları üzerinde duruldu.

2- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Al-dıkaçtı, Devlet Danışma Konseyi ve buna bağlı 8 maddenin tasarıdankesin olarak çıkarıldığını açıkladı.

Öte yandan Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Türkiye MilletMeclisi kuruluşunu düzenleyen 83. maddede değişiklik yapmamayave milletvekili sayısının 400 olarak kalmasına karar verdi.

3- Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran - Irak savaşınedeniyle 20 Ağustos günü yayınladığı duyurunun yürürlükte oldu- ğu bildirildi ve Basra Körfezi'nin Irak savaş uçaklarının etkin men- zili içinde kalan bölümünün özelikle İran kıyılarının yanaşma, demir- leme ve seyir süresince hava tehdidine açık olduğu hatırlatıldı.

4- Banker Kastelli adıyla tanınan ve Tunus'ta yakalanan AbidinCevher Özden'in Türkiye'ye iadesi için' gerekli dosyanın hazırlanarakTunus'a gönderileceği Dışişleri yetkililerince açıklandı.

5- NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komu-tanlığı'nın 30. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. NATO GüneydoğuAvrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneraltörende yaptığı konuşmada, «Bu bölgeyle ilgili hiçbir dost ve düş- man harp planı, Türkiye'nin taşıdığı her türlü potansiyeli hesaba kat- madan geliştirilme ve uygulama imkanına sahip değildir.» dedi.

6- Türkiye Barolar Birliği tarafından İstanbul'da Gazeteciler Ce- miyeti Salonu'nda düzenlenen «Anayasa Taslağı Üzerine Görüşler»konulu seminerde bir konuşma yapan Birlik Başkanı Atilla Sav, «Ana- yasada savunma hakkının unutulduğunu» belirterek, «Bu görevi kap- sayacak bir düzenleme için Barolar Birliği'nin öneri hazırladığını» söy- ledi.

7- Başbakanlık İktisadi ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na Sümer-bank Gen'el Müdürlüğü müşavirlerinden Ömer Uğur atandı.

8- Türk-İş tarafından düzenlenen anayasa konferansında oy bir- liği ile kabul edilen bildiride, «Siyasal açıdan olduğu kadar ekonomikaçıdan da anayasa tasarısı, tüm çalışanların, işçilerin hak ve özgürlük- lerini ortadan kaldıracak, Türkiye'de bir kısım sermayedarların ekono- mik iktidara ve siyasal iktidara da egemen olacağı bir sistemi geçerlikılacak unsurları taşımaktadır.» denildi.

Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz da konferansta yaptığı konuşmada«Sendikacılık son tahlilde bir temsil görevidir. Bunu layıkiyle yapmakistiyoruz. Buna imkan kalmaz ise hak ve özgürlükleri koruma ve ge- liştirme ödevini bir başka alanda yaparız.» dedi.

9- Türkiye İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı HalitNarin Ankara'da yazılı olarak yaptığı açıklamada, «Çalışma hayatındabüyüyen işsizliğin yanında, sanayii işletmelerinin de işsiz kalması vedurması gibi ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Duran bir sanayininmilli ekonomiye ve sosyal hayatımıza ne kadar büyük problemler çı- karacağı açıktır. Türk sanayii ve iş aleminin bu kadar yüksek faizlikredilerle ayakta kalmasını beklemek son' derece yanlıştır.» dedi.

10- Yapı ve Kredi Bankası'nın 39. kuruluş yıldönümü kutlandı.

11- Ressam Arif Kaptan İstanbul'da vefat etti.

12- İlk hacı kafilesi İstanbul'dan Cidde'ye hareket etti.

13- Esenboğa Havaalanı baskınında ele geçirilen Ermeni teröristLevon Ekmekçiyan'ın cezaevinden tüm dünya Ermenilerine yazdığımesaj basında yayınlandı.

14- Türkiye Yazarlar Sendikası kurucuları ve Yönetim Kurulu üye- lerinden Yaşar Kemal ile Adnan Özyalçıner’in, TCK'nin 141/1, 159ve 319. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı Askeri Mahkemesi'nce ifadeleri alındı.

15- Çiğli İplik Fabrikası'nda münfesih AP yanlısı işçilere işkenceyaptıkları gerekçesiyle 10 ülkücü işçi, Ege Sıkıyönetim Komutanlığı 1Nolu Askeri Mahkemesi'nce 15'er yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

16- İran'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed Ali Sermedi biraçıklama yaparak, «Irak füzeleri ile batırılan Türk gemisinin Irak'ınilan ettiğ savaş bölgesinin 400 mil açığında olduğunu» öne sürdü.

17- Uluslararası Para Fonu (IMF)nin üst düzeydeki adının açık- lanmasını istemeyen bir yetkilisi Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeç- te, «Türkiye'nin iki yıl içinde herkesin hayranlığına yol açan üstünbir performans gösterdiğini» belirterek, «Türkiye'nin daha katetmesigereken uzun bir yolu vardır. Türk ekonomisinin tam olarak sağlığakavuşması bu yolun, bütün sıkıntılarına rağmen, azimle sürdürülme- sine bağlıdır.» dedi.

18- Kıbrıs Rum yönetimi lideri Kipriyanu'nun Atina'da YunanistanBaşbakanı Andreas Papandreu ile görüştükten sonra «Kıbrıs sorununuBirleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bu yıl götürmekten vazgeçtiğini,bu karar için 1983 Mart ayına kadar bekleneceğini» açıklaması Anka- ra diplomatik çevrelerinde «Türk dış politikasının önemli bir başarısıolarak» değerlendirildi.

19- Fas'ın Fes kentinde başlayan 12. Arap Zirvesinde bir konuş- ma yapan Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in, «23 aydan bu ya- na süren savaşta anlaşma yapmaya yanaşmayan İran'a, tüm ArapBirliği'ne üye ülkelerin ültimatom vermelerini» istedi, Bahreyn Ha- ber Ajansı tarafından bildirildi.

Öte yandan Irak'ın, İran'ın ana petrol yükleme tesisi olan Hargadasını yeniden bombaladığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- AP ve UPI Ajanslarının Bern çıkışlı haberlerine göre; Po- lonya'nın Bern Büyükelçiliği'ni basan ve istekleri yerine getirilmediğitakdirde binayı havaya uçuracakları tehdidinde bulunan silahlı kişiler8 rehineyi daha serbest bıraktıfar. ve tanıdıkları süreyi 48 saat uzat- tılar.

Öte yandan Polonya askeri yönetimi İsviçre yetkililerine başvu- rarak, rehinelerin kurtarılmasına yardımcı olmak üzere özel bir timgönderme teklifinde bulundu.

21- Hollanda'da genel seçimler yapıldı.

9 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Çubuk ilçesi ile Çubuk2 barajında incelemelerde bulundu.

2- Danışma Meclisi'nde Türkiye'de radyo ve televizyonun ancakdevlet eliyle kurulabileceğine ilişkin anayasa tasarısının 28. maddesikabul edildi. Öte yandan yayınların dağıtımından önceki denetiminisağlayan hüküm de benimsendi.

Ayrıca yüksek okulların özel sektör tarafından kurulamayacağı- na ilişkin 166. madde de tartışmalardan sonra kabul edildi.

3- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Uluslararası Para Fonu(IMF) ve Dünya Bankası'nın Toronto'da düzenlenen yıllık toplantı- sında yaptığı konuşmada, «Türkiye'de yeni vergilerin konmasının vesırf piyasayı canlandırmak amacı ile para-kredi politikasının değişti- rilip emisyon hacminin genişletilmesinin kesinlikle söz konusu olma- dığını» söyledi.

4- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanlığı tarafındanyapılan açıklamada, askeri cezaevlerinde halen 493 kişinin gözaltında,17 bin 641 kişinin de tutuklu olarak bulunduğu» bildirildi.

5- Türk-İş Başkanı Şevket Yılmaz tarafından anayasa taslağınailişkin yapılan açıklama bazı işadamları tarafından cevaplandırıldı.

6- İzmir'in kurtuluşunun 60. yıldönümü törenlerle kutlandı.

7- Askeri Yargıtay İkinci Daire Başkanı Hakim Albay Yaşar Yü-cedağ vefat etti.

8- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde yar- gılanan Barış Derneği Başkanı Mahmut Dikerdem'in tahliye istemireddedildi.

9- Irak roketatarlarının saldırısına uğrayarak Basra Körfezi'ndebatırılan kuru yük gemisi «Mar - Transporter»in sağ kalan 29 kişilikmürettebatı kara yoluyla Tahran'dan Erzurum'a getirildiler.

10- Türkiye'nin Burgaz Konsolosluğu idari ataşesi Bora Süelkansilahlı bir saldırı sonucu öldürüldü. Beyrut UPI bürosuna telefon edenbir kişi saldırıyı «Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları» adlı örgü-tün üslendiğini açıkladı.

11- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Perez de Cuellar Güvenlik Konseyi ile ilgili olarak verdiği ilk raporunda, «Güvenlik Konseyininuluslararası sorunları çözmede aciz kaldığını, konseyin etkisini dahafazla hissettirebilmesi için askeri gücünü ve otoritesini arttırması ge- rektiğini» belirtti.

12- Fas'ın Fes kentinde toplanan Arap Birliği'ne üye ülkelerin 12.Zirve Toplantısında, «Orta Doğu sorunuyla ilgili Fahd Planı olarakbilinen ve Suudi Arabistan'ın önerilerini içeren plan» bazı değişik- liklerle kabul edildi.

Sona eren 12. Arap Zirve Konferansı'nda Fahd Planı'na eklenenbir madde ile FKÖ'nün Filistin halkının tek yasal temsilcisi olduğukabul edildi ve BM Güvenlik Konseyi'nin, kurulacak Filistin devletide dahil olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerin hak ve güvenlikleriniteminat altına alması istendi.

13- Fas'ta toplanan Arap Birliği Zirve Toplantısını boykot eden Lib- ya lideri Muammer Kaddafi'nin Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan ge- zisini devam ettirdiği ANKA Ajansı'nın Prag çıkışlı haberinde bildirildi.

14- FKÖ gerillalarının Batı Beyrut'tan tahliyesini denetlemek üzeregelen Barış Gücü askerlerinin Lübnan'ı terketmeye başladıkları, buarada İsrail uçaklarının Suriye'ye ait füze bataryalarına karşı yeni birsaldırı düzenledikleri, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- Polonya'nın Bern Büyükelçiliği'ni basarak elçilikte bulunanlarırehine alan silahlı kişilerin, İsviçre polisince düzenlenen bir baskınsonucu yakalandıkları ve rehinelerin kurtarıldığı, yabancı ajanslar ta- rafından bildirildi.

16- AA'nın Yeni Delhi çıkışlı haberinde Hindistan'ın kuze- yindeki Uttar Pradeş eyaletinde su baskınları nedeniyle 500 kadar köyün tehlike altında olduğu ve 10 gün içinde 480 kişinin öldüğübildirildi.

17- AP Ajansı'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; ArjantinKara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından sonra Deniz Kuvvetleri Ko- tanı Amiral Jorge Anaya da görevinden istifa etti.

10 Eylül 1982

1- Danışma Meclisi'nde, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde bir Er- meni terörist tarafından şehit edilen Bora Süelkan için saygı duruşun- da bulunuldu. Birleşimi açan Başkanvekili Vefik Kitapçıgil, tasarı üze- rinde görüşmelere geçmeden önce yaptığı konuşmada, Ermeni terörü- nü kınayarak, «Artık Türk milletinin sabrı taşmıştır. Yine acı bir olayyaşadık. Çılgın Ermeni teröristlerin yeni bir saldırısı ile bir şehit dahaverdik» dedi.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Burgaz Başkonsolosluğu İdariAtaşesi Bora Süelkan'ın şehit edilmesi üzerine Ankara'da verdiği de- meçte, «Süelkan'ın katilinin yakalanarak layık olduğu cezaya çarptırıl- ması şu anda Bulgar makamlarının sorumluluğunda olan bir husus- tur.» dedi.

3- Danışma Meclisi'nde, mahkemelerin bağımsızlığına ilişkin171'inci madde ile hakim teminatı başlıklı 172'nci madde görüşüle- rek kabul edildi ve kesinleşti. Ancak, 172'nci maddeye, savcılar dabir önergeyle konuldu.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Yuna- nistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun Türkiye'nin Pakistan ile bir- likte nükleer silah yapımı için çalışmalar sürdürdüğü yolunda verdiğibir demeçle ilgili olarak yöneltilen bir soruyu, «Türkiye, nükleer silahimali konusuyla herhangi bir şekilde ilgilenmediği gibi, bu tip silah- ların imali için diğer ülkelerle işbirliği yapması da söz konusu değil- dir.» şeklinde cevaplandırdı.

5- Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Türkiye'de ilk kez «Çevre En- vanteri» uygulamasını başlattı.

6- Banker Kastelli adıyla tanınan Cevher Özden'in Tunus'tanTürkiye'ye iadesi amacıyla Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan dosya, Dı- şişleri Bakanlığı'nın bir özel kuryesi aracılığıyla Tunus'a gönderildi.

7- Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1982-1983 öğrenim yılının ba- şından itibaren yüksek öğrenim gençliğinin barınma sorunlarına yar- dımcı olmak amacıyla «Öğrenci pansiyonculuğu» uygulamasına baş- layacağı, Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Grup Başkanlığı'nca açık- landı.

8- Basında yer alan bir habere göre; Türk-İş İcra Kurulu Anka- ra'da yaptığı toplantıda anayasa tasarısı ile ilgili son gelişmeleri de- ğerlendirdi.

9- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı HalitNarin, Tercüman Gazetesi muhabirinin ekonomik konulara ilişkin bir so- rusuna verdiği yanıtta, «Sanayi ve iş alemi pahalı para politikasınıngetirdiği yük altındadır, işletme sermayesinin tüketildiği ve enflasyonsenelerinden dolayı büyüyen kredilerin faizleri altında, bize göreumutsuz bir mücadele vermektedir. Bunu iş aleminde artık ekonomiktükenme noktası diye değerlendirmemizden dolayı sonbahar kritiktir.Yani eski tabirle, ekonominin bir atımlık barutu kalmıştır veya çokişyerinin bitmiştir.» dedi.

10- Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı İsmail Kulaksızoğlu, An- kara'da basına yaptığı açııkiamada, anayasa tasarısının 161. maddesiile ilgili olarak, «Bu madde devletin öncelik hakkının özel sektöregeçişini sağlayan anayasal dayanaklı hükümler içermektedir.» dedi.

11- Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Ahmet Abakay, Ankara'- da basına yaptığı açıklamada, «Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda dünbenimsenen «Basın hürriyeti» başlıklı madde ile Türkiye'de basın öz- gürlüğü olayı sona erdirilmiştir.» dedi.

12- Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları YardımlaşmaVakfı (TOBAV)'ın Ankara'daki lokali, törenle açıldı.

13- Adana'nın en eski dokuma fabrikası Milli Mensucat, borçlubulunduğu SSK tarafından ikinci defa açık artırma yolu ile satışa su- nuldu, ancak ihaleye katılan olmadığından fabrikanın satılması ger- çekleşmedi.

14- İzka - Rabak Kablo Metal Endüstrisi A.Ş. tarafından TürkKara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na 5'er milyonlira bağışta bulundu.

15- Dünya borsalarında gerileme eğilimine giren altın fiyatlarınıniç piyasaya yansımasıyla dün 2 bin 630 liradan işlem gören 24 ayarkülçe altının gramı 2 bin 580 liraya kadar düştü.

16- İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, kapatılan Türkiye İşçiPartisi (TİP)'in İstanbul'un sekiz ilçesiyle Bandırma'daki yöneticilerin- den 49'u hakkında daha dava açtı.

17- Gümrük ve Tekel eski bakanlarından Ahmet Çakmak, Geredeolaylarıyla ilgili olarak açılan davada yeterli ve inandırıcı kanıt bu- lunamadığından beraat etti.

18- Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonasının 2. gününde Türkgüreşçileri 8 galibiyet, 3 de mağlubiyet aldılar.

19- 15 kişiye Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi ve Türkiye'debulunan mallarının hazinece tasfiye edilmesine ilişkin Bakanlar Ku- rulu kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

20- 1979'da Türkiye'ye acil yardım amacıyla başlatılmış olan OECDKonsorsiyumunun geçen haziran ayında aldığı karar çerçevesinde üyeülkelerden Türkiye'ye 1983'te verilecek yardım taahhütlerini belirle- diği haberi basında yer aldı.

21- Basında yeralan bir habere göre; Tunus'ta yakalanan BankerKastelli (Cevher Özden) kendisini sorguya çeken Tunus İçişleri Ba- kanlığı üst düzey yetkililerinden, biran önce Türkiye'ye iadesini istedi.

22- İran Hükümeti, Türkiye'nin bütün doğal gaz gereksinimini karşılamayı kabul etti.

23- DPA'nın Dakka çıkışlı haberine göre; Bangladeş'te askeri yö- netimin, ülkenin yeni anayasasını Türk anayasasından yararlanarak ha- zırlayacağı haberi Dakka'da yayınlanan «Yeni Ulus» gazetesi'nde yeraldı.

24- Akajans'ın Bonn çıkışlı haberine göre; Bonn cezaevinde tu- tuklu bulunan 4'ü Türk, biri Faslı, geri kalanları da Suriyeli 6 mahkum,cezaevinden kaçtı.

25- UPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Pentagontarafından yapılan açıklamada, ABD'nin McDonnel Douglas Şirketi'n-ce, İsrail'in satın aldığı 11 adet F-15 savaş uçağı için 69.6 milyon do- larlık bir siparişi onayladığı bildirildi.

26- Fas'ın Fes kentinde dün gece sona eren Arap Birliği'ne üyeülkelerin 12. Zirve toplantısında kabul ettikleri Orta Doğu Barış Pla-nı'nın ayrıntıları açıklandı. Barış Planı'nda, İsrail'in 1967 savaşında iş- gal ettiği topraklardan çekilmesinin istendiği ve başkenti Kudüs olanbağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının benimsendiği yabancıajanslar tarafından bildirildi.

27- İsrail Başbakanı Menahem Begin'in, verdiği bir demeçte, «Ame- rika'yı kendisini iktidardan düşürmekle suçladığı» yabancı ajanslar ta- rafından bildirildi.

28- İran'ın, eski Dışişleri bakanlarından Kerim Sencabi'nin Fran- sa'dan sığınma hakkı istediğini ve isteğinin kabul edildiğini ilerisürdüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

29- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Kıbrıs Rumkesiminin Komünist Akel Partisi Genel Sekreteri Ezekias Papaioan yap- tığı bir konuşmada, Rum bölgesinde yeni bir darbe olasılığındansöz etti.

11 Eylül 1982

1- Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor- saları Birliği'nin 37'nci Genel Kurulu Ankara'da başladı. Genel Ku-rul'da bir konuşma yapan Başbakan Bülend Ulusu, «Bugün ülkemiz- de enflasyonla toplum yararına sağlanacak bir fayda yoktur. Dövizgelirlerimizi artırma ve enflasyonu kontrol altına alma hedefimizdenvazgeçemeyiz. Dolayısıyle uyguladığımız programdan inhiraf etmekniyetinde değiliz.» dedi.

Odalar Birliği Genel Başkanı Mehmet Yazar ise konuşmasında, «Ha- len Türkiye'de siftah yapmadan kapanan dükkanlar olduğunu ve sı- kıntılar dolayısıyla bazı kişilerin ümitsizliğe düştüklerini» söyleyerek,«Fakat bütün bu sıkıntılara rağmen yine biliyorum ki, halen hafıza- nızda canlılığını koruyan ve daima dehşetle hatırladığımız birkaç yılöncesinin Türkiye'yi iktisaden batma noktasına getiren şartlarına dö- nüşü hiçbirimiz asla istemiyoruz.» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeç- te, Hükümetin göreve başladığı 21 Eylül'den bu yana geçen yaklaşıkiki yıllık sürenin bir değerlendirmesini yaptı ve «Başarılı bir şekildeuygulanmasına devam edilen ekonomik istikrar programında asıl he- defe 1983 yılı sonunda ulaşacağız.» dedi.

3- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, ortaokul ve liselerin, «Ara sınıflarında Türkçe ve edebi- yat derslerinden sınıfta kalanlara bir sınav hakkı daha tanınacağını»belirterek, «Orta son ve lise sonda bu uygulanıyordu. Biz de bunudengeledik.» dedi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, ANKA Ajan-sı'na yaptığı açıklamada, «İlaç, üretiminden tüketimine, kalitesindenfiyatına kadar her aşamada devletin denetimi altında olmalıdır.» dedi.

5- Danışma Meclisi Genel Kurulu toplantısında, Anayasa tasarısı- nın yüksek yargı organları ile ilgili maddeleri ele alındı ve GenelKuurul'da görüşülen yedi maddeden dördü kabul edildi, üçü de ko- misyona geri verildi.

6- Amerika Birleşik Devletleri Chicago Üniversitesi Orta DoğuEnstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Richart Chambers başkanlığında bir bilim heyeti, Anadolu uygarlıklarını incelemek üzere Türkiye'ye geldi.

7- Milliyet Gazetesi'nde, İstanbul Üniversitesi İktisat FakültesiBankacılık Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Akın İlkin, İstanbulBankası Genel Müdürü Özer Çiller, Yapı ve Kredi Bankası Genel Mü- dürü Halit Soydan'ın katıldığı «Bankalar Çözüm Bekliyor» başlıklıforum yayınlandı.

8- Esenboğa Havaalanı’nda silahlı baskın düzenleyerek araların- da emniyet görevlilerinin de bulunduğu dokuz kişinin ölümüne yolaçan ve Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce idama mahkum edilenLevon Ekmekçiyan'la ilgili gerekçeli karar tamamlandı. Kararda, ola- yın gelişimi ve dış bağlantıları anlatılarak, «Hakiki bir tehlike kesin- likle bulunmaktadır.» denildi.

9- Devlet Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nın ele- manlarından, Milliyet Gazetesi'nin müzik eleştirmeni Faruk Güvenç,geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öldü.

10- 48 kilo güreşçi Salih Bora, Dünya Grekoromen Güreş Şam-piyonası'nda dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

11- Milliyet Gazetesi'nin Atina çıkışlı haberine göre; Yunan hü- kümet sözcüsü Dimitrios Marudas, Dışişleri Bakanı Yuannis Haralambo-pulos'un 2 Ekim'de Ottovva'da Türk Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'eBalkanların nükleer silahlardan' arınmış bir bölge olmasını önerece- ğini açıkladı.

12- İsveç polisinin, Avrupa'deki tüm güvenlik örgütlerini uyara- rak, Ermeni militanlarının 10 başkentte Türk büyükelçiliklerine bomba- lı çanta bırakma eylemi hazırladıklarını bildirdiği haberi basında yeraldı. Aynı habere göre; İsveç polisi tarafından yakalanan ve kimliğiaçıklanmayan uluslararası bir terörist, verdiği ifadede, «Ermeniler 10başkentte Türk temsilciliklerine karşı saldırıya geçecekler» dedi.

13- Akajans'ın bir haberine göre; Türkiye'de çeşitli eylemlerdensanık olarak yurt dışında saklanan 40 firariden 22'sinin yakalanmalaniçin tamamlanan dosyalar interpol'e gönderildi ve haklarında «KırmızıBülten» çıkarıldı.

14- Basında yer alan bir habere göre; bir süreden beri KTFD'debulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Profesörü Türkkaya Ataöv, «Ermeni Sorunu ve Yöntem» konulu konferansında, Er- meni iddialarını çürüten belgesel bir konuşma yaptı.

15- REUTER Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; BM GenelSekreteri Javier Perez de Cuellar, Moskova'ya yaptığı üç günlük ge- zisini tamamlamadan, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromi-ko ile ikinci bir kez daha görüştü.

16- Bonn Cezaevi'nden kaçan dördü Türk altı kişiden HayrullahÖzcan, Bonn polisi tarafından ele geçirildi.

17- Basında yer alan bir habere göre; Birleşik Amerika'nın Sov- yetler Birliği'nden Batı Avrupa'ya doğal gaz nakledecek boru hattınamalzeme satan firmalara karşı yaptırımlar uygulamasına rağmen, İn- giltere hükümeti, iki İngiliz firmasına daha malzeme satmaya devametmesi talimatı verdi.

18- Akajans'ın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Federal AlmanSosyal Demokrat Partisi (SPD)'nin gençlik kolları, yabancı düşman- lığına ve yabancılara karşı peşin görüş ve hükümlülerle mücadeleiçin, bütün Almanya çapında bir hareketin başlatılmasına karar verdi.

19- ABD Kongresi, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın, Ek ÖdenekYasası'na karşı kullandığı vetoyu reddetti.

20- Çok uluslu Lübnan Barış Gücü'ne bağlı 800 ABD deniz pi- yadesinden sonra, İtalyan birliklerinin de Beyrut'tan çekildikleri veİtalya'daki üslerine dönmek üzere ülkeden ayrıldıkları yabancı ajans- lar tarafından bildirildi.

21- UPI'nın Mannheim çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'nıngüneybatısındaki Mannheim kentinde Havacılık Günü nedeniyle dü- zenlenen gösterilere katılan bir Amerikan askeri helikopterinin düş- mesi sonucunda helikopterde bulunan 44 kişinin öldüğü belirlendi.

22- Anadolu Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere yö- netimi, Arjantin dışındaki tüm ülkelere ait gemilerin Falkland adala- rından yararlanabileceklerini açıkladı.

23- Fas'ta yapılan Arap Birliği Zirvesi'nde kabul edilen planı red- deden İsrail'in, «Bu son planı savaş ilanı olarak gördüklerini» açık- ladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24- UPI'nın Viyana çıkışlı haberine göre; Avusturya İçişleri Ba- kanlığı bir açıklamada bulunarak, Polonya'nın Bern büyükelçiliğini ba- san silahlı eylemcilerin liderinin 1968 yılında ülkelerinde casusluk su- çuyla mahkum olduğunu doğruladı.

25- Anadolu Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; İran MerkezBankası Başkanı Muhsin Nurkbaş, ülkesinin Harg adasındaki petrolyükleme terminalinden petrol alan tankerlerin sigorta edileceğini veherhangi bir geminin Irak saldırılarında zarar görmesi halinde, tazmi- nat ödeneceğini açıkladı.

26- REUTER Ajansı'nın Bahreyn çıkışlı haberine göre; Suudi Ara- bistan'ın Medine kentinde bir siyasal toplantı düzenleyen binlerceİranlı hacı adayı, Suudi Arabistan güvenlik güçlerince dağıtıldı.

27- Kanada Başbakanı Pierre Trudeau, kabinede değişiklikler yap- tığını açıkladı.

28- AP Ajansı'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin'de21 Eylül tarihinde, yüksek hükümet organı sıfatı ile yeni bir askeriyönetim kurulacağı açıklandı.

29- Polonya'nın Tokyo Ticaret Ataşesi ile karısının, Fransa'dan si- yasi sığınma hakkı istedikleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

30- İngiliz güvenlik kuvvetlerinin yaptıkları baskınlar sonucuLondra'da Ermeni asıllı iki kişi tutuklandı.

12 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve MGK üyeleri kuv- vet komutanları ile Başbakan Bülend Ulusu Beypazarı ve Çayırhan'daincelemelerde bulundular.

Devlet Başkanı Orgeneral Evren Beypazarı'nda halka hitaben yap- tığı konuşmada, «İstanbul ve Ankara'da oturup konuşarak, yazı yaza- rak ahkâm kesenler var. Bunlara tavsiyem şu olacak. Türkiye'nin heryerini adım adım gezsinler., ondan sonra ne yazacaklarsa yazsınlar,ne söyleyeceklerse söylesinler.» dedi.

Evren ve beraberindekiler Çayırhan Termik Santrali ile TKİOrta Anadolu Linyit işletmesi ve Softaboğazı Tesislerinde inceleme- lerde bulunduktan sonra, Nallıhan'a geçtiler.

2- Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Kanada'-nın Toronto şehrinde yapılan yıllık toplantılarına katılan Devlet BakanıSermet Refik Pasin ile Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu yurdadöndüler. Devlet Bakanı Sermet Pasin Ankara Esenboğa Hava Lima- nında verdiği demeçte, «Uygulanan ekonomik istikrar programınınIMF ve Dünya Bankası'nca olumlu karşıladığını» söyledi.

Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu ise Yeşilköy Hava Limanı'n-da yaptığı açıklamada, «Yapılan görüşmelerden edindiğim intiba, Tür-kiyenin kredi bulurluk seviyesinin geçmiş yıllara nazaran çok olumlubir düzeye ulaştığıdır. Hemen her uluslararası kamusal veya özel fon- dan kredi temin etmemizin açık olduğunu gördüm. Türk milletine şu- nu iletmek isterim ki Türkiye uyguladığı ekonomi programını takipetmek için de gerekli bütün dış kaynaklara sahip bulunmaktadır. Öy- le sanıyorum ki bu yıl ulaşacağımız 4.4'lük mili gelir artışı hızı daönümüzdeki yıllarda sürecektir.» dedi.

3- Bakanlar Kurulu 38 kişinin Türk vatandaşlığından çıkmasınaizin verdi.

4- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu, Genel Kurul görüşme- leri sırasında komisyona. geri verilen maddeleri yeniden hazırlamaçalışmalarını sürdürdü.

5- Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı çalışanöğrencilerle ilgili yaptığı açıklamada, «Çalışan öğrencilerin durumu gözetilmiştir. Bundan böyle çalışıp bir fakülteye devam eden öğrenciaynı hakları tanıyan açık öğretime geçeceklerdir. Bu açık öğretim Tür- kiye'nin çeşitli merkezlerinden yürütülecek ve hazırlanacak yayınlardoğrultusunda öğrencinin eğitimi sağlanacaktır. Aynı öğrenciler içinTV olanaklarından da'yararlanılacaktır.» dedi.

6- Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Bor- saları Birliği'nin 37. Genel Kurul toplantısının ikinci gününde gün- dem uyarınca yapılan seçimleri Mehmet Yazar'ın başkanlığındaki listekazandı.

7- Milli Eğitim Bakanlığı'nca Hatay'da 35 ilkokul öğretmeniningörevine son verildi.

8- Türkiye'nin dış borçlarının geçtiğimiz temmuz ayı itibariylesadece ana para olarak 15.3 milyar dolara yükseldiği, faizinin ise, 5.2milyar dolar olduğu basındaki haberlerde bildirildi.

9- Yurt dışında bulunan Türk diplomatlarına suikast planı hazır- layan Ermeni teröristlerin yakalandıkları, bu arada suikast planlarınınele geçirildiği, basındaki haberlerde yer aldı.

10- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş 12 Eylül Ha-rekatı'nın 2. yıldönümü nedeniyle Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren, MGK üyeleri ve Başbakan Bülend Ulusu'ya birer kutlama me- sajı gönderdi.

11- Akajans'ın Berlin çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'nınBerlin kentinde 6 Türk ailesinin oturduğu binaya atılan bomba ha- sara yol açtı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

12- AA'nın Selanik çıkışlı haberine göre; Yunanistan BaşbakanıAndreas Papandreu Selanik'teki 47. Uluslararası Ticaret Fuarı'nda yap- tığı konuşmada, «Uluslararası ilişkilerimizden ve coğrafi avantajları- mızdan yararlanma zamanı gelmiştir. Yunanistan Avrupa ile Arap dün- yası arasında bağlantı noktasıdır. Gelecekte Avrupa ve Afrika arasındabağlantı noktası olabilir» dedi.

13- Lübnan'lı solcu militanların Beyrut Limanı'na asker ve cepha- ne taşıyan Fransız Barış Gücü konvoyuna roket ateşi açarak cephaneyüklü bir kamyona havaya uçurdukları, 6 aracı da ateşe verdikleriyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Şili Devlet Başkanı General Pinochet, «Ülkedeki rejimin de- ğiştirilmesi konusunda herhangi bir eğilim olmadığını» bildirdi.

15- THA'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin'de askericuntada yapılan değişiklik, Devlet Başkanı General Reynoldo Bignone'-nin yönetimini yasallaştırdı.

13 Eylül 1982

1- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa tasarısının mad- delerinin görüşülmesine devam edilirken, TBMM'nin kuruluşuna iliş- kin madde, yapılan bir değişiklik ile kabul edildi ve Meclis'in 450milletvekilinden kurulması kararlaştırıldı. Öte yandan Genel Kurul'da94, 106, 109, 111, 112, 193, 195, 196, 197 ve 198. maddeler de ka- bul edildi.

2- Danışma Meclisi'nde bir konuşma yapan Anayasa KomisyonuBaşkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, «Danıştay'sız bir hukuk devleti olama- yacağını» belirtti ve üniversitelerle ilgili olarak da «Üniversitede özerk- liğe inanmış bir kişiyim. Uygar alemin inancı ile bu konuda inancımaynıdır. YÖK olağanüstü dönemin kanunudur. Geçicidir. Zamanla or- tadan kaybolmaya mahkumdur. Geçici dönemden sonra bu müessese- nin ortadan kalkacağına inancım tamdır.» dedi.

3- Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov Devlet Başkanı Or- general Kenan Evren'e gönderdiği özel mesajda, «Burgaz idari Ata- şemiz Bora Süelkan'ın Ermeni bir tedhişçi tarafından şehit edilmesin- den duyduğu üzüntüyü» belirterek, «Cinayet failinin yakalanması içintüm çabaların sarfedilmekte olduğunu, katilin yakalanacağına inan- dığını» söyledi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca, doktorların özel mua- yenehanelerde alacakları ücretlere üst sınır getirilmesi kararlaştırıldıve bu ücret 1440 lira olarak belirlendi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. İsmail Türk UBA'yaverdiği demeçte, «Yeni bir menkul kıymet tipi olarak kar ve zararortaklığı belgeleri inceleniyor. Kar ve zarar ortaklığının ne olacağı vebunların düzenlenmesi hususunda çalışmalar sürdürülmektedir.» dedi.

6- Türk Sanayici ve işadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı AliKoçman emisyon artışına karşın piyasadaki durgunluk ile ilgili olarakyaptığı açıklamada, «Tipik bir stagflasyon döneminden geçildiğini»belirterek, «Bu, bir anlamda spekülasyon ve enflasyon beklentisidir.Bazı çevreler, muhtemel bir spekülasyon ortamında hızla hareketegeçirip kullanmak için' ellerinde para tutuyor olabilir» dedi.

7- AA'nın haberine göre; Ankara Esenboğa Hava Limanı'nda si- lahlı ve bombalı eylemde bulunan ve 9 kişinin ölümüne neden olanve idama mahkum edilen Ermeni terörist Levon Ekmekçiyan'ın dos- yası Askeri Yargıtay'a gönderildi. Öte yandan Ekmekçiyan'ın ise ha-.yatının bağışlanması ve cezasının indirilmesi isteğiyle mahkemeye birdilekçe verdiği bildirildi.

8- DİSK Araştırma Enstitüsü'nün 10 uzmanı hakkında TCK'nin146/1. maddesi uyarınca İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 NumaralıAskeri Mahkemesi'nce dava açıldı ve idam cezası istendi.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca, yasadışı Türkiye Devrimci Komünist Partisi (TDKP) yönetici ve üyesi229 sanık hakkında dava açıldı.

10- 228 kişinin Türk vatandaşlığına alınmasını, 40 kişiye Türk va- tandaşlığından çıkma izninin verilmesini ve 53 kişiye de Türk vatan- daşlığının kaybettirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Ga-zete'de yayınlandı.

11- İngiltere'de bir Türk diplomatını öldürmek üzere plan yapmak,ateşli silahlar bulundurmak ve ASALA üyesi olmakla suçlanan iki Er- meni, Londra'da yapılan duruşmaları sonunda tutuklandılar.

12- Akajans'ın Franfurt çıkışlı haberine göre; Cannes Film Fes-tivali'nde Altın Palmiye ödülü alan "Yol" filminin galasında bulun- mak üzere Federal Almanya'ya giden Yılmaz Güney'e, ülkeye girişizni verilmedi.

13- Kıbrıs Rum kesiminde Ermeni tedhiş örgütü ASALA'nın faali- yetler gösterdiğine ilişkin haberler üzerine BM Güvenlik Konseyi'ndekonuya değinen Nikos Rolandis de, Rum İçişleri ve Savunma BakanıBenjamin'in söylediği gibi «Ermenilerle bir ilişkileri olmadıklarını»belirtti.

14- İsrail uçaklarının Bekaa vadisinde Zahle kentinin yakınların- da bulunan Suriye mevzilerini yeniden bombaladıkları, Lübnan'ın SesiRadyosu tarafından bildirildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Shultz anlaşmazlıklara bir çözümbulmak amacıyla İsrail ve Arap ülkelerine çağrıda bulunurken, İsrailhükümet sözcüsü Dan Meridor yaptığı açıklamada, «Lübnan'ın doğu kesiminde son zamanlarda artan silahlı çatışmalarla ilgili olarak Suriye'yi uyardıklarını» söyledi.

15- ABD yönetiminin Sovyet - Batı Avrupa doğal gaz projesinekatkıda bulunan kuruluşlara ambargo uygulamasının Avrupa şirketle- rini olduğu kadar birçok Amerikan kuruluşunu da etkisi altına aldığı,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16- AP Ajansı'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan'ınMedine kentinde son 5 gün içerisinde üçüncü kez gösteri yapan İranlıhacı adaylarından 21 kişinin tutuklandığı, Suudi Arabistan İçişleri Ba- kanlığı tarafından açıklandı.

17- Amerikan vatandaşlarının, nükleer silahların dondurulmasınıöngören bir özel referandum için oy kullanacakları, AP Ajansı'nınWashington çıkışlı haberinde bildirildi.

18- İsrail Gizli Haberalma Örgütü MOSSAD'ın başkanı Tuğgene- ral İtzhak Hofi emekliye ayrıldı ve adı ilk defa kamuoyuna duyuruldu.

19- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Ulusal Güven- lik Ajansı (NSA)'nıri Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA)'den üstünolduğu yazar James Bamford tarafından öne sürüldü.

20- Monaco Prensesi Grace Kelly ile küçük kızı Stephanie bir tra- fik kazası geçirdiler.

14 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in 20-23 Eylül tarih- leri arasında Yugoslavya Cumhurbaşkanlığı Kurulu Başkanı PeterStamboliç'in davetlisi olarak bu ülkeye resmi bir ziyarette bulunacağı,resmen açıklandı.

2- Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Burgaz Başkon- solosluğu idari Ataşesi Bora Süelkan, düzenlenen devlet töreni iletoprağa verildi.

Törende bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen «Git- tikçe sıklaşan menfur saldırı ve cinayetler karşısında hiddet ve sabır- sızlığımızı ifade edecek kelimeler bulmak çok zor. Bu iğrenç eylemlereson verilmesi için ne gerekiyorsa süratle yapılmasını hepimiz haklıolarak istiyoruz ve elbette bu gerçekleşecektir. Fakat devlet olarakyüzyıllarca her türlü tecrübeyi geçirmiş bir millet olarak metanetimizi,soğukkanlılığımızı korumak zorundayız. Bu amansız mücadeleyi azimve kararlılıkla, fakat aynı zamanda serinkanlılıkla ve basiretle hareketederek kazanacağız.» dedi.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Yunanistan Büyükelçisi Papulas'ımakamına çağırarak, «Atina Büyükelçiliği Kıdemli Askeri Ataşesi Al- bay Tüzüner ile Hava Ataşesi Yarbay Osman Boyalar'a saldırı sıra- sında gösterileri kapalı devre televizyondan izleyen Yunan polisininsaldırganlara zamanında müdahale etmemiş olmasını protesto etti vefaillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

4- Yargıtay Birinci Başkanı Derviş Turhan ANKA'ya yaptığı açık- lamada, «Cumhuriyet Savcılıklarına bağlı eğitilmiş "adli zabıta" örgü- tünün kurulması gerektiğini» belirterek, «Hukuk kurallarının kodlanma- sı ve sınıflandırılmasında, adli sicildeki birikimlerin ortadan kaldırılma- sı için sicillerin tutulmasında, içtihat ve mahkeme kararlarının tasnifve özetlenmesinde bilgisayar sistemleri uygulanmalıdır.» dedi.

5- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav Anayasa tasarısı ileilgili olarak ANKA'ya görüşlerini açıklarken «Anayasa Mahkemesi üye- lerinin Cumhurbaşkanı'nca seçilmesi kuralının yargı bağımsızlığına bü- tünü ile aykırı olduğunu» söyledi.

6- Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanlıklarına Sanayi ve Tek- noloji Bakanlığı eski müşavirlerinden Orhan ilgün ile Devlet Sanayive İşçi Yatırım Bankası uzmanı Evre Çapçı atandı.

7- Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürselölümünün 16. yılında Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen tö- renle anıldı.

8- İstanbul Belediye Başkanlığı'na 2. Kolordu Komutanlığı'ndanemekli Korgeneral Abdullah Tırtıl atandı.

9- Avukat ve oyun yazarı Osman Zeki Özturanlı geçirdiği birtrafik kazası sonucu vefat etti.

10- Filistin Kurtuluş Örgütü Ankara temsilcisi Abu Firaz, Türk-İşGenel Başkanı Şevket Yılmaz'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

11- Aydın'ın Muğla ve yöresinde hafta sonunda çıkan yedi ayrıyangında toplam 165 dekarlık orman arazisi yandı.

12- Bayındırlık eski Bakanı Selahattin Kılıç'ın Yüce Divan'daki yar- gılamasına devam edildi.

13- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davaya Sıkıyönetim Komutan- lığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

14- Barış Derneği davasına İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2Nolu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

15- İzmir'de yasa dışı «Devrimci Kurtuluş Örgütü» üyesi 10 kişiçeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

16- Yasa dışı TKP örgütüyle ilgili olarak 60 sanık hakkında Anka- ra Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nce dava açıldıve TCK'nın 141/1-5 maddelerine göre 15 yıla kadar ağır hapis ceza- ları istendi.

17- THA'nın haberine göre; Apo'cu adıyla bilinen yasa dışı bö- lücü PKK Örgütünün Siirt - Batman grubu sanıklarından 9 kişi tah- liye edildi.

18- Bankerlerle ilgili olarak Resmi Gazetenin mükerrer sayısındayayınlanan kanun hükmündeki kararname metni basında yer aldı.

19- Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Hava KurmayYarbay Osman Boyalar çoğunluğu Türkiye'den Yunanistan'a kaçaraksiyasal sığınma isteminde bulunan bir grup solcu gösterici tarafındanlinç edilmek istendi, ancak sivil polisin yardımı ile kurtarılarak hasta- neye kaldırıldı.

20- ANKA Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Dışişleri Ba-kanlığın'ca İtalya'da düzenlenen «Türk Günleri» başladı.

21- Yabancı ajansların haberlerine göre; 23 Eylül tarihinde yenigörevine başlayacak olan Lübnan'ın yeni Devlet Başkanı Beşir Cemayel,Beyrut'ta Falanjist Parti Genel Merkezi'nde meydana gelen patlamasonucu öldü.

Parti Genel Merkezi'nde meydana gelen patlama olayını ise hiç- bir örgüt yada grup üslenmedi.

22- AA'nın Strasbourg çıkışlı haberine göre; Avrupa Parlamen- tosu, savaş oyuncaklarının yasaklanmasını öngören bir raporu 45'ekarşı 82 oyla kabul etti.

23- AA'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Askeri Savcı- sı, Moskova ile ittifakı zayıflatmak ve halkı isyana teşvik etmeklesuçlanan Bağımsız Polonya Konfederasyonunun (KPN) 4 lideri için6 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis cezası istedi.

24- ANKA Ajansı'nın Cenevre çıkışlı haberine göre; İtalya'da«Propaganda - 2» gizli mason locasının şefi Licio Gelle, bir bankadansahte kimlikle para çekerken Cenevre'de yakalandı.

25- UPI Ajansı'nın Monte Carlo çıkışlı haberine göre; MonacoPrensesi Grace Kelly geçirdiği trafik kazasından sonra kaldırıldığı has- tanede beyin kanamasından öldü.

15 Eylül 1982

1- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu mali ve ekonomik ko- nulara ilişkin Hürriyet Gazetesi muhabirinin sorularını cevaplandırırken,«1983 takvim yılında elde edilecek gelirlerin ilk 1 milyon lirasındanalınacak Gelir Vergisi oranının yüzde 34'e düşürüleceğini, Mali Den- ge Vergisi'nin de yürürlükten kaldırılacağını» açıkladı.

2- Danışma Meclisi'nde anayasa tasarısının görüşülmesine devamedildi ve 63, 117, 126, 129, 132, 134, 138, 141, 148, 151, 153, 154,155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 169, 181, 183, 186, 187, 187-A,190, 191, 192 ve 194. maddeler kabul edildi.

3- Toplu Konut Kanunu'nun geçici birinci maddesi uyarınca İmarve İskan Bakanlığı'na kredi istemi için yapılacak başvuruların dondu- rulması kararı üzerine ANKA Ajansı'na görüşlerini açıklayan Kent-KoopGenel Başkanı Murat Karayalçın «Karar yerindedir. Bu kararla birlik- te devlet, geçici birinci maddenin uygulanmasının kendisine getire- ceği yükü, daha net bir biçimde saptayabilmiş olacaktır. Ayrıca bukararla iyi niyetli olmayan bazı kooperatif girişimlerinin engellenebi- leceğine inanıyorum.» dedi.

4- Uluslararası Busoni Piyano Yarışması'na Türkiye'yi temsilenkatılan Gülşin Onay, ilk beşe girerek ödül aldı.

5- Tercüman Gazetesi'nde «İnsan Kasabı Antranik» başlıklı biryazı dizisine başlandı.

6- İngiltere'de yapılan Şampiyon Kulüpler Kupası ilk tur maçla- rında İngiliz takımı Aston Villa Türk takımı Beşiktaş'ı 3- 1 mağlup etti.

Öte yandan UEFA kupası ilk tur maçlarında da Alman takımıKaiserslautern, Türk takımı Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti.

7- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Türkiye hü- kümeti arasındaki Boğaziçi Üniversitesi Biomedikal Mühendislik Ens- titüsü Proje anlaşması taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdi.

8- Yunanistan, Atina'daki olayla ilgili olarak Türkiye'nin dünkügirişimini cevaplandırdı ve Atina Büyükelçiliği Hava Ataşesi YarbayOsman Boyalar'a saldıranların yakalanması için savcıya ve ilgilileretalimat verildiğini bildirdi.

Öte yandan ağır yaralanan Türkiye'nin hava ataşesi YarbayOsman Boyalar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, hastahane yetkili- leri tarafından bildirildi.

9- Tunus'un Hapis-i Ceid hapishanesinde tutuklu bulunan Ban- ker Kastelli adıyla bilinen Cevher Özden'in, Tunus Adliye Sarayı Sav-cılığı'nca ifadesi alındı.

10- Lübnan Cumhurbaşkanlığı'na seçilen sağcı - Hristiyan lider Be-şir Cemayel'in bombalı bir suikast sonucu öldürülmesinden sonra, İs- rail birliklerinin Batı Beyrut'a 3 koldan girdikleri, yabancı ajanslar ta- rafından bildirildi.

Öte yandan Tel Aviv'de bir açıklama yapan İsrail Silahlı Kuv- vetler Komutanlığı, «Çarpışmaları önlemek ve barışı sağlamak» ama- cıyla İsrail kuvvetlerinin Batı Beyrut'a girdiklerini duyurdu.

11- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa 2. Jean Paul,FKÖ lideri Yaser Arafat'ı Vatikan'da kabul ederek bir süre görüştü.

12- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Bir- liği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, ABD Başkanı Ronald Reagan'ınOrta Doğu Barış planını «Filistinlilerin kendi egemen devletlerini kur- ma haklarını tanımadığı» gerekçesiyle reddetti ve «İsrail'in terkede-ceği işgal altındaki topraklarda egemen bir Filistin devleti kurulması»maddesini de içeren 6 maddelik bir barış planı hazırladıklarını açık- ladı.

13- İngiltere ve Arjantin'in, Falkland anlaşmazlığının başlangıcın- da koydukları mali yaptırımları karşılıklı olarak kaldırdıkları, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

16 Eylül 1982

1- Devlet Başkanlığı Ekonomik Danışmanlığı'na emekli maliyeciSabahattin Alpat atandı.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa'ya gitmek üzere istan- bul'dan gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Yakup Han ile Yeşilköy Ha-vaalanı'nda bir saate yakın süren bir görüşme yaptı.

3- Türkiye ile Tunus arasında cezai konularda adli yardımlaşmave suçluların geri verilmesi sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu- lunduğuna ilişkin yasa tasarısı Danışma Meclisi'nin ilgili komisyonun- da gündeme alındı.

4- Yüksek öğretim Kurulu Başkanı İhsan Doğramacı, Ankara'dayaptığı basın toplantısında, çalışan öğrencilere yeni bir olanak sağ- landığını, her üniversitede «Ekstern öğrenci uygulaması» denilen biryöntemle açık öğretim yapılabileceğini, ancak, açık öğretim uygula- nacak eğitim programlarının laboratuvar, atölye, klinik ve diğer uy- gulamalı çalışmalara ihtiyaç duyulmayan alanları kapsayacağını, buyıl üniversite yetkili organının önerisi ve YÖK'ün uygun görmesi ilebu yönteme başlanacağını belirtti.

5- Yüksek Öğretim Kurulu, 23 fakülteye atanan dekanların ad- larını açıkladı.

6- Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne, genel müdür yar- dımcılarından Ender Çetinkaya atandı. Bu arada, Maliye Bakanlığı Tet- kik Kurulu üyeliğine de, Bütçe ve Mali Kontrol Genel MüdürlüğüDaire Başkanı Hasan Hüseyin Orhon getirildi.

7- Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanlığı'na emekliTümgeneral Dr. Şahap Fişek atandı.

8- Tercüman Gazetesi'nde Türkiye Odaları Birliği Başkanı Meh- met Yazar ile yapılan söyleşi yayınlandı.

9- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, basına yap- tığı açıklamada, «Bankerlerle ilgili son kararname ile fon akışının birölçüde macera aramış bankerlik kesimine aktarıldığını» söyledi.

10- Ankara Valisi Mustafa Gönül, Ankara'da basına yaptığı açık- lamada, bu kış Ankara'da hava kirliliğinin durumuna göre kademelialarm planı uygulanacağını bildirdi.

11- Bankalar Birliği'nce yayınlanan «Aylık Göstergeler» raporuverilerine göre bankaların ocak - haziran 1982 dönemi plasmanlarıtoplamı 2 trilyon1 184 milyar 397 milyon lira olarak gerçekleşti.

12- Tütünbank'in 58'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Banka Or- taklar Danışma Kurulu İzmir'de toplandı.

13- Akajans'ın bir haberine göre; ulaştırma sektöründe önümüz- deki 11 yıl içinde 2 trilyon 619 milyar 160 milyon lira yatırım yapıl- ması planlandı.

14- Antalya Şenliği Yürütme Kurulu, bu yıl düzenlenecek UlusalAltın Portakal Film Yarışması'na sekiz filmin katılmasına karar verdi.

15- İstanbul Barosu Avukatlarından ve eski milletvekili Abdurrah-man Şeref Laç, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu İstanbul'da öldü.

16- Türkiye'nin ilk viyolonisti Muhittin Sadak, İstanbul'da geçir- diği bir rahatsızlık sonucu öldü.

17- Ankara Emniyet Müdürlüğü 2. Şube Cinayet Masası ekiplerigerçekleştirdikleri bir seri operasyon sonunda yasa dışı TKP ML Par- tizan Örgütü'ne mensup 11 militanı ele geçirdi.

18- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davaya yurt dışı yazışmala- rının bulunduğu 103 Nolu klasörün okunması ile devam edildi. Ayrı- ca, Alparslan Türkeş, Necati Gültekin, Mehmet Doğan Irmak ve Na- mık Kemal Zeybek ile ilgili tahliye istemleri reddedildi.

19- Bahçelievler'de TİP mensubu 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili da- vada esas hakkındaki görüşünü açıklayan askeri savcı sanıklardan4'ü hakkında ölüm cezası istedi, aralarında ibrahim Çiftçi'nin de bu- lunduğu 5 kişinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

20- Yasa dışı bölücü PKK (Apocu) örgütünün Mardin grubu sa- nıklarının Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkeme'de devameden sorgulamaları tamamlandı. Duruşmada, 4 tutuklu sanığın sorgusu yapıldıktan sonra mahkeme heyeti, 10 sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

21- DPT Müsteşarlığının koordinatörlüğünde ilgili bakanlık ve ku- ruluşların işbirliği ile hazırlanan on yıllık ulaştırma ana planınınuygulanmasına ilişkin karar ve esasları yürürlüğe girdi.

22- Basında yer alan bir habere göre; Yunanistan'ın Ankara Bü- yükelçisi Papulias'ın Dışişleri Bakanlığı'na verdiği ve Türkiye'nin Ati-na'daki Hava Ataşesi Kurmay Yarbay Osman Boyalar'ın dövülmesiolayını içeren yanıtların anahtarları Atina'da açıklandı.

23- Tercüman Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Atinaîda13 Eylül pazartesi gecesi düzenlenen bir gösteri sırasında saldırıyauğrayan Türkiye'nin Hava Ataşesi Yarbay Boyalar'ın, Yunan güvenljkyetkililerine verdiği bilgileri değerlendirmek üzere, Asayiş Bakanlığı'n-da bir toplantı düzenlendi.

24- Lahey Uluslararası Adalet Divanı Başyargıcı Nijeryalı TaşmilO. Elias, Yunan Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis ve BaşbakanAndreas Papandreu ile, «Uluslararası kıta sahanlığı anlaşmazlıkları iledivanın bu konuya yaklaşımları» konularına ilişkin görüşmelerde bu- lundu. O. Elias, görüşmelerden sonra bir Yunan gazetesine verdiğidemeçte, «Uluslararası Adalet Divanı, iki ülke arasındaki kıta sahan- lığının çizimi için yalnızca uluslararası anlaşmalar ve uluslararası ya- salardan yararlanmakla yetinmeyip, coğrafi eşitlik, gelecekte sorununalabileceği biçim ve inanç temellerini de gözönüne alarak hareket et- mektedir.» dedi.

25- Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Rahmi Gümrükçüoğlu'na karşısuikast girişiminde bulunmak suçuyla tutuklanan iki Ermeni tedhişçiGrish Gregoryan ile Zaven Bedros'un bir hafta içinde çıkarıldıklarıikinci duruşmaları, sanık avukatlarının delil dosyasını incelemek içinzaman istemeleri üzerine gelecek perşembe gününe ertelendi.

26- Akajans'ın DPA kaynaklı haberine göre; Alman Haber AjansıDPA adına Türkiye'ye gönderilen özel bir muhabir, haberinde, «Scot-land Yard'ın Ermeni terörüne karşın başarısı, rahat bir nefes aldırdı.»dedi.

27- Kanada Adalet Bakanı Jean Chretien, Toronto'da Milliyet Ga-zetesi'ne yaptığı açıklamada, «Kanada'nın terörle savaşmak için özelyasalar koyması gerektiğini» söyledi.

28- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Tunus Baş- savcısı Hechni Zemmel, dün sorgu savcılığına çıkartılan Cevher Öz-den'in en geç 10 gün içinde Türkiye'ye iade edileceğini söyledi.

29- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanlığı, Los Angeles'te iki bombalama eyleminin sanığı olarak ara- nan Ermeni terörist Vicken Çakhutyan'ın mahkeme kararlarına karşınFransa tarafından iade edilmemesini «düş kırıklığı» ile karşıladıklarınıbildirdi ve iade istemini yineledi.

30- Basında yer alan bir habere göre; Kıbrıs'ta görevli Arap dip- lomatlar, Rum yönetiminin İsrail ile ilişkilerini kesmesi çağrısında bu- lundular.

31- AP Ajansı'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; İran'ın Dışişlerieski bakanlarından Sadık Kutbizade, hükümeti devirmeyi tasarlamaksuçundan dün gece Tahran'da kurşuna dizildi.

32- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa II. Jean Paul,dün FKÖ Lideri Yaser Arafat'la görüşmesinden sonra Vatikan'ın SenPeter alanında 20 bin kişiye hitaben yaptığı konuşmada, tüm Lübnanhalkına bir çağrıda bulunarak, Lübnan'ın yeni seçilen Devlet BaşkanıBeşir Cemayel'in öldürülmesinden sonra her türlü şiddetten kaçın- maları ve birliği sağlamak için bu trajik durumdan faydalanmalarınıistedi.

33- Lübnan Devlet Başkanı Beşir Cemayel'in öldürülmesinden son-ra Batı Beyrut'a giren İsrail işgal birliklerinin bütün kilit noktalan elegeçirdikten sonra tek yanlı olarak ateş - keş ilan ettiği yabancı ajans- lar tarafından bildirildi.

34- THA'nın Luanda çıkışlı haberinde, Angola'nın güneydoğusun- da 200 kilometreden fazla içeriye giren Güney Afrika birliklerinin,ABD'nin baskısı üzerine geri çekildikleri bildirildi.

35- AP Ajansı'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Japonya'yı ziyaretetmekte olan Küba Dışişleri Bakanı Malmierca Peoli, Bağlantısızlar top- lantısının Mart ayında Hindistan'da yapılmasının düşünüldüğünü açık- ladı.

36- AP Ajansı'nın Frankfurt çıkışlı haberine göre; UNESCO 1982Barış Ödülünü, İsveç Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü (SIPRI)'-nın kazandığı açıklandı.

17 Eylül 1982

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Yöneticiler Forumu de- nilen kuruluşun İstanbul'daki toplantısında yaptığı konuşmada, Türki- ye'de 30 yıllık bir geçmişi olan çoğulcu demokratik rejimin ve eko- nomik kalkınma kavramının son yıllardaki gelişme süreçlerini anlattıve «Halen AET, bazı hallerde ortaklık anlaşmamızı da ihlal ederek,Türk ihracat maddelerine karşı giderek artan himaye önlemleri almak- tadır. Bu tutum, bizim için ciddi bir kaygı kaynağıdır. Ortaklık ruhu- nun yok olmakta bulunduğunu görmek hayal kırıcıdır. Türkiye'nintopluluğa tam üyeliğini hedef almış olan ortaklık anlaşması çok defaunutulmaktadır.» dedi.

2- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Ankara'- da basına yaptığı açıklamada, Yunanistan'la moratoryumun devam edipetmediğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, «İki ülke arasındaki ilişki- lerin sükunet içinde bulundurulması diye tabir ettiğimiz sözlü muta- bakatın amacı Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı itimat hava- sının yaratılmasıydı. Bu itimat uyarınca her iki tarafın da itidalle ha- reket etmesi gerekir. Aksi halde atmosfer zedelenir. Atina'daki sonmüessif olayın son derece olumsuz etkilerini biliyorsunuz. Yunan hü- kümetinden bunun bilinci içinde bizim haklı ve makul isteklerimizikarşılayacak şekilde davranmasını istediğimizi de biliyorsunuz. Bu du- rum ışığında bu aşamada söz konusu centilmenlik anlaşması ya dasözlü mutabakat var mı yok mu diye bir tartışmaya girmenin yararınainanmıyoruz.» dedi.

3- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda, komisyondan yeniden dü- zenlenerek gelen Anayasa Tasarısı'nın 8 maddesi daha kabul edildi.Böylece, Anayasa Tasarısı'nın başlangıç ve geçici maddeleri haricindekimaddelerin tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Basında yeralan haberlere göre Komisyon, Devlet Başkanı Or- general Kenan Evren'in, Anayasa'nın kabulü ile Cumhurbaşkanlığı'naseçilmiş sayılmasını ve Cumhurbaşkanlığı Konseyi kurulmasını karar- laştırdı.

4- Türkiye ile Tunus arasında «Cezai konularda adli yardımlaşmave suçluların geri verilmesi sözleşmesi»nin onaylanmasını öngören ya- sa tasarısı Danışma Meclisi'nin ilgili komisyonunda kabul edildi.

5- Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı, Danışma Mec-lisi'nde bir soru yanıtlarken, kurulu üniversitelerin öğretim kadrolarıyönünden büyük farklılıklar gösterdiğini belirterek, «YÖK'ün ilk gö- revi, üniversitedeki kadroları yeniden düzenlemek olmalıdır.» dedi.

6- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Anayasa tasarısı ileilgili görüş ve önerilerin belirlenmesi amacıyla genel kurulu olağanüs- tü toplantıya çağırdı.

7- Devlet İstatistik Enstitüsü verilerinde, ülkemizin yedi aylık ih- racatının 2 milyar 952 milyon dolara ulaştığı, aynı dönemde gerçek- leşen ithalatın ise 4 milyar 901 milyon dolarda kaldığı bildirildi.

8- TRT Genel Müdürlüğü'nde, başta İstanbul Bölge Müdürlüğüolmak üzere İzmir, Antalya, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon bölge mü- dürlüklerinde atamalar yapıldı. Türkiye Demir - Çelik işletmeleri GenelMüdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdür- lüğü'nde üç grup başkanı görevinden alındı.

9- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) YönetimKurulu Başkanı Ali Koçman, «Avrupa Yöneticileri Forumu» tarafındanİstanbul'da düzenlenen «Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısının sonun- da yaptığı açıklamada, «Türkiye'nin yeni ekonomik potansiyelini or- taya çıkarmak için yabancılarla işbirliğine ihtiyaç var.» dedi.

10- Tercüman Gazetesi'nde yeralan bir habere göre; Amerikan Mil- letlerarası Haberleşme Kurumu, Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönü- mü dolayısıyla Birleşik Amerika'da düzenlenen törenleri ve verilendemeçleri derleyen bir broşür hazırladı.

11- Kapatılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi'nin Merkez YönetimKurulu, Sinop ili yönetim kurulu, Karasu ilçesi yönetim kurulu üyesi19 kişi hakkında Birinci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3Numaralı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı.

Öte yandan, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı,«Türkiye'nin yasal düzenini bozarak Marksist - Leninist proletarya dik- tatörlüğü kurmaya çalıştıkları» iddiasıyla, TKP/ML Halkın Birliği adlıyasadışı örgütün 26 elemanı hakkında yeni bir dava açtı.

12- Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca sağ görüşlü üçkişi hakkında dava açıldı.

13- 12 Eylül öncesi Soma ve yöresinde faaliyet gösteren yasa dışı«Dev-Yol»un 13'ü tutuklu 50 sanıklı davasına başlandı.

14- Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın yardımcısı olarakbilinen ve halen Almariya'da bulunduğu sanılan Ömer Ay'ın 1979 yı- lında işlenen bir cinayetle ilgili olarak yeniden yargılanması kararlaş- tırıldı.

15- Pazartesi gününden beri Ankara Esenboğa Havaalanı'nda ça- lışmalarını sürdüren uçan göz hastanesi Orbis, Türkiye'den ayrılarakHong Kong'a gitti.

16- Basında yer alan bir habere göre; Bağdat Havalanı'ndan dö- nen bir arabayla, yanlışlıkla askeri bölgeye girmiş olan Türk işçilerineIraklı nöbetçi ateş açtı, Sadi Bülent Çınar adlı bir Türk hayatını kaybetti.

17- Basında yeralan bir habere göre; BM Genel Sekreteri'nin Kıb- rıs Özel Temsilcisi Hugo Goby ile Türk ve Rum liderleri ekim ayındaNew york'ta bulunacaklarından, toplumlararası görüşmeler 2.5 aylık birsüre için donduruldu.

18- Akajans'ın Londra çıkışlı haberinde; Londra'da bir Türk dip- lomatına suikast düzenlemek isteyen, ancak İngiliz polisince yakalana- rak adalet önüne çıkarılan iki Ermeni teröristin yasadışı İrlanda Cum- huriyet Ordusu (IRA) adlı tedhiş örgütüyle ilişkileri bulunduğununsanılmakta olduğu bildirildi.

19- Batı Beyrut'a giren İsrail birliklerinin solcu Müslümanların sondireniş mevzilerini de ele geçirmek için kentte sokağa çıkma yasağıilan ederken, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın «Beyrut'tan çekilmek içinLübnan ordusuyla gerekli koşulları görüşmeye en kısa sürede başla- nacağım» açıkladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan, yine aynı kaynakların haberlerine göre; ABD Baş- kanı Ronald Reagan, konuya ilişkin açıklamasında, «Tüm yabancı güç- lerin Lübnan'ı terketmesi gerektiğini» belirterek, «İsrail'in Lübnan or- dusuyla görüşmelere oturmayı kararlaştırmasını olumlu bir gelişmeolarak» niteledi.

20- Federal Almanya'da iktidardaki Sosyal Demokrat Parti ile HürDemokrat Parti arasındaki görüş ayrılığının giderilmemesi nedeniyle,13 yıldır işbaşında bulunan sosyal - liberal koalisyon sona erdi. Fede- ral Parlamentonun' sabahki birleşiminde bir konuşma yaparak kararınıaçıklayan Başbakan Helmut Schmidt koalisyonun dağıldığını bildirdive kasım ayı başında erken seçime gidilmesini istedi.

21- Akajan's'ın Bonn çıkışlı haberine göre; Uluslararası yardım ku- ruluşlarından «Terre Des Hommes» Federal Almanya'deki yabancı düş- manlığının önlenebilmesi için kampanya açtı.

22- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Lübnan Devlet Başkan-lığı'na, salı günü bombalı bir suikast sonucu öldürülen Beşir Cemayel'-in ağabeyi Emin Cemayel'in Falanjist Hıristiyan Partisi tarafından res- men aday gösterildiği açıklandı.

23- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Filistin Kurtuluş ör- gütü Lideri Yaser Arafat, İtalya'deki görüşmelerini tamamlayarak Su- riye'nin başkenti Şam'a gitti.

24- Yunanistan Adalet Bakanlığı'nda büyük bir rüşvet olayının or- taya çıktığı, en üst düzeydeki savcı ve yargıçlardan, mübaşirlere ka- dar birçok kişiyi içeren bir dosyanın hazırlandığı haberi basında yeraldı.

25- AP'nin La Paz çıkışlı haberine göre; Bolivya'da işçi grupları,yönetimdeki General Guido Vildoso'nun iktidarı bırakması ve ülkeninekonomik politikasında değişiklikler yapılması için genel grevler dü- zenlediler.

26- AP Ajansı'nın Guatemala City çıkışlı haberine göre; Guate- mala'da dört gerilla kurşuna dizilerek idam edildi.

27- Mısır Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bir darbe gi- rişiminin ortaya çıkarıldığının bildirildiği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

18 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Tokat'ta halka hitabenyaptığı konuşmada, «Yönetimde bulunan komutanlar arasında ve hü- kümet içinde anlaşmazlık bulunduğunu bilerek etrafa yayan, Başba-kan'ın değişeceği söylentileri çıkaran çevrelere» çatarak, «Bunlarınhepsi yalan, düzmece, Konsey üyeleri arasında anlaşmazlık var diyebizi birbirimize düşürmek için az mı entrika çevirdiler? Biz bunlaraaldırmadık gönül birliği ve huzur içinde işlerimizi yürütmekteyiz, ina- nınız, bu yalanlar bir doğru çıksa, sevinçlerinden göklere uçacaklar,vatan ellerinden gidecekmiş umurlarında değil. Bu tatlı hayallerle da- ha bir süre oyalanmalarımı tavsiye ederiz, çünkü o tatlı hayaller birmüddet sonra bir serap gibi kaybolup gidecek ve dünya başlarınayıkılacaktır.» dedi.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Yugoslav Televizyonuile yaptığı özel mülakatta «Türk - Yugoslav ilişkilerinin değişik siyasi,ekonomik ve sosyal sistemlere rağmen çok iyi bir şekilde geliştiğinibelirterek, «Millete ve dünyaya açıkladıkları takvime sadık kalındığınıve anayasanın kasımda referanduma sunulacağını» söyledi.

3- Devlet Bakanlığı danışmanlıklarına atanan emekli OrgeneralBedrettin Demirel, emekli Orgeneral Selahattin Demircioğlu ve MaliyeBakanlığı eski Müsteşarı Sabahattin Alpat'la ilgili kararname DevletBaşkanı'nca onaylandı.

Öte yandan Devlet Başkanlığı Genel Sekreterliği danışmanlığınada Bedri Özdemir getirildi.

4- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa tasarısının başlan- gıç bölümü ve 12 geçici maddesi ile birlikte tüm maddelerinin birincikez görüşülmesi tamamlandı.

5- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Servet Tüzün seçildi.

6- Merkez Bankası'ndan yayınlanan tebliğ hükümlerine göre;bankaların menkul kıymetler tanzim fonuna yatıracakları tutarlar be- lirlendi, kalkınma ve yatırım bankalarının bu uygulamamın kapsamıdışında tutulması kararlaştırıldı.

7- Milliyet Gazetesi'nde Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar ileekonomi üzerine yapılan söyleşi yayınlandı.

8- Tütüncüler Bankası'nın kuruluşunun 58. yıldönümü kutlandı.

9- Devlet Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcılığı ve YönetimKurulu üyeliğine Ünal Alkan atandı.

10- Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca MHP ve yan ku- ruluşları Adana bölgesi olaylarıyla ilgili olarak yeni açılan bir davada94 sanıktan 28'i hakkında ölüm cezası istendi.

11- Atina'da, Türkiye'den kaçan teröristlerin bir basın toplantısıdüzenledikleri ajansların Atina çıkışlı haberinde bildirildi.

12- UBA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa'nın başkenti Pa- ris'te Atatürk Araştırmaları Kültür Merkezi açıldı.

13- İsrail birliklerince işgal edilen Batı Beyrut'ta bulunan Filistinligöçmen kamplarında, yüzlerce erkek, kadın ve çocuğun topluca kat- ledildiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Kamplarda yaşayan Filistinliler, katliamın sorumlusu olarak Hris-tiyan Falanjist milisleri gösterirken, batılı ajans muhabirleri de Haddadkomutasındaki «Hür Lübnan Birliklerinin katliamdan sorumlu olabi- leceklerini ileri sürdüler.

Öte yandan İsrail hükümet sözcüsü Uri Porat da «Filistin göçmenkamplarındaki katliamın soruşturulduğunu ve soruşturmanın tamam- lanmasına kadar İsrail'in resmi bir açıklama yapmayacağını» söyledi.

14- AA'nın La Paz çıkışlı haberine göre; 1980 temmuz ayındanbu yana ülke yönetimini elinde tutan Bolivya ordusu yönetimi sivil- lere bıraktığını açıkladı.

15- AP Ajan'sı'nın San Pedrosula çıkışlı haberine göre; Orta Ame- rika ülkelerinden Honduras'ta Sanayi ve Ticaret Odası'nın bir top- lantısını basan 25 kadar solcu gerilla, aralarında 2 bakan ve merkezbankası başkanının da bulunduğu 200 kişiyi rehin aldı.

19 Eylül 1982

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Filistin kamplarındaki katliamlailgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, «Lübnan'da Filistin mülteci kamp- larına yapılan saldırı sonucu yüzlerce masum insanın hunharca öldü- rülmesini infial ve dehşet içinde karşıladıklarını» belirterek, «İsrail,bu olayların vebal ve sorumluluğundan sıyrılamaz.» dedi.

2- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay ilaç fiyatla- rına yapılan zamlarla ilgili olarak YANKI Dergisi'nin sorularını ce- vaplandırırken, «Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kay- bı, bazı ilaç hammaddelerinin menşei ülkelerdeki fiyatlarının artışı,bunun yanında yurt içi imkanlarla temin edilen ambalaj malzemesin-deki fiyat yükselmeleri ve Yüksek Hakem Kurulu'nun tayin ettiği be- lirli ölçülerdeki işçi ücretlerine zam, ilaç fiyatlarına gelen zammın ne- deni olarak görülebilir.» dedi.

3- Yugoslavya Dışişleri Bakan Yardımcısı Zdenko Steve MilliyetGazetesi muhabirine yaptığı açıklamada «Türkiye'nin NATO, Yugos- lavya'nın da Bağlantısızlar üyesi olmalarına rağmen, ikili ilişkilerdehiçbir sorunları olmayacak kadar birbirlerine yakın ve anlayışlı dav- ranarak siyasi ilişkilerde bir örnek oluşturduklarını» söyledi.

4- Batıkent'te Tez Büro iş Kooperatifi, Harb-İş 2, 3, 4 ve 5 nu- maralı kooperatifleri, Yol personeli Kooperatifi ve Tapu Kadastro koo- peratiflerine ait 3 bin konutun temel atma töreninde konuşan Kent-KoopGenel Başkanı Murat Karayalçın «Batıkent'te inşaatı sürmekte olan6 bin 600 konut sayısına ulaşıldığını, önümüzdeki haftalarda 1200 ko- nutun daha temelinin atılacağını» bildirdi.

5- İzmir Enternasyonal Fuarı'nda bu yıl 78 milyon liralık gişehasılatı elde edildiği, İzmir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tara- fından açıklandı.

6- Batı Beyrut'taki Filistin göçmen kamplarında bini aşkın silah- sız insanın katledilmesine dünya çapında tepkiler sürerken, İsrail bir- liklerinin katliamın gerçekleştirildiği «Satilla» ve «Sabra» göçmen kamp- larından çekilerek denetimi Lübnan ordusuna devrettikleri, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan ABD, İtalya ve Fransa ortak bir bildiriyle BM GenelSekreteri Perez de Cuellar'a başvurarak Beyrut'a derhal BM gözlem- cilerinin gönderilmesini talep ettiler.

İsrail Radyosu da Başbakan Begin'in, Sabra ve Satilla kampların- daki katliamla ilgili olarak soruşturma açılmasını istediğini duyurdu.

7- ANKA Ajansı'nın Stockholm çıkışlı haberine göre; İsveç'te ya- pılan seçimlerde Sosyal Demokrat Parti'nin oyların çoğunluğunu aldığıseçim bölgeleri sonuçlarından ortaya çıktı.

8- Honduras'ta San Pedro Sula kenti Ticaret Odası'ndaki bir top- lantıyı basan ve 105 kişiyi rehin alan 25 gerillanın, 80 siyasi tutuklu- nun serbest bırakılmasırii istedikleri yabancı ajanslar tarafından bil- dirildi.

20 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Yugoslavya SosyalistFederatif Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kurulu Başkanı Peter Stam-boliç'in davetlisi olarak Yugoslavya'ya gitti. Belgrad'da Peter Stambo-liç tarafından askeri törenle karşılanan Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren, Mareşal Tito'nun Mozolesini ziyaret etti daha sonra yaklaşık birbuçuk saat süren resmi görüşmelerde bulundu. Devlet Başkanı OrgeneralKenan Evren, onuruna verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada,«İsrail'in Lübnan'ı işgali, sivil halka yaptığı acımasız saldırılar, Türki- ye tarafından infialle karşılandı. Beyrut'taki katliamı lanetliyoruz.»dedi.

2- 21 Eylül 198û'de kurulan Bülend Ulusu hükümeti, iki yaşınıtamamladı.

3- Danışma Meclisi Üyesi Özer Gürbüz ve 29 arkadaşı tarafın- dan Başkanlık Divanı'na verilen önergede, gazete ve dergi dağıtımı-nın tedbir yoluyla önlenebileceği yolundaki hükmün, anayasa tasarı- sının basın özgürlüğüyle ilgili 28. maddesinden çıkarlıması istendi.

4- Danışma Meclisi üyelerinden Ender Ciner ile Orhan Baysal,Milliyet Gazetesi'ne yaptıkları açıklamalarda, iki ay çalışarak oluştur- dukları yeni seçim sistemini anlattılar.

5- Türkiye ile Macaristan arasında 1981 yılında imzalanan Kültürmübadele programı iki ülke heyetleri arasında Ankara'da yapılan top- lantıda ele alındı.

6- 20 Ağustos günü Ticaret Bakanı Kemal Cantürk tarafındanaçılan 51. İzmir Uluslararası Fuarı kapandı. Belediye Basın ve Halklailişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre fuarı son gününe ka- dar 5 milyon 422 bin kişi gezdi.

7- Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl resmen 18 uluslararası fuara katı- lacağı Bakanlık yetkililerince açıklandı.

8- Tüm ağır ceza cumhuriyet savcılarının katılacağı ve üç aşama- da gerçekleştirilecek olan «Cumhuriyet Savcıları Meslek Sorunları» se- mineri Ankara'da çalışmalarına başladı.

9- Devlet Planlama Teşkilatı'na bağlı Teşvik Uygulama Dairesi,temmuz ayında 92 yatırıma teşvik belgesi verdi.

10- Sakatların ve eski hükümlülerin çalıştırılması hakkındaki yö- netmeliğin 4. maddesinde değişiklik yapıldı.

11- Türk-İş'e bağlı Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çavuşoğlu, basına yaptığı açıklamada,«Son üç yılda işyerlerinde 2 bin 565 kaza olduğunu,» söyledi.

12- Türk-İş ile kısa adı AAFLI olan Asya Afrika Hür Çalışma Ens-titüsü'nün ortaklaşa düzenledikleri «Kadın İşçiler Liderlik Eğitimi» se- mineri Ankara'da başladı.

13- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kulak-burun-boğaz bilim dalınca 2 yıl- da bir toplanan «Akademik Hafta»ların 7'incisi çalışmalarına başladı.

14- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat AraştırmaMerkezi'nce düzenlenen 4. Uluslararası Türkoloji Kongresi çalışmaları- na başladı.

15- FKÖ Ankara Temsilcisi Ebu Firaz, Ankara'da Arap ülkelerininmisyon şefleri ile yaptığı toplantıdan sonra alınan kararları açıkladıve «İsrail'in katliamı karşısında Türk hükümetinin kesin tavrını almasıgerektiğini» söyledi.

16- 12 Eylül Harekatı'nın 2. yıldönümünde Buca Kapalı Ceza veTutukevi'nde çoğunluğu sol görüşlülerin oluşturduğu 223 tutuklunundeğişik tarihlerde MGK'ye protesto dilekçesi gönderdikleri gerekçe- siyle haklarında açılan dava İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

17- Kaçakçılık davalarına bakmak üzere kurulan Sıkıyönetim Ko- mutanlığı 4 Nolu Askeri Mahkemesi'nde davalara başlandı.

18- Sağlık ve Sosyal Yardım, Tarım ve Orman, ,Çalışma, Enerji veTabii Kaynaklar ile Köyişleri ve Kooperatifler bakanlıklarında bazı yeniatamalar yapıldı. Atama kararnameleri Resmi Gazete'de yayınlanarak yü- rürlüğe girdi.

19- OECD, Türkiye'ye özel yardım programı çerçevesinde JaponEximbank ile imzalanan 11 milyar 459 milyon 260 bin Japon yenitutarındaki kredi anlaşması Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

20- Akajans'ın New York çıkışlı haberine göre; «Midnight Express»(Geceyarısı Ekspresi) adlı filmin yapımcısı Alan Parker, AmerikanCBS Televizyonu'nda yayınlanan «Signature» adlı programda sorularıyanıtlarken, «Türklere karşı haksızlık ettim.» dedi.

21- Mısır'ın İsrail'in Beyrut'u işgal ve Filistin göçmen kampların- daki soykırımı protesto ederek Kudüs'teki büyükelçisini ivedi olarakgeri çağırdığı, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in ABDBaşkanı Ronald Reagan'a gönderdiği özel mesajda, «Geçtiğimiz haftasonunda Beyrut'ta girişilen katliamdan kısmen Amerika'nın sorumluolduğunu öne sürdüğü, İsrail Kabinesi'nin ise 4.5 saat süren toplan- tısından sonra yayınlanan bir bildiride iç ve dış eleştrileri yanıtlaya- rak, «Hiç kimseden savaş ahlakı konusunda ders almaya ihtiyacı ol- madığının» belirtildiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi,

22- AP Ajansı'nın Stockholm çıkışlı haberine göre; Sosyal De- mokrat Parti Lideri Olaf Palme, dün yapılan seçimlerde 166 sandalyekazanarak, altı yıl aradan sonra yeniden iktidara geldi.

23- Akajans'ın Lahey çıkışlı haberine göre; Hollanda'da Sosyalistişçi Partisi'nin hükümeti kurma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı.

21 Eylül 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu, Günaydın Gazetesi'nden Bekir Coş-kun'un hükümet çalışmalarına ilişkin sorularını cevaplandırırken, «Soniki yıldır uyguladığımız hükümet programının temel hedeflerindenbiri de Türk ulusunun kendi gücüne dayanarak ve bugünün imkan- larını en iyi şekilde değerlendirerek, ekonomik ve sosyal kalkınmasınıhızlandırmak olmuştur. Bu hedefe ne ölçüde ulaştığımızın en sağlıklıgöstergesi 1980 ve 1981 yılına ait ekonomik verilerdir» dedi ve «1983bütçe yılı içinde dar ve orta gelirli vatandaşların yaşam şartlarınaimkanlar ölçüsünde rahatlık getirme kararında olduklarını» sözlerineekledi.

2- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 15 yeni Yargıtay üyesinibelirledi. Adalet Bakanı Cevdet Menteş yeni üyeleri takdim için yap- tığı toplantıda, «Yüce Yargıtay'ımızın yeni üyelerinin meslek hayatlarıboyunca verdikleri olumlu uğraş ve başarılarının bundan sonra yük- sek mahkemenin içtihatlarının oluşmasında da katkılı ve yararlı ola- cağına içtenlikle inanıyorum.» dedi.

3- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, «Banker Kastelli'nin yurda ia- desi için Tunus hükümetinin kararının beklendiğini, iade edilmemesiiçin hiçbir neden göremediğini» belirtti.

4- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda Anayasa tasarısının ikincikez görüşülmesine başlandı ve ilk gün tasarının başlangıç bölümühariç 72 maddesinin görüşülmesi tamamlandı ve kabul edildi.

5- Danışma Meclisi'nin 81 üyesince imzalanan ve «Adalet me- murlarına tazminat ödenmesini öngören» yasa önerisi, Bütçe - Planve Adalet Komisyonlarında kabul edilmedi.

6- Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı AA'ya yap- tığı açıklamada ,«Bu Anayasa Komisyonu»nun görevi, anayasa gö- rüşmelerinin bitimiyle sona ermektedir. Yeni seçilecek Anayasa Ko- misyonu, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları'nı hazırlayacaktır. Yeni ko-misyonun Türk milletine yaraşır bir anayasadan sonra seçim ve siyasipartiler kanununu da en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyorum.» dedi.

7- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), fakülte ve yüksek okullardaokutulacak dersleri belirledi.

Öte yandan YÖK, üniversitelere gönderdiği açıklamada, ek bü- tünleme sınavlarına girmeye hak kazanan öğrencileri belirledi.

8- Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD Ka- ra Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Edward Charles Meyer ile FederalAlmanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ansgan Bethge temas- larına başladılar.

9- İstanbul'da yapılan 4. Milletlerarası Türkoloji Kongresi'ne ka- tılan Mainz Üniversitesi Profesörü Alman Türkolog Hans Kornrumpf«Ermeni tedhişçilerin Osmanlılar devrindeki taktiğini tekrarladıklarını»söyledi.

10- Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı Sıtkı Özakpınar görevin- den alındı, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Müşavirliği'ne ge- tirildi.

11- İş Bankası Genel Müdür Yardımcılarından Cevdet Göğüs ge- çirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.

12- İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz yönüne gitmekte olan Av-noit adlı Rus gemisinden iki tayfa denize atlayarak Türkiye'ye sı- ğındı.

13-Biri trafik Kazasında olmak üzere 3 hacı adayı yaşamını kaybetti.

14- İhale yolsuzluğu ve bakanlık nüfuzunu kötüye kullanmaktanYüce Divan'da yargılanan Bayındırlık eski Bakanlarından ŞerafettinElçi'nin tahliye istemi reddedildi.

15- Yayınevi sahibi Muzaffer Erdost hakkında, yurt dışında dev- letin saygınlığını küçük düşürücü yayında bulunduğu gerekçesiyle 5yıl ağır hapis istemiyle dava açıldı.

16- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davanın öğleden sonra yapı- lan oturumunda gizli ve çok gizli başlıklı belgeler okundu ve duruş- maya belgeleri ilgilendiren sanıklardan Alpaslan Türkeş dışında hiç- bir sanık alınmadı.

17- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve arkadaşlarının yar- gılanmalarına Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahke-mesi'nde devam edildi.

18- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahke-mesi'nde devam eden Barış Derneği davasında Avukat Orhan Apay-dın'ın sorgulaması yapıldı.

19- Türkiye'nin tanıtılmasının, iç ve dış kamuoyunun aydınlatıl- masının uyumlu ve etkin biçimde yapılmasını sağlamak amacıyla Dev- let Tanıtma Teşkilatı'nın kurulmasına ilişkin kanun hükmündeki ka- rarname, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

20- Yugoslavya'da resmi ziyaretini sürdüren Devlet Başkanı Or- general Kenan Evren ile Yugoslavya Devlet Başkanı Stamboliç'in gö- rüşmelerde bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması konularının elealındığı belirtildi.

Öte yandan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Belgrad şeh- rinin altın plaketinin verilmesi sırasında yaptığı konuşmada «Ortak sı- nırlarımız olmasa da Yugoslavya'yı komşu ve daima dost bir ülkeolarak kabul etmişizdir. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki ge- lişmesini ilgi ile izlediğimiz Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuri-yeti'nde başkent Belgrad'ın işgal ettiği mümtaz mevkii takdir ediyo- ruz. Son dünya savaşından harap ve yorgun çıkan şehrinizi tekrarİmar etmek için harcadığınız üstün çabaları biliyoruz. Bu çabalarını- zın son derece başarılı sonuçlar verdiğini bir kere bizzat müşahadşetmekten büyük memnunluk duyduğumu bu vesile ile ifade etmekisterim.» dedi.

21- İran'ın Bandar Humeyni Limanı'na saç levha götürürken 4 Ey- lül 1982 günü Iraklılar tarafından bombalanarak makine dairesinininfilakı sonucu kısmen' 'yanan «Mar Transporter» isimli Türk gemisi,İranlılarca kurtarılarak Bushire Limanı açıklarına bırakıldı.

22- AA'nın Chiago çıkışlı haberine göre; ABD'de tren seferlerininyanısıra ekonomiyi de etkileyen demiryolu grevi dördüncü gününegirerken, ABD Başkanı Reagan, grevin sona erdirilmesi için Kongre'yiyardıma çağırdı.

23- Lübnan Parlamentosu'nda yapılan oylamada geçtiğimiz haftagörevine başlamadan öldürülen Beşir Cemayel'in ağabeyi ve Hristi-yan Falanjist Partisi adayı Emin Cemayel Devlet Başkanlığına seçildi.

Öte yandan yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İs- rail, çok uluslu Barış Gücü'ne bağlı birliklerin Beyrut'un batı kesimine yeniden gelmelerini kabul ederken, toplu kıyım olaylarını araştı- racak bir komitenin kurulmasını reddetti.

24- Viyana'daki Irak Büyükelçiliği'yle Irak Hava Yolları Bürosununkimliği belirlenemeyen kişilerce bombalandığı, yabancı ajanslar tara- fından bildirildi.

25- Batı Beyrut'ta girişilen katliamda 3300 sivilin hayatınıbettiği basındaki haberlerde bildirildi.

22 Eylül 1982

1- Belgrad'da iki tam gün süren temaslarını tamamlayan DevletBaşkanı Kenan Evren, sabah Mareşal Tito'nun özel treni ile Üsküp'egeldi. Öğleden sonra özel trenle Manastır'a hareket eden OrgeneralKenan Evren', Manastır İdadisi'ndeki Atatürk'ün müze haline getiri- len odasını ziyaret etti.

2- Milli Güvenlik Konseyi üyesi Kara Kuvvetleri Komutanı Or- general Nurettin Ersin'in resmi konuğu olarak Türkiye'de bulunanABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Edward Charles Mayer,Kayseri'de incelemelerde bulundu.

3- Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir süredenberi başgösteren sorunların çözümlenmesi amacıyla Brüksel'de baş- layan görüşmelere katılmak üzere Devlet Bakanı Sermet Refik Pasinbaşkanlığındaki heyet Brüksel'e gitti.

4- 1983 mali yılı bütçe kanununun Bakanlar Kurulu'nda görü- şülmesi sona erdi. Basında yeralan haberlere göre; 1983 bütçesi 2trilyon 600 milyar lira olarak öngörüldü, memur kaysayısı da 34 ola- rak saptandı.

5- Danışma Meclisi Başkanvekili Fenni Islimyeli, Genel Kurul'unanayasa tasarısı üzerindeki çalışmalarına başlamasından önce yaptığıkonuşmada, Batı Beyrut'ta Hıristiyan' milisler tarafından Müslümanla- ra karşı girişilen katliam hareketini lanetledi ve protesto etti.

6- Anayasa'nın' halkoyuna sunulmasına ilişkin yasa tasarısı, Da- nışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nca hazırlandı.

7- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa tasarısına ilişkin görüşmelere devam edildi, 22 madde komisyondan geldiği gibi ka- bul edildi.

8- YÖK Yasası'nda, değişiklik yapılarak, «Emekli olduğu haldeüniversitelerde sözleşmeli olarak çalışan öğretim elemanları ile diğeridari personelin 1983 mali yılı sonuna kadar sahip oldukları statü ilehizmetlerine devam edebilmelerinin sağlanmasını» öngören yasa ta- sarısı Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

9- Milli Eğitim Komisyonu, YÖK Yasası'nda değişiklik öngörenyasa tasarısını kabul etti.

10- Ortaöğretim kurumlarıya daha üst öğretim kurumlarında me- zun olanlara, yeni bir meslek edinme olanağıt anımak amacıyla biryönetmelik yayınlandı.

11- Devlet İstatistik Enstitüsü'nce, 1982 yılında büyüme hızınınyüzde 4.3 oranına ulaşacağı tahmin edildi.

12- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ça dü- zenlenen, bilimsel yarışmalarda ödül kazanan öğrenciler ve okullarbelli oldu.

13- İstanbul Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutay, düzenle- diği basın toplantısında, «İstanbul'un Nazım Planı İstanbul'a, İstanbulda Nazım Plana uymuyor. Bu kentte halka hizmet götürmek çok zor.»dedi.

14- Bir süredir ülkemizde bulunan Suriye ticaret heyeti, İstanbulOdakule'de sanayicilerle görüştü.

15- Basında yeralan bir habere göre; Yugoslav heyeti ile tamam- lanan görüşmelerde Türkiye ile Yugoslavya arasında ortak silah yapı- mı ve bunların Üçüncü Dünya ülkelerinde pazarlanması konusundakiçalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

16- Sıkyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nce komi- ser muavini Mustafa Haskiriş hakkında verilen 14 yıl 2 ay 20 günlükhapis cezası Askeri Yargıtay 4. Dairesi'nce onaylandı.

17- Türk Futbol Milli Takımı, Macaristan'da, Macar Milli Takımı ileyaptığı hazırlık maçında 5-0 yenildi.

18- Yurt dışındaki bir grup ayrılıkçı Türk teröristin, yaklaşık aynısaatlerde Viyana'daki Uluslararası Af Örgütü'nü, Frankfurt'ta THY Bü-rosu'nu, Essen Kentinde bir Alman gazetesinin merkez bürosunu ay- rıca Fransa, Danİmarka, Norveç ve İsviçre'deki Uluslararası Af Örgütübürolarını bir süre işgal ettikeri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Yunan Hü- kümet Sözcüsü bir açıklamasında, «Yunanistan, moratoryumun yürürlükte olduğunu ve Türkiye ile diyalogun başlatılmasında önemli bir öğe olduğunu varsayıyor.» dedi.

20- Basında yer alan haberlere göre; Avrupa Konseyi Siyasi Ko-misyonu'nun Paris'teki toplantısında, referandum öncesi ve sırasında,Türkiye'ye Avrupalı parlamenterlerden kurulu iki ayrı heyet gönderil- mesi konusunda görüşbirliğine varıldı.

21- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Mehmet AliAğca'nın Papa'ya karşı suikast girişiminin arkasında Bulgar gizli ser- vislerinin bulunduğu yolunda, önce Amerikalı terörizm uzmanı ClaireSterling'in Readers Digest'te çıkan yazısında, daha sonra da NBC'ninhazırladığı belgeselde öne sürülen iddialar, Bulgar Makamları tarafın- dan reddedildi. Sovyetler Birliği resmi TASS Ajansı ise NBC televiz- yonunun haberini yalanladı.

22- Basında yer alan bir habere göre; Yunanistan'da SavunmaBakanlığı, «Combatant - 2» tipi iki füze gemisinin, Yunan tersanelerin- de yapılmasını kararlaştırdı.

23- İsrail parlamentosunun Batı Beyrut'taki Filistin göçmen kamp- larında girişilen katliamın ele alındığı toplantısında, olayla ilgili so- ruşturma açılması yolundaki öneri 40'a karşı 47 oyla reddedilirken,kararı eleştiren Enerji Bakanı İzak Berman'ın, hükümetten istifa ettiğiniaçıkladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24- Anadolu Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da,hükümetin görüşlerini yansıtan «Rzeczpospolita» Gazetesi, yayınladığıbir yorumda, «Ne Dayanışma Sendikası'nın, ne de yöneticilerinin bun- dan böyle siyasi hayata dönemeyeceklerini» duyurdu.

25- Basında yer alan bir habere göre; İngiltere'de, sağlık görevli- lerinin ücret zammı isteğini destekleme için 11 milyon işçi greve gitti.

26- Anadolu Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Ame- rikan Senatosu'nun Ödenekler Alt Komisyonu, Avrupa'daki Amerikanaskerlerinin sayısının doldurulmasını kabul etti.

27- Ajans UBA'nın Viyana çıkışlı haberine göre; Viyana'da IrakBüyükelçiliği ve Irak havayollarına dün yapılan bombalı saldırıları,«Irak Demokratik Cephesi» adlı bir örgüt üstlendi.

23 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Yugoslavya'ya yaptığıresmi ziyareti tamamlayarak, uçakla Türkiye'ye döndü. Devlet BaşkanıOrgeneral Kenan Evren, Esenboğa Havalanı'nda, Milli Güvenlik Kon- seyi üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, HavaKuvvetleri Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, DenizKuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komu- tanı Orgeneral Sedat Celasun, Başbakan Bülend Ulusu ve Bakanlartarafından askeri törenle karşılandı.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Yugosvlavya'ya yaptığıziyaret sırasında yapılan toplantı ve görüşmelerin içten ve dostane bir ha- va içinde geçtiğini bildiren ortak Türk - Yugoslav bildirisi yayınlandı. Ya- yınlanan ortak bildiride, «İki tarafın, iki ülke arasında ticari ilişkiler,sanayi, ulaştırma ve turizm alanlarında işbirliğine dayanan ortak faali- yetlere hazır oldukları ifade edildi ve «Ortadoğu sorunundaki adil çö- zümün ancak Filistin halkının kendi bağımsız devletini kurması veİsrail'in işgal ettiği Arap topraklarından geri çekilmesi ile mümkünolabileceği görüşünde birleştikleri» açıklandı.

3- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Ana- yasa Tasarısı üzerindeki ikinci görüşme tamamlandı ve tasarı 7 red, 12çekimser oya karşın 120 oyla kabul edildi. 17 üyenin bulunamadığıoylamadan sonra bir konuşma yapan Danışma Meclisi Başkanı SadiIrmak, «Bu, demokrasinin Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün bir zaferidir.»dedi.

4- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda Başkanvekili Vefik Kitap-çığil tasarıların görüşülüp kabulünden sonra Başkanlık Divanı ka- rarlarını okuttu ve yasama yılının sona erdiğini belirterek, «DanışınaMeclisi Genel Kurulu 23 Ekim 1981 tarihinden bugüne kadar 156 bir- leşim ve 368 oturum yaptı, toplam 811 saat 12 dakika birfiil çalıştı.»dedi. Daha sonra Kitapçıgil, 5 ekime kadar çalışmalara ara verilmesi- ne ilişkin Başkanlık Divanı kararını oya koydu, bu karar kabul edildi.

5- Danışma Meclisi'nde, anayasanın halkoyuna sunulmasıyla il- gili kanun tasarısı görüşülerek kabul edildi.

6- Uluslararası Türkoloji Kongresi'ne katılan Paris Üniversitesi öğ- retim üyelerinden Prof. Dr. Jean Louis Bacque - Grammont, «Bugün- lerden tek tek ele alırsak, bir Türk ile bir Fransız arasında hiçbir so- run bulunmamaktadır. İki ülke arasındaki dostluğun giderek bozulma- sına neden, Ermeni meselesi olmaktadır.» dedi.

Norveç'in Oslo Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. BerntBrendemoen ise, «Avrupa'deki bazı ülkelerde son yıllarda Türklerinsayısının giderek artış göstermesi, Avrupalıları tedirgin etmiş ve Türkdüşmanlığını yeniden hortlatmıştır. Ermenilerin de dünyadaki asılsızpropagandaları Türk düşmanlığını körüklemiştir.» dedi.

7- Üçüncü Uluslararası Kardiyoloji Sempozyumu, İstanbul'da baş- ladı.

8- Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Dr. Kemal Demir, An- kara'da basına yaptığı açıklamada, «Kızılay'ın, Afganistanlı mültecilere,yurda getirilmelerinden bugüne kadar 100 milyon liralık gıda ve yiye- cek yardımı yaptığın'ı» söyledi.

9- Maliye Bakanlığı Hazine Genel Sekreterliği'nin davetlisi ola- rak Türkiye'ye gelen, kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkın- ma Teşkilatı bünyesindeki Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu BaşkanıDr. Gebert ile Genel Sekreteri Dr. Kuhn, Ankara'daki temaslarını sür- dürdü.

10- Türkiye'yi siyasi yönden tanıtabilmesi amacıyla kurulan DevletTanıtma Teşkilatı Müsteşarlığı'na Finlandiya eski Büyükelçisi CandemirÖnhon getirildi.

11- Türk Dil Kurumu'nun 1982 yılı ödüllerinin sonuçları belli oldu.«Halk Çağı» adlı yapıtıyla Ali Yüce «Şiir», «Yapısalcılık ve Bir Uygula- ma» adlı yapıtıyla Ayşegül Yüksel «İnceleme» ve «Bir Gül Çocuk»adlı yapıtıyla Abdülkadir Budak «Çocuk Yazını» ödülünü kazandı.«Radyo ve Televizyon Dil Ödülünü» de «Kurtuluş Savaşı'nda Ege» ad- lı izlencesiyle İstanbul Radyosu yapımcılarından Mahmut Alptekin aldı.

12- Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı'na atanan Prof. Dr. NecdetSerin, yardımcılıklarına Prof. Günay Devrez ve Prof. Sait Dirik'i,ge- tirdi, şimdiye değin sayısf beş olan bölüm başkanlarını da altı olarak saptadı.

13- Basında yer alan habere göre; bankalardaki tasarruf mevduatı,Ağustos ayında 40.4 milyar lira artış göstererek 1 trilyon 782 milyarliraya yükseldi.

14- Yurtdışında sınai ve teknlojik tesisat, imalat, teçhizat ve ona- rım hizmetleri yapacak olan mühendislik, müşavirlik ve taahhüt fir- malarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndari teknik yeterlik belgssialabilmeleri için gerekli koşullar açıklandı.

15- Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlügü'nün 1 milyar liralıksermayesi 16 milyar artırılarak 17 milyar liraya yükseltildi.

16- Banker Kastelli'nin (Cevher Özden) Türkiye'ye iadesine dairmahkeme kararı, Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba tarafındanonaylandı.

17- Yasadışı bölücü «Özgürlük Yolu» (TKSP) ile DDKD örgütleriniDiyarbakır ve ilçelerinde 12 Eylül Harekatı'ndan sonra yeniden oluş- turmaya çalıştıkları belirtilen 75 sanığın duruşmasına başlandı.

18- MHP ve yan kuruluşlarına mensup 116 kişinin yargılanmasınaSıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde başlandı.Duruşmada iddianamesini okuyan askeri savcı, 116 sanığın Bursa'da30 olaya karıştıklarını ve bu olaylarda 20 kişiyi öldürdüklerini be- lirterek, sanıklardan 22'si hakkında ölüm cezası istedi, diğer sanıklarında 20 yıla kadar değişen ağır hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

19- Anadolu Ajansı'nın Brüksel çıkışlı haberine göre; dün Brük- sel'e giden ekonomik işlerle görevli Devlet Bakanı Sermet Refik Pa-sin, Türk ürünlerine AET'nin koyduğu sınırlamaları eleştirerek, «Sınır- lamaların hafifletilmemesi durumunda Türkiye'nin misillemeye baş- vurabileceğini» belirtti.

20- İstanbul Boğazı'nda dün gece Rumen bandıralı bir yük gemisiile çarpışan İtalyan tankeri, kazadan beş saat sonra battı.

21- Akajans'ın bir haberine göre; Türkiye, Kıbrıs'ta Türk mevzile- rine sızmaya çalışan bir Rum milli muhafız ordusu askerinin öl- dürülmesiyle ilgili olarak Yunanistan'ın verdiği protestoyu reddetti.

22- Basında yer alan bir habere göre; Türk Hükümeti, Filistinliler- le Dayanışma Günü olarak ilan edilen 24 Eylül günü, yurttaki bütüncamilerde, katliamda ölenler için dua edilmesini kararlaştırdı.

23- Balkan ülkeleri posta dağıtıcıları yürüyüş yarışmasında PTTMilli Takımı, Balkan Üçüncüsü oldu.

24- Hac, Suudi Arabistan Kralı Fahd Bin Abdülaziz tarafından res- men açıldı.

25- Yabancı Ajansların Tel Aviv, Washington ve Beyrut çıkışlı ha- berlerine göre; İsrail'de dün gece yapıla nkabine toplantısında, Savun- ma Bakanı Ariel Şaron, Hristiyan Falanjistlerin Filistin mülteci kampla-rina girmelerine izin verdiğini itiraf ederken, Menahem Begin, katliamla-ilgili olarak bağjmsız soruşturma komitesinin kurulması yolundaki tek- lifleri reddetti.

26- Lübnan'da bombalı bir saldırı sonucu ölen Beşir Cemayel'in ye- rine Devlet Başkanlığı'na seçilen ağabeyi Emin Cemayel'in, yeminederek görevine başladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27- Çin'i resmen ziyaret etmekte olan İngiltere Başbakanı Mar-garet Thatcher ile görüşmelere başlamadan önce gazetecilerle konu- şan Çin Başbakanı Zao Ziyang'ın, «Çin'in Hong Kong üzerindeki ege- menliğini yeniden elde etmesinin şart olduğunu» söylediği yabancı,ajanslar tarafından bildirildi.

28- Anadolu Ajansı'nın San Pedro Sula çıkışlı haberine göre;Honduras'ın San Pedro Sula kentinde geçtiğimiz hafta sonundan beriTicaret Odası'nda aralarında iki bakan ve Merkez Bankası Müdürü'nünde bulunduğu 80 kişiyi rehin tutan silahlı kişiler. Papalık temsilcisininde araya girmesinden sonra 21 kişiyi daha serbest bıraktı.

24 Eylül 1982

1- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda 4 Ağustos ile 23 Eylül ta- rihleri, arasında görüşülerek kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti-Ana- yasa Tasarısı, Kurucu Meclis'in diğer kanadını oluşturan Milli GüvenlikKonseyi'ne sunuldu.

2- 1983 mali bütçe tasarısı Bakanlar Kurulu'nca benimsenerek, Danışma Meclisi Başkanhğı'na sunuldu.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, çeşitli sorunlar üzerinde durdu, Ortadoğu'daki gelişme- ler konusundaki görüşlerini açıklarken, «İsrail hükümetinin basiret yo-luriu seçeceğinden umutlu olduğumuzu söyleyemem. İsrail, tırmananbir uzlaşmazlık politikası gütmektedir.» dedi.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, bakanlığın iki yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdive yeni yıldan itibaren' katsayı artışına paralel olarak işçi emekli ay- lıklarının da artacağını söyledi.

5- Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlıkları sürdürülen Be- şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı için «Milli Gelir Hesapları ve TahminYöntemleri» Özel İhtisas Komisyonu kuruldu.

6- Maliye Bakanlığı, tasfiyesine karar verilen bankerlere yatırı- lan paralar karşılığında, banker tarafından verilmiş olan tahvillerleve bunlara ait faiz kuponlarının üzerinde yapılan işlemlerin bazı te- reddütlere yoteçtığını saptadı ve bunları gidermek amacıyla bir tebliğyayınladı.

7- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanhğı'na İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nejat Aybers atandı.

8- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Nail Güreli, Ana- yasa taslağının Danışma Meclisi'nde görüşülmesinin tamamlanmasınedeniyle basına verdiği demeçte, «Tarihsel sorumlulukla yükümlü buönemli görev şimdi Milli Güvenlik Konseyi'nin önündedir.» şeklindeaçıklamada bulundu.

9- Maliye ve sanayi eski bakanlarından ve halen Eskişehir SanayiOdası Başkanı Mesut Erez, Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretisırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Partiler Yasası yü- rürlüğe girince bir parti kuracağını açıkladı.

10- Türkiye Emekli Muharipler Federasyonu Genel Başkanlığı, ba- sına yazılı olarak yaptığı açıklamada, Beyrut katliamını lanetlediklerinive protesto ettiklerini bildirdiler.

11- İstanbul'un 71'inci Belediye Başkanı Abdullah Tırtıl, Başkan- lık görevini Korgeneral Ecmel Kutay'dan devraldı.

12- Türk Kardiyoloji Derneği'nce İstanbul'da düzenlenen Uluslara- rası 3. Kardiyoloji Kongresi sona erdi.

13- Bir yüksek öğretim kurumundan diğerine geçmek isteyen öğ- rencilere uygulanacak kurallar belirlendi.

14- Devlet İstatistik Enstitüsü bu yılın ilk 6 aylık verilerine daya- narak yaptığı ikinci gayri safi milli hasıla hesaplamalarında orman vemadencilik sektörlerinde sabit fiyatlara göre geri gerileme olacağınıbelirledi.

15- Merkez Bankası verilerine göre; para arzı 20-28 ağustos ta-rihleri arasında 18.5 milyar lira azalarak 1 trilyon 565 milyar lira dü- zeyine indi.

16- Dokuzuncu Tasfiye Kurulu Başkanı Uluer Aral, basına yaptığıaçıklamada, Banker Kastelli ismiyle tanınan Cevher Özden'in üç ban- kerlik kuruluşundan Mentaş, Bimtaş ve Kastelli firmalarında 220 binyurttaşın alacaklı olduğunu bildirdi.

17- OECD'deki Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Genel SekreteriDr. Geberth, İstanbul ve Ankara'da Türk yönetiminin yetkilileri ve özelsektör temsilcileriyle iki haftalık temaslarını tamamladı. Geberth, Mil- liyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «1980'den bu yana uyguladığınızekonomik politikadan mümkün olan her türlü olumlu sonucu almışbulunuyorsunuz. Biz özellikle ödemeler dengesindeki gelişmeleri an- cak 1983-84 yılında gerçekleştirebileceğinizi umuyorduk. Ama bunundaha da önce sağlanmakta olduğu görülüyor. Enflasyonun' da yüzde20'nin altına inmesi herhalde 1984 başlarında gerçekleşebilecektir. Bu düzeye inen bir enflasyon, ekonomi için tehlike arzetmekten çıkacaktır. Türkiye'nin daha bir yıl kadar sıkı para politikası izlemesi yeterlidir.» dedi.

18- İran-lrak savaşının üçüncü yılına girilirken, Ankara'da bir ba- sın toplantısı düzenleyen İran'ın Ankara Büyükelçiliği basın ataşesiSaid Sakhavand, «Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur ve kom- şularımızla her zaman iyi ilişkiler içinde olmak arzusundayız.» dedi.

19- Batı Beyrut'ta İsrail desteğindeki falanjistler tarafından katle- dilen Müslüman Filistinliler için, Türkiye'nin bütün camilerinde duaedildi ve cuma namazında hutbe okundu.

20- Türk Haberler Ajansı'nın bir haberinde, Yılmaz Güney'in 25Ekim 1982 tarihine kadar yurda dönerek, mülki idare amirlerine veyasavcılığına şahsen başvurmadığı takdirde, Türk vatandaşlığından çıka- rılması için Bakanlar Kurulu kararı alınacağı bildirildi.

21- PTT'nin İstanbul Yolu 30. kilometrede bulunan radyolink is- tasyonunda görevli bekçiyle telefon etmek üzere binaya gelen,iki ki- şiyi öldüren Hüseyin Yeniyapan, Yenimahalle Ağır Ceza Mahkemesi'nceölüm cezasına çarptırıldı.

22- Kapatılan CHP eski genel başkanı Bülent Ecevit'in infazının 34günde tamamlanıp serbest bırakılmasının yazılı emir yoluyla sağlanmasıiçin savunma avukatları Orhan Tosun, Hasan Bıyıklı ve Şahin Mengüyeniden Milli Savunma Bakanlığı'na başvurdular.

23- Nüfus cüzdanındaki mühür okunmadığından hakkında verilenidam cezası bozulan katil Sami Kılıç, tekrar yargılandığı Bursa 3. AğırCeza Mahkemesi tarafından ikinci kez idam cezasına çarptırıldı.

24- İstanbul Emniyet Müdürlüğü dedektiflerince Mecidiyeköy'degerçekleştirilen operasyonda, cezaevi firarisi bir katil yakalandı.

25- İki gece önce Kandilli açıklarında çarpışan Romen ve İtalyangemilerinin kaptanları, çıkarıldıkları Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkeme-si'nde 30'ar bin lira kefaletle serbst bırakıldılar.

26- Tahvil piyasasında istikrar sağlamak amacıyla kurulan «Men- kul Kıymetler Tanzim Fonu»nun işleyişini düzenlemek amacıyla Ser- maye Piyasası Kurulu'nca hazırlanan yönetmelik yayınlanarak yürür-!üğe girdi.

27- AET yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gidendış ekonomik işlerle görevli Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin, AET Ko- misyonu başkan yardımcıları Haferkamp ve Davignon'un yanısıra Ge- nel Sekreter Emil Noel ile de Türkiye'nin toplulukla ilişkilerine ilişkinüç görüşme yaptı.

28- Akajans'ın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa'nın başkenti Pa- ris'te yürüyüş yapan Ermeniler, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu bas- kını suçlusu dört Ermeni ile Ankara'da idama mahkum olan Levon Ek-mekçiyan'ın serbest bırakılmasını istediler.

29- Anadolu Ajansı'nın Atina çıkışlı haberine göre; Yunan muha- lefet lideri ve eski savunma bakanı Avengelos Averof, Selanik'tekibir toplantıda yaptığı konuşmada, «Papandreu'yu PASOK'un çıkarlarıuğruna devlet mekanizmasına el koymakla» suçladıı.

30- Akajans'ın Saerbrucken çıkışlı haberine göre; Almanya'nın es- ki yabancılar politikası sorumlusu Liselotte Funcke, «Yabancılarınoturum haklarına kesin şekilde dokunulmamasını, oturma hakkınınancak ve ancak çok ağır suç işleme halinde geri alınmasını» istedi.

31- Polonya Askeri yönetiminin, Dayanışma Sendikası'nını hukukidurumunu tesbit etmek üzere, şimdilik sendikanın varlığını tanımayıreddettiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

32- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; SuudiArabistan Kıalı Fahd Bin Abdülaziz, haccı resmen açarken yaptığı ko- nuşmada, Lübnan'daki katliamda 6 bin Filistinlinin öldürüldüğünüaçıkladı.

33- İsrail Başbakanı Menahem Begin'in, Beyrut'taki Filistinlilerinkatliamından sonra hükümete yönelen baskılar sonucu, katliamla ilgilisoruşturma açılmasını kabul ettiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

34- Beyrut'ta düzenin yeniden sağlanması amacıyla oluşturulacakçokuluslu Barış Gücü birliklerine bağlı 350 Fransız askerinin, Beyrutlimanına gittiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

35- AP Ajansı'nın San Salvador çıkışlı haberine göre; Orta Ame- rika ülkelerinden El Salvador'da sellerden ve toprak kaymalarındanölenlerin sayısı 684'e çıktı. Öte yandan, Muson yağmurlarından dolayımeydana gelen su baskınlarında Hindistan'da 740 kişi öldü.

36- Anadolu Ajan'sı'nın San Pedro Sula çıkışlı haberine göre; PapaJohn Paul'un 20 rehinenin daha serbest bırakılmasını sağlamasıyla,gerillaların yedi gün önce bastıkları Ticaret Odası'ndaki rehine sayısı39'a indi.

37- AP Ajansı'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan'ınMekke kentinde Hac için bulunan İranlı hacı adaylarının Humsyni le- hine düzenledikleri gösteri, Suudi Arabistan güvenlik güçlerince da- ğıtıldı.

25 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan. Evren ve MGK üyeleri KaraKuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komu- tanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve Jandarma Genel Komutanı Orge- neral Sedat Celasun bayram tatillerini geçirmek üzere Antalya'ya git- tiler.

2- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu 1983 mali yılı bütçetasarısını açıkladı ve bütçenin 2 trilyon 600 milyar lira olarak bağ- landığını bildirdi.

Maliye Bakanı Kafaoğlu «Bütçenin 695 milyar lirasının personelgiderlerine, 493 milyar lirasının cari giderlere ayrıldığını, 554.9 milyarlirasının yatırım harcamalarına ayrıldığını, 852.1 milyar lirasının datransfer harcamalarına ayrıldığını» söyledi.

1983 yılında yüzde 20'lik bir enflasyon beklendiğini ve yüzde4.8'lik bir reel büyüme hızının amaçlandığını belirten Maliye BakanıKafaoğlu, gelir tahminleri ile ilgili olarak da «Vergi gelirleri 1 trilyon980 milyar, vergi dışı normal gelirler 283.6 milyar, özel gelirler vefonlar 145.6 milyar, katma bütçe gelirleri 40.8 milyar, iç istikraz 150milyar lira olarak saptanmıştır. 1983 konsolide bütçe gelirlerinin ge- çen yıla göre yüzde 69.9 daha fazla olacağı sanılmaktadır. Vergi ge- lirlerinde de yüzde 53.7 oranında artış beklenmektedir.» dedi.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Birleşmiş Milletler 37. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'a gitti.

4- Ege Üniversitesi senatosunun yaptığı toplantı sonucu Üniver- site Yönetim Kurulu'na ve Üniversitelerarası Kurul üyeliğine seçilen- ler belli oldu.

5- İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof .Dr. Mu- zaffer Dalmaz öldü.

6- Türkiye'nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen, Hollanda'dakigörevine başlamak üzere Amsterdam'a gitti.

7- Emniyet Müdürlüğü, 2. şube Cinayet Masası ekipleri bir öl- dürme ve 5 gasp olayı sanığı yasa dışı Türkiye Devriminin Yolu adlıörgütün militanı 15 kişiyi yakaladı.

8- Anayasa'nın halkoyuna sunulmasını öngören yasa Resmi Ga-zete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi, yeniden düzenlenen seçmen kü- tükleri de askıya çıkarıldı.

9- Brüksel ve Lüksemburg'da Ortak Pazar Komisyonu ve AvrupaYatırım Bankası yetkilileriyle bir dizi temaslarda bulunan Devlet Ba- kanı Sermet Refik Pasin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında,«Komisyon yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonucu bloke edilmiş 38milyon dolarlık Beypazarı ve Soma Tunçbilek enerji projelerine ilişkinyardımların önümüzdeki hafta serbest bırakılması yolunda görüş bir- liğine varıldığını» söyledi. Devlet Bakanı Sermet Refik Pasin AET'yetam üyelik konusuyla ilgili olarak da «Komisyon'un üst düzeydekiyetkilileriyle yaptığım görüşmelerde, kamu ve özel sektörde ortaklıkilişkilerimizle ilgili olarak personel yetiştirilmesi, bu amaçla kurs ve se- minerler tertiplenmesi, Türk ve topluluk işadamları arasındaki ilişki- lerin sıklaştırılmasını sağlayacak imkanlar üzerinde durulması konularında müsbet bir görüş birliği sağlandı.» dedi.

10- Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç Mekke'den yayınladığıbayram mesajında «Bütün din kardeşlerimin bayramını tebrik ederken,bize acı günler göstermemesini, maddi ve manevi sıkıntılarımızın ta- mamını geride bırakarak, yükselme yolunda büyük milletimize yardım- cı olmasını Yüce Allah'tan dilerim.» dedi.

11- Akajans'ın haberine göre; Türkiye'den Yunanistan'a kaçarakLevrion kampında bulunan ve 5 gün önce Atina Büyükelçiliğimize sı- ğınan üç Türk genci Atina'dan THY uçağıyla İzmir'e getirildi.

12- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen bir toplantıda,Lübnanda Filistinlilere karşı yapılan katliam kınandı.

13- Yabancı ajansların haberine göre; İsrail'de Filistin göçmenkamplarındaki katliam nedeniyle hükümeti protesto için 350 bin kişi- nin katıldığı bir gösteri başkent Tel Aviv'de yapıldı.

Öte yandan çok uluslu Barış Gücü askerleri de halen İsrail askeribulunması nedeniyle karaya çıkamadılar.

14- ANKA Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD gizlihaber alma örgütlerinin tahminlerine göre, haziran ayından bu yana Lübnan'da 4 bin kişi öldü, 22 bin 500 kişi de yaralandı veya evsizkaldı.

15- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'deki mu- halefet partilerinden Liberal Parti'nin yıllık kongresi sonunda bir ko- nuşma yapan parti Genel Başkanı David Steel Başbakan Thatcher'eseslenerek görevinden ayrılmasını istedi.

16- THA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD yönetiminin, Tayland'a bu yıl yaptığı askeri yardımı 9.9 milyon dolar arttırmayakarar verdiği ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

17- Reuter Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; Paris'teki Af- ganistan Büyükelçiliği işgüderinin bir Batı Avrupa ülkesinden sığın- ma hakkı istediği, Afganistan Enformasyon ve Dokümantasyon Mer- kezi tarafından açıklandı.

18- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Cezayir'den Roma'-ya gitmekte olan İtalyan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağını kaçıranhava korsanı Sicilya Havaalam'nda polis tarafından yakalandı.

26 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kurban Bayramı ne- deniyle yayınladığı mesajda, «Kavganın yerini barışın, düşmanlığınyerini birlik ve beraberliğin, kin ve nefretin yerini sevginin aldığı vegüçlü bir Türkiye'nin sağlam temellerinin yeni bir ruh ve heyecanlaatılmaya çalıştığı bir dönem, içindeyiz. Yüce milletimiz, yaşadığı acıtecrübelerin ışığında, bugün her zamankinden daha bilinçli ve du- yarlı olarak geleceğe güvenle bakmaktadır.» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, yayınladığı bayram mesajında, «Geç- mişin acı tecrübelerinden kurtularak, güzel yurdumuzda hürriyet, re- fah ve güven ortamı içinde yaşamamızı sağlayacak şartların daimi bi- çimde egemen kılınması hepimizin ortak amacıdır. Güçlü ve müreffehTürkiye'nin sağlam temellerinin atılması yolunda bir hayli yol katet-miş bulunuyoruz.» dedi.

3- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Kurban Bay- ramı dolayısıyla Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e gönderdiğimesajda «Kıbrıs Türk halkı ve şahsım adına zat-ı devletlerinin vedeğerli şahıslarında yüce Türk milleti ile kahraman Türk Silahlı Kuv-vetleri'nin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutlar,anavatana ve şanlı ordumuza olan sonsuz bağlılığımızı teyiden en iyidileklerimizi ve derin saygılarımızı arzederim.» dedi.

4- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, yayınladığı bayram me- sajında, «Türkiye'de can ve mal güvenliğinin sağlandığını, ancak bazısosyal ve ekonomik problemlerin hala gündemde olduğunu» belirttive «Böyle bir anayasa tasarısını kabul eden Danışma Meclisi, tarihiemisyonunu yerine getirememiştir.» dedi.

5- Para ve Kredi Kurulu'nun destekleme ürünleri bedellerine iliş- kin kararı yürürlüğe girdi.

6- Türk Dil Krumu'nun kuruluşunun 50'inci yıldönümü törenfekutlandı.-

7- Türkiye İş Bankası, Türk resim sanatını tanıtabilmek amacıylaKuzey İngiltere'nin Kendal kentinde bir resim sergisi düzenledi.

8- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, Ter-cüman Gazetesi'ne sigortacılık konusunda yaptığı açıklamada, «Sigor-ta tariflleri değişmedikçe, sigorta şirketlerine döviz pozisyonu tutmayetkisi verilmedikçe ve işletmelerin hasarlarını vergiden düşmelerininönüne geçilmedikçe sigortacılık sektörü gelişemez.» dedi.

9- Banker Kastelli'yi Türkiye'ye getirecek iki kişilik özel ekip Tu- -nus'a gitti.

10- Akajans'ın Viyana çıkışlı haberine göre; Avusturya'nın WienerNeustadt kasabasında dört Türk ailesinin oturduğu binaya bomba yer- leştirdi ve patlama sırasında biri çocuk dört Türk ağır yaralandı.

11- Beyrut'ta güvenliği sağlamayı amaçlayan çok uluslu BarışGücü'ne bağlı İtalyan askerlerinin ilk kafilesinin Beyrut Limanı'navardığı; Filistin katliamının cesetlerini çıkarma çalışmalarını yönetenekiplerin, «Şatilla ve Sabra» Kampları yakınındaki stadyum yanındaryeni bir toplu mezar buldukları, toplu mezardan ilk aşamada 14 ce- set çıkarıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BatıBeyrut'u işgal eden İsrail birliklerinin çarşamba günü uluslararası ha- vaalanı da dahil olmak üzere Batı Beyrut'tan tümüyle çekileceğininbelirtildiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- Beyrut'un doğusunda, bir jipin mayın üzerinden geçmesi so- nucu BM Barış Gücü gözlemcisi dört subayın öldüğü yabancı ajans- lar tarafından bildirildi.

14- FKÖ Lideri Yaser Arafat, Güney Yemen'e yaptığı üç günlükresmi ziyareti tamamladıktan sonra yeniden Cidde'ye gitti.

15- Federal Almanya'nın Hessen eyaletinde seçimler yapıldı. SPDlideri, eyalet başkanı olarak kaldı.

16- Ajans UBA'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin'deyönetimin en kısa sürede işçilere grev hakkı tanıyacağı açıklandı.

17- İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester şehri yakınındaki Sal-ford'da gece bir kimya deposunda meydana gelen patlama ardındançıkan yangın yüzünden bin kişinin evlerini terketmek zorunda kaldık- ları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27 Eylül 1982

1- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, UBA ve THA'ya verdiği de- meçlerde, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanun Tasarısı üzerindeki ça- lışmaların son safhaya geldiğini, bu arada hakim ve savcı açığınınbüyük boyutlara ulaştığını» söyledi.

2- Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp Ankara Bayram Gazetesi'neverdiği demeçte «Hipodrom sahası üzerinde inşaatı devam eden vemüze, sergi, folklor, kütüphane, kongre salonu, opera, bale, tiyatrove genel hizmet binalarından oluşan Atatürk Kültür Merkezi inşaatı- nın 1985 yılında bitirilmesinin planlandığını, Yeşilköy Hava Limanıek ünite inşaatlarının devam ettiğini, karayolu çalışmalarının da de- vam ettiğini» söyledi.

3- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu Bayram Gazetesi'neyaptığı açıklamada, «Kardeşliğin, insanca yaşamanın, devletlerarasıkarşılıklı anlayışın saygınlık kazanmasına büyük özen gösteren hükü- metimiz, turizm olgusuna barışla varılabileceği inancı içindedir.» dedi.

4- PTT Genel Müdürü Servet Bilgi yaptığı açıklamada «ÖzellikleAnkara'da telefon santralleri montajına hız verildiğini, incesu santra- linin devreye girdiğini,» söyledi.

5- Preveze Zaferi'nin 444. yıldönümü kutlandı.

6- AA'nın haberine göre; tıbbi yönden sakıncalı kan aldıkları vesattıkları gerekçesiyle Ankara'daki öze! kan merkezleri 1 ay süreylekapatıldı.

7- AA'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Kıbrıs Türk Federe Dev-leti'ne karşı uyguladığı ekonomik ambargoyu sürdüren Kıbrıs Rumyönetimi, KTFD'nin dış ülkelere yönelik kuzu ihracatını engelledi.

8- AA'nın New York çıkışlı haberine göre; FKÖ lideri Yaser ArafatAmerikan CBS TV'sine verdiği demeçte, «Lübnan'da olanların bir İs- rail saldırısı değil, Filistinlilere ABD'nin komplosu olduğunu» söyledi.

9- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan'daki Müs- lümanlar ve Filistinlilerle savaşan Hristiyanların kendi aralarında 18ayrı gruba bölündükleri belirtildi.

28 Eylül 1982

1- Devlet Bakanı İlhan Öztrak Bayram Gazetesi'ne verdiği özeldemeçte, «Ortaokul mezunlarına da bir defaya mahsus olmak üzereSarı Basın Kartı verilebilmesi için çalışmalar yapıldığını» söyledi.

2- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Güney AA'ya yap- tığı açıklamada, Trakya, Yozgat ve Güneydoğu Anadolu Toprak-Su pro- jesinin 8 yılda tamamlanacağını» söyledi.

3- Karayolları Kanun Tasarısı, Ulaştırma Komisyonu'nda görüşüle- rek son şeklini aldı ve görüşülmek üzere Danışma Meclisi'ne gönde- rildi.

4- THA'nın haberine göre; yeni kurulan Devlet Tanıtma Teşkila-tı'nın ülkemizi ilgilendiren iç ve dış konularda anında haber verebil- mek için gerekli her türlü haberleşme aracıyla donatılacağı açıklandı.

5- Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi, Gazeteciler Ce- miyeti Konferans Salonu'nda «Anayasa taslağının değerlendirilmesi»konulu bir panel düzenledi.

6- Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı NurettinHazar, Bayram Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Danışma Meclisi'ncekabul edilen Anayasa tasarısındaki kooperatifçilikle ilgili maddeninMilli Güvenlik Konseyi tarafından yeniden düzenlenmesi gerektiğini»belirtti.

7- AA'nın Ereğli çıkışlı haberine göre; Karadeniz Ereğlisi'ndeyağmur sularının açtığı çukurda, tarihi eserler ve eski paralar bulundu.

8- THA'nın haberine göre; 1982 yılı Ocak . Ağustos dönemindetoplam 1 milyar 264 milyon 900 bin dolar tutarında dış kredi kullanıl- dığı belirlendi.

9- Anayasa tasarısında basınla ilgili maddeler üzerinde çeşitlibilim adamlarının görüşleri Bayram Gazetesi'nde yer aldı.

10- BM Genel Kurul toplantıları vesilesi ile New York'a giden Dı- şişleri Bakanı İlter Türkmen 10 gün içinde çeşitli ülkelere mensup 25meslekdaşı ile görüşmeleri de kapsayan yoğun görüşmelere başladı.

11- THA'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Türkiye'den Lübnan'agitmekte olan Lübnan bandıralı 3215 tonluk bir gemi Kıbrıs'ın Akamaburnu açıklarında battı.

29 Eylül 1982

1- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu THA'ya verdiği demeçte,«Asgari geçim indiriminin tespitinde mükellefin evli olup olmadığına,çocuğu varsa kaç tane olduğuna bakılır ve herkesin özel durumu dik- kate alınarak uygulanır, ancak bunu böyle değil de sadece asgariücret vergi dışıdır diye bir uygulama getirilirse bu vergileme tekniği- ne de vergi adaletine de sosyal adalete de ters bir durum yaratır»dedi.

2- Deniz Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi Oramiral Nejat Tü-mer tarafından Deniz Kuvvetleri'nden emekli olmuş subaylar onurunaverilen yemekte, eski Cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk DenizKuvvetleri'ndeki başarılarından dolayı ödüllendirilen subaylara şilt veberatlarını verdi.

3- Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı İstanbulBayram Gazetesi'nin sorularını cevaplandırırken, «Yeni Anayasa ileideolojik kavgaların son bulacağını inandığını, bu Anayasa metninesadece Cumhurbaşkanının referandumla seçilmesi konusunda dışarı- dan tepki gösterildiğini» söyledi.

4- TRT Genel Müdürü Macit Akman Ankara Gazeteciler Cemiyeti'-ni ziyaret etti.

5- Banker Kastelli adıyla bilinen Abidin Cevher Özden hakkındadaha önce verilen gıyabi tutuklama kararı nöbetçi mahkeme tarafın- dan vicahiye çevrildi ve iki kişilik özel ekip tarafından yurda getiri- len Cevher Özden' tutuklanarak Sağmalcılar Cezaevi'ne gönderildi.

30 Eylül 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, dün Kemer turistikyörelerinde incelemelerde bulundu.

2- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Milliyet Gazetesi'neBanker Kastelli'nin yurda getirilmesiyle ilgili olarak verdiği demeçte,«Kastelli'nin çok açıklan vardır. Gayrimenkullar! ve tüm gelirlerininbu açığı kapatmasına imkan yoktur. Çünkü aradaki fark milyarlardır.»dedi.

3- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu, ANKA Ajansı'nayaptığı açıklamada, uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullandırılarak,her yıl 10 bin turistik yatak kapasitesini yaratmayı öngördüklerinibildirdi.

4- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, İzmir'de Milliyet Ga- zetesi'ne yaptığı açıklamada, «Ekonomik koşullardan en çok etkilenenkesim memurlar. Memurlara ucuz fiyatla kiralık konutlar vereceğiz. Önü- müzdeki yıl bu çalışmaya başlanacak ve ilk aşamada 500 konut de- neme mahiyetinde tamamlanacak. Memurlara ucuz fiyatla kiralık ko- nut verme çalışmalarına 1984 yılında hız verilecek.» dedi.

5- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Türkiye - Tunus 8. Dönem Kar- ma Ekonimik Toplantılarına katılmak üzere İstanbul'dan Tunus'a gitti.

6- Danışma Meclisi İzmir üyesi Dündar Soyer, İzmir'de basınayaptığı açıklamada, «Anayasa tasarısının Konsey tarafından görüşül- mesi sırasında sosyal haklar üzerinde bazı değişiklikler olabileceğini»belirterek, «Bunun dışında anayasa Konsey'de fazla değişikliğe uğ- ramaz.» dedi.

7- Yargıtay 9. Dairesi'nin aldığı bir kararda, işi ile bağdaşmayanbir hastalığa yakalanan bir işçinin, hizmet akdini bildirimsiz feshede- bileceği bildirildi.

8- Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi göğüs, kalp vedamar cerrahi uzmanı Op. Argun Saylan, dün gece Bartın - Karabükyolunda pusuya düşürülerek öldürüldü. Yetkililer, olayın soygunamacıyla yapılmış olabileceğini söylediler.

9- Akajans'ın Ankara çıkışlı haberine göre; «Esenboğa katliamı»sanıklarından idama hükümlü Ermeni ASALA örgütü üyesi Levon Ek-mekçiyan'ın görüşme isteğini Beyrut'taki ailesi kabul etmedi.

10- Kapatılan CHP ve yöneticileri hakkında Ankara SıkıyönetimKomutanlığı emri ile askeri savcılıkça açılan kovuşturma sonuçlandı.Askeri savcılık, CHP hakkında sürdürülen soruşturmayı, «Kovuştur- maya yer olmadığı» gerekçesi ile karara bağladı.

11- Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden, giriş yaparkenyakalandığı Tunus'tan Türk güvenlik görevlilerince İstanbul'a getirildi.Sağmalcılar Cezaevi'ne götürülen Kastelli'nin dün çıkarıldığı İstanbulAdliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, hakkındaki gıyabi tutukla- ma kararı vicahiye çevrildi.

12- Basında yer alan bir habere göre; ABD Dışişleri Bakanı GeorgeShultz, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ile New York'ta yaptığı görüşmesırasında yaptığı konuşmada, «Önümüzdeki mali yıl içinde Türkiye'yedaha fazla yardım yapılması konusunda kararlı olduğunu ve bu alan- da elinden gelen herşeyi yapacağını» açıkladı.

13- Londra'da Türk diplomatına karşı suikast hazırlığı içindeykenyakalanan iki Ermeni teröristin duruşmalarına Londra'da devam edildi.

14- ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Edward Mayer, Yu- nan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Dimitrios Panagopoulos'undavetlisi olarak Atina'ya gitti ve çeşitli görüşmelerde bulundu.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; AmerikanTemsilciler Meclisi, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın Sibirya doğal gazboru hattı malzemelerine uygulamakta olduğu ambargonun kaldırıl- ması için verilen önergeyi reddetti.

16- İngiltere Dışişleri Bakanı Francis Pym'nin, Birleşmiş MilletlerGenel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada, Birleşmiş Milletler'in dünyaolaylarındaki rolüne değinerek, «Savaşların, BM'nin güçsüzlüğünden değil, ülkelerin ulusal çıkarlarının bu dünya kuruluşuna duyulan saygıdan daha kuvvetli olması yüzünden önlenemediğini» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

17- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, Bonn'daki yabancımisyon şefleri onuruna verdiği davette yaptığı konuşmada, «Federal Almanya iç siyasal çekişmelerine rağmen her zaman dünya barışındanyana yer alacaktır.» dedi.

18- İsrail kuvvetlerinin dört aydır işgal altında tuttukları DoğuBeyrut'tan geri çekilmesinden sonra bir konuşma yapan Lübnan Dev- let Başkanı Emin Cemayel'in, «Artık tek bir Beyrut var.» dediği ya- bancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- İran'da 15 Eylül günü idam edilen eski dışişleri bakanların- dan Sadık Kutbizade'yle birlikte rejimi devirmekle suçlanan iki kişi- nin daha dün gece kurşuna dizildiği yabancı ajanslar tarafından bil- dirildi.

20- AP Ajansı'nın Lüksemburg çıkışlı haberine göre; Sovyet Ha-vayolları'na ait «İlyushin 62» tipi bir yolcu uçağının Lüksemburg Ha-vaalanı'nda inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu, ilk belirlemelere gö- re 6 kişi öldü, 72 kişi yaralandı.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106